Zoek een nascholing
Je bent hier: Hoger onderwijs / Wiskunde - Wetenschappen - STEM / Wiskunde   Micro-credential Praktijk Natuurbeheer en Biodiversiteit

Micro-credential Praktijk Natuurbeheer en Biodiversiteit

Leer hoe je state-of-the-art wetenschappelijke theorie toepast in de praktijk van biodiversiteitsherstel en natuurbeheer.

Deze micro-credential biedt praktijkervaring op het gebied van biodiversiteitsherstel. Principes en praktijk van natuurherstel en -beheer zijn in een tijdperk van ongekend biodiversiteitsverlies cruciaal om de achteruitgang van natuur een halt toe te roepen en om te buigen. Je werkt samen met professionelen op het terrein zoals het Agentschap voor Natuur en Bos en de ngo Natuurpunt vzw.

Programma

De cursus bestaat uit 2 theoretische colleges waarbij veelvuldig gebruik wordt gemaakt van praktijkvoorbeelden en uit 6 excursiedagen waarbij de praktische aspecten van natuurbeheer in functie van biodiversiteitsherstel aan bod zullen komen.

In het praktijkdeel voer je hands-on herstelacties uit van verschillende habitattypes (bos, heide, grasland, moerassen, specifieke populaties van bedreigde soorten). We richten ons op de do's en don'ts van herstelacties met bijzondere aandacht voor het behoud van bodemintegriteit, hydrologische integriteit, intensieve zorg voor relicten van bedreigde soorten, bestrijden van invasieve soorten, herstellen van ecosysteemdiensten en klimaatadaptief herstel. Er wordt specifieke aandacht gegeven aan de noodzaak van natuurbeheer en biodiversiteit in functie van ecosysteemdiensten en maatschappelijk belang.

Je maakt kennis met verschillende herstelmethodes, waaronder manuele en machinale arbeid, en je leert een methode toe te passen afhankelijk van het habitattype, de aanwezigheid van relicten en eventuele cryptische populaties en de klimatologische omstandigheden. Er wordt bijzondere nadruk gelegd op natuurbeheer en -herstel aan de hand van een gefaseerde aanpak.

Je leert methodes aan om het succes van natuurherstel te evalueren, waaronder het evalueren van de duurzaamheid van plantenpopulaties aan de hand van matrixpopulatiemodellering en de duurzaamheid van insectenpopulaties aan de hand van gestandaardiseerde monitoring. Daarnaast komen enkele eenvoudig toe te passen methoden aan bod om milieucondities te evalueren en monitoren.

Ten slotte passen we verschillende benaderingen van herstelacties toe en volgen ze op in een experimenteel lange termijn-ontwerp dat gebruikt kan worden als sjabloon voor herstelacties in de toekomst en als output om de beste herstelbenaderingen te identificeren.

Doelstellingen

In deze micro-credential staan de volgende leerdoelen centraal.

 1. Je weet dat natuurbeheer en herstel van biodiversiteit op het raakvlak zitten van milieuwetenschappen, biologie en ecologie en je houdt hiervoor rekening met verschillende factoren waaronder landschap, bodem, populatiekenmerken van bedreigde soorten, klimaat en ruimtelijke ordening.
 2. Je treft gepaste natuurbeheermaatregelen om bedreigde biodiversiteit te herstellen in verschillende biotopen zoals bos, heide, grasland en moeras.
 3. Je herkent de verschillende drijfveren van degradatie van milieu, biotopen en biodiversiteit en neemt maatregelen die effectief zijn om deze degradatie te stoppen en om te keren.
 4. Je werkt samen met verschillende spelers die een rol spelen in natuurbeheer en biodiversiteitsbehoud zoals wetenschappers, professionele natuurarbeiders, natuurconsulenten en boswachters.
 5. Je leert de maatschappelijke context waarin aan natuurbeheer en biodiversiteitsbehoud wordt gedaan in Vlaanderen en je kent de beleids- en uitvoeringsknelpunten waarmee dit te maken heeft.
 6. Je leert hoe je als burger, bijvoorbeeld als leerkracht, vrijwilliger of arbeider, een rol kan spelen om biodiversiteit te behouden en herstellen.
 7. Je kent de oorsprong van onze biodiversiteit en weet waar, wanneer en waarom onze biodiversiteit specifiek natuurbeheer en -herstel nodig heeft om een duurzame toekomst te hebben.

