Themadag: Breed evalueren is groei stimuleren (BaO) - live online themadag - Ronde 2 (13:00 - 14:15)

Keuze Lesgever
2.01 Spelen met breed evalueren: ganzenbord als instap naar een evaluatiebeleid Els Tanghe

Els Tanghe, lerarenopleider en medewerker onderwijsontwikkeling Academische Lerarenopleiding Universiteit Antwerpen. Jarenlange leservaring in verschillende zorggerelateerde opleidingen, mentor startende collega’s en coördinator Specifieke Lerarenopleiding.

Hoe begin je concreet aan het uitwerken van een evaluatiebeleid? Een van de eerste stappen is het thema aanbrengen en het team er in onderdompelen. Dit ganzenbord is een ludieke manier om het thema inhoudelijk in te leiden, als aanzet naar het onder de loep nemen van het huidige en wenselijke evaluatiebeleid en de concrete uitvoering in de praktijk.
In het ganzenbordspel zijn verschillende soorten vragen en opdrachten verwerkt die inzetten op breed evalueren. Ze stimuleren collega’s om na te denken over breed evalueren, hun visie op evaluatie en om concrete evaluatievormen in te schatten. Ook bij het uitzetten van het evaluatiebeleid kunnen de vragen en opdrachten nog van pas komen. 
De sessie start met het zelf ervaren van de kracht van deze werkvorm. Nadien blikken we terug op de ervaringen en de concrete toepassing in de eigen praktijk. Al het materiaal is nadien online beschikbaar om er zelf mee aan de slag te gaan.

Doelgroep: directie, beleidsondersteuners, leraren die hun schouders mee onder hun evaluatiebeleid zetten.


2.02 Ik heb vele talenten en mijn juf (meester) heeft ze gezien Denise Goossenaerts

Denise Goossenaerts, opleiding BAKO – 15 jaar lesgegeven als kleuterleraar waarvan de laatste 2 jaar als leraar bewegingsopvoeding en preventieadvisieur – 15 jaar directeur van een autonome kleuterschool. Sinds sinds oktober 2017 een kindertalentenfluisteraarschool, de 1ste in België.

Iedereen heeft talent, daarom kunnen we alle kinderen laten schitteren. Het zien van talenten bij kleuters en het werken met talenten in de klas is een boeiend proces.
Talenten gaan niet over het uitblinken in een bepaalde activiteit maar over elke activiteit die vanzelf gaat en die voldoening oplevert. Op onze school is het zien van talenten een belangrijk onderdeel van ons kindvolgsysteem. Het helpt de leraar om het welbevinden, de betrokkenheid en de groeikansen van zijn of haar kleuters te verhogen.

Doelgroep: kleuterleerkrachten.


2.03 Muzische vorming evalueren op schoolniveau Tinneke Verlinden

Tinneke Verlinden, muzische coach, werkte reeds 9 jaren samen met verschillende scholen en leerkrachten om muzisch een nieuwe wind te laten waaien. Zo leerde ze met verschillende leeftijden en verschillende onderwijskoepels te werken. Vanuit de academies waarmee ze samenwerkte volgde ze talrijke nascholingen zodat ze haar weg kent in alle domeinen.

Aan de hand van een gegeven schema ga je als team jezelf en de muzische werking in kaart brengen.
Hoe werk je nu? Wat zou je graag in de toekomst verwezenlijken? Wat kan me/ons daarbij helpen?
Wat houdt me/ons nu tegen? Wat zijn je/onze troeven?

Aan de hand van deze en meerdere vragen gaan we samen op zoek naar mogelijkheden en oplossingen om een muzisch plan uit werken waar jij en elk teamlid zich bij kan aansluiten.
Wanneer muzische vorming wordt geëvalueerd door een groep van leerkrachten zal je tot een haalbaar resultaat en een gemeenschappelijke visie komen waarin een leerlijn en klasoverschrijdende projecten en afspraken hun plaats krijgen.

Doelgroep: directieleden en klasleerkrachten als team.


2.04 Meertalige leerlingen billijk evalueren. Het kan Koen Mattheeuws

Koen Mattheeuws is trainer/coach sinds 1999 en ondersteunt nu scholen vanuit het Steunpunt Diversiteit en leren (UGent). Hij focust zich de laatste jaren op meertaligheid, evaluatiebeleid, inclusie, brede school en overgangsmomenten in het onderwijs. Als coach begeleidt hij steden en gemeenten, schoolteams, directieleden.

Zicht krijgen op de competenties van meertalige leerlingen, is geen eenvoudige opdracht. Uit wetenschappelijk onderzoek leren we dat leerlingen met een nog beperkte taalvaardigheid Nederlands te weinig kunnen tonen wat ze kunnen en weten. Meertalige leerlingen hebben niet dezelfde kans op een goede score op een toets omdat de taalvaardigheid deze score mee bepaalt. We zeggen dat we meten hoe goed een leerling is in bijvoorbeeld wiskunde, maar eigenlijk meten we evenzeer zijn taalvaardigheid. De validiteit maar ook de billijkheid van de toets komen hierdoor in gevaar. In deze workshop staan we stil bij de obstakels die meertalige leerlingen ondervinden en hoe we op een meer valide manier kunnen evalueren.

