Zoek een nascholing

Aandacht voor talenten van kinderen

Ken je dat moment? Als een kind je met fonkelende ogen je iets laat zien, waar het met veel plezier hard aan gewerkt heeft... Als je kinderen ziet genieten van het ontdekken van nieuwe mogelijkheden... Deze momenten hebben iets bijzonders. Het raakt hen en het raakt jou. De betekenis van deze gebeurtenissen draagt echter verder dan dat ene moment. Het gaat om de kracht, de dynamiek die 'leren en ontwikkelen' heet, die hier aangesproken wordt. Talent!

Inzetten op talent betekent dat kinderen zich mogen ontwikkelen, weten wat ze waard zijn en dit ook kunnen inzetten in een gedeeld maatschappelijk verhaal!

Werken met groepsbevorderende energizers

Een groep leerlingen is nog geen klas, laat staan een klasgroep. In deze nascholing bespreken we de verschillende fases van groepsvorming. Voor elke fase geven we enkele voorbeelden van groepsactiviteiten. Daaraan koppelen we actieve werkvormen en energizers.
We bieden je tips aan hoe je als leerkracht gericht invloed kunt uitoefenen. Het doel? Een positief en een veilig klasklimaat.

Lessen ontwerpen met de herziene taxonomie van Bloom (herhaling 4)

Een compleet overzicht met tal van voorbeelden, praktische toepassingen en tips. Deze taxonomie wordt gebruikt bij de nieuwe eindtermen.

Om communicatie tussen vakgroepen en leraren te faciliteren werd ervoor gekozen de eindtermen en leerplandoelen uit te schrijven aan de hand van de herziene taxonomie van Bloom.

Hoe kan je als leerkracht je lessen zo ontwerpen dat je de eindtermen/leerplandoelen doordacht en kwaliteitsvol realiseert op de klasvloer rekening houdend met de noden van alle leerlingen?

Lessen ontwerpen met de herziene taxonomie van Bloom (herhaling 5)

Een compleet overzicht met tal van voorbeelden, praktische toepassingen en tips. Deze taxonomie wordt gebruikt bij de nieuwe eindtermen.

Om communicatie tussen vakgroepen en leraren te faciliteren werd ervoor gekozen de eindtermen en leerplandoelen uit te schrijven aan de hand van de herziene taxonomie van Bloom.

Hoe kan je als leerkracht je lessen zo ontwerpen dat je de eindtermen/leerplandoelen doordacht en kwaliteitsvol realiseert op de klasvloer rekening houdend met de noden van alle leerlingen?

Postgraduaat Socio-Emotionele Leerlingenbegeleiding s.o. - (groep 22: 2021-2023) - startdatum 16 september 2021

Regelmatig merken we in onze scholen dat jongeren door socio-emotionele problemen gehinderd worden om volop te participeren in het leerproces. Daardoor komen leerlingen geregeld in het watervalsysteem terecht. Vanuit de pedagogische opdracht van de school en vanuit een zorgende bekommernis om de leerlingen willen vele scholen binnen de grenzen van hun mogelijkheden hun leerlingen ondersteuning bieden en hun leerkrachten in dit proces begeleiden. Geëngageerde leerkrachten nemen deze taak met veel inzet waar, maar stuiten dikwijls snel op hun grenzen omdat ze voor dit werk niet opgeleid zijn.

Doorheen deze opleiding lopen 3 leertrajecten die de rode draden vormen:

Leertraject Schoolbeleidsplan SEB

SBP (8 studiepunten)

Leertraject Handelings- en begeleidingsplan

HBP (10 studiepunten)

Persoonlijk Leertraject

PLT (12 studiepunten)

 • Schoolbeleidsplan SEB
 • Basiscursus SEB
 • Handelings- en begeleidingsplan
 • Gesprekstechnieken
 • Begeleidingsproces
 • Keuzemodules
 • Basiscursus communicatie: “horen, zien en zwijgen”
 • Groepsdynamica
 • Functioneren als leerlingbegeleider
 • Praktijkbegeleiding
 • Het leertraject Schoolbeleidsplan SEB (SBP) belicht de aanpak van socio-emotionele begeleiding binnen de eigen school en krijgt vooral vorm aan de hand van huiswerkopdrachten.
 • Het leertraject Handelings- en begeleidingsplan (HBP) wil dieper ingaan op het eigen begeleidingswerk van leerlingen met socio-emotionele problemen. Via zelfstudie, rollenspel en toepassingsopdrachten worden inzichten en vaardigheden met betrekking tot het concrete begeleidingswerk verworven.
 • Het Persoonlijk leertraject (PLT) beoogt vanuit de reflectie op de eigen positie in de groep, op werk- en opleidingservaringen en praktijkbegeleiding en op het eigen functioneren als leerlingbegeleider bij te dragen tot de realisatie van persoonlijke leerpunten. Daartoe hanteren we het logboek als instrument om de evolutie van het persoonlijk leertraject op te volgen en het trainingsmaatje als gesprekspartner en ondersteuner om de persoonlijke leerpunten te verwezenlijken.

Masterclass Didactiek Nederlands - NIEUWE DATUM

Hoe geef je het vak Nederlands? Wat zijn de nieuwste invalshoeken in eindtermen en leerplannen en hoe zet je die om in de praktijk? In deze masterclass vertrekken we van de basisinzichten voor de didactiek Nederlands om vervolgens in te zoomen op de nieuwste inzichten en ontwikkelingen. Theorie en praktijk wisselen elkaar in gezonde doses af.

Een fantastisch (leerplangericht) talenteam in mijn 1ste graad!? - NIEUWE DATUM

De nieuwe leerplannen Nederlands, Frans en Engels werden gelijktijdig ontworpen en stimuleren de taalleraren over hun vak heen in de 1ste graad om samen te werken als een ‘echt’ talenteam.
Dit zal de transfer van strategieën, kennis, vaardigheden bij de leerlingen faciliteren.
De taalvakken vormen samen bijna de helft van het totale lespakket in de 1ste graad.

Hoe kan ik met mijn collega’s talen in de 1ste graad beter samenwerken in het belang van onze 12-14 jarigen? Hoe kunnen we de leerlingen ondersteunen en begeleiden in hun leerproces voor ‘taal’? De ‘assessmentcultuur’ zal een belangrijke plaats innemen met de onderwijsvernieuwing van 1 september 2019.

Maak je eigen geologische tijdschaal (in de gang)!

Tijd is relatief. Maar de voorziene tijd in een leerplan is meestal te kort. Hoe kan je immers 4,5 miljard jaar illustreren in één lesuur? Door deze periode aanschouwelijk te maken voor leerlingen kom je toch al ver. Tijdens deze nascholing wordt het ontstaan van de aarde tot nu uitgebeeld in een gang.

Zinvol inzetten van spelmateriaal bij taal- en leerstoornissen

In deze nascholing verken je een ruim aanbod spelmateriaal om aan de slag te gaan met kinderen met taal- en/of leerstoornissen.
Er wordt materiaal voorgesteld om:

 • woordenschat en zinsbouw in te oefenen;
 • bewerkingen te automatiseren zonder kostbare tijd te verliezen;
 • werkwoordvervoegingen mondeling of schriftelijk in te oefenen;

en krijgt een aanzet waarmee je zelf aan de slag kan.

De kracht van kindertekeningen

Door tekeningen laten kinderen onbewust iets van zichzelf zien: wat hen bezig houdt, hoe ze zich voelen, wat ze zouden willen, in welke ontwikkelingsfase ze zich bevinden…

Het begrijpen van beeldentaal is magisch en verrassend. Je stapt binnen in de belevingswereld van het kind. Wanneer je deze beeldentaal leert begrijpen en weet wat een kind zonder woorden wil vertellen, kan je makkelijker inspelen op de noden van het kind. We lichten een tipje van de sluier op.

Jong begonnen, STEM gewonnen: onderzoekend en ontwerpend leren in de 21ste eeuw

Jong begonnen, half gewonnen. Kinderen zijn van nature nieuwsgierig. Ze stellen vragen, analyseren en zijn leergierig. Maar ook al hebben kinderen deze STEM-vaardigheden van jongsaf, ze hebben een volwassene nodig om er verder in te groeien. Dit stimuleren gebeurt best op het moment dat de hersenen zich nog snel ontwikkelen, op jonge leeftijd dus. Zo leggen we niet enkel een fundament voor STEM-inhoud maar ook voor STEM-attitudes zoals onderzoeken, vragen, analytisch denken. In combinatie met een sterke ‘leer-mindset’ en zelfvertrouwen stomen we de jongeren klaar voor de nieuwe uitdagingen van de 21ste eeuw.

Dompel je onder in een verfrissend werkvormenbad

Gebruik je al heel wat werkvormen en heb je behoefte aan bijkomende inspiratie, dan is deze nascholing zeker iets voor jou. Je maakt kennis met verschillende werkvormen en gaat ook naar huis met concrete ideeën om ze – bij wijze van spreken – de dag nadien uit te voeren.

Aanvankelijk lezen: effectief, stimulerend en motiverend

Na een goede voorbereiding in de kleuterklas maken kinderen in het eerste leerjaar een enorme sprong in hun ontwikkeling als ze leren lezen. Maar hoe pak je deze fase effectief aan? Wat vertelt onderzoek hierover en hoe begeleid je kinderen die uit de boot dreigen te vallen?

Leren leerstof verwerken in de eerste graad (herhaling 1)

Ik heb al 23 jaar lang een groepje leren-leren lopen, bedoeld voor leerlingen van de eerste graad. Dat zit elk jaar goed vol. Er zijn leerlingen voor wie de overstap naar het eerste jaar moeilijk is. Er zijn leerlingen met een ontwikkelingsvoorsprong die denken dat ze het wel kunnen en in een hogere graad vastlopen. Er zijn leerlingen met faalangst, blokkades…

Mijn ervaring leert mij elk jaar opnieuw dat mits goede leervaardigheden al deze leerlingen het verder goed doen in het secundair onderwijs en dat ze de vaardigheden die wij aanleren, in hun lessen en hun carrière gebruiken.

Coachen van collega's in het BaO en s.o. (herhaling 1, Antwerpen)

Je krijgt als leerkracht, leerlingbegeleider, zorgcoördinator of welke functie je ook bekleedt, te maken met je collega's. Fijne collega's, lastige, moeilijke; mensen van allerlei slag. Je moet met hen overweg kunnen want het is je werk en zeker zo bepalend als je leerlingen.

Weinigen hebben officieel een mandaat om hun collega's te coachen. Het is ook niet de bedoeling om dit te lanceren, het is wel een droom dat dit er ooit komt. We zoeken samen naar wegen hoe je met collega’s coachend in gesprek en aan het werk kan gaan.

Ik zie het anders! Omgaan met richtingsmoeilijkheden en spiegelen bij kinderen - live online nascholing

Richtingsmoeilijkheden zorgen zowel bij kinderen als ouders en leerkrachten voor grote moeilijkheden en onbegrip. Als kinderen voortdurend richtingen, letters en cijfers spiegelen hebben ze niet alleen moeilijkheden met lezen, schrijven, rekenen, maar ook met plannen, organiseren en structureren. Dit alles kan leiden tot leerproblemen en kan ook zorgen voor faalangst, zwakke concentratie, vermoeidheid, schoolmoeheid...

Met een goede zorgvraag naar het MDO

Nog te vaak blijft een MDO bij het vaststellen en beschrijven van het probleem of wat de leerkracht als probleem ervaart (overzicht). Nog te weinig zetten we de stap naar inzicht: 'wat betekent het voor dit kind', om uiteindelijk te komen tot de juiste werkpunten en interventies (uitzicht).
Geïntegreerde zorg betekent dat alle leraren betrokken zijn in de zorgverlening aan leerlingen en deze begeleiding integreren in hun onderwijskundige en pedagogische aanpak. De rol van de leraar in het verlenen van zorg komt dus veel meer centraal te staan. (Jacobs & Struyf, 2010).

Met deze vorming 'Met een goede zorgvraag naar het MDO' verkennen we de mogelijkheden om het MDO voor te bereiden, zorgvragen te formuleren en tot werkpunten en interventies te komen. We reflecteren over ons eigen handelen om van daaruit op het MDO samen tot afspraken te komen en een stap vooruit te zetten in de begeleiding van kinderen.

Effectiever samenwerken vanuit inzicht in jezelf en de ander

“Hoe kan je de effectiviteit van je leerkrachtenteam versterken waarbij verschillen optimaal benut worden?”
“Het lijkt op het eerste zicht niet te klikken met mijn nieuwe collega, toch wil ik graag productief samenwerken. Wat kan ik zelf doen en wat kan ik hier uit leren?”
“Wat kan ik leren van mijn leerlingen?”

Iedere persoon in elke school is uniek. Iedereen heeft zijn manier om naar de wereld te kijken en dit creëert verschillende stijlen, behoeften en verwachtingen. Deze verschillen zorgen soms voor conflicten maar vormen in feite een kracht. Het kunnen herkennen, waarderen en benutten van verschillen is van cruciaal belang voor het ontwikkelen van relaties die gebaseerd zijn op wederzijds respect en begrip in plaats van op oordelen. Met meer inzicht in onszelf en in de anderen krijgen we zicht op wat ons meer energie geeft of net ontneemt. Bovendien leren we hoe onze krachten zodanig te bundelen dat we erop kunnen voortbouwen om onze (organisatie)doelstellingen te realiseren.

Socio-emotionele begeleiding in het basisonderwijs: basiscursus

Als leerkracht, zorgcoördinator of zorgleerkracht merkt u regelmatig dat socio-emotionele problemen, eventueel gekoppeld aan leerproblemen, uw leerlingen in hun leren hinderen. Deze nascholing wil uw vaardigheid om leerlingen socio-emotioneel te begeleiden, aanscherpen. Hij biedt bruikbare achtergrondinformatie en brengt de basiselementen aan die een rol spelen binnen het begeleidingsproces. Omdat het de bedoeling is de gegeven achtergrond zo concreet mogelijk te vertalen naar de eigen schoolsituatie, vragen wij aan de deelnemers een grote bereidheid om eigen ervaringen in te brengen als werkmateriaal.

Praten 'met’ in plaats van ‘over’ elkaar

Een positieve sfeer op het secretariaat en in de leraarskamer

Kan je op het schoolsecretariaat of in de leraarskamer soms ook een ei bakken op de spanning die in de lucht hangt? Wordt er soms meer ‘over’ dan ‘met’ elkaar gepraat? Vind je het soms gewoon moeilijk om je stem te laten horen tegenover collega’s? Ken je dat: stilte aan de vergadertafel maar wel een 'après-meeting' later op de parking, conflicten die onbesproken blijven onder het motto 'als je iets negeert, zal het ook wel weggaan' maar die daardoor escaleren, er stilletjes het jouwe van denken maar wel nalaten iets te zeggen omdat er toch niet geluisterd wordt? Of zou je je collega’s willen aanmanen om wat positiever te zijn en minder te roddelen maar vraag je je af hoe je dat moet doen?

