Zoek een nascholing

Aandacht voor talenten van kinderen

Ken je dat moment? Als een kind je met fonkelende ogen je iets laat zien, waar het met veel plezier hard aan gewerkt heeft... Als je kinderen ziet genieten van het ontdekken van nieuwe mogelijkheden... Deze momenten hebben iets bijzonders. Het raakt hen en het raakt jou. De betekenis van deze gebeurtenissen draagt echter verder dan dat ene moment. Het gaat om de kracht, de dynamiek die 'leren en ontwikkelen' heet, die hier aangesproken wordt. Talent!

Inzetten op talent betekent dat kinderen zich mogen ontwikkelen, weten wat ze waard zijn en dit ook kunnen inzetten in een gedeeld maatschappelijk verhaal!

Filosofie binnen Humane Wetenschappen

In de leerplannen cultuurwetenschappen voor de derde graad is een groot deel gewijd aan filosofie.
Dit vraagt om een mogelijke didactiek van de filosofie met aandacht voor de relatie tussen ‘filosofie’ (d.i. het leren over filosofen uit het heden en verleden) en filosoferen (d.i. de leerlingen zelf leren reflecteren).

(V)aardig in gesprek met leerling en ouders in het BaO

Vanuit het begeleidingsgebeuren binnen de school vinden we dat het ons al aardig lukt om in gesprek te gaan met leerlingen en ouders. Toch vertrekken we hierbij eerder vanuit ons referentiekader en onze perceptie van de realiteit. Hierdoor gaan we makkelijk voorbij aan de beleving van de leerling en de ouders en slagen we er onvoldoende in om “hun spoor” te beluisteren en te volgen.

Vaardig in gesprek gaan betekent dat we begeleidings- en gespreksvaardigheden eigen maken om beter aan te sluiten op het spoor van de leerling en de ouders en van daaruit de begeleiding optimaler vorm geven en groei mogelijk maken.

Met een goede zorgvraag naar het MDO

Nog te vaak blijft een MDO bij het vaststellen en beschrijven van het probleem of wat de leerkracht als probleem ervaart (overzicht). Nog te weinig zetten we de stap naar inzicht: 'wat betekent het voor dit kind', om uiteindelijk te komen tot de juiste werkpunten en interventies (uitzicht).
Geïntegreerde zorg betekent dat alle leraren betrokken zijn in de zorgverlening aan leerlingen en deze begeleiding integreren in hun onderwijskundige en pedagogische aanpak. De rol van de leraar in het verlenen van zorg komt dus veel meer centraal te staan. (Jacobs & Struyf, 2010).

Met deze vorming 'Met een goede zorgvraag naar het MDO' verkennen we de mogelijkheden om het MDO voor te bereiden, zorgvragen te formuleren en tot werkpunten en interventies te komen. We reflecteren over ons eigen handelen om van daaruit op het MDO samen tot afspraken te komen en een stap vooruit te zetten in de begeleiding van kinderen.

Gedrag positief beïnvloeden - met kinderen samen werken aan oplossingen

Bij herhaald probleemgedrag belanden leerkrachten en leerlingen nogal eens in een negatieve vicieuze cirkel. Uiteindelijk overheerst onmacht: wat moéten we nog met dit kind (of deze groep)? Het oplossingsgericht werken biedt een verfrissende, nieuwe kijk op moeilijk gedrag.

In deze nascholing presenteren we je een leuke methode om kinderen te ondersteunen in hun functioneren, die ontwikkeld werd door o.a. Insoo Kim Berg en Ben Furman (Kids’ skills). Vertrekkend vanuit problemen, zoals die ervaren worden door kind en/of leerkracht, ga je samen met het kind (en z’n ouders) op zoek naar oplossingen. Daarbij worden de eigen competenties van het kind maximaal aangeboord. De leerkracht bepaalt samen met het kind doelen en helpt het in kleine stapjes z’n functioneren verbeteren. Hulpmiddelen daarbij zijn vooral goede vragen, die je op een gepaste manier leert gebruiken. Je maakt in deze nascholing ook kennis met enkele kant-en-klare materialen, die je ter ondersteuning kan gebruiken.

Mindfulness in het BaO: voor jezelf en je leerlingen

Hoe kan je de veerkracht van kinderen in de klas vergroten? Hoe zorg je voor een beter klasmanagement, minder conflicten, minder stress voor de juf en de leerlingen?
Mindful voor de klas staan biedt een mogelijk antwoord op deze vragen.

Pedagogisch straffen en belonen: een basis

We komen uit een cultuur waarin de leerkracht zonder discussie de ‘baas’ was. Die autoritaire cultuur bestaat niet meer. Straffen verliezen meer en meer hun effectiviteit. Toch kan een leerkracht nog altijd ‘echte autoriteit’ verwerven. Wie dat heeft, kan ‘in the flow’ lesgeven. Belonen is een essentieel onderdeel van de goede klaspraktijk. Alleen als je leider bent in de klas en als je ook beloont, krijg je van de klas het recht om te straffen. Hoe doe je dat?

Excel 2016 voor experts

Wil je nog beter de kracht van dit veelzijdig programma benutten, dan is deze sessie een aanrader.
Als je bepaalde handelingen vaak uitvoert, lijkt het veel productiever om deze handelingen vast te leggen.
Een macro vergemakkelijkt vervolgens de uitvoering.
Denk bijvoorbeeld aan het sorteren van een adressenlijst.
Met één klik doet de macro dat voor jou.

Samen sterker in gezag: Geweldloos Verzet en Nieuwe Autoriteit (herhaling 1, Antwerpen)

Hoe streng mogen we nog zijn? Dit is een vraag die de meeste leerkrachten zich wel eens stellen. Wat mogen we nog eisen van leerlingen? Mogen we nog straffen? Moeten leerlingen niet gewoon doen wat we zeggen, of moeten we over alles onderhandelen met hen? Gezag is in deze tijd geen evidentie meer. Binnen één school leven vaak heel uiteenlopende antwoorden op deze vragen. Dit leidt makkelijk tot escalaties en spiralen van onmacht of tegenagressie, zeker bij aanhoudend probleemgedrag van leerlingen of klasgroepen. Veel leerkrachten zijn daarom op zoek naar een aanpak die meer perspectief biedt.

In deze cursus vertrekken we van de ideeën en instrumenten die ontwikkeld werden door Haim Omer. We onderzoeken wat Nieuwe Autoriteit en Geweldloos Verzet voor jouw klaspraktijk kunnen betekenen.

Geweldloos Verzet en Nieuwe Autoriteit staan voor een aanpak van (ernstig) probleemgedrag met de focus op aanwezigheid, zelfcontrole, het vermijden van escalatie, het uitbouwen van steunnetwerken en eenzijdige acties gericht tegen probleemgedrag, altijd in verbinding met de leerling in kwestie. Geweldloos Verzet kadert binnen een nieuwe invulling van de positie van de leerkracht: niet boven of naast de leerling maar vanuit een volhardende aanwezigheid: “het is mijn taak”, “ik kan niet toelaten”, “ik houd vol”.

Basiscursus socio-emotionele begeleiding in het s.o. (herhaling 2, Wilrijk)

Als startend leerlingenbegeleider, leerkracht of remedial teacher merkt u regelmatig dat socio-emotionele problemen, eventueel gekoppeld aan leerproblemen, uw leerlingen in hun leren hinderen. Deze nascholing wil uw vaardigheid om leerlingen socio-emotioneel te begeleiden, aanscherpen. Hij biedt bruikbare achtergrondinformatie en brengt de basiselementen aan die een rol spelen binnen het begeleidingsproces. Omdat het de bedoeling is de gegeven achtergrond zo concreet mogelijk te vertalen naar de eigen schoolsituatie, vragen wij aan de deelnemers een grote bereidheid om eigen ervaringen in te brengen als werkmateriaal.

Dyscalculie en rekenproblemen in het BaO. Een praktijkgerichte kijk

Veel kinderen worstelen met rekenen. Ondanks gerichte en intensieve begeleiding blijven een aantal kinderen het moeilijk hebben met hoofdrekenen, kloklezen, maten... Wanneer is er sprake van dyscalculie? Hoe kunnen we deze kinderen ondersteunen zodat ze met meer zelfvertrouwen kunnen omgaan met cijfers en rekenen? Welke zijn de drempels voor leerlingen met rekenstoornissen? Hoe kunnen we door onze didactiek en aanpak deze drempels verlagen of preventief aanpakken? Hoe passen we deze tips toe in een zeer diverse klas, met verschillende kinderen met uiteenlopende problemen ? Welke basiskennis en vaardigheden geven we kinderen met rekenstoornissen mee naar het secundair onderwijs?

 

Conflicten en pesten, complexe thema’s, ingrijpende gebeurtenissen aanpakken met een herstelcirkel

Vechtpartijen, diefstal, pesterijen, een storende klas(groep) geven motivatieverlies en gevoelens van onveiligheid of wrevel, zowel bij leerkrachten, leerlingen als ouders. Vluchtelingenproblematiek, terroristische aanslagen, het leegspuiten van een brandblusser in de klas, de aanwezigheid van een mes op school… dit zijn ideale gelegenheden om te luisteren naar onze leerlingen en om van fouten leermomenten te maken voor alle leerlingen en leraren.

Als we te snel reageren op de symptomen en onze reactie hierop faalt, zal de wrevel en onveiligheid in de groep enkel stijgen en het onaangepast gedrag zal niet stoppen. Ouders worden te snel gealarmeerd, leerlingen geschorst of heel de klas gestraft.

Door een bestraffende benadering verliezen we kansen voor de jongeren om:

 • verantwoordelijkheid op te nemen voor elkaar;
 • waakzaam te zijn voor gedrag dat schade aanricht aan de onderlinge relaties;
 • hun plichten tegenover hun leerkrachten en klasgenoten te begrijpen;
 • deel te nemen aan een democratisch proces om de groepssfeer te herstellen.

Introductie van de herstelgerichte klascirkel is een uitdaging zowel voor leerkracht als leerling. Met deze herstelgerichte aanpak zorgen leerkrachten en leerlingen dat:

 • (klas)herstelcirkels een eerlijk proces krijgen;
 • wraak en vergelding van de overtreders zeldzaam zijn;
 • overtreders meer geneigd zijn hun daad toe te geven als ze weten dat er niet gestraft wordt.

Leerkrachten voelen zich meer tevreden als ze hun leerlingen zien als verantwoordelijke mensen in plaats van slecht functionerende desperado's. Leerlingen tonen verantwoordelijkheid en probleemoplossende vaardigheden als ze hiervoor een toepasbaar forum krijgen. Leerlingen die deelnemen aan een (klas)herstelcirkel vrezen minder voor straf en zijn meer bereid hun verhaal te doen. Het is ook veiliger, vooral voor slachtoffers.

Praten met multiculturele klassen over seksualiteit en relaties

Hoe begin ik een gesprek of vorming over relaties en seksualiteit en hoe rond ik het respectvol af? Wat als ik het referentiekader van mijn gesprekspartner niet ken? Wat kan ik vragen en wat kan helpen om de jongere hierover te laten praten? Welk materiaal is cultuursensitief? We besteden zowel aandacht aan individuele gesprekken als lesgeven over relaties en seksualiteit.

