Zoek een nascholing
Je bent hier: Buitengewoon secundair onderwijs / Schoolbeleid en -administratie / Personeelsbeleid   De privacywetgeving GDPR toegepast op verschillende aspecten van de leerlingenbegeleiding: wat kan en wat kan niet (meer)? - via afstandsonderwijs

De privacywetgeving GDPR toegepast op verschillende aspecten van de leerlingenbegeleiding: wat kan en wat kan niet (meer)? - via afstandsonderwijs

Als je leerlingen begeleidt, verwerk je uiteraard samen met je collega’s veel (gevoelige) informatie van die leerlingen Deze nascholing leert je, telkens vanuit concrete voorbeelden en cases, de gevolgen van de privacywetgeving GDPR voor het individuele leerlingendossier, het leerlingvolgsysteem in zijn geheel en voor de werking van leerlingenbegeleiding op jouw school, correct in te schatten. We delen hierbij beleidstips, praktische adviezen en “best practices” om de vertaalslag naar de eigen school makkelijker te kunnen maken.

De dagplanning van de online sessies vind je verderop bij het onderdeel 'praktisch'.

Programma

Na een korte inleiding over de GDPR, zoomen we in op enkele concrete aspecten van de  individuele leerlingenbegeleiding, zoals persoonlijke notities, (intake)gesprekken en de neerslag of verslaggeving daarvan, de informatie die in een (digitaal) leerlingendossier bewaard wordt en het uitwerken van een (toegangs)beleid hierrond.

We gaan in op de (organisatorische en technische) maatregelen die men kan toepassen om de informatieveiligheid te verhogen, i.h.b. wat betreft het leerlingvolgsysteem en individuele leerlingendossiers.
De rechten van de leerling en ouders komen aan bod, alsook hoe je transparant kan communiceren over de verwerking van leerlinggegevens en hoe je best omgaat met vragen of klachten over deze verwerkingen.
Het uitwisselen van (gevoelige) leerlinggegevens, o.a. met CLB, ondersteuners van een ONW en met externen, is het laatste aspect dat we behandelen.

Dit alles wordt aangeboden met behulp van gevarieerde werkvormen en vanuit concrete voorbeelden, aangereikt door de lesgever én door jezelf (indien gewenst).

Doelstellingen

· Je kent de concrete gevolgen van de privacywetgeving GDPR voor de individuele begeleidingsdossiers en je kan dit toepassen op het niveau van alle personeelsleden of medewerkers die een rol vervullen bij leerlingenbegeleiding/zorg;

· Je kent een aantal organisatorische en technische maatregelen en kan deze waar mogelijk, toepassen bij de verwerking van (gevoelige) leerlinggegevens;

· Je hebt kennis van een aantal concrete tips en “best practices” bij de individuele leerlingenbegeleiding en inzake het gebruik van een leerlingvolgsysteem;

· Je kan op een correcte manier (gevoelige) leerlingengegevens uitwisselen met diverse (externe) actoren;

· Je kan transparant(er) communiceren over de voorkomende verwerkingen van persoonsgegevens bij leerlingenbegeleiding en correct reageren wanneer je vragen of klachten krijgt over deze verwerkingen;

· Je kan bij het uitwerken of aanpassen van het beleid rond leerlingenbegeleiding op school, rekening houden met de manieren waarop leerlingengegevens hierbij dienen verwerkt te worden.

Doelgroep

Directies, zorgcoördinatoren, leerlingenbegeleiders, coördinatoren, secretariaatsmedewerkers, CLB-medewerkers en iedereen die een specifieke rol vervult bij leerlingenbegeleiding of zorg op de school, Bao en SO
Voorkennis van de GDPR kan een pluspunt zijn, maar is niet vereist.

Het kan een meerwaarde zijn dat men vooraf op de hoogte is van op de school gangbare (organisatorische en technische) maatregelen, i.h.b. wat het (digitaal) leerlingvolgsysteem en de (papieren) leerlingendossiers betreft.

Begeleiding

Gino De Meester, stafmedewerker bij de dienst Bestuur en organisatie van Katholiek Onderwijs Vlaanderen. Binnen die dienst legt hij zich toe op informatieveiligheid en databeheer van schoolgegevens

Praktisch

Cursuscode: 19/DR/222A

Deze nascholing wordt aangeboden via afstandsonderwijs. Opnames en digitaal materiaal blijven tot één maand na datum beschikbaar.

Dagschema online sessies op 19 mei:

9.15 - 10.15: Sessie 1- Opfrissing GDPR, basisprincipes en rechtmatigheden en dit in functie van de leerlingenbegeleiding

10.15-11 uur zelfreflectie + opdracht + koffiepauze

11.00 uur-12.00: Sessie 2 - organisatorische en technische maatregelen met verwerking van leerlingvolgsystemen en individuele leerlingendossiers

12-13.00 uur Middaglunch

13.00 -14.00 uur Sessie 3: rechten van leerlingen en ouders, transparant communiceren, klachten?

14.00 uur-14.45 zelfreflectie + opdracht + koffiepauze 

14.45-15.45 uur: Sessie 4: Het uitwisselen van gevoelige leerlinggegevens tussen verschillende partijen

 

 


Jouw bijdrage: 121 EUR.
Inlichtingen bij: Nicole Coveliers, 03 265 25 41, nicole.coveliers@uantwerpen.be

Verwachte voorbereiding door deelnemer

- Graag eigen voorbeelden of cases noteren (zorg dat er geen identificeerbare gegevens van leerlingen of leerkrachten vermeld worden);
- nagaan welke gangbare (organisatorische en technische) maatregelen er in voege zijn op school, i.h.b. wat het (digitaal) leerlingvolgsysteem en/of de (papieren) leerlingendossiers betreft;
- nagaan welke gangbare (organisatorische en technische) maatregelen er gehanteerd worden bij respectievelijke doorgiften of uitwisselingen van (gevoelige) leerlingengegevens met bv. CLB, ondersteuningsnetwerk of andere (externe) actoren.

Datum Beginuur Einduur Locatie
dinsdag 19 mei 2020 09:15u 16:15u via afstandsonderwijs


Inschrijven voor deze nascholing is niet meer mogelijk. Klik hier voor het huidige nascholingsaanbod.

Contacteer ons

*
*

Contactgevens

E-mail: cno@uantwerpen.be

Tel.: 03 265 29 60

IBAN: BE34 7350 0812 9190

BTW: BE 0257.216.482

Campus Drie Eiken

Universiteitsplein 1
2610 Wilrijk

Stadscampus - De Boogkeers

Boogkeers 5
2000 Antwerpen