Lessen ontwerpen met de herziene taxonomie van Bloom

Een compleet overzicht met tal van voorbeelden, praktische toepassingen en tips. Deze taxonomie wordt gebruikt bij de nieuwe eindtermen.

Om communicatie tussen vakgroepen en leraren te faciliteren werd ervoor gekozen de eindtermen en leerplandoelen uit te schrijven aan de hand van de herziene taxonomie van Bloom.

Hoe kan je als leerkracht je lessen zo ontwerpen dat je de eindtermen/leerplandoelen doordacht en kwaliteitsvol realiseert op de klasvloer rekening houdend met de noden van alle leerlingen?

Diverse activerende werkvormen voor een heterogene klasgroep

In elke klas is er diversiteit aanwezig. Dit biedt absoluut een meerwaarde. Om dit tot zijn recht te laten komen en alle leerlingen optimaal te stimuleren in hun ontwikkeling is het belangrijk om de lesaanpak hierop af te stemmen.

Samen sterker in gezag: Geweldloos Verzet en Nieuwe Autoriteit voor leerkrachten (herhaling 2, Antwerpen)

Hoe streng mogen we nog zijn? Dit is een vraag die de meeste leerkrachten zich wel eens stellen. Wat mogen we nog eisen van leerlingen? Mogen we nog straffen? Moeten leerlingen niet gewoon doen wat we zeggen, of moeten we over alles onderhandelen met hen? Gezag is in deze tijd geen evidentie meer. Binnen één school leven vaak heel uiteenlopende antwoorden op deze vragen. Dit leidt makkelijk tot escalaties en spiralen van onmacht of tegenagressie, zeker bij aanhoudend probleemgedrag van leerlingen of klasgroepen. Veel leerkrachten zijn daarom op zoek naar een aanpak die meer perspectief biedt.

In deze cursus vertrekken we van de ideeën en instrumenten die ontwikkeld werden door Haim Omer. We onderzoeken wat Nieuwe Autoriteit en Geweldloos Verzet voor jouw klaspraktijk kunnen betekenen.

Geweldloos Verzet en Nieuwe Autoriteit staan voor een aanpak van (ernstig) probleemgedrag met de focus op aanwezigheid, zelfcontrole, het vermijden van escalatie, het uitbouwen van steunnetwerken en eenzijdige acties gericht tegen probleemgedrag, altijd in verbinding met de leerling in kwestie. Geweldloos Verzet kadert binnen een nieuwe invulling van de positie van de leerkracht: niet boven of naast de leerling maar vanuit een volhardende aanwezigheid: “het is mijn taak”, “ik kan niet toelaten”, “ik houd vol”.

Conflicten en pesten, complexe thema’s, ingrijpende gebeurtenissen aanpakken met een herstelcirkel

Vechtpartijen, diefstal, pesterijen, een storende klas(groep) geven motivatieverlies en gevoelens van onveiligheid of wrevel, zowel bij leerkrachten, leerlingen als ouders. Vluchtelingenproblematiek, terroristische aanslagen, het leegspuiten van een brandblusser in de klas, de aanwezigheid van een mes op school… dit zijn ideale gelegenheden om te luisteren naar onze leerlingen en om van fouten leermomenten te maken voor alle leerlingen en leraren.

Als we te snel reageren op de symptomen en onze reactie hierop faalt, zal de wrevel en onveiligheid in de groep enkel stijgen en het onaangepast gedrag zal niet stoppen. Ouders worden te snel gealarmeerd, leerlingen geschorst of heel de klas gestraft.

Door een bestraffende benadering verliezen we kansen voor de jongeren om:

 • verantwoordelijkheid op te nemen voor elkaar;
 • waakzaam te zijn voor gedrag dat schade aanricht aan de onderlinge relaties;
 • hun plichten tegenover hun leerkrachten en klasgenoten te begrijpen;
 • deel te nemen aan een democratisch proces om de groepssfeer te herstellen.

Introductie van de herstelgerichte klascirkel is een uitdaging zowel voor leerkracht als leerling. Met deze herstelgerichte aanpak zorgen leerkrachten en leerlingen dat:

 • (klas)herstelcirkels een eerlijk proces krijgen;
 • wraak en vergelding van de overtreders zeldzaam zijn;
 • overtreders meer geneigd zijn hun daad toe te geven als ze weten dat er niet gestraft wordt.

Leerkrachten voelen zich meer tevreden als ze hun leerlingen zien als verantwoordelijke mensen in plaats van slecht functionerende desperado's. Leerlingen tonen verantwoordelijkheid en probleemoplossende vaardigheden als ze hiervoor een toepasbaar forum krijgen. Leerlingen die deelnemen aan een (klas)herstelcirkel vrezen minder voor straf en zijn meer bereid hun verhaal te doen. Het is ook veiliger, vooral voor slachtoffers.

Basiscursus socio-emotionele begeleiding in het s.o. (herhaling 3, Wilrijk)

Als startend leerlingenbegeleider, leerkracht of remedial teacher merkt u regelmatig dat socio-emotionele problemen, eventueel gekoppeld aan leerproblemen, uw leerlingen in hun leren hinderen. Deze nascholing wil uw vaardigheid om leerlingen socio-emotioneel te begeleiden, aanscherpen. Hij biedt bruikbare achtergrondinformatie en brengt de basiselementen aan die een rol spelen binnen het begeleidingsproces. Omdat het de bedoeling is de gegeven achtergrond zo concreet mogelijk te vertalen naar de eigen schoolsituatie, vragen wij aan de deelnemers een grote bereidheid om eigen ervaringen in te brengen als werkmateriaal.

Rust brengen in je klas

Lopen, rennen, springen, vliegen en weer opstaan... Kleuters krijgen zoveel over hen heen en nemen die onrust mee de klas in. Vaak zijn ze nog niet in staat een grote hoeveelheid prikkels te verwerken. In deze nascholing geven we heel concreet invulling aan de rust die daarvoor nodig is.

Supervisiemoment voor vertrouwenspersonen

Vanaf januari 2015 worden alle vertrouwenspersonen verplicht om jaarlijks een supervisiemoment te volgen die aansluit op de “basisopleiding van de beginnende Vertrouwenspersoon”. Het gaat om volledige dag.

Deze opleiding wordt erkend door toezicht op het Welzijn op het Werk als supervisiemoment.

De dag bestaat erin een uitwisseling te krijgen van ervaringen tussen vertrouwenspersonen over praktische casussen, onder begeleiding van de lesgever. Verder wordt er ruimte gelaten voor het deel ‘supervisie’, waarbij er mogelijkheid bestaat om ervaringen vanuit het praktijkveld te bespreken.

Het KB van 10 april 2014 bespreekt uitgebreid de behandeling van psychosociale risico’s op het werk. Het wettelijk kader werd hierbij verruimd. Ook de administratieve verplichtingen van de Vertrouwenspersoon krijgen uitgebreid aandacht.

Personeelsadministratie voor beginners (extra dag voor buso-deelnemers)

Er wordt inzicht geboden in de diverse personeelsdossiers, zowel op het vlak van regelgeving als op dat van praktische uitvoering.

Gedrag positief beïnvloeden - met kinderen samen werken aan oplossingen - live online nascholing

Bij herhaald probleemgedrag belanden leerkrachten en leerlingen nogal eens in een negatieve vicieuze cirkel. Uiteindelijk overheerst onmacht: wat moéten we nog met dit kind (of deze groep)? Het oplossingsgericht werken biedt een verfrissende, nieuwe kijk op moeilijk gedrag.

In deze nascholing presenteren we je een leuke methode om kinderen te ondersteunen in hun functioneren, die ontwikkeld werd door o.a. Insoo Kim Berg en Ben Furman (Kids’ skills). Vertrekkend vanuit problemen, zoals die ervaren worden door kind en/of leerkracht, ga je samen met het kind (en z’n ouders) op zoek naar oplossingen. Daarbij worden de eigen competenties van het kind maximaal aangeboord. De leerkracht bepaalt samen met het kind doelen en helpt het in kleine stapjes z’n functioneren verbeteren. Hulpmiddelen daarbij zijn vooral goede vragen, die je op een gepaste manier leert gebruiken. Je maakt in deze nascholing ook kennis met enkele kant-en-klare materialen, die je ter ondersteuning kan gebruiken.

Perzen, Grieken en pseudohistorici - live online nascholing

Na 9/11 werd een verouderde visie op het verleden uit welverdiende vergetelheid teruggebracht: namelijk dat Oost en West in een quasi-eeuwig conflict waren verwikkeld, waarbij de Perzische Oorlogen een sleutelgebeurtenis zouden zijn geweest. Hadden de Perzen, met hun mystieke en despotische cultuur, de Grieken verslagen, dan zouden we geen vrijheid, democratie, filosofie, kunst en humanisme hebben gehad. Niet alleen is dit onzin, het is ook gevaarlijke onzin.
In deze nascholingsbijeenkomst komen de historiografische, kentheoretische problemen aan de orde en wordt gepleit voor een professionelere omgang met het verleden om politiek misbruik te verhinderen.

Hoe sociale vaardigheden van kinderen vergroten?

Sociale vaardigheden zijn nodig om met andere kinderen te kunnen spelen, om vrienden te maken. Bij sommige kinderen verloopt dit contact niet zo vlot en zo komen ze steeds meer alleen te staan. Hoe kan je kinderen 'sterker' en 'weerbaarder' maken door te werken aan hun zelfvertrouwen en hen sociaal inzicht bij te brengen?

Metend rekenen voor rekenzwakke kinderen - live online nascholing

Metend rekenen kom je overal in onze omgeving tegen. Deze verbondenheid met de realiteit maakt dat niemand op volwassen leeftijd ontsnapt aan het omgaan met metend rekenen. Voor rekenzwakke kinderen is dat slecht nieuws. Metend rekenen is voor hen bijna steeds een struikelblok. Hoe kunnen we differentiërend en gericht rekenzwakke kinderen met deze materie helpen?

Laat elk kind schitteren! Actieve workshop rond muzische vorming op school

Muzische vorming in de klas: waarom is dat belangrijk en hoe begin ik eraan? We geven je graag bruikbare handvaten!

Ik daag je uit, want ik geloof in jou! Over het belang van hoge verwachtingen van de leraar en de leerling - live online nascholing

Heb je het gevoel dat je de lat steeds lager moet leggen in de klas? Gaat dat in tegen jouw buikgevoel?
Dan heb je gelijk: hoge verwachtingen van leraren over de leerprestaties van hun leerlingen zijn zeer belangrijk in onderwijs!

Terbeschikkingstelling wegens ontstentenis van betrekking (beginners) - met extra aandacht voor nieuwe regelgeving rond Vlaamse reaffectatiecommissie - live online nascholing

Wat gebeurt er met vastbenoemde personeelsleden bij een daling van het aantal leerlingen zodat je ze onmogelijk dezelfde titularisopdrachten kan terug geven bij het begin van het volgende schooljaar?

Leerlijn tekstueel programmeren: Python en de online co-teacher Dodona

De nieuwe eindtermen informatica voor de 2de graad voorspellen verder te bouwen op de vernieuwde eindtermen voor de 1ste graad met o.a. computationeel denken. Vertalen we dit naar de 2de graad, dan komt het kennismaken met tekstueel programmeren in het vizier.
Het bedenken en implementeren van algoritmen in een relatief eenvoudige programmeertaal zoals Python ligt dankzij de online co-teacher Dodona binnen het bereik van zowel leerkrachten als leerlingen van de 2de graad.

Mathematiseren

Sinds de vorige leerplanherziening is het onderdeel mathematiseren verplicht in de 3de graad tso van het Katholiek Onderwijs Vlaanderen en facultatief in de leerplannen van de andere netten.

Bij mathematiseeropdrachten proberen de leerlingen (individueel of in groep) hun wiskundekennis zo adequaat mogelijk te gebruiken om tot een geschikte oplossing te komen van een probleem.

Basiscursus communicatie en training

Horen, zien en zwijgen... het lijkt zo makkelijk en is toch zo moeilijk. Leerlingen en hun ouders, collega's, willen zich gezien, gehoord en begrepen voelen. Hoe vind je daarin de juiste weg?

Effectief communiceren is een vaardigheid die je kan aanleren en trainen. Zowel in individuele gesprekken als in interactie met een werkgroep of klas, kan het 'begrijpen' van communicatie een meerwaarde vormen. In deze nascholing krijg je inzicht in de mechanismen van menselijke communicatie, in het communiceren via taal en lichaamstaal. Het helpt je in de omgang met anderen wanneer je je bewust wordt van de effecten van jouw 'horen, zien en zwijgen'.

We werken interactief en liefst vanuit jouw ervaringen als deelnemer. Je analyseert de rol van je eigen interpretatiekader en verbreedt dit naar een groeigericht kijken en communiceren. Je krijgt handvatten om de brug te slaan tussen leerlingen, ouders en leerkrachten.

'Horen, zien en zwijgen' geeft een inleidende, praktische kijk op je communicatievaardigheden. Van daaruit kan je verdiepen naar bv. "Hoe motiveer ik leerlingen?", "Hoe ga ik om met lastige situaties?", "Hoe organiseer ik mijn klasmanagement?", e.a.

Oplossingsgericht aan de slag met (on)gemotiveerde jongeren (s.o.) (Antwerpen)

Veel jongeren lijken nauwelijks gemotiveerd om hun best te doen op school. En later dan? Hoe kunnen we onze jongeren blijvend motiveren? Van zodra een schooljaar enkele weken bezig is, wordt dit een uitdaging. Hoe herken ik motivatieproblemen en hoe kan ik deze voorkomen of ombuigen? Motiverend lesgeven... is immers ook wederzijds beïnvloeden.

Tijdens de eerste dag staan we stil bij wat motivatie precies is en hoe we het kunnen begrijpen. We verkennen enkele basisprincipes (zelfdeterminatietheorie) om er gemotiveerd in je les mee aan de slag te gaan. Inzicht in de oorzaken van demotivatie kan je ook helpen om preventief te werken. We zetten de laatste inzichten uit motivatie-onderzoek om in wat motiverend werkt in de klas.