De waarde van woorden. Woordenschatverwerving (herhaling)

Zonder woorden is er geen communicatie mogelijk. Woordenschat aanleren is dan ook essentieel bij het leren van een taal. Een goede didactiek voor die woordenschatverwerving vormt een belangrijk onderdeel bij taallessen.

Deze workshop geeft achtergrondinformatie vanuit wetenschappelijk onderzoek naar woordenschatverwerving en legt de link naar de klaspraktijk in de vorm van concrete tips en voorbeelden.

Er is ruimte voor het uitwisselen van ideeën en de inbreng van deelnemers.

Een website of klasblog maken met een gratis CMS-systeem - Wordpress

Een eigen website of klasblog opzetten wordt kinderspel dankzij het gratis en gebruiksvriendelijke ‘Content Management Systeem’ (CMS) met de naam Wordpress.
Wordpress is een flexibel en gebruiksvriendelijk systeem met heel wat mogelijkheden en het is bovendien heel makkelijk aan te leren.

Faalangst de baas in het lager onderwijs

Kinderen en faalangst... het lijkt hoe langer hoe meer eigen aan deze tijd. Bang om te mislukken, bang om niet aan de verwachtingen te voldoen die ouders, de meester of de juf en/of het kind zelf vooropstellen. Faalangst kent iedereen: je voelt het in situaties waarin je een prestatie moet leveren die anderen beoordelen. Het wordt een probleem als je er niet mee kan omgaan, als het je hindert bij het gewoon naar school gaan. We willen kinderen sterker maken in het omgaan met hun angst op school.
Aandacht besteden aan faalangst op school kan binnen elke les gebeuren. We kijken met een handelingsgerichte bril naar faalangst. Van daaruit kan er indirect en preventief gewerkt worden: anders leren doen, denken en voelen, speelt daarbij een centrale rol. Ook het minder faalangstige kind haalt hier voordeel uit.

We vertrekken vanuit het belang van een handelingsgerichte, preventieve aanpak, gekoppeld aan specifieke werkvormen en methodieken.

Van de deelnemers wordt verwacht op een interactieve manier met het aangebrachte materiaal om te gaan. Vanuit concrete vragen kan de eigen klas/schoolrealiteit getoetst worden aan de aangereikte bril om 'faalangst de baas' te worden.

Faalangst in het s.o. (herhaling 1, Antwerpen)

Bang om te mislukken, bang om niet aan de verwachtingen te voldoen die ouders, leerkrachten of de jongere zelf vooropstellen. Faalangst kent iedereen: je voelt het in situaties waarin je een prestatie moet leveren die anderen beoordelen. Het wordt een probleem als het je overspoelt en ontwricht.

Aandacht besteden aan faalangst op school is meer dan de aanwezigheid van een coach of faalangsttrainingen. Tijdens elke les kan indirect gewerkt worden rond deze vorm van angst. Aanpak van faalangst begint IN de les: wat heeft deze jongere nodig? Hoe vermijd je dat een jongere leert om hulpeloos te reageren? Hoe kan je het verschil tussen faalangst en gezonde taakspanning benaderen? Hier zetten we de bril van het handelingsgericht werken op.  Ook de minder faalangstige leerling haalt hier voordeel uit.

Van de deelnemers wordt verwacht op een interactieve manier het aangebrachte kader aan hun klas/schoolrealiteit te koppelen. Concrete cases kunnen besproken worden als toets van wat aangebracht wordt.

DCD of dyspraxie op de schoolbanken… nog een etiket erbij (s.o.)!?

DCD (developmental coordination disorder of ontwikkelingsdyspraxie) is een vaak voorkomende diagnose bij jongeren. Hun schoolcarrière gaat vaak niet over rozen. Hoe kunnen wij als leerkrachten hun leerproces optimaliseren, hen doen geloven in zichzelf ondanks hun handicap en ook omgaan met onze eigen onmacht en beperkingen?

Hoe kunnen we in ons lesgebeuren aanpassingen doen die voor hen en ons het samenwerken en samen leren bevorderen?

We geven een aantal antwoorden om hopelijk geïnspireerd weer voor de klas te gaan. Wat kunnen we binnen het secundair onderwijs voor deze leerlingen doen? Hoe kunnen deze jonge mensen ondanks hun beperking hun weg vinden tussen verschillende vakken, leerkrachten en lokalen? Hoe kunnen zij wegwijs geraken in het kluwen van toetsen, examens en taken?

Oplossingsgericht aan de slag met (on)gemotiveerde jongeren (s.o.) (herhaling 1, Antwerpen)

Veel jongeren lijken nauwelijks gemotiveerd om hun best te doen op school. En later dan? Hoe kunnen we onze jongeren blijvend motiveren? Van zodra een schooljaar enkele weken bezig is, wordt dit een uitdaging. Hoe herken ik motivatieproblemen en hoe kan ik deze voorkomen of ombuigen? Motiverend lesgeven... is immers ook wederzijds beïnvloeden.

Tijdens de eerste dag staan we stil bij wat motivatie precies is en hoe we het kunnen begrijpen. We verkennen enkele basisprincipes (zelfdeterminatietheorie) om er gemotiveerd in je les mee aan de slag te gaan. Inzicht in de oorzaken van demotivatie kan je ook helpen om preventief te werken. We zetten de laatste inzichten uit motivatie-onderzoek om in wat motiverend werkt in de klas.

Op de tweede dag focussen we ook op je persoonlijke coachhouding: hoe kan je motiverende gesprekstechnieken inzetten in het oplossingsgericht coachen van jongeren? Hoe kan je ondersteuning bieden om jongeren te helpen terug de nodige energie te vinden om zichzelf te motiveren? Er is gelegenheid tot oefenen (eigen situaties), nabespreking en feedback.

101 tips en trucs voor de technische ICT-coördinator

In deze sessie krijgt de deelnemer een groot aantal nuttige tips & trucs aangereikt m.b.t. Windows systeembeheer en is er tevens gelegenheid om ook met andere deelnemers bepaalde ideeën en werkmethodes uit te wisselen.

Constructief grenzen stellen

Naar collega's en ouders

Hoe kan je klantvriendelijk omgaan met ouders die zich verbaal agressief opstellen? En wat met een collega die almaar meer in je ‘mandje’ duwt? Mag je ook grenzen aangeven? Natuurlijk! Maar hoe dan?

Loon-en sociale wetgeving voor gesubsidieerde contractuele personeelsleden

Sectoraal overzicht

In het gesubsidieerd vrij onderwijs volgt een deel van het personeel de arbeidsreglementering van de privésector (meester-, vak- en dienstpersoneel, opvoeders in internaten, administratief bedienden e.a.). Specifieke loon- en arbeidsvoorwaarden worden vastgesteld in de paritaire comités 152 (arbeiders) en 225 (bedienden). Deze cursus geeft een up-to-date overzicht van de reglementering. Er wordt stilgestaan bij belangrijke sociaalrechtelijke ontwikkelingen met impact op de tewerkstelling in deze sectoren.  

Onze school: ook een leergemeenschap voor leerkrachten!

Hoe kan je jouw school transformeren naar een uitdagende leeromgeving voor al jouw medewerkers?  Hoe word je – als kenniswerker – de architect van je eigen leertraject?
Droom je er ook van om wakker te worden in een school waarin een lerende cultuur de meest normale zaak is, ook voor medewerkers?
Hoe creëer je nu een uitdagende leeromgeving in jouw school waar krachtige methodieken ingezet worden in functie van effectieve professionalisering van jouw medewerkers?
Hoe installeer je als strategische schoolleider een lerende schoolcultuur?

De zorgcoördinator, probleemoplosser of coach?

Ben jij als zorgcoördinator ook die pedagogische duizendpoot op school? Verwachten je collega’s dat je voor elk probleem een oplossing bedenkt? Of ga je samen op zoek naar uitzicht?
Ben je als directie, beleidsondersteuner of zorgcoördinator op zoek naar de juiste invulling van de taak van de zorgcoördinator?

Technisch en begrijpend lezen

Het is de ambitieuze bedoeling van deze nascholing om de deelnemers (nieuwe) inzichten te geven in de aanpak van het technisch en begrijpend lezen en te laten inzien dat het werken met doorgaande leerlijnen en een groeigerichte kijk op de vorderingen van de leerlingen nieuwe perspectieven biedt voor een onderwijs waar inclusie de regel wordt.

Hoe omgaan met eigen stress en die van collega's (Gent)

Stress-signalen, van een boze blik tot een zucht en een verkeerd woord, zijn vaker aanwezig dan we wellicht willen.
In deze workshop bekijken we samen de onderhoudende en uitlokkende factoren van stress. We kijken naar wat je in geval van stress kan betekenen voor leerlingen, leerkrachten, jezelf en de school.

Vluchtelingen op school en in de klas, meer dan trauma

Inleiding en interactieve workshop: hoe omgaan met getraumatiseerde cursisten-vluchtelingen/vluchtelingenkinderen

Vluchtelingen worden vaak herleid tot trauma. Trauma en kennis omtrent trauma is relevant, want vaak doet trauma zich voor op de werkvloer. Maar er is meer….

 

Masterclass: Een HRM-groeipad voor middenkaderleden. Groep A

Reeks van 4 dagen om bewuster en krachtiger met je medewerkers om te gaan

Als middenkaderlid werk je dagelijks met mensen. Een stevige dosis sociale, communicatieve en leidinggevende vaardigheden is dan ook aangewezen.
Tijdens dit opleidingstraject, gespreid over 4 dagen, ervaar je dat werken met mensen constant interactief is, net als leiding geven. Je leert dat de eigen positionering en communicatie daarbij van cruciaal belang zijn. Aan de hand van tussentijdse opdrachten pas je verworven inzichten toe in je schoolpraktijk, in relatie met directie, met teamgenoten en met medewerkers. Je wordt uitgenodigd je eigen handelen te onderzoeken, te spiegelen, aan te sturen en te ontplooien. 

De cursusprijs is inclusief broodjeslunches.

Vaste benoemingen in het secundair onderwijs (gevorderden) (Leuven)

Aan welke voorwaarden moet voldaan zijn om vaste benoeming tegenstelbaar te laten verklaren?

Assertief communiceren, groeien in zelfzekerheid en expressiviteit (herhaling)

Voel je soms frustratie over de inefficiëntie van je communicatie of je handelen? Hoe zou het voelen om deuren in jezelf te openen waardoor je met zelfvertrouwen in het leven kan staan?

De wereld op jouw speelplaats. Hoe omgaan met de kleurrijke generatie Z-ers (Leuven)

De speelplaats van vandaag ziet er helemaal anders uit dan 20 jaar of zelfs 10 jaar geleden. Vaak gaan veranderingen zo snel dat we niet goed weten hoe we onze regels en begeleidingshouding daaraan moeten aanpassen. Of net niet aanpassen?
Heb je een nieuwe bril nodig om naar die nieuwe jongeren bij jou op school te kijken? Dan moet je in deze nascholing zijn!

Hoe als secretariaatsmedewerker leerlingen motiveren buiten klasverband? (Gent)

Als ondersteunend personeel zie je toe of het schoolreglement wordt nageleefd; je volgt leerlingen op die te laat komen en vaak sta je ook in voor de eerste opvang van gedemotiveerde leerlingen alvorens deze bij de leerlingbegeleiding terechtkomen.

