Geef het welbevinden van je leerlingen een boost! - live online inspiratiesessies - Ronde 1 (19:00 - 19:40)

Keuze Lesgever
1.01 De integratie van peer mediation (conflictbemiddeling bij peers) op een secundaire school (KA Ekeren) Femke Wilms
Koos Knops

Op school begeleiden we leerlingen bij het opgroeien tot actieve burgers, waarbij de school ook fungeert als ontmoetingsplaats en als oefenplaats voor sociale vaardigheden.
Als het misgaat, kunnen onze leerlingen onder andere beroep doen op ‘peer mediators’: bemiddelaars die leeftijdsgenoten begeleiden in hun zoektocht naar oplossingen voor meningsverschillen.
Leerlingen uit de hogere jaren worden opgeleid om deze bemiddelingen te kunnen uitvoeren. Op die manier verkleint de kloof tussen leerlingen op de speelplaats en nemen ze de regie om elkaar gericht te helpen.

Doelgroep: leerkrachten, leerlingenbegeleiders en directies die interesse hebben in de werking van peer mediation (conflictbemiddeling door leeftijdsgenoten) en/of deze graag willen opstarten op hun school.

Femke Wilms is leerkracht humane wetenschappen en niet-confessionele zedenleer op het KA Ekeren en volgde als leerling zelf de opleiding tot peer mediator.
Koos Knops is leerlingenbegeleidster in dezelfde middelbare school.
Samen volgden ze de opleiding tot coach in het peer mediation traject en verzorgen ze de peer mediation cursus voor leerlingen.


1.02 Herstelgericht werken, een zoektocht naar minder conflicten en meer verbinding met alle partijen op school (Pius X - Antwerpen) Anouk Vroemans

In deze sessie hoor je het verhaal van Pius X, een school in een grootstedelijke context, op zoek naar een alternatief voor een sanctionerende aanpak. Een zoektocht met vallen en opstaan om iedereen (leraren, leerlingen, studiemeesters, ouders) te betrekken en samen verantwoordelijkheid te delen in het omgaan met conflicten.

Op Pius X staat verbinding centraal: inzetten op sterke relaties en het sociaal kapitaal versterken om conflicten te voorkomen. Zo worden proactieve (dialoog)cirkels niet alleen geleid door leraars maar ook door zesdejaars die vanaf de eerste schooldag mee zorg dragen voor jongere leerlingen. In deze sessie krijg je voorbeelden van verschillende soorten cirkels: dialoogcirkel, deelcirkel, cirkel met ouders, empathiecirkel, herstelcirkel, vergadercirkel…

Bij conflicten staat niet de straf centraal maar wel de schade die werd toegebracht (aan de relatie). Leerlingen én leraars worden uitgenodigd om te delen hoe een conflict hen heeft geraakt. Het werken met gevoelens- en behoeftenkaarten geraakt steeds meer ingeburgerd en laat alle betrokkenen stilstaan bij de impact van een conflict en de noden van iedereen. Samen wordt er een herstelplan uitgewerkt. Ook in dit proces worden leerlingen uit het zesde jaar betrokken en loopt een project om hen op te leiden tot 'bruggenbouwers' en herstelgesprekken mee te faciliteren. In de sessie hoor je kort ook even een 'bruggenbouwer' aan het woord.

Doelgroep: directies, leraren, leerlingenbegeleiders, beleidsmedewerkers, (zorg)coördinatoren, secretariaatspersoneel met interesse voor verbinding, dialoog en samenwerking op school.

Anouk Vroemans is leraar en leerlingenbegeleider op Pius X, HERGO-moderator (herstelgericht groepsoverleg), trainer verbindende communicatie en trainer herstelgericht werken.


1.03 Basiszorg en verhoogde zorg: we tekenen het samen uit (RHIZO Zorgkrachtschool Kortrijk) Sofie Vancraeynest
Sofie Ongenaert

In deze sessie hoor je de ervaringen in de uitbouw van het zorgbeleid in RHIZO Zorgkrachtschool. Het welbevinden van de leerling staat voorop vanaf de eerste ontmoeting. De school vindt het belangrijk om van bij de start van het schooljaar een duidelijk zicht te hebben op de talenten en de noden van de leerlingen. De groep leerlingen met een zorgvraag werd de afgelopen jaren echter zo groot dat onze verhoogde zorg heel uitgebreid werd en dat begon te wegen op onze schoolorganisatie. Dat was voor de Zorgkrachtschool het sein om met het hele team het zorgbeleid onder de loep te nemen. Gaandeweg merkte het team dat ze door het accent te leggen op een sterke basiszorg de verhoogde zorg minder tijdrovend konden maken. Je maakt kennis met hun manier van intake, de weg naar het uitstippelen van de nieuwe aanpak en de lijst met basiszorgmaatregelen.

Doelgroep: leraren, zorgcoördinatoren, GOK-coördinatoren, leerlingenbegeleiders, leer- en leefzorgverantwoordelijken.

Sofie Vancraeynest geeft Nederlands, is beleidsondersteuner en werkt mee in team leerzorg.
Sofie Ongenaert geeft Maatschappij en welzijn en werkt als zorgcoördinator mee in team leefzorg en leerzorg.
Zij zijn beiden leerkracht en GOK-coördinator in RHIZO Zorgkrachtschool.


1.04 Armoedebeleid op school: een weg van vallen en opstaan (Heilig Hartinstituut Kessel-Lo) Thijs Craane
Kristien De Mot

Thijs Craane en Kristien De Mot vertellen je meer over het opstarten van een specifiek beleid op school wat betreft onbetaalde schoolfacturen, het opstarten van een solidariteitsfonds en hoe je kan omgaan met vooroordelen rond armoede op school.

Doelgroep: directies, coördinatoren, GOK-medewerkers, leerlingenbegeleiders, secretariaatsmedewerkers al dan niet met een boekhoudkundige opdracht.

Thijs Craane is directeur van het Heilig Hartinstituut Kessel-Lo.
Kristien De Mot is financieel directeur van het Heilig Hartinstituut Heverlee en Kessel-Lo.


1.05 COEXIST, meer dan samenleven (KNMC Groenendaal 2 - Merksem) Alex Callens

Leerlingen worden voortdurend geconfronteerd met krachten die het wij-zij-denken bevorderen. COEXIST in zijn letterlijke en onderliggende betekenissen is daar een antwoord op. Via COEXIST maak je van diversiteit een kracht en schep je een ideale leeromgeving waar iedereen zich thuis voelt, ongeacht religie, overtuiging, geaardheid, herkomst, gender of talent.

Doelgroep: je wordt geconfronteerd met jongeren met verschillende waarden en normenpatronen en bent op zoek naar een mogelijke nieuwe autoriteit om met diezelfde jongeren verbinding te maken in een snel veranderende wereld.

Alex Callens is leraar lichamelijke opvoeding, begeleider leerlingenraad, inspirator en facilitator COEXIST, bruggenbouwer tussen leerlingen, leraren, ouders, directie, ondersteuners... Gewoon een mens in verbinding, gedreven door een kernovertuiging: we zijn allen gelijkwaardig en op zoek naar een betekenisvol leven. Het enige wat ons te doen staat, is aangeleerde ideeën die ons onderscheiden opzij zetten en luisteren naar elkaar en vinden wat ons samen sterk maakt. 


Terug naar overzicht van workshops