Zoek een nascholing
Je bent hier: Lager onderwijs / Kleuteronderwijs / Zorg   Als team van (on)macht naar kracht. Hoe Nieuwe Autoriteit en Geweldloos Verzet implementeren op jouw school? nieuwe datum lesdag 3 - via afstandsonderwijs + lesdag 4 uitgesteld naar 20-21

Als team van (on)macht naar kracht. Hoe Nieuwe Autoriteit en Geweldloos Verzet implementeren op jouw school? nieuwe datum lesdag 3 - via afstandsonderwijs + lesdag 4 uitgesteld naar 20-21

De thema’s “gezag” en het effectief omgaan met probleemgedrag leven sterk bij leerkrachten en op de meeste scholen. Daarbij overheerst vaak de onmacht: hoe krijgen we meer greep op (onacceptabel gedrag van) onze leerlingen? Heel wat scholen zien in het gedachtegoed en instrumentarium van Nieuwe Autoriteit en Geweldloos Verzet (NA & GV, Haim Omer, Israël) een mogelijk antwoord op deze onmacht en zetten voorzichtig hun eerste stappen in het implementeren ervan.

Aansluiten bij wat leeft in een team (en bij ouders) en van daaruit op zoek gaan naar meer kracht en invloed is geen makkelijke uitdaging. Dit vraagt niet alleen voldoende kennis van NA & GV, maar ook een houding die Nieuwe Autoriteit 'ademt'. Enkel dan kunnen NA & GV geïntroduceerd worden als een basishouding in de gezagsrelatie met leerlingen en in de netwerkrelatie met collega’s en ouders. Het belangrijkste doel is immers dat schoolteams zich samen sterker gaan voelen in hun omgang met leerlingen.

Vanuit het Vormingsnetwerk NAGVopschool begeleiden we al een aantal jaren dergelijke implementatieprocessen. In deze vierdaagse verdiepingscursus delen we onze expertise met iedereen die als 'kartrekker' het gedachtegoed op de eigen school wil introduceren en implementeren.

Programma

Tijdens de cursus worden deelnemers aangesproken op twee sporen:

 • Ze verdiepen hun eigen kennis en handelingsbekwaamheid.
 • Ze verwerven de basishouding en vaardigheden waarmee ze vanuit dit gedachtegoed hun collega’s en het schoolbeleid kunnen ondersteunen.

De cursusdagen liggen voldoende ver uit elkaar om transfer naar en reflectie over de eigen praktijk mogelijk te maken.

Dag 1 en 2

 • De essentie van Nieuwe Autoriteit: 5 pijlers (aanwezigheid, relatie, zelfcontrole, steunnetwerk en transparantie), drie niveaus van waakzame zorg, basishouding van autoriteitsfiguren.
 • Gelijkenissen en verschillen met de huidige school- en opvoedingspraktijk, meerwaarde van NA & GV voor de huidige situatie.
 • Geen opvoedingstips, maar samen sterker worden in gezag! Hoe kan je vanuit jouw positie reële ondersteuning van collega’s onder elkaar stimuleren én zelf aanbieden? Collega’s coachen in het vermijden van escalatie en vergroten van invloed.
 • Grondige kennismaking mét en inoefening vàn instrumenten van Geweldloos Verzet in hun toepassing in onderwijs (oplossingsverzoek, aankondiging, telefoonronde, volgen, campagne van bezorgdheid, sit-in, herstel- en relatiegebaren, aanwezige schorsing) .
 • Het uitbouwen van een intern en extern steunnetwerk. Als school toewerken naar een cultuur waarin het vragen van ondersteuning effectief ervaren wordt als versterkend voor het eigen gezag.

Dag 3 en 4

 • Supervisie casusbespreking, de waaier als instrument voor intervisie in teams.
 • Van onmacht naar Geweldloos Verzet: ontwikkelen van passende interventies in concrete situaties, collega’s voorbereiden op het inzetten van Geweldloos Verzet.
 • Aanpassing gedachtegoed aan de eigen school: voortbouwen op wat er reeds is, kleine stappen die een reëel verschil kunnen maken.
 • Bouwstenen voor een ondersteunende schoolcultuur.
 • Uittekenen van een implementatieplan op maat van de school.

Werkwijze

Afwisseling tussen korte theoretische uiteenzettingen en oefeningen (ervaringsoefening, casusbespreking, rollenspel…). Voortdurende toetsing aan de eigen schoolpraktijk en vertaling naar de werkvloer via tussentijdse opdrachten.

Er wordt verwacht dat deelnemers via zelfstudie een aantal teksten doornemen tijdens de cursus (ong. 200 pagina’s).

