Themadag: Zorg door en voor leerkrachten in het basisonderwijs - Ronde 2 (11:00 - 12:15)

Keuze Lesgever
2.01 Kleuterkuren? Straffen noch belonen, maar wat dan wel? (voor deze sessie kan men niet meer inschrijven) (VOLZET) Johan De Wilde

Inhoud

Kleuters kunnen soms gedrag stellen waarbij ze het hun leerkrachten knap lastig maken. Belonen of straffen is niet voor niets een weerkerend gespreksonderwerp in de leraarskamer. In deze workshop wordt duidelijk gemaakt waarom we ze allebei best mijden en alternatieven aanbieden. Om de zin en het effect daarvan te begrijpen, kijken we eerst naar kleutergedrag door de brillen van impulscontrole en intrinsieke motivatie. Maar we kijken ook naar onszelf, meer bepaald naar onze eigen ideale leraar en hoe dat een deel van onze ergernis kan verklaren… en oplossen. Feedback zal een sleutelbegrip zijn. De parallellen tussen kleuter-leraar en andere relaties die we hebben, zullen ons begrip verdiepen en ons extra motiveren om ermee aan de slag te gaan.

Spreker

Johan De Wilde was 13 jaar lang opleidingshoofd Kleuteronderwijs en is nog steeds lerarenopleider aan de Odisee Hogeschool. Hij is er ook onderzoeker gespecialiseerd in startende leraren. Verder is hij auteur van drie boeken over onderwijs en redacteur op verschillende onderwijsblogs in Vlaanderen en Nederland.

Doelgroep

(Zorg)eerkrachten en zorgcoördinatoren uit het kleuteronderwijs, (adjunct)directies/beleidsondersteuners, CLB-medewerkers, pedagogisch begeleiders


2.02 Van duwen en trekken naar win/win: Verbindende communicatie met je collega's Kathleen De Laet

Inhoud

Zou je graag ontwapenend en doeltreffend communiceren met collega's? Vraag je je soms af hoe je heerlijk eerlijk kan zijn, op een manier die ook je goede bedoelingen duidelijk maakt? Zou je eenvoudiger willen kunnen begrijpen wat je collega eigenlijk wil zeggen onder een woordenstroom of onder een net heel korte boodschap? Tijdens deze workshop krijg je hiervoor concrete handvaten aangereikt die je onmiddellijk kan toepassen tijdens overleg en in dagdagelijkse conversaties met je collega’s. Je kent nadien ook de vier stappen en vier valkuilen van verbindend communiceren. Via laagdrempelige werkvormen ga je individueel, per twee en in groep aan de slag. De oefeningen zijn afwisselend en activerend, met ruimte voor humor en eigen inbreng.

Spreker

Kathleen De Laet heeft zelf 20 jaar in het volwassenenonderwijs gewerkt, eerst als NT2-leerkracht en daarna als interne opleider voor collega’s lesgevers, ondersteuners en directeurs. Nu is ze voltijds trainer verbindende communicatie. De voorliefde voor het onderwijsveld is gebleven, de kennis van zaken ook.

Doelgroep

Directeurs, beleidsondersteuners en (zorg)leerkrachten uit het basisonderwijs


2.03 Voorbij het label Inge Lootens

Inhoud

Meer en meer scholen krijgen leerlingen met een 'etiketje' en/of een handelingsplan. Dit geeft leerkrachten vaak het gevoel: 'Dit kunnen wij niet aan'. In handelingsgericht werken gaat het niet om wat leerlingen hebben, maar om wat ze nódig hebben. Soms zijn meerdere leerlingen met éénzelfde aanpak geholpen of is het zelfs een meerwaarde voor de hele klasgroep. We hanteren daarbij de visie 'Essential for one, beneficial for all'. Een growth mindset is daarbij onontbeerlijk. Tijdens deze workshop krijg je handvatten aangereikt om deze omslag te maken en die brede basiszorg op klas- en schoolniveau uit te bouwen, zodat extra maatregelen voor individuele leerlingen tot een minimum kunnen herleid worden.

Spreker

De kennis die Inge Lootens uit haar opleidingen (Maatschappelijk werk, Pedagogische bekwaamheid en Gezinswetenschappen) vergaarde en de opgebouwde werkervaring binnen het OCMW en het CLB zorgen ervoor dat ze een brede waaier aan thema’s binnen de hulpverlening en kansenbevordering kan aanbieden. Verder is Inge ook praktijklector aan de Arteveldehogeschool. Netwerking en samenwerking met zowel de onderwijs-, welzijns- als gezondheidssector zijn haar niet vreemd.

