Themadag: Breed evalueren is groei stimuleren (BaO) - live online themadag - Ronde 1 (10:45 - 12:00)

Keuze Lesgever
1.01 Een evaluatiebeleid. De ontwikkeling en uitvoering van visie op breed evalueren (voor schoolbeleid) Ludo Heylen

Ludo Heylen is  directeur van CEGO vorming en Consult. Hij is tevens als wetenschappelijke medewerker betrokken bij diverse  onderwijsprojecten van KU Leuven. Hij is intensief bezig met activerende werkvormen, breed evalueren, differentiatie en talentontwikkeling en legt daarbij steeds de band met gelijke onderwijskansen. Hij is ook internationaal actief als onderwijsconsultant.

In de evaluatie bepaalt de school wat ze echt belangrijk vindt: het is het uithangbord, het is de kwaliteitscheck, het is de identiteit van de school. Bijgevolg is het erg belangrijk dat het evaluatiebeleid dicht aansluit bij de schoolvisie en in de manier van evalueren accenten legt om deze visie waar te maken.

Wat mag je verwachten van deze workshop:

  • Elementen en aspecten van een sterk evaluatiebeleid,
  • voorbeelden van een sterke evaluatievisie,
  • houvast om een evaluatiebeleid uit te bouwen.


Doelgroep: directies, beleidsondersteuners, zorgleerkrachten, begeleiders.


1.02 Evalueren binnen de kleuterschool Evy Dewitte

Evy Dewitte heeft 13 jaar ervaring als kleuteronderwijzeres en SES-leerkracht.

Wat waarderen wij in onze kleuters? En is dat ook wat we naar onze ouders rapporteren of terug vinden in onze observaties?
We richten ons op de leergebiedoverschrijdende doelen en we gaan nadenken over verschillende contexten binnen onze klas om onze kinderen vaardig te maken in deze doelen.
Deze leergebiedoverschrijdende doelen werden geclusterd binnen verschillende pictogrammen die we gaan gebruiken om doelgericht te werken en te observeren.
Aan de hand van dit pictogram gaan wij dit doel ook vertalen naar onze kinderen om hen zo bewust te maken van waar we samen groeigericht naar toe werken.

Doelgroep: kleuteronderwijzers, zorgleerkrachten en SES-leerkrachten binnen de kleuterschool, directie, pedagogische begeleidingsdienst.


1.03 Evalueren in het lager onderwijs: groei in vaardigheden en attitudes Annick Vandroemme

Annick Vandroemme, leerkracht en zorgcoördinator lager onderwijs, Vlajo-nascholer

Ben je bij het invullen van de rapporten van de leerlingen ook al meermaals gestruikeld over het feit dat je eigenlijk niet goed meer weet of leerling X nu sterk is in samenwerken, of in plannen, in het kritisch naar zichzelf kijken… Of weet je niet goed meer wanneer je daar met de leerlingen aan gewerkt hebt waardoor het moeilijk wordt om je dit allemaal te herinneren?

In deze workshop wordt er een systematiek aangereikt. Hierdoor kan je via het leggen van een focus van de sociale vaardigheden en vaardigheden leren leren, ook dit soort van leren zichtbaar maken. Bovendien is het een systematiek waarbij ook ingezet wordt op het ontwikkelen van de zelfsturing van de kinderen.

Doelgroep: lager onderwijs – klasleerkrachten, zorgleerkrachten, zorgcoördinatoren, directies, pedagogische begeleidingsdiensten.


1.04 Het leerling-contact: een effectief evaluatiebeleid om samen met de leerling het leerproces te versterken Koen Mattheeuws

Koen Mattheeuws is trainer/coach sinds 1999 en ondersteunt nu scholen vanuit het Steunpunt Diversiteit en leren (UGent). Hij focust zich de laatste jaren op meertaligheid, evaluatiebeleid, inclusie, brede school en overgangsmomenten in het onderwijs. Als coach begeleidt hij steden en gemeenten, schoolteams, directieleden.

Leerkrachten zijn altijd op zoek naar methodieken waarop ze een hogere leerwinst kunnen bekomen. Dat rendement valt volgens ons o.a. te halen uit een gerichtere evaluatie met de leerlingen zelf. Eén van de hulpmiddelen om het evaluatieproces te verrijken en te versterken is het leerling-contact. Dit is een uitgelezen kans voor leerling en leerkracht om samen naar het leerproces te kijken. Wie ziet wat? Welke leernoden ontdekken we? En hoe kunnen we er in de toekomst samen aan werken? Zo krijgen kinderen inzicht in hun eigen leerproces en bieden we hen een sterke troef voor de toekomst m.n. eigenaarschap van eigen leren.

Doelgroep: leerkrachten lager onderwijs, directie, beleidsondersteuner, zorgcoördinator of zorgleerkracht.


1.05 Prikkel talenten en maak het verschil! Differentiatie en talenten laten werken voor breed evalueren Ivan Van Gucht

Ivan Van Gucht is leerkracht lager onderwijs. Hij heeft jarenlang ervaring als klasleerkracht, als zorgleerkracht en zorgcoördinator in de kleuter- en lagere school. Hij bouwde vanuit het ervaringsgericht werken, zorgbrede werkvormen uit tot een vaste waarde binnen zijn eigen klaspraktijk. Vanuit deze expertise is hij vormingsmedewerker rond verschillende thema's voor het lager onderwijs.

