Themadag: Breed evalueren is groei stimuleren (BaO) - Ronde 3 (14:30 - 15:45)

Keuze Lesgever
3.01 Ik heb vele talenten en mijn directeur heeft ze gezien Denise Goossenaerts

Denise Goossenaerts, opleiding BAKO – 15 jaar lesgegeven als kleuterleraar waarvan de laatste 2 jaar als leraar bewegingsopvoeding en preventieadvisieur – 15 jaar directeur van een autonome kleuterschool. Sinds sinds oktober 2017 een kindertalentenfluisteraarschool, de 1ste in België.

Ben je benieuwd naar het proces dat je als directeur kan doorlopen om een beter zicht te krijgen op de talenten van jouw leraren? Wil je weten wat een positief effect dit heeft op het welbevinden, de betrokkenheid en de motivatie van de leraren alsook op de samenwerking? Dan ben je welkom in deze workshop. 

Talenten gaan niet over het uitblinken in een bepaalde activiteit maar over elke activiteit die vanzelf gaat en die voldoening oplevert. Op onze school is het zien van talenten een belangrijk onderdeel in ons professionaliserings- en aanvangsbeleid.

Doelgroep: directeurs basisonderwijs.


3.02 Procesgerichte aanpak: van kijken naar handelen Nele Van Oosten

Nele Van Oosten, psycholoog en vooral pedagoog in hart en nieren. Ze leerde het vak als pedagogisch begeleider en is nu thuisgekomen als onderwijs- en innovatiecoach bij CEGO.

Met de bril van welbevinden en betrokkenheid naar je kleuters en je aanbod kijken, geeft concrete handvatten om morgen in de praktijk om te zetten.
De procesgerichte bril geeft je grip op hun competenties en jouw handelen.
Hoe zet je die bril op? We reiken praktische tools en handvatten aan.

Doelgroep: directies, zorgbegeleiders, leerkrachten kleuteronderwijs.

 


3.03 Muzische vorming evalueren op klasniveau Tinneke Verlinden

Tinneke Verlinden, muzische coach, werkte reeds 9 jaren samen met verschillende scholen en leerkrachten om muzisch een nieuwe wind te laten waaien. Zo leerde ze met verschillende leeftijden en verschillende onderwijskoepels te werken. Vanuit de academies waarmee ze samenwerkte volgde ze talrijke nascholingen zodat ze haar weg kent in alle domeinen.

Je maakt kennis met een methode om lessen muzische vorming te maken. Een eenvoudige methode die aansluit bij de gevraagde leerdoelen en waarbij alle domeinen, bouwstenen en werkvormen aan bod komen. Een belangrijk doel is om tevens sociale vaardigheden te ontwikkelen: samenwerken, innovatief denken, openstaan, zelfvertrouwen ontwikkelen, anderen accepteren... Hoewel deze methode vele aspecten benadert, is ze heel overzichtelijk en bruikbaar.
Met deze methode werk je ook heel doelgericht. Wanneer je muzische lessen wil evalueren, kan je nagaan of deze doelen bereikt werden.

De methode maakt gebruik van een “spelbord”. De evaluatie maakt gebruik van één blad papier per klas en per gegeven les dat zeer snel kan ingevuld worden. We raden je aan om hier niet te lang mee te wachten. Voorzie op het einde van de les best even tijd voor de persoonlijke evaluatie.

Het is een belangrijke vaardigheid kinderen te leren hoe ze zichzelf kunnen evalueren en hoe ze opbouwende feedback kunnen geven aan anderen. Woordjes zoals goed, leuk en tof trachten we wat meer uit te diepen. Hoe ze met deze feedback verder aan  de slag kunnen, komt ook aan bod.

Doelgroep: leerkrachten lager onderwijs.


3.04 Groeitaal in de klas Julie Verdonck

Julie Verdonck, klinisch orthopedagoge en eigenaar van het KnapLab, praktijk voor studie- en psychosociale begeleiding. Julie heeft gedurende haar carrière specifieke ervaring opgedaan in het werken met hoogbegaafde leerlingen en leerlingen met autisme.

Je gaat op een actieve, ervaringsgerichte manier aan de slag met werkvormen die een ‘Groeimindset’ helpen ontwikkelen bij je leerlingen. Je leert groeigerichte communicatie bewust inzetten om het groeiproces van leerlingen te beïnvloeden. Je maakt kennis met methodieken om met leerlingen te praten over hun emoties en hun manier van denken tijdens het leren.

We staan tijdens de workshop stil bij volgende vragen: 

  • Hoe kan je leerlingen op een groeigerichte manier feedback geven?
  • Wat is je rol als leerkracht en als ‘groei-voorbeeld’?
  • Hoe kan je leerlingen meer ‘helpend’ leren denken bij kritiek, inspanning, fouten en successen van anderen?
  • Hoe praat je met je leerlingen over emoties die bij ‘groeien’ komen kijken, zoals motivatie, onzekerheid, faalangst en frustratie.

Doelgroep: zorgcoördinatoren, directies, leerkrachten lagere school en kleuteronderwijs, leerkrachten buitengewoon onderwijs – alle types.


3.05 School zonder punten: het kan perfect! (VOLZET) Ellen De Dapper

Ellen De Dapper is een zeer gemotiveerd ‘onderwijs’mens met een passie voor onderwijsvernieuwing, steeds op zoek naar de meest effectieve methodes om op een kind- en teamvriendelijke manier ontwikkeling te stimuleren. Zij richtte in 2009 ‘Methodeschool De Sterrebloem in Meigem-Deinze’ mee op, waar ze nu nog steeds coördinator is. Daarnaast was ze ook docente voor de verdiepende opleiding naar ‘Professioneel Meesterschap’ voor HIVO Nieuwland.