Op de tweede dag focussen we ook op je persoonlijke coachhouding: hoe kan je motiverende gesprekstechnieken inzetten in het oplossingsgericht coachen van jongeren? Hoe kan je ondersteuning bieden om jongeren te helpen terug de nodige energie te vinden om zichzelf te motiveren? Er is gelegenheid tot oefenen (eigen situaties), nabespreking en feedback.

Zelfzorg. Als je het als leerkracht goed hebt, hebben de leerlingen het goed met jou?

Veel leerkrachten zijn begaan met het welzijn van hun leerlingen. Zowel op het vlak van de cognitieve invulling als op het vlak van het sociale emotionele welzijn. Deze leerkrachten geven dan ook enorm veel van zichzelf om het de leerlingen naar hun zin te maken... Maar wat 'nemen' ze voor zichzelf? Hoe zorgen zij ervoor dat ze de balans bewaren?

Biochemie en technologie binnen een brouwerij

Binnen de Trappistenbrouwerij van Westmalle wordt er sinds 1836 bier gemaakt.
Zo’n 180 jaar later bedraagt de beperkte productie ongeveer 133 000 hl per jaar en bereikt het bier ook consumenten tot ver over de landsgrenzen. De abdij blijft volop investeren in een kwalitatief product, getuige daarvan zijn de recent vernieuwde gistkamer, brouwzaal en labo.

Deze technologische evolutie helpt om de biochemische reacties beter te beheersen.

Woorden, daar begint het mee. Het belang van sterk woordenschatonderwijs voor laaggeletterde anderstalige jongeren

(Laaggeletterde) anderstalige jongeren moeten op korte tijd een heleboel woorden leren. Maar welke woorden krijgen voorrang? Hoe leer je woordenschat best aan? En hoe zorg je ervoor dat de leerlingen de woorden niet alleen begrijpen, maar ook kunnen gebruiken?

Basiscursus socio-emotionele begeleiding in het s.o. (Beringen)

Als startend leerlingenbegeleider, leerkracht of remedial teacher merkt u regelmatig dat socio-emotionele problemen, eventueel gekoppeld aan leerproblemen, uw leerlingen in hun leren hinderen. Deze nascholing wil uw vaardigheid om leerlingen socio-emotioneel te begeleiden, aanscherpen. Hij biedt bruikbare achtergrondinformatie en brengt de basiselementen aan die een rol spelen binnen het begeleidingsproces. Omdat het de bedoeling is de gegeven achtergrond zo concreet mogelijk te vertalen naar de eigen schoolsituatie, vragen wij aan de deelnemers een grote bereidheid om eigen ervaringen in te brengen als werkmateriaal.

Hoe goederenstroom en voorraadbeheer in jouw school optimaal beheren?

Voel je je als TA of TAC mee verantwoordelijk voor het juiste gebruik van de financiële middelen van je school, maar ben je geen boekhouder? Kan je met budgettering beter je doelstellingen halen? Heb je nood aan een doeltreffend voorraadbeheer omdat bepaalde middelen lijken te ‘verdwijnen’? Hoe krijg je controle over de goederenstroom? Wat met werken ‘voor’ en ‘door’ derden?

Deze cursus zet je op weg om je begroting, budget en voorraad efficiënt en verantwoord te beheren en boekhoudkundig te verantwoorden.

Verbindend samenwerken met ouders. Kansen en valkuilen. (BaO en s.o.)

Soms vergeten we dat ouders onze belangrijkste partners zijn om de begeleiding van leerlingen zo optimaal mogelijk te laten verlopen. Een verbindende samenwerking veronderstelt een continue afstemming tussen school, ouders en leerling. De dagelijkse realiteit voelt regelmatig aan als een 'mijnenveld' waar we vanuit de school behoedzaam de juiste route proberen uit te stippelen.

Arbeidsongevallen

Tijdens deze opleiding wordt toegelicht wat de werkgever geacht wordt te doen bij een arbeidsongeval.

Orde- en tuchtmaatregelen binnen een geïntegreerd zorgbeleid

Minder definitieve uitsluitingen, een haalbare kaart

Objectieve cijfers geven aan dat scholen steeds vaker tuchtmaatregelen toepassen. Tijdens deze vorming worden handvaten aangereikt om deze tendens om te buigen.

Chemie als houten blokkendoos: hands-on werken met atomen

Leerlingen die voor het eerst chemie krijgen, hebben het soms erg moeilijk met het verwerven van inzicht in de vaak abstracte leerinhouden. Door de basis van de chemie terug te brengen tot de opbouw van bouwstenen uit hout, kunnen de leerlingen hier zelf mee aan de slag en worden de leerinhouden gevisualiseerd.

Terbeschikkingstelling wegens ontstentenis van betrekking (buso) - met extra aandacht voor nieuwe regelgeving rond Vlaamse reaffectatiecommissie - live online nascholing

Wat gebeurt er met vastbenoemde personeelsleden bij een daling van het aantal leerlingen zodat je ze onmogelijk dezelfde titularisopdrachten kan terug geven bij het begin van het volgende schooljaar?

De waarde van woorden. Woordenschatverwerving

Zonder woorden is er geen communicatie mogelijk. Woordenschat aanleren is dan ook essentieel bij het leren van een taal. Een goede didactiek voor die woordenschatverwerving vormt een belangrijk onderdeel bij taallessen.
Deze nascholing geeft achtergrondinformatie vanuit wetenschappelijk onderzoek naar woordenschatverwerving en legt de link naar de klaspraktijk in de vorm van concrete tips en voorbeelden.
Er is ruimte voor het uitwisselen van ideeën en de inbreng van deelnemers.

Ontwikkelingsdysfasie in de klas ervaren en begrijpen - introductie

Kinderen met een taalontwikkelingsstoornis verwerven spraak en taal moeizaam. De problemen op vlak van mondelinge en schriftelijke communicatie binnen het klasgebeuren vormen een bedreiging voor het schools leren en voor de participatie.
Het ‘ERVAAR TOS-parcours’ laat je ervaren hoe het is om een taalontwikkelingsstoornis of ontwikkelingsdysfasie te hebben. De koppeling tussen ervaring en theorie geeft je handvatten om in de klas kinderen met een taalontwikkelingsstoornis/ontwikkelingsdysfasie beter te begrijpen en doelgerichter te ondersteunen.

Ontwikkelingsdysfasie in de klas: kenmerken, gevolgen, tips en tricks

Ontwikkelingsdysfasie is een hardnekkige aangeboren taalontwikkelingsstoornis. Kinderen met ‘dysfasie’ verwerven spraak en taal erg moeizaam, kunnen zich vaak onvoldoende verstaanbaar maken en begrijpen niet altijd wat er gezegd wordt.

Dysfasie kan niet alleen het schoolse leren bedreigen, maar ook aanleiding geven tot een verhoogd risico op problemen in de sociale en emotionele ontwikkeling.

Experimenteren met differentiëren in de taalklas (herhaling 1) - live online nascholing

Hoever sta jij op het gebied van klasdifferentiatie? Misschien verder dan je denkt! Als taalleerkracht bouw je vaak vanzelf differentiatie in je lessen in. Heb je toch nog het gevoel dat je meer zou kunnen doen en maak je graag kennis met een aantal concrete werkvormen? Dan nodig ik je uit om mee te komen experimenteren met differentiëren!

Stressy wiebelkids in de klas

Iedereen herkent ze wel, die kinderen die we vaak aanspreken op hun 'wiebelend' gedrag: "Zit nu eens stil, stop met prullen, concentreer u nu eens...". Of die kinderen waarvan we wel eens zeggen: "Die is toch altijd zo gespannen en gestresseerd, als ze zich wat meer zou ontspannen zou het beter gaan...". Of "Stop eens met dromen, let eens op!..."

Kinderen krijgen op een dag massaal veel prikkels binnen. Veel kinderen slagen er niet in om die op een snelle en efficiënte manier te verwerken, wat tot veel spanning leidt. Dit uit zich dan soms in wiebelen, prullen, concentratieproblemen, wegdromen, stress, lichamelijke klachten, faalangst, uitstelgedrag, onderpresteren...

Dat wiebelen, prullen of wegdromen heeft wel degelijk een functie. Vaak gaat het om een ontladen van opgebouwde spanning. Op zich is ontladen een goede strategie, maar soms doen kinderen dit op zo'n manier dat het storend is voor anderen in het klasgebeuren of dat ze daardoor niet meer kunnen volgen wat er in de klas gebeurt.

Als we dat wiebelen, prullen of wegdromen afblokken zonder iets anders in de plaats te geven, blijven de spanningen zich verder opbouwen en uit zich dat in explosief gedrag of zet het zich om in innerlijke spanning (stress).

We willen in deze dag dan vooral stilstaan bij mogelijke andere kanalen om die spanning te kanaliseren zodat het voor iedereen oké blijft.

Kinderyoga op school, een introductie - kleuters en 1ste leerjaar

Kinderen krijgen vandaag de dag heel veel prikkels binnen en moeten vaak aan allerlei eisen voldoen. Dit leidt vaak tot veel spanning in het lichaam en geest. Als er hier tegenover onvoldoende ontspanning staat, leidt dit vaak tot lichamelijke klachten (buikpijn, hoofdpijn, vermoeidheid), slecht slapen, zich niet goed in hun vel voelen, concentratieproblemen, faalangst, boosheid, agressie...
De verbinding met zichzelf en met de omgeving verdwijnt deels of volledig. Kinderen worden hyperactief of sluiten zich juist af voor zichzelf en hun omgeving.

In kinderyoga komen kinderen op een speelse manier in contact met yoga, met zichzelf en met de ander. Leren luisteren naar het huis waarin je woont, je lichaam, kan al op heel jonge leeftijd. Het kan kinderen helpen zich meer in balans te voelen, leren voelen dat je lichaam en hoofd anders voelen bij bepaalde oefeningen en opmerken dat dit fijn is.
Kinderyoga kan dus een goede ondersteuning zijn voor het kind in zijn fysieke en emotionele groei. Als kinderen goed in hun vel zitten, kan er ook meer ruimte zijn om nieuwe dingen te leren en inspanningen te doen.

In een yogales leren kinderen op een speelse wijze balans voelen tussen beweging en rust, spanning en ontspanning. Kinderyoga kan een goede ondersteuning zijn in de fysieke en emotionele groei van een kind: het houdt het lichaam soepel, verbetert motoriek en concentratie, draagt bij aan zelfvertrouwen en positief denken en vooral: het is gewoon superleuk! Door de oefeningen samen te doen, leren ze ook respectvol omgaan met de ander. In een yogales mogen kinderen gewoon zichzelf zijn, zonder druk, zonder verwachtingen, zonder prestatiedrang...

'Begrijpend lezen start in de kleuterschool', hardop denkend voorlezen als sterke leerkrachtvaardigheid - live online nascholing

Begrijpend lezen is niet het meest populaire vak op de basisschool: leerkrachten geven aan dat ze het een uitdagend taaldomein vinden, en leerlingen lijken moeilijk te motiveren om teksten en boeken te lezen.

Aandacht voor hardop denkend voorlezen, interactief taalonderwijs, directe instructie, inoefenen van leesstrategieën en structureel aan woordenschat werken, zijn factoren die het plezier in lezen opnieuw kunnen aanwakkeren en de leesresultaten drastisch kunnen verbeteren.

Geopunt, de GIS-viewer voor niet GIS-experten

Voor de eerste graad zijn 16 sleutelcompetenties decretaal vastgelegd. Binnen de competenties met betrekking tot ruimtelijk bewustzijn vinden we volgende eindterm terug: ‘De leerlingen hanteren GIS-viewers om thematische lagen van een plaats en hun onderlinge relaties te onderzoeken’. Verschillende nieuwe leerplannen vermelden dan ook een aantal keer het gebruik van GIS-viewers voor onderzoek en analyse (zowel bij de procedurele als conceptuele doelen). Het is dus de bedoeling dat leerlingen daarmee actief aan de slag gaan.

Geopunt heeft een handige GIS-viewer, gemaakt voor niet-GIS-experten.

De Vlaamse portaalsite www.geopunt.be biedt sinds eind november 2013 gebundelde geo-info aan. Geopunt is sindsdien dé plaats geworden om allerlei info te consulteren. Denk hierbij aan het Grootschalig Referentiebestand (GRB), overstromingskaarten, voorkooprechten, historische kaarten… maar even goed aan sportaccomodaties, bibliotheken, scholen, logies…

Geopunt is de centrale plaats om geo-info en geo-gerelateerde info terug te vinden.

Behaal alle leerplandoelstellingen beschrijvende statistiek tweede graad met GeoGebra

In deze nascholing leer je alle leerplandoelstellingen beschrijvende statistiek te behalen via GeoGebra Klassiek 6.
Je leert werken met het rekenblad en de formules in GeoGebra. Je leert hoe je snel een reeks gegevens kan analyseren en zelf kan opstellen.

Gedrag van dieren beschrijven en onderzoeken: hoe doe je dit op een wetenschappelijke manier

Gedrag is één van de meest complexe en belangrijke (en meest boeiende!) eigenschappen van dierlijk leven. Begrijpen hoe en waarom dieren zich gedragen zoals ze dit doen, heeft mensen altijd al gefascineerd. Het bestuderen en begrijpen van de enorme verscheidenheid in gedragingen, zowel tussen als binnen soorten, is één van de belangrijkste intellectuele uitdagingen binnen de moderne biologie.

Het thema gedrag en gedrag observeren komt aan bod in de 2e graad. Verder is het onderzoeken van diergedrag (formuleren en testen van hypothesen) een zeer geschikt onderwerp om leerlingen van de 2de en 3de graad onderzoekscompetenties te laten verwerven.

Verandering communiceren in jouw school: hoe begin je eraan?

Iedereen wil het graag anders, maar niemand wordt graag veranderd. Toch is verandering de enige constante die ervoor zorgt dat je als school relevant blijft. Deze verandering in werkomgeving roept vaak veel weerstand en negatieve emoties op bij medewerkers.

Hoe kun je hierop reageren door je communicatie aan te passen? Maar misschien nog belangrijker: hoe kun je hierop anticiperen met behulp van doordachte communicatie?

Werken onder emotionele druk - Ontwikkelen van nieuwe strategieën - live online nascholing

‘Drukkende’ emoties bij jezelf, leerlingen, collega’s ontstaan door een bedreiging van normen, grenzen, verwachtingen, waarden of visie en dreigen problemen tot stand te brengen die ‘blijvend’ van aard durven zijn. Deze langdurige niet-gewenste emoties zoals frustratie, onmacht en kwaadheid tijdig herkennen en ontkoppelen is een kunst om rust te gunnen aan je eigen denken en voelen.