Postgraduaat Socio-Emotionele Leerlingbegeleiding s.o. (groep 21: 2019-2021) - eerste jaar

Regelmatig merken we in onze scholen dat jongeren door socio-emotionele problemen gehinderd worden om volop te participeren in het leerproces. Daardoor komen leerlingen geregeld in het watervalsysteem terecht. Vanuit de pedagogische opdracht van de school en vanuit een zorgende bekommernis om de leerlingen willen vele scholen binnen de grenzen van hun mogelijkheden hun leerlingen ondersteuning bieden en hun leerkrachten in dit proces begeleiden. Geëngageerde leerkrachten nemen deze taak met veel inzet waar, maar stuiten dikwijls snel op hun grenzen omdat ze voor dit werk niet opgeleid zijn.

Doorheen deze opleiding lopen 3 leertrajecten die de rode draden vormen:

 

Leertraject Schoolbeleidsplan SEB

SBP (8 studiepunten)

Leertraject Handelings- en begeleidingsplan

HBP (10 studiepunten)

Persoonlijk Leertraject

PLT (12 studiepunten)

 

·   Schoolbeleidsplan SEB

 

 

·   Basiscursus SEB

·   Handelings- en begeleidingsplan

·   Gesprekstechnieken

·   Begeleidingsproces

·   Keuzemodules

 

·   Basiscursus communicatie: “horen, zien en zwijgen”

·   Groepsdynamica

·   Functioneren als leerlingbegeleider

·   Praktijkbegeleiding

 

 

 • Het leertraject Schoolbeleidsplan SEB (SBP) belicht de aanpak van socio-emotionele begeleiding binnen de eigen school en krijgt vooral vorm aan de hand van huiswerkopdrachten.
 • Het leertraject Handelings- en begeleidingsplan (HBP) wil dieper ingaan op het eigen begeleidingswerk van leerlingen met socio-emotionele problemen. Via zelfstudie, rollenspel en toepassingsopdrachten worden inzichten en vaardigheden met betrekking tot het concrete begeleidingswerk verworven.
 • Het Persoonlijk leertraject (PLT) beoogt vanuit de reflectie op de eigen positie in de groep, op werk- en opleidingservaringen en praktijkbegeleiding en op het eigen functioneren als leerlingbegeleider bij te dragen tot de realisatie van persoonlijke leerpunten. Daartoe hanteren we het logboek als instrument om de evolutie van het persoonlijk leertraject op te volgen en het trainingsmaatje als gesprekspartner en ondersteuner om de persoonlijke leerpunten te verwezenlijken.

 

Metend rekenen in het lager onderwijs (herhaling)

Metend rekenen kom je overal in onze omgeving tegen. Deze verbondenheid met de realiteit maakt dat niemand op volwassen leeftijd ontsnapt aan het omgaan met metend rekenen. Voor rekenzwakke kinderen is dat slecht nieuws. Metend rekenen is voor hen bijna steeds een struikelblok. Hoe kunnen we differentiërend en gericht rekenzwakke kinderen met deze materie helpen?

Met 2,5/3-jarigen aan de slag

Het zijn de allerkleinsten op de school en hebben nog ontzettend veel nood aan veiligheid en geborgenheid. Het zijn 'snuffelaars', 'prutsers'... en gaan dagelijks op ontdekkingstocht. Een hoek is niet om in te blijven, een handtas dient om vol te proppen. Juf, kijk naar mij en leer!

Kaatje Klank. Werken aan klankbewustzijn en -articulatie in de kleuterklas

Vind je het ook zo moeilijk om te beginnen met ontluikende geletterdheid omdat je het gevoel hebt dat jouw kleuters er nog niet aan toe zijn?
Twijfel je over het belang van sommige activiteiten omtrent klankbewustzijn?
En vraag je je af hoe je ook taalzwakkere en anderstalige kleuters mee op die 'klankkar' kan laten springen?
Dan is deze nascholing over de taaleducatieve methode 'Kaatje Klank' iets voor jou!

De methode 'Kaatje Klank' stimuleert op een muzische manier de luister - en spreekvaardigheden en het klankbewustzijn van vierjarige kleuters, als voorbereiding op het leren lezen in de lagere school.
Kaatje Klank onderscheidt zich doordat de methode gebaseerd is op de meest recente wetenschappelijke inzichten.

Masterclass Didactiek Nederlands (herhaling 2)

Hoe geef je het vak Nederlands? Wat zijn de nieuwste invalshoeken in eindtermen en leerplannen en hoe zet je die om in de praktijk? In deze masterclass vertrekken we van de basisinzichten voor de didactiek Nederlands om vervolgens in te zoomen op de nieuwste inzichten en ontwikkelingen. Theorie en praktijk wisselen elkaar in gezonde doses af.

Leerlingen feedback geven die werkt (herhaling 3)

“Ik besteed veel tijd aan het geven van feedback, maar er gebeurt zo weinig mee.” Herkenbaar, zoals bij veel collega’s? In deze vorming onderzoeken we wanneer feedback wel effectief is.

STEM-projecten met Arduino voor de 2de graad (herhaling)

Arduino kan ook in de 2de graad worden ingezet om waardevolle links te maken met de 4 STEM-domeinen. Het meten van verschillende fysische grootheden en het aansturen van verschillende actuatoren word stapsgewijs behandeld en je zal de kans krijgen om oa. Flowcode naast IDE te gebruiken om zo de keuze te maken die jou best past. 

Vervolgens werken we verschillende schakelingen en bijhorende programma’s uit die meteen toe te passen zijn in jouw STEM-klaspraktijk in de 2de graad en je krijgt ruim de tijd om hier zelf mee aan de slag te gaan.

Fysica in het heelal - ondersteuning bij de MODULE uit het nieuwe leerplan fysica 3de graad

In het vernieuwde leerplan fysica 3de graad wetenschappen heeft de leraar de vrijheid o.a. de module ‘Fysica in het heelal’ te kiezen. Deze nascholing wil een praktische springplank zijn om eventuele drempelvrees voor het behandelen van deze module te overwinnen.

Verbindend samenwerken met ouders. Kansen en valkuilen. (BaO en s.o.)

Soms vergeten we dat ouders onze belangrijkste partners zijn om de begeleiding van leerlingen zo optimaal mogelijk te laten verlopen. Een verbindende samenwerking veronderstelt een continue afstemming tussen school, ouders en leerling. De dagdagelijks realiteit voelt regelmatig aan als een 'mijnenveld' waar we vanuit de school behoedzaam de juiste route proberen uit te stippelen.

Spreekkansen verhogen van okan & ex-okan leerlingen

Anderstalige nieuwkomers hebben het vaak moeilijk om abstractere lesinhouden te verwerken. Dat is wat wij als leraar zelf ook aanvoelen in onze lessen. Maar hoe ga je dat remediëren? Onderzoek wijst uit dat werken aan de mondelinge basistaalvaardigheid van leerlingen veel resultaat kan opleveren. Deze vorming wil uitzoeken hoe je dat concreet kan aanpakken, zowel in een 1ste fase (in de okan – klas) als in een 2de fase (vervolgonderwijs van ex-okan lln. of lln. met een andere thuistaal).

Cognitief begaafde leerlingen in het secundair onderwijs: hoe daag je ze uit?

Hoogbegaafdheid is een gave voor veel leerlingen, maar toch zijn er steeds weer leerlingen die problemen ondervinden door een minder adequate begeleiding in scholen. De zorg voor cognitief begaafde leerlingen wordt dan ook steeds meer gezien als een onderdeel van het totale zorgpakket.

STEM@SCHOOL: onderdeel project - passief huis: maken van huis en dak met bijhorende wiskundige redenering en berekeningen

- Hoe maak je de 'architect' in je leerlingen wakker?

- Hoe pas je dit deel van het project in in de wiskundelessen van 4 wetenschappen?

- Welke leerplandoelstellingen wiskunde komen hierbij aan bod?

- Hoe kan je je jaarplan wiskunde eenvoudig aanpassen aan het STEM-project?

- Hoe ga je stap voor stap tewerk om het huis en dak te maken?

- Hoe zet je deze berekeningen om in een concreet digitaal ontwerp?

Chemische labovaardigheden voor niet-chemici (herhaling)

In het secundair onderwijs wordt chemie vaak gegeven door niet-chemici. Dit heeft tot gevolg dat zij zich soms onzeker voelen wat betreft de chemische labovaardigheden.

Tijdens deze namiddag wordt er getracht om een aantal basistechnieken toe te lichten en te demonstreren. Nadien kunnen de leerkrachten de technieken zelf uitproberen.

Help, mijn hoofd ontploft! Over hoe de wereld binnenkomt bij kinderen met ASS

Het ene moment lijkt hij doof, het andere moment stoort het hem als iemand anders fluistert. Hoe zit dat?

Tekstopmaak met LaTeX: gebruik van de online editor Overleaf voor beginners

Voor de opmaak van wiskundige en wetenschappelijke documenten is het tekstzetprogramma LaTeX een waardig alternatief voor Word. In een toenemend aantal opleidingen aan het hoger onderwijs behoort LaTeX tot het verplichte curriculum, met als gevolg dat steeds meer (beginnende) leerkrachten hiervan gebruik maken. Een online editor zoals Overleaf is dan ook erg geschikt om samenwerking tussen de verschillende generaties te optimaliseren. Daarnaast wordt het aanleren van LaTeX bij leerlingen gezien als een vorm van zinvol ICT-gebruik. Het aangeboden zelfstudiepakket kan dus ook in de klas gebruikt worden, zodat leerlingen hun verslagen in het kader van onderzoekscompetenties met behulp van LaTeX kunnen maken.

Lessen ontwerpen met de herziene taxonomie van Bloom

Een compleet overzicht met tal van voorbeelden, praktische toepassingen en tips. Deze taxonomie wordt gebruikt bij de nieuwe eindtermen.

Om communicatie tussen vakgroepen en leraren te faciliteren werd ervoor gekozen de eindtermen en leerplandoelen uit te schrijven aan de hand van de herziene taxonomie van Bloom.

Hoe kan je als leerkracht je lessen zo ontwerpen dat je de eindtermen/leerplandoelen doordacht en kwaliteitsvol realiseert op de klasvloer rekening houdend met de noden van alle leerlingen?

Dag van het economieonderwijs 2019 - Durf Ondernemen

Leraren economie en handelsvakken kennen het belang van ondernemen voor de welvaart van ons land.

Met deze studiedag biedt CNO een  kader om ondernemerschap te situeren binnen een ruimere maatschappelijke context én een aantal tools om de ontwikkeling van ondernemingszin bij leerlingen te stimuleren.

In de namiddag komen ondernemers uit verschillende sectoren aan het woord om hun verhaal te vertellen over ondernemen met vallen en opstaan maar vooral om hun enthousiasme te delen.

Gezellig samen in Google Classroom (herhaling)

Google Classroom is een gratis en advertentieloze omgeving waarbinnen een leerkracht zijn klasactiviteiten volledig digitaal kan organiseren. De installatie duurt slechts enkele minuten.

Zo kunnen lesgroepen worden opgebouwd, kan er een agendaplanning worden gebruikt, kunnen toetsen worden gemaakt, enz…

Google Classroom werkt zeer intuïtief en overzichtelijk en vormt voor elke leerkracht een (didactische) meerwaarde bij het lesgebeuren.