Doelstellingen

De deelnemers kunnen:

 • de achterliggende ideeën van Nieuwe Autoriteit en Geweldloos Verzet aan hun collega’s uitleggen;
 • de gelijkenissen en verschillen van het gedachtegoed met de huidige schoolpraktijk toelichten;
 • de handvatten en instrumenten van NA&GV introduceren en toepassen in concrete situaties op school, op zo’n manier dat collega’s en ouders zich als team versterkt voelen in het weerstaan van onacceptabel gedrag;
 • het onderlinge steunnetwerk in hun team versterken;
 • leerkrachten(teams) en ouders coachen vanuit NA & GV op een krachtgerichte manier;
 • het implementatieproces van het gedachtegoed (basishouding, toepassing bij probleemgedrag) op hun school begeleiden.

Doelgroep

Iedereen uit het (gewoon en buitengewoon) basis- en secundair onderwijs die:

 • 2 dagen (basis)opleiding “Samen sterker in gezag: Geweldloos Verzet en Nieuwe Autoriteit voor leerkrachten en ondersteunend personeel” gevolgd heeft of deelnam aan een teamtraject rond NA & GV in de eigen school én;
 • vanuit de eigen functie ervaring heeft met het werken vanuit NA & GV én;
 • vanuit de school het mandaat heeft om de implementatie van NA & GV mee te ondersteunen.

De cursus krijgt een sterker effect bij 2 deelnemers van dezelfde school. We verwachten van deelnemers de bereidheid om het aangebrachte materiaal tijdens de opleiding uit te proberen in de eigen school.

Begeleiding

Hilde Leonard, zelfstandig nascholer, gespecialiseerd in omgaan mét en voorkomen vàn allerlei vormen van ‘moeilijk’ gedrag van kinderen en jongeren en het versterken van sociale vaardigheden, auteur van twee boekjes over agressie in resp. onderwijs en jongerenwerk. Zij is initiatiefnemer van het Vormingsnetwerk Nieuwe Autoriteit en Geweldloos Verzet op school.

Praktisch

Deze cursus loopt over 4 dagen.

Cursuscode: 19/SEB/050A

Lesdag 3 van deze nascholing was oorspronkelijk gepland op 19/03/2020, maar kon toen niet plaatsvinden omwille van de coronamaatregelen. De nascholing wordt nu aangeboden via afstandsonderwijs op 15/05/2020. Opnames en digitaal materiaal blijven tot één maand na datum beschikbaar.

Lesdag 4 van deze nascholing was oorspronkelijk gepland op 15/05/2020, maar kon toen niet plaatsvinden omwille van de coronamaatregelen. Deze lesdag wordt verplaatst naar schooljaar 20-21 en zal plaatsvinden op 18/09/2020 in de Boogkeers. 

Meer informatie over lesdag 3 d.d. 15/05/2020 via afstandsonderwijs:

 • In elke opleiding maakt de docent gebruik van een Powerpoint met uitleg (presentatie), filmpjes ter illustratie, de mogelijkheid om vragen te stellen (mondeling of via chat), zowel bij de start als in de loop van de opleiding, oefeningen in groepjes en uitwisseling met de deelnemers.
 • Tijdens de opleiding zal de docent de deelnemers doorheen het programma loodsen en de nodige instructies geven bij de verschillende werkvormen.
 • De opleiding is zo georganiseerd, dat er voldoende ruimte is om vragen te stellen en zal bestaan uit kortere werkblokken en pauzes. Soms gaat men offline om zelf een filmpje of een tekst te bekijken, waarover men daarna in gesprek gaat.
 • De gebruikte handouts worden vooraf via e-mail doorgestuurd. Ook tijdens de opleiding of achteraf kan nog materiaal doorgestuurd worden.

Jouw bijdrage: 444 EUR.
Inlichtingen bij: Carolyn Smout, 032652973, carolyn.smout@uantwerpen.be

Datum Beginuur Einduur Locatie
donderdag 28 november 2019 09:00u 16:00u Universiteit Antwerpen, Boogkeers 5 (aan het Mechelseplein), 2000 Antwerpen, lokaal 202 (tweede verdieping)
donderdag 16 januari 2020 09:00u 16:00u Universiteit Antwerpen, Boogkeers 5 (aan het Mechelseplein), 2000 Antwerpen, lokaal 103 (eerste verdieping)
vrijdag 15 mei 2020 09:00u 16:00u via afstandsonderwijs
vrijdag 18 september 2020 09:00u 16:00u Universiteit Antwerpen, Boogkeers 5 (aan het Mechelseplein), 2000 Antwerpen, lokaal 201 (tweede verdieping)


Inschrijven voor deze nascholing is niet meer mogelijk. Klik hier voor het huidige nascholingsaanbod.

Contacteer ons

*
*

Contactgevens

E-mail: cno@uantwerpen.be

Tel.: 03 265 29 60

IBAN: BE34 7350 0812 9190

BTW: BE 0257.216.482

Campus Drie Eiken

Universiteitsplein 1
2610 Wilrijk

Stadscampus - De Boogkeers

Boogkeers 5
2000 Antwerpen