Jouw school op Facebook: een super PR-idee - live online nascholing

Facebook is een sociaal medium dat meer en meer zijn weg begint te vinden in het onderwijs. Niet alleen hebben veel leerkrachten een eigen pagina, er bestaan ook groepen van leerkrachten binnen eenzelfde vakgebied (ICT-coördinatoren, leerkrachten geschiedenis…).
Een degelijk opgebouwde en goed onderhouden Facebookpagina kan voor een school een mooi visitekaartje zijn, kan buitenstaanders bekend maken met de school, kan zorgen voor extra leerlingen…
Kortom, Facebook kan voor een school een meerwaarde betekenen op het gebied van Public Relations. Is jouw school al mee?

Diverse administratieve schooltaken efficiënt automatiseren met PowerApps advanced

SharePoint is al bij veel scholen geïntegreerd. Maar het verzamelen van gegevens via mobiele apps is nog nieuw. Infopath wordt niet lang meer ondersteund en SharePoint Workflows, werken niet altijd meer. In deze opleiding leer je werken met PowerApps en Power Automate om taken te automatiseren.

Innovatief onderwijs. School met een visie op innoverend onderwijs. Schoolbezoek basisschool Kosmos

Basisschool Kosmos werd opgestart in 2012 en bouwde een eigen visie uit: ‘School in de natuur en natuur in de school’. Kosmos is een school in het midden van de natuur, in de stad. Een tegenstelling die een boeiende uitdaging in zich draagt.
De school biedt op een innoverende manier onderwijs aan kinderen van 2,5 tot 12 jaar.

Onze onderwijscontext is complex. Zelfs als we weten (volgens de wetenschap) wat werkt, dan werkt het nog niet altijd en overal. Innoveren doen we samen als leerteam. We maken kleine doorbraken zodat wat we innoveren nu en in de toekomst een duurzaam effect heeft op het leren van onze leerlingen. Kinderen verantwoordelijkheid geven in hun leerproces is daarbij een belangrijke factor in onze schoolvisie, evenals CTE (Collective Teacher Efficacy).

Coach naar een growth mindset zonder te duwen en te trekken. De directeur als spilfiguur.

Een bepaalde mindset beïnvloedt sterk de motivatie en prestaties, zowel bij jezelf als bij je leerlingen en je medewerkers. In deze nascholing leer je de fixed en growth mindset (Carol Dweck) herkennen en krijg je tools aangereikt om hierop te coachen. Door als leidinggevende de growth mindset voor te leven en hierop te coachen, creëer en stimuleer je een cultuur van groei en ontwikkeling.

Informatiebeveiliging bij jou op school: risicoanalyse en strategische aanpak - live online nascholing

Informatiebeveiliging en digitalisering gaan hand in hand. Ook scholen digitaliseren, en je informatie beveiligen is het goedkoopst als je er rekening mee houdt van bij het begin. Waar zijn confidentialiteit, integriteit en beschikbaarheid van informatie het belangrijkst in jouw school? Hoe leer je leerkrachten veilig omgaan met digitale informatie? Wat kan je doen als er gevoelige foto’s van leerlingen circuleren op school? Hoe ontdek je dat iemand zonder toestemming toegang heeft verkregen tot proefwerken? Waarom is informatiebeveiliging een job van iedereen, en niet enkel van de IT- coördinator? Het hoeft allemaal niet veel te kosten, gewoon al weten waar informatiebeveiliging speelt op school, kan een groot verschil maken!

LEZING 4 LEERSTOEL: De eigen draagkracht en die van het schoolteam leren kennen en bewaken - Waarom gedeeld leiderschap niet de weg van de meeste weerstand is

De stressklachten van leerkrachten en hun directeurs zijn historisch hoog. Is gedeeld leiderschap dan een remedie die zowel onderwijskwaliteit als draagkracht ten goede komt? Zo eenvoudig is het niet. Gedeeld leiderschap is geen pijnstiller. Integendeel. Het is niet de weg van de minste weerstand en creëert groeipijn die de draagkracht en het welzijn meer onder druk kan zetten. Toch is gedeeld leiderschap nodig om als school tot meer in staat te zijn, met meer kracht de uitdagingen het hoofd te bieden. Om als leider je draagkracht te verhogen vertrek je vanuit zelfleiderschap en verantwoordelijkheid voor je eigen mentaal, emotioneel en fysiek welzijn. Daarnaast zet je in op het versterken van de draagkracht van je team door psychologische veiligheid te creëren.
We verkennen samen de groeipijn van scholen op weg naar meer gedeeld leiderschap.

WORKSHOP 4 LEERSTOEL: De eigen draagkracht en die van het schoolteam leren kennen en bewaken - Waarom gedeeld leiderschap niet de weg van de meeste weerstand is

De stressklachten van leerkrachten en hun directeurs zijn historisch hoog. Is gedeeld leiderschap dan een remedie die zowel onderwijskwaliteit als draagkracht ten goede komt? Zo eenvoudig is het niet. Gedeeld leiderschap is geen pijnstiller. Integendeel. Het is niet de weg van de minste weerstand en creëert groeipijn die de draagkracht en het welzijn meer onder druk kan zetten. Toch is gedeeld leiderschap nodig om als school tot meer in staat te zijn, met meer kracht de uitdagingen het hoofd te bieden. Om als leider je draagkracht te verhogen vertrek je vanuit zelfleiderschap en verantwoordelijkheid voor je eigen mentaal, emotioneel en fysiek welzijn. Daarnaast zet je in op het versterken van de draagkracht van je team door psychologische veiligheid te creëren.
We verkennen samen de groeipijn van scholen op weg naar meer gedeeld leiderschap.

Sterker inspelen op historische beeldvorming in de geschiedenisles - live online nascholing

Beeldvorming van het verleden vormt één van de bouwstenen van de nieuwe eindtermen geschiedenis. Van leraren wordt verwacht dat ze leerlingen aanleren om tot een beargumenteerde beeldvorming te komen vanuit historische bronnen en een historische vraag. Hoe formuleer je historische vragen? Hoe zet je historische bronnen in om beter tot beeldvorming te komen? Hoe kan je bestaande bevraging van bronnen in cursusmateriaal en methodes hiertoe verbeteren? En kan je hier ook andere eindtermen zinvol bij betrekken?

Taxonomie van Bloom en de link met het onderwijskwaliteitskader (OK) met focus op technische en praktijkvakken (herhaling 1)

Op basis van de taxonomie van Bloom zijn de eindtermen en leerplandoelen operationeel en evalueerbaar geformuleerd. Het is dus belangrijk de verschillende onderdelen van de taxonomie te leren kennen en de samenhang ertussen te begrijpen.

In deze cursus worden praktische voorbeelden en didactische tips aangereikt om op een kwaliteitsvolle en doordachte manier de taxonomie te integreren bij het ontwerpen van de lessen technische en praktijkvakken.

Assertief communiceren, groeien in zelfzekerheid en expressiviteit (herhaling 1)

Voel je soms frustratie over de inefficiëntie van je communicatie of je handelen? Hoe zou het voelen om deuren in jezelf te openen waardoor je met zelfvertrouwen in het leven kan staan?

Je school promoten met beperkte tijd en beperkt budget? Een haalbare kaart!

Deze nascholing werd eerder aangeboden onder de naam 'Hoe een PR-beleid op school voeren met weinig tijd en geld?'.

Kan je school extra zichtbaarheid gebruiken zodat je meer ‘gekend’ en ‘bekend’ wordt? Dan is het tijd voor een strategisch communicatieplan. Door de juiste keuzes te maken kan je met een beperkt budget en beperkte tijd toch je doelen bereiken. In deze opleiding krijg je de belangrijkste handvaten om een effectief en haalbaar communicatieplan op te stellen voor je school. We gaan er ook meteen praktisch mee aan de slag.

Alternatieve werkvormen om activerend te werken in de wiskundeles

Activerend wiskundeonderwijs gaat ervan uit dat kennis beter beklijft wanneer leerlingen actief betrokken zijn bij het lesgebeuren en de leerstof. Een activerende werkvorm kan ingezet worden als motiverende starter, om voorkennis te activeren, om op een prettige en actieve manier met de leerstof aan de slag te gaan, om na te gaan wat er geleerd is, om samen te vatten... Het doel is telkens hetzelfde: het (leer)plezier vergroten om een groter leerrendement te bekomen.

Boost de verkoop van een mini-onderneming of GIP met een aantrekkelijke webshop

In het kader van een mini-onderneming of GIP komt vaak het aanmaken van een webshop aan bod. Dergelijke online shop sluit sterk aan bij de dagdagelijkse realiteit van het bedrijfsleven en het beheren en verkopen van goederen of producten. Met een aantrekkelijke webshop boost je de verkoop. In deze nascholing ontdek je hoe je succesvol een webshop kan opzetten en uitbaten, welke technische en inhoudelijke vaardigheden leerlingen daarvoor nodig hebben.

Verstaanbaar spreken: prosodie en klanken - live online nascholing

Tijdens elke les kan je werken aan uitspraak. Daar heb je vaak geen extra materiaal voor nodig. De taalinhouden van jouw handboek zijn het materiaal om aan uitspraak te werken. Je werkt best elke les zowel receptief als productief aan uitspraak.

Efficiënt en doelgericht evalueren met Google Formulieren

In deze nascholing leer je op een eenvoudige en snelle manier een online oefening of toets maken met Google Formulieren. Bovendien heb je er geen verbeterwerk aan! Je opdracht of toets is zelfverbeterend, zo kan je deze inzetten voor remediëring en/of differentiatie.

Grammatica leren horen en zien. Functioneel en speels… met prosodie! - live online nascholing

Functionele grammatica en prosodie? Ja, zeker! Een spreker die grammaticaal correct spreekt, maar geen prosodie (melodie en ritme) inzet, is vaak moeilijk verstaanbaar.  Tijdens het inoefenen en automatiseren, helpen melodie en ritme om de grammatica levensecht en verstaanbaar te maken. Bovendien ondersteunt prosodie de automatisering van de te leren grammatica.

Leren luisteren naar cursisten. Spraakopnames van cursisten snel en efficiënt leren beoordelen - live online nascholing

Spraakopnames van studenten analyseren is een tijdrovend werk en vaak doen cursisten te weinig met onze feedback. Logisch, want spreken in een nieuwe taal is een complexe taak. Zou het daarom niet beter zijn om te focussen?

Laat ons bij de foutenanalyse focussen op de spreekfout(en) die de verstaanbaarheid het meest belemmert(en) en vervolgens focussen op (een) fout(en) die “niet meer” zou(den) mogen gemaakt worden.

Spraakopnames analyseren wordt minder tijdrovend en de cursisten krijgen breinvriendelijke feedback. Een win-win situatie voor beide partijen en bovendien zal de verstaanbaarheid van de cursisten verbeteren!

(OP)nieuw! Dag van het ondersteunend personeel

Als lid van het ondersteunend personeel vervul je een unieke functie binnen je school. Naast de verscheidenheid in functies en taken, sta je als secretariaatsmedewerker vaak tussen de verschillende doelgroepen op school: directie, leerkrachten, leerlingen, ouders, leveranciers… Tijdens deze ‘Dag van het ondersteunend personeel’ krijg je de kans om zowel workshops te volgen die inhoudelijk aansluiten bij je specifieke taak, als workshops die focussen op jouw individueel functioneren en welbevinden binnen het team.

Alle workshops willen jou in elk geval inspireren om je taak van secretariaatsmedewerker verder te zetten met een blijvend enthousiasme!
Je schrijft in voor één blok in de voormiddag en één blok in de namiddag; één blok bestaat ofwel uit één lange workshop ofwel uit twee kortere workshops.

Opgelet: nieuwe datum!
Deze studiedag was gepland op 12 januari 2021 maar omwille van de maatregelen tegen de verspreiding van COVID-19 is de dag verplaatst naar dinsdag 15 juni 2021.

Duurzaam ICT-gebruik vraagt om een proactief ICT-beleid - tweede lesdag als live online nascholing

Door de Coronacrisis word je mogelijk weer met de neus op de feiten gedrukt: je vindt ICT belangrijk en je gebruikt het wel, maar een echte lijn zit daar (nog niet) in. De competenties van jouw team zijn mogelijk ook onvoldoende  om snelheid te maken in deze situatie en om de leerlingen ICT-vaardig te maken. Niet alleen op vlak van hardware maar ook vlak van applicaties en skills worden de hiaten nu mogelijk duidelijk. Een duurzaam ICT-beleidsplan kan absoluut een verschil maken. Tijd om dit aan te pakken dus!

Problemen oplossen met grafen, een nieuwe eindterm voor de tweede graad

Met grafen kun je complexe situaties modelleren die heel relevant zijn in onze maatschappij. Zeker de laatste jaren zien we een enorme toename van toepassingen: metronetwerken, routeplanners, sociale netwerken, het internet ... Grafentheorie is opgenomen in de nieuwe eindtermen wiskunde voor de tweede graad. Voor heel wat leerkrachten is dit onderwerp onbekend of uit het oog verloren. Met deze nascholing willen we hier iets aan doen. We bestuderen enkele elementaire basisbegrippen en gekende toepassingen van grafen en tonen hoe dit alles in de klas kan worden aangebracht.

Brede evaluatie op één leerplatform met Noteble - live online nascholing

Evalueren is als kunst: iedereen hanteert een eigen aanpak, voorkeurtechnieken en -vormgeving. Maar hoe bepaal je nu de aanpak die het beste past bij de doelen van jouw vak, en hoe betrek je met die aanpak jouw leerlingen? En hoe zorg je ervoor dat leerlingen begrijpen wat ze goed doen en op welke vlakken ze nog kunnen groeien? Met Noteble heb je een leerplatform ter beschikking waarmee je op maat van de behoefte van je school, klas én leerlingen diverse evaluatie- en feedbackvormen kan uitwerken. Of je nu vertrekt van punten, kleuren, doelen, zelfevaluatie of externe evaluatie, Noteble biedt al deze mogelijkheden aan! Je kan ermee aan de slag gaan binnen jouw vak, het inzetten voor de transversale eindtermen of als leerlijn over de schooljaren heen, alle met een grote focus op de individuele opvolging van elke leerling.

Microsoft Teams gebruiken als online klas

Microsoft Teams hebben we allemaal leren gebruiken als een communicatiemiddel. Maar dit platform heeft alles in huis om een online klas te zijn, waarmee leraren een krachtige leeromgeving mee kunnen creëren die zowel bruikbaar is in de klas, tijdens flexibele uren als thuis. Leerlingen en studenten kunnen er onder andere actief in samenwerken (aan documenten), in break-outrooms in gesprek gaan, oefeningen maken, onderwijsleermiddelen raadplegen...

Coaching van wie niet gecoacht wil worden: een haalbare uitdaging!