Mijn les 100% digitaal met Office 365, Microsoft Teams en OneNote (herhaling)

Beschikt jouw school reeds over Office 365? Heb je beschikking over 1-op-1 computers of laptops in jouw les? Ben je gemotiveerd om jouw lesmateriaal digitaal aan te brengen? Dan kan je vlot aan de slag gaan met Microsoft Teams en One Note.
Is jouw school nog niet zo “digitaal vooruitstrevend”? Geen paniek, want ook jij kan zeker iets opsteken tijdens deze bijscholing.
Er wordt aan de hand van enkele scenario’s duidelijk getoond hoe je succesvol Micosoft Teams en One Note kan gebruiken in je lessen.

 

Online luisteren en spreken (herhaling)

Luister- en spreekoefeningen zijn erg intens, vragen veel tijd en leveren niet altijd heel veel op.  Via online tools zoals Edpuzzle, Flipgrid en Adobe Spark is er heel wat mogelijk.

Ik kan het niet zo fijn! Over fijnmotoriek, motorische precisie, visuomotoriek, coördinatie, schrijfmotoriek en faalangst

Fijnmotoriek is een ruim en complex begrip. Als we zeggen dat kinderen moeilijkheden hebben met fijnmotoriek, moeten we duidelijk weten wat er nu juist aan de hand is. Een zwakke fijnmotoriek heeft een grote invloed op het schools functioneren en er kunnen dan moeilijkheden ontstaan bij schrijven, rekenen, tekenen, inkleuren en knutselen. Zowel in de kleuterklas als in de lagere school neemt fijnmotoriek een belangrijke plaats in en als kinderen hier problemen mee hebben, zien we soms ontwijkingsgedrag en faalangst ontstaan. Op deze manier kunnen kinderen in een vicieuze cirkel terecht komen: 'ik kan dat niet, ik doe dat niet, ik leer niet bij, ik kan dat niet...'

Doorheen de ganse dag gaan we met z'n allen een vijftigtal fijnmotorische oefeningen en coördinatieoefeningen doen en gaan we ons bezinnen over wat we vragen aan onze kinderen, wat we hen aanbieden en hoe we het verschil kunnen maken voor kinderen en hun systeem. Het verschil tussen falen en lukken, tussen weigeren en willen deelnemen, tussen chaos en structuur, tussen overactiviteit en stilzitten, tussen schoolse moeilijkheden en plezier beleven aan het leren.

Dag voor het Ondersteunend Personeel

Het ondersteunend personeel vervult een unieke functie binnen de school. Het secretariaat kan daarbij gezien worden als het kloppend hart van de schoolinstelling. Heel wat communicatielijnen komen er samen en verbinden de verschillende doelgroepen op school: directie, leerkrachten, leerlingen, ouders, leveranciers … Tijdens deze ‘Dag van het ondersteunend personeel’ staan we stil bij de uitgebreide functie van het ondersteunend personeel uit het gewoon en buitengewoon basis-, secundair, volwassenen- en hoger onderwijs. Daarbij bieden we jou de kans om workshops te volgen die aansluiten bij jouw functiespecificatie. Zo krijg je meteen ook de kans om naast de kennismaking met een aantal thema’s, ook collega’s te ontmoeten met een gelijkaardig opdrachtenpakket om zo jouw sociaal-professioneel netwerk verder uit te breiden. Tijdens deze dag wordt dan ook uitdrukkelijk aandacht besteed aan werkvormen die ervarings- en informatieuitwisseling bevorderen.

Indien een workshop slechts voor bepaalde doelgroepen toegankelijk is, staat dit aangeduid bij de info over de workshop.

Een fantastisch (leerplangericht) talenteam in mijn 1ste graad!?

De nieuwe leerplannen  Nederlands , Frans en Engels werden gelijktijdig ontworpen en  stimuleren de taalleraren over hun vak heen in de 1ste graad samen te werken als een ‘echt’ talenteam .

Dit zal de transfer van strategieën, kennis, vaardigheden  bij de leerlingen faciliteren.

De taalvakken vormen samen bijna de helft van het totale lespakket in de 1ste graad.

Hoe kan ik met mijn collega’s talen in de 1ste graad beter samenwerken in het belang van onze 12-14 jarigen? Hoe kunnen we de leerlingen ondersteunen en begeleiden in hun leerproces voor ‘taal’? De ‘assessmentcultuur’ zal een belangrijke plaats innemen met de onderwijsvernieuwing van 1 september 2019.

Een fantastisch (leerplangericht) talenteam in mijn 1ste graad!?

De nieuwe leerplannen  Nederlands , Frans en Engels werden gelijktijdig ontworpen en  stimuleren de taalleraren over hun vak heen in de 1ste graad samen te werken als een ‘echt’ talenteam .

Dit zal de transfer van strategieën, kennis, vaardigheden  bij de leerlingen faciliteren.

De taalvakken vormen samen bijna de helft van het totale lespakket in de 1ste graad.

Hoe kan ik met mijn collega’s talen in de 1ste graad beter samenwerken in het belang van onze 12-14 jarigen? Hoe kunnen we de leerlingen ondersteunen en begeleiden in hun leerproces voor ‘taal’? De ‘assessmentcultuur’ zal een belangrijke plaats innemen met de onderwijsvernieuwing van 1 september 2019.

EHBO basiscursus via blended learning: zelfstudie + praktijkexamen

Uitgebreide cursus EHBO : eerste deel online, deel twee klassikaal

Leer online (via een link die je van ons krijgt) hoe je moet handelen in iedere situatie! Van een hartstilstand tot brandwonden en van een kneuzing tot epilepsie. Jij weet wat je moet doen. Je leert tevens reanimeren en een AED toepassen. Je hebt ongeveer 14 uur nodig om alles te doorlopen en je kunt starten, pauzeren en verder gaan wanneer het jou uitkomt. Als je alles goed doorlopen hebt, sluit je deze online voorbereiding af met een Bewijs van deelname. Deze heb je nodig om toegang te krijgen tot het klassikale gedeelte. Dat laatste gedeelte bestaat uit oefenen van praktijk gevolgd door een test.

EHBO opvolgingscursus

Het toedienen van de eerste zorgen moet gebeuren door personeelsleden die daar de nodige opleiding voor gevolgd hebben. Dit brevet moet om de vijf jaar vernieuwd worden (20 lesuren) of jaarlijks bijgeschoold (4 lesuren). Deze opleiding met bijhorend brevet is een wettelijke verplichting (zie ARAB).
ARAB art 176: Onverminderd de bepalingen van artikel 180 moeten de eerste zorgen aan de door ongeval of ongesteldheid getroffen verleend worden door één of verschillende personen waarvan deze laatste het schrift van hulpverlener bezitten.
Erkend door het FOD WASO volgens het KB van 15/12/2010 betreffende de eerste hulp die verstrekt wordt aan werknemers die slachtoffer worden van een ongeval of die onwel worden (B.S. 28/12/2010)

 


 

EHBO opvolgingscursus

Het toedienen van de eerste zorgen moet gebeuren door personeelsleden die daar de nodige opleiding voor gevolgd hebben. Dit brevet moet om de vijf jaar vernieuwd worden (20 lesuren) of jaarlijks bijgeschoold (4 lesuren). Deze opleiding met bijhorend brevet is een wettelijke verplichting (zie ARAB).
ARAB art 176: Onverminderd de bepalingen van artikel 180 moeten de eerste zorgen aan de door ongeval of ongesteldheid getroffen verleend worden door één of verschillende personen waarvan deze laatste het schrift van hulpverlener bezitten.
Erkend door het FOD WASO volgens het KB van 15/12/2010 betreffende de eerste hulp die verstrekt wordt aan werknemers die slachtoffer worden van een ongeval of die onwel worden (B.S. 28/12/2010)

 


 

Opleiding preventieadviseur basisvorming

Zoals bij wet omschreven, dienen lokale Preventie-adviseurs een ‘basisvorming niveau 3 veiligheid’ te volgen.

Opzet: inhoud preventieadviseur niveau III m.a.w. basisopleiding: enerzijds een goed beeld hebben van hun eigen plaats/functioneren in het welzijnsbeleid van de school en de nodige kennis hebben om hun taken als ‘preventieadviseur/hiërarchische lijn’ uit te voeren, anderzijds weten wat van de leerlingen in het beroepsleven verwacht mag/kan worden (bijv. VCA).

Mens en Samenleving: een open blik op de wereld!

In september 2019 wordt het nieuwe vak ‘Mens en Samenleving’ in de secundaire scholen van Katholiek Onderwijs Vlaanderen in praktijk gebracht. Een brede sociale, maatschappelijke en economische vorming staan hierbij centraal.

 • Ben je benieuwd naar hoe inhoudelijke thema’s als identiteit, duurzaamheid en diversiteit in dit nieuwe vak aan bod kunnen komen?
 • Ben je op zoek naar creatieve input om dit nieuwe vak vorm te geven?
 • Wil je ontdekken hoe je de vooropgestelde doelen op een hedendaagse manier in praktijk brengt?

Laat je dan inspireren tijdens deze dag waarin we tonen hoe ervaring en experiment het vertrekpunt kunnen vormen voor geslaagde leeractiviteiten.

Terugkommoment voor deelnemers van "Leerlingen feedback geven die werkt"

Dit is een vervolgsessie voor deelnemers van de vorming “Leerlingen feedback geven die werkt”.

Door samen stil te staan bij goede praktijken, en bij wat lukt en wat niet, vergroot je de kans dat je duurzaam aan de slag gaat met de inzichten.

Co-teaching in de wiskundeles, altijd een goed plan?!

Samen voor de klas staan spreekt je aan. Je wil de vele voordelen ontdekken, je wil weten hoe je hier concreet moet aan beginnen en je wil ook weten welke extra uitdagingen hierbij komen kijken. Kortom: je wil je niet zomaar in het avontuur 'co-teaching' storten. Tijdens deze nascholing krijg je sleutels aangereikt vanuit ervaringen in het vak wiskunde. 

 

Gezag en respect... zonder woorden (herhaling 2)

Mag je als leerkracht nog eisen stellen, niet te bediscussiëren grenzen stellen? Of moeten afspraken onderhandeld worden en in samenspraak met de groep opgesteld worden?
Sinds halfweg vorige eeuw werd de focus verlegd, van éénrichtingseisen naar medezeggenschap, een terechte inhaalbeweging. Nu horen we vaak leerkrachten vragen: "Mag er terug ten gepaste tijde gezag zijn, en hoe presenteer ik grenzen op een efficiënte, respectvolle manier?"

Voorbereid aan de start. Richtlijnen voor je eerste dagen als nieuw directielid

Je hebt gesolliciteerd of bent gevraagd. Je komt uit het lerarenkorps of je komt niet uit het korps. Je komt uit het onderwijs of niet. Je wordt adjunct of directeur. Je hebt hoe dan ook één element gemeen: je staat voor een nieuwe uitdaging. Een klein overlevingspakket en een moment van reflectie in gezelschap van gelijkgezinden kan je bewuster en krachtiger aan de start brengen.

Mathematiseren (herhaling)

Sinds de vorige leerplanherziening is het onderdeel mathematiseren verplicht in de 3de graad tso van het Katholiek Onderwijs Vlaanderen en facultatief in de leerplannen van de andere netten.

Bij mathematiseeropdrachten proberen de leerlingen (individueel of in groep) hun wiskundekennis zo adequaat mogelijk te gebruiken om tot een geschikte oplossing te komen van een probleem.