Doelgroep

Leerkrachten biologie of natuurwetenschappen in het secundair onderwijs en iedereen die geïnteresseerd is in natuur, biodiversiteit en herstel van biodiversiteit, de moeilijkheden van natuurherstel en -beheer

Begeleiding

Tobias Ceulemans, docent Departement Biologie UAntwerpen

Praktisch

Deze cursus loopt over 8 dagen.

Cursuscode: 23/MC/003A

Studiepunten: 3
Onderwijstaal: Nederlands
Locatie: Campus Drie Eiken (theorie) en Demervallei/Hageland (excursies)

De cursus is alleen te volgen als studenten beide lessen kunnen bijwonen. De lessen zijn zeer interactief, wat betekent dat veel van de benodigde vaardigheden niet kunnen worden verworven door afstandsonderwijs of het opnemen van colleges. De veldexcursies zijn verplicht.

Contactmomenten:

- Hoorcollege (interactief klascontactonderwijs dat kritisch en zelfstandig denken stimuleert)

 • donderdag 29 februari 2024 van 10.45 tot 14.00 uur
 • donderdag 25 april 2024 van 10.45 tot 14.00 uur

Indien je nog meer verdieping wilt, kan je vrijblijvend 5 Engelstalige hoorcolleges bijwonen

- Excursies (2 x 3 dagen Demervallei/Hageland)

 • 13, 14 en 16 februari 2024
 • 13, 17 en 20 mei 2024

Samen herstelacties uitwerken en uitvoeren aan de hand van verworven inzichten

Persoonlijke studie:

- Video’s en ingesproken powerpointpresentaties worden beschikbaar gesteld als zelfstandig te volgen informatie

Evaluatie:

Voortdurende beoordeling tijdens lessen en excursies – pass/fail

Beoordelingscriteria:

Je neemt actief deel aan praktische herstelacties van verschillende habitattypes. Elk initiatief voor inbreng van mogelijke alternatieve methoden en verbetering van methoden is zeer welkom. Je bent in staat om vragen te beantwoorden over de do's en don'ts van herstelacties met bijzondere aandacht voor het behoud van bodemintegriteit, hydrologische integriteit, intensieve zorg voor relicten van bedreigde soorten, bestrijden van invasieve exoten en klimaatadaptief herstel. Je bent in staat om vragen te beantwoorden over verschillende methodes van herstelacties, inclusief manuele en machinale arbeid en weet wanneer en waarom welke methode toe te passen. Je bent in staat om vragen te beantwoorden over monitoringmethoden en mogelijke experimentele ontwerpen voor herstelacties. De antwoorden op de vragen worden vervolgens geformuleerd als een reeks take-home-messages.


Jouw bijdrage: 332 EUR.
Inlichtingen bij: Miet Oost, 03 265 29 79, miet.oost@uantwerpen.be

Datum Beginuur Einduur Locatie
dinsdag 13 februari 2024 08:30u 18:00u Het Goor, Engelsen Dijk, 2235 Hulsthout
woensdag 14 februari 2024 08:30u 18:00u Het Goor, Engelsen Dijk, 2235 Hulsthout
vrijdag 16 februari 2024 08:30u 18:00u Het Goor, Engelsen Dijk, 2235 Hulsthout
donderdag 29 februari 2024 10:45u 14:00u Universiteit Antwerpen, Campus Drie Eiken, Universiteitsplein 1, 2610 Wilrijk, Gebouw B (parking P1/P2), lokaal B.015
donderdag 25 april 2024 10:45u 14:00u Universiteit Antwerpen, Campus Drie Eiken, Universiteitsplein 1, 2610 Wilrijk, Gebouw B (parking P1/P2), lokaal B.015
maandag 13 mei 2024 08:30u 18:00u Het Goor, Engelsen Dijk, 2235 Hulsthout
vrijdag 17 mei 2024 08:30u 18:00u Het Goor, Engelsen Dijk, 2235 Hulsthout
donderdag 23 mei 2024 08:30u 18:00u Het Goor, Engelsen Dijk, 2235 Hulsthout


Inschrijven voor deze nascholing is niet meer mogelijk. Klik hier voor het huidige nascholingsaanbod.

Contacteer ons

*
*

Contactgevens

E-mail: cno@uantwerpen.be

Tel.: 03 265 29 60

IBAN: BE34 7350 0812 9190

BTW: BE 0257.216.482

Campus Drie Eiken

Universiteitsplein 1
2610 Wilrijk

Stadscampus - De Boogkeers

Boogkeers 5
2000 Antwerpen