Je kent ze wel: de collega’s die bij elke aankomende verandering bevriezen of meteen in het verzet gaan. Die een muur om zich heen bouwen en begeleiding of coaching weigeren. Hoe mooi het veranderverhaal ook klinkt, ze zijn met geen stokken vooruit te krijgen. Hoe ga je daarmee om als leidinggevende? Niet makkelijk maar wel haalbaar! Tijdens deze cursusdag verken je hoe je (ook de meer subtiele) vormen van weerstand tegen coaching op verandering kan herkennen, en vooral wat de achterliggende oorzaken kunnen zijn. Je leert hoe je eigen houding de weerstand kan breken of, integendeel, juist kan versterken. Doel is om te onderzoeken hoe je desondanks alle weerstand toch tot een zekere ‘leerstand’ kan komen. 

Deontologisch omgaan met onbetaalde schoolfacturen (herhaling 1)

Steeds meer richt de Vlaamse media zich op de problematiek van onbetaalde facturen waarbij preventie maar ook alternatieven voor een mogelijke oplossing steeds belangrijker worden. Wat kan je als school doen om zo min mogelijk onbetaalde facturen te hebben en wat zijn je mogelijkheden eens een ouder niet meer reageert? Is de perceptie van de media omtrent de schuldenindustrie correct en wat doen alle externe spelers daadwerkelijk? Binnen deze opleiding borduur je nadrukkelijk op de ervaringen van alle collega’s binnen het onderwijs en maak je kennis met juridische en telefonische rollenspellen binnen dit thema.

Versterken van executieve functies bij 'leren leren' (4de - 6de leerjaar) (herhaling) - live online nascholing

Ben je benieuwd naar hoe je jouw leerlingen kan ondersteunen in het zelfstandig maken van een planning, in het volledig oplossen van meervoudige opdrachten…? Met andere woorden hoe kan je de executieve functies van jouw leerlingen versterken en wat kan je op welke leeftijd verwachten?

Versterken van executieve functies in het 1ste tot 3de leerjaar (herhaling) - live online nascholing

Ben je benieuwd naar hoe je jouw leerlingen kan ondersteunen zodat ze niet zomaar impulsief het antwoord doorheen de klas roepen, zodat ze de instructie onthouden, zodat ze zich kunnen aanpassen als de instructie verandert? Met andere woorden, hoe kan je hun executieve functies versterken? En welke realistische verwachtingen mag je hebben van jouw leerlingen?

Co-teaching in de kleuterschool (herhaling)

Steeds meer leerkrachten gaan op zoek naar kansen om op een constructieve wijze samen te werken. Ze ervaren een grote werkdruk en verantwoordelijkheid om in te spelen op de noden van de kleuters. Ze vinden in co-teaching een manier om kennis te delen, om de eigen onderwijspraktijk kritisch onder de loep te nemen en om de ontwikkeling van kleuters nog meer te stimuleren.

Leesproblemen voorkomen bij kleuters. Maak hen enthousiast voor woorden, klanken en letters (herhaling)

Preventie in de kleuterklas is een belangrijke sleutel om leesproblemen te voorkomen. De laatste jaren hebben we heel wat inzicht gekregen in het wat en waarom maar blijft er weerstand bij het hoe. Een expliciet aanbod rond woordenschat, klankbewustzijn en letterkennis past toch niet bij de eigenheid van jonge kinderen? Hoe dan wel?

Eigen baas over je gedachten! Leer kinderen positief denken

'Eigen baas over je gedachten!' is een wetenschappelijk onderbouwd en bewezen effectief preventieprogramma voor de lagere school. In zes klassikale lessen leren kinderen van het derde en vierde leerjaar de baas te worden over negatieve gedachten, gevoelens en gedragingen. Ze leren positief te denken en problemen actief aan te pakken.

Doelgericht aan de slag met ICT: da’s ook fun!

In deze sessie ga je aan de slag met verschillende ICT-toepassingen om in de eigen klaspraktijk in te zetten. Je ervaart de mogelijkheden van QR-codes, Plickers, interactieve toepassingen zoals Kahoot!, Quizizz, LessonUP, Padlet.

Dit levert gegarandeerd doelgerichte lessen op, die zowel door jou als de leerlingen gesmaakt worden.

Tijdens de sessie is er ook aandacht voor tools m.b.t. mediawijsheid want kinderen veilig leren omgaan met nieuwe media is een hele uitdaging.  

Als leren pijn doet...? Psychosociale gevolgen van leerproblemen en de impact op het gezin

In deze vorming staan we stil bij de psychosociale problemen van kinderen en jongeren met ernstige leerproblemen of leerstoornissen. Meer specifiek verklaren we waarom leerproblemen enerzijds en gedrags- en emotionele problemen anderzijds zo vaak samen voorkomen. We gaan daarbij in op de manier waarop de omgeving, school én gezin, hierop preventief kunnen inspelen. Daarnaast besteden we ook aandacht aan de impact van ernstige leerproblemen of leerstoornissen op het gezin. Ook daarbij besteden we aandacht aan hoe daar op een adequate wijze mee kan omgesprongen worden, thuis en op school.

Lees-, spelling- en rekenproblemen aanpakken op school. Van theorie naar klaspraktijk.

In deze vorming vertrekken we van cognitief psychologische theorieën rond lezen, spellen en rekenen en vertalen de inzichten die we daarin vinden naar de concrete klaspraktijk van leerkrachten en zorgleerkrachten. Heel specifiek bekijken we hoe (zorg)leerkrachten lees-, spelling- en rekenproblemen op taakniveau kunnen analyseren (als onderdeel van handelingsgerichte diagnostiek) en deze analyse kunnen aanwenden om problemen in de klas en in remediërende leerhulp aan te pakken (als onderdeel van handelingsgericht werken).

Gedifferentieerd actief in moderne vreemde talen - live online nascholing

Differentiatie in MVT, een (on)mogelijke opdracht?

Laat je feedback renderen in de les Moderne Vreemde Talen: groeigericht lesgeven (herhaling 1) - live online nascholing

Zuinig met punten en gul met woorden; wat ontbreekt er nog in jouw toolbox om leerlingen met je feedback aan de slag te laten gaan?

Hoe omgaan met eigen stress en die van collega's (herhaling 1)

Stress-signalen, van een boze blik tot een zucht en een verkeerd woord, zijn vaker aanwezig dan we wellicht willen. In deze workshop bekijken we samen de onderhoudende en uitlokkende factoren van stress. We kijken naar wat je in geval van stress kan betekenen voor leerlingen, leerkrachten, jezelf en de school.

Hoe kan je de kwaliteit van je onderwijs verder ontwikkelen? Methodieken van de inspectie doorgelicht

Onderwijs is continu in ontwikkeling. Als leidinggevende kijk je voortdurend naar wat je binnen je school kan veranderen (verbeteren) en hoe je je onderwijs kan aanpassen aan een evoluerende wereld om de school heen én aan de eisen van de overheid. Hierbij is het essentieel dat ook je leraren zich blijven ontwikkelen. Professionalisering is aan de orde van de dag om de kwaliteit van het onderwijs hoog te houden.

Computationeel denken in de wiskundeles. Aan de slag met gezelschapsspelen en smartgames

Nu computationeel denken steeds belangrijker wordt, maar je niet voor alle leerlingen een computer ter beschikking hebt, stelt zich de vraag om alternatieve werkvormen te bedenken. Smartgames en gezelschapsspelen lenen zich perfect tot het gebruiken van algoritmes. Zeg nu zelf: is er iets dat zich nog beter leent tot het stapsgewijs uitvoeren van instructies dan het spelen van een gezelschapsspel? Wees welkom! Je maakt computationeel denken gezellig!

Prácticas para el enriquecimiento de la Expresión Oral - live online nascholing

La expresión oral (EO) es la destreza comunicativa más importante. En este taller descubrimos actividades de EO para varios niveles. Partimos del nivel inicial para pasar después al nivel intermedio y terminar con el nivel avanzado.

En colaboracion con la Consejería de Educación de la Embajada de España.

Adequaat evalueren en rapporteren zonder cijfers

Werken met een rapport zonder cijfers, waarbij de focus ligt op het leerproces, de evolutie van elke individuele leerling.

Bewust kiezen voor enkel woordfeedback (inzake rapportering).

Leerplandoelen omzetten in evaluatiecriteria, zodat je groeigerichte feedback kan geven op evaluaties.

Hoe kun je dat doen?

Eerste hulp bij toezicht voor secretariaatsmedewerkers (herhaling 1)

De pedagogie van de refter, speelplaats en studie

Hoe doe je dat? Als secretariaatsmedewerker - misschien zonder de nodige pedagogische bagage of zonder de nodige ervaring met pubers en jongvolwassenen - op een positieve manier jouw pedagogische taken binnen de schooluren vervullen in constructieve samenwerking met directie en lesgevers?
In deze vorming leren wij je – zonder dat je het voordeel hebt van een persoonlijke klasrelatie, een proefwerk dat eraan komt of een nakend oudercontact – op een positieve manier te werken met de jongeren die aan jou worden toevertrouwd tijdens de speeltijd, de middagpauze, de studie-uren.
We geven tips en tricks en bieden je tal van handvaten aan om beslagen op het ijs te komen als je aan de schoolpoort of in de studiezaal wordt gezet.
Daarnaast leren we ook hoe je crisissen kan voorkomen of inperken en hoe je jongeren met individuele problemen kan verder helpen.

Supervisiemoment voor vertrouwenspersonen

Vanaf januari 2015 worden alle vertrouwenspersonen verplicht om jaarlijks een supervisiemoment te volgen die aansluit op de “basisopleiding van de beginnende Vertrouwenspersoon”. Het gaat om volledige dag.

Deze opleiding wordt erkend door toezicht op het Welzijn op het Werk als supervisiemoment.

De dag bestaat erin een uitwisseling te krijgen van ervaringen tussen vertrouwenspersonen over praktische casussen, onder begeleiding van de lesgever. Verder wordt er ruimte gelaten voor het deel ‘supervisie’, waarbij er mogelijkheid bestaat om ervaringen vanuit het praktijkveld te bespreken.

Het KB van 10 april 2014 bespreekt uitgebreid de behandeling van psychosociale risico’s op het werk. Het wettelijk kader werd hierbij verruimd. Ook de administratieve verplichtingen van de Vertrouwenspersoon krijgen uitgebreid aandacht.

Problemen oplossen met grafen, een nieuwe eindterm voor de tweede graad (herhaling 1)

Met grafen kun je complexe situaties modelleren die heel relevant zijn in onze maatschappij. Zeker de laatste jaren zien we een enorme toename van toepassingen: metronetwerken, routeplanners, sociale netwerken, het internet ... Grafentheorie is opgenomen in de nieuwe eindtermen wiskunde voor de tweede graad. Voor heel wat leerkrachten is dit onderwerp onbekend of uit het oog verloren. Met deze nascholing willen we hier iets aan doen. We bestuderen enkele elementaire basisbegrippen en gekende toepassingen van grafen en tonen hoe dit alles in de klas kan worden aangebracht.

Bereik de leerplandoelen biologie 3de graad met activerende werkvormen (herhaling 2) - live online nascholing

Wil je bij het aanbrengen van leerstof biologie je leerlingen onmiddellijk actief betrekken?
Wil je leerinhouden visualiseren en gemakkelijker differentiëren?
Wil je als leerkracht inzetten op de rol van begeleider van leerprocessen?

Zet je leerlingen dan aan het werk met activerende werkvormen!

Afhankelijk van de klasgroep is het soms een betere optie om bepaalde onderwerpen niet op de klassieke manier aan te brengen maar de leerlingen zelf aan het werk zetten. Op deze manier kan je gemakkelijker differentiëren. Daarnaast dragen de verschillende tools sterk bij tot het visualiseren van bepaalde leerinhouden voor je leerlingen. Op hectische lesdagen waarin je 5, 6, 7 of 8 uur les hebt, kunnen deze werkvormen ook voor rust voor jezelf als begeleider van de leerprocessen zorgen.

Het stiekeme nut van kunst en cultuur - live online nascholing

Een inspiratiedag cultuur- en kunsteducatie voor leraren secundair onderwijs

Cultureel bewustzijn is één van de sleutelcompetenties bij de nieuwe eindtermen secundair onderwijs. Eraan werken, betekent dat je jongeren leert reflecteren op zichzelf, op de anderen en op de wereld. Kunst en cultuur worden hierbij beschouwd als transversale begrippen die van betekenis kunnen zijn in elk vak. Ze helpen jongeren om zich te oriënteren in een complexe en snel veranderende samenleving. Tijdens deze nascholing focussen we op de rol die kunst hierin kan spelen.

'De wereld in mijn klas', hoe geef je goed onderwijs aan anderstalige nieuwkomers

De toestroom van anderstalige nieuwkomers heeft een grote impact op ons onderwijs. Zit je ook met vragen hoe je het beste uit deze kinderen naar boven kunt halen? Wil je inzicht krijgen in het vergroten van onderwijskansen en zie je ook dat goed onderwijs de integratie in onze maatschappij mogelijk kan maken? Dit is geen evidente situatie vermits we met twee grote stromingen te maken hebben binnen het onderwijs: de leerlingen met langere migratieachtergrond en de anderstalige nieuwkomer van de laatste jaren. Vind je ook bij deze doelgroepen niet de juiste handleiding? Heb je geen handvaten om te starten? Mis je leermiddelen? Zie je weinig vorderingen bij de leerlingen? Dan kan je misschien mee komen kijken door de bril van 2 leerkrachten met migratieachtergrond die nu vanuit hun eigen ervaring lesgeven aan anderstalige nieuwkomers.

 

Recente ontwikkelingspsychologische inzichten: kindertijd en adolescentie (herhaling 1) - live online nascholing

Binnen de ontwikkelingspsychologie hebben de modellen van Erikson en Piaget hun gewaardeerde plaats verworven. Maar wat zeggen nieuwere theorieën over thema’s als opvoeding, hechting en emotieregulatie bij kinderen en adolescenten?
Deze lezing biedt een mooi evenwicht van recente wetenschappelijke onderzoeksevidentie en praktische implicaties die onmiddellijk kunnen worden ingezet binnen je eigen lessen of begeleidingspraktijk op school.

Outputbeleid: een zicht op resultaten en effecten in je school

Het nieuwe ‘referentiekader voor onderwijskwaliteit’ omvat zes kwaliteitsverwachtingen rond de resultaten en effecten. Het ontwikkelen van een outputbeleid rond deze verwachtingen kan een belangrijke motor zijn om de onderwijskwaliteit te verbeteren. In deze nascholing verkennen we deze kwaliteitsverwachtingen en stellen we samen met jou een outputmonitor op die je kan gebruiken in het kwaliteitsbeleid van je school.