Afspraken maken met peuter en kleuter

Hoe kan je als kleuterleider, begeleider peuter en kleuter grenzen aanleren? Vaak zijn kleuters mondig, of anderstalig, nog niet groepsbewust, anders opgevoed...
Toch zijn ze allen voldoende talig: geen woorden, maar de universele taal van je lichaam.

Conflicten tussen kinderen, bouwstenen voor een herstelgerichte aanpak

Conflicten horen bij het leven. Kinderen worden er van jongs af aan mee geconfronteerd en ontwikkelen al snel hun eigen strategieën om ermee om te gaan. Toch geraken ze er niet altijd zélf uit...
Wanneer is een conflict goed opgelost? Wat kan daarin de rol zijn van leerkrachten? Welke interventies van leerkrachten zijn effectief helpend voor kinderen? Hoe bouwen we op school aan een visie op conflicten en conflicthantering die recht doet aan de behoeften en gevoelens van alle partijen?
Het hersteldenken biedt een aantal boeiende kapstokken om in de praktijk met conflicten tussen kinderen aan de slag te gaan.

De sociaal-emotionele ontwikkeling van kinderen en het effect op hun gedrag

Deze nascholing werd eerder aangeboden onder de titel 'Ontneemt een diagnose de groeikansen van kinderen'.

Kinderen ontwikkelen zich zeer snel in hun eerste levensjaren. De meeste kinderen nemen dezelfde stappen op ongeveer dezelfde leeftijd. Net daarom hebben we wel een algemeen beeld van die ontwikkeling. Toch gebeurt het vaak dat kinderen een ander tempo volgen of dat ze op een bepaald trapje blijven hangen. Ons algemeen beeld laat ons dan wat in de steek. Kennis hebben van de sociaal-emotionele ontwikkeling maakt dat we beter kunnen stilstaan bij wat een kind dan nodig heeft om te groeien. 

Aan de hand van beeldmateriaal en eigen ervaring construeren we een ontwikkelingsoverzicht dat we aftoetsen aan een algemeen kader. Op basis van dit ontwikkelingsoverzicht formuleren we adviezen over aanpak bij verschillende emotionele leeftijden van kinderen. Op het einde van de dag wordt er tijd voorzien om concrete voorbeelden te bespreken.

Dag van de socio-emotionele leerlingbegeleiding in het s.o. 2019

Op donderdag 23 mei 2019 organiseert het Centrum Nascholing Onderwijs de studiedag Socio-emotionele begeleiding in het secundair onderwijs te Antwerpen. Deze studiedag vindt plaats op onze nieuwe locatie De Boogkeers in het centrum van Antwerpen. Wij voorzien weer een uitgebreid aanbod voor leerlingbegeleiders, directies en leerkrachten. Een greep uit de seminaries:

 • Hoe vang je (ex-)OKAN-leerlingen socio-emotioneel op?
 • Welke gevolgen heeft de GDPR-wetgeving voor het leerlingendossier?
 • Wat houdt het decreet leerlingenbegeleiding juist in?
 • Wat doet technologie met het menselijk brein?
 • Doet klikken kicken? (over schermverslaving bij jongeren)
 • Hoe als leerkracht feedback geven en ontvangen?
 • Wat is de rol van CLB, de pedagogische begeleidingsdienst en het ondersteuningsnetwerk in het zorgcontinuüm?
 • Hoe is het om als leerling een spraak- en/of taalontwikkelingsstoornis te hebben?
 • Hoe praten over eetgedrag en gewicht op school?
 • Op welke manier kan de onderwijsprofessional moslimleerlingen begeleiden en ondersteunen in hun socio-emotionele ontwikkeling?
 • Hoe kan jij als leerlingbegeleider op jouw school tools aanreiken aan leraren die dat wensen om in gesprek te gaan met leerlingen en hen een kader meegeven rond bijvoorbeeld meld- en zwijgplicht?
 • Hoe als secundaire school aan de slag gaan met een antipestbeleid?

Het aantal deelnemers is beperkt. Schrijf dus tijdig in via de onderstaande link.

De zorgcoördinator, probleemoplosser of coach?

Ben jij als zorgcoördinator ook die pedagogische duizendpoot op school? Verwachten je collega’s dat je voor elk probleem een oplossing bedenkt? Of ga je samen op zoek naar uitzicht?
Ben je als directie, beleidsondersteuner of zorgcoördinator op zoek naar de juiste invulling van de taak van de zorgcoördinator?

Een goede relatie met leerlingen: 4 verbindingsmodellen. Correctionerende interventies voorkomen. Herstel na conflict (BaO)

De nascholing werd voorheen aangeboden onder de titel 'Een goede relatie met leerlingen: meer rust in de klas (BaO)'.

Het is rustgevend als leerlingen positief meewerken, maar soms lukt dit niet.
Een gebrek aan ‘verbondenheid’ met leerkracht of lesinhoud is vaak een trigger naar verveling of storend gedrag. Hoe kan je als leerkracht dit proces herstellen, hoe een goede relatie met leerlingen opbouwen?

Gedrag positief beïnvloeden - met kinderen samen werken aan oplossingen

Bij herhaald probleemgedrag belanden leerkrachten en leerlingen nogal eens in een negatieve vicieuze cirkel. Uiteindelijk overheerst onmacht: wat moéten we nog met dit kind (of deze groep)? Het oplossingsgericht werken biedt een verfrissende, nieuwe kijk op moeilijk gedrag.

In deze nascholing presenteren we je een leuke methode om kinderen te ondersteunen in hun functioneren, die ontwikkeld werd door o.a. Insoo Kim Berg en Ben Furman (Kids’ skills). Vertrekkend vanuit problemen, zoals die ervaren worden door kind en/of leerkracht, ga je samen met het kind (en z’n ouders) op zoek naar oplossingen. Daarbij worden de eigen competenties van het kind maximaal aangeboord. De leerkracht bepaalt samen met het kind doelen en helpt het in kleine stapjes z’n functioneren verbeteren. Hulpmiddelen daarbij zijn vooral goede vragen, die je op een gepaste manier leert gebruiken. Je maakt in deze nascholing ook kennis met enkele kant-en-klare materialen, die je ter ondersteuning kan gebruiken.

Eindtermen eerste graad Nederlands

De nieuwe eindtermen en leerplannen zijn bekend en vanaf september dit jaar start de eerste graad hiermee.

Er zijn heel wat vragen over hoe die eindtermen naar de dagelijkse praktijk kunnen vertaald worden.  De vraag die veel scholen en leraren zich stellen is inderdaad:  hoe doe ik het?

Deze dag probeert gedeeltelijke antwoorden te geven op die vraag.

 

Help! Een moeilijke klasgroep

Deze nascholing werd eerder aangeboden onder de titel 'een positief klasklimaat, het hele jaar door'.

Leerkrachten signaleren vaak dat een groep leerlingen hen “ontglipt”. En dan zijn er een aantal typische valkuilen waarin ze trappen:

 • meer en meer zelf de touwtjes in handen nemen
 • interactie tussen leerlingen zoveel mogelijk vermijden
 • de invloed van leiders proberen in te perken

... met niet altijd zo’n goed resultaat tot gevolg!

In deze nascholing gaan we uit van een aantal groepswetten. We bekijken hoe deze de sfeer in een klas bepalen en hoe we inzicht in deze groepswetten als leerkracht kunnen gebruiken om de klassfeer te sturen naar een aangenamer leer- en leefklimaat.

 

Ik kan het niet zo fijn! Over fijnmotoriek, motorische precisie, visuomotoriek, coördinatie, schrijfmotoriek en faalangst

Fijnmotoriek is een ruim en complex begrip. Als we zeggen dat kinderen moeilijkheden hebben met fijnmotoriek, moeten we duidelijk weten wat er nu juist aan de hand is. Een zwakke fijnmotoriek heeft een grote invloed op het schools functioneren en er kunnen dan moeilijkheden ontstaan bij schrijven, rekenen, tekenen, inkleuren en knutselen. Zowel in de kleuterklas als in de lagere school neemt fijnmotoriek een belangrijke plaats in en als kinderen hier problemen mee hebben, zien we soms ontwijkingsgedrag en faalangst ontstaan. Op deze manier kunnen kinderen in een vicieuze cirkel terecht komen: 'ik kan dat niet, ik doe dat niet, ik leer niet bij, ik kan dat niet...'

Doorheen de ganse dag gaan we met z'n allen een vijftigtal fijnmotorische oefeningen en coördinatieoefeningen doen en gaan we ons bezinnen over wat we vragen aan onze kinderen, wat we hen aanbieden en hoe we het verschil kunnen maken voor kinderen en hun systeem. Het verschil tussen falen en lukken, tussen weigeren en willen deelnemen, tussen chaos en structuur, tussen overactiviteit en stilzitten, tussen schoolse moeilijkheden en plezier beleven aan het leren.

Ik zie het anders! Omgaan met richtingsmoeilijkheden en spiegelen bij kinderen

Richtingsmoeilijkheden zorgen zowel bij kinderen als ouders en leerkrachten voor grote moeilijkheden en onbegrip. Als kinderen voortdurend richtingen, letters en cijfers spiegelen hebben ze niet alleen moeilijkheden met lezen, schrijven, rekenen, maar ook met plannen, organiseren en structureren. Dit alles kan leiden tot leerproblemen en kan ook zorgen voor faalangst, zwakke concentratie, vermoeidheid, schoolmoeheid...

Kinderen met ontwikkelingsdysfasie in de klas: kenmerken, gevolgen, tips en tricks

Ontwikkelingsdysfasie is een hardnekkige aangeboren taalontwikkelingsstoornis.
Kinderen met ‘dysfasie’ verwerven spraak en taal erg moeizaam, kunnen zich vaak onvoldoende verstaanbaar maken en begrijpen niet altijd wat er gezegd wordt.

Dysfasie kan niet alleen het schoolse leren bedreigen, maar ook aanleiding geven tot een verhoogd risico op problemen in de sociale en emotionele ontwikkeling.

Krachtig en positief evalueren

Breed evalueren van wiskunde, taal, muzische vakken, LO en WO, zelfevaluaties, portfolio, peer-assessment en anders rapporteren. Geen enkele uitdaging gaan we uit de weg! De aandacht voor nieuwe en andere evaluatievormen is groter dan ooit tevoren. Traditionele evaluatievormen schieten immers op behoorlijk wat terreinen tekort. Daarmee komt meteen de vraag naar heldere en concrete voorbeelden om breed, anders en competentiegericht te evalueren. De vorming geeft houvast rond de onderliggende visie van dit breed evalueren. Het gaat immers over meer dan het gebruik van een aantal trendgevoelige evaluatietools. Het gaat over een andere manier van kijken. Dit 'anders kijken' wordt concreet gemaakt en vertaald naar de realiteit van de lagere school. Hierbij worden veel concrete voorbeelden van breed evalueren aangereikt en besproken.

 

Laat elk kind schitteren! Actieve workshop rond muzische vorming op school

Muzische vorming in de klas: waarom is dat belangrijk en hoe begin ik eraan? We geven je graag bruikbare handvaten!

Met 2,5/3-jarigen aan de slag

Het zijn de allerkleinsten op de school en hebben nog ontzettend veel nood aan veiligheid en geborgenheid. Het zijn 'snuffelaars', 'prutsers'... en gaan dagelijks op ontdekkingstocht. Een hoek is niet om in te blijven, een handtas dient om vol te proppen. Juf, kijk naar mij en leer!

Moet er dan geen straf volgen?

