Zoek een nascholing
Je bent hier: Lager onderwijs / Didactiek / Werkvormen   Duurzaam ICT-beleid met effect tot op de klasvloer (BaO) - deels live online nascholing

Duurzaam ICT-beleid met effect tot op de klasvloer (BaO) - deels live online nascholing

De komende maanden wordt de Digisprong verder uitgerold. ICT-integratie heeft enkel effect wanneer jouw school inzet op een doordacht, doelgericht en duurzaam ICT-beleid met dito actieplan. Maar hoe begin je daar nu aan en waar moet je allemaal rekening mee houden? Hoe zorg je ervoor dat je het team meehebt?

Aan de hand van kaders en praktijkvoorbeelden ontwerp je een ICT-beleid op maat van jouw school. Door het hieruit afgeleide actieplan creëer je samen met jouw collega’s een optimale leeromgeving voor jouw leerlingen. Dankzij die duurzame ICT-integratie heeft de Digisprong een positief effect tot op de klasvloer.

Programma

Aan de hand van het 'Vier in balans'-model maak je kennis met belangrijke thema’s bij het uitwerken van een ICT-beleid en -actieplan, namelijk visie, deskundigheid, inhoud en toepassingen en infrastructuur. Dit kader vormt de basis om de actuele beginsituatie van jouw school in kaart te brengen en de gewenste situatie te onderzoeken.

Je exploreert per thema de toekomstige schoolpraktijk aan de hand van toepassingsgerichte theoretische kaders, evaluatiecriteria en randvoorwaarden. De aangereikte praktijkervaringen kunnen je inspireren.

Op basis van alle input werk je stapsgewijs een ICT-beleid uit, rekening houdend met het brede schoolbeleid, andere opportuniteiten voor de school, valkuilen en uitdagingen. Op basis van het ICT-beleid bepaal je concrete acties op korte en lange termijn. Je denkt kritisch na over de doelgerichtheid, doordachtheid en duurzaamheid van jouw uitwerking en uitvoering aan de hand van feedback van de lesgevers en deelnemers.

Op het einde van dit traject beschik je over een doordacht beleids- en actieplan. Dit plan vormt geen eindpunt maar is de tool om actief te blijven inzetten op een duurzaam ICT-beleid.

De aanpak gedurende het hele traject is activerend, met diverse werkvormen zoals brainstormen, doceren, casusbespreking, discussie en stellingen, concrete oefeningen en opdrachten, uitwisseling in groepen i.f.v. netwerken en peer learning.
Er is een voortdurende wisselwerking tussen de aangereikte kaders en jouw school- en onderwijspraktijk.
Na elke nascholingsdag ga je aan de hand van een concrete opdracht aan de slag met de input om op die manier de duurzame toepassing en integratie te stimuleren.

Planning

Dag 1
Na een introductie en kennismaking zoom je in op de actualiteit van de Digisprong en de effecten voor jouw school op korte en lange termijn. Dit link je aan het ‘Vier in balans’-model. Je bent in staat om een duurzame ICT-integratie tot stand te brengen. Je gaat dieper in op het eerste thema van het ‘Vier in balans’-model, namelijk de visie. Je krijgt een kader aangereikt om een ICT-beleidsplan en actieplan uit te werken of je vertrekt van de kaders die je al hanteert en zet deze doelgericht in.

Dag 2
Je start met een uitwisseling over je acties n.a.v. de eerste nascholingsdag. Vervolgens onderzoek je de deskundigheid van het schoolteam. Je gaat aan de slag met enkele theoretische kaders zoals DigiCompEdu, TPACK, SAMR en ervaart hoe je deze in jouw school kan toepassen. Je gebruikt dit als basis om te bepalen hoe je kan inzetten op een doelgerichte en duurzame professionalisering van het team.

Dag 3
Je exploreert in het kader van de derde focus van het ‘Vier in balans’-model de inhoud en toepassingen in de klaspraktijk. Je onderzoekt hoe ICT andere didactische werkvormen en klasopstellingen mogelijk maakt. Diverse thema’s zoals coding, datageletterdheid, fake news, mediawijsheid, gaming en sociale media komen aan bod, telkens met concrete ideeën en suggesties voor jouw school. Je wisselt uit over ideeën voor een mogelijke leerlijn. Vervolgens zoom je in op de vierde focus, namelijk infrastructuur, die noodzakelijk is om een duurzame ICT-integratie uit te bouwen. Je bespreekt de voor- en nadelen, valkuilen en uitdagingen voor je school.

Dag 4
Je neemt de analyse van jouw school terug onder de loep en bekijkt deze vanuit de reeds opgedane inzichten. Je maakt de transfer naar het ICT-beleidsplan en -actieplan voor jouw school. Je evalueert de integratie van ICT in andere beleidsdomeinen.

