Zoek een nascholing

De waarde van woorden. Woordenschatverwerving (herhaling)

Zonder woorden is er geen communicatie mogelijk. Woordenschat aanleren is dan ook essentieel bij het leren van een taal. Een goede didactiek voor die woordenschatverwerving vormt een belangrijk onderdeel bij taallessen.

Deze workshop geeft achtergrondinformatie vanuit wetenschappelijk onderzoek naar woordenschatverwerving en legt de link naar de klaspraktijk in de vorm van concrete tips en voorbeelden.

Er is ruimte voor het uitwisselen van ideeën en de inbreng van deelnemers.

Hydrostatica spelend onderzoeken

Al spelend fysische wetmatigheden onderzoeken is iets wat kinderen voortdurend doen en is iets wat bij jongeren uit het s.o. hun onderzoeksvaardigheden op een heel leuke manier kan aanwakkeren.

Deze nascholing laat je een didactisch goed uitgewerkt spel doorlopen i.v.m. de studie van vloeistoffen, zoals in de leerplannen opgenomen. Gebruik makend van dit spel kan je de leerlingen een combinatie aanbieden van actieve, bijna speelse exploratie en het formele leren in de les.

We maken gebruik van het experiment als medium om leerlingen te confronteren met eventueel bij hen bestaande misvattingen. Die misvattingen corrigeren we dan meteen door de manier waarop we hen verder op ontdekkingstocht sturen. We overstijgen door deze manier van werken het klassieke lesgebeuren.

 

De wereld op jouw speelplaats. Hoe omgaan met de kleurrijke generatie Z-ers als secretariaatsmedewerker (s.o.)

De speelplaats van vandaag ziet er helemaal anders  uit dan 20 jaar of zelfs 10 jaar geleden. Vaak gaan veranderingen zo snel dat we niet goed weten hoe we onze regels en begeleidingshouding daaraan moeten aanpassen. Of net niet aanpassen?
Heb je een nieuwe bril nodig om naar die nieuwe jongeren bij jou op school te kijken? Dan moet je in deze nascholing zijn!

Basiscursus socio-emotionele begeleiding in het s.o. (herhaling 2)

Als startend leerlingenbegeleider, leerkracht of remedial teacher merkt u regelmatig dat socio-emotionele problemen, eventueel gekoppeld aan leerproblemen, uw leerlingen in hun leren hinderen. Deze nascholing wil uw vaardigheid om leerlingen socio-emotioneel te begeleiden, aanscherpen. Hij biedt bruikbare achtergrondinformatie en brengt de basiselementen aan die een rol spelen binnen het begeleidingsproces. Omdat het de bedoeling is de gegeven achtergrond zo concreet mogelijk te vertalen naar de eigen schoolsituatie, vragen wij aan de deelnemers een grote bereidheid om eigen ervaringen in te brengen als werkmateriaal.

Gedrag positief beïnvloeden - met kinderen samen werken aan oplossingen

Bij herhaald probleemgedrag belanden leerkrachten en leerlingen nogal eens in een negatieve vicieuze cirkel. Uiteindelijk overheerst onmacht: wat moéten we nog met dit kind (of deze groep)? Het oplossingsgericht werken biedt een verfrissende, nieuwe kijk op moeilijk gedrag.

In deze nascholing presenteren we je een leuke methode om kinderen te ondersteunen in hun functioneren, die ontwikkeld werd door o.a. Insoo Kim Berg en Ben Furman (Kids’ skills). Vertrekkend vanuit problemen, zoals die ervaren worden door kind en/of leerkracht, ga je samen met het kind (en z’n ouders) op zoek naar oplossingen. Daarbij worden de eigen competenties van het kind maximaal aangeboord. De leerkracht bepaalt samen met het kind doelen en helpt het in kleine stapjes z’n functioneren verbeteren. Hulpmiddelen daarbij zijn vooral goede vragen, die je op een gepaste manier leert gebruiken. Je maakt in deze nascholing ook kennis met enkele kant-en-klare materialen, die je ter ondersteuning kan gebruiken.

