Zoek een nascholing

Masterclass: Een HRM-groeipad voor middenkaderleden. Groep B

DEZE OPLEIDING IS VOLZET, NIEUWE GROEP START  OP 02/02/2018: inschrijven via deze link

Module van 4 dagen om bewuster en krachtiger met je medewerkers om te gaan

Als middenkaderlid werk je dagelijks met mensen. Een stevige dosis sociale, communicatieve en leidinggevende vaardigheden is dan ook aangewezen.
Tijdens dit opleidingstraject, gespreid over 4 dagen, ervaar je dat werken met mensen constant interactief is, net als leiding geven. Je leert dat de eigen positionering en communicatie daarbij van cruciaal belang zijn. Aan de hand van tussentijdse opdrachten pas je verworven inzichten toe in je schoolpraktijk, in relatie met directie, met teamgenoten en met medewerkers. Je wordt uitgenodigd je eigen handelen te onderzoeken, te spiegelen, aan te sturen en te ontplooien. 

De cursusprijs is inclusief lunches in nabijgelegen studentenrestaurant.

Orde- en tuchtmaatregelen binnen een geïntegreerd zorgbeleid

Minder definitieve uitsluitingen, een haalbare kaart

Objectieve cijfers geven aan dat scholen steeds vaker tuchtmaatregelen toepassen. Tijdens deze vorming worden handvaten aangereikt om deze tendens om te buigen.

De trekker extra gesterkt: praktische ondersteuning voor talenbeleidscoaches

Het aantal leerlingen met een anderstalige achtergrond of met een duidelijke vertraging in de taalontwikkeling lijkt van jaar tot jaar toe te nemen. Hoe zorg je ervoor dat deze leerlingen talig gewapend een mooie schoolse en maatschappelijke doorstroming kunnen maken? Welke tools hebben we voorhanden om hen daarin te ondersteunen? En vooral: hoe krijgen we het hele team mee?

In de systematiek van actieonderzoek en ondersteund met vele filmpjes en voorbeelden uit verschillende vakgebieden krijg je een handzaam actieplan aangereikt dat eenvoudig schooleigen kan gemaakt worden. Hiermee kan je de doorstart geven aan een adequaat, schoolspecifiek en levend talenbeleidsplan, en ervoor zorgen dat het talenbeleidsplan niet de achilleshiel wordt van een nakende doorlichting.

Efficiënt werken aan een leerlijn presentatievaardigheid

 • Vaardigheden verwerven je leerlingen door ze te doen. Maar hoe zorg je voor een leertraject presenteren binnen een schooljaar in een grote klasgroep? Groepspresentatie met rollen, verschillende presentatievormen, een portfolio met beperkte checklists, peer- en selfassessment, en een camera helpen je op weg.

Masterclass Didactiek Nederlands (herhaling 1)

Hoe geef je het vak Nederlands? Wat zijn de nieuwste invalshoeken in eindtermen en leerplannen en hoe zet je die om in de praktijk? In deze masterclass vertrekken we van de basisinzichten voor de didactiek Nederlands om vervolgens in te zoomen op de nieuwste inzichten en ontwikkelingen. Theorie en praktijk wisselen elkaar in gezonde doses af.

De waarde van woorden. Woordenschatverwerving

Zonder woorden is er geen communicatie mogelijk. Woordenschat aanleren is dan ook essentieel bij het leren van een taal. Een goede didactiek voor die woordenschatverwerving vormt een belangrijk onderdeel bij taallessen.

Deze workshop geeft achtergrondinformatie vanuit wetenschappelijk onderzoek naar woordenschatverwerving en legt de link naar de klaspraktijk in de vorm van concrete tips en voorbeelden.

Er is ruimte voor het uitwisselen van ideeën en de inbreng van deelnemers.

Feedback als noodzakelijke brug tussen leraar/coach en leerling/student. Reflectie over het belang en het oefenen van goede mondelinge en schriftelijke feedbackvaardigheid.

Feedback geven is niet altijd evident. Is het niet te negatief, is het niet te soft, bereik ik mijn doel? Als het op papier (rapport, agenda, e-mail) staat, staat het er zwart op wit. De moeite waard om ervoor te zorgen dat het kwaliteitsvol is.

Juist of fout? A, B, C of D? Betrouwbare toetsvragen voor talen opstellen

Als leraar stel je veel toetsen en examens op. De vraag die herhaaldelijk opduikt, is: zijn die wel goed?
Tijdens deze workshop focust op gesloten toetsvragen (meerkeuze, korte invulvragen, …) en hoe die op een betrouwbare en valide manier kunnen worden ingezet. De workshop is taalonafhankelijk.

Verkenning van het eigen leiderschapspotentieel

Wanneer je wil onderzoeken of een leidinggevende functie iets voor jou is!

Deze reeks van drie woensdagnamiddagen richt zich tot wie een leidinggevende functie in onderwijs overweegt. Het is geen leiderschapscursus op zich, daarvoor verwijzen we graag naar andere mogelijkheden in ons aanbod. Dit traject wil je wel graag op weg helpen om voor jezelf helder te krijgen wat dergelijke loopbaanwijziging voor jou betekent, wat een leidinggevende functie inhoudt en of je die uitdaging effectief wil aangaan.

Digitaal meten met COACH 7

Ben jij als leerkracht fysica/wetenschappen ook uitgekeken op de oude traditionele meettoestellen en heb je vaak het gevoel dat er meer in je lessen zit dan je er nu uithaalt? Dan willen wij jou tijdens deze nascholing ‘digitaal meten ‘graag laten kennismaken met een nieuwe manier van gegevens verzamelen en analyseren.

Buiten het klaslokaal gaat de digitale vooruitgang als een trein, maar in het onderwijs schieten we daar vaak tekort. Met het softwarepakket Coach 7 worden gegevens tijdens demonstratie -en leerlingenproeven efficiënt verzameld en verwerkt. Bovendien zorgt het ruime aanbod aan sensoren ervoor dat ze voor verschillende wetenschapsvakken kunnen worden gebruikt.

Didactische nascholing fysica en natuurwetenschappen 3de graad : TRILLINGEN en GOLVEN

Experimentele proeven bij het leerstofonderdeel “trillingen en golven” moet je als beginnende leraar echt wel in de vingers krijgen. Praktische tips zijn daarbij meer dan welkom.

Deze nascholing wil je praktisch ondersteunen en zal je heel wat tijdsbesparing opleveren.

 

Geluid horen - fysica, fysiologie, mentale verwerking -

Hoe scheppen we orde in het bad van geluidstrillingen waarin we ons bevinden?
Bestaan er auditieve illusies zoals we ook optische illusies kennen?
Waarom willen we geluid steeds luider horen?

Dirk Minnebo, die jarenlang hoofd audio-video was bij de Vlaamse Opera, is de geschikte man om onze lessen fysica of natuurwetenschappen op te waarderen met vele verrassende praktijkvoorbeelden.

Hydrostatica spelend onderzoeken

Al spelend fysische wetmatigheden onderzoeken is iets wat kinderen voortdurend doen en is iets wat bij jongeren uit het s.o. hun onderzoeksvaardigheden op een heel leuke manier kan aanwakkeren.

Deze nascholing laat je een didactisch goed uitgewerkt spel doorlopen i.v.m. de studie van vloeistoffen, zoals in de leerplannen opgenomen. Gebruik makend van dit spel kan je de leerlingen een combinatie aanbieden van actieve, bijna speelse exploratie en het formele leren in de les.

We maken gebruik van het experiment als medium om leerlingen te confronteren met eventueel bij hen bestaande misvattingen. Die misvattingen corrigeren we dan meteen door de manier waarop we hen verder op ontdekkingstocht sturen. We overstijgen door deze manier van werken het klassieke lesgebeuren.

 

Leerlingen met leerstoornissen: achtergronden en basisaanpak

De dag van vandaag neemt het aantal leerlingen dat extra ondersteuning nodig heeft, toe. Vaak gaat het om hulp bij of aandacht voor hindernissen die de leerling in de weg staan om een goed leerproces te doorlopen. Hindernissen waar de leerling zelf vaak geen controle over heeft, maar die wel het leerklimaat en de relatie met de leerkracht kunnen beïnvloeden. Voor de leerkracht zelf is het niet altijd eenvoudig om goed in te schatten welke hulp een leerling juist nodig heeft, ook omdat leerlingen onderling erg kunnen verschillen. Het is belangrijk dat zij hierbij de nodige tools aangeboden krijgen.

Verbindend samenwerken met ouders binnen het M-decreet s.o. : kansen en valkuilen.

Soms vergeten we dat ouders onze belangrijkste partners zijn om de begeleiding van leerlingen zo optimaal mogelijk te laten verlopen. Een verbindende samenwerking veronderstelt een continue afstemming met specifieke zorgvragen tussen school, ouders en leerling. De dagdagelijkse realiteit voelt regelmatig aan als een “mijnenveld” waar we vanuit de school behoedzaam de juiste route proberen uit te stippelen.

Duurzaam motiveren van medewerkers

Hoe kan ik er als directie toe bijdragen dat leerkrachten hun motivatie behouden en minder gemotiveerde leerkrachten hun motivatie terugwinnen?  

De wereld op jouw speelplaats. Hoe omgaan met de kleurrijke generatie Z-ers als secretariaatsmedewerker (s.o.)

De speelplaats van vandaag ziet er helemaal anders  uit dan 20 jaar of zelfs 10 jaar geleden. Vaak gaan veranderingen zo snel dat we niet goed weten hoe we onze regels en begeleidingshouding daaraan moeten aanpassen. Of net niet aanpassen?
Heb je een nieuwe bril nodig om naar die nieuwe jongeren bij jou op school te kijken? Dan moet je in deze nascholing zijn!

Eerste hulp bij toezicht voor secretariaatsmedewerkers (s.o.)

De pedagogie van de refter, speelplaats en studie

Hoe doe je dat? Als secretariaatsmedewerker - misschien zonder de nodige pedagogische bagage of zonder de nodige ervaring met pubers en jongvolwassenen - op een positieve manier jouw pedagogische taken binnen de schooluren vervullen in constructieve samenwerking met directie en lesgevers?
In deze vorming leren wij je – zonder dat je het voordeel hebt van een persoonlijke klasrelatie, een proefwerk dat eraan komt of een nakend oudercontact – op een positieve manier te werken met de jongeren die aan jou worden toevertrouwd tijdens de speeltijd, de middagpauze, de studie-uren.
We geven tips en tricks en bieden je tal van handvaten aan om beslagen op het ijs te komen als je aan de schoolpoort of in de studiezaal wordt gezet.
Daarnaast leren we ook hoe je crisissen kan voorkomen of inperken en hoe je jongeren met individuele problemen kan verder helpen.

Praten ‘met’ in plaats van ‘over’ elkaar

Een positieve sfeer op het secretariaat en in de leraarskamer

Kan je op het schoolsecretariaat of in de leraarskamer soms ook een ei bakken op de spanning die in de lucht hangt? Wordt er soms meer ‘over’ dan ‘met’ elkaar gepraat? Vind je het soms gewoon moeilijk om je stem te laten horen tegenover collega’s? Ken je dat: stilte aan de vergadertafel maar wel een 'après-meeting' later op de parking, conflicten die onbesproken blijven onder het motto 'als je iets negeert, zal het ook wel weggaan' maar die daardoor escaleren, er stilletjes het jouwe van denken maar wel nalaten iets te zeggen omdat er toch niet geluisterd wordt? Of zou je je collega’s willen aanmanen om wat positiever te zijn en minder te roddelen maar vraag je je af hoe je dat moet doen?

Delegeren kan je leren!

Vermenigvuldigen door te delen

Leidinggeven kan eenvoudig weg samengevat worden als: ‘de gewenste resultaten boeken met mensen’. Maar zo simpel als het hier wordt geformuleerd, is het niet. Dat weet je als leidinggevende maar al te goed. Waar is het fout gelopen?

Hoe omgaan met eigen stress en die van collega's

Stress-signalen, van een boze blik tot een zucht en een verkeerd woord, zijn vaker aanwezig dan we wellicht willen.
In deze workshop bekijken we samen de onderhoudende en uitlokkende factoren van stress. We kijken naar wat je in geval van stress kan betekenen voor leerlingen, leerkrachten, jezelf en de school.

Leerzorg en leervaardigheden

Leervaardigheden vormen de fundamenten van leren. Leerlingen verwerven ze bij voorkeur doorheen de vakken in een didactische leerlijn leren leren van het eerste tot en met het zesde jaar. De leerzorg in leervaardigheden werkt met leerlingen die bepaalde deelleervaardigheden onvoldoende onder de  knie krijgen.  Het remediëringsterrein is ruim: van het leren maken van een boekentas (organisatievaardigheden) tot het uitzoeken welke methode om leerstof te structureren nu net bij deze leerling met zijn eigen leerstijl past (cognitieve verwerkingsvaardigheden).

 

Deze cursus is ook een onderdeel van het ‘Postgraduaat in de leerzorg s.o.’ Interesse?

Basiscursus socio-emotionele begeleiding in het s.o. (herhaling 1)

Als startend leerlingenbegeleider, leerkracht of remedial teacher merkt u regelmatig dat socio-emotionele problemen, eventueel gekoppeld aan leerproblemen, uw leerlingen in hun leren hinderen. Deze nascholing wil uw vaardigheid om leerlingen socio-emotioneel te begeleiden, aanscherpen. Hij biedt bruikbare achtergrondinformatie en brengt de basiselementen aan die een rol spelen binnen het begeleidingsproces. Omdat het de bedoeling is de gegeven achtergrond zo concreet mogelijk te vertalen naar de eigen schoolsituatie, vragen wij aan de deelnemers een grote bereidheid om eigen ervaringen in te brengen als werkmateriaal.

Basiscursus socio-emotionele begeleiding in het s.o. (herhaling 2)

Als startend leerlingenbegeleider, leerkracht of remedial teacher merkt u regelmatig dat socio-emotionele problemen, eventueel gekoppeld aan leerproblemen, uw leerlingen in hun leren hinderen. Deze nascholing wil uw vaardigheid om leerlingen socio-emotioneel te begeleiden, aanscherpen. Hij biedt bruikbare achtergrondinformatie en brengt de basiselementen aan die een rol spelen binnen het begeleidingsproces. Omdat het de bedoeling is de gegeven achtergrond zo concreet mogelijk te vertalen naar de eigen schoolsituatie, vragen wij aan de deelnemers een grote bereidheid om eigen ervaringen in te brengen als werkmateriaal.

Waarom jongeren blijven vasthouden aan foutief gedrag

In deze nascholing staan we stil bij de vraag hoe het komt dat jongeren doordraven op de ingeslagen weg zelfs al weten ze dat dit fout is en dat er gevolgen aan verbonden zijn. 

Daarnaast staan we stil bij de mechanismen die ervoor zorgen dat dit foutieve gedrag kan doorbroken worden.

Help, ik moet op onderzoek: onderzoeksvaardigheden

De specifieke eindtermen vragen de realisatie van onderzoekscompetentie in de verschillende polen van de 2de en de 3de graad ASO.

Een ondernemende speel- en leeromgeving in de kleuterklas

Nieuwsgierigheid prikkelen, initiatief van kleuters vergroten, samenwerkingsvaardigheden ontwikkelen, keuzes leren maken, plannen maken, een taak aanvatten en volhouden...
Vaak wordt dit niet meteen gelinkt aan ondernemingszin. En toch is het nu net in een ondernemende omgeving waar de ervaringen, de belangstelling, de initiatieven van kinderen mee de richting bepalen. Deze aanpak vraagt soms om een drempel te overschrijden, hier willen we je helpen.

Jouw school bouwen of verbouwen?

Kennismaking met AGION en de subsidiëringsmogelijkheden

Investeren in scholenbouw heeft een belangrijk effect op motivatie en prestaties van leerlingen en leerkrachten. Een school bouwen of verbouwen is echter niet geregeld van vandaag op morgen. Als school moet je goed op de hoogte zijn van alle procedures en subsidiemogelijkheden.
Deze opleidingsdag wil je inzicht verschaffen in alle rechten en plichten als school wanneer je bouwt of verbouwt.

Gedrag positief beïnvloeden - met kinderen samen werken aan oplossingen

Bij herhaald probleemgedrag belanden leerkrachten en leerlingen nogal eens in een negatieve vicieuze cirkel. Uiteindelijk overheerst onmacht: wat moéten we nog met dit kind (of deze groep)? Het oplossingsgericht werken biedt een verfrissende, nieuwe kijk op moeilijk gedrag.

In deze nascholing presenteren we je een leuke methode om kinderen te ondersteunen in hun functioneren, die ontwikkeld werd door o.a. Insoo Kim Berg en Ben Furman (Kids’ skills). Vertrekkend vanuit problemen, zoals die ervaren worden door kind en/of leerkracht, ga je samen met het kind (en z’n ouders) op zoek naar oplossingen. Daarbij worden de eigen competenties van het kind maximaal aangeboord. De leerkracht bepaalt samen met het kind doelen en helpt het in kleine stapjes z’n functioneren verbeteren. Hulpmiddelen daarbij zijn vooral goede vragen, die je op een gepaste manier leert gebruiken. Je maakt in deze nascholing ook kennis met enkele kant-en-klare materialen, die je ter ondersteuning kan gebruiken.

Ontdek Design Thinking als STEM-didactiek

Een kwalitatief STE(A)M-project verwacht een geïntegreerde aanpak van vakken, vertrekt vanuit realistische contexten en focust op het stimuleren van vaardigheden. Hoe in godsnaam binden we dit allemaal samen tot een functioneel geheel? 

Daarbij kan Design Thinking helpen, het is een methodiek uit de designwereld om snel en projectmatig tot resultaat te komen. 

Leer in deze nascholing wat Design Thinking is en hoe je het kunt inzetten om een STEM-project vorm te geven.

Ik kan het niet zo fijn! Over fijnmotoriek, motorische precisie, visuomotoriek, coördinatie, schrijfmotoriek en faalangst

Fijnmotoriek is een ruim en complex begrip. Als we zeggen dat kinderen moeilijkheden hebben met fijnmotoriek, moeten we duidelijk weten wat er nu juist aan de hand is. Een zwakke fijnmotoriek heeft een grote invloed op het schools functioneren en er kunnen dan moeilijkheden ontstaan bij schrijven, rekenen, tekenen, inkleuren en knutselen. Zowel in de kleuterklas als in de lagere school neemt fijnmotoriek een belangrijke plaats in en als kinderen hier problemen mee hebben, zien we soms ontwijkingsgedrag en faalangst ontstaan. Op deze manier kunnen kinderen in een vicieuze cirkel terecht komen: 'ik kan dat niet, ik doe dat niet, ik leer niet bij, ik kan dat niet...'

Doorheen de ganse dag gaan we met z'n allen een vijftigtal fijnmotorische oefeningen en coördinatieoefeningen doen en gaan we ons bezinnen over wat we vragen aan onze kinderen, wat we hen aanbieden en hoe we het verschil kunnen maken voor kinderen en hun systeem. Het verschil tussen falen en lukken, tussen weigeren en willen deelnemen, tussen chaos en structuur, tussen overactiviteit en stilzitten, tussen schoolse moeilijkheden en plezier beleven aan het leren.

Ik zie het anders! Omgaan met richtingsmoeilijkheden en spiegelen bij kinderen

Richtingsmoeilijkheden zorgen zowel bij kinderen als ouders en leerkrachten voor grote moeilijkheden en onbegrip. Als kinderen voortdurend richtingen, letters en cijfers spiegelen hebben ze niet alleen moeilijkheden met lezen, schrijven, rekenen, maar ook met plannen, organiseren en structureren. Dit alles kan leiden tot leerproblemen en kan ook zorgen voor faalangst, zwakke concentratie, vermoeidheid, schoolmoeheid...

Verzekeringen in schoolverband

Denk je bij verzekeringen enkel aan de “kleine lettertjes” in de polis en moeilijkheden om een schadevergoeding te bekomen? Dan zal deze opleiding je volledig wegwijs maken in de verzekeringen waar jouw school mee te maken heeft. Mede aan de hand van de vele voorbeelden zullen de verzekeringen geen geheimen meer hebben voor jou.

Basics financieel beleid

Basisbegrippen boekhouding, lezen jaarrekening en budgettering

Is “dubbele boekhouding” voor jou een grote onbekende, dan is deze opleiding voor jou bestemd. Je moet je niet verwachten aan een cursus boekhouden, maar een basisopleiding financieel beleid met een gegarandeerde intrest op korte én lange termijn!

Kijk en luister naar 'beelddenkers'

Verbeeldingskracht is belangrijker dan kennis! (A. Einstein).

Vind een antwoord op tal van vragen:

 • Hoe wordt de wereld ervaren als je in beelden denkt?
 • Wat zijn sterktes en wat zijn zwaktes?
 • Waarom worden deze kinderen vaak niet begrepen?

Betekenis en vertrouwen geven in BOS-context en bij fusies

Kennismaken met principes van systemisch werk en groepsdynamica

Interne organisatie loopt niet altijd van een leien dakje. En al zeker niet wanneer het gaat om ‘nieuw samengestelde’ organisaties zoals bij fusies of in het kader van bestuurlijke optimalisering en schaalvergroting (BOS).
Deze cursusdag leert je zicht te krijgen op achterliggende dynamieken, niet enkel om te begrijpen wat zich voordoet maar ook om preventieve of curatieve stappen te zetten als leidinggevende.  De cursus richt zich zowel tot wie een taak heeft in de aansturing van een geheel (schoolbestuur, scholengemeenschap, scholengroep) als van de delen (school, campus, afdeling).

Kinderyoga op school, een introductie - kleuters en 1ste leerjaar (herhaling)

Kinderen krijgen vandaag de dag heel veel prikkels binnen en moeten vaak aan allerlei eisen voldoen. Dit leidt vaak tot veel spanning in het lichaam en geest. Als er hier tegenover onvoldoende ontspanning staat, leidt dit vaak tot lichamelijke klachten (buikpijn, hoofdpijn, vermoeidheid), slecht slapen, zich niet goed in hun vel voelen, concentratieproblemen, faalangst, boosheid, agressie...
De verbinding met zichzelf en met de omgeving verdwijnt deels of volledig. Kinderen worden hyperactief of sluiten zich juist af voor zichzelf en hun omgeving.

In kinderyoga komen kinderen op een speelse manier in contact met yoga, met zichzelf en met de ander. Leren luisteren naar het huis waarin je woont, je lichaam, kan al op heel jonge leeftijd. Het kan kinderen helpen zich meer in balans te voelen, leren voelen dat je lichaam en hoofd anders voelt bij bepaalde oefeningen en opmerken dat dit fijn is.
Kinderyoga kan dus een goede ondersteuning zijn voor het kind in zijn fysieke en emotionele groei. Als kinderen goed in hun vel zitten, kan er ook meer ruimte zijn om nieuwe dingen te leren en inspanningen te doen.

In een yogales leren kinderen op een speelse wijze balans voelen tussen beweging en rust, spanning en ontspanning. Kinderyoga kan een goede ondersteuning zijn in de fysieke en emotionele groei van een kind: het houdt het lichaam soepel, verbetert motoriek en concentratie, draagt bij aan zelfvertrouwen en positief denken en vooral: het is gewoon superleuk! Door de oefeningen samen te doen, leren ze ook respectvol omgaan met de ander. In een yogales mogen kinderen gewoon zichzelf zijn, zonder druk, zonder verwachtingen, zonder prestatiedrang...