Communicatieve werkvormen in het taalonderwijs. Breng je handboek tot leven.

Je ontdekt hoe je communicatieve werkvormen kunt inzetten in het taalonderwijs.

Terbeschikkingstelling wegens ontstentenis van betrekking (gevorderden) - met extra aandacht voor nieuwe regelgeving rond Vlaamse reaffectatiecommissie (herhaling 2) - live online nascholing

Wat gebeurt er met vastbenoemde personeelsleden bij een daling van het aantal leerlingen zodat je ze onmogelijk dezelfde titularisopdrachten kan teruggeven bij het begin van het volgende schooljaar?

Muziek producen in de klas: let’s go digital!

Het muzieklandschap verandert wereldwijd razendsnel: streamingdiensten, sociale media, muziek gemaakt zonder instrumenten…
De wereld digitaliseert en daarmee ook de muziek en de muziekles!
Producers maken muziek aan sneltempo en dat lijkt zo gemakkelijk, maar hoe kan jij je leerlingen dat aanleren?
Tijdens deze workshop krijg je de tools om je leerlingen laagdrempelig aan de slag te laten gaan met muziekproductiesoftware en opnameapparatuur.
Geen Audacity, maar wel nieuwe, gratis software als echte stap naar muziekproductie anno 2021.

Redelijke aanpassingen: van het wettelijke kader naar de praktijk (herhaling 1) - live online nascholing

Deze nascholing werd in het verleden door CNO aangeboden met de titel Redelijke aanpassingen: redelijk evalueren?

Wat is het verband tussen redelijke aanpassingen en correct evalueren (in het kader van de realisatie van het curriculum)?

Hoe ver kunnen we als school gaan binnen het wettelijk kader?

We verkennen een aantal voorbeelden van good practice over de samenwerking tussen scholen en de begeleidingsdienst.

Help, ex-OKAN-leerlingen op mijn school! Tips en tools om een stevig beleid op te zetten (herhaling 3) - live online nascholing

Ex-OKAN leerlingen, taalzwakke leerlingen op school, in de klas… Steeds meer scholen komen ermee in aanraking en willen er een succes van maken. Daarom is het belangrijk om een stevig beleid op te zetten. In deze vorming gaan we voor een TO-TAALBELEID.

Vaak gaat het niet alleen om ‘taal’drempels, maar zijn er ook andere zoals culturele, religieuze of socio-economische drempels die beletten dat jongeren successen boeken. Wat zijn die knelpunten precies? Waarover struikelen leerlingen? Hoe merk ik dat? Hoe meet ik de taalwinst? Welke aanzetten zijn nodig op school? Hoe krijg ik iedereen mee in die visie? Wat werkt en wat werkt niet? Hoe gaan we concreet in de klas aan de slag? Zijn er tips en tools? Vele vragen die we overzichtelijk gaan bundelen en behandelen. We geven zo veel mogelijk aanzetten voor de eigen context mee.

Tot slot formuleren we tien tips voor het ‘talig’ werken met deze doelgroep en tien tips voor werken in diversiteit in elke school.

Burgerschap uitgeklaard - live online nascholing

Het vak mens en samenleving/actief burgerschap in de eerste graad heeft als doel leerlingen voor te bereiden op de huidige en toekomstige maatschappij. Daarbij staan attitudes, kennis en vaardigheden rond burgerschap centraal. Welke aanpak kan je binnen mens en samenleving/actief burgerschap hanteren? Welke inhouden komen in dit vak aan bod en hoe kan je die ook zonder specifieke opleiding aan je leerlingen meegeven?

In deze interactieve nascholing spit je het vak inhoudelijk uit en ontdek je een mogelijke aanpak die je in jouw klas kan inzetten. Na afloop van deze sessie krijg je gedurende een maand toegang tot de tien online modules met telkens vijf tot zeven volledig uitgewerkte lessen rond actief burgerschap/mens en samenleving.

Masterclass Didactiek Nederlands

Hoe geef je het vak Nederlands? Wat zijn de nieuwste invalshoeken in eindtermen en leerplannen en hoe zet je die om in de praktijk? In deze masterclass vertrekken we van de basisinzichten voor de didactiek Nederlands om vervolgens in te zoomen op de nieuwste inzichten en ontwikkelingen. Theorie en praktijk wisselen elkaar in gezonde doses af.

Problemen oplossen met grafen, een nieuwe eindterm voor de tweede graad

Met grafen kun je complexe situaties modelleren die heel relevant zijn in onze maatschappij. Zeker de laatste jaren zien we een enorme toename van toepassingen: metronetwerken, routeplanners, sociale netwerken, het internet ... Grafentheorie is opgenomen in de nieuwe eindtermen wiskunde voor de tweede graad. Voor heel wat leerkrachten is dit onderwerp onbekend of uit het oog verloren. Met deze nascholing willen we hier iets aan doen. We bestuderen enkele elementaire basisbegrippen en gekende toepassingen van grafen en tonen hoe dit alles in de klas kan worden aangebracht.

Feedback in de klas: verborgen leerkansen - live online nascholing

Hoe zorg je dat de leerling meer leert en jij minder verbeterwerk hebt?
Waarom is werken met voorbeelden zo belangrijk bij feedback?
In welke werkvormen schuilen verborgen leerkansen?

Veel leraren zullen het herkennen: je spendeert dagen en avonden aan verbeterwerk en het geven van feedback. Toch merk je bij een nieuwe opdracht dat de feedback te weinig effect had op je leerlingen. Waar loopt het verkeerd?

Deze vorming gaat niet zozeer over “hoe formuleer ik goede feedback?”. Wel over een visie op feedback(cultuur), over didactische keuzes en over wat impact heeft op het leren van de leerlingen.  Ze brengt je dus naar de essentie en maakt van feedback een wezenlijk onderdeel van je lesaanpak.

Het boek Feedback in de klas: verborgen leerkansen, dat je als deelnemer ook ontvangt, vormt de leidraad bij deze vorming.

Draagkracht van de aarde: laat je leerlingen kritisch (systeem)denken

Met een ijsbeer die sterft aan verdrinking of een gigantische ijsschots die valt als gevolg van de opwarming van de aarde, trap je al snel een open deur in. Als eyecatcher kan dat soort media nog triggeren maar onze jongeren zijn de laatste jaren overspoeld door dat soort beelden, en niet alleen tijdens het vak aardrijkskunde.

Waarom laat je hen niet zelf op zoek gaan naar de problematieken? Geef hen de verschillende leerplandoelen en laat hen een keuze maken uit de actualiteit. Daag je leerlingen uit een schema op te stellen volgens het concept van systeemdenken. Laat je leerlingen hierover kritisch reflecteren en daag hen uit te zoeken naar oplossingen. Hanteer de visie van ‘Think global, act local’.

Gezocht: weerman of weervrouw!

Onze jongeren zijn merkwaardig genoeg best wel geïnteresseerd in het weerbericht. Vanuit die invalshoek kan je als leerkracht hen de technieken en vaardigheden van ons weer verklaren. Elke les start je met het actuele weerbericht. Chronologisch met de leerplandoelen wordt de link gelegd met elke leerinhoud. Nadat je de beginsituatie van de klas achterhaald hebt, kan je hen tal van oefeningen op maat voorleggen.

De leerlingen kunnen op het einde van een lessenreeks zelf voor weerman/weervrouw spelen en zijn verwonderd over hun competenties en inschattingsvermogen.

Bereik de leerplandoelen biologie 3de graad met activerende werkvormen

Wil je bij het aanbrengen van leerstof biologie je leerlingen onmiddellijk actief betrekken?
Wil je leerinhouden visualiseren en gemakkelijker differentiëren?
Wil je als leerkracht inzetten op de rol van begeleider van leerprocessen?

Zet je leerlingen dan aan het werk met activerende werkvormen!

Afhankelijk van de klasgroep is het soms een betere optie om bepaalde onderwerpen niet op de klassieke manier aan te brengen maar de leerlingen zelf aan het werk zetten. Op deze manier kan je gemakkelijker differentiëren. Daarnaast dragen de verschillende tools sterk bij tot het visualiseren van bepaalde leerinhouden voor je leerlingen. Op hectische lesdagen waarin je 5, 6, 7 of 8 uur les hebt, kunnen deze werkvormen ook voor rust voor jezelf als begeleider van de leerprocessen zorgen.

De essentie van kwantummechanica voor leraren én leerlingen s.o.

Fysica is doorgedrongen tot het niveau van het hele kleine met zijn kwantummechanische wetmatigheden waarbij we in verschillende omstandigheden verschillende modellen voor dezelfde werkelijkheid moeten hanteren.

Kwantummechanica begrijpelijk uitleggen is een hele uitdaging waarbij we de basisinzichten op een zodanige manier moeten overdragen dat correcte conceptvorming mogelijk is. Dit vraagt professionaliteit van de leerkracht.

Deze nascholing laat de essentiële beginselen van de kwantummechanica naadloos aansluiten bij de leerstof fysica 6de jaar. Deze nascholing biedt jou als leerkracht daarvoor ondersteunend, lesklaar materiaal.

Zelfsturend leren in zorgopleidingen: meer dan zelfstandig werk!

Zorgprofessional worden leer je voor een groot deel tijdens de stage, op de werkplek. Voor alle zorgprofessionals liggen er op die werkplek veel uitdagingen. Om te midden van al deze uitdagingen verder te komen dan het, al dan niet routineus, uitvoeren van taken en te blijven leren en dit ook levenslang te blijven doen, is zelfsturing van leren noodzakelijk. Deskundige begeleiding is hierbij van groot belang.

In tegenstelling tot wat de ‘zelf’ laat vermoeden, is zelfsturend leren een sociaal proces, ingebed in dagelijkse relaties op de werkplek. Elke collega en/of begeleider kan een rol spelen in het zelfsturend leren van andere (toekomstige) professionals. Zo ook van zorgkundigen, verpleegkundigen en andere zorgprofessionals in opleiding.

Realiseer de leerplandoelen natuurwetenschappen 5de jaar met activerende werkvormen

‘Wetenschappen voor de burger’ is de ondertitel die hoort bij het vak natuurwetenschappen, ingevoerd een kleine 16 jaar geleden. Niet alle leerkrachten die dit vak geven of alle leerlingen die dit vak krijgen, hebben dezelfde voorkennis.

Tijdens deze nascholing ga je kennismaken met zeer uiteenlopende werkvormen die allemaal hetzelfde doel hebben: de leerlingen aan het werk zetten op zo'n manier dat ze enthousiast worden van wat ze leren en ook van hoe ze dit zelf leren. De verantwoordelijkheid van de leerlingen in het eigen leerproces wordt op deze manier sterk vergroot.

Je zal met een minimum aan (extra) lesvoorbereiding zonder lestijdverlies conform het leerplan werken.

Realiseer de leerplandoelen natuurwetenschappen 6de jaar met activerende werkvormen

De leerstof natuurwetenschappen in het 6de jaar ligt iets dichter bij de leefwereld van de jongeren; het is dan ook de uitgelezen kans om de ondertitel 'wetenschap voor de burger van de toekomst' waar te maken.

Tijdens deze nascholing ga je kennismaken met zeer uiteenlopende werkvormen die allemaal hetzelfde doel hebben: de leerlingen aan het werk zetten op een manier dat ze enthousiast worden van wat ze leren en ook van hoe ze dit zelf leren. De verantwoordelijkheid van de leerlingen in het eigen leerproces wordt op deze manier sterk vergroot.

Je zal met een minimum aan (extra) lesvoorbereiding, zonder lestijdverlies, conform het leerplan werken.

Groen, groener, groenst: een iSTEM-project over hydroponics

Je bent leerkracht STEM en op zoek naar een concreet uitgewerkt project. Je bent geïnteresseerd in de specifieke iSTEM-didactiek vertrekkend vanuit enkele basisprincipes zoals integratie en relevantie waarbij leerlingen onderzoekend en ontwerpend aan de slag gaan. Deze hands-on workshop is dan zeker iets voor jou.

SOS-klimaat: een iSTEM-project rond klimaatverandering

Je bent leerkracht STEM en op zoek naar een concreet uitgewerkt project. Je bent geïnteresseerd in de specifieke iSTEM-didactiek vertrekkend vanuit enkele basisprincipes zoals integratie en relevantie waarbij leerlingen onderzoekend en ontwerpend aan de slag gaan. Deze hands-on workshop is dan zeker iets voor jou.

Van droom naar daad: Levend Latijn en Oudgrieks in de klas

Levend Latijn is in. In heel verschillende landen gaan enthousiaste leraren aan de slag met didactieken die aanleunen bij het onderwijs van moderne vreemde talen. Betekent dit alles een revolutie voor het onderwijs van oude talen? Draagt actieve kennis bij tot een beter tekstbegrip? En kunnen we hier iets mee in de context van het Vlaamse onderwijs? Deze nascholing biedt zowel kritische reflectie als praktische voorbeelden en wegwijzers voor levend Latijn en Oudgrieks.

Hoe storytelling je vreemdetaallessen dynamischer kan maken

Ben je ervan overtuigd dat jouw taallessen anders kunnen? Ben je op zoek naar inspirerende, vernieuwende, dynamische manieren om dit te bereiken? Wil je dat jouw leerlingen meer plezier beleven aan jouw lessen? Dan gaan we samen met jou in deze sessie op zoek naar tools om storytelling te integreren in jouw taallessen.

Taalvaardigheid als brug tussen secundair en hoger onderwijs

Met schijnbare regelmaat van de klok verschijnen er (inter)nationale studies die aantonen dat de taalvaardigheid van onze leerlingen daalt, terwijl geweten is dat diezelfde taalvaardigheid een voorspeller is van studiesucces in het hoger/voortgezet onderwijs. Taalvaardigheid is echter een zéér ruim begrip en een vlag die vele ladingen dekt. Welke lading is echter essentieel om aan leerlingen mee te geven, zodat zij een optimale koers varen in hoger onderwijs?

La grammaire inductive et ludique en premier degré

La grammaire est un point souvent ennuyeux pour les enfants et ils ont du mal à retenir les règles.

Il est important de prendre conscience que la grammaire doit d’abord être orale et ludique et ensuite seulement, on peut poser les règles. Les règles sont mieux retenues si les élèves les ont trouvées eux-mêmes et s’ils peuvent les écrire avec leurs propres mots. Amusons-nous à transformer la grammaire!