Na ongewenst gedrag volgt steevast de vraag: "Welke straf zullen we dit kind geven?" Leerkrachten zoeken naar de beste straf: niet te hard en niet te soft, een straf waar het kind echt iets van leert... en liever nog gebruiken we beloningen voor gewenst gedrag. Veel scholen zijn op zoek naar een sanctiebeleid dat vruchten afwerpt.
Maar is het uitwerken van een sanctiebeleid de goede weg? Op deze inspiratiedag worden er enkele inzichten aangereikt over gedragsverandering, die verder kijken dan alleen straffen en belonen.

Omgaan met jonge kinderen met moeilijk gedrag: basiscursus

Zowat alle kinderen vertonen wel eens moeilijk gedrag. Bij sommige kinderen gebeurt het vaker en dan gaan leerkrachten best stevig in hun schoenen staan. Achterhalen waarom deze kinderen vervelend blijven doen, ook al vragen we hen om het anders te doen, is essentieel.

Outputbeleid als insteek voor kwaliteitszorg in het BaO

Het outputbeleid is een wezenlijk onderdeel van de integrale kwaliteitszorg van de school.

De Vlaamse overheid erkent en subsidieert scholen: zij stelt werkingsmiddelen ter beschikking, betaalt het personeel, subsidieert nascholing... . Het is dan ook logisch dat scholen verantwoording afleggen. De overheid verwacht dat scholen kwaliteitsvol onderwijs organiseren. Welke resultaten boekt de school bij haar leerlingen? Wat leveren de onderwijsinspanningen op?
Dat zijn relevante vragen als de school én de overheid een beeld willen krijgen van de geboden onderwijskwaliteit.
Het risico bestaat dat de school output uitsluitend bekijkt vanuit het perspectief van verantwoording afleggen. Hierdoor krijgt 'output' een eenzijdige invulling.

Het ontwikkelen van een outputbeleid geeft heel wat mogelijkheden om de kwaliteit van het onderwijs in kaart te brengen, te interpreteren en te verbeteren.
Maar hoe doen we dit dan?

Rapporteren is rond groei communiceren

Na gedifferentieerd lesgeven volgt vanzelf een ander evaluatiebeleid waaruit zal blijken dat ook het rapporteren anders kan en moet. Met het rapporteren beken je kleur: het is de toetssteen om te zien of je je beloftes nakomt. Als de schoolvisie het hele kind centraal zet, moet dit ook blijken in de rapportering. Als ouderbetrokkenheid een pijler is, hoe communiceren we dan? Bij rapporteren zijn er best wat belanghebbenden: de leerling in de eerste plaats, de ouders, de leerkracht, de ganse school, de directie. We vertrekken vanuit kindperspectief. Het rapporteren zou groei moeten kunnen bevorderen en het leerproces sturen. Rapporteren is rond groei communiceren en we vragen ons luidop af of we daarvoor punten nodig hebben?

Rekenzwakke kinderen begeleiden bij rekentaal en het oplossen van vraagstukken

Deze nascholing werd eerder aangeboden onder de titel 'Rekentaal, topje van de rekenberg in het lager onderwijs'.

Rekenen is al een complexe vaardigheid op zich maar op het ogenblik dat taal zich ermee gaat moeien, wordt het voor veel kinderen al snel een valkuil. Soms op het niveau van de terminologie zelf, soms op het niveau van de complexiteit van de procedure, soms op het niveau van een onbegrepen context. En toch is het net in deze oefeningen dat de rekensituaties uit de werkelijkheid geoefend worden. Hoe kunnen we hen helpen?

Rekenzwakke kinderen begeleiden in het begrijpen en hanteren van breuken

Deze nascholing werd eerder aangeboden onder de titel 'Breuken zetten de rekenwereld op zijn kop'.

Hoe hoger de noemer, hoe kleiner het deel. Twee derden is evenveel als vier zesden en als we gaan optellen of aftrekken moet er eerst een heel stappenplan afgewerkt worden.
Hoe helpen we rekenzwakke kinderen om dit alles te vatten?

 

Schrijfmotoriek: mogelijkheden, moeilijkheden en beperkingen

Schrijven als psychomotorische activiteit op maat van het kind.

Socio-emotionele begeleiding in het basisonderwijs: basiscursus

Als leerkracht, zorgcoördinator of zorgleerkracht merkt u regelmatig dat socio-emotionele problemen, eventueel gekoppeld aan leerproblemen, uw leerlingen in hun leren hinderen. Deze nascholing wil uw vaardigheid om leerlingen socio-emotioneel te begeleiden, aanscherpen. Hij biedt bruikbare achtergrondinformatie en brengt de basiselementen aan die een rol spelen binnen het begeleidingsproces. Omdat het de bedoeling is de gegeven achtergrond zo concreet mogelijk te vertalen naar de eigen schoolsituatie, vragen wij aan de deelnemers een grote bereidheid om eigen ervaringen in te brengen als werkmateriaal.

Speelplaatsmanagement - De speelplaats als sociale oefenplek

In onze scholen gaat terecht veel aandacht naar wat er in de klas gebeurt: leren en onderwijzen zijn immers onze kernthema's. De speelplaats blijft daarbij nog vaak buiten het vizier. En toch kan de 'speeltijd' kwaliteitsvolle 'leer- en oefentijd' zijn!

Stimuleer de executieve functies van jouw kleuters met je EF-bril op

Amina denkt eerst goed na voor ze iets doet.
Karel kan zijn beurt afwachten tijdens een gezelschapsspel.
Ali kan zich zeer goed concentreren bij een kringactiviteit en jouw instructies onthouden.

Herkenbaar bij jouw kleuters? Fantastisch!
Nochtans zijn deze vaardigheden niet bij alle kleuters zo vanzelfsprekend.
Wanneer je als leerkracht echter je EF-bril opzet, kan je je steentje bijdragen om deze vaardigheden te stimuleren bij de kleuters. EF staat voor executieve functies. Het zijn de controlefuncties in je hersenen die je gedachten, emoties en gedrag sturen.

Timemanagement in Outlook (voor directies en middenkader)

In deze cursus gaan we concreet aan de slag met Outlook om je timemanagement beter te beheren.
Zicht krijgen op datgene waarmee je bezig bent is een essentiële voorwaarde om flexibel te kunnen inspelen op de continue stroom van nieuwe informatie, vragen en onderbrekingen.

Vertrek eens zonder thema

'Vertrek eens zonder thema' is een hot topic. Meer en meer kleuterleerkrachten laten af en toe hun thema's en volgepropte weekschema's los om eens 'echt' tijd te maken voor hun kleuters.
In een sprokkelweek, in een hoekenweek, in een weekje 'tijd maken'...
Wil jij ook ontdekken hoe je meer rust creëert, meer tijd krijgt om mee te spelen, te observeren, te genieten en interesses van kleuters te ontdekken...?
Mis dan zeker deze nascholing niet! Ga voor jezelf op zoek naar jouw evenwicht tussen werken vanuit een thema en werken zonder thema. En groei meer naar je kleuters toe!

Hoe sociale vaardigheden van kinderen vergroten?

Sociale vaardigheden zijn nodig om met anderen kinderen te kunnen spelen, om vrienden te maken. Bij sommige kinderen verloopt dit contact niet zo vlot, zo komen ze steeds meer alleen te staan. Hoe kan je kinderen 'sterker' en 'weerbaarder' maken door te werken aan hun zelfvertrouwen en hen sociaal inzicht bij te brengen?

Leesproblemen voorkomen bij kleuters. Maak hen enthousiast voor woorden, klanken en letters

Preventie in de kleuterklas is een belangrijke sleutel om leesproblemen te voorkomen. De laatste jaren hebben we heel wat inzicht gekregen in het wat en waarom maar blijft er weerstand bij het hoe. Een expliciet aanbod rond woordenschat, klankbewustzijn en letterkennis past toch niet bij de eigenheid van jonge kinderen? Hoe dan wel?

Beelddenkers en (leren) lezen: hoe doen ze dat?

Beelddenkers denken in beelden en gebeurtenissen, niet in woorden en begrippen. Hun brein werkt gewoon anders. Geen stoornis, maar anders. Daardoor geraken ze vaak achterop, onder andere met leesvaardigheid.
Je ziet dat ze het eigenlijk zouden kunnen maar toch lukt het niet. Ze gaan radend lezen, slaan woordjes over, lezen iets anders dan wat er staat en halen hun tempo niet.
Het ene moment zijn ze super gefocust, het andere ontzettend afgeleid.
Dit werkt dan ook weer leermoeheid, weerstand tegen oefenen, faalangst, concentratieproblemen en onderpresteren in de hand.

Hoe kunnen we dat anders aanpakken en de sterkte van hun visuele intelligentie inzetten om ze graag en vlotter te leren lezen? Dit kan wel eens een echte eye-opener voor jou zijn.

Beter én graag lezen voor elke leerling: naar een duurzaam leesbeleid op school

Het staat buiten kijf dat lezen een sleutelvaardigheid is op school en ook breder voor het participeren aan het dagelijkse leven in onze hedendaagse maatschappij. Talrijke (inter)nationale studies wijzen er immers op dat goed en graag lezen samenhangt met schools en maatschappelijk succes. Bovendien blijkt uit deze studies dat een leesbevorderend klimaat in de klas en op school cruciaal is om op een positieve manier te sleutelen aan de leesmotivatie en -vaardigheid van leerlingen. Een sterk uitgewerkt leesbeleid vormt daarbij een belangrijke meerwaarde.

Ik daag je uit, want ik geloof in jou ! Over het belang van hoge verwachtingen van de leraar en de leerling

Heb je het gevoel dat je de lat steeds lager moet leggen in de klas? Gaat dat in tegen jouw buikgevoel? Dan heb je gelijk: hoge verwachtingen van leraren over de leerprestaties van hun leerlingen zijn zeer belangrijk in onderwijs!

Leesplezier en nieuwe media in de 1ste en 2de graad: een mooi huwelijk?

Veel leerlingen lezen niet graag boeken, maar online hebben ze nog nooit zoveel gelezen als vandaag. Als ze zo veel bezig zijn met gamen, internetten en Facebooken, hoe kunnen we daar in de lees- of literatuurles dan ons voordeel mee doen? Hoe vermijden we vooral dat 12- tot 15-jarigen alle plezier in lezen kwijtspelen, zoals nu vaak het geval is?

Een projectgroep en studenten van de Artesis-Plantijn hogeschool en de Universiteit Antwerpen ontwikkelden een vernieuwende leesaanpak met een E. De E van elektronica maar ook de E van emotie. De basis: vijf grote principes die leesplezier bij jongeren stimuleren. Het middel: nieuwe media.

Boeken in de klas: zo doe je dat!

Boeken in de klas? Graag! Maar hoe begin je daaraan? Welke boeken kies je uit en wat doe je er dan mee?

Het spel als didactische werkvorm in de lessen Frans 3de graad BaO

In de Onderwijsspiegel van 2017 publiceerde de onderwijsinspectie een onderzoek over het leergebied Frans in het gewoon basisonderwijs. Daaruit blijkt dat slechts in 28% van de gevallen de leraren nagaan of hun leerlingen de eindtermen Frans bereikt hebben, dat het accent in het aanbod van de lessen voor minder dan 50% op de mondelinge vaardigheden ligt, dat grammatica en woordenschat te veel gezien worden als leerstof op zich in plaats van als ondersteuning voor communicatie, en dat mondelinge interactie te weinig aan bod komt.

