Themadag eindtermen wiskunde eerste graad (afgelast) - Ronde 1 (09:45 - 11:30)

Keuze Lesgever
1. Mee met de nieuwe eindtermen statistiek in de eerste graad Ellen Vandervieren

Ellen Vandervieren is professor vakdidactiek wiskunde aan de lerarenopleiding van de Universiteit Antwerpen en docent statistiek aan de Faculteit Sociale Wetenschappen van de Universiteit Antwerpen. Zij is eveneens voorzitter van de werkgroep Wiskunde bij CNO en organisator van de Vlaamse Wiskunde B-dag.

Statistiek is een verrassend leuke nieuwigheid in de eindtermen wiskunde voor de eerste graad. Met deze sessie willen we alle aanwezigen handvaten aanreiken om er didactisch bevlogen mee om te gaan.

We doorlopen, volledig in de geest van het nieuwe curriculum, alle stappen die horen bij een statistisch onderzoekje. We leren hoe we:

  1. geschikte onderzoeksvragen kunnen ontwerpen met leerlingen;
  2. data kunnen verzamelen via zelf-opgestelde online vragenlijsten;
  3. data met de computer in grafieken gieten en daarbij een aantal belangrijke maten berekenen (gemiddelde, variatiebreedte…);
  4. conclusies trekken.

We geven ook enkele voorbeelden van werkvormen die het inzicht van leerlingen stimuleren bij het interpreteren van statistische gegevens en resultaten. Om zo goed mogelijk te kunnen aansluiten bij de voorkennis van de deelnemers (o.a. op vlak van ICT-skills), zal enige tijd voor de navorming aan de deelnemers gevraagd worden om een online vragenlijst in te vullen.

De heel praktische insteek van de hele navorming zorgt ervoor dat je meteen aan de slag kan in je lessen.

Doelgroep: leerkrachten 1ste graad (A en B-stroom).
De ICT-voorkennis voor de eindterm statistiek wordt vooraf bevraagd via een online vragenlijst.


2. Mee met de nieuwe eindtermen: Logica, Bewijzen & Verzamelingen Filip Moons

Filip Moons is doctoraal onderzoeker binnen de didactiek wiskunde (FWO-aspirant) en lerarenopleider wiskunde aan de Universiteit Antwerpen. Tot voor kort leraar wiskunde aan het Hoofdstedelijk Atheneum Karel Buls. Schrijft als vertegenwoordiger van de Vlaamse Vereniging voor Wiskundeleraars mee aan de nieuwe eindtermen wiskunde en is tevens redactielid van Uitwiskeling.

Logica, Bewijzen, Verzamelingen zijn verrassend leuke nieuwigheden in de eindtermen wiskunde voor de eerste graad A-stroom.

In deze sessie laten we diverse, activerende manieren zien om deze abstractere leerstof tot leven te wekken bij leerlingen: we ontdekken logische spelletjes, welke soort bewijsjes je - afhankelijk van je leerlingenpubliek - allemaal aan bod kan laten komen en hoe je op een zinnige manier verzamelingen doorheen de lessen van de eerste graad weeft.

Na een spannende instap, een korte toelichting over het hoe & waarom van deze eindtermen, ontdekken we diverse manieren om deze eindtermen didactisch te vertalen naar jouw klaspraktijk. Inspiratie opdoen om jouw leerlingen te prikkelen is daarbij de hoofddoelstelling. De heel praktische insteek van de hele werkwinkel zorgt ervoor dat je meteen aan de slag kan in je lessen.

Doelgroep: leraren wiskunde 1ste graad A-stroom.


3. Eerstegraadsvergelijkingen: van concreet naar abstract Els Coussement

Els Coussement, lerarenopleider aan de Arteveldehogeschool in de opleiding Educatieve Bachelor Secundair Onderwijs en verantwoordelijk voor vakinhoudelijke en vakdidactische cursussen bij het onderwijsvak wiskunde. 

Uit de peilingstoetsen blijkt dat een groot deel van onze leerlingen van de eerste graad A-stroom het leerstofonderdeel over eerstegraadsvergelijkingen niet voldoende onder de knie krijgt. We bekijken in deze workshop kritisch de huidige didactische aanpak door deze naast de theorie van Bruner te leggen. In deze theorie wordt gepleit om bij het aanleren van wetenschappelijke begrippen en methodieken te starten met concrete modellen, vervolgens deze concrete modellen geleidelijk los te laten en zo uiteindelijk aan de slag te gaan met de abstracte theorie en oefeningen. Je krijgt in deze sessie een aantal suggesties mee om de didactische aanpak bij het aanbrengen van vergelijkingen te optimaliseren.

Doelgroep: leraren wiskunde in de 1ste graad A-stroom.


Terug naar overzicht van workshops