Experimenteren met differentiëren in de taalklas

Hoever sta jij op het gebied van klasdifferentiatie? Misschien verder dan je denkt! Als taalleerkracht bouw je vaak vanzelf differentiatie in je lessen in. Heb je toch nog het gevoel dat je meer zou kunnen doen en maak je graag kennis met een aantal concrete werkvormen? Dan nodig ik je uit om mee te komen experimenteren met differentiëren!

Ressources et outils en ligne pour la classe de FLE - live online nascholing

Quel prof de FLE n’a pas encore consulté internet à la recherche d’infos ou de matériel didactique ? Mais parfois c’est l’arbre qui cache la forêt. On a l’embarras du choix et on n’arrive pas à faire le tri.

Dans cette session, j’aimerais partager mes coups de cœur avec vous et présenter une sélection de ressources intéressantes pour trouver du matériel, pour organiser les cours de FLE ou tout simplement pour rester au courant de ce qui vit dans la francophonie et dans le domaine de la didactique. Le matériel et les outils présentés sont utilisables à tous les niveaux et dans toutes les classes.

Dag van het economieonderwijs - Inspelen op de nieuwe eindtermen - live online themadag

In de eerste graad werken we sinds het begin van schooljaar 2019/2020 met de nieuwe eindtermen rond de financieel-economische competenties.
De eindtermen voor de tweede en derde graad gaan vanaf schooljaar 2021/2022 in voege.
Hoe kunnen we de nieuwe eindtermen op een haalbare én didactische manier in onze lessen uitwerken?

Tijdens deze themadag kan je volop inspiratie opdoen via een keuze uit lezingen en workshops, voor zowel de eerste, tweede als derde graad.

Probleemoplossend denken aan de hand van wiskunde olympiade problemen

Door de komst van computeralgebra is het aandeel van technische rekenvaardigheid binnen het wiskundeonderwijs gedaald. Daardoor ontstaat tijd om aandacht te schenken aan een zo mogelijk nog belangrijker aspect van de wiskunde: het oplossen van problemen. Het (vaak algoritmisch) oplossen van oefeningen kan zeer zinvol worden aangevuld met het oplossen van minder herkenbare probleemstellingen. Hoewel de competenties en de attitudes om onbekende problemen op te lossen veel verder reiken dan de wiskunde alleen, leent het vak wiskunde er zich optimaal toe om deze probleemoplossende vaardigheden te trainen. En trainen kan. Hoewel er geen magische strategie bestaat waardoor iedereen elk probleem in één-twee-drie kan kraken, kan men door training vlotheid verwerven in het oplossen van problemen.

Deze cursus heeft een zeer grote overlap met een gelijknamige cursus uit 2011 gegeven door Bart Windels en Stijn Symens.

Interactive digital tools in the TEFL classroom - live online nascholing

Many students are (becoming) active language users. To improve their potential and the impact of your own lessons, you can benefit by implementing strategies and methods that are suitable for different levels, easily accessible and free of charge. Furthermore, these methods require little preparation and can easily be implemented in various situations and for a broad spectrum of lesson objectives.

Leesplezier en nieuwe media in de 1ste en 2de graad: een mooi huwelijk?

Veel leerlingen lezen niet graag boeken, maar online hebben ze nog nooit zoveel gelezen als vandaag. Als ze zo veel bezig zijn met gamen, internetten en Facebooken, hoe kunnen we daar in de lees- of literatuurles dan ons voordeel mee doen? Hoe vermijden we vooral dat 12- tot 15-jarigen alle plezier in lezen kwijtspelen, zoals nu vaak het geval is?

Een projectgroep en studenten van de Artesis-Plantijn hogeschool en de Universiteit Antwerpen ontwikkelden een vernieuwende leesaanpak met een E.
De E van elektronica maar ook de E van emotie. De basis: vijf grote principes die leesplezier bij jongeren stimuleren. Het middel: nieuwe media.

Gespreksvaardig van één tot zes

Laat leerlingen in duo’s of groepen met elkaar praten en je krijgt drie mogelijke gespreksvarianten:

 1. Het gesprek verloopt chaotisch, rumoerig en soms zelfs agressief, en zit vol praat over zaken die niets met de taak of opdracht te maken hebben.
 2. Het gesprek verloopt braaf maar oppervlakkig en levert weinig of geen kwaliteit op (‘zolang we er maar rap vanaf zijn’).
 3. Het gesprek verloopt rustig en rationeel, met als hoofdingrediënten actief luisteren, sterk argumenteren en naar een consensus toewerken.

Van deze drie varianten leidt enkel de derde tot goed samenwerken, van elkaar leren en beter redeneren en argumenteren. De hamvraag luidt dan: hoe krijgt je jouw leerlingen zo ver?

Haal meer uit je lessen begrijpend lezen - live online nascholing

Leesvaardigheid is fundamenteel voor succes op school en in de maatschappij, maar de leesprestaties van onze leerlingen gaan erop achteruit. Bovendien zijn er steeds minder jongeren die graag lezen.
Hoe kunnen we begrijpend lezen versterken zonder onze leerlingen nog meer te demotiveren?
Welke didactische middelen en werkvormen maken onze lessen lezen effectief?

Differentiëren in de les Alfa NT2

Alfa NT2-groepen zijn vaak zeer heterogeen.
Hoe ga je daarmee om?
Welke werkvormen kan je inzetten om zoveel mogelijk aan de noden van alle cursisten tegemoet te komen?
En hoe hou je het voor jezelf werkbaar?

 

Dramatische expressie in de lessen moderne vreemde talen

Sommige leerkrachten vreemde talen hebben nood aan inspiratie om met dramatische werkvormen aan de slag te gaan. Ze hebben er te weinig ervaring mee, of weten niet hoe ze ermee moeten beginnen. Dat probleem wordt verholpen in deze workshop!

Taalgericht lesgeven aan ex-OKAN-leerlingen

Steeds meer leraren worden geconfronteerd met ex-OKAN-leerlingen in de klas.
De slaagkansen van deze leerlingen verhogen is een hele uitdaging.
Inzicht in de systematiek van tweedetaalverwerving kan daarbij helpen.

Deze cursus wil enerzijds leerkrachten tools aanreiken om in meertalige klassen les te geven, met de principes van het taalgericht of taalontwikkelend onderwijs als achtergrond. Anderzijds wil ze vervolgschoolcoaches en andere (taal)ondersteuners op school de nodige bagage geven om het traject van ex-OKAN-leerlingen op een doelgerichte manier te kunnen ondersteunen.

Computationeel denken? Haalbaar in elk vak! (herhaling) - live online nascholing

‘Computationeel denken’ is één van de nieuwe eindtermen. Te moeilijk? Think again! Spannend en uitdagend, dat zeker!
Maar…  hoe kan dat concreet in jouw vak? En hoe verwerk je deze leerinhoud in een lesuur van 50 minuten? Je ontdekt toegankelijke opdrachten die in verschillende lesinhouden kunnen geïntegreerd worden.

Deze nascholing biedt je concrete handvaten om deze transversale eindtermen in jouw eigen lespraktijk te integreren.

Wiens conflictmaterialen? Artisanale versus industriële mijnbouw in DR Congo

Je vraagt je af wat conflictmineralen eigenlijk zijn? Waar ze vandaan komen? Wie ze ontgint? En of een ban op conflictmineralen helpt om conflict te verminderen?

Dag van de socio-emotionele leerlingenbegeleiding in het s.o. 2021 - live online themadag

Voor een keertje online, maar opnieuw met actuele en inspirerende workshops.

Je maakt drie keuzes uit de volgende thema’s.

 • Creatieve methodieken om in gesprek te gaan met leerlingen
 • Hoe kan je jongeren ondersteunen bij conflictsituaties via de website ‘Conflicthelden’?
 • Wanneer kan je je een LGBTI-vriendelijke school noemen?
 • Let’s talk about sex, baby! Ja, maar op welke manier?
 • Emoties en depressies bij adolescenten: een actueel thema
 • Hoe reageren op de haat in spraak?
 • Wat is de DemoKlap-methodiek? Een manier om het ‘samenleven in superdiversiteit’ te organiseren in de klas
 • Suïcidepreventie: concrete handvatten voor leerlingbegeleiders en leerkrachten
 • Tips om les te geven vanuit passie en empathie
 • Stress-detectie bij leerlingen én leerkrachten
 • Halal of niet? Je krijgt een antwoord op al je vragen omtrent islam en onderwijs in Vlaanderen
 • Hoe werk je aan een conflictpositieve school?

Optioneel kan je aansluitend na de derde ronde de infosessie over ons Postgraduaat in de socio-emotionele leerlingenbeeleiding s.o. online bijwonen. De drie docenten van het postgraduaat geven praktische en inhoudelijke informatie.

Haal het beste uit jouw samenwerking met Microsoft Teams

In Microsoft Teams creëer je (een) ruimte(s) voor een groep collega’s (en externe partners).
Hierin kan je gesprekken voeren, bestanden plaatsen en samenwerken aan Office-documenten. Deze standaardvormgeving kan je bovendien uitbreiden met extra tools zoals bijvoorbeeld Forms (digitale vragenlijst) of Planner (taken bijhouden).

Tijdens deze nascholing krijg je een concreet beeld van alle handige samenwerkingsmogelijkheden van Microsoft Teams.

Het aanmaken van opdrachten voor leerlingen via Microsoft Teams komt niet aan bod. 

Evaluatietool voor iSTEM-projecten in de basisopties STEM-wetenschappen en STEM-technieken

STEM-projecten evalueren is voor iedereen moeilijk. Wat moet je evalueren? Hoe moet je evalueren. Hoe hou je de werklast onder controle? Hoe rapporteer je?

Kijk eens in de spiegel met ijkingstoetsen

Wil je graag een overzicht van de bestaande ijkingstoetsen en wil je het doel van deze toetsen beter begrijpen?
Wil je graven in de inhoud van de ijkingstoetsen en hoe je deze kan gebruiken in je lessen?
Zou je de ijkingstoetsen willen inpassen in het keuzemakingsproces voor leerlingen die de sprong naar het hoger onderwijs zullen maken?

I have a dream! I have a team! En nu? iSTEM-leermateriaal ontwikkelen hoeft niet ingewikkeld te zijn! (herhaling 1)

De cel iSTEM inkleuren biedt professionalisering aan voor STEM-leerkrachtenteams en -coaches in het secundair onderwijs om hen te ondersteunen in de ontwikkeling van iSTEM-leermateriaal.

De COOL voor iSTEM methodologie ondersteunt leerkrachtenteams om zelf kwalitatief iSTEM-materiaal te ontwikkelen en zo de lessen iSTEM naar een hoger niveau te tillen! iSTEM-leermateriaal ontwikkelen
hoeft niet ingewikkeld te zijn!

Met ICT aan de slag in de lessen Duits - live online nascholing

Hoe kan je in deze tijden met onlinelessen werken aan interactie in de lessen Duits?

Hoe kun je nu iedereen achter de eigen laptop zit, werken aan differentiatie?

Hoe behoud je of versterk je de motivatie?

 

 

Taal van de buren: het Nederlands in België en Nederland

De visie op het Nederlands en de standaardtaal is de afgelopen 15 jaar grondig veranderd. Het Belgisch-Nederlands heeft zijn eigen plaats in het taallandschap, is even gelaagd als het Nederlands in het hele taalgebied en eist die plek ook steeds meer op. In deze workshop kom je te weten wat de huidige stand van zaken is en maak je in groep nieuw lesmateriaal op basis van actuele materialen over dit onderwerp.

Alfabetiseren van A tot Z in OKAN

Welkom in de wondere wereld van het alfabetiseren! Je wil graag meer te weten komen over het reilen en zeilen in een alfaklas binnen OKAN. Je bent op zoek naar theorie hierrond maar vooral naar praktische toepassingen die je onmiddellijk kan gebruiken in je klaspraktijk.

 

I have a dream! I have a team! En nu? iSTEM-leermateriaal ontwikkelen voor leerlingen van de B-stroom hoeft niet ingewikkeld te zijn!

De cel iSTEM inkleuren biedt professionalisering aan voor STEM-leerkrachtenteams en -coaches in het secundair onderwijs om hen te ondersteunen in de ontwikkeling van iSTEM-leermateriaal.

De COOL voor iSTEM methodologie ondersteunt leerkrachtenteams om zelf kwalitatief iSTEM-materiaal te ontwikkelen en zo de lessen iSTEM naar een hoger niveau te tillen! iSTEM-leermateriaal ontwikkelen voor leerlingen van de B-stroom hoeft niet ingewikkeld te zijn!

COS-brochure en risico-analyses

Sinds begin schooljaar 2020-2021 wordt van leerkrachten wetenschappen verwacht dat ze een risicoanalyse maken van de gebruikte chemicaliën en de proefopstellingen in hun lessen. Hierbij dient o.m. rekening gehouden te worden met de COS-adviezen en de wetgeving die van toepassing is. De COS-werkgroep ontwikkelde hiertoe een applicatie die dit op een gebruiksvriendelijke manier toelaat te doen. In enkele gevallen moet hier ook de preventiedienst van de school rechtstreeks bij betrokken worden.
Maar er is natuurlijk nog meer. Wat doe ik met het afval? Hoe sla ik mijn producten op?

Realiseer de leerplandoelen fysica 3de jaar met activerende werkvormen

Tijdens deze nascholing ga je kennismaken met enkele uiteenlopende werkvormen die allemaal hetzelfde doel hebben: de leerlingen op zo’n manier aan het werk zetten dat ze enthousiast worden van wat ze leren en ook van hoe ze dit zelf leren. De verantwoordelijkheid van de leerlingen in het eigen leerproces wordt op deze manier sterk vergroot.

Je zal met een minimum aan (extra) lesvoorbereiding en zonder lestijdverlies conform het leerplan werken.

De draad tussen kind en leerkracht. Voor een gewone en buitengewone opvoeding

Je kan leerlingen met extra zorgen zoals autisme, een hechtingstrauma, een ernstig meervoudige beperking, fragiel x, … beter leren kennen door in te zoomen op ‘hun draad’, op hoe hun emoties en hun hechting ontwikkeld zijn. Zo kom je immers op het spoor van het kwetsbare plekje in hun ontwikkeling, dat stukje uit hun ontwikkeling waar je moet op terugvallen om hen beter te ondersteunen. Op die manier ontdek je ‘ingangen’ die helpen om een betere afstemming te krijgen.

Functionele grammatica… met prosodie!

Functionele grammatica en prosodie? Ja, zeker! Een spreker die grammaticaal correct spreekt, maar geen prosodie (melodie en ritme) inzet, is vaak moeilijk verstaanbaar. Tijdens het inoefenen en automatiseren, helpen melodie en ritme om de grammatica levensecht en verstaanbaar te maken. Bovendien ondersteunt prosodie de automatisering van de te leren grammatica.