Als je (verregaand) differentieert dan heeft dat onmiddellijk ook invloed op je evaluatiepraktijk. Je kunt uiteraard beginnen bij de evaluatie, maar al snel zal je vanuit de evaluatie op zoek moeten gaan naar wat kinderen motiveert en dus kom je weer uit bij werken vanuit talenten en bij differentiatie.

We leggen daarbij de klemtoon enerzijds op het eigenaarschap van kinderen bij hun leren, anderzijds op het verwerven van competenties en het verhogen van het competentiegevoel van kinderen. Zelfkennis en zelfvertrouwen staan daarbij centraal.

In deze workshop:

  • geven we aan welke differentiatie- en evaluatievormen verbonden zijn met elkaar;
  • kijken we welke plaats een efficiënte talentwerking binnen het evaluatiebeleid heeft;
  • en hoe het differentiatie- en evaluatiebeleid in de praktijk vertaald worden.

Doelgroep: leerkrachten, directies, zorgcoördinatoren en beleidsmedewerkers lager onderwijs.


1.06 Coach naar kracht - krachtgerichte feedback als motor voor ontwikkeling (inschrijven voor deze sessie is niet meer mogelijk) (VOLZET) Elodie Peirelinck

Elodie Peirelinck is trainer en coach in waarderend coachen en leraar. Als leraar in het secundair onderwijs legde ze zich toe op co-teaching, binnenklasdifferentiatie en verbindende communicatie.
Gepassioneerd door het menselijk potentieel koos ze naast het lesgeven voor een loopbaan als personal coach en coachtrainer. In haar trainingen richt ze zich tot leidinggevenden en teams in het onderwijs.

Feedback is de motor voor ontwikkeling. Het motiveert, stimuleert leren én vergroot het gevoel van veiligheid. Er is niets zo voedend als weten dat de ander je waardeert, je sterktes opmerkt en je ook uitdaagt om daar meer mee te doen.
In deze workshop krijg je inzichten in de kenmerken van krachtgerichte feedback, hoe coachende vaardigheden helpen om feedback te geven én om die werkelijk te laten binnenkomen bij de ander.
Naast het herkennen en benoemen van sterktes leer je hoe je hierop kan coachen. Je wilt tenslotte dat iemand zich niet alleen bewust wordt van zijn sterktes, je wilt waarschijnlijk ook aanmoedigen en ondersteunen om die kwaliteiten verder te ontwikkelen én te gebruiken.
Het gaat hier niet om technieken en lange gesprekken, wel om een basishouding van belangstelling en het beste stimuleren bij elkaar zodat er effectief geleerd kan worden. De inzichten en vaardigheden uit deze workshop kan je toepassen in het contact met je leerlingen, collega’s, werknemers, …. zelfs in je eigen vriendenkring of gezin!
Op het einde van deze sessie heb je kennisgemaakt met bekrachtigende feedback en een aantal basistips om te coachen. We werken interactief want tijdens deze werksessie pas je de inhouden al eens toe en krijg je onmiddellijke feedback van je medecursisten. Een echte oefening in het geven én ontvangen van feedback!

Doelgroep: directies, zorgcoördinatoren, zorgleerkrachten, leerkrachten en beleidsmedewerkers uit het basisonderwijs.


1.08 School zonder punten: het kan perfect! (inschrijven voor deze sessie is niet meer mogelijk) (VOLZET) Ellen De Dapper

Ellen De Dapper is een zeer gemotiveerd ‘onderwijs’mens met een passie voor onderwijsvernieuwing, steeds op zoek naar de meest effectieve methodes om op een kind- en teamvriendelijke manier ontwikkeling te stimuleren. Zij richtte in 2009 ‘Methodeschool De Sterrebloem in Meigem-Deinze’ mee op, waar ze nu nog steeds coördinator is. Daarnaast was ze ook docente voor de verdiepende opleiding naar ‘Professioneel Meesterschap’ voor HIVO Nieuwland.

‘Breed evalueren’ is een verhaal van de ganse school en is onlosmakelijk verbonden met een visie op ‘Breed kijken’ en ‘Breed onderwijzen’. En… dus ook met een open en optimistische mindset. Hiervoor heb je geen toetsen en punten nodig! Anderzijds hoef je ook niet ‘vies’ te zijn van toetsen of punten.

Tijdens de workshop onderzoek je wat de rol is van evalueren? Wàt je wilt evalueren? Welke tools je hiervoor al gebruikt en welke je misschien nog kan toevoegen? Hoe de kinderen zelf betrokken zijn bij het evaluatieproces? Hoe je dit in een verslag naar de ouders kan brengen?

Vanuit concrete praktijkvoorbeelden uit basisschool ‘De Sterrebloem’ onderzoek je hoe ‘Breed evalueren’ op jouw school vorm kan krijgen en wat voor jou een mogelijke eerste of volgende stap kan zijn. Daarnaast zal er uiteraard ook ruimte zijn voor vragen.

Doelgroep: leerkrachten kleuter- en lager onderwijs, zorgleerkrachten en directies.


Terug naar overzicht van workshops