Krachtig en positief evalueren

Breed evalueren van wiskunde, taal, muzische vakken, LO en WO, zelfevaluaties, portfolio, peer-assessment en anders rapporteren. Geen enkele uitdaging gaan we uit de weg! De aandacht voor nieuwe en andere evaluatievormen is groter dan ooit tevoren. Traditionele evaluatievormen schieten immers op behoorlijk wat terreinen tekort. Daarmee komt meteen de vraag naar heldere en concrete voorbeelden om breed, anders en competentiegericht te evalueren. De vorming geeft houvast rond de onderliggende visie van dit breed evalueren. Het gaat immers over meer dan het gebruik van een aantal trendgevoelige evaluatietools. Het gaat over een andere manier van kijken. Dit 'anders kijken' wordt concreet gemaakt en vertaald naar de realiteit van de lagere school. Hierbij worden veel concrete voorbeelden van breed evalueren aangereikt en besproken.

Leerlingen met leerstoornissen in de lagere school: achtergronden en basisaanpak

De dag van vandaag neemt het aantal leerlingen dat extra ondersteuning nodig heeft, toe. Vaak gaat het om hulp bij of aandacht voor hindernissen die de leerling in de weg staan om een goed leerproces te doorlopen. Hindernissen waar de leerling zelf vaak geen controle over heeft, maar die wel het leerklimaat en de relatie met de leerkracht kunnen beïnvloeden. Voor de leerkracht zelf is het niet altijd eenvoudig om goed in te schatten welke hulp een leerling juist nodig heeft, ook omdat leerlingen onderling erg kunnen verschillen. Het is belangrijk dat zij hierbij de nodige tools aangeboden krijgen.

Met 2,5/3-jarigen aan de slag (herhaling)

Het zijn de allerkleinsten op de school en hebben nog ontzettend veel nood aan veiligheid en geborgenheid. Het zijn 'snuffelaars', 'prutsers'... en gaan dagelijks op ontdekkingstocht. Een hoek is niet om in te blijven, een handtas dient om vol te proppen. Juf, kijk naar mij en leer!

Met kinderen luisteren naar (klassieke) muziek. Kinderen muziek helpen ontdekken, beleven en (muzisch) vormgeven

Kan je kinderen stimuleren om (meer) van klassieke muziek te houden?
Hoe kan je hen helpen geconcentreerd te luisteren en beter te doorleven wat muziek hen doet?
Welke werkvormen kan je hanteren om hun ervaringen bij klassieke muziek vorm te geven?
En hoe kan je hierdoor bijdragen tot de ontwikkeling van muzische en andere (o.m. sociale vaardigheden, taalvaardigheid...) competenties?

Online luisteren en spreken

Luister- en spreekoefeningen zijn erg intens, vragen veel tijd en leveren niet altijd heel veel op.  Via online tools zoals Edpuzzle, Flipgrid en Adobe Spark is er heel wat mogelijk.

Jongeren met extra antennes: over hoogsensitieve jongeren in het s.o.

Steeds vaker duikt de term hoogsensitief/hooggevoelig op. Hooggevoeligheid is geen stoornis, geen aandoening, maar wel een karaktereigenschap die we aantreffen bij 15-20% van de bevolking. Het gaat om jongeren met een heel fijngevoelig zenuwstelsel. Hierdoor worden alle prikkels van buitenaf en ook van binnenin heel intens beleefd. Hooggevoelige jongeren worden vaak letterlijk overspoeld door de vele prikkels die op hen af komen. Dit resulteert soms in heel druk gedrag of op andere momenten gaan ze zich net terugtrekken.

Basiscursus socio-emotionele begeleiding in het s.o. (Beringen)

Als startend leerlingenbegeleider, leerkracht of remedial teacher merkt u regelmatig dat socio-emotionele problemen, eventueel gekoppeld aan leerproblemen, uw leerlingen in hun leren hinderen. Deze nascholing wil uw vaardigheid om leerlingen socio-emotioneel te begeleiden, aanscherpen. Hij biedt bruikbare achtergrondinformatie en brengt de basiselementen aan die een rol spelen binnen het begeleidingsproces. Omdat het de bedoeling is de gegeven achtergrond zo concreet mogelijk te vertalen naar de eigen schoolsituatie, vragen wij aan de deelnemers een grote bereidheid om eigen ervaringen in te brengen als werkmateriaal.

Ontneemt een diagnose de groeikansen van kinderen

Vroeger was een kind actief: "binnen is hij niet te houden", nu heeft hij ADHD. Steeds meer kinderen krijgen een diagnose en groeien op met het idee "ik kan er niet aan doen, ik heb iets".

In elke klas zitten tegenwoordig verschillende kinderen met diagnoses zoals ADHD, ASS en dergelijke. Vaak gaat men al te snel over tot het stellen van dergelijke diagnoses. Kinderen kunnen echter ook in hun ontwikkeling vast komen te zitten in een fase die erg doet denken aan zo'n stoornis. Het verschil maken is belangrijk. In deze nascholing zetten we verschillende brillen op en geven we een aanzet tot aanpak.

Outputbeleid als insteek voor kwaliteitszorg in het BaO

Het outputbeleid is een wezenlijk onderdeel van de integrale kwaliteitszorg van de school.

De Vlaamse overheid erkent en subsidieert scholen: zij stelt werkingsmiddelen ter beschikking, betaalt het personeel, subsidieert nascholing... . Het is dan ook logisch dat scholen verantwoording afleggen. De overheid verwacht dat scholen kwaliteitsvol onderwijs organiseren. Welke resultaten boekt de school bij haar leerlingen? Wat leveren de onderwijsinspanningen op?
Dat zijn relevante vragen als de school én de overheid een beeld willen krijgen van de geboden onderwijskwaliteit.
Het risico bestaat dat de school output uitsluitend bekijkt vanuit het perspectief van verantwoording afleggen. Hierdoor krijgt 'output' een eenzijdige invulling.

Het ontwikkelen van een outputbeleid geeft heel wat mogelijkheden om de kwaliteit van het onderwijs in kaart te brengen, te interpreteren en te verbeteren.
Maar hoe doen we dit dan?

Schrijfmotoriek: mogelijkheden, moeilijkheden en beperkingen (herhaling)

Schrijven als psychomotorische activiteit op maat van het kind.

Aanleren en coachen van attitudes

Opvoeden is een werk van lange adem en bestaat voor een groot deel uit het bijbrengen van attitudes.

Precies doordat leerkrachten, ouders en andere opvoeders niet permanent toezicht kunnen uitoefenen en de momenten waarop ze effectieve controle over het gedrag van jongeren hebben beperkt zijn, is het aanleren van attitudes zo doorslaggevend om bij jongeren het gewenste gedrag te bekomen.

 

Socio-emotionele begeleiding in het basisonderwijs: basiscursus

Als leerkracht, zorgcoördinator of zorgleerkracht merkt u regelmatig dat socio-emotionele problemen, eventueel gekoppeld aan leerproblemen, uw leerlingen in hun leren hinderen. Deze cursus wil uw vaardigheid om leerlingen socio-emotioneel te begeleiden, aanscherpen. Hij biedt bruikbare achtergrondinformatie en brengt de basiselementen aan die een rol spelen binnen het begeleidingsproces. Omdat het de bedoeling is de gegeven achtergrond zo concreet mogelijk te vertalen naar de eigen schoolsituatie, vragen wij aan de deelnemers een grote bereidheid om eigen ervaringen in te brengen als werkmateriaal.

’t Zitemzo … met de (on)bekwaamheid en de privacy van minderjarige leerlingen

Wat als een leerling in een acute noodsituatie je volledige geheimhouding vraagt? Tot hoever reikt ons ambtsgeheim en wanneer hebben we meldingsplicht? Wat als gescheiden ouders beslissingen nemen die het belang van het kind in gevaar brengen? Hoe moeten we omgaan met het recht op informatie van beide ouders? Leerlingen kiezen dikwijls zelf wie ze als (eerste) vertrouwenspersoon aanspreken. Maar wat als deze informatie plots en onverwacht bij jou terechtkomt?

Pedagogisch straffen en belonen: een basis.

We komen uit een cultuur waarin de leerkracht zonder discussie de ‘baas’ was. Die autoritaire cultuur bestaat niet meer. Straffen verliezen meer en meer hun effectiviteit. Toch kan een leerkracht nog altijd ‘echte autoriteit’ verwerven. Wie dat heeft, kan ‘in the flow’ lesgeven. Belonen is een essentieel onderdeel van de goede klaspraktijk. Alleen als je leider bent in de klas en als je ook beloont, krijg je van de klas het recht om te straffen. Hoe doe je dat?

Kwaliteitsvol lesgeven en leiderschap in de klas

We komen uit een cultuur waarin de leerkracht zonder discussie de ‘baas’ was. Die autoritaire cultuur bestaat niet meer. Straffen verliezen meer en meer hun effectiviteit. Toch kan een leerkracht nog altijd ‘echte autoriteit’ verwerven. Wie dat heeft, kan ‘in the flow’ lesgeven.

Teamcoaching

Werken op scholen wordt hoe langer hoe meer een werk van teams. De tijd dat we alles alleen achter gesloten deuren deden, is al een tijd voorbij. Werken in teams veronderstelt ook het coachen van deze teams. Dit lijkt vanzelfsprekend; het is echter veel complexer dan we denken. We willen het in deze vorming niet hebben over vergadertechnieken, wel over het coachen van een team.

Spelen met taal bij (taalzwakke) peuters (2,5-jarigen)

Hoe kan je ...

 • op een speelse manier 2,5-jarigen actief laten genieten van taal?
 • hierbij met prentenboeken, versjes, liedjes ... aan de slag gaan?
 • aan allerlei (muzische) doe-activiteiten taal koppelen?
 • een rijke en prettige taalomgeving uitwerken?
 • ook taalzwakke kinderen optimale kansen bieden?

STEM: robots en aanvankelijk programmeren in het basisonderwijs: starterssessie

Hoe kunnen we een STEM-geletterdheid in ons lager onderwijs realiseren? In de wereld van onze kinderen zit overal technologie om de hoek. Eén van de invalshoeken kan het elementair omgaan met robots en het aansturen van deze robots door eenvoudig programmeren zijn. We willen je laten zien, doen en ervaren hoe dat je dit in jouw klas kan realiseren.
Deze nascholing richt zich naar mensen in het lager onderwijs die weinig of nog geen ervaring hebben met robotica en programmeren.

STEM-didactiek voor het lager onderwijs

Deze nascholing beoogt om de drempel voor het toepassen van techniek, wiskunde en wetenschappen te verlagen door concrete voorbeelden door te nemen met de betrokken leerkrachten.
Deze voorbeelden worden zo aangebracht dat ze direct bruikbaar zijn in een klasomgeving.

Leerzorg in het moderne vreemde talenonderwijs

Heel wat leerlingen in het secundair onderwijs hebben problemen met lezen of schrijven. De oorzaken hiervoor zijn divers en kunnen variëren van zwakke taalaanleg, over anderstaligheidsproblematiek tot leer- en ontwikkelingsstoornissen. Zeker de leerlingen uit deze laatste groep komen in het secundair onderwijs voor grote problemen te staan bij het verwerven van vreemde talen.

Deze cursus wil een aanzet bieden om met deze leerlingen op weg te gaan. In de eerste plaats vanuit de klaspraktijk (mediërend), maar ook vanuit de praktijk van de zorgleerkracht (remediërend). We buigen ons in deze module over vragen als ‘Hoe geef ik vreemde talen in een taalzwakke klas?’, ‘Waar zitten de verschillen tussen spelling van de moedertaal en van vreemde talen?' ‘Hoe kan ik een leerling met dyslexie correct evalueren voor een toets Frans?' ‘Welke specifieke problemen ontstaan er wanneer een leerling met dyslexie in het Engels moet gaan spellen?' ‘Kan een leerling met dyslexie een woordenlijst studeren?’ enz.

In deze nascholing komen de twee belangrijkste vreemde talen uit het s.o. aan bod: Engels en Frans, maar de cursisten kunnen de inzichten gemakkelijk vertalen naar de didaktiek van het Duits of Spaans.

STICORDI - Mag het? Kan het? Wanneer inzetten? Zijn STICORDI-maatregelen effectief in de aanpak van leerproblemen?

STICORDI staat voor: STImuleren - COmpenseren - Remediëren - DIfferentiëren. En Dispenseren. Als een school een STICORDI-aanpak wil afspreken met ouders en kind, helpt dat een kind met leerstoornissen erg vooruit. De juiste aanpak verschilt van kind tot kind. De invulling van de STICORDI-afspraken gebeurt dus best op maat, in samenspraak met de school, de leerkrachten, het zorgteam, het CLB, de ouders, andere begeleiders...

Stimuleren = aanmoedigen: de sterke kanten van het kind benadrukken, begrip tonen voor z'n problemen, aanmoedigen om goed werk te leveren.
Compenseren = gelijk trekken, in balans brengen: het kind krijgt hulp of hulpmiddelen zodat het dezelfde resultaten kan bereiken als z'n klasgenootjes.
Remediëren = oplossingen en hulp op maat geven: het kind krijgt individuele begeleiding en aandacht.
Differentiëren = zelfde leerdoelen en taken iets anders aanpakken: het kind hoeft niet alles op dezelfde manier te doen als de klasgenootjes. Bijv.: taken inkorten, uitbreiden, verlengde instructie...
Dispenseren = bepaalde onderdelen van het leerprogramma laten vallen: het kind hoeft niet alles mee te doen. Bijv.: een kind moet niet hardop voorlezen in de klas.

Met STICORDI-maatregelen ondersteunen we het leren van kinderen met specifieke onderwijsbehoeften. Zo kunnen we een sterke klasomgeving aanbieden die zo veel mogelijk kinderen in staat stelt om de  onderwijsdoelstellingen te bereiken. Zelfs leerlingen die nood hebben aan extra uitdagingen, zijn gebaat bij STICORDI-maatregelen. Door samen te zoeken naar geschikte werkwijzen om tegemoet te komen aan de behoeften van de kinderen, kunnen we een sterk en breed zorgklimaat in de school ontwikkelen.

 

Stressy wiebelkids in de klas

Iedereen herkent ze wel, die kinderen die we vaak aanspreken op hun 'wiebelend' gedrag: "Zit nu eens stil, stop met prullen, concentreer u nu eens...". Of die kinderen waarvan we wel eens zeggen: "Die is toch altijd zo gespannen en gestresseerd, als ze zich wat meer zou ontspannen zou het beter gaan...". Of "Stop eens met dromen, let eens op!..."

Kinderen krijgen op een dag massaal veel prikkels binnen. Veel kinderen slagen er niet in om die op een snelle en efficiënte manier te verwerken, wat tot veel spanning leidt. Dit uit zich dan soms in wiebelen, prullen, concentratieproblemen, wegdromen, stress, lichamelijke klachten, faalangst, uitstelgedrag, onderpresteren...

Dat wiebelen, prullen of wegdromen heeft wel degelijk een functie. Vaak gaat het om een ontladen van opgebouwde spanning. Op zich is ontladen een goede strategie, maar doen kinderen dit soms op zo'n manier dat het storend is voor anderen in het klasgebeuren of dat ze daardoor niet meer kunnen volgen wat er in de klas gebeurt.

Als we dat wiebelen, prullen of wegdromen afblokken zonder iets anders in de plaats te geven, blijven de spanningen zich verder opbouwen en uit zich dat in explosief gedrag of zet het zich om in innerlijke spanning (stress).

We willen in deze dag dan vooral stilstaan bij mogelijke andere kanalen om die spanning te kanaliseren zodat het voor iedereen oké blijft.

Vertrek eens zonder thema

'Vertrek eens zonder thema' is een hot topic. Meer en meer kleuterleerkrachten laten af en toe hun thema's en volgepropte weekschema's los om eens 'echt' tijd te maken voor hun kleuters.
In een sprokkelweek, in een hoekenweek, in een weekje 'tijd maken'...
Wil jij ook ontdekken hoe je meer rust creëert, meer tijd krijgt om mee te spelen, te observeren, te genieten en interesses van kleuters te ontdekken...
Mis dan zeker deze nascholing niet! Ga voor jezelf op zoek naar jouw evenwicht tussen werken vanuit een thema en werken zonder thema. En groei meer naar je kleuters toe!

Wetenschap en techniek in de kleuterklas

"Ik heb geen speciaal talent. Ik ben slechts nieuwsgierig." (Albert Einstein)

Kleuters zijn van nature nieuwsgierig en willen voluit de wereld ontdekken. Hoe wij hiermee omgaan, is cruciaal voor de ontwikkeling en leergierigheid van kinderen. Net daarover gaat het in deze vorming. Je komt te weten wat wetenschap en techniek inhoudt. Welke houding vraagt dit van ons? Van daaruit springen we direct de praktijk in en wordt nagegaan hoe we onze kleuters als volwaardige partners betrekken in het scheppen van een krachtige leeromgeving.

Tegenwoordig heerst een structureel tekort aan exacte wetenschappers en technici, wat door een steeds meer technologisch wordende maatschappij als een economische handicap wordt ervaren. Competentieontwikkeling in wetenschap en techniek beoogt onder meer een versterking van democratisch burgerschap en integratie in een technologische maatschappij en de uitbouw van een duurzame samenleving.

Wetenschap en techniek genieten ook binnen het ervaringsgericht onderwijs ruime aandacht. Deze leerdomeinen geven kinderen de mogelijkheid om hun talenten te ontdekken. Kinderen willen greep krijgen op de steeds meer technischer van aard wordende wereld waarin zij fysiek deel van uitmaken. Ze zijn onderzoekers die, vanuit een nieuwsgierige houding, betekenis willen geven aan dingen door verklaringen te vinden of te ontdekken hoe voorwerpen werken.

Wetenschap en techniek in het lager onderwijs

"Ik heb geen speciaal talent. Ik ben slechts nieuwsgierig." (Albert Einstein)

Tegenwoordig heerst een structureel tekort aan exacte wetenschappers en technici, wat door een steeds meer technologisch wordende maatschappij als een economische handicap wordt ervaren. Competentieontwikkeling in wetenschap en techniek beoogt onder meer een versterking van democratisch burgerschap en integratie in een technologische maatschappij en de uitbouw van een duurzame samenleving.

Wetenschap en techniek genieten ook binnen het ervaringsgericht onderwijs ruime aandacht. Deze leerdomeinen geven kinderen de mogelijkheid om hun talenten te ontdekken. Kinderen willen greep krijgen op de steeds meer technischer van aard wordende wereld waarin zij fysiek deel van uitmaken. Ze zijn onderzoekers die, vanuit een nieuwsgierige houding, betekenis willen geven aan dingen door verklaringen te vinden of te ontdekken hoe voorwerpen werken.

Woordenschat stimuleren in de kleuterklas

Is taal ook een actiepunt voor jouw kleuterschool? Willen jullie de woordenschatontwikkeling van de kleuters versnellen? Ervaar je misschien dat jouw kleuters de themawoordenschat onvoldoende absorberen, of ze snel weer vergeten zijn, vooral de kleuters die dit het meeste nodig hebben?

Taaltrajecten leesvaardigheid opzetten in de basisschool na de screening

Sinds enkele jaren zijn scholen verplicht om instroomleerlingen te screenen op taalvaardigheid. Hoe zet je op basis van die screening taaltrajecten op? Welke maatregelen zijn zinvol om zowel taalsterke als taalzwakkere leerlingen te ondersteunen? We kijken met name naar de opbouw van lees- en schrijfvaardigheid, en naar de aanpak van woordenschatonderwijs.

Wet- en regelgeving over leerlingen (s.o.)

Het secundair onderwijs wordt ingrijpend hervormd. Elke school is in dat proces betrokken partij. Deze nieuwe en ingrijpende regelgeving is belangrijk voor scholen en Centra voor Leerlingenbegeleiding in het kader van de oriëntering van leerlingen binnen het secundair onderwijs.

Vernieuwende werkvormen binnen kleuterdans

In deze nascholing leren we meer over dansen met kleuters. We gaan aan de slag met een dansdobbelsteen, een prentenboek en een rode draad rond prenten. Dit is een zeer praktijkgerichte nascholing. Doe je danskledij maar aan!

Bemiddelen vanuit verbindende communicatie

De kracht van de ont-moeting
Kleine ergernissen eindigen nu te vaak bij een beroepscommissie of zelfs bij een arbeidsrechtbank. Een rechtszaak levert jammer genoeg nooit winnaars op. Bemiddeling daarentegen levert geen verliezers op. Hoe maak je zo’n win-winsituatie mogelijk?

Samenwerking stimuleren vanuit verbindende communicatie

Helderheid troef!
We communiceren tegenwoordig vaak via allerhande (sociale) media. Het levert ons een snelle communicatie op maar is die ook altijd efficiënt?

Geheugen- en inprentingsproblemen (herhaling)

Onze kinderen kunnen niets meer onthouden! Ze leren geen versjes meer, moeten geen moeite doen om een telefoonnummer te onthouden en krijgen een invulblad waarop ze nog alleen enkele woordjes moeten opschrijven. Ze moeten 'studeren met inzicht' en vergeten daarbij dat leerstof inprenten nog steeds een volwaardige fase is bij het studeren.

Leuke bewegingstussendoortjes voor in de klas

Kinderen krijgen vandaag de dag veel prikkels binnen en ervaren vaak veel druk. Bij het ene kind uit zich dit in het zich afsluiten en wegdromen, het andere kind wordt net overactief en druk, waardoor zich concentreren moeilijk wordt.
Tijdens deze nascholing leer je leuke bewegingstussendoortjes om met kinderen in de klas te doen om zo meer rust, evenwicht, concentratie en motivatie te krijgen. Extra meegenomen is dat deze tussendoortjes ook zorgen voor een fijne groepsgeest in de klas.

Jongeren met extra antennes: over hoogsensitieve jongeren in het s.o. (herhaling 1)

Steeds vaker duikt de term hoogsensitief/hooggevoelig op. Hooggevoeligheid is geen stoornis, geen aandoening, maar wel een karaktereigenschap die we aantreffen bij 15-20% van de bevolking.
Het gaat om jongeren met een heel fijngevoelig zenuwstelsel. Hierdoor worden alle prikkels van buitenaf en ook van binnenin heel intens beleefd. Hooggevoelige jongeren worden vaak letterlijk overspoeld door de vele prikkels die op hen af komen. Dit resulteert soms in heel druk gedrag of op andere momenten gaan ze zich net terugtrekken.

Zelfverwonding bij jongeren. Hoe kunnen we er op school mee omgaan?

Uit onderzoek bij leerlingen uit scholen in Vlaanderen bleek dat 13% van de jongeren tussen 14 en 17 jaar ooit aan zelfbeschadiging deed. Bij deze cijfers gaat het zowel over zelfverwonding (krassen, snijden...) als over zelfmoordpogingen. Nieuw onderzoek uit 2006 richtte zich enkel op zelfverwonding en kwam tot cijfers van 1 op 5 jongeren die erkenden zichzelf opzettelijk een wonde te hebben toegebracht. Daarna kwam het thema minder in de belangstelling maar sedert 2011 stellen we opnieuw vast dat veel scholen kampen met jongeren die aan zelfverwonding doen.

Voor leerkrachten en leerlingenbegeleiders is het niet makkelijk om hier mee om te gaan. Ook ouders en vrienden voelen meestal onmacht als ze geconfronteerd worden met een jongere die zichzelf verwondt.
De eerste opvang en blijvende steun door direct betrokkenen blijkt echter van groot belang te zijn in het hulpverleningsproces.

Oplossingsgericht coachen van schoolteams

Veel scholen ervaren het oplossingsgerichte coachen als erg verfrissend vanwege de focus op een positieve toekomst in plaats van op een negatieve actuele toestand.

Slim onderpresteren aanpakken

Onderpresteren blijkt in de praktijk een hardnekkig probleem. Om leerkrachten en onderpresteerder doelgerichter te laten werken, hebben Tania Gevaert en Ophélie Desmet het boek Slim onderpresteren aanpakken geschreven (Garant, 2016). Deze workshop reikt je een aantal basis tools aan voor de begeleiding van onderpresteerders.