Doelgroep

(Zorg)leerkrachten, zorgcoördinatoren, directies/beleidsondersteuners, CLB-medewerkers, pedagogische begeleiders uit het (buitengewoon) lager onderwijs


2.04 Schrijven en sensomotoriek. Welke rol spelen de zintuigen? Inge Adriaenssens

Inhoud

Weet je welke zintuigen een rol spelen bij het schrijven op een bord of op papier en waar ze verantwoordelijk voor zijn?
Leesbaar leren schrijven is ingewikkelder dan je zou kunnen denken. Het gaat over meer dan bewegen om letters en cijfers te vormen.
De verbinding van de sensoriek (verwerken van zintuiglijke prikkels) en de motoriek spelen een cruciale rol in het vermogen om een functioneel handschrift te produceren.

Programma:

  • Wat is schrijven en wat is het doel van schrijfonderwijs?
  • Welke zintuigen beïnvloeden het schrijfproces en wat kunnen ze betekenen?
  • Wat zie je als er iets mis loopt met de zintuiglijke ontwikkeling?
  • Wat is het verband met modulatie en discriminatie van zintuiglijke prikkels?
  • Hoe kan je de sensomotoriek stimuleren i.f.v. schrijven?

Spreker

Inge Adriaenssens is ergotherapeute en sensorisch integratietherapeute en begeleidt zowel baby’s, kinderen als volwassenen. Ze was ook een tijdje werkzaam als zorgleerkracht. In 1998 startte ze haar eigen praktijk op; haar hulp is vooral gericht op kinderen met leer- en ontwikkelingsproblemen. Verder geeft ze begeleiding en vorming i.v.m. sensorische informatieverwerking en dit voor alle leeftijden.

Doelgroep

(Zorg)leerkrachten, zorgcoördinatoren uit het basisonderwijs

Je kan inschrijven voor de sessie 1.04 ‘Prikkels in de klas’ als je nog weinig of geen kennis hebt over zintuiglijke prikkelverwerking.


2.05 Wat als faalangst een leerling ondermijnt? Marlies Cosyn

Inhoud

In deze workshop leren we faalangst herkennen: Wat maakt dat gezonde stress bij sommige leerlingen overslaat in angst die hen blokkeert of ondermijnt.
Daarnaast gaan we ook praktisch aan de slag: Hoe creëer je een faalangstvriendelijk klimaat in je klas? Hoe kan je een leerling begeleiden wanneer de faalangst toch toeslaat?

Spreker

Marlies is integratief psychotherapeut en beeldend therapeut. Ze ondersteunt al enkele jaren scholenteams rond diverse psychosociale thema’s. In de Opvoedingswinkel van Gent begeleidt ze ouders en andere opvoedingsverantwoordelijken met vragen rond het opgroeien en opvoeden van kinderen en jongeren.

Doelgroep

(Zorg)leerkrachten, beleidsverantwoordelijken (directie, beleidsondersteuner, leerkracht uit een kernteam), leerkrachten uit een ondersteuningsnetwerk, pedagogische begeleiding, CLB-medewerkers…


2.06 ADHD Experience: inleefsessie rond ADHD - deel 2 Greet Herssens

Let op! Deze sessie bestaat uit 2 delen: 1.06 (ronde 1) + 2.06 (ronde 2). Duid bij inschrijving beide delen aan.

Inhoud

Voor personen met ADHD kosten alledaagse, vanzelfsprekende dingen veel extra inspanning. Daarom is het belangrijk dat zowel directe als ruime omgeving écht begrijpt welke impact ADHD heeft op hun functioneren. Dit kan het beste door mensen ZELF in de schoenen van iemand met ADHD te plaatsen. Om de beleving van ADHD voldoende te kunnen meegeven werden zowel personen met ADHD als hun omgeving betrokken bij de uitwerking ervan. Tevens werd de effectiviteit nagegaan door KU Leuven binnen het anti-stigma project. Concreet mag je je verwachten aan een drie uur durend inleefmoment. De ervaringsoefeningen worden afgewisseld met praktijkvoorbeelden en een korte theoretische duiding, waarbij de beleving centraal staat.

Spreker

Als leerkracht buitengewoon onderwijs kwam Greet Herssens regelmatig in situaties waar kinderen via hun gedrag één en ander duidelijk wilden maken. Deze praktijkervaring integreerde ze in haar taak als onderwijscoach bij CEGO. Ondertussen werkt ze bij Centrum ZitStil en ervaart ze ook daar dat moeilijk gedrag vaak zijn redenen heeft.

Doelgroep

(Zorg)leerkrachten (buitengewoon) basisonderwijs, directies, beleidsondersteuners, pedagogische begeleiding, CLB-medewerkers


Terug naar overzicht van workshops