Ik kan het niet zo fijn! Over fijnmotoriek, motorische precisie, visuomotoriek, coördinatie, schrijfmotoriek en faalangst

Fijnmotoriek is een ruim en complex begrip. Als we zeggen dat kinderen moeilijkheden hebben met fijnmotoriek, moeten we duidelijk weten wat er nu juist aan de hand is. Een zwakke fijnmotoriek heeft een grote invloed op het schools functioneren en er kunnen dan moeilijkheden ontstaan bij schrijven, rekenen, tekenen, inkleuren en knutselen. Zowel in de kleuterklas als in de lagere school neemt fijnmotoriek een belangrijke plaats in en als kinderen hier problemen mee hebben, zien we soms ontwijkingsgedrag en faalangst ontstaan. Op deze manier kunnen kinderen in een vicieuze cirkel terecht komen: 'ik kan dat niet, ik doe dat niet, ik leer niet bij, ik kan dat niet...'

Doorheen de ganse dag gaan we met z'n allen een vijftigtal fijnmotorische oefeningen en coördinatieoefeningen doen en gaan we ons bezinnen over wat we vragen aan onze kinderen, wat we hen aanbieden en hoe we het verschil kunnen maken voor kinderen en hun systeem. Het verschil tussen falen en lukken, tussen weigeren en willen deelnemen, tussen chaos en structuur, tussen overactiviteit en stilzitten, tussen schoolse moeilijkheden en plezier beleven aan het leren.

Ik zie het anders! Omgaan met richtingsmoeilijkheden en spiegelen bij kinderen

Richtingsmoeilijkheden zorgen zowel bij kinderen als ouders en leerkrachten voor grote moeilijkheden en onbegrip. Als kinderen voortdurend richtingen, letters en cijfers spiegelen hebben ze niet alleen moeilijkheden met lezen, schrijven, rekenen, maar ook met plannen, organiseren en structureren. Dit alles kan leiden tot leerproblemen en kan ook zorgen voor faalangst, zwakke concentratie, vermoeidheid, schoolmoeheid...

Basics financieel beleid

Basisbegrippen boekhouding, lezen jaarrekening en budgettering

Is “dubbele boekhouding” voor jou een grote onbekende, dan is deze opleiding voor jou bestemd. Je moet je niet verwachten aan een cursus boekhouden, maar een basisopleiding financieel beleid met een gegarandeerde intrest op korte én lange termijn!

Betekenis en vertrouwen geven in BOS-context en bij fusies

Kennismaken met principes van systemisch werk en groepsdynamica

Interne organisatie loopt niet altijd van een leien dakje. En al zeker niet wanneer het gaat om ‘nieuw samengestelde’ organisaties zoals bij fusies of in het kader van bestuurlijke optimalisering en schaalvergroting (BOS).
Deze cursusdag leert je zicht te krijgen op achterliggende dynamieken, niet enkel om te begrijpen wat zich voordoet maar ook om preventieve of curatieve stappen te zetten als leidinggevende.  De cursus richt zich zowel tot wie een taak heeft in de aansturing van een geheel (schoolbestuur, scholengemeenschap, scholengroep) als van de delen (school, campus, afdeling).

Met 2,5/3-jarigen aan de slag (herhaling)

Het zijn de allerkleinsten op de school en hebben nog ontzettend veel nood aan veiligheid en geborgenheid. Het zijn 'snuffelaars', 'prutsers'... en gaan dagelijks op ontdekkingstocht. Een hoek is niet om in te blijven, een handtas dient om vol te proppen. Juf, kijk naar mij en leer!

Ontneemt een diagnose de groeikansen van kinderen

Vroeger was een kind actief: "binnen is hij niet te houden", nu heeft hij ADHD. Steeds meer kinderen krijgen een diagnose en groeien op met het idee "ik kan er niet aan doen, ik heb iets".

In elke klas zitten tegenwoordig verschillende kinderen met diagnoses zoals ADHD, ASS en dergelijke. Vaak gaat men al te snel over tot het stellen van dergelijke diagnoses. Kinderen kunnen echter ook in hun ontwikkeling vast komen te zitten in een fase die erg doet denken aan zo'n stoornis. Het verschil maken is belangrijk. In deze nascholing zetten we verschillende brillen op en geven we een aanzet tot aanpak.