‘Breed evalueren’ is een verhaal van de ganse school en is onlosmakelijk verbonden met een visie op ‘Breed kijken’ en ‘Breed onderwijzen’. En… dus ook met een open en optimistische mindset. Hiervoor heb je geen toetsen en punten nodig! Anderzijds hoef je ook niet ‘vies’ te zijn van toetsen of punten.

Tijdens de workshop onderzoek je wat de rol is van evalueren? Wàt je wilt evalueren? Welke tools je hiervoor al gebruikt en welke je misschien nog kan toevoegen? Hoe de kinderen zelf betrokken zijn bij het evaluatieproces? Hoe je dit in een verslag naar de ouders kan brengen?

Vanuit concrete praktijkvoorbeelden uit basisschool ‘De Sterrebloem’ onderzoek je hoe ‘Breed evalueren’ op jouw school vorm kan krijgen en wat voor jou een mogelijke eerste of volgende stap kan zijn. Daarnaast zal er uiteraard ook ruimte zijn voor vragen.

Doelgroep: leerkrachten kleuter- en lager onderwijs, zorgleerkrachten en directies.


3.06 Aan de slag met schoolfeedback van peilingen en paralleltoetsen! Sabine Dierick
Isabel Laenen

Sabine Dierick is als valorisatie coördinator binnen het Steunpunt Toetsing en Peilingen (STEP) verantwoordelijk voor valorisatie- en vormingsinitiatieven om de peilingsresultaten bekend te maken en toe te lichten. Zij is pedagoge van opleiding.

Isabel Laenen maakt binnen het Steunpunt Toetsontwikkeling en Peilingen (STEP) deel uit van de cel schoolfeedback. Specifiek volgt zij de paralleltoetsen op (www.paralleltoetsen.be).

Hoe ga je als schoolteam aan de slag met de schoolfeedback die je krijgt? Deze workshop richt zich naar iedereen in het schoolteam die in aanraking kan komen met schoolfeedback van peilingen en paralleltoetsen.

Paralleltoetsen zijn parallelle versies van peilingstoetsen, waarmee gewone basis- en secundaire scholen in Vlaanderen kunnen meten in hoeverre zij met hun leerlingen bepaalde eindtermen bereiken, en hoe de school presteert in vergelijking met de peilingssteekproef (rekening houdend met bepaalde achtergrondkenmerken van scholen en leerlingen). Meer info vind je op www.peilingstoetsen.be en www.paralleltoetsen.be.

Aan de hand van een concreet praktijkvoorbeeld illustreren we hoe je als school met je team aan de slag kan gaan om gekregen schoolfeedback te analyseren en interpreteren binnen de eigen klas- en schoolcontext. In dit praktijkvoorbeeld focussen we op taal als leerdomein in het basisonderwijs. Om een kwaliteitsvol (taal)beleid uit te zetten, is het nodig dat scholen aan kwaliteitszorg doen. Resultaten op peilings- en paralleltoetsen zijn interessante data om te gebruiken in dit proces, omdat ze een indicatie geven van de kwaliteit van het gegeven (taal)onderwijs in de school. We reiken een kader en een stappenplan aan.  Dat kan gebruikt worden binnen de eigen school om dit analyse- en reflectieproces vorm te geven. Op basis van een gedegen analyse kunnen acties geformuleerd worden om de kwaliteit van het (taal)onderwijs in de eigen school te verbeteren.

Doelgroep: leerkrachten, directies, zorgcoördinatoren, lerarenopleiders, pedagogische begeleiders, beleidsmedewerkers.


3.07 Evalueren binnen de kleuterschool Evy Dewitte

Evy Dewitte heeft 13 jaar ervaring als kleuteronderwijzeres en SES-leerkracht.

Wat waarderen wij in onze kleuters? En is dat ook wat we naar onze ouders rapporteren of terug vinden in onze observaties?
We richten ons op de leergebiedoverschrijdende doelen en we gaan nadenken over verschillende contexten binnen onze klas om onze kinderen vaardig te maken in deze doelen.
Deze leergebiedoverschrijdende doelen werden geclusterd binnen verschillende pictogrammen die we gaan gebruiken om doelgericht te werken en te observeren.
Aan de hand van dit pictogram gaan wij dit doel ook vertalen naar onze kinderen om hen zo bewust te maken van waar we samen groeigericht naar toe werken.

Doelgroep: kleuteronderwijzers, zorgleerkrachten en SES-leerkrachten binnen de kleuterschool, directie, pedagogische begeleidingsdienst.


3.08 Evalueren in het lager onderwijs: groei in vaardigheden en attitudes Annick Vandroemme

Annick Vandroemme, leerkracht en zorgcoördinator lager onderwijs, Vlajo-nascholer.

Ben je bij het invullen van de rapporten van de leerlingen ook al meermaals gestruikeld over het feit dat je eigenlijk niet goed meer weet of leerling X nu sterk is in samenwerken, of in plannen, in het kritisch naar zichzelf kijken… Of weet je niet goed meer wanneer je daar met de leerlingen aan gewerkt hebt waardoor het moeilijk wordt om je dit allemaal te herinneren?

In deze workshop wordt er een systematiek aangereikt. Hierdoor kan je via het leggen van een focus van de sociale vaardigheden en vaardigheden leren leren, ook dit soort van leren zichtbaar maken. Bovendien is het een systematiek waarbij ook ingezet wordt op het ontwikkelen van de zelfsturing van de kinderen.

Doelgroep: lager onderwijs – klasleerkrachten, zorgleerkrachten, zorgcoördinatoren, directies, pedagogische begeleidingsdiensten.


Terug naar overzicht van workshops