Taaldag 2018 - 4de ronde (14:30 - 15:30)

Deze ronde bevat 7 werkwinkels, maak je keuze.

Keuze Lesgever
4.01 De doorlichting als kritische vriend: een greep uit de vaststellingen over het onderwijs van Engels en Frans in de pool moderne talen als hefboom voor zelfevaluatie in scholen en vakgroepen Vinciane Vanderheyde
Hilde De Rijbel

Doelgroep:
Leraren/directies/coördinatoren/pedagogische begeleiders/… van de moderne talen in de derde graad van het aso en anderen die interesse hebben voor het onderwerp.

Inhoud:
1989.
Onderwijsminister Daniël Coens initieert een pedagogische hervorming van het secundair onderwijs. De kerntaak van het onderwijs om elke leerling waarborgen te bieden op een volwaardige opleiding concretiseert zich in een curriculum bestaande uit een basisvorming en een specifieke vorming. Voor de studierichtingen van de derde graad algemeen secundair onderwijs met component moderne talen (Economie-moderne talen, Latijn-moderne talen...) treden de eindtermen van de basisvorming in voege in 2004. In 2006 gaan de scholen ook aan de slag met de specifieke eindtermen voor de pool moderne talen. De uitdaging kan tellen!

Na een aarzelend begin van de implementatie komen de scholen nu, vele jaar later, stilaan op kruissnelheid. Een uitgelezen moment om even stil te staan bij de kwaliteit van het onderwijs van de moderne talen in de derde graad van het aso. We geven een stand van zaken op basis van de vaststellingen uit de doorlichtingen tussen september 2012 en juni 2016. Voorbeelden van goede praktijk worden toegelicht en aandachtspunten blootgelegd met als algemene doelstelling om scholen en vakgroepen te ondersteunen in hun reflectie op de kwaliteit van het talenonderwijs in de pool moderne talen.
4.02 Ze durven de taal die ik geef niet meer te spreken en hebben ze die eigenlijk nog wel nodig? *herhaling van 2.02 Mathea Simons

Doelgroep:
Iedereen: alle taalleerkrachten

Inhoud:
In deze sessie, waarin we onderzoeksresultaten combineren met interactieve werkvormen, gaan we in op twee bezorgdheden van taalleraren: het nut van de (vreemde) taal die ze onderwijzen en de uitdaging om bij leerlingen de nodige durf te ontwikkelen de taal te spreken.
Voor het eerste luik gaan we in op de resultaten van een recente studie naar de positie en het belang van verscheidene vreemde talen in Vlaanderen.
Voor het tweede luik, dat er logisch op volgt, bekijken we wat we kunnen doen om communicatiedurf in ons taalonderwijs aan te moedigen.

Deze sessie is een herhaling van sessie 2.02 in de 2de ronde.


 

 


4.03 MOOC Middelnederlandse teksten in het onderwijs Wouter Haverals

Doelgroep:
Leraren Nederlands, vooral derde graad

Inhoud:
De samenleving digitaliseert in ijltempo en de academische wereld blijft niet achter. Sinds kort is er MOOC Middelnederlands, een reeks educatieve filmpjes over de hoogtepunten uit onze middeleeuwse literatuur, zoals Karel ende Elegast en Reinaert de vos.

De filmpjes zijn gemaakt door een team van meer dan 35 professoren en onderzoekers uit Vlaanderen en Nederland en zijn erop gericht om leerlingen en studenten warm te maken voor onze oudste Nederlandse letterkunde.

In deze sessie wordt aandacht geschonken aan het recente fenomeen van de MOOC, oftewel: de Massive Open Online Course en de manier waarop men MOOC Middelnederlands kan inzetten in het onderwijs. 