Kinderen met extra antennetjes: omgaan met hooggevoelige kinderen in de klas (herhaling)

Steeds vaker duikt de term hoogsensitief/hooggevoelig op. Ook het tijdschrift Klasse schreef er al enkele malen over.
Hooggevoeligheid is geen stoornis, maar wel een karaktereigenschap die we aantreffen bij 15-20% van de bevolking.
Het gaat om kinderen met een heel fijngevoelig zenuwstelsel. Hierdoor worden alle prikkels van buitenaf en ook van binnenin heel intens beleefd. Hooggevoelige kinderen worden vaak letterlijk overspoeld door de vele prikkels die op hen af komen.
Dit resulteert soms in heel druk gedrag of op andere momenten gaan ze zich net terugtrekken.

Met een goede zorgvraag naar het MDO

Nog te vaak blijft een MDO bij het vaststellen en beschrijven van het probleem of wat de leerkracht als probleem ervaart (overzicht). Nog te weinig zetten we de stap naar inzicht: 'wat betekent het voor dit kind', om uiteindelijk te komen tot de juiste werkpunten en interventies (uitzicht).
Geïntegreerde zorg betekent dat alle leraren betrokken zijn in de zorgverlening aan leerlingen en deze begeleiding integreren in hun onderwijskundige en pedagogische aanpak. De rol van de leraar in het verlenen van zorg komt dus veel meer centraal te staan. (Jacobs & Struyf, 2010).

Met deze vorming 'Met een goede zorgvraag naar het MDO' verkennen we de mogelijkheden om het MDO voor te bereiden, zorgvragen te formuleren en tot werkpunten en interventies te komen. We reflecteren over ons eigen handelen om van daaruit op het MDO samen tot afspraken te komen en een stap vooruit te zetten in de begeleiding van kinderen.

Goede toets- en examenvragen opstellen

In deze vorming krijgt “Ik ga toetsen en examens verbeteren” een andere betekenis. Aan de hand van twee centrale vragen bekijk je – samen met de andere deelnemers – je eigen toetsmateriaal kritisch.

Doordacht evalueren met meerkeuzevragen

In elk vakgebied kan je bepaalde doelstellingen het meest effectief en tijdsefficiënt evalueren met meerkeuzevragen. Bovendien worden heel wat leerlingen in het hoger onderwijs of bij sollicitaties geconfronteerd met meerkeuzevragen. Hier bereid je ze best goed op voor.

 

In deze nascholing sta je stil bij de mogelijkheden en beperkingen van meerkeuzevragen binnen een hedendaagse evaluatiepraktijk. Je krijgt een kader, veel tips en voorbeelden uit verscheidene vakgebieden.

Plastische opvoeding met PC

Leerkrachten plastische opvoeding willen graag digitale technieken toepassen in de lessen maar dit lijkt soms moeilijk.

Vaak is er angst voor de technische aspecten en de beschikbaarheid van apparatuur. We bekijken hoe we met eenvoudige technieken en met weinig middelen aan de slag kunnen.

Omgaan met jonge kinderen met moeilijk gedrag: basiscursus (herhaling)

Zowat alle kinderen vertonen wel eens moeilijk gedrag. Bij sommige kinderen gebeurt het vaker en dan gaan leerkrachten best stevig in hun schoenen staan. Achterhalen waarom deze kinderen vervelend blijven doen, ook al vragen we hen om het anders te doen, is essentieel.

Stressy wiebelkids in de klas (herhaling)

Iedereen herkent ze wel, die kinderen die we vaak aanspreken op hun 'wiebelend' gedrag: "Zit nu eens stil, stop met prullen, concentreer u nu eens...". Of die kinderen waarvan we wel eens zeggen: "Die is toch altijd zo gespannen en gestresseerd, als ze zich wat meer zou ontspannen zou het beter gaan...". Of "Stop eens met dromen, let eens op!..."

Kinderen krijgen op een dag massaal veel prikkels binnen. Veel kinderen slagen er niet in om die op een snelle en efficiënte manier te verwerken, wat tot veel spanning leidt. Dit uit zich dan soms in wiebelen, prullen, concentratieproblemen, wegdromen, stress, lichamelijke klachten, faalangst, uitstelgedrag, onderpresteren...

Dat wiebelen, prullen of wegdromen heeft wel degelijk een functie. Vaak gaat het om een ontladen van opgebouwde spanning. Op zich is ontladen een goede strategie, maar doen kinderen dit soms op zo'n manier dat het storend is voor anderen in het klasgebeuren of dat ze daardoor niet meer kunnen volgen wat er in de klas gebeurt.

Als we dat wiebelen, prullen of wegdromen afblokken zonder iets anders in de plaats te geven, blijven de spanningen zich verder opbouwen en uit zich dat in explosief gedrag of zet het zich om in innerlijke spanning (stress).

We willen in deze dag dan vooral stilstaan bij mogelijke andere kanalen om die spanning te kanaliseren zodat het voor iedereen oké blijft.

Basiscursus: Motoren schakelen – beveiligen - regelen

Bij het ontwerpen van schakelkasten voor een productielijn is de keuze van de JUISTE componenten voor een motorvertrek zeer belangrijk alsmede de JUISTE instelling van de beveiliging. Naast het traditionele schakelmateriaal dienen er zich momenteel ook een aantal nieuwe mogelijkheden aan op dit vlak.

In deze opleidingssessies wordt aandacht besteed aan de optimale selectie en instelling van motorvertrekken.

Vertrek eens zonder thema (herhaling)

'Vertrek eens zonder thema' is een hot topic. Meer en meer kleuterleerkrachten laten af en toe hun thema's en volgepropte weekschema's los om eens 'echt' tijd te maken voor hun kleuters.
In een sprokkelweek, in een hoekenweek, in een weekje 'tijd maken'...
Wil jij ook ontdekken hoe je meer rust creëert, meer tijd krijgt om mee te spelen, te observeren, te genieten en interesses van kleuters te ontdekken...
Mis dan zeker deze nascholing niet! Ga voor jezelf op zoek naar jouw evenwicht tussen werken vanuit een thema en werken zonder thema. En groei meer naar je kleuters toe!

DCD of dyspraxie op de schoolbanken… nog een etiket erbij!? (s.o.)

DCD (developmental coordination disorder of ontwikkelingsdyspraxie) is een vaak voorkomende diagnose bij jongeren. Hun schoolcarrière gaat vaak niet over rozen. Hoe kunnen wij als leerkrachten hun leerproces optimaliseren, hen doen geloven in zichzelf ondanks hun handicap en ook omgaan met onze eigen onmacht en beperkingen?

Hoe kunnen we in ons lesgebeuren aanpassingen doen die voor hen en ons het samenwerken en samen leren bevorderen?

We geven een aantal antwoorden om hopelijk geïnspireerd weer voor de klas te gaan. Wat kunnen we binnen het secundair onderwijs voor deze leerlingen doen? Hoe kunnen deze jonge mensen ondanks hun beperking hun weg vinden tussen verschillende vakken, leerkrachten en lokalen? Hoe kunnen zij wegwijs geraken in het kluwen van toetsen, examens en taken?

Basisopleiding voor de beginnende vertrouwenspersoon (herhaling)

De vertrouwenspersoon speelt een belangrijke rol in de preventie en behandeling van psychosociale risico’s op het werk.

Vertrouwenspersonen zijn vooral van belang voor de ‘eerstelijnsinterventie’. Het KB van 10 april 2014 bespreekt uitgebreid de behandeling van psychosociale risico’s op het werk.

 

Deze opleiding beantwoordt aan de bepalingen van het Koninklijk besluit van 10 april 2014 betreffende ‘de preventie van psychosociale risico’s op het werk’.

Deze nieuwe regelgeving vereist dat de werkgever ervoor zorgt dat de vertrouwenspersoon zijn opdrachten te allen tijde volledig en doeltreffend vervult (art. 59) en dat hij de nodige maatregelen treft opdat de vertrouwenspersoon beschikt over de vaardigheden en kennis die nodig zijn voor de uitoefening van zijn opdrachten (art. 60).

 

Hoewel de aanduiding van de vertrouwenspersoon niet verplicht is, wordt dit echter wel sterk aanbevolen, ook in onze scholen. Aangeduide vertrouwenspersonen worden hierbij dan wel verplicht een ‘aangepaste opleiding’ te volgen.

 

De wetgeving legt geen uniforme opleiding op aan de vertrouwenspersonen, maar beoogt wel een aantal doelstellingen op het vlak van de vereiste vaardigheden en kennis. 

 

 

(V)aardig in gesprek met leerling en ouders in het BaO

Vanuit het begeleidingsgebeuren binnen de school vinden we dat het ons al aardig lukt om in gesprek te gaan met leerlingen en ouders. Toch vertrekken we hierbij eerder vanuit ons referentiekader en onze perceptie van de realiteit. Hierdoor gaan we makkelijk voorbij aan de beleving van de leerling en de ouders en slagen we er onvoldoende in om “hun spoor” te beluisteren en te volgen.

Vaardig in gesprek gaan betekent dat we begeleidings- en gespreksvaardigheden eigen maken om beter aan te sluiten op het spoor van de leerling en de ouders en van daaruit de begeleiding optimaler vorm geven en groei mogelijk maken.

Verbindend samenwerken met ouders binnen het M-decreet: kansen en valkuilen (BaO)

Soms vergeten we dat ouders onze belangrijkste partners zijn om de begeleiding van leerlingen met specifieke zorgvragen zo optimaal mogelijk te laten verlopen. Een verbindende samenwerking veronderstelt een continue afstemming tussen school, ouders en leerling. De dagdagelijks realiteit voelt regelmatig aan als een “mijnenveld” waar we vanuit de school behoedzaam de juiste route proberen uit te stippelen.

Kaatje Klank. Werken aan klankbewustzijn en -articulatie in de kleuterklas

Vind je het ook zo moeilijk om te beginnen met ontluikende geletterdheid omdat je het gevoel hebt dat jouw kleuters er nog niet aan toe zijn?
Twijfel je over het belang van sommige activiteiten omtrent klankbewustzijn?
En vraag je je af hoe je ook taalzwakkere en anderstalige kleuters mee op die 'klankkar' kan laten springen?
Dan is deze nascholing over de taaleducatieve methode 'Kaatje Klank' iets voor jou!

De methode 'Kaatje Klank' stimuleert op een muzische manier de luister - en spreekvaardigheden en het klankbewustzijn van vierjarige kleuters, als voorbereiding op het leren lezen in de lagere school.
Kaatje Klank onderscheidt zich doordat de methode gebaseerd is op de meest recente wetenschappelijke inzichten.

Speelplaatsmanagement - De speelplaats als sociale oefenplek (herhaling)

In onze scholen gaat terecht veel aandacht naar wat er in de klas gebeurt: leren en onderwijzen zijn immers onze kernthema's. De speelplaats blijft daarbij nog vaak buiten het vizier. En toch kan de 'speeltijd' kwaliteitsvolle 'leer- en oefentijd' zijn!

Spelen met kinderboeken

 • Welke mogelijkheden bieden kinderboeken om tot spelen te komen?
 • Hoe kunnen kinderboeken en spelvormen elkaar verrijken?
 • Hoe kunnen spelvormen talige, emotionele, sociale en creatieve competenties verhogen?
 • En hoe kunnen ze het leesplezier verhogen?

Spelen met prentenboeken. 101 spelvormen om prentenboeken tot leven te brengen

 • Welke mogelijkheden bieden prentenboeken om tot spelen te komen?
 • Hoe kunnen prentenboeken en spelvormen elkaar verrijken?
 • Hoe kunnen spelvormen talige, emotionele, sociale en creatieve competenties verhogen?
 • En hoe kunnen ze het leesplezier verhogen?

iPads in het kleuteronderwijs - basiscursus

In deze nascholing bekijken we hoe je met kleuters en iPads aan de slag kan.

Aandacht voor talenten van kinderen

Ken je dat moment? Als een kind je met fonkelende ogen je iets laat zien, waar het met veel plezier hard aan gewerkt heeft... Als je kinderen ziet genieten van het ontdekken van nieuwe mogelijkheden... Deze momenten hebben iets bijzonders. Het raakt hen en het raakt jou. De betekenis van deze gebeurtenissen draagt echter verder dan dat ene moment. Het gaat om de kracht, de dynamiek die 'leren en ontwikkelen' heet, die hier aangesproken wordt. Talent!

Inzetten op talent betekent dat kinderen zich mogen ontwikkelen, weten wat ze waard zijn en dit ook kunnen inzetten in een gedeeld maatschappelijk verhaal!

iPads in het lager onderwijs - basiscursus

In deze nascholing gaan we bekijken hoe je in de lagere school met iPads aan de slag kan.

DCD of dyspraxie op de schoolbanken... nog een etiket erbij!? (lager onderwijs)

DCD (developmental coordination disorder of ontwikkelingsdyspraxie) is een veel voorkomende diagnose bij kinderen. Hun schoolcarrière gaat vaak niet over rozen. Hoe kunnen wij als leerkrachten hun leerproces optimaliseren, hen doen geloven in zichzelf ondanks hun handicap en ook omgaan met onze eigen onmacht en beperkingen?
Hoe kunnen we in ons lesgebeuren aanpassingen doen die voor hen en ons het samenwerken en samen leren bevorderen?

De nascholing biedt een aantal antwoorden op deze vragen om geïnspireerd weer voor de klas te gaan.

 

Hoe sociale vaardigheden van kinderen vergroten?

Sociale vaardigheden zijn nodig om met anderen kinderen te kunnen spelen, om vrienden te maken. Bij sommige kinderen verloopt dit contact niet zo vlot, zo komen ze steeds meer alleen te staan. Hoe kan je kinderen 'sterker' en 'weerbaarder' maken door te werken aan hun zelfvertrouwen en hen sociaal inzicht bij te brengen?

Coachen van competentieontwikkelend leren. Groeikracht waarderen en stimuleren.

'Competentiegericht leren’ raakt meer en meer ingeburgerd in het onderwijs. Deze pedagogisch-didactische werkvorm vergt een heel eigen organisatie. De klemtoon tijdens deze dag ligt aan de ene kant op de begeleidingshouding van de leerkracht die vereist is, wil deze werkvorm volledig tot haar recht komen, en aan de andere kant op de beleids-voorwaarden die gecreëerd kunnen worden om dit coachend lesgeven te stimuleren.

 

Hoe sociale vaardigheden van kinderen vergroten?

Sociale vaardigheden zijn nodig om met anderen kinderen te kunnen spelen, om vrienden te maken. Bij sommige kinderen verloopt dit contact niet zo vlot, zo komen ze steeds meer alleen te staan. Hoe kan je kinderen 'sterker' en 'weerbaarder' maken door te werken aan hun zelfvertrouwen en hen sociaal inzicht bij te brengen?

iPads in het kleuteronderwijs - vervolgsessie

In deze vervolgsessie gaan we wat dieper in op apps. 

iPads in het lager onderwijs - vervolgsessie

In deze vervolgsessie gaan we wat dieper in op apps.

 

Flip je klas in het BaO

Flipping the classroom komt steeds meer onder de aandacht. Je haalt de klassikale instructie uit het gemeenschappelijk lesmoment en vervangt die door een digitale instructie zodat je meer tijd vrij krijgt om in de klas te oefenen. Maar hoe pak je dit aan met je leerlingen of studenten?

Hier schrijft men Latijns schrift. Basisbegrippen bij kennismaking met andersalfabete nieuwkomers

In een normale klascontext is lezen en schrijven in het Latijnse alfabet een middel voor taalleren. Dit is niet voor iedereen vanzelfsprekend. Er zijn heel wat leerlingen die geschoold werden in een ander schrift.  De overgang naar het Nederlands is dan extra moeilijk. Hoe bereiden we hen voor op Nederlands leren met het Latijnse alfabet? Andersalfabeten hebben nood aan een voortraject of verhoogde zorg om het Latijnse schrift beter te leren kennen.

Meten en ruimte in de kleuterklas

Activiteiten waarbij de kleuters actief gaan meten en leren rond ruimtelijk inzicht, zijn niet altijd even makkelijk te integreren in het thematisch werken van de kleuterschool.
In deze nascholing leer je hoe je ook bij minder evidente thema’s toch doelgericht kan werken rond meten en ruimte. Leren van elkaar en uitwisselen van ideeën staan centraal.

Update dyslexie voor taalleerkrachten

Vele scholen zijn jaren geleden gestart met een dyslexiebeleid. Er werd nageschoold en op basis daarvan vergaderd om concrete begeleidings-plannen met Sticordi-maatregelen op te stellen. Ondertussen zijn er jaren van praktijkervaring overheen gegaan, met succeservaringen en frustraties. Bovendien verlegt het M-decreet de focus naar alle lees- en spelzwakke leerlingen.

Kunnen Franse lessen aso nog hip zijn?

Leerlingen boeien in de lessen Frans is geen vanzelfsprekendheid.  Frans is moeilijk en niet echt in bij leerlingen.  Kun je toch leerlingen enthousiasmeren voor je vak?

Aan de slag in de NT2-klas: handvatten voor beginnende leerkrachten in het volwassenenonderwijs

Leerkrachten die in het volwassenenonderwijs Nederlands aan anderstaligen (NT2) les beginnen te geven, zijn daar soms niet op voorbereid. Ze hebben in hun opleiding als leerkracht vaak weinig inzichten meegekregen over Nederlands taalonderwijs aan deze specifieke doelgroep. Een goede kijk op een aantal aspecten van het onderwijs Nederlands als tweede taal is echter van groot belang om op een didactisch verantwoorde manier te werk te gaan. In deze cursus wordt een aantal aandachtspunten beknopt behandeld.

Kunnen Franse lessen aso nog hip zijn? (herhaling)

Leerlingen boeien in de lessen Frans is geen vanzelfsprekendheid.  Frans is moeilijk en niet echt in bij leerlingen.  Kun je toch leerlingen enthousiasmeren voor je vak?

NT2-didactiek in de onthaalklas

Een okan–leraar heeft de taak om anderstalige nieuwkomers op een jaar tijd klaar te stomen voor een vervolgtraject in het secundair onderwijs. Dat is geen evidente opdracht. Deze cursus wil okan–leraren de nodige tools aanreiken om het maximum uit een okan–jaar te halen, vertrekkende vanuit de didactiek Nederlands als tweede taal. De belangrijkste bouwstenen van een okan–les worden theoretisch belicht en ingeoefend aan de hand van voorbeelden uit de praktijk.

AFGELAST Ervaringen uitwisselen voor Frans in de 3 graden aso-tso-kso-bso

OPGELET: De lesgever kan deze cursus niet meer geven. Excuses voor dit ongemak buiten onze wil om.

Leraren hebben vaak heel wat praktische vragen vanuit de lespraktijk Frans van de 3 graden; sommige collega's hebben mooie oplossingen of manieren van aanpakken. We gaan tijdens deze sessie heel veel ervaringen en ideeën uitwisselen.

Cocreatief samenwerken en leidinggeven in het BaO

Je wil een gedragen aanpak voor de uitdagingen waar je school voor staat? Dan creëer je de oplossingen sámen met de leerkrachten en andere betrokkenen.

Moet er dan geen straf volgen?

Na ongewenst gedrag volgt steevast de vraag: "Welke straf zullen we dit kind geven?" Leerkrachten zoeken naar de beste straf: niet te hard en niet te soft, een straf waar het kind echt iets van leert... en liever nog gebruiken we beloningen voor gewenst gedrag. Veel scholen zijn op zoek naar een sanctiebeleid dat vruchten afwerpt.
Maar is het uitwerken van een sanctiebeleid de goede weg? Op deze inspiratiedag worden er enkele inzichten aangereikt over gedragsverandering, die verder kijken dan alleen straffen en belonen.

Zingen in de lagere school: een must!

Kinderen moeten van jongs af aan de kans krijgen om actief te musiceren, bij voorkeur met de stem. Zingen op school is onmisbaar voor het verwerven van vele muzische competenties.

Weerbaarheid bij leerlingen in het s.o.: een verbindende en actieve methodiek

Weerbaarheid is een term die de laatste jaren in het onderwijs steeds meer onder de aandacht komt. Jongeren lijken vandaag de dag steeds moeilijker 'nee' te kunnen zeggen tegen hun leeftijdsgenoten. Leerlingen worden gepest en weten niet hoe ze op een constructieve wijze voor zichzelf kunnen opkomen. We verwachten van relatief jonge tieners dat ze weten wat het beste voor hen is en hier ook naar handelen. Maar we bieden ze misschien niet altijd de tools om dit te doen.

Werken rond diversiteit op school: 'de cultuurcoach'

Bij een steeds groeiend aantal  van onze leerlingen verschilt de thuiscultuur grondig van de schoolcultuur. Deze verschillen kunnen te wijten zijn aan kansarmoede, etnische verschillen, verschillen in nationaliteit, geloofsverschillen...  De meeste leerlingen bezitten de vaardigheden en mogelijkheden om de verschillende thuis- en schoolcultuur te combineren. Voor sommige leerlingen is dit minder evident. Opgroeien in verschillende culturele contexten kan zich bij hen manifesteren in moeilijkheden op vlak van studie, motivatie, communicatie, gedrag. Een cultuurcoach begeleidt leerlingen die met deze zaken worstelen.

Ook voor leerkrachten is het niet altijd evident om met de diversiteit binnen de leerlingengroep om te gaan. Een cultuurcoach biedt ook hier ondersteuning en voorziet een aanbod aan leerkrachten om hen te versterken bij het omgaan met diversiteit in de klas en op school.

Faalangst de baas in het lager onderwijs

Kinderen en faalangst... het lijkt hoe langer hoe meer eigen aan deze tijd. Bang om te mislukken, bang om niet aan de verwachtingen te voldoen die ouders, de meester of de juf en/of het kind zelf vooropstellen. Faalangst kent iedereen: je voelt het in situaties waarin je een prestatie moet leveren die anderen beoordelen. Het wordt een probleem als je er niet mee kan omgaan, als het je hindert bij het gewoon naar school gaan. We willen kinderen sterker maken in het omgaan met hun angst op school.
Aandacht besteden aan faalangst op school kan binnen elke les gebeuren. We kijken met een handelingsgerichte bril naar faalangst. Van daaruit kan er indirect en preventief gewerkt worden: anders leren doen, denken en voelen speelt daarbij een centrale rol. Ook het minder faalangstige kind haalt hier voordeel uit.

We vertrekken vanuit het belang van een handelingsgerichte, preventieve aanpak, gekoppeld aan specifieke werkvormen en methodieken.

Van de deelnemers wordt verwacht op een interactieve manier met het aangebrachte materiaal om te gaan. Vanuit concrete vragen kan de eigen klas/schoolrealiteit getoetst worden aan de aangereikte bril om 'faalangst de baas' te worden.

Personeelsadministratie voor beginners (zesdaagse) (herhaling)

Er wordt inzicht geboden in de diverse personeelsdossiers, zowel op het vlak van regelgeving als op dat van praktische uitvoering.

Interne kwaliteitszorg

Op welke manier kan een school op een aanvaardbare en realistische manier aandacht besteden aan kwaliteitszorg? (module van 2 dagen)

Basiscursus communicatie en training

Horen, zien en zwijgen... het lijkt zo makkelijk en is toch zo moeilijk. Leerlingen en hun ouders, collega's, willen zich gezien, gehoord en begrepen voelen. Hoe vind je daarin de juiste weg?
Effectief communiceren is een vaardigheid die je kan aanleren en trainen. Zowel in individuele gesprekken als in interactie met een werkgroep of klas, kan het 'begrijpen' van communicatie een meerwaarde vormen. In deze nascholing krijg je inzicht in de mechanismen van menselijke communicatie, in het communiceren via taal en lichaamstaal. Het helpt je in de omgang met anderen wanneer je je bewust wordt van de effecten van jouw 'horen, zien en zwijgen'.
We werken interactief en liefst vanuit jouw ervaringen als deelnemer. Je analyseert de rol van je eigen interpretatiekader en verbreedt dit naar een groeigericht kijken en communiceren. Je krijgt handvatten om de brug te slaan tussen leerlingen, ouders en leerkrachten.