In Vlaanderen was er tot voor kort geen onderzoek dat zich specifiek bezighield met evaluatie van meertalige leerlingen. In ons onderzoeksproject hebben we onderzocht of accommodaties de evaluatie van meertalige leerlingen kunnen verbeteren. Accommodaties zijn aanpassingen aan de toets, met als doel de validiteit van de toets te verbeteren en de evaluatie toegankelijker te maken voor àlle leerlingen. Er zijn zowel aanpassingen mogelijk aan de toetsprocedure als aanpassingen aan de toets zelf. In een recent doctoraatsonderzoek richtten we ons op het effect van drie types accommodaties De resultaten creëren kansen voor een meer valide toets en om een reëler beeld te krijgen van het potentieel van de leerling. Tijdens het onderzoek keken we ook naar de manier waarop de leerlingen deze accommodaties ervaren hebben. Ook daar valt veel uit te leren.

Doelgroep: leerkrachten lager onderwijs, directie, beleidsondersteuner, zorgcoördinator of zorgleerkracht.


2.05 Wat als talenten niet bestaan? (De hype voorbij...) Hans Van Gelder
Begga Willems

Hans Van Gelder,  Innovatieve onderwijsdeskundige – directeur GO! De Nova (nieuw secundair onderwijs) – ontwerper Kidstalents©
Begga Willems, Innovatieve onderwijsdeskundige - directeur leefschool, opleiding Coretalents, ontwerper Kidstalents©

Inhoud sessie talenten in onderwijs:

Hoe breng je de echte talenten van kinderen in kaart?

 • Ontwikkeling eigen methode Kidstalents© (Op basis van de KernTalentenanalyse, Daniëlle Krekels)
 • Waarmee kinderen nu graag spelen, leert ons de basistalenten voor later.

Kidstalents©

 • Observeren van spontaan spelgedrag van kinderen
 • Veel kansen bieden tot gevarieerd spel op verschillende momenten
 • Noteren van observaties
 • Talentenkaart op het einde van de basisschool

Hoe geef je vorm aan onderwijs zodat kinderen al hun talenten kunnen ontdekken, ervaren? 

 • Rijk onderwijs, breed aanbod, weg van het hokjesdenken en vakjesdenken.
 • Brede projecten, waar elk kind kan “blinken” op zijn manier.
 • Gevarieerde speelplaats met veel diverse spelmogelijkheden

Hoe starten in je school?

 • Kan een kind zijn talenten tonen via het onderwijsaanbod in de school?
 • Kennismaken met de achtergrond van de methode via opleiding, KernTalenten.
 • Talenten teamleden in kaart brengen.
 • Met welke bril observeren?
 • Observatieinstrument implementeren

Doelgroep: toegankelijk voor iedereen die niet enkel kinderen wil bekijken vanuit 'leerinhouden', maar ook vanuit het kind zelf.
Leerkrachten BaO, zorgcoördinatoren, directies en beleidsondersteuners.


2.06 Aan de slag met schoolfeedback van peilingen en paralleltoetsen! Sabine Dierick
Isabel Laenen

Sabine Dierick is als valorisatie coördinator binnen het Steunpunt Toetsing en Peilingen (STEP) verantwoordelijk voor valorisatie- en vormingsinitiatieven om de peilingsresultaten bekend te maken en toe te lichten. Zij is pedagoge van opleiding.

Isabel Laenen maakt binnen het Steunpunt Toetsontwikkeling en Peilingen (STEP) deel uit van de cel schoolfeedback. Specifiek volgt zij de paralleltoetsen op (www.paralleltoetsen.be).

Hoe ga je als schoolteam aan de slag met de schoolfeedback die je krijgt? Deze workshop richt zich naar iedereen in het schoolteam die in aanraking kan komen met schoolfeedback van peilingen en paralleltoetsen.

Paralleltoetsen zijn parallelle versies van peilingstoetsen, waarmee gewone basis- en secundaire scholen in Vlaanderen kunnen meten in hoeverre zij met hun leerlingen bepaalde eindtermen bereiken, en hoe de school presteert in vergelijking met de peilingssteekproef (rekening houdend met bepaalde achtergrondkenmerken van scholen en leerlingen). Meer info vind je op www.peilingstoetsen.be en www.paralleltoetsen.be.

Aan de hand van een concreet praktijkvoorbeeld illustreren we hoe je als school met je team aan de slag kan gaan om gekregen schoolfeedback te analyseren en interpreteren binnen de eigen klas- en schoolcontext. In dit praktijkvoorbeeld focussen we op taal als leerdomein in het basisonderwijs. Om een kwaliteitsvol (taal)beleid uit te zetten, is het nodig dat scholen aan kwaliteitszorg doen. Resultaten op peilings- en paralleltoetsen zijn interessante data om te gebruiken in dit proces, omdat ze een indicatie geven van de kwaliteit van het gegeven (taal)onderwijs in de school. We reiken een kader en een stappenplan aan.  Dat kan gebruikt worden binnen de eigen school om dit analyse- en reflectieproces vorm te geven. Op basis van een gedegen analyse kunnen acties geformuleerd worden om de kwaliteit van het (taal)onderwijs in de eigen school te verbeteren.

Doelgroep: leerkrachten, directies, zorgcoördinatoren, lerarenopleiders, pedagogische begeleiders, beleidsmedewerkers.


Terug naar overzicht van workshops