 

Emotionele ontwikkeling en autisme: schetsen van het kader

Het gedachtegoed rond de (Schaal) Emotionele Ontwikkeling is niet meer weg te denken bij de ondersteuning van mensen met een (verstandelijke) beperking. In de praktijk gaat werken met SEO verder dan een schaal invullen. Het vraagt aanpassingen op het vlak van begeleidingsstijl en de strategieën die je daarbij hanteert. Uitgangspunt is dat het inschatten van en afstemmen op de emotionele ontwikkeling een noodzakelijke stap is in een adequate beeldvorming en ondersteuning van mensen met een verstandelijke beperking. In deze vorming bekijken we het kader en de middelen die er bestaan om de emotionele ontwikkeling in kaart te brengen.

Emotionele ontwikkeling en autisme: aan de slag met het kader van Došen

Wie het kader van Anton Došen rond emotionele ontwikkeling kent, zal zeker al het nut gezien hebben van het gebruik ervan bij kinderen en jongeren met autisme. Maar tegelijkertijd ook gevoeld hebben dat inschalen en vertalen naar de werkvloer niet zo makkelijk zijn. Vandaar een nascholing waar autisme in de spotlights gezet wordt vanuit deze emotionele invalshoek.

'Begrijpend lezen start in de kleuterschool', hardop denkend voorlezen als sterke leerkrachtvaardigheid

Begrijpend lezen is niet het meest populaire vak op de basisschool: leerkrachten geven aan dat ze het een uitdagend taaldomein vinden, en leerlingen lijken moeilijk te motiveren om teksten en boeken te lezen.

Aandacht voor hardop denkend voorlezen, interactief taalonderwijs, directe instructie, inoefenen van leesstrategieën en structureel aan woordenschat werken, zijn factoren die het plezier in lezen opnieuw kunnen aanwakkeren en de leesresultaten drastisch kunnen verbeteren.

Loose Parts Play: vanuit het intuïtieve spel van kleuters met Loose Parts sterker inzetten op de ontwikkeling van kleuters

Spel met Loose Parts zie je regelmatig in kleuterklassen opduiken en biedt schitterende kansen om kleuters aan te zetten tot het ontwikkelen van 21e-eeuwse vaardigheden. Op sociale media zie je vaak mooie composities zoals mandala’s verschijnen, maar dat is maar een heel klein onderdeeltje van Loose Parts Play. Wat is Loose Parts Play precies? Welke materialen kun je hiervoor gebruiken? Hoe maak je het leren van kleuters zichtbaar? En hoe start je dit op in je eigen klaspraktijk?

Leren schrijven wordt weer leuk (en makkelijk)!

Je kent ze wel, die kinderen die niet kunnen wachten tot ze leren schrijven, maar eens het zover is, is de goesting soms snel over. “Het is moeilijk, het doet pijn, en bovendien kan de juf het niet lezen”. Kleuters en jonge kinderen kunnen nochtans op een speelse manier goed (en plezant) voorbereid worden op het leren schrijven.

Aanleren en coachen van attitudes

Opvoeden is een werk van lange adem en bestaat voor een groot deel uit het bijbrengen van attitudes.

Precies doordat leerkrachten, ouders en andere opvoeders niet permanent toezicht kunnen uitoefenen en de momenten waarop ze effectieve controle over het gedrag van jongeren hebben beperkt zijn, is het aanleren van attitudes zo doorslaggevend om bij jongeren het gewenste gedrag te bekomen.

Waarom jongeren blijven vasthouden aan foutief gedrag

In deze nascholing staan we stil bij de vraag hoe het komt dat jongeren doordraven op de ingeslagen weg zelfs al weten ze dat dit fout is en dat er gevolgen aan verbonden zijn. Daarnaast staan we stil bij de mechanismen die ervoor zorgen dat dit foutieve gedrag kan doorbroken worden.

Digitale spelvormen doelgericht inzetten voor meer motivatie en leerrendement

Motivatie is één van de belangrijkste principes in het onderwijs. Een gemotiveerde leerling leert immers beter. O.a. door aan te sluiten bij de leefwereld van de leerlingen, door het gebruik van spelelementen, uitdaging en directe feedback kan je de motivatie van leerlingen verhogen. Al deze elementen vind je terug in games. In deze workshop maak je kennis met allerlei soorten digitale games (van interactieve oefeningen tot serious games) en leer je hoe je deze doelgericht en efficiënt inzet in je klas, ook al heb je slechts enkele pc’s of beperkte tijd.

Help, mijn hoofd ontploft! Over hoe de wereld binnenkomt bij kinderen met ASS

Het ene moment lijkt hij doof, het andere moment stoort het hem als iemand anders fluistert. Hoe zit dat?

Sterk onderwijs maak je samen, over organisatie van zorg en co-teaching in het BaO

Co-teaching werkt! Maar hoe begin je eraan? En waarom zou je afstappen van 'niveaugroepjes uit de klas halen' en meer geïntegreerd werken?

Dompel je onder in een verfrissend werkvormenbad

Gebruik je al heel wat werkvormen en heb je behoefte aan bijkomende inspiratie, dan is deze nascholing zeker iets voor jou. Je maakt kennis met verschillende werkvormen en gaat ook naar huis met concrete ideeën om ze – bij wijze van spreken – de dag nadien uit te voeren.

Experimenten organische chemie

Het is niet evident om in het secundair onderwijs experimenten organische chemie te ontwikkelen die kunnen en mogen worden uitgevoerd door de leerlingen. De wetgeving vormt hierbij heel vaak een struikelblok. Tijdens deze namiddag zullen een aantal experimenten worden voorgesteld die aan alle vereisten voldoen op vlak van wetgeving.

Rekenmoeilijkheden in het eerste leerjaar herkennen, begrijpen en opvangen

Kleuters die richting lagere school gaan, zijn ervan overtuigd… Ze zullen leren lezen, schrijven en ook rekenen. Leerkrachten weten dat dat niet voor alle kinderen evident is.

In deze nascholing bekijken we waarom sommige kinderen het tellen, het aanvankelijke getalbegrip, de eerste rekenopdrachten niet onder de knie krijgen en hoe je voor hen een wezenlijk verschil kan maken. Je vertrekt vanuit de observatie en een ondersteunend denkkader om te komen tot concrete, speelse inoefensuggesties.

Rekenmoeilijkheden in het tweede leerjaar herkennen, begrijpen en opvangen

Je weet dat de 2de klas op rekengebied best pittig is. De vier hoofdbewerkingen worden aangebracht. De kinderen moeten grip krijgen op ons getalsysteem en de eerste procedures passeren de revue. Dat gaat niet altijd goed. Je kent wellicht kinderen die al met een rekenachterstand aan de 2de klas beginnen. En je kreeg wellicht te maken met kinderen die de cijfers binnen de getallen hardnekkig blijven omwisselen, of die de overbrugging niet onder de knie krijgen, of voor wie de automatisatie van de maaltafels maar niet wil lukken.

In deze nascholing komen deze, en nog veel andere moeilijkheden, aan bod. Wat maakt dat sommige kinderen deze vaardigheden niet beheerst krijgen en – vooral – wat kan je als leerkracht of binnen de zorg doen om hen te helpen!

Spellingsmoeilijkheden in de lagere school

Spellingsmoeilijkheden belemmeren in belangrijke mate de ontwikkelingskansen van kinderen. Je eigen gedachten kunnen formuleren en in tekstuele vorm weergeven, is in onze maatschappij een belangrijke vaardigheid. Kinderen met deze moeilijkheden hebben dan ook recht op onze kwaliteitsvolle ondersteuning.
Deze nascholing richt zich op de hulp die jij als leerkracht of zorgleerkracht aan kinderen met spellingsmoeilijkheden kan bieden.

Rekenmoeilijkheden in het derde leerjaar herkennen, begrijpen en opvangen

In het derde leerjaar automatiseren de kinderen de basisvaardigheden en passen ze deze toe in complexe procedures. Het cijferend rekenen, het omgaan met grote delingen en vermenigvuldigingen, het handig rekenen… geen sinecure, zeker niet voor rekenzwakke kinderen.

In deze nascholing bekijk je wat er kan mislopen, waar de moeilijkheden vandaan komen en vooral hoe jij de kinderen als leerkracht of vanuit een zorgcontext optimaal kan ondersteunen.

Rekenzwakke leerlingen vaardig maken met kommagetallen

Iedereen moet op één of andere manier het rekenen met decimale getallen onder de knie krijgen, we ontsnappen er immers niet aan. Voor wie straks de A-stroom in gaat, is dit evident. Maar ook voor wie zich op een beroep richt, is deze vaardigheid cruciaal. Jij als leerkracht weet echter dat rekenzwakke kinderen hier voor een hele uitdaging staan. In deze nascholing bekijken we specifiek hoe jij hen nog meer kan helpen.

Leren leerstof verwerken in de eerste graad

Ik heb al 23 jaar lang een groepje leren-leren lopen, bedoeld voor leerlingen van de eerste graad. Dat zit elk jaar goed vol. Er zijn leerlingen voor wie de overstap naar het eerste jaar moeilijk is. Er zijn leerlingen met een ontwikkelingsvoorsprong die denken dat ze het wel kunnen en in een hogere graad vastlopen. Er zijn leerlingen met faalangst, blokkades…

Mijn ervaring leert mij elk jaar opnieuw dat mits goede leervaardigheden al deze leerlingen het verder goed doen in het secundair onderwijs en dat ze de vaardigheden die wij aanleren, in hun lessen en hun carrière gebruiken.

Help! Een moeilijke klasgroep in het lager onderwijs

Deze nascholing werd eerder aangeboden onder de titel 'een positief klasklimaat, het hele jaar door'.

Leerkrachten signaleren vaak dat een groep leerlingen hen “ontglipt”. En dan zijn er een aantal typische valkuilen waarin ze trappen:

 • meer en meer zelf de touwtjes in handen nemen;
 • interactie tussen leerlingen zoveel mogelijk vermijden;
 • de invloed van leiders proberen in te perken.

Dit heeft niet altijd zo’n goed resultaat tot gevolg!

In deze nascholing gaan we uit van een aantal groepswetten. We bekijken hoe deze de sfeer in een klas bepalen en hoe we inzicht in deze groepswetten als leerkracht kunnen gebruiken om de klassfeer te sturen naar een aangenamer leer- en leefklimaat.

Het gedrag van kinderen bekeken door een nieuwe bril. Zelfsturing als doelstelling

Deze nascholing werd eerder aangeboden onder de titel 'Omgaan met jonge kinderen met moeilijk gedrag: basiscursus'.

Verwachten dat kinderen interesse hebben in leren en rustig deelnemen aan het klasgebeuren lijkt soms hoog gegrepen. Toch is dit haalbaar als we binnen onze schoolpraktijk andere accenten leggen.
In deze nascholing analyseren we wat de bouwstenen zijn om tot zelfsturing te komen.

Evaluatie, de brug tussen onderwijzen en leren

"Ik trek en ik sleur. Het lijkt wel alsof ik bezorgder ben dan mijn leerlingen!"

Veel leraren herkennen zich in deze woorden en zitten er soms ook in vast. Evalueren blijft het meest complexe en emotionele thema in onderwijs, maar ook het belangrijkste. Er is immers geen leren zonder evalueren.

Beter én graag lezen voor elke leerling: naar een duurzaam leesbeleid op school

Het staat buiten kijf dat lezen een sleutelvaardigheid is op school en ook breder voor het participeren aan het dagelijkse leven in onze hedendaagse maatschappij. Talrijke (inter)nationale studies wijzen er immers op dat goed en graag lezen samenhangt met schools en maatschappelijk succes. Bovendien blijkt uit deze studies dat een leesbevorderend klimaat in de klas en op school cruciaal is om op een positieve manier te sleutelen aan de leesmotivatie en -vaardigheid van leerlingen. Een sterk uitgewerkt leesbeleid vormt daarbij een belangrijke meerwaarde.

Boeiende, motiverende en leuke lessen Frans voor je bso-leerlingen in de derde graad

Leerlingen die graag naar de les komen en durven deelnemen aan alle oefeningen… Dat willen we allemaal, maar het is voor Frans in die derde graad bso niet de evidentie.

 

Werken aan een feedbackcultuur met activerende en coöperatieve werkvormen in de lessen MVT

Op welke manier kan ik mijn lessen organiseren zodat de leerwinst het grootst is voor al mijn leerlingen? Welke opdrachten zijn geschikt om mijn doelen te bereiken? Hoe zie ik of mijn leerlingen vooruitgaan? Hoe krijg ik een betere kijk op hoe ver zij staan?

 

Kwaliteitsvol lesgeven en leiderschap in de klas

We komen uit een cultuur waarin de leerkracht zonder discussie de ‘baas’ was. Die autoritaire cultuur bestaat niet meer. Straffen verliezen meer en meer hun effectiviteit. Toch kan een leerkracht nog altijd ‘echte autoriteit’ verwerven. Wie dat heeft, kan ‘in the flow’ lesgeven.

Functioneel meertalig leren: samen aan de slag!

Waarom is het belangrijk om ruimte te maken in de klas voor alle talen die je leerlingen of cursisten spreken? En hoe kun je die meertaligheid op een actieve en functionele manier benutten in je lessen? Door in te zetten op ‘functioneel meertalig leren’ (FML), een concept van het Steunpunt Diversiteit en Leren (UGent) dat we de afgelopen jaren bij Onderwijscentrum Gent verder hebben uitgewerkt voor het secundair onderwijs, ga je op een bewuste en diepgaande manier aan de slag met alle talen die de leerlingen in je klas beheersen, om zo tot betere leerresultaten én een betere beheersing van het Nederlands te komen.   

 

Coachen van collega's in het BaO en s.o. (Wilrijk)

Je krijgt als leerkracht, leerlingenbegeleider, zorgcoördinator of welke functie je ook bekleedt, te maken met je collega's. Fijne collega's, lastige, moeilijke; mensen van allerlei slag. Je moet met hen overweg kunnen want het is je werk en zeker zo bepalend als je leerlingen.

Weinigen hebben officieel een mandaat om hun collega's te coachen. Het is ook niet de bedoeling om dit te lanceren, het is wel een droom dat dit er ooit komt. We zoeken samen naar wegen hoe je met collega’s coachend in gesprek en aan het werk kan gaan.

Je eigen lesmateriaal creëren of herwerken op basis van de nieuwe eindtermen.

Ontevreden met je handboek? Nog op zoek naar hoe je de nieuwe eindtermen kan vertalen naar aangepast lesmateriaal? Dan is deze cursus iets voor jou!