'Horen, zien en zwijgen' geeft een inleidende, praktische kijk op je communicatievaardigheden. Van daaruit kan je verdiepen naar bv. 'Hoe motiveer ik leerlingen?', 'Hoe ga ik om met lastige situaties?', 'Hoe organiseer ik mijn klasmanagement?', e.a.

Een groepswerk individueel scoren

Organiseer je wel eens een groepswerk in je les? Geef je dan ook punten op het groepswerk? Heb je het soms moeilijk met het feit dat je bij een groepswerk vaak enkel het eindproduct kan beoordelen? Vind je dat het eindcijfer in een groepswerk soms niet voor ieder lid van de groep hetzelfde hoeft te zijn?

Leerkracht wordt 'schattenjager': motiverende didactische werkvormen

Een les staat of valt met de keuze van een goed overdachte didactische werkvorm. De kennis van diverse didactische werkvormen is dan ook onontbeerlijk voor elke leerkracht. De gepaste didactische werkvorm gebruiken is niet enkel de sleutel tot het succes van de leerkracht, maar belangrijker nog, leidt tot de succeservaring van de leerlingen.

Oplossingsgericht aan de slag met (on)gemotiveerde jongeren (s.o.) (herhaling 1)

Veel jongeren lijken nauwelijks gemotiveerd om hun best te doen op school. En later dan? Hoe kunnen we onze jongeren blijvend motiveren? Van zodra een schooljaar enkele weken bezig is, wordt dit een uitdaging. Hoe herken ik motivatieproblemen en hoe kan ik deze voorkomen of ombuigen? Motiverend lesgeven... is immers ook wederzijds beïnvloeden.

Tijdens de eerste dag staan we stil bij wat motivatie precies is en hoe we het kunnen begrijpen. We verkennen enkele basisprincipes (zelfdeterminatietheorie) om er gemotiveerd in je les mee aan de slag te gaan. Inzicht in de oorzaken van demotivatie kan je ook helpen om preventief te werken. We zetten de laatste inzichten uit motivatie-onderzoek om in wat motiverend werkt in de klas.

Op de tweede dag focussen we ook op je persoonlijke coachhouding: hoe kan je motiverende gesprekstechnieken inzetten in het oplossingsgericht coachen van jongeren? Hoe kan je ondersteuning bieden om jongeren te helpen terug de nodige energie te vinden om zichzelf te motiveren? Er is gelegenheid tot oefenen (eigen situaties), nabespreking en feedback.

Rugvriendelijk leven en werken als leerkracht

Zo'n 80% van de bevolking wordt ooit in zijn leven geconfronteerd met rugklachten. Ook personeel werkzaam in scholen ontsnapt hier niet aan. Aangezien een rugproblematiek een enorme impact heeft op uw hele leven (persoonlijk, sociaal, werk, vrije tijd...) is het heel erg belangrijk om zorgzaam met uw rug om te gaan. We maken de deelnemers hierop attent en geven allerlei praktische tips die ze kunnen toepassen op het werk als privé.

Spel- en werkvormen inzetten voor coöperatief leren

Hoe kom je tegemoet aan individuele verschillen tussen leerlingen? Hoe zorg je ervoor dat hun aandeel van gemiddeld maximaal één minuut spreken per lesuur exponentieel toeneemt? Hoe verhoog je de motivatie van leerlingen voor je vak? Een effectieve manier om aan deze actuele onderwijsbehoeften tegemoet te komen, is het inschakelen van coöperatieve didactische werkvormen.

Maar als je de leerlingen laat samenwerken in een groepje, draait het er vaak op uit dat enkele ijverigen de trein trekken en de rest van het groepje er zijn karretje aan vasthangt. Dat is erg frustrerend, niet in het minst voor de leerlingen zelf! En bovendien: hoe kan je het groepswerk evalueren op een eerlijke en steekhoudende manier?

We benaderen de nascholing op een lichtvoetige en creatieve manier via gevarieerde en praktijkgerichte oefeningen. Als deelnemer doorloop je een groot aantal van de speelse werkvormen die coöperatief leren mogelijk maken. De nascholing is opgebouwd uit verschillende interactieve componenten, waarbij de deelnemers zelfontdekkend, ervaringsgericht en samenwerkend de inzichten verwerven. We verwachten daarom een actieve deelname aan deze vorming.

Stemtechniek voor leerkrachten

Citroenwater drinken helpt niet meer! We voelen hoe we vermoeid geraken bij het spreken, krijgen keelpijn, worden hees of hebben helemaal geen stemgeluid meer. Dit komt omdat we een belangrijk facet van het spreken over het hoofd zagen, nl. spreektechniek.
Meer en meer leerkrachten ondervinden stemproblemen. Deze moeilijkheden ontstaan niet alleen door onvoldoende stemhygiëne - spreken in grote stoffige lokalen, veel en luid praten, roken - maar ook door een langdurig verkeerd gehanteerde stemtechniek.

Optimaliseren van de interne communicatie op school

Efficiënte communicatie is onmisbaar in de samenwerking binnen een school. Correcte en duidelijke informatieoverdracht is van essentieel belang.

Maar ondanks alle goede voornemens loopt er toch af en toe iets mis. Communicatiekanalen die niet goed functioneren geven aanleiding tot misverstanden en foute interpretaties. Communicatie lijkt zo vanzelfsprekend dat we er vaak te achteloos mee omspringen.

Vaardigheden en attitudes evalueren op een praktische manier

De evaluatie van vaardigheden en attitudes is een moeilijke klus. Hoe kom je tot een verantwoord cijfer en hoe kun je naderhand dat cijfer verklaren? We bekijken de valkuilen bij de evaluatie van vaardigheden en gaan na hoe je niet-vakgebonden attitudes toch kan beoordelen.

Hoe als secretariaatsmedewerker leerlingen motiveren buiten klasverband? (s.o.)

Als ondersteunend personeel zie je toe of het schoolreglement wordt nageleefd; je volgt leerlingen op die te laat komen en vaak sta je ook in voor de eerste opvang van gedemotiveerde leerlingen alvorens deze bij de leerlingbegeleiding terechtkomen.

Verdieping coachen van collega's in het BaO en so

Enkel voor oud-cursisten die de nascholing "Coachen van collega's" gevolgd hebben.

Tijdens de tweedaagse verdiepingscursus "coachen van collega's" gaan we geen nieuwe kaders aanreiken, maar werken we met de ervaring die je als coach op je school hebt opgedaan na de vorige tweedaagse.

Er is veel ruimte en tijd voor het oefenen van je vaardigheden. We werken met cases, praktische voorbeelden, oefenmateriaal en ook met een camera om je eigen vaardigheden van dichtbij te kunnen observeren.

Constructief grenzen stellen

Hoe kan je klantvriendelijk omgaan met ouders die zich verbaal agressief opstellen? En wat met een collega die almaar meer in je ‘mandje’ duwt? Mag je ook grenzen aangeven? Natuurlijk! Maar hoe dan?

Vakgroepwerking: sleutel tot kwaliteitsverbetering

Vakgroepwerking

 • is een middel tot grotere professionaliteit. Hoe groter de betrokkenheid van elke leerkracht, hoe groter het rendement;
 • heeft veel, zoniet alles, met samenwerking tussen de leerkrachten en de schoolleiding te maken.

Vakgroepen functioneren het meest effectief in een "lerende" cultuur. In een dergelijke cultuur kan en mag je ervoor uitkomen dat iets minder goed lukt, dat je een onderdeel minder goed kent.

De vakgroep:

 • kan werkpunten van haar leden opvangen en de sterkte ten volle benutten;
 • is het platform van overleg bij uitstek waar leraren elkaar vanuit éénzelfde vakbekommernis kunnen vinden.

Have fun in de lessen Engels

Hoe kan je spelvormen gebruiken om leerlingen kennis en vaardigheden bij te brengen?  Hoe maak je je les aantrekkelijk terwijl je je leerplan realiseert?

Animatie- en instructiefilmpjes maken met Moovly

Je hebt vast al het soort filmpjes/animaties gezien waarbij een hand tekst schrijft en schetsen maakt om op die manier uitleg te geven bij diverse onderwerpen. In deze sessie leer je dat soort filmpjes maken met Moovly.

Flip je klas in het s.o. en h.o.

Flipping the classroom komt steeds meer onder de aandacht. Je haalt de klassikale instructie uit het gemeenschappelijk lesmoment en vervangt die door een digitale instructie zodat je meer tijd vrij krijgt om in de klas te oefenen. Maar hoe pak je dit aan met je leerlingen of studenten?

Haal het beste uit je digibord

Het gebruik van interactieve borden is vrij goed ingeburgerd in de scholen. Deze sessie biedt een overzicht van de types digiborden, de educatieve functionaliteit met concrete voorbeelden van bordsoftware.

Websites maken met Weebly, Sway en Smore

In deze sessie leer je zelf met een aantal gratis tools websites maken.

Faalangst in het s.o.

Bang om te mislukken, bang om niet aan de verwachtingen te voldoen die ouders, leerkrachten of de jongere zelf vooropstellen. Faalangst kent iedereen: je voelt het in situaties waarin je een prestatie moet leveren die anderen beoordelen. Het wordt een probleem als het je overspoelt en ontwricht.

Aandacht besteden aan faalangst op school is meer dan de aanwezigheid van een coach of faalangsttrainingen. Tijdens elke les kan indirect gewerkt worden rond deze vorm van angst. Aanpak van faalangst begint IN de les: wat heeft deze jongere nodig? Hoe vermijd je dat een jongere leert om hulpeloos te reageren? Hoe kan je het verschil tussen faalangst  en gezonde taakspanning benaderen? Hier zetten we de bril van het handelingsgericht werken op.  Ook de minder faalangstige leerling haalt hier voordeel uit.

Van de deelnemers wordt verwacht op een interactieve manier het aangebrachte kader aan hun klas/schoolrealiteit te koppelen. Concrete cases kunnen besproken worden als toets van wat aangebracht wordt.

Motiverend omgaan met verzuim

Hangt bij jou op school regelmatig een lange vervanglijst?
Heb je het gevoel dat sommige collega’s vaak afwezig zijn en weet je niet hoe je daar iets aan kan veranderen binnen het statuut van een vaste benoeming?
Stel je gesprekken met frequent afwezige collega’s uit in de hoop dat het wel van zichzelf zal veranderen?   

Datagebruik: het lezen van belangrijke databronnen - voor BaO

Hoe lees ik de referentierapporten van de onderwijsinspectie en de databundels van Mijn onderwijs/dataloep?

Hoe goed doen we het op onze school? Van data naar rijke informatie om het schoolbeleid te verbeteren.

Maak het verschil op de speelplaats, samenleven tijdens de pauze.

De pauzes op school zijn veel meer dan een onderbreking van de lessen. Scholieren leren er samenleven, het is een belangrijke ontmoetingsplek. Het Agentschap Integratie en Inburgering deed er een praktijkonderzoek over, met specifieke aandacht voor diversiteit.

Samen sterker in gezag: Geweldloos Verzet en Nieuwe Autoriteit voor leerkrachten en ondersteunend personeel (herhaling 1)

Hoe streng mogen we nog zijn? Dit is een vraag die de meeste leerkrachten zich wel eens stellen. Wat mogen we nog eisen van leerlingen? Mogen we nog straffen? Moeten leerlingen niet gewoon doen wat we zeggen, of moeten we over alles onderhandelen met hen? Gezag is in deze tijd geen evidentie meer. Binnen één school leven vaak heel uiteenlopende antwoorden op deze vragen. Dit leidt makkelijk tot escalaties en spiralen van onmacht of tegenagressie, zeker bij aanhoudend probleemgedrag van leerlingen of klasgroepen. Veel leerkrachten zijn daarom op zoek naar een aanpak die meer perspectief biedt.

In deze cursus vertrekken we van de ideeën en instrumenten die ontwikkeld werden door Haim Omer. We onderzoeken wat Nieuwe Autoriteit en Geweldloos Verzet voor jouw klaspraktijk kunnen betekenen.

Geweldloos Verzet en Nieuwe Autoriteit staan voor een aanpak van (ernstig) probleemgedrag met de focus op aanwezigheid, zelfcontrole, het vermijden van escalatie, het uitbouwen van steunnetwerken en eenzijdige acties gericht tegen probleemgedrag, altijd in verbinding met de leerling in kwestie. Geweldloos Verzet kadert binnen een nieuwe invulling van de positie van de leerkracht: niet boven of naast de leerling maar vanuit een volhardende aanwezigheid: “het is mijn taak”, “ik kan niet toelaten”, “ik houd vol”.

Mentoropleiding. Hoe jongeren onthalen en opleiden in een alternerende opleiding?

De mentoropleiding in samenwerking met Volta is specifiek afgestemd op het omgaan met en opleiden van jongeren op de werkvloer. Er wordt een dag lang ingegaan op hoe je jongeren kan onthalen en opleiden in een alternerende opleiding. We gaan in op de rol en taken van de mentor, maar kijken ook naar hoe je een goed contact opbouwt met de jongere, hem het best iets kan aanleren op de werkvloer en wat je moet doen om de jongere gemotiveerd zijn taken correct laten uitvoeren.

Een jaar later...intervisie: aan de slag met de jouw kernkwaliteiten

Concrete werkvragen over je persoonlijk actieplan

Kom op voor jezelf! Weerbaarheid voor wie in het onderwijs werkt

Sta je soms met je mond vol tanden bij kritiek van een collega? Voel je je soms onheus behandeld in je job, maar durf je er niets van zeggen? Voel je je soms dom en machteloos in gesprek met ouders? Word je in dat soort situaties soms zo boos dat je geen woord meer door je keel krijgt? Ga je soms twijfelen aan je eigen capaciteiten in conflicten met anderen?

Goed voor jezelf zorgen is essentieel om goed te kunnen functioneren in je job. Weerbaar reageren als anderen over je grens gaan is daarvan een belangrijk onderdeel. In deze cursus vertrekken we vanuit situaties waarin je het gevoel hebt dat anderen dingen doen of zeggen die voor jou eigenlijk niet kunnen. We zoeken naar kapstokken om in dat soort situaties rustig te blijven én gepast te reageren. Omdat weerbare leerkrachten beter kunnen zorgen voor de kinderen die aan hen toevertrouwd worden!

Vaste benoemingen in het secundair onderwijs (beginners)

Aan welke voorwaarden moet voldaan zijn om vaste benoeming tegenstelbaar te laten verklaren?

Een herstelgerichte benadering van probleemgedrag geeft groeikansen aan de leerling, leraar, klas en school (herhaling)

De gekende aanpak bij probleemgedrag zoals het geven van opmerkingen, verwittigingen, nota’s, verwijdering uit de klas, straf en strafstudie, een contract, schorsing… kan op korte termijn effect hebben. Maar met deze (sanctionerende) aanpak slagen we er echter niet in om de leerlingen verantwoordelijkheid voor eigen gedrag te laten nemen of inzicht te krijgen in de schade die dit gedrag toebrengt aan anderen (klasgenoten, leerkrachten…). Het is een aanpak die de focus legt op de overtreding, de regels en hieraan verbonden sancties.

Een herstelgerichte school is een luisterende school: de aanpak van probleemgedrag richt zich op de verantwoordelijkheid van de leerling voor eigen gedrag, op al de betrokkenen, zowel overtreder als slachtoffer en op de impact van dit gedrag en de schade die hierdoor wordt toegebracht aan de relaties met klasgenoten, leerkrachten, ouders…

We baseren ons op de theorie van het herstelrecht, waarbij we u enkele principes en vaardigheden willen aanleren in het voeren van individuele herstelgesprekken tot herstelcirkels en Hergo (dit is geen opleiding tot Hergo-moderator).

Conflicten en pesten, complexe thema’s, ingrijpende gebeurtenissen aanpakken met een herstelcirkel

Vechtpartijen, diefstal, pesterijen, een storende klas (groep) geeft motivatieverlies en gevoelens van onveiligheid, wrevel, zowel bij leerkrachten als leerlingen als ouders

Vluchtelingenproblematiek, terroristische aanslagen, leegspuiten van een brandblusser in de klas,  aanwezigheid van een mes op school….. ideale gelegenheden om te luisteren naar onze leerlingen, om van fouten leermomenten te maken voor alle leerlingen (en leraren).

Als we te snel reageren op de symptomen en onze reactie hierop faalt zal de wrevel en onveiligheid in de groep enkel gaan stijgen en zal het onaangepaste gedrag zeker niet stoppen. Ouders worden te snel gealarmeerd, leerlingen geschorst of heel de klas gestraft. 

In een bestraffende benadering van (klas)problemen, verliezen we echter de gelegenheid voor jongeren om 
- verantwoordelijkheid op te nemen voor elkaar, 
- waakzaamheid te ontwikkelen voor het gedrag dat  schade kan aanrichten aan de onderlinge relaties, 
- hen te helpen begrijpen wat hun plichten zijn tegenover hun leerkrachten en klasgenoten 
- hen te laten deelnemen aan een democratisch proces om de groepssfeer te herstellen.

Introductie van de herstelgerichte (klas)herstelcirkel is een uitdaging zowel voor leerkracht als leerling. 
Als deze herstelgerichte aanpak een gewoonte wordt, realiseren leerkrachten en leerlingen door hun ervaringen dat:

- (klas)herstelcirkels een eerlijk proces geven.
- Wraak en vergelding van de overtreders zeldzaam zijn.
- Overtreders meer geneigd zijn hun daad toe te geven als ze weten dat er hier niet zal gestraft worden.
- De leerkrachten voelen zich meer tevreden als ze hun leerlingen zien als verantwoordelijke mensen, dan slecht functionerende desperado's.
- Leerlingen tonen verantwoordelijkheid en probleemoplossende vaardigheden als ze hiervoor een toepasbaar forum krijgen.

Leerlingen die deelnemen aan een (klas)herstelcirkel vrezen minder voor straf, zijn meer bereid hun verhaal te doen, het is ook veiliger, vooral voor slachtoffers.

Via herstelcirkels die verlopen in een strikte structuur, met het gebruik van herstelgerichte taal, de leraar in de rol van moderator leren leerlingen (en leraren) luisteren, respect tonen voor elkaar mening, verdraagzaamheid en eigenaarschap opnemen. Een ideale methodiek om even stil te staan, participatie van de leerlingen in de regelgeving van de school.

Vaste benoemingen in het secundair onderwijs (gevorderden)

Aan welke voorwaarden moet voldaan zijn om een vaste benoeming tegenstelbaar te laten verklaren?

Omgaan met pesten in het s.o.

Wanneer je ontdekt dat een kind op school gepest wordt, gaat er heel wat in je om. Zowel medeleven met de slachtoffers als onbegrip en kwaadheid tegenover de daders kunnen het moeilijk maken om gepast te reageren. In dit programma kijken we met wat meer afstand naar de achtergronden van pestgedrag. We hebben oog voor individuele, klas- en schoolfactoren die een rol kunnen spelen in het tot stand komen van pestgedrag. We vragen ons niet alleen af hoe je kan reageren als er gepest wordt, maar bekijken ook de mogelijkheden van preventie.

Terbeschikkingstelling wegens ontstentenis van betrekking (gevorderden - Antwerpen)

Wat gebeurt er met vastbenoemde personeelsleden bij een daling van het aantal leerlingen zodat je ze onmogelijk dezelfde titularisopdrachten kan terug geven bij het begin van het volgende schooljaar?

Opvolgdagen (tweedaagse) voor faalangstbegeleiders

Wie als faalangstbegeleider werkt, kan zijn begeleidingstraject updaten. Wie ermee wil starten, krijgt een kader aangereikt.

Er wordt gefocust op trainingen in groep, maar ook op individuele begeleiding. Telkens staan de mogelijke onderdelen van een begeleiding centraal, evenals valkuilen en hoe je die kan vermijden. Er wordt handelingsgericht en interactief gewerkt vanuit de eigen praktijkervaringen

Terbeschikkingstelling wegens ontstentenis van betrekking (gevorderden - Beringen)

Wat gebeurt er met vastbenoemde personeelsleden bij een daling van het aantal leerlingen zodat je ze onmogelijk dezelfde titularisopdrachten kan terug geven bij het begin van het volgende schooljaar?

Terbeschikkingstelling wegens ontstentenis van betrekking (beginners)

Wat gebeurt er met vastbenoemde personeelsleden bij een daling van het aantal leerlingen zodat je ze onmogelijk dezelfde titularisopdrachten kan terug geven bij het begin van het volgende schooljaar?

Terbeschikkingstelling wegens ontstentenis van betrekking (BuSO)

Wat gebeurt er met vastbenoemde personeelsleden bij een daling van het aantal leerlingen zodat u ze onmogelijk dezelfde titularisopdrachten kan terug geven bij het begin van het volgende schooljaar?

Loon- en sociale wetgeving voor contractuele personeelsleden

Sectoraal overzicht

In het gesubsidieerd vrij onderwijs volgt een deel van het personeel de arbeidsreglementering van de privésector (meester-, vak- en dienstpersoneel, opvoeders in internaten, administratief bedienden e.a.). Specifieke loon- en arbeidsvoorwaarden worden vastgesteld in de paritaire comités 152 (arbeiders) en 225 (bedienden). Deze cursus geeft een up-to-date overzicht van de reglementering. Er wordt stilgestaan bij belangrijke sociaalrechtelijke ontwikkelingen met impact op de tewerkstelling in deze sectoren.  

Flexibele uurroosters voor je poetspersoneel / bedienden? Het kan!

Arbeidsduur van arbeiders en bedienden in het vrij onderwijs onder de loep genomen

Krijg je geregeld vragen van jouw contractuele werknemers of directie over arbeidstijd, deeltijds werken, overuren, flexibel werken, …en zie je door de bomen het bos niet (meer) als het gaat over overuren, meeruren of bijkomende uren?

Industriële elektriciteit. Kortsluitstroom.

Een kabel dient geschikt te zijn voor zijn normale werkingsomstandigheden, maar uiteraard dienen we rekening te houden met foutsituaties (kortsluitstromen). Wil je meer kennis vergaren over de aspecten die van toepassing zijn bij het berekenen van de kortsluitstromen in de elektrische installaties? Kom dan zeker naar deze cursus.

Een inleiding op historische bronnen en hiërogliefen van het Oude Egypte

Het Oudegyptische hiërogliefenschrift spreekt al eeuwenlang tot de verbeelding van zowel leek als geleerde.

Een basiskennis van deze hiërogliefen stelt je in staat om een dieper inzicht te krijgen in de (re)constructie van historische kennis uit de tijd van de farao’s. Aangevuld met de nodige achtergrondkennis van het Egyptologische bronnencorpus kunnen zo heel wat misconcepties over het Oude Egypte vermeden worden. Betekent een vogeltjeshiëroglief wel ‘vogel’? Zijn er eigenlijk wel historische teksten? En wat kan je daar dan mee doen?

De pensioenhervorming en zijn gevolgen voor de onderwijssector

Wie de actualiteit volgt, heeft ongetwijfeld de pensioenhervorming reeds jaren zien aankomen. Toch was ze voor velen nog onverwachts en voor sommigen wellicht zelfs ongelegen. Maar wat zijn nu de concrete gevolgen in de onderwijssector? Zijn er nog nieuwe hervormingen op komst?

Een inleiding op historische bronnen en hiërogliefen van het Oude Egypte (herhaling)

Het Oudegyptische hiërogliefenschrift spreekt al eeuwenlang tot de verbeelding van zowel leek als geleerde.

Een basiskennis van deze hiërogliefen stelt je in staat om een dieper inzicht te krijgen in de (re)constructie van historische kennis uit de tijd van de farao’s. Aangevuld met de nodige achtergrondkennis van het Egyptologische bronnencorpus kunnen zo heel wat misconcepties over het Oude Egypte vermeden worden. Betekent een vogeltjeshiëroglief wel ‘vogel’? Zijn er eigenlijk wel historische teksten? En wat kan je daar dan mee doen?