Dag 5
Aan de hand van casussen en stellingen kijk je kritisch naar het ontwerp van jouw ICT-beleidsplan en -actieplan. Je past de inzichten en feedback toe op maat van jouw school.

Dag 6
Je stelt jouw ICT-beleidsplan en -actieplan voor en krijgt instant feedback, waarmee je toekomstgericht verder aan de slag kan gaan.

Doelstellingen

De deelnemers:

  • evalueren aan de hand van de aangereikte kaders en richtlijnen het huidige ICT-beleid in de school;
  • stellen een SWOT-analyse op van het huidige ICT-beleid en -actieplan;
  • werken actief (mee) een schoolbrede, gedragen visie en ICT-beleid uit;
  • werken actief (mee) een ICT-actieplan voor de eigen school/graad uit;
  • ondernemen concrete acties om het ICT-beleid in de eigen school duurzaam uit te voeren met effect tot op de klasvloer.

Doelgroep

Directeurs, ICT-coördinatoren, technisch adviseur coördinatoren, beleidsmedewerkers, leraren met interesse in en een bijdrage aan beleidsontwikkeling

Begeleiding

Stef Van Malderen was onderwijzer, ICT-coördinator, directeur en uitgever van leermiddelen voor het basisonderwijs. Hij is uitgeefmanager basisonderwijs bij uitgeverij Plantyn. Stef is al jaren actief als zelfstandig spreker en navormer over onderwijstopics met het accent op ICT-beleid. Hij publiceerde een boek over ICT in het basisonderwijs waarin hij de balans opmaakt van de 20 jaar die volgden op het PCKD-project, zeg maar de Digisprong van toen.

Veerle De Greef werd na 15 jaar klasleerkracht lager onderwijs, muzische leerkracht, en begeleider anderstalige nieuwkomers ICT-coördinator en pedagogisch ICT-coördinator. Ze gaat de uitdaging aan om leerkrachten warm maken om nieuwe digitale technologieën te integreren in hun onderwijsaanpak en dit te integreren in leerlijnen. Veerle startte de voorbije jaren meerdere professionaliseringstrajecten op en werkte verschillende leerlijnen uit.

Cindy Cottenjé is directeur van Innovatieve basisschool De STEMpel in Brugge. Binnen scholengroep Impact trekt ze het traject ‘digisprong’. Ze is Google certified educator level 1 en 2 en organiseert binnen de scholengroep opleidingen over het werken met Chromebooks, Google apps en leren programmeren. Ze is gecertificeerd Lego Education Teacher Trainer. Ze startte een Coderdojo op in, die gratis programmeerlessen aanbiedt aan kinderen tot 12 jaar.

 

Praktisch

Deze cursus loopt over 6 dagen.

Cursuscode: 21/BAS/068A

Cursusmateriaal en lunch inbegrepen


Jouw bijdrage: 528 EUR.
Inlichtingen bij: Tamara Bonne, 03 265 29 89, tamara.bonne@uantwerpen.be

Mee te brengen door cursist

Een opgeladen laptop met lader

Datum Beginuur Einduur Locatie
donderdag 25 november 2021 09:30u 16:30u Universiteit Antwerpen, Boogkeers 5 (aan het Mechelseplein), 2000 Antwerpen, lokaal 202 (tweede verdieping)
dinsdag 14 december 2021 09:30u 12:30u via afstandsonderwijs (Microsoft Teams)
vrijdag 28 januari 2022 09:30u 16:30u Universiteit Antwerpen, Boogkeers 5 (aan het Mechelseplein), 2000 Antwerpen, lokaal 203 (tweede verdieping)
woensdag 23 februari 2022 09:30u 12:30u via afstandsonderwijs (Microsoft Teams)
donderdag 31 maart 2022 09:30u 12:30u via afstandsonderwijs (Microsoft Teams)
vrijdag 6 mei 2022 09:30u 12:30u Universiteit Antwerpen, Boogkeers 5 (aan het Mechelseplein), 2000 Antwerpen, lokaal 103 (eerste verdieping)


Inschrijven voor deze nascholing is niet meer mogelijk. Klik hier voor het huidige nascholingsaanbod.

Contacteer ons

*
*

Contactgevens

E-mail: cno@uantwerpen.be

Tel.: 03 265 29 60

IBAN: BE34 7350 0812 9190

BTW: BE 0257.216.482

Campus Drie Eiken

Universiteitsplein 1
2610 Wilrijk

Stadscampus - De Boogkeers

Boogkeers 5
2000 Antwerpen