Hoogbegaafde leerlingen hebben jou nodig!

Vraag je je ook wel eens af wat hoogbegaafdheid betekent want het lijkt wel of iedereen er een eigen visie op heeft?

Heb jij een hoogbegaafde leerling in de klas en vraag je je soms af wat hiervoor te doen? Ben je benieuwd hoe het komt dat niet alle hoogbegaafde leerlingen schitterende resultaten behalen? Wil je weten wat hen kan belemmeren hun potentieel te benutten? Wil je graag tips om met hoogbegaafde en sterke leerlingen om te gaan in je klas en op je school?

Kaatje Klank. Werken aan klankbewustzijn en -articulatie in de kleuterklas

Vind je het ook zo moeilijk om te beginnen met ontluikende geletterdheid omdat je het gevoel hebt dat jouw kleuters er nog niet aan toe zijn?
Twijfel je over het belang van sommige activiteiten omtrent klankbewustzijn?
En vraag je je af hoe je ook taalzwakkere en anderstalige kleuters mee op die 'klankkar' kan laten springen?
Dan is deze nascholing over de taaleducatieve methode 'Kaatje Klank' iets voor jou!

De methode 'Kaatje Klank' stimuleert op een muzische manier de luister - en spreekvaardigheden en het klankbewustzijn van vierjarige kleuters, als voorbereiding op het leren lezen in de lagere school.
Kaatje Klank onderscheidt zich doordat de methode gebaseerd is op de meest recente wetenschappelijke inzichten.

Kleuters met ontwikkelingsvoorsprong: leer ze zien!

Heb je het gevoel dat je:

 • nog maar zelden een kleuter met een ontwikkelingsvoorsprong in je klas hebt gehad of denk je eerder dat ouders denken dat ze een wonderkind op de wereld hebben gezet? 
 • deze kinderen graag zou bieden wat ze nodig hebben maar dat je niet weet hoe?

Ben je op zoek naar:

 • de signalen die sterke kleuters uitzenden?
 • geschikt differentiatiemateriaal voor in de klas?

Wil je weten wat je moet doen om het potentieel van deze kinderen gericht te kunnen aanspreken?

Omgaan met (cyber)pesten op school

Pesten is zeker geen nieuw fenomeen. Het pestgedrag dat zich in en rond de school voordoet, gebeurt echter alsmaar vaker met smartphone of computer. Dit geeft leerkrachten het gevoel dat het pestgedrag tussen leerlingen hen nog meer ontglipt. En is het wel hun verantwoordelijkheid om hiermee aan de slag te gaan, vragen ze zich soms af?

In deze nascholing vertrekken we vanuit het standpunt dat alle (cyber)pesten dat impact heeft op de onderlinge relaties tussen leerlingen, best vanuit de school opgevolgd wordt. We laten zien hoe de school systematisch (cyber)pestgedrag kan voorkomen en aanpakken. We brengen alle acties samen in een model, dat de resultaten van wetenschappelijk onderzoek vertaalt naar bruikbare handvaten voor de eigen praktijk.

Reageren op agressie-incidenten in het lager onderwijs

Agressief gedrag: het komt vaak onverwacht en in ieder geval nooit op het goede moment. Agressie komt niet alleen van leerlingen, soms gaat het om agressief gedrag door ouders of collega’s. Soms kom je in een escalatie terecht, die je maar moeilijk kan keren. Of het nu over verbale, psychologische of fysieke agressie gaat, ernstige of eerder subtiele incidenten: de impact ervan kan groot zijn.

Hoe kan je best reageren? Wat zeg je (niet)? Wat met lichaamstaal? Hoe zorg je ervoor dat je je kalmte bewaart? Wat met omstaanders? Hoe doe je dat in de klas, en wat op de speelplaats of tijdens een uitstap?

Focus op deze dag is het moment van het agressie-incident. We overlopen stap voor stap mogelijkheden, aandachtspunten en valkuilen. Een aanrader voor ieder personeelslid dat te maken kan krijgen met agressie van leerlingen en ouders.

Spelenderwijs Franse taalinitiatie

De vraag naar meertalige burgers en werknemers groeit gestaag. Dit is zeker het geval in Vlaanderen, waar naast een uitstekende kennis van het Engels ook de beheersing van het Frans een belangrijke troef blijft op de arbeidsmarkt. Helaas bereiken ons steeds vaker onheilsberichten over de talenkennis van de Vlaamse kinderen en jongeren (zie bv. de resultaten van het peilingsonderzoek Frans van de Vlaamse overheid in de derde graad basisonderwijs, mei 2017).

Eén van de oplossingen die naar voor geschoven wordt, is een goed doordachte en veralgemeende aanpak van vroeg vreemdetaalonderwijs in het Vlaamse basisonderwijs. Een aantal scholen is reeds begonnen met de invoering van taalinitiatie in de kleuter- of lagere school. Andere scholen kijken nog even de kat uit de boom. Vaak omwille van ‘onbekend is onbemind’ of ‘hoe moeten we dit aanpakken?’ of ‘help, mijn Frans is niet goed genoeg!’.

Sterk onderwijs maak je samen, over organisatie van zorg en co-teaching in het BaO

Co-teaching werkt! Maar hoe begin je eraan? En waarom zou je afstappen van 'niveaugroepjes uit de klas halen' en meer geïntegreerd werken?

Vanuit kracht samenwerken met ouders in het lager onderwijs

Leerkrachten voelen zich in contact met ouders soms klein en kwetsbaar en velen hebben negatieve ervaringen in contacten met ouders. Toch geloven de meeste leerkrachten oprecht dat samenwerken met ouders een belangrijke meerwaarde kan bieden. Hoe kunnen we dit dilemma oplossen?

Eén ding is duidelijk: het contact uit de weg gaan, ouders beschuldigen, zich er alwetend bovenstellen, contacten met ouders gaan formaliseren… vergroten alleen maar de kloof.

In deze nascholing zoeken we naar constructieve manieren om uit dit dilemma te stappen en brengen we de kracht van samenwerken in verschil een stapje dichterbij.

Versterken van executieve functies in het 1ste tot 3de leerjaar

Ben je benieuwd naar hoe je jouw leerlingen kan ondersteunen zodat ze niet zomaar impulsief het antwoord doorheen de klas roepen, zodat ze de instructie onthouden, zodat ze zich kunnen aanpassen als de instructie verandert? Met andere woorden hoe kan je hun executieve functies versterken? En welke realistische verwachtingen mag je hebben van jouw leerlingen?

Versterken van executieve functies bij 'leren leren' (4de - 6de leerjaar)

Ben je benieuwd naar hoe je jouw leerlingen kan ondersteunen in het zelfstandig maken van een planning, in het volledig oplossen van meervoudige opdrachten… Met andere woorden hoe kan je de executieve functies van jouw leerlingen versterken en wat kan je op welke leeftijd verwachten?  

Kinderen van het eerste en tweede leerjaar leren programmeren met Scratch Junior

Scratch Junior is een programmeertaal die speciaal ontwikkeld is voor jonge kinderen die nog niet vlot kunnen lezen en schrijven (1ste en 2de leerjaar lager onderwijs). 

Aan de hand van kleurrijke blokken met duidelijke afbeeldingen maken de jonge kinderen zelf kleine programma's. Ze kiezen zelf karakters en achtergronden voor elk programma.
Bij het programmeren leren ze problemen oplossen, projecten ontwerpen en zichzelf creatief uitdrukken met behulp van de computer.

Programmeren is het nieuwe lezen en schrijven!

De lesgever voorziet 5 praktische voorbeeldprogramma's:
1. Dansen
2. Vissen onder elkaar
3. De schildpad en de haas
4. Mijn verhaal
5. Tikkertje

In elk voorbeeldprogramma kan wiskunde en/of taal en/of wereldoriëntatie geïntegreerd worden.

Scratch Junior is gratis beschikbaar op verschillende omgevingen zoals Android, Ipad en Chromebook.

Hoe met taalspelletjes (de taalvaardigheid van) taalzwakke leerlingen stimuleren?

Kinderen leren door te spelen. Ze leren taal door in interactie te treden. Hoe kunnen wij optimaal gebruik maken van spelletjes om kinderen te stimuleren in hun taalontwikkeling? Met taalspelletjes vinden kinderen, zelfs de zwakste of de minst taalvaardige, het leuk en fijn om aan het woord te komen en meer taal te ontdekken en te leren. 

Rekenmoeilijkheden in het eerste leerjaar herkennen en opvangen

Kleuters die richting lagere school gaan, zijn ervan overtuigd… Ze zullen leren lezen, schrijven en ook rekenen. Leerkrachten weten dat dat niet voor alle kinderen evident is.

In deze nascholing bekijken we waarom sommige kinderen het tellen, het aanvankelijke getalbegrip, de eerste rekenopdrachten niet onder de knie krijgen en hoe je voor hen een wezenlijk verschil kan maken. Je vertrekt vanuit de observatie en een ondersteunend denkkader om te komen tot concrete, speelse inoefensuggesties.

Rekenmoeilijkheden in het tweede leerjaar herkennen, begrijpen en opvangen

Je weet dat de 2de klas op rekengebied best pittig is. De vier hoofdbewerkingen worden aangebracht. De kinderen moeten grip krijgen op ons getalsysteem en de eerste procedures passeren de revue. Dat gaat niet altijd goed. Je kent wellicht kinderen die al met een rekenachterstand aan de 2de klas beginnen. En je kreeg wellicht te maken met kinderen die de cijfers binnen de getallen hardnekkig blijven omwisselen, of die de overbrugging niet onder de knie krijgen, of voor wie de automatisatie van de maaltafels maar niet wil lukken.

In deze nascholing komen deze, en nog veel andere moeilijkheden, aan bod. Wat maakt dat sommige kinderen deze vaardigheden niet beheerst krijgen en – vooral – wat kan je als leerkracht of binnen de zorg doen om hen te helpen!

Aanvankelijk lezen: effectief, stimulerend en motiverend

Na een goede voorbereiding in de kleuterklas maken kinderen in het eerste leerjaar een enorme sprong in hun ontwikkeling als ze leren lezen. Maar hoe pak je deze fase effectief aan? Wat vertelt onderzoek hierover en hoe begeleid je kinderen die uit de boot dreigen te vallen?

Boeken - vanzelfsprekend in alle hoeken van de kleuterklas, 1ste en 2de leerjaar

We weten allemaal hoe belangrijk boeken zijn voor de ontwikkeling van een kind. Maar weten we ook allemaal hoe we ze optimaal kunnen inzetten in de klas? Weten we dat er zoveel méér mogelijkheden zijn dan een prentenboek vertellen en daar dan een tekening rond maken? En dat de boekenhoek zich kan vertakken doorheen het hele klasgebeuren? Kom nieuwe ideeën opdoen, waarmee je vrijwel onmiddellijk aan de slag kan in je klas.

De beste start - Taalverwerving en meertaligheid bij het jonge kind

Niets lijkt zo vanzelfsprekend als de manier waarop lachende en huilende baby’s uitgroeien tot sprekende kinderen. Taalontwikkeling is nochtans het resultaat van vele factoren die op een ingewikkelde manier op elkaar inspelen. De taalontwikkeling is vooral afhankelijk van het totale groeiproces dat kinderen doormaken. En omgekeerd speelt de taal ook een belangrijke rol in de verdere totale ontwikkeling. Spreken, denken, de wereld verkennen, fantaseren en zich sociaal gedragen beïnvloeden elkaar voortdurend.