De pensioenhervorming en zijn gevolgen voor de onderwijssector (herhaling)

Wie de actualiteit volgt, heeft ongetwijfeld de pensioenhervorming reeds jaren zien aankomen. Toch was ze voor velen nog onverwachts en voor sommigen wellicht zelfs ongelegen. Maar wat zijn nu de concrete gevolgen in de onderwijssector? Zijn er nog nieuwe hervormingen op komst?

Lastig gedrag in de klas en op school: voorkomen én aanpakken (herhaling 1)

Lastig gedrag van leerlingen, klassen waar je schoorvoetend naartoe gaat... Het zijn herkenbare situaties voor elke leerkracht. Tovermiddeltjes zijn er niet, dus ook deze tweedaagse zal niet alle problemen oplossen, maar het effect van deze vorming kan je helpen er minder stress aan over te houden.

Een aantal inzichten, technieken en strategieën kunnen ertoe bijdragen dat ieders balans tussen "krachten en lasten" langer in evenwicht blijft...

In deze tweedaagse vorming focussen we vooral op preventief handelen: "Hoe kunnen we lastig gedrag voorkomen? Wat kan ik als leerkracht doen?"

Nadien bekijken we hoe je de problemen van lastig leerlingengedrag beheersbaar kan maken voor jezelf, samen met collega's en het schoolbeleid. Deelnemen samen met collega's van de eigen school is een meerwaarde voor de implementatie van de inhoud van deze vorming.

1000 jaar Kelten en de Lage Landen: drank en wagens

De Kelten spreken tot de verbeelding. Samen met de Grieken, Romeinen, Joden en Germanen stonden ze bij de wieg van onze beschaving. Maar haast niemand weet wie de Kelten werkelijk waren. 
Blijft na een wetenschappelijke doorlichting nog iets over van Merlijn, koning Arthur of de vorst van Oss? Waren de Kelten achterlijke boeren, strijdlustige koppensnellers en gemakzuchtige dieven? Of bezaten ze wellicht een hogere en wellicht onbekende beschaving?
Keltoloog Clerinx brengt het verhaal over dit volk en deze cultuur, van het prille begin tot hun verdwijnen in de Romeinse tijd. Menige mythe van Keltomanen wordt daarbij doorprikt. Opnieuw valt de werkelijkheid immers boeiender uit dan de fantasie.

Een mannenmaatschappij? Hoe vrouwen leefden in de laatmiddeleeuwse Nederlanden

In de 16de-eeuw maakte de Italiaan Lodovico Guicciardini een lange reis door de Nederlanden. In zijn reisdagboek lezen we hoe hij zich verbaasde over de vrouwen die hij tegenkwam. Zij bekommerden zich niet alleen om het huishouden, maar bedreven ook naarstig ‘mannelijke activiteiten’ zoals handel en bewogen vrij in de stad om hun zaken af te handelen.  Zijn beschrijving staat ver af van het nog steeds erg dominante beeld van vrouwen in de middeleeuwse en vroegmoderne steden, die nog al te vaak als passieve en brave huisvrouwen worden beschreven of zelfs onvermeld blijven in geschiedenisboeken. Deze nascholing biedt aan de hand van concrete bronfragmenten uit de late middeleeuwen (14de-16de eeuw) inzicht in verschillende facetten van het leven van laatmiddeleeuwse vrouwen.

Informatiegestuurd (evidence informed) schoolbeleid

Welke plaats kan informatie spelen binnen de kwaliteitsontwikkeling op school- en klasniveau?

Het referentiekader onderwijskwaliteit dient als basis van de kwaliteitsontwikkeling binnen de school. Er zijn enorm veel raakvlakken tussen datagebruik en vele kwaliteitsverwachtingen binnen dit kader. Hoe kan datagebruik een hefboom worden voor de kwaliteit binnen de school?

Informatiegestuurd werken in de klas

Evidence informed onderwijzen en leren

Welke plaats kan praktijkonderzoek spelen bij de kwaliteitsontwikkeling binnen de klas?

Het referentiekader onderwijskwaliteit dient als basis van de kwaliteitsontwikkeling binnen de school, zoveel mogelijk zelfs tot in de klas. Er zijn enorm veel raakvlakken tussen datagebruik en vele kwaliteitsverwachtingen binnen dit kader. Hoe kunnen data, verzameld door leerkrachten, als hefboom ingezet worden om de resultaten van hun leerlingen te verbeteren?  

Seesaw: een pareltje van een tool om het werk van je leerlingen digitaal te verzamelen

Wil je op een eenvoudige manier het digitale (of gefotografeerde analoge) werk van je leerlingen of studenten verzamelen? Dan is Seesaw wat je zoekt. We gaan in deze sessie aan de slag met de website en app van Seesaw. De app is een extraatje indien je op school tablets (iPad of Android) hebt, maar Seesaw kan ook gewoon vanuit je laptop (en ja, ook op Chromebooks) gebruikt worden. We zoeken in onze innovatie bij CNO elk jaar opnieuw een onbekend pareltje om dit breder bekend te maken in ons onderwijs.

E-commerce: een nieuwe manier van handel drijven

Elke ondernemer  zou zich moeten afvragen of hij kan overleven zonder e-commerce en hoe hij e-commerce moet integreren in zijn bestaande verkoopkanalen. Maar zelfstandige en kleine ondernemers, zeker  ook starters,  weten niet altijd hoe ze daaraan praktisch moeten beginnen. Je zaak promoten op sociale media kan een start zijn maar je product aanbieden op een webshop vergt andere  vaardigheden.

Excel 2016 voor beginners (herhaling)

Excel 2016 is een spreadsheetprogramma met een geïntegreerde database en grafische mogelijkheden. Een spreadsheet rangschikt informatie in kolommen en rijen. Een database beheert informatie zoals leerlingen- of leveranciersbestanden. Tenslotte kan informatie ook grafisch weergegeven worden, bijvoorbeeld in een kolom- of cirkeldiagram.

Excel 2016 voor gevorderden (herhaling)

Gebruik je reeds enige tijd Excel? Zo ja, dan kan enige verdere kennis van het pakket je wellicht helpen bij het sneller verwerken van gegevenslijsten of het maken van meer complexe berekeningen. Ook scenario’s, wat-als-analyses en rekenen met datum- en tijdfuncties worden ingeoefend.

Excel 2016 voor experts

Wil je nog beter de kracht van dit veelzijdig programma benutten, dan is deze sessie een aanrader.
Als je bepaalde handelingen vaak uitvoert, lijkt het veel productiever om deze handelingen vast te leggen.
Een macro vergemakkelijkt vervolgens de uitvoering.
Denk bijvoorbeeld aan het sorteren van een adressenlijst.
Met één klik doet de macro dat voor jou.

Sensortechniek Standmelding, positiebepaling en interfacing

Voormiddag: In deze cursus leert men de werking en de toepasbaarheid van de verschillende technieken om de stand van het machinedeel te bepalen of om de positie op te nemen van een object. Hierbij worden ook de gangbare normen en technologische standaards behandeld.

Namiddag: Toelichten van de verschillende interfaces en gebruikte signalen die van toepassing zijn bij sensoren. De elektrische aansluiting van sensoren wordt behandeld met als sluitstuk Actuator Sensor interface (AS-i)

Word 2016: Lijsten, etiketten, brieven en formulieren

Lijsten, etiketten, brieven en formulieren

In elke school bestaan bestanden met gegevens van leerlingen en personeel. Voor het aanmaken van specifieke lijsten of etiketten, dient dikwijls beroep te worden gedaan op ‘specialisten’.
In deze sessies leren we eigen gegevensbestanden aanmaken in Word en gegevensbestanden uit Excel , geëxporteerd vanuit leerlingenadministratie, of Access te gebruiken om gepersonaliseerde documenten aan te maken. We leren hierbij ook filter- en sorteermogelijkheden te gebruiken.
Tenslotte leren we ook vaak terugkerende invuldocumenten aan te maken, gebaseerd op invulvelden of keuzelijsten. Kortom, handige zaken voor vele administratieve toepassingen.

Taalgericht vakonderwijs in niet-taalvakken

Alle leraren, ook van niet-taalvakken, leggen aan hun leerlingen heel wat talige eisen op: leerlingen moeten theoretische teksten lezen en samenvatten, informatie opzoeken, schriftelijk en mondeling vragen beantwoorden, hun eigen mening formuleren enz. Daarnaast moeten ze het vakmatig discours van wiskunde, aardrijkskunde, economie enz. leren beheersen. Ze moeten vaktermen leren hanteren. Ze moeten van elk vak het specifieke denken en formuleren onder de knie krijgen. Een hele klus, toch.
Leraren van niet-taalvakken staan er niet altijd bij stil dat ze dergelijke talige vaardigheden van hun leerlingen vragen. Bovendien overschatten ze hun leerlingen op dat vlak nog al eens. Meer dan twintig jaar onderzoek en ervaring in Vlaanderen en Nederland hebben intussen duidelijk gemaakt dat veel leerproblemen van leerlingen taalproblemen zijn: schooltaal die te veraf staat van thuistaal, onduidelijk geformuleerde vragen en opdrachten, vage of dubbelzinnige feedback, niet aan het niveau van leerlingen aangepaste taal in schoolboeken, onvoldoende ontwikkeling van taalvaardigheden enz. Hoe kan élke leraar daar wat aan doen?

Het spel van kinderen uitbouwen en verdiepen

Deze cursus is een herwerking van de nascholing 'Kleuters prikkelen en boeien'.

 

Van virtuele vriendschappen tot sexting: de online leefwereld van jongeren

Hoe kan je thema's als sexting en online relaties opnemen in de seksuele opvoeding van jongeren? Tijdens deze workshop krijg je daar een actuele en nuchtere kijk op. Je krijgt handvatten om op micro- en macroniveau te reageren. 

Het Sensoa Vlaggensysteem is een methodiek voor begeleiders van kinderen en jongeren om seksueel gedrag bespreekbaar te maken, correct in te schatten en gepast te reageren. In deze vorming passen we de principes van het Sensoa Vlaggensysteem toe op situaties met nieuwe media.

Als team van (on)macht naar kracht. Hoe Nieuwe Autoriteit en Geweldloos Verzet implementeren op jouw school? (herhaling 1)

De thema’s “gezag” en het effectief omgaan met probleemgedrag leven sterk bij leerkrachten en op de meeste scholen. Daarbij overheerst vaak de onmacht: hoe krijgen we meer greep op (onacceptabel gedrag van) onze leerlingen? Heel wat scholen zien in het gedachtegoed en instrumentarium van Nieuwe Autoriteit en Geweldloos Verzet (NA & GV, Haim Omer, Israël) een mogelijk antwoord op deze onmacht en zetten voorzichtig hun eerste stappen in het implementeren ervan.

Aansluiten bij wat leeft in een team (en bij ouders) en van daaruit op zoek gaan naar meer kracht en invloed is geen makkelijke uitdaging. Dit vraagt niet alleen voldoende kennis van NA & GV, maar ook een houding die Nieuwe Autoriteit “ademt”. Enkel dan kunnen NA & GV geïntroduceerd worden als een basishouding in de gezagsrelatie met leerlingen en in de netwerkrelatie met collega’s en ouders. Het belangrijkste doel is immers dat schoolteams zich samen sterker gaan voelen in hun omgang met leerlingen.

Vanuit het Vormingsnetwerk NAGVopschool begeleiden we al een aantal jaren dergelijke implementatieprocessen. In deze vierdaagse opleiding delen we onze expertise met iedereen die als “kartrekker” het gedachtegoed op de eigen school wil introduceren en implementeren.

Biochemie en technologie binnen een brouwerij

Binnen de Trappistenbrouwerij van Westmalle wordt er sinds 1836 bier gemaakt. De broeders van de Trappistengemeenschap kregen toen de toestemming om de streekdrank te maken en te nuttigen. In Vlaanderen was dat bier.

Zo’n 180 jaar later bedraagt de beperkte productie ongeveer 130.000 hl per jaar en bereikt het bier ook consumenten tot ver over de landsgrenzen. De abdij blijft volop investeren in een kwalitatief product. Getuige daarvan zijn de recent vernieuwde gistkamer, brouwzaal en labo. 

Deze technologische evolutie helpt de biochemische reacties beter te beheersen, maar verandert ze natuurlijk niet.

In een brouwerij vinden tal van biochemische processen plaats. Dat begint bij de behandeling van het opgepompte grondwater en gaat tot de biologische zuivering van het afvalwater. Daartussen wordt er gebrouwen, gegist, gelagerd, gefilterd en gebotteld. Om een bier van constante kwaliteit te maken moet men al deze processen goed kunnen sturen.

Tijdens het bezoek zullen de belangrijkste biochemische reacties en aandachtspunten aan bod komen. Een tocht doorheen de installaties zal dan weer duidelijk maken dat bier maken in de 21ste eeuw een biotechnologisch hoogstandje is.

Filosofie binnen Humane Wetenschappen

In de leerplannen cultuurwetenschappen voor de derde graad is een groot deel gewijd aan filosofie.
Dit vraagt om een mogelijke didactiek van de filosofie met aandacht voor de relatie tussen ‘filosofie’ (d.i. het leren over filosofen uit het heden en verleden) en filosoferen (d.i. de leerlingen zelf leren reflecteren).

Filosofie binnen Humane Wetenschappen

In de leerplannen cultuurwetenschappen voor de derde graad is een groot deel gewijd aan filosofie.
Dit vraagt om een mogelijke didactiek van de filosofie met aandacht voor de relatie tussen ‘filosofie’ (d.i. het leren over filosofen uit het heden en verleden) en filosoferen (d.i. de leerlingen zelf leren reflecteren).

Integrale opdrachten in STW: van Aanpak tot Zelfevaluatie (herhaling)

Leraren integrale opdrachten (IO) werken hard om leerlingen te laten groeien in hun competenties. Tegelijk is er vaak heel wat onzekerheid. Focussen we ons wel op wat echt belangrijk is? Maken we de juiste keuzes? Levert al ons (administratief) werk hierbij ook in verhouding didactisch/pedagogische effecten op? Beantwoorden we aan wat er van ons verwacht wordt?

 

Een antwoord vinden op die vragen is niet eenvoudig. Ondersteuning en samenwerking bieden vaak een antwoord. Daarom willen we dit met deze vorming bieden.

Klasmanagement - Regisseer je klas!

Leerlingen in een positief klimaat succesvol laten leren en werken vraagt om goed klasmanagement. Regelmatig nadenken over je eigen management in een steeds veranderende maatschappij is geen overbodige luxe voor elke leraar.
Uit oefensessies in 2 verschillende lerarenopleidingen ontstond het boek "Regisseer je klas". Het bundelt oefenmateriaal rond klasmanagement dat bruikbaar is voor de beginnende en de ervaren leraar, in de lerarenopleiding of in begeleidingstrajecten van leraren.

Hoe kan ik online filmpjes naar mijn hand zetten?

Filmpjes kan je voor allerlei redenen inzetten; als instap, als motivatie, als kennisonderdeel…  Vaak zou je die filmpjes willen inkorten, van ondertiteling voorzien, monteren…. maar hoe doe je dat?  Hoe kan je filmpjes op je computer krijgen, bewerken en hergebruiken?

Hoe kan ik online filmpjes naar mijn hand zetten? (herhaling)

Filmpjes kan je voor allerlei redenen inzetten; als instap, als motivatie, als kennisonderdeel…  Vaak zou je die filmpjes willen inkorten, van ondertiteling voorzien, monteren…. maar hoe doe je dat?  Hoe kan je filmpjes op je computer krijgen, bewerken en hergebruiken?

Werkhouding in de lagere school

Als leerkrachten omcirkelen wij in de opdracht vaak een woord dat de kinderen over het hoofd gezien hebben. Daardoor maken ze meer fouten dan nodig is. Dat soort woorden/fouten noemen wij 'addertjes'. We proberen op deze manier om kinderen te verplichten om hun vragen nauwkeuriger te lezen.

Werkhouding bij kleuters

Als leerkrachten omcirkelen wij in de opdracht vaak een woord dat de kinderen over 't hoofd gezien hebben. Daardoor maken ze meer fouten dan nodig is. Dat soort woorden/fouten noemen wij 'addertjes'.

Talentontwikkeling via muzische vorming en wereldoriëntatie

Heb jij dat ook? Werken aan een les muzische vorming of wereldoriëntatie en toch het gevoel hebben dat je de leerlingen vooral uitvoerend laat werken? Je wil je lessen wereldoriëntatie projectmatig aanpakken omdat je je kinderen ruime kansen wil geven om zich te ontwikkelen?  Of je slaagt er niet in om hen ook het nodige inzicht te geven in een muzische discipline?

Masterclass: Naar een toekomstgericht gedragen schoolbeleid

Richtlijnen en ondersteuning voor een krachtig strategisch plan, ingebed in het nieuwe OK

De tijd dat strategisch management enkel gezien werd als van belang  voor bedrijven, maar niet voor onderwijs, is gelukkig voorbij.  Vanaf dit schooljaar gaat de onderwijsinspectie van start met een nieuw gemeenschappelijk kader om te bouwen aan Onderwijskwaliteit (OK).  Dit kader stimuleert scholen om een gedragen, geïntegreerd en samenhangend (kwaliteits)beleid te voeren, rekening houdend met het eigen (ped)agogisch project. Veel meer dan vroeger zal van directieleden (en ook van leerkrachten) verwacht worden dat ze kunnen verantwoorden waarom bepaalde keuzes in de schoolwerking (of eigen klaspraktijk) gemaakt worden.

Maar hoe bepaal je de beleidsprioriteiten voor jouw school? Hoe begin je aan het uitbouwen van een toekomstgericht gedragen schoolbeleid? Wie wordt er best bij betrokken? En wat is de connectie tussen een strategisch plan en een schoolwerkplan?

Onze school: ook een leergemeenschap voor leerkrachten!

Hoe kan je jouw school transformeren naar een uitdagende leeromgeving voor al jouw medewerkers?  Hoe word je – als kenniswerker – de architect van je eigen leertraject?
Droom je er ook van om wakker te worden in een school waarin een lerende cultuur de meest normale zaak is, ook voor medewerkers?
Hoe creëer je nu een uitdagende leeromgeving in jouw school waar krachtige methodieken ingezet worden in functie van effectieve professionalisering van jouw medewerkers?
Hoe instaleer je als strategische schoolleider een lerende schoolcultuur?

Leer de kleuterschool kennen

Heb jij als directeur, als beleidsondersteuner, als zorgcoördinator soms het gevoel dat je te weinig thuis bent in wat kwaliteitsvol kleuteronderwijs is?
Wil jij een kleuterschool waar elk kind alles kansen krijgt om zich optimaal te ontwikkelen en wil je hierin ook je leerkrachten kunnen ondersteunen? 
Laat je dan een dag onderdompelen in de wereld van ‘kwaliteitsvol, procesgericht én doelgericht, kleuteronderwijs’.

 

Een rijk taalaanbod in de kleuterklas

Aan de hand van coöperatieve spelvormen gaan we samen nadenken over termen die passen binnen taalonderwijs: Wat is het viertakt model? Wat is het verschil tussen fonemisch en fonologisch bewustzijn? Wat is productief en receptief taalgebruik? Wat is het verschil tussen conversatietaal en schoolse taal? Welke onderdelen passen bij mondelinge taalvaardigheid en welke bij schriftelijke taalvaardigheid?

Astrobiologie: is er leven in de ruimte?

Astrobiologie is een onderzoeksdomein in opmars dat volop tot de verbeelding spreekt van leerlingen. Wat zijn de voorwaarden voor het ontstaan van het leven en waar kan er leven voorkomen? Wat kunnen we leren van de extreme plaatsen op aarde die organismen herbergen over de schuilplaatsen in het heelal?

Effectiever samenwerken vanuit inzicht in jezelf en de ander

‘Heelheid bereik je niet door een stuk van jezelf af te snijden, maar juist door de tegenstellingen in jezelf te integreren.’ C.G. Jung

“Hoe kunnen we de effectiviteit van ons leerkrachtenteam versterken waarbij onze verschillen optimaal benut worden?”
“Het lijkt op het eerste zicht niet te klikken met mijn nieuwe collega, toch wil ik graag productief samenwerken. Wat kan ik zelf doen en wat kan ik hier uit leren?”
“Wat kan ik leren van mijn leerlingen?”

Om effectief contact te maken met anderen is het belangrijk eerst te begrijpen hoe wij de wereld waarnemen en vervolgens hoe anderen dat doen. Onze perceptie kan verschillen: we kunnen het oneens zijn en toch allebei gelijk hebben. Het kunnen herkennen, waarderen en benutten van de verschillen is van cruciaal belang voor het ontwikkelen van relaties die gebaseerd zijn op wederzijds respect en begrip in plaats van op oordelen.

Dynamique dans la didactique

De schoolboeken die op de markt verschijnen, hechten steeds meer belang aan taalvaardigheden. Maar de stap van taalkennis naar taalvaardigheid blijkt niet altijd even gemakkelijk te zetten. Taalspelletjes helpen je leerlingen bruggen te slaan tussen hun kennis van woorden en grammaticale structuren enerzijds en het toepassen van die kennis in taaltaken anderzijds.

In deze workshop maak je kennis met werkvormen die een spelelement bevatten. Binnen de veilige, afgelijnde omgeving van een spel zetten je leerlingen hun kennis actief in en oefenen ze, zonder het zelf te beseffen, woordenschat en grammatica spelenderwijs in. Op die manier verhoog je de spreekkansen van je klas maximaal en beperk je de foutenmarge tot een minimum.

Sleutels voor blijvend werkplezier! Draaglast en draagkracht in balans

Wie werkzaam is in onderwijs zorgt voortdurend voor anderen. Ook dat is je kracht. Maar het vraagt veel energie. Op deze dag bekijken we samen hoe we ook voldoende voor onszelf kunnen blijven zorgen, hoe we zo onze eigen energiebalans in evenwicht houden en blijvend arbeidsvreugde ervaren.

Positief omgaan met negatief gedrag

Een visie op moeilijk gedrag bij anderen (en bij onszelf)

Jef is moeilijk.
Jef heeft het moeilijk.
Ik heb het moeilijk met Jef.
Ik ben moeilijk.

Gedachten zijn krachten!

Leer jezelf en anderen constructieve denkgewoontes aan.

Je ‘bent’ niet je gedachten, je ‘hebt’ gedachten!

Maak je eigen game-controller (eerste graad)

Gamen staat in de top 10 lijst van het tijdsgebruik van vele jonge leerlingen. Hun eigen game-controller ontwerpen sluit direct aan bij hun leefwereld.

In deze nascholing zien we hoe we met de leerlingen experimenteel STEM in praktijk brengen door hen een eigen game-controller, piano, drumcomputer of eender welke applicatie die ook te besturen is via een klassiek toetsenbord, te laten ontwerpen.

We maken duidelijke links met de 4 STEM-domeinen, nl. Wetenschappen, Technologie, Engineering en Wiskunde. Daarnaast stellen we ook een aangepaste manier van talent-evaluatie voor en passen dit toe op dit project.

U gaat naar huis met voldoende bagage om zelf een STEM-project op te zetten rond de Brainbox Junior – volledig op maat van uw leerlingen, school en persoonlijke voorkeuren.

STEM-projecten met Arduino voor de 2de graad

Arduino kan ook in de 2de graad worden ingezet om waardevolle links te maken met de 4 STEM-domeinen. Het meten van verschillende fysische grootheden en het aansturen van verschillende actuatoren word stapsgewijs behandeld en je zal de kans krijgen om oa. Flowcode naast IDE te gebruiken om zo de keuze te maken die jou best past. 

Vervolgens werken we verschillende schakelingen en bijhorende programma’s uit die meteen toe te passen zijn in jouw STEM-klaspraktijk in de 2de graad en je krijgt ruim de tijd om hier zelf mee aan de slag te gaan.