4.04 Schrijfvaardigheid in de digitale lift *herhaling van 1.04 Ad Bok

Doelgroep:
Leraren Nederlands

Inhoud:
Bijna 100 scholen in Vlaanderen en Nederland bewijzen al sinds 2005 dat leerlingen beter leren schrijven dankzij de digitale leeromgeving van TiO-Taal. Het programma preludeert op de ingrijpende onderwijsontwikkeling die de overheid in gang heeft gezet. Leerlingen schrijven zelfstandig 30 teksten per jaar met feed-forward tijdens het schrijven met geïntegreerde spelling en woordenschat. Daarnaast werken zij zelfstandig elke week 15 minuten expliciet aan spelling en woordenschat. De weektaken in het Jaarplan zijn volledig aanpasbaar aan de wensen van de school, het leerjaar, de klas en zelfs de individuele leerling. Geavanceerde monitoren registreren de voortgang, de inspanningen en de vorderingen van elke leerling. Wat heel de geschiedenis door een onbereikbare utopie leek (personalisering van leerprocessen), zal in 2032 realiteit zijn. Met TiO-Taal zetten ondernemende leraren al in 2018 een stap in hun eigen toekomst. Welkom!

 

Deze sessie is een herhaling van sessie 1.04 in de 1ste ronde.
4.05 Des applications dans ma classe de FLE: Une enquête policière *herhaling van 3.05 Veronik Bogaert

Doelgroep:
Leerkrachten Frans tweede en derde graad

Inhoud:
Pendant cette session interactive, vous expérimenterez vous-même le rôle de l’élève et découvrirez quelques applications utiles en classe.
Nous mènerons une enquête policière en petits groupes. Chaque étape est un exercice de compétences ou de connaissances grâce à des applis comme GoogleForms, Bookwidgets, YouTube…
Des codes QR nous guideront après vers des suspects qu’il faudra évaluer.
On peut facilement adapter ce cours actif et motivant à votre groupe cible du deuxième et troisième degré de l’enseignement général.

 

Deze sessie is een herhaling van sessie 3.05 in de 3de ronde.

 

 


4.06 Focus on pronunciation Raf Erzeel

Doelgroep:
CLIL-lesgevers en leraren Engels

Inhoud:
Bij het lesgeven in het Engels (zowel in een CLIL-context als bij lessen Engels) krijgt een goede uitspraak niet vaak veel aandacht. Nochtans mag het belang ervan niet onderschat worden. Hoewel de leerlingen voortdurend in contact komen met allerlei vormen van Engels, besteden ze meestal enkel aandacht aan de inhoud, en niet aan de (uitspraak)vorm. Het behoort tot de taak van de (CLIL-)lesgever om het belang van uitspraak af en toe in de kijker te zetten.

In deze sessie overlopen we enkele eenvoudige manieren om de uitspraak van het Engels te verbeteren en om frequent gehoorde fouten te vermijden.

We vertrekken vanuit de meest voorkomende problemen voor Nederlandstaligen en we bekijken ook hoe we concreet onze uitspraak kunnen oefenen. Ook het contrast Brits Engels vs. Amerikaans Engels komt aan bod.

 

 


4.07 afgelast: Creative with modals Anne De Paepe

4.08 afgelast: A cuestas con el inglés en la clase de ELE Clara Miguélez Sotillo

4.09 Improvisatietheater spelen om spreekangst te verminderen *herhaling van 3.09 Bart Devos

Doelgroep:
Leerkrachten secundair onderwijs Nederlands/vreemde talen

Inhoud:
Leerlingen hebben vaak veel stress om te presenteren. Vaak wordt daar in de les Nederlands geen expliciete aandacht aan besteed. Nochtans leert psychologie-onderzoek ons dat er succesvolle manieren zijn om die angst aan te pakken: cognitieve modificatie, systematische desensitisatie en vaardigheidstraining.

Een cursus improvisatietheater is een plek waar die drie manieren samen komen. Daarom ontwikkelden we een innovatieve en compacte lessenreeks voor het secundair onderwijs. Op een ontspannen en speelse manier krijgen leerlingen zelfvertrouwen om te spreken voor een groep. Via crossover-onderzoek werd de impact van de lessenreeks onderzocht.

Tijdens de sessie ervaren de deelnemers zelf hoe de training in elkaar zit, wordt de lessenreeks voorgesteld. Ook de resultaten van het onderzoek worden kort toegelicht.

 

Deze sessie is een herhaling van de sessie 3.09 in de 3de ronde.
Terug naar overzicht van workshops