In drie los van elkaar te volgen cursussen ‘De beste start’ bekijken we hoe we de taalontwikkeling van peuters en kleuters optimaal kunnen stimuleren, via de dagelijkse activiteiten en interacties in de klas. Deze cursussen kunnen apart gevolgd worden, of samen als een volledig traject. Indien je het volledige traject volgt, dan krijg je 25 euro korting op de totaalkost.

De beste start – Taalontwikkeling en het stille kind

Niets lijkt zo vanzelfsprekend als de manier waarop lachende en huilende baby’s uitgroeien tot sprekende kinderen. Taalontwikkeling is nochtans het resultaat van vele factoren die op een ingewikkelde manier op elkaar inspelen. De taalontwikkeling is vooral afhankelijk van het totale groeiproces dat kinderen doormaken. En omgekeerd speelt de taal ook een belangrijke rol in de verdere totale ontwikkeling. Spreken, denken, de wereld verkennen, fantaseren en zich sociaal gedragen beïnvloeden elkaar voortdurend.

In drie los van elkaar te volgen cursussen ‘De beste start’ bekijken we hoe we de taalontwikkeling van peuters en kleuters optimaal kunnen stimuleren, via de dagelijkse activiteiten en interacties in de klas. Deze cursussen kunnen apart gevolgd worden, of samen als een volledig traject. Indien je het volledige traject volgt, dan krijg je 25 euro korting op de totaalkost.

De beste start - Taalontwikkeling in de muzische vakken

Niets lijkt zo vanzelfsprekend als de manier waarop lachende en huilende baby’s uitgroeien tot sprekende kinderen. Taalontwikkeling is nochtans het resultaat van vele factoren die op een ingewikkelde manier op elkaar inspelen. De taalontwikkeling is vooral afhankelijk van het totale groeiproces dat kinderen doormaken. En omgekeerd speelt de taal ook een belangrijke rol in de verdere totale ontwikkeling. Spreken, denken, de wereld verkennen, fantaseren en zich sociaal gedragen beïnvloeden elkaar voortdurend.

In drie los van elkaar te volgen cursussen ‘De beste start’ bekijken we hoe we de taalontwikkeling van peuters en kleuters optimaal kunnen stimuleren, via de dagelijkse activiteiten en interacties in de klas. Deze cursussen kunnen apart gevolgd worden, of samen als een volledig traject. Indien je het volledige traject volgt, dan krijg je 25 euro korting op de totaalkost.

Leer ze (beter) schrijven!

Goed kunnen lezen en schrijven is cruciaal om op schools vlak mee te kunnen en succeservaring op te doen.
De CNO-studiedag vorig jaar “Leer ze (liever) lezen” was een enorm succes. We breien er dit jaar een vervolg aan.

Wil je weten hoe je de ‘schrijfsels’ van je leerlingen kan beoordelen en hoe je goede feedback geeft? Zoek je het verband tussen de motorische ontwikkeling bij kleuters en (aanvankelijk) schrijfonderwijs?
Hoe werkt compenserende schrijfsoftware en hoe zet je dit zinvol in? Ben je op zoek naar ideetjes voor creatief schrijven?
Vraag je je af wanneer spellingproblemen nu echt een probleem zijn? Heb je kinderen in de klas die een andere thuistaal spreken en daardoor moeilijker tot schrijven komen?
Zou je de schrijfmotivatie van jouw leerlingen willen opkrikken? Zit je met je handen in je haar over leerlingen met dyslexie en het schrijven in een andere taal? Hoe zit het nu precies met die ontluikende geletterdheid bij kleuters?

Zoek je een antwoord op deze vragen? Schrijf je dan in op de studiedag: ‘Leer ze (beter) schrijven’.

Het aantal deelnemers is beperkt. Schrijf dus tijdig in!

Opleiding kleine blusmiddelen

Deze opleiding wil inspelen op het nieuwe KB rond brandpreventie dat ook van toepassing is op schoolgebouwen. Concreet willen we vanuit CNO krachtig inzetten op de nieuwe pijler: opleiding van de wettelijk vereiste brandbestrijdingsdienst. Het uitgangspunt is daarbij een maximale inzetbaarheid van alle personeelsleden bij een calamiteit. Iedere school dient bijgevolg te alle tijde voldoende personeelsleden ter beschikking te hebben die de algemene blustechnieken grondig beheersen. De focus mag dan ook niet langer gericht zijn op een minimaal aantal op te leiden personeelsleden, een maximale inzetbaarheid wordt het streefdoel. De lange termijn doelstelling is dan ook om ieder personeelslid blustechnieken aan te leren.

Supervisiedag voor vertrouwenspersonen

Vanaf januari 2015  worden alle vertrouwenspersonen verplicht om jaarlijks een supervisiedag te volgen die aansluit op de “basisopleiding  van  de  beginnende Vertrouwenspersoon”. Het gaat om volledige dag.

Deze opleiding wordt erkend door toezicht op het Welzijn op het Werk als supervisiedag.

De dag bestaat erin een uitwisseling te krijgen van ervaringen tussen vertrouwenspersonen over praktische casussen, onder begeleiding van de lesgever. Verder wordt er ruimte gelaten voor het deel ‘supervisie’, waarbij er mogelijkheid bestaat  om ervaringen vanuit het praktijkveld te bespreken.

Het KB van 10 april 2014 bespreekt uitgebreid de behandeling van psychosociale risico’s op het werk. Het wettelijk kader werd hierbij verruimd. Ook de administratieve verplichtingen van de Vertrouwenspersoon krijgen uitgebreid aandacht.

 

Leerzorg en leren kiezen: schoolloopbaanbegeleiding

De maatschappij, ouders, leerkrachten verwachten van jongeren dat zij een goede studiekeuze maken die leidt naar een juist diploma en een tevreden beroepsloopbaan. Leren kiezen is  één van de peilers van leerlingenbegeleiding. Deze peiler zit bij voorkeur ingebed in een didactische leerlijn  waarbij elke leerling keuzevaardigheden leert ontwikkelen en zo auteur wordt van zijn eigen schoolloopbaan en bij uitbreiding van zijn eigen leven. Verhoogde zorg is nodig wanneer leerlingen onvoldoende handvatten ontwikkeld hebben of wanneer ze een verkeerde keuze gemaakt hebben.

Schoolloopbaanbegeleiding reikt verder dan de schoolpoort: communicatie met ouders, CLB, andere scholen en onderwijsvormen spelen mee een cruciale rol in het leren kiezen proces.

Leerzorg en leervaardigheden

Leervaardigheden vormen de fundamenten van leren. Leerlingen verwerven ze bij voorkeur doorheen de vakken in een didactische leerlijn leren leren van het eerste tot en met het zesde jaar. De leerzorg in leervaardigheden werkt met leerlingen die bepaalde deelleervaardigheden onvoldoende onder de  knie krijgen.  Het remediëringsterrein is ruim: van het leren maken van een boekentas (organisatievaardigheden) tot het uitzoeken welke methode om leerstof te structureren nu net bij deze leerling met zijn eigen leerstijl past (cognitieve verwerkingsvaardigheden).

 

Deze cursus is ook een onderdeel van het ‘Postgraduaat in de leerzorg s.o.’ Interesse?

Masterclass: Een HRM-groeipad voor middenkaderleden. Groep A

Reeks van 4 dagen om bewuster en krachtiger met je medewerkers om te gaan

Als middenkaderlid werk je dagelijks met mensen. Een stevige dosis sociale, communicatieve en leidinggevende vaardigheden is dan ook aangewezen.
Tijdens dit opleidingstraject, gespreid over 4 dagen, ervaar je dat werken met mensen constant interactief is, net als leiding geven. Je leert dat de eigen positionering en communicatie daarbij van cruciaal belang zijn. Aan de hand van tussentijdse opdrachten pas je verworven inzichten toe in je schoolpraktijk, in relatie met directie, met teamgenoten en met medewerkers. Je wordt uitgenodigd je eigen handelen te onderzoeken, te spiegelen, aan te sturen en te ontplooien. 

De cursusprijs is inclusief broodjeslunches.

Masterclass: Vervolgtraject 5de jaar HRM-groeipad voor middenkaderleden

Deze opleiding richt zich enkel tot wie de eerste drie of vier jaren HRM-groeipad voor middenkaderleden afrondde. Het vervolgtraject biedt verdere verdieping op thema’s die eerder aan bod kwamen en verruimt ook naar nieuwe thema’s.

 

De cursusprijs is inclusief alle maaltijden en het seminarie.

Masterclass: Vervolgtraject 7de jaar HRM-groeipad voor middenkaderleden

Deze opleiding richt zich enkel tot wie de eerste 6 jaren HRM-groeipad voor middenkaderleden afrondde. Het vervolgtraject biedt verdere verdieping op thema’s die eerder aan bod kwamen en verruimt ook naar nieuwe thema’s.

De cursusprijs is inclusief alle maaltijden en het seminarie.

Masterclass. Vervolgtraject 2de jaar HRM-groeipad voor middenkaderleden. Groep A.

Deze opleiding richt zich enkel tot wie het eerste jaar HRM-groeipad voor middenkaderleden afrondde. Het vervolgtraject biedt verdere verdieping op thema’s die eerder aan bod kwamen en verruimt ook naar nieuwe thema’s.

De cursusprijs is inclusief alle maaltijden en het seminarie.

Masterclass. Vervolgtraject 2de jaar HRM-groeipad voor middenkaderleden. Groep B.

Deze opleiding richt zich enkel tot wie het eerste jaar HRM-groeipad voor middenkaderleden afrondde. Het vervolgtraject biedt verdere verdieping op thema’s die eerder aan bod kwamen en verruimt ook naar nieuwe thema’s.

De cursusprijs is inclusief alle maaltijden en het seminarie.

Postgraduaat leerzorg in het s.o.

De nood aan een brede en systematische opvang van jongeren met leerproblemen neemt in het secundair onderwijs toe.

De hoge verwachtingen van ouders, de makkelijke toegang tot uitgebreide diagnosticering van leer-, ontwikkelings- en gedragsstoornissen, het onderwijsbeleid dat de drop-out in het onderwijs wil beperken, scholen die de zorg voor leerlingen expliciet in hun missie opnemen... Dit zijn maar enkele van de factoren die deze nood verklaren.

Dit postgraduaat wil leerkrachten die als zorgcoördinatoren in hun school de leerzorg ondersteunen een systematische opleiding bieden.

Onder leerzorg verstaan we alle maatregelen en acties die ondernomen worden op leerling-, klas- en schoolniveau om zwakke leerders te ondersteunen in het leerproces. Onder zwakke leerders rekenen we leerlingen met leer-, ontwikkelings- en gedragsstoornissen, met leerachterstanden, met taalachterstanden, met studieproblemen of met GOK-indicatoren.

Masterclass. Vervolgtraject 3de jaar HRM-groeipad voor middenkaderleden.

Deze opleiding richt zich enkel tot wie de eerste twee jaren HRM-groeipad voor middenkaderleden afrondde. Het vervolgtraject biedt verdere verdieping op thema’s die eerder aan bod kwamen en verruimt ook naar nieuwe thema’s.

De cursusprijs is inclusief alle maaltijden en het seminarie.