Klassenraden: van ondersteunen, remediëren en begeleiden naar evalueren en beoordelen

Klassenraden zijn belangrijke momenten in een schooljaar.  Vanuit die klassenraden worden leerlingen begeleid, ontstaan er voorstellen/plannen voor remediëring en ten slotte worden belangrijke beslissingen genomen over het verdere traject van de leerling.
Klassenraden gebeuren dus best degelijk en efficiënt.

Meten en sturen met zelfgemaakte Android-apps en Arduino (2de en 3de graad) (vervolg op 'Maak je eigen STEM-app')

Tablets en smartphones zijn enorm snel geïntegreerd in onze leefwereld en in die van onze leerlingen.

MIT ontwikkelde een grafische programmeeromgeving om op een laagdrempelige manier zelf eenvoudige apps te ontwikkelen. Tijdens deze nascholing leer je hoe jouw smartphone kan laten communiceren met een microcontroller (Arduino of PIC) om zo meetwaarden te visualiseren en actuatoren aan te sturen.

Als hardware gebruiken we zowel Arduino als PIC  die keuze maak je zelf, in combinatie met verschillende sensoren en actuatoren. We gebruiken APPINVENTOR, de Brainbox AVR, de Brainbox Fun en Flowcode 6 of Arduino IDE.

Je bent nadien in staat om in de klas met leerlingen – geheel volgens de STEM didactiek van het onderzoekend leren - aan de slag te gaan om hen zelf apps te laten ontwikkelen waarmee fysische grootheden kunnen gemeten worden of waarmee actuatoren kunnen worden bestuurd met een app.

Constructief communiceren vanuit jouw persoonlijke stijl

Residentieel seminarie voor ondersteunend personeel

Krijg je van de directie het mandaat om mensen aan te spreken en/of aan te sturen, maar in praktijk lukt dat niet? Krijg je daardoor de indruk dat je door het bos de bomen niet meer ziet?

Assertief communiceren, groeien in zelfzekerheid en expressiviteit.

Voel je soms frustratie over de inefficiëntie van je communicatie of je handelen? Hoe zou het voelen om deuren in jezelf te openen waardoor je met zelfvertrouwen in het leven kan staan?

De kracht van ons lichaam. Meer kracht en energie door een betere lichaamshouding.

We zijn ons niet altijd bewust van hoe we ons lichaam gebruiken. Terwijl dat zowel voor ons eigen welbevinden, als voor onze communicatie met anderen essentieel is – evenveel als onze mindset. Hoe kan je leren om meer bewust te worden van hoe je staat en zit, hoe je overkomt, hoe je stress bij jezelf en anderen kan herkennen? Hoe kan je je energieker voelen en rustiger overkomen?

Kwetsbaarheid maakt je sterker!

Je kwetsbaar opstellen én meteen geloofwaardig zijn is noodzakelijk voor de leidinggevenden van vandaag. In deze workshop ondervind je  dat dit geen contradictie is.

Datagebruik in praktijk: goed begonnen is half gewonnen

Hoe kan je kwalitatieve of kwantitatieve data inzetten om de klas- en de schoolpraktijk te verbeteren? Hoe betrek je collega’s en communiceer je met hen? Speciale aandacht gaat naar het formuleren van goede praktijk- of onderzoeksvragen, een belangrijke voorwaarde voor succesvol datagebruik.

 

Als leidinggevende werken aan een cultuur van openheid & samenwerking

Scholen hebben continu te maken met veranderingen op het vlak van regelgeving en moeten ter zake aan veel eisen voldoen. Hoe kan je omgaan met die druk? Hoe kan je als teamleider waarnemen wat er speelt in je teams? Welke technieken bestaan er om zo adequaat en snel mogelijk om te gaan met deze situaties? Het uiteindelijke doel is het creëren van een cultuur met meer openheid (op de emotionele dimensie) ende lat naar elkaar hoger te leggen. Daarnaast richten we ons op verbetering van de een-op-een-samenwerking en teamverband én tegelijkertijd op de realisatie van de resultaten.

Taken en aansprakelijkheden van de hiërarchische lijn inzake preventie en bescherming op school

Wie is verantwoordelijk voor wat en wat is een school wettelijk verplicht?
Tijdens deze opleiding behandelen we 4 modules.

De kracht van samenwerking tussen mannen en vrouwen

Verschillen tussen mannen en vrouwen kunnen zorgen voor misverstanden, energieverlies en conflicten. Leer de verschillen tussen beide seksen inzetten en nog werk beter samen.

De personeelsvergadering: unieke kans om betrokkenheid te creëren

“Een goede directie kan optreden als een buffer. Leerkrachten die meer autonomie krijgen, voelen zich beter. De rol van de directie blijkt cruciaal in hun welbevinden.” (socioloog Filip Van Droogenbroeck, DS 15-04-2016)

In deze cursus belichten we de personeelsvergadering als een uitgelezen moment: zitten de deelnemers er apathisch bij? Is het een ver-van-mijn-bed-verhaal en een verplicht nummer? Is er onvrede en geroezemoes? Is de directeur (of de spreker van dienst) de enige in de zaal die hard gewerkt heeft en daarna mag raden of zijn/haar verhaal nu is aangekomen? Menig directeur weet het: de personeelsvergadering is voldoende spannend…voor hem/haar zelf.

Technisch en begrijpend lezen

Het is de ambitieuze bedoeling van deze nascholing om de deelnemers (nieuwe) inzichten te geven in de aanpak van het technisch en begrijpend lezen en te laten inzien dat het werken met doorgaande leerlijnen en een groeigerichte kijk op de vorderingen van de leerlingen nieuwe perspectieven biedt voor een onderwijs waar inclusie de regel wordt.

Compenserende software voor leerlingen s.o.

Leerlingen met lees- en schrijfproblemen of andere zorgbehoeften kunnen soms een extra duwtje in de rug gebruiken.  De computer kan hiervoor een prima hulpmiddel zijn, gaande van eenvoudige aanpassingen in de instellingen van de computer tot erg specifieke softwarepakketten. 

Aandacht voor efficiënter gebruik van een standaard tekstverwerker biedt voor alle leerlingen voordelen.  Gebruik van een digitale (al dan niet online) agenda helpt leerlingen hun tijd overzichtelijk in te delen.  Verder bestaan er diverse gratis programma’s zoals overhoorsoftware en mindmapsoftware, die het verwerken van leerstof kunnen vereenvoudigen.

Wanneer we kijken naar meer gespecialiseerde software, duiken uitgebreide voorleesprogramma’s als Kurzweil 3000 en Sprint Plus op.  Daarnaast bieden spraakherkenning en woordvoorspellingssoftware extra mogelijkheden.

Tijdens de cursus worden heel wat mogelijkheden getoond en besproken.  Er is de mogelijkheid om zelf een aantal programma’s en hulpmiddelen uit te proberen en ervaringen uit te wisselen. 

De nadruk ligt op het gebruiken van de “klassieke” computer, maar ook het gebruik van tablets komt kort aan bod.

Leesplezier en nieuwe media in de 1ste en 2de graad: een mooi huwelijk? (herhaling)

Veel leerlingen lezen niet graag boeken, maar online hebben ze nog nooit zoveel gelezen als vandaag. Als ze zo veel bezig zijn met gamen, internetten en Facebooken, hoe kunnen we daar in de lees- of literatuurles dan ons voordeel mee doen? Hoe vermijden we vooral dat 12- tot 15-jarigen alle plezier in lezen kwijtspelen, zoals nu vaak het geval is?

Een projectgroep en studenten van de Artesis-Plantijn hogeschool en de Universiteit Antwerpen ontwikkelden een vernieuwende leesaanpak met een E. De E van elektronica maar ook de E van emotie. De basis: vijf grote principes die leesplezier bij jongeren stimuleren. Het middel: nieuwe media.

Mindful@School: anders omgaan met stress (herhaling 1)

Een job in het onderwijs kan zeer veeleisend en stresserend zijn. Naast lesgeven moeten we immers leerlingen leren samenleven, hen weerbaar maken, hen leren omgaan met stress...

Mindful@School leert u hoe u uzelf kan blijven tijdens conflicten met leerlingen of collega's. Hoe u tijdens periodes van stress toch stabiliteit kan blijven uitstralen. Hoe u leert omgaan met grenzen en zo kan vermijden om er onderdoor te gaan. Door meer aanwezig te zijn in het huidige moment, leert u beter omgaan met piekergedachten. Dit heeft een positieve invloed op uw immuniteit en slaapkwaliteit.

Organische moleculen/reacties tekenen en nieuwe namen in de organische chemie (herhaling)

Organische chemie leren begrijpen is grotendeels gebaseerd op het verkennen/herkennen van de bouwstenen. Met deze nascholing gaan we aan de slag om zelf organische structuren op te bouwen, reacties uit te tekenen op de computer en hoe deze software te gebruiken bij het opmaken van een cursus/lessenpakket. Deze moleculen geven we een nieuwe naam volgens de meest recente aanbevelingen in combinatie met dezelfde software.

Evalueren in de lessen Engels: product- en procesgerichte evaluatiemogelijkheden (herhaling)

Evalueren blijft een van de moeilijke elementen in het leerproces. Het is de bedoeling dat die evaluatie soms product- en soms procesgericht is, maar hoe doe je dat allemaal?

Aan de slag met het OK op school (herhaling)

Het OK (zie www.mijnschoolisok.be) geeft de contouren aan van de kwaliteitswerking op school. Hoe ga je hier concreet mee aan slag?

Papier vouwen en meetkunde doen: leren door spelen

Leer- en handboeken meetkunde bevatten tegenwoordig veel mooie afbeeldingen om begrippen te verduidelijken (en meetkunde aantrekkelijk te maken). Toch blijkt dat zelf manipuleren van materialen een grote(re) meerwaarde heeft om het leren van leerlingen te bevorderen en hun motivatie te verhogen.

Een aantal methodieken binnen Alfa NT2 onder de loep (herhaling)

In deze nascholing gaan we nader in op een aantal methodieken die gebruikt kunnen worden binnen Alfa NT2. Daarbij wordt zowel aandacht besteed aan de mondelinge vaardigheden als aan de schriftelijke vaardigheden. We bekijken met welke aspecten we rekening moeten houden wanneer we met analfabete cursisten werken.

Masterclass: Een HRM-groeipad voor middenkaderleden. Groep C

Module van 4 dagen om bewuster en krachtiger met je medewerkers om te gaan

Als middenkaderlid werk je dagelijks met mensen. Een stevige dosis sociale, communicatieve en leidinggevende vaardigheden is dan ook aangewezen.
Tijdens dit opleidingstraject, gespreid over 4 dagen, ervaar je dat werken met mensen constant interactief is, net als leiding geven. Je leert dat de eigen positionering en communicatie daarbij van cruciaal belang zijn. Aan de hand van tussentijdse opdrachten pas je verworven inzichten toe in je schoolpraktijk, in relatie met directie, met teamgenoten en met medewerkers. Je wordt uitgenodigd je eigen handelen te onderzoeken, te spiegelen, aan te sturen en te ontplooien. 

De cursusprijs is inclusief lunches in nabijgelegen studentenrestaurant.

Coachen van collega's in het BaO en s.o. (herhaling)

Je krijgt als leerkracht, als zorgcoördinator of welke functie je ook bekleedt, te maken met je collega's. Fijne collega's, lastige, moeilijke; mensen van allerlei slag. Je moet met hen overweg kunnen want het is je werk en zeker zo bepalend als je leerlingen.
Weinigen hebben officieel een mandaat om hun collega's te coachen, het is ook niet de bedoeling om dit te lanceren, het is wel een droom dat dit er ooit komt. We zoeken samen naar wegen hoe je collega's kan beïnvloeden, kan veranderen, kan sturen om te bereiken wat jij met je collega's wil bereiken, maar nog belangrijker wat zijzelf kunnen bereiken maar nu nog niet zien.

Leerkracht wordt 'schattenjager': motiverende didactische werkvormen (herhaling 1)

Een les staat of valt met de keuze van een goed overdachte didactische werkvorm. De kennis van diverse didactische werkvormen is dan ook onontbeerlijk voor elke leerkracht. De gepaste didactische werkvorm gebruiken is niet enkel de sleutel tot het succes van de leerkracht, maar belangrijker nog, leidt tot de succeservaring van de leerlingen.

Eenvoudige en meer complexe differentiatieoefeningen in de lessen vreemde talen (herhaling)

Er zijn vaak behoorlijke niveauverschillen tussen leerlingen in een klas; omgaan met die niveauverschillen kan zonder veel extra werk voor de leerkracht.

Het portfolio wiskunde: zelfstandig en gedifferentieerd maken van oefeningen (herhaling)

Hoe kunnen we leerlingen voorbereiden op het zelfstandig maken van oefeningen, zowel in het licht van komende toetsen en proefwerken als ter voorbereiding op het hoger onderwijs?

Online luisteren en spreken (herhaling)

Luister- en spreekoefeningen zijn erg intens, vragen veel tijd en leveren niet altijd heel veel op.  Via online tools zoals Edpuzzle, Flipgrid en Adobe Spark is er heel wat mogelijk.

Screenen taalvaardigheid en het vervolg (herhaling)

Sinds enkele jaren zijn scholen verplicht om leerlingen die in het SO instromen te screenen op taalvaardigheid. Welk instrument is daarvoor geschikt? En welke maatregelen kan de school vervolgens nemen om zowel taalsterke als taalzwakkere leerlingen te ondersteunen? Hoe zet je taaltrajecten op?

Beter leren schrijven (herhaling)

Goed kunnen schrijven is belangrijk, maar het leren is lastig. Hoe organiseer je de lessen zo dat leerlingen niet alleen maar veel schrijven, maar ondertussen ook echt werken aan hun schrijfvaardigheid? Hoe breng je er een leerlijn in? Hoe beoordeel je het? Hoe kan je leerlingen ervoor motiveren? En, niet onbelangrijk, hoe hou je de verbeterlast binnen de perken?

Kaatje Klank. Werken aan klankbewustzijn en -articulatie in de kleuterklas (herhaling 2)

Vind je het ook zo moeilijk om te beginnen met ontluikende geletterdheid omdat je het gevoel hebt dat jouw kleuters er nog niet aan toe zijn?
Twijfel je over het belang van sommige activiteiten omtrent klankbewustzijn?
En vraag je je af hoe je ook taalzwakkere en anderstalige kleuters mee op die 'klankkar' kan laten springen?
Dan is deze nascholing over de taaleducatieve methode 'Kaatje Klank' iets voor jou!

De methode 'Kaatje Klank' stimuleert op een muzische manier de luister - en spreekvaardigheden en het klankbewustzijn van vierjarige kleuters, als voorbereiding op het leren lezen in de lagere school.
Kaatje Klank onderscheidt zich doordat de methode gebaseerd is op de meest recente wetenschappelijke inzichten.

Supertools maken supertaalleerkrachten! Een mix... (herhaling 2)

Wat als we evaluaties ook af en toe op een alternatieve, digitale manier kunnen aanpakken? Vaak besparen we tijd en winnen we aan objectiviteit.

Wat als we de klas “flippen” en leerlingen zelf cursusmateriaal laten maken of taaltaken handig laten omzetten in een creatief filmpje?

Wat als we leerlingen of collega’s online kunnen laten samenwerken aan een grote opdracht en jij kan als leerkracht meekijken wie, wat en wanneer doet?

Gezag en respect... zonder woorden (herhaling 1)

Mag je als leerkracht nog eisen stellen, niet te bediscussiëren grenzen stellen? Of moeten afspraken onderhandeld worden en in samenspraak met de groep opgesteld worden?
Sinds halfweg vorige eeuw werd de focus verlegd, van éénrichtingseisen naar medezeggenschap, een terechte inhaalbeweging. Nu horen we vaak leerkrachten vragen: "Mag er terug ten gepaste tijde gezag zijn, en hoe presenteer ik grenzen op een efficiënte, respectvolle manier?"

Masterclass Didactiek Nederlands (herhaling 2)

Hoe geef je het vak Nederlands? Wat zijn de nieuwste invalshoeken in eindtermen en leerplannen en hoe zet je die om in de praktijk? In deze masterclass vertrekken we van de basisinzichten voor de didactiek Nederlands om vervolgens in te zoomen op de nieuwste inzichten en ontwikkelingen. Theorie en praktijk wisselen elkaar in gezonde doses af.

Supervisiedag voor vertrouwenspersonen (herhaling)

Vanaf januari 2015  worden alle vertrouwenspersonen verplicht om jaarlijks een supervisiedag te volgen die aansluit op de “basisopleiding  van  de  beginnende Vertrouwenspersoon”. Het gaat om volledige dag.

Deze opleiding wordt erkend door toezicht op het Welzijn op het Werk als supervisiedag.

De dag bestaat erin een uitwisseling te krijgen van ervaringen tussen vertrouwenspersonen over praktische casussen, onder begeleiding van de lesgever. Verder wordt er ruimte gelaten voor het deel ‘supervisie’, waarbij er mogelijkheid bestaat  om ervaringen vanuit het praktijkveld te bespreken.

Het KB van 10 april 2014 bespreekt uitgebreid de behandeling van psychosociale risico’s op het werk. Het wettelijk kader werd hierbij verruimd. Ook de administratieve verplichtingen van de Vertrouwenspersoon krijgen uitgebreid aandacht.

 

Goochelen en wiskunde (herhaling)

‘Hé, hoe is dat mogelijk?’, klinkt het door de zaal wanneer de goochelaar aan het werk is… een gevoel van verbazing en verwondering. Deze nascholing is ontstaan uit een wisselwerking met professioneel goochelaar Herman Dufraing. Heel wat goocheltrucs steunen op wiskundige principes. De nascholing wil een aanzet geven om te goochelen in de wiskundeles, als inleiding tot een wiskundig probleem. Het goochelen kan een teaser zijn voor de leerlingen, een motiverend element: Hoe zit de truc in elkaar? Hoe werkt hij? Is er onderliggend een wiskundig model op te stellen dat de truc verklaart? Zonder een goochelaar te zijn, kan je met je leerlingen op zoek gaan, je leerlingen uitdagen…

Moeilijke lezers? Praktische lessuggesties

Je hebt in je lessen vaak ‘moeilijke lezers’. Moeilijke lezers zijn lezers die praktische moeilijkheden hebben met lezen, meestal vanwege een andere moedertaal, maar niet noodzakelijk. Tijdens deze workshop ervaar je hoe je in de praktijk aan de slag kan met activerende werkvormen die leesvaardigheid bevorderen en leesplezier stimuleren.

Asbest: eenvoudige handelingen

Sinds 16 maart 2006 is een KB van kracht rond de behandeling van asbest in al zijn vormen en toepassingen. Dit KB vermeldt de verplichting voor alle arbeiders en onderhoudspersoneel, die sporadisch of regelmatig met asbest in contact komen, tot het volgen van een gepaste opleiding. Deze opleidingen zijn afhankelijk van de werkzaamheden en frequentie waarmee men met asbest in contact komt. Onderstaande opleiding is specifiek bestemd voor arbeiders die in beperkte mate afbraakwerken uitvoeren. Aangezien in oudere schoolgebouwen, technische installaties, … veelvuldig gebruik gemaakt is van asbesthoudende materialen.

Leesplezier en nieuwe media in de 1ste en 2de graad: een mooi huwelijk? (herhaling 2)

Veel leerlingen lezen niet graag boeken, maar online hebben ze nog nooit zoveel gelezen als vandaag. Als ze zo veel bezig zijn met gamen, internetten en Facebooken, hoe kunnen we daar in de lees- of literatuurles dan ons voordeel mee doen? Hoe vermijden we vooral dat 12- tot 15-jarigen alle plezier in lezen kwijtspelen, zoals nu vaak het geval is?

Een projectgroep en studenten van de Artesis-Plantijn hogeschool en de Universiteit Antwerpen ontwikkelden een vernieuwende leesaanpak met een E. De E van elektronica maar ook de E van emotie. De basis: vijf grote principes die leesplezier bij jongeren stimuleren. Het middel: nieuwe media.

Comment motiver tous les élèves dans des classes hétérogènes? (herhaling)

Les classes homogènes n'existent pas. Alors, comment faire pour que les élèves forts se sentent défiés sans que les plus faibles se sentent délaissés?

Ik kan het niet zo fijn! Over fijnmotoriek, motorische precisie, visuomotoriek, coördinatie, schrijfmotoriek en faalangst (herhaling)

Fijnmotoriek is een ruim en complex begrip. Als we zeggen dat kinderen moeilijkheden hebben met fijnmotoriek, moeten we duidelijk weten wat er nu juist aan de hand is. Een zwakke fijnmotoriek heeft een grote invloed op het schools functioneren en er kunnen dan moeilijkheden ontstaan bij schrijven, rekenen, tekenen, inkleuren en knutselen. Zowel in de kleuterklas als in de lagere school neemt fijnmotoriek een belangrijke plaats in en als kinderen hier problemen mee hebben, zien we soms ontwijkingsgedrag en faalangst ontstaan. Op deze manier kunnen kinderen in een vicieuze cirkel terecht komen: 'ik kan dat niet, ik doe dat niet, ik leer niet bij, ik kan dat niet...'

Doorheen de ganse dag gaan we met z'n allen een vijftigtal fijnmotorische oefeningen en coördinatieoefeningen doen en gaan we ons bezinnen over wat we vragen aan onze kinderen, wat we hen aanbieden en hoe we het verschil kunnen maken voor kinderen en hun systeem. Het verschil tussen falen en lukken, tussen weigeren en willen deelnemen, tussen chaos en structuur, tussen overactiviteit en stilzitten, tussen schoolse moeilijkheden en plezier beleven aan het leren.

Verbindend samenwerken met ouders binnen het M-decreet: kansen en valkuilen (BaO)

Soms vergeten we dat ouders onze belangrijkste partners zijn om de begeleiding van leerlingen met specifieke zorgvragen zo optimaal mogelijk te laten verlopen. Een verbindende samenwerking veronderstelt een continue afstemming tussen school, ouders en leerling. De dagdagelijks realiteit voelt regelmatig aan als een “mijnenveld” waar we vanuit de school behoedzaam de juiste route proberen uit te stippelen.

Differentieer! Leerrendement verhogen door planmatig in te spelen op verschillen tussen leerlingen (herhaling)

Meer dan ooit zijn we ons bewust van de diversiteit in de klas: ons leerlingenpubliek is rijk aan culturen en talen, en verschilt ook enorm op gebied van voorkennis, aanleg, interesses, cognitieve en affectieve vaardigheden en leervoorkeuren. Maar hoe organiseer je binnenklasdifferentiatie op een manier die voor jezelf en je leerlingen duidelijkheid schept, een effectief verschil maakt en praktisch haalbaar is? En hoe evalueer je dan?

Spel- en werkvormen inzetten voor coöperatief leren (herhaling 1)

Hoe kom je tegemoet aan individuele verschillen tussen leerlingen? Hoe zorg je ervoor dat hun aandeel van gemiddeld maximaal één minuut spreken per lesuur exponentieel toeneemt? Hoe verhoog je de motivatie van leerlingen voor je vak? Een effectieve manier om aan deze actuele onderwijsbehoeften tegemoet te komen, is het inschakelen van coöperatieve didactische werkvormen.

Maar als je de leerlingen laat samenwerken in een groepje, draait het er vaak op uit dat enkele ijverigen de trein trekken en de rest van het groepje er zijn karretje aan vasthangt. Dat is erg frustrerend, niet in het minst voor de leerlingen zelf! En bovendien: hoe kan je het groepswerk evalueren op een eerlijke en steekhoudende manier?

We benaderen de nascholing op een lichtvoetige en creatieve manier via gevarieerde en praktijkgerichte oefeningen. Als deelnemer doorloop je een groot aantal van de speelse werkvormen die coöperatief leren mogelijk maken. De nascholing is opgebouwd uit verschillende interactieve componenten, waarbij de deelnemers zelfontdekkend, ervaringsgericht en samenwerkend de inzichten verwerven. We verwachten daarom een actieve deelname aan deze vorming.

Turnen met peuters (herhaling)

Turnen met peuters vraagt een andere aanpak dan met kleuters. We wisselen tips uit en gaan samen op zoek naar wat er in de turnles werkt bij peuters. Je mag een zeer praktijkgerichte nascholing verwachten.

Hier schrijft men Latijns schrift. Basisbegrippen bij kennismaking met andersalfabete nieuwkomers (herhaling)

In een normale klascontext is lezen en schrijven in het Latijnse alfabet een middel voor taalleren. Dit is niet voor iedereen vanzelfsprekend. Er zijn heel wat leerlingen die geschoold werden in een ander schrift.  De overgang naar het Nederlands is dan extra moeilijk. Hoe bereiden we hen voor op Nederlands leren met het Latijnse alfabet? Andersalfabeten hebben nood aan een voortraject of verhoogde zorg om het Latijnse schrift beter te leren kennen.

Spelen met taal bij (taalzwakke) peuters (2,5-jarigen) - herhaling

Hoe kan je ...

 • op een speelse manier 2,5-jarigen actief laten genieten van taal?
 • hierbij met prentenboeken, versjes, liedjes ... aan de slag gaan?
 • aan allerlei (muzische) doe-activiteiten taal koppelen?
 • een rijke en prettige taalomgeving uitwerken?
 • ook taalzwakke kinderen optimale kansen bieden?

STEM-projecten met Arduino voor de 1ste graad (herhaling)

Arduino is een populaire manier om waardevolle links te maken met de 4 STEM-domeinen. Om dit ook zinvol toe te passen in de 1ste raad is het in eerste instantie belangrijk dat men goede keuzes leert maken over hardware en software. Vervolgens werken we verschillende schakelingen en bijhorende programma’s uit die meteen toe te passen zijn in jouw STEM-klaspraktijk in de 1ste graad en je krijgt ruim de tijd om hier zelf mee aan de slag te gaan.

STEM-projecten met Arduino voor de 2de graad (herhaling)

Arduino kan ook in de 2de graad worden ingezet om waardevolle links te maken met de 4 STEM-domeinen. Het meten van verschillende fysische grootheden en het aansturen van verschillende actuatoren word stapsgewijs behandeld en je zal de kans krijgen om oa. Flowcode naast IDE te gebruiken om zo de keuze te maken die jou best past. 

Vervolgens werken we verschillende schakelingen en bijhorende programma’s uit die meteen toe te passen zijn in jouw STEM-klaspraktijk in de 2de graad en je krijgt ruim de tijd om hier zelf mee aan de slag te gaan.

Dag van het geschiedenisonderwijs 2018 - 'Oorlogsmisdaden' in het verleden: daders en slachtoffers.

Oorlogsgruwel is helaas van alle tijden. Maar het begrip 'oorlogsmisdaden' is heel recent, en nauw verbonden met het internationale recht. In deze nascholing tonen de sprekers aan hoe mensen in verschillende periodes nadachten over (verantwoord) gebruik van geweld en grenzen van fatsoen in oorlogshandelen. Doorheen de tijden konden de opvattingen hierover grondig verschillen. Ook willen de lezingen op zoek gaan naar de stem van slachtoffers van oorlogsgruwel. In de unieke setting van de Kazerne Dossin biedt deze Dag van de Geschiedenis een comparatieve blik op een razend eigentijds thema, dat zich bij uitstek leent voor een vakoverschrijdende aanpak op school.

 9.45 uur

Verwelkoming

Prof. dr. Paul Janssenswillen, Universiteit Antwerpen en Th. More Hogeschool Vorselaar


DEEL 1: Oorlogsmisdaden: slachtoffers en daders: hoe verantwoord bestuderen in historisch perspectief?

In deze lezing gaan we op zoek naar de 'stemmen' van oorlogsslachtoffers uit de Grieks-Romeinse oudheid. We werken met heel concrete tekstfragmenten, die zich lenen tot gebruik in de klas: een opschrift over een soldaat met PTSS, preken over vluchtelingen, case-story's bij antieke geschiedschrijvers. Deze fragmenten dienen als uitgangspunt voor de vraag of en hoe we op een verantwoorde manier 'oorlogsmisdaden' in het verleden kunnen bestuderen.

Prof. dr. Christian Laes, Universiteit Antwerpen en Universiteit van Tampere

 

 10.30 uur
Pauze met drank


11.00 uur:

DEEL 2: KEUZE TUSSEN:

Caesar als genie en massamoordenaar. Oorlogsethiek in de Romeinse oudheid

Julius Caesar (1e eeuw v.Chr.) is wellicht een van de bekendste figuren uit de Romeinse oudheid en wordt tot op vandaag geprezen omwille van zijn militaire, politieke en literaire kwaliteiten. Dit verklaart o.a. waarom zijn geschriften nog steeds leesvoer zijn tijdens de lessen Latijn. Er gaan echter ook minder fraaie aspecten schuil in Caesars palmares, gaande van massamoorden tot grootschalige slavernij.  Hoe dachten de Romeinen eigenlijk zelf over deze gruweldaden? Was alles zomaar toegestaan tijdens een oorlog? En in hoeverre laten de bronnen daders en slachtoffers aan het woord? Met de Gallische en Burgeroorlog als leidraad proberen we een beeld te vormen van de oorlogsethiek in het oude Rome. Hierbij hebben we aandacht voor de uitdagingen en opportuniteiten die Caesar en zijn geschriften bieden in de klas.

Dhr. Korneel Van Lommel, wetenschappelijk medewerker Universiteit Antwerpen

OF

Genocide en massageweld in Rwanda

In de maanden april, juni en juli 1994 werden honderdduizenden Rwandese burgers, voornamelijk Tutsi, vermoord. De vloed van geweld werd georkestreerd door de Rwandese overheid, op dat moment in handen van Hutu(-extremisten). De schaal en intensiteit van de genocide in 1994 was ongezien, maar het was zeker niet de eerste keer dat Rwanda opgeschrikt werd door een uitbarsting van etnisch geweld. Reeds decennia voor de genocide in 1994 was er sporadisch gewelddadig conflict tussen Hutu en Tutsi. De genocide tegen Tutsi vond bovendien plaats tijdens een periode van burgeroorlog en ze werd gevolgd door een heuse continentale oorlog in buurland Zaïre, de huidige Democratische Republiek Congo. Deze lezing brengt de grondoorzaken en gevolgen van dit massaal geweld in kaart te brengen. Op die manier wordt het mogelijk om na te gaan of dergelijk geweld opnieuw mogelijk is, in Rwanda of elders.

Prof. dr. Bert Ingelaere, Universiteit Antwerpen

12.00 uur
Middagpauze met broodjesbuffet verzorgd door vzw De Krone, een job-ervaringscentrum voor mensen met autisme.

 

13.00 uur

DEEL 3: KEUZE TUSSEN:

 

Een gidsbeurt door de Kazerne Dossin (duurtijd 2 uur).

 

OF

 

Het volgen van twee lezingen

Kruistochten: perceptie en ervaring van Heilige oorlog in de islamitische wereld (11de -15de eeuw)

Het concept 'Kruistocht' is een van de meest gebruikte termen om de relaties tussen het Westen en het Oosten te beschrijven. Dit geldt zowel voor het verleden als vandaag. Maar wat waren de Kruistochten precies en wat waren de gevolgen voor de contacten tussen de christelijke en islamitische maatschappijen in historisch perspectief? Hoe heeft de islamitische wereld de kruistochten ervaren en hoe reageerden ze hierop? Deze lezing zal de kruistochten analyseren vanuit islamitische bronnen. Had de islamitische wereld al een goede kennis over deze indringers? Hoe hebben de islamitische historici en religieuze wetenschappers de kruistochten en de kruisvaarders gezien en beschreven? Het concept “jihad” is vaak in deze context bestudeerd. Maar wat was het precies en hoe evolueerde het in de tijd? Hoe was de oorlog gepland, geregeld en de vrede in de islamwereld onderhandeld? De lezing word afgesloten met een discussie over de meer pacifiste kant van de contacten tussen Christenen en Moslims tijdens de periode van de kruistochten.

Prof. dr. Malika Dekkiche, Universiteit Antwerpen


Erger dan oorlog? Oorlogsmisdaden en massavernietiging in het vroegmoderne debat over de verovering van de Nieuwe Wereld

Maakten de Spanjaarden zich bij de verovering en kolonisering van de Nieuwe Wereld schuldig aan oorlogsmisdaden? De termen en het rechtssysteem waarin die thuishoren, waren de vroegmoderne Europeanen – én indianen – vreemd. Maar wie er het navrante verslag van de verwoesting van Nieuw Spanje van de hand van de bekende missionaris Bartolomé de Las Casas op naslaat, twijfelt niet: de gruwelijke praktijken die de conquistadores erop nahielden, laten zich zonder veel moeite ‘hertalen’ als oorlogsmisdaden, ja zelfs als vormen van ‘indigenocide’. Veel systematischer dan Las Casas zou Francisco de Vitoria, een van de meest vooraanstaande theologen van zijn tijd, het oorlogsgeweld van zijn landgenoten op de korrel nemen: de oorlog die zij in de Nieuwe Wereld voerden, was zélf misdadig. Betekent dit dat koning Karel V zijn koloniale politiek helemaal moest opgeven? Het antwoord van Vitoria was erg genuanceerd, om niet te zeggen vaag – geruststellend vaag voor de Spaanse vorst, frustrerend vaag voor ons.

Prof. dr. Toon Van Houdt, KULeuven

 

15.00 uur
Slotwoordje

Prof. dr. Christian Laes, Universiteit Antwerpen en Universiteit van Tampere

 

Interne kwaliteitszorg (herhaling)

Op welke manier kan een school op een aanvaardbare en realistische manier aandacht besteden aan kwaliteitszorg? (module van 2 dagen)

Organiseer je eigen robotkamp of robot STEM-project (herhaling)

Dit is een totaalproject waarin leerlingen zelf en geheel volgens de STEM-didactiek zowel mechanisch ontwerp, 3D-printen, monteren, solderen en programmering (Arduino) van motoren, actuatoren en sensoren uitvoeren. Het eindresultaat is een uniek robot-wagentje voor elke leerling dat muziek kan maken, lijnen kan volgen, naar licht kan rijden, obstakels kan ontwijken, meetwaarden kan visualiseren en bestuurbaar is met zelfgeschreven apps.

Om dit geheel betaalbaar te houden wordt er jaarlijks een groepsaankoop georganiseerd (in 2017 bestelden 22 scholen in totaal 1000 modules). Een aantal scholen gebruikt deze module tijdens robotkampen, anderen gebruiken deze voor een uitgebreid STEM-project.

Tijdens deze nascholing maak en programmeer je zelf zo’n wagentje en krijg je alle info om te kunnen beslissen of jouw school al dan niet mee in dit project stapt.

Zie www.e2cre8.be >> Brainbox >> Brainbox Robot voor meer info en lesmateriaal

Meten en sturen met zelfgemaakte Android apps en Arduino (tweede en derde graad) (vervolg op 'Maak je eigen STEM-app') - herhaling

Tablets en smartphones zijn enorm snel geïntegreerd in onze leefwereld en in die van onze leerlingen.

MIT ontwikkelde een grafische programmeeromgeving om op een laagdrempelige manier zelf eenvoudige apps te ontwikkelen. Tijdens deze nascholing leer je hoe jouw smartphone kan laten communiceren met een microcontroller (Arduino of PIC) om zo meetwaarden te visualiseren en actuatoren aan te sturen.

Als hardware gebruiken we zowel Arduino als PIC ,die keuze maak je zelf, in combinatie met verschillende sensoren en actuatoren. We gebruiken APPINVENTOR, de Brainbox AVR, de Brainbox Fun en Flowcode 6 of Arduino IDE.

Je bent nadien in staat om in de klas met leerlingen – geheel volgens de STEM didactiek van het onderzoekend leren - aan de slag te gaan om hen zelf apps te laten ontwikkelen waarmee fysische grootheden kunnen gemeten worden of waarmee actuatoren kunnen worden bestuurd met een app.

Paperless evaluation

Verbeteren… een woord waar de meeste leerkrachten een absolute hekel aan hebben. Bovendien komt er een hele papierslag bij kijken. Toch moet het gebeuren, maar dan liefst zo efficiënt mogelijk.

Wiskunde-leren activeren

Wiskunde leren omvat inzichten opbouwen en verwerven, die inzichten kunnen toepassen in opdrachten en ze vertalen naar nieuwe situaties… Daarvoor is diepgaand leren nodig dat zich vooral bij de leerling zelf afspeelt. Tijdens de les moet de denkactiviteit hoofdzakelijk bij de leerlingen liggen. De rol van de leraar ligt hoofdzakelijk in het activeren van het wiskunde-leren. In deze nascholing komen allerlei werkvormen aan bod die je hiervoor in de dagdagelijkse lespraktijk kan gebruiken.

Inspiratiedag filosoferen met kinderen en jongeren

Filosoferen met kinderen en jongeren is gericht op het verbeteren van diverse denkvaardigheden en op het constructief samen nadenken over een filosofisch probleem in een ‘groeiende gemeenschap van onderzoek’. Tijdens een filosofisch gesprek is het doel om inzicht te krijgen in een gekozen probleem. Door samen zorgvuldig na te denken, ideeën kritisch te analyseren en argumenten te (onder)zoeken.

DCD of dyspraxie op de schoolbanken... nog een etiket erbij!? (lager onderwijs - herhaling)

DCD (developmental coordination disorder of ontwikkelingsdyspraxie) is een veel voorkomende diagnose bij kinderen. Hun schoolcarrière gaat vaak niet over rozen. Hoe kunnen wij als leerkrachten hun leerproces optimaliseren, hen doen geloven in zichzelf ondanks hun handicap en ook omgaan met onze eigen onmacht en beperkingen?
Hoe kunnen we in ons lesgebeuren aanpassingen doen die voor hen en ons het samenwerken en samen leren bevorderen?

De nascholing biedt een aantal antwoorden op deze vragen om geïnspireerd weer voor de klas te gaan.

 

Have fun in de lessen Engels (herhaling)

Hoe kan je spelvormen gebruiken om leerlingen kennis en vaardigheden bij te brengen?  Hoe maak je je les aantrekkelijk terwijl je je leerplan realiseert?

Duurzame biomaterialen maken met zwammen en andere micro-organismen (herhaling)

Onze wereld is voornamelijk gebouwd uit materialen die niet recycleerbaar of biodegradeerbaar zijn. Dit leidt onvermijdelijk tot een alsmaar groeiende afvalberg. Om nieuwe en duurzame bouwmaterialen te ontwikkelen, kunnen we beroep doen op zwammen. Hout- of stadsafval vormt de basis waarop we de schimmeldraden van een zwam loslaten om een circulair en biologisch afbreekbaar bouwmateriaal te groeien. Een andere techniek bestaat er in bacterieel leder te produceren, vertrekkende van simpele ingrediënten. Tijdens deze hands-on sessie wordt leerkrachten aangeleerd hoe ze jongeren interdisciplinair kunnen laten werken rond biologie en materiaalkunde door gebruik te maken van de meest beloftevolle duurzame materiaaltechnieken van vandaag.

OEPS! Taalvaardig in 'het beroeps'? Zo ver mogelijk met Nederlands als basiskapi-taal

De taal is de sleutel tot deelname aan onze samenleving. De taal is dus beter geen hinderpaal. Beroepsleerlingen verdienen daarom dubbel en dik onze aandacht. Talige weerbaarheid is voor hen de absolute prioriteit. Het is van levensbelang dat de huidige generaties jongeren kunnen functioneren in de complexe en voortdurend evoluerende maatschappij.

STEM in het basisonderwijs

Kinderen zijn van nature uit gericht op ontdekken en exploreren. Hun onderzoekende houding is een krachtige basis om aan STEM-geletterdheid te doen. Vanuit ‘onderzoekend en ontwerpend leren’ kan een krachtige leeromgeving ontstaan van waaruit kennis en vaardigheden in verband met STEM worden aangeleerd en toegepast. Een aangeboren exploratiedrang en een gezonde nieuwsgierigheid naar de wereld rondom zijn hiervoor –zowel bij leerling als leerkracht-  onontbeerlijk.

Tijdens deze studiedag krijg je inzichten en vaardigheden aangereikt om techniek, wiskunde en wetenschap te integreren in het leerproces van kleuters en leerlingen.

 

8.45 - 9.15 uur: onthaal met koffie in de hall van gebouw Q

9.20 - 10.30 uur: plenumlezing: STEM-onderwijs in de basisschool

Stephanie Vervaet is lector wereldoriëntatie aan de Hogeschool VIVES en is daarnaast werkzaam als onderzoekster binnen het Expertisecentrum Onderwijsinnovatie. Haar focus ligt hierbij op STEM-onderwijs in de basisschool.
Kristof Van De Keere is onderzoekscoördinator van het Expertisecentrum Onderwijsinnovatie van de Hogeschool VIVES. Hij is ook betrokken bij onderzoeksprojecten en maatschappelijke dienstverlening m.b.t. STEM-onderwijs.

In deze plenumlezing staan we stil bij wat de didactiek van onderzoekend leren kan betekenen voor een geïntegreerde STEM‑aanpak in de basisschool.
Vanuit een aantal authentieke klassituaties kijken we naar de wereld van onderzoek en ontwerp. We bouwen zo een transparante methodiek op die je kunt inzetten in de klaspraktijk van de kleuter- en lagere school. We focussen hierbij vooral op hoe je bij de kinderen onderzoekend en probleemoplossend denken en handelen kan stimuleren met aandacht voor creativiteit. 

Koffiepauze (10.30 – 11.00 uur) in de hall van gebouw Q

11.00 - 12.15 uur: Keuzesessie reeks 1
1.01 Van techniek tot STEM in de kleuterklas
Koen Pierlet werkte jarenlang in het (Bu)BaO en is nu educatief medewerker bij RVO-Society. Zo is hij bijna elke dag in een andere school om met het team aan de slag te gaan met ‘Techniek en STEM’.

Ook in het basisonderwijs evolueren we stilaan naar STEM. Hoe kun je wetenschap, technologie, engineering en wiskunde aan bod laten komen in je activiteiten of hoe maak je van een techniek-activiteit een goede STEM-activiteit?
Als je aan 'Techniek' werkt in je klas, is het slechts een kleine stap naar 'STEM'. In deze sessie integreren we natuurwetenschappen, onderzoekend leren, ontwerpen en realiseren én wiskunde. Van een eenvoudige techniekactiviteit maken we een STEM-activiteit.  Een hands-on sessie waarbij jouw STEM-vaardigheden zeker van pas komen! (deze sessie is geschikt voor het kleuteronderwijs)

1.02 STEM-activiteiten integreren in thema’s wereldoriëntatie
Jan Tilley is pedagogisch begeleider en praktijklector wereldoriëntatie en STEM, nascholer techniek en leerkracht lager onderwijs.

Tijdens deze sessie krijgt u:

 • een korte en verhelderende verduidelijking van het onderscheid tussen wetenschap, techniek en engineering d.m.v. een concreet voorbeeld;
 • een situering van STEM en onderzoekend en ontwerpend leren binnen wereldoriëntatie;
 • een aantal concrete voorbeelden van STEM-activiteiten die de integratie van STEM binnen thema’s wereldoriëntatie zullen verduidelijken. STEM is immers geen vak apart in het basisonderwijs en we opteren dus voor een geïntegreerde aanpak. Om STEM een plaats te geven in je onderwijs hoef je geen bijzondere en/of dure materialen te hebben. Met eenvoudige huis-, tuin- en keukenmaterialen kunnen we binnen de basisschool STEM helemaal realiseren;
 • een brainstormmoment rond STEM in de eigen klaspraktijk.
  (deze sessie is geschikt voor alle graden lager onderwijs)

1.03 START to STEM: het didactisch kader geïllustreerd vanuit concrete praktijkvoorbeelden
Remko Meys is praktijkcoördinator en onderzoeksmedewerker van het Expertisecentrum Onderwijsinnovatie.

In deze sessie gaan we een aantal activiteiten voor lager onderwijs zelf uitproberen om op die manier meer voeling te krijgen met het PK-model dat voorgesteld werd tijdens de plenumlezing. Het PK-model bestaat uit 2 lagen: een eerste laag bestaat uit richtlijnen voor de leraar om STEM-onderwijs vorm te geven; er is daarbij sprake van 4 Pijlers. De tweede laag omvat 10 Kerncomponenten die het veelzijdig leerproces van de leerlingen weergeven. We stellen daarnaast ook een website voor met uitgewerkte activiteiten voor kleuter- en lager onderwijs. (deze sessie is geschikt voor alle graden lager onderwijs)

1.04 STEM in de basisschool
Renilde Dewaelheyns is directeur in de GO! Basisschool De Luchtballon in Tienen.

Welke planeet kan je veroveren met je raket? ‘Raketten’ is een onderwerp dat kinderen weet te boeien. Bij deze sessie gaan we zelf een raket ontwerpen en bouwen, die we daarna kunnen afschieten vanaf onze eigen lanceerbasis. Na een eerste proefvlucht proberen we ons systeem te verbeteren en uit te breiden. Deze sessie is een mooi voorbeeld van een STEM-activiteit met overwegend kosteloze materialen. We combineren een theoretisch kader met praktische oefeningen.
(deze sessie is geschikt voor alle graden lager onderwijs)

1.05 FiloZoo, filosoferen over natuur en techniek
Jelle De Schrijver is lerarenopleider, wetenschappen en onderzoeker Wetenschapsonderwijs aan  Odisee Hogeschool. Als coördinator van onderzoekskern ExploRatio bouwt hij aan diverse projecten gericht op dialoog, reflectie en experiment in het STEM-onderwijs.

Leeft een appel? Kan je praten met een mier?  Kan een boom zwanger worden? Leerlingen formuleren honderden vragen die blijk geven van verwondering over natuur, wetenschap, techniek en STEM. De methodiek van het filosoferen laat toe de vragen te gebruiken als startpunt voor een onderzoek. FiloZoo prikkelt de motivatie voor STEM en de onderzoekende houding van kinderen.
In deze sessie zullen we toelichten, demonstreren en onderzoeken hoe FiloZoo het wereldoriëntatie-onderwijs kan versterken. Denkdieren helpen leerlingen verschillende denkhoudingen aan te nemen: de filokikker, de exploraf, het kenniskonijn, twijfelschaap en argumenteerbeer nemen de kinderen mee op STEM-avontuur. (deze sessie is geschikt voor alle graden lager onderwijs)

1.06 Techniekcoach in het BaO
Arjan Van Haver is leerkracht in het 5e leerjaar GO! Alice Nahon in Putte en techniekcoach.

In deze sessie krijgt u een heel wat concrete voorbeelden uit de klaspraktijk, gebracht door een techniekcoach. U krijgt toelichting en verduidelijking bij een aantal technieklessen aan de hand van voorbeeldlessen van collega’s. Verder komt ook aan bod: hoe STEM evalueren en ‘vastleggen’. Een uiteenzetting over het eigen ontwerp van een leerlijn rond elektriciteit vervolledigt deze praktisch opgezette workshop. (deze sessie is geschikt voor de 2de en 3de graad lager onderwijs)

1.07 Bacterieel leer
Niek d’Hondt, wetenschapscommunicator die mee aan de wieg stond van het eerste doe-het-zelf-biolabo in Vlaanderen, ReaGent. Niek is verantwoordelijk voor het ontwikkelen van workshops in Ekoli. Ekoli brengt wetenschappen in de praktijk voor kansengroepen, jongeren van 6 tot 18 jaar en leerkrachten met praktische en moderne workshops op maat.

Dat de wereld nood heeft aan duurzame oplossingen die volgende generaties zicht geven op een betere toekomst, is ondertussen geen nieuws meer. In deze workshop gaan we alvast op zoek naar een oplossing voor de productie van leder, waarvoor vandaag de dag nog miljarden dieren gekweekt worden, vaak in slechte omstandigheden. Bij het maken van Kombucha, thee gefermenteerd met een symbiotische cultuur van gisten en bacteriën, wordt een zwam gevormd. Deze bestaat hoofdzakelijk uit cellulose, waarmee een vegetarisch leder kan gevormd worden met gelijkaardige eigenschappen als dierlijk leder met een zelfde resem aan toepassingen (kledij, schoenen…). Deze hands-on en leerrijke workshop is dan ook ideaal om creatief met je klas aan de slag te laten gaan als pioniers in het zoeken naar de duurzame oplossingen voor de uitdagingen van morgen. (deze sessie is geschikt voor de 2de en 3de graad lager onderwijs)

Middagpauze met broodjesmaaltijd in de hall van gebouw Q van 12.15 tot 12.55 uur

12.55 - 14.10 uur: Keuzesessie reeks 2
2.01 Van techniek tot STEM in de lagere school
Koen Pierlet werkte jarenlang in het (Bu)BaO en is nu educatief medewerker bij RVO-Society. Zo is hij bijna elke dag in een andere school om met het team aan de slag te gaan met ‘Techniek en STEM’.

Ook in het basisonderwijs evolueren we stilaan naar STEM. Hoe kun je wetenschap, technologie, engineering en wiskunde aan bod laten komen in je activiteiten of hoe maak je van een techniek-activiteit een goede STEM-activiteit?
Als je aan 'Techniek' werkt in je klas, is het slechts een kleine stap naar 'STEM'. In deze sessie integreren we natuurwetenschappen, onderzoekend leren, ontwerpen, realiseren én wiskunde. Van een eenvoudige techniekactiviteit maken we een STEM-activiteit.  Een hands-on sessie waarbij jouw STEM-vaardigheden zeker van pas komen! (deze sessie is geschikt voor alle graden lager onderwijs)

2.02 Wetenschap en techniek: (n)iets voor kleuters?
Wendy Van Moer, burgerlijk ingenieur, dr. Ingenieurswetenschappen. Als docent aan de VUB en University of Gavle (Zweden) heeft ze een jarenlange ervaring opgebouwd in het geven van technologie gerelateerde vakken. Momenteel geeft ze als zelfstandig lesgever haar passie door aan de schoolgaande jeugd om zo hun enthousiasme voor wetenschappen en technologie aan te wakkeren.

Je ontdekt als leerkracht van het kleuteronderwijs dat ook kleuters perfecte wetenschappers zijn. Techniek is overal aanwezig! Alleen moet je de juiste bril opzetten om het te zien. Tijdens deze sessie leer je naar het leven kijken met een techniek-bril en krijg je een overzicht van verschillende praktische methodes om kleuters op een speelse manier in contact te brengen met wetenschappen en techniek. De sessie is doorspekt met concrete en praktische voorbeelden die onmiddellijk kunnen toegepast worden in de klas. Omdat je wetenschappen en techniek alleen kan leren ontdekken door te DOEN, zal je ook de kans krijgen om te DOEN! Je gaat naar huis met een rugzak boordevol ideeën! (deze sessie is geschikt voor het kleuteronderwijs)

2.03 Creatief, onderzoekend en probleemoplossend aan de slag met stappenplannen
Bea Merckx is burgerlijk materiaalkundig ingenieur, licentiaat in de biologie, doctor in de Wetenschappen Ze is als docent verbonden aan de opleiding Bachelor in het onderwijs (Arteveldehogeschool) en werkte mee aan diverse onderzoeks- en dienstverleningsprojecten m.b.t. STEM en Educatie voor Duurzame Ontwikkeling.

Tijdens deze sessie willen we leraren laten ervaren hoe ze, vertrekkend van bestaande proefjes of stappenplannen van het internet of uit boeken, activiteiten kunnen uitwerken waarin kinderen worden uitgedaagd om te onderzoeken of probleemoplossend te denken. (deze sessie is geschikt voor alle graden lager onderwijs)

2.04 Circuit board
Henk Vanden Herrewegen, leerkracht wetenschappen. Oprichter Fablab Erpe-Mere, fablab-coach, coach steamclubs en coach coderdojo’s (gratis programmeerclubs).

We leren op een eenvoudige manier de basisbegrippen uit de elektriciteit. We experimenteren met zoemers, lampjes, motortjes, schakelaars en ventilatortjes. Ontdekken door te doen! Circuit boards koop je niet maar maak je gewoon zelf! Bovendien krijg je enkele uitgewerkte basisopdrachten in verband met elektriciteit. (deze sessie is geschikt voor de 3de graad lager onderwijs)

2.05 Ga eenvoudig om met STEM in de kleuterklas
Patrick Van Luchene, STEM-leerkracht BuBaO De Veerboot in Deinze.

Leerlingen neem je mee op pad, je laat ze ontdekken, creëren, onderzoeken en fantaseren waarbij je als begeleider dit proces begeleidt en impulsen geeft waar nodig. STEM is eenvoudig en moet niet gaan om grootse dingen. Je hebt geen duur materiaal nodig om een les STEM vorm te geven.
Hoe ga ik met beperkte middelen aan de slag om kinderen toch aan STEM te laten doen? Is Engineering niet te moeilijk en te ver gegrepen? Wat kan ik gedurende een heel schooljaar doen om de kinderen te boeien? Waar haal ik materiaal? Hoe ga ik praktisch aan de slag met zo'n groep kinderen en jongeren? Hoe hou ik overzicht?... Vele vragen en vele opmerkingen waar we een antwoord proberen op te geven en praktische tips hoe ik aan de slag ga in mijn atelier. (deze sessie is geschikt voor het kleuteronderwijs)

2.06 DIY Microscopie
Niek d’Hondt, wetenschapscommunicator die mee aan de wieg stond van het eerste doe-het-zelf-biolabo in Vlaanderen, ReaGent. Niek is verantwoordelijk voor het ontwikkelen van workshops in Ekoli. Ekoli brengt wetenschappen in de praktijk voor kansengroepen, jongeren van 6 tot 18 jaar en leerkrachten met praktische en moderne workshops op maat.

Hoewel ook microscopie enorme revoluties heeft doorstaan, blijft het basisprincipe een onmisbare bouwsteen om de natuur te ontdekken. Om leerlingen hiermee op een actieve manier in aanraking te brengen, leren we jullie in deze sessie hoe jullie ze zelf een microscoop van goedkope en eenvoudige materialen zoals karton kan laten maken. De microscoop wordt met een smartphone gebruikt en is een zeer leuke tool om leerlingen foto’s en filmpjes te laten maken van kleine insecten en watervlooien als eerste kennismaking met onderzoek in de natuur. (deze sessie is geschikt voor de 2de en 3de graad lager onderwijs; wie over een smartphone beschikt, houdt hem best bij de hand tijdens deze sessie)

2.07 Creatieve toepassingen met Scratch en Makey Makey
Gino Vanherweghe, nascholer ICT en stafmedewerker Eekhout Academy.

De speelse en eenvoudige programmeertaal Scratch (alsof je met lego aan het bouwen bent) is de basis om aan de slag te gaan met programmeren. Je leert de basisbeginselen van het programmeren en maakt snel een animatie, een rekenspel, een game…
Met een Makey Makey ga je de creatieve toer op en geef je het Scratch-programmaatje nét dat ietsje meer: een zelfgebouwde gamecontroller, een snoep-drumstel, een fruit-piano, een werpspelletje… (deze sessie is geschikt voor de 3de graad lager onderwijs)

Koffiepauze (14.10 - 14.30 uur)

14.30 - 15.45 uur: Keuzesessie reeks 3
3.01 Mysterieuze dozen, de andere kant van wetenschap
Jozefien Schaffler, docent wereldoriëntatie aan de opleiding Bachelor in het Kleuteronderwijs Arteveldehogeschool, Gent. Ze was de voorbije jaren betrokken bij tal van projecten gericht op wetenschap, techniek en STEM bij jonge kinderen; de onderzoekende houding staat daarbij centraal.

Voor velen is wetenschap iets voor oudere kinderen, niet voor kleuters of jonge kinderen in de lagere school. Maar zien we wel wat wetenschap allemaal inhoudt? Door “mysterieuze dozen” te onderzoeken tijdens deze sessie, komen we meer te weten over wat wetenschap typeert. Dat zorgt ervoor dat we gemakkelijker de vertaling kunnen maken naar de klaspraktijk: over welke vaardigheden moeten kinderen beschikken om aan wetenschap te kunnen doen? En wat doet een wetenschapper eigenlijk? Als we kinderen deze inzichten meegeven, kan hen dit meer vertrouwen geven om zelf tot ontdekkingen en inzichten te komen in de wereld om zich heen, net zoals echte wetenschappers dat doen. We eindigen de sessie met concrete voorbeelden van wetenschapsactiviteiten in de klas. (deze sessie is geschikt voor het kleuteronderwijs en voor alle graden lager onderwijs)

3.02 Wetenschap en techniek: een vak apart?
Wendy Van Moer, burgerlijk ingenieur, dr. Ingenieurswetenschappen. Als docent aan de VUB en University of Gavle (Zweden) heeft ze een jarenlange ervaring opgebouwd in het geven van technologie gerelateerde vakken. Momenteel geeft ze als zelfstandig lesgever haar passie door aan de schoolgaande jeugd om zo hun enthousiasme voor wetenschappen en technologie aan te wakkeren.

Geef jij les in het lager onderwijs? Weet jij ook niet goed hoe techniek te introduceren in je lessen? Klinkt STEM als Chinees voor jou? Kom dan zeker naar deze sessie!
Je krijgt een duidelijk beeld van wat STEM (Science-Technology-Engineering-Mathematics) in de klas betekent. Je krijgt niet alleen bruikbare methodes maar eveneens talrijke praktische voorbeelden aangereikt die jou toelaten om je leerlingen op een speelse manier onder te dompelen in een techniek-bad.
Techniek = doen! Steek alvast de handen uit de mouwen, want tijdens deze sessie leer je solderen en beseffen dat een soldeerbout zou moeten behoren tot de basisuitrusting van elke klas! Je kan er eenvoudige techniek-knutselwerken mee maken die jouw leerlingen op een boeiende manier in contact brengen met techniek.
Na het volgen van deze sessie kent STEM voor jou geen geheimen meer! (deze sessie is geschikt voor alle graden lager onderwijs)

3.03 MAKE. THINK. TINKERING
Tom Demuynck, docent plastische opvoeding en project kunstvakken Arteveldehogeschool. Hij werkt mee aan onderzoek rond STEAM, Tinkering en Fablabs.
Bart Huyghe, lerarenopleider, master in de opleidings- en onderwijswetenschappen en auteur van diverse innovatieve publicaties rond techniek en STEM.

"Tinkering" is een fenomeen dat overwaait vanuit de Verenigde Staten. Letterlijk betekent het woord "prutsen" of "bricoleren". In het Exploratorium van Californië gaf men er een pedagogische-didactische meerwaarde aan door het, met aandacht voor de 21st century skills, te gebruiken om kinderen in contact te brengen met maakonderwijs, met leren door te doen. 

Leren bij tinkering wordt vormgegeven door het opzetten van ervaringen, waarbij leerlingen in contact gebracht worden met gereedschappen en fenomenen die inspirerend kunnen werken, waarna er complexere uitdagingen kunnen volgen in een STEM-rijke of muzische context. Het opnemen van die complexere uitdagingen kan vanuit zichzelf komen, maar net zo goed door in contact te komen met andere tinkerers of door een nieuwe prikkeling van een begeleider. Tinkering kan daarom gezien worden als de missing link en het opstapje naar STE(A)M. Kinderen maken er immers op een ongedwongen manier (en dus vanuit eigen motivatie) kennis met de STE(A)M-rijke context vanuit hun eigen voorkennis.

Docenten uit de lerarenopleiding van de Arteveldehogeschool zijn momenteel bezig met een twee jaar durend onderzoek en exploreren samen met het werkveld de meerwaarde die tinkering kan zijn voor het onderwijs. Tijdens deze sessie maak je kennis met tinkering én met enkele typische tinkering-activiteiten.                                                                                                                      
(deze sessie is geschikt voor 2de en 3de graad lager onderwijs)

3.04 Spelenderwijs programmeren in het basisonderwijs
Henk Vanden Herrewegen, leerkracht wetenschappen. Oprichter Fablab Erpe-Mere, fablab-coach, coach steamclubs en coach coderdojo’s (gratis programmeerclubs).

De leerkrachten krijgen een overzicht van een aantal tools (grotendeels gratis maar ook een paar betalende) rond programmeren (onder andere scratch, microbit BBC, beebot en beebot app, edison robot, probot, osmo play...) Eerst krijgen ze een kort overzicht waarna ze in een doorschuifsysteem met een aantal tools kunnen experimenteren. Deze sessie wil jullie inspireren en overzicht geven van bruikbare, haalbare en betaalbare tools. Ga voor variatie, beter 2 sets van 10 verschillende tools dan 20 sets van één tool! (deze sessie is geschikt voor alle graden lager onderwijs)

3.05 Super sized STE@M
Patrick Van Luchene, STEM-leerkracht BuBaO De Veerboot in Deinze.

Het supersized STE@M-project is een project dat leerlingen levensechte problemen laat ervaren. De basisprincipes van het project zijn verwondering, ontdekking, tinkering en de makerculture als basis voor technische nieuwsgierigheid. Een “adventure playground” die bepaalde basisprincipes van techniek en wetenschap op een speelse en exploratieve manier aanbrengt.

We gaan samen met de deelnemers een super sized STE@M project doorlopen en ervaren. We gaan zelf de problemen die de kinderen ondervinden ervaren en proberen oplossen, samenwerken, aan engineering doen, technische vaardigheden aanspreken, wiskunde gaan gebruiken en vooral op een praktische manier wetenschap ervaren. Een doe-sessie die direct kan gebruikt worden om zelf een project op te starten. (deze sessie is geschikt voor de 2de en 3de graad lager onderwijs)

3.06 Kleur je knetter!
Niek d’Hondt, wetenschapscommunicator die mee aan de wieg stond van het eerste doe-het-zelf-biolabo in Vlaanderen, ReaGent. Niek is verantwoordelijk voor het ontwikkelen van workshops in Ekoli. Ekoli brengt wetenschappen in de praktijk voor kansengroepen, jongeren van 6 tot 18 jaar en leerkrachten met praktische en moderne workshops op maat.

De wondere wereld van Biologie is fascinerend voor iedereen. Zelfs kleuters en jonge kinderen kan je hierin al onderdompelen aan de hand van leuke, veilige en eenvoudige experimentjes. In deze sessie “Kleur je knetter!” tonen we letterlijk hoe je met simpele experimentjes je lessen extra kleur kan geven en leerlingen laat kennismaken met de wereld van kleur in al zijn facetten. We leren je hoe je ‘olifantentandenpasta’ maakt in de klas (spektakel gegarandeerd!), hoe je kinderen melk kan laten omtoveren tot een magisch kleurenmengsel met behulp van een druppel afwasmiddel en hoe je zelf kinderen leert lavalampen maken met een bruistablet. Verwondering en succes is alvast verzekerd!
(deze sessie is geschikt voor het kleuteronderwijs en voor de 1ste en 2de graad – max 3de leerjaar - lager onderwijs)

3.07 Zet je eerste stappen in de wondere wereld van het programmeren
Gino Vanherweghe, nascholer ICT en stafmedewerker Eekhout Academy.

De website ‘Hour of code’ biedt prima materiaal om aan de slag te gaan met programmeren, met focus op leerkrachten die nog geen of heel weinig ervaring hebben met coderen.
Wij helpen je op weg met deze site vol mogelijkheden en zetten samen met jou de eerste programmeerstappen. Samen met je leerlingen word je zo codevaardig!
We bekijken welke onderdelen geschikt zijn voor jouw klas, we maken leerlingenaccounts aan (breng dus een klaslijst mee) zodat we de vorderingen van de leerlingen kunnen bijhouden, ook als ze zelfstandig werken, en we bekijken hoe we leerlingen kunnen helpen die niet zo codevaardig zijn.
(deze sessie is geschikt voor de 2de en 3de graad lager onderwijs)

Efficiënt omspringen met tijd & energie op het werk

 • Wil jij beter kunnen omgaan met de dagelijkse stress en werkdruk?
 • Wil je praktische tools en handvaten om je werk efficiënter te kunnen doen?
 • Wil je al je werk kunnen doen en tegelijk meer balans hebben met werk-prive?

Dan is deze opleiding iets voor jou!
Je leert hoe je je werkdag efficiënt indeelt, hoe je de juiste prioriteiten stelt, hoe je omgaat met lastige situaties in je werk, hoe je zorgt voor je lichaam, hoe je de juiste werk-privé balans krijgt en zo meer ruimte krijgt om je te focussen op jouw werk.

Didactische nascholing fysica en natuurwetenschappen 3de graad : TRILLINGEN en GOLVEN (herhaling)

Experimentele proeven bij het leerstofonderdeel “trillingen en golven” moet je als beginnende leraar echt wel in de vingers krijgen. Praktische tips zijn daarbij meer dan welkom.

Deze nascholing wil je praktisch ondersteunen en zal je heel wat tijdsbesparing opleveren.

 

Digitale biotechnologie: sequentie-analyse in silico (herhaling)

Biotechnologie is zoveel meer dan PCR en agarose gels. Nu veel labohandelingen worden geautomatiseerd, wordt DNA-analyse steeds meer computergebaseerd. Via internet zijn miljarden sequentiegegevens en programma’s vrij beschikbaar voor iedereen die er graag mee aan de slag wil. Zomaar van achter je bureau.

Lichtverschijnselen exploreren - zelf op onderzoek m.b.v. ‘Photonics Explorer’, een experimenteerkit voor leerlingen (herhaling)

De experimenteerkit waarmee we aan het werk gaan, bevat meer dan 110 componenten en is ontworpen voor lessen wetenschappen om onderzoekscompententies bij leerlingen te bevorderen. Elke kit bevat voldoende, duurzaam en veelzijdig materiaal om klassikaal experimenten uit te voeren met 25-30 leerlingen. Werken met de kit wordt ondersteund door werkbladen, informatiebladen, lerarenhandleiding en multimedia-materiaal.

De Photonics kit is ontwikkeld door het Brussels Photonics Team, VUB en EYESTvzw voor leerlingen uit de tweede en derde graad secundair onderwijs.

Deelnemers aan de nascholing kunnen via de inschrijving een kit bestellen (€ 182 incl. B.T.W.). Bij de nascholing kan die dan meegenomen worden. EYEST vzw factureert rechtstreeks aan de school.

Zelfzorg. Als je het als leerkracht goed hebt, hebben de leerlingen het goed met jou? (herhaling 1)

Veel leerkrachten zijn begaan met het welzijn van hun leerlingen. Zowel op het vlak van de cognitieve vulling als op het vlak van het sociale emotionele welzijn. Deze leerkrachten geven dan ook enorm veel van zichzelf om het de leerlingen naar hun zin te maken... Maar wat 'nemen' ze voor zichzelf? Hoe zorgen zij ervoor dat ze de balans bewaren?

Weerbaarheid bij leerlingen in het s.o.: een verbindende en actieve methodiek (herhaling 1)

Weerbaarheid is een term die de laatste jaren in het onderwijs steeds meer onder de aandacht komt. Jongeren lijken vandaag de dag steeds moeilijker 'nee' te kunnen zeggen tegen hun leeftijdsgenoten. Leerlingen worden gepest en weten niet hoe ze op een constructieve wijze voor zichzelf kunnen opkomen. We verwachten van relatief jonge tieners dat ze weten wat het beste voor hen is en hier ook naar handelen. Maar we bieden ze misschien niet altijd de tools om dit te doen.

Masterclass: Vervolgtraject 6de jaar HRM-groeipad voor middenkaderleden

Deze opleiding richt zich enkel tot wie de eerste 5 jaren HRM-groeipad voor middenkaderleden afrondde. Het vervolgtraject biedt verdere verdieping op thema’s die eerder aan bod kwamen en verruimt ook naar nieuwe thema’s.

Deze opleiding is inclusief overnachtingen en alle maaltijden tijdens het seminarie.

Masterclass: Vervolgtraject 2de jaar HRM-groeipad voor middenkaderleden. Groep A

Deze opleiding richt zich enkel tot wie het basispakket 'Een HRM-groeipad voor middenkaderleden' afrondde. Het vervolgtraject biedt verdere verdieping op thema’s die eerder aan bod kwamen en verruimt ook naar nieuwe thema’s. Zo komt er ook focus op zelfzorg en het bewaken van de balans tussen draaglast en draagkracht.  Niet enkel voor jou maar ook voor je medewerkers. Verder wordt dieper ingegaan op het thema vergaderen, waarbij praktische vergadertechnieken aan bod komen. Tot slot zoomen we in op verbondenheid, het komen tot gedragenheid van beslissingen, het omgaan met moeilijke collega's,....

 

De cursusprijs is inclusief lunches in nabijgelegen studentenrestaurant.

Masterclass. Vervolgtraject 2de jaar HRM-groeipad voor middenkaderleden. Groep B.

Deze opleiding richt zich enkel tot wie het basispakket 'Een HRM-groeipad voor middenkaderleden' afrondde. Het vervolgtraject biedt verdere verdieping op thema’s die eerder aan bod kwamen en verruimt ook naar nieuwe thema’s. Zo komt er ook focus op zelfzorg en het bewaken van de balans tussen draaglast en draagkracht.  Niet enkel voor jou maar ook voor je medewerkers. Verder wordt dieper ingegaan op het thema vergaderen, waarbij praktische vergadertechnieken aan bod komen. Tot slot zoomen we in op verbondenheid, het komen tot gedragenheid van beslissingen, het omgaan met moeilijke collega's,....

 

De cursusprijs is inclusief lunches in nabijgelegen studentenrestaurant.

Masterclass: Vervolgtraject 4de jaar HRM-groeipad voor middenkaderleden

Deze opleiding richt zich enkel tot wie de eerste drie jaren HRM-groeipad voor middenkaderleden afrondde. Het vervolgtraject biedt verdere verdieping op thema’s die eerder aan bod kwamen en verruimt ook naar nieuwe thema’s.

 

Deze opleiding is inclusief alle maaltijden tijdens het seminarie, enkel de overnachting en het diner tijdens het 2-daags seminarie zijn optioneel.

Masterclass: Vervolgtraject 3de jaar HRM-groeipad voor middenkaderleden

Deze opleiding richt zich enkel tot wie het basispakket 'Een HRM-groeipad voor middenkaderleden' en het tweede vervolgjaar afrondde. Het vervolgtraject biedt verdere verdieping op thema’s die eerder aan bod kwamen en verruimt ook naar nieuwe thema’s. De eerste dag wordt verzorgd door Geert Stroobant en wordt verder gebouwd op het thema van verbinding door te kijken naar de invloed van moeilijk gedrag op teams aan de hand van casuïstiek. De tweede en de derde dag verdiepen we hierop door te onderzoeken hoe confrontaties tot positief resultaat kunnen leiden en door na te gaan hoe je zelf constructief grenzen kan stellen.

 

De cursusprijs is inclusief lunches in nabijgelegen studentenrestaurant.

AFGELAST - EHBO Eerstehulpverlener - Bedrijfsgeneeskundige hulp

Deze opleiding is erkend door het FOD WASO volgens het KB van 15/12/2010 betreffende de eerste hulp die verstrekt

wordt aan werknemers (leerlingen) die slachtoffer worden van een ongeval of die onwel worden (B.S. 28.12.2010)

Leiding geven aan het onderhoudspersoneel

Leiding geven aan onderhoudspersoneel wordt bemoeilijkt doordat ze zelf soms op een andere manier willen aangestuurd worden. Ook communicatie en samenwerking vragen vaak voor alternatieve methodes. Hoe breng je dit alles tot een goed einde?