STEM: robots en aanvankelijk programmeren in het basisonderwijs: starterssessie

Hoe kunnen we een STEM-geletterdheid in ons lager onderwijs realiseren? In de wereld van onze kinderen zit overal technologie om de hoek. Eén van de invalshoeken kan het elementair omgaan met robots en het aansturen van deze robots door eenvoudig programmeren zijn. We willen je laten zien, doen en ervaren hoe dat je dit in jouw klas kan realiseren.
Deze nascholing richt zich naar mensen in het lager onderwijs die weinig of nog geen ervaring hebben met robotica en programmeren.

Jongeren met extra antennes: over hoogsensitieve jongeren in het s.o. (herhaling 1)

Steeds vaker duikt de term hoogsensitief/hooggevoelig op. Hooggevoeligheid is geen stoornis, geen aandoening, maar wel een karaktereigenschap die we aantreffen bij 15-20% van de bevolking.
Het gaat om jongeren met een heel fijngevoelig zenuwstelsel. Hierdoor worden alle prikkels van buitenaf en ook van binnenin heel intens beleefd. Hooggevoelige jongeren worden vaak letterlijk overspoeld door de vele prikkels die op hen af komen. Dit resulteert soms in heel druk gedrag of op andere momenten gaan ze zich net terugtrekken.

Vertrek eens zonder thema (herhaling)

'Vertrek eens zonder thema' is een hot topic. Meer en meer kleuterleerkrachten laten af en toe hun thema's en volgepropte weekschema's los om eens 'echt' tijd te maken voor hun kleuters.
In een sprokkelweek, in een hoekenweek, in een weekje 'tijd maken'...
Wil jij ook ontdekken hoe je meer rust creëert, meer tijd krijgt om mee te spelen, te observeren, te genieten en interesses van kleuters te ontdekken...
Mis dan zeker deze nascholing niet! Ga voor jezelf op zoek naar jouw evenwicht tussen werken vanuit een thema en werken zonder thema. En groei meer naar je kleuters toe!

Aandacht voor talenten van kinderen

Ken je dat moment? Als een kind je met fonkelende ogen je iets laat zien, waar het met veel plezier hard aan gewerkt heeft... Als je kinderen ziet genieten van het ontdekken van nieuwe mogelijkheden... Deze momenten hebben iets bijzonders. Het raakt hen en het raakt jou. De betekenis van deze gebeurtenissen draagt echter verder dan dat ene moment. Het gaat om de kracht, de dynamiek die 'leren en ontwikkelen' heet, die hier aangesproken wordt. Talent!

Inzetten op talent betekent dat kinderen zich mogen ontwikkelen, weten wat ze waard zijn en dit ook kunnen inzetten in een gedeeld maatschappelijk verhaal!

Hoe sociale vaardigheden van kinderen vergroten?

Sociale vaardigheden zijn nodig om met anderen kinderen te kunnen spelen, om vrienden te maken. Bij sommige kinderen verloopt dit contact niet zo vlot, zo komen ze steeds meer alleen te staan. Hoe kan je kinderen 'sterker' en 'weerbaarder' maken door te werken aan hun zelfvertrouwen en hen sociaal inzicht bij te brengen?

Hoe sociale vaardigheden van kinderen vergroten?

Sociale vaardigheden zijn nodig om met anderen kinderen te kunnen spelen, om vrienden te maken. Bij sommige kinderen verloopt dit contact niet zo vlot, zo komen ze steeds meer alleen te staan. Hoe kan je kinderen 'sterker' en 'weerbaarder' maken door te werken aan hun zelfvertrouwen en hen sociaal inzicht bij te brengen?

Met een goede zorgvraag naar het MDO (herhaling)

Nog te vaak blijft een MDO bij het vaststellen en beschrijven van het probleem of wat de leerkracht als probleem ervaart (overzicht). Nog te weinig zetten we de stap naar inzicht: 'wat betekent het voor dit kind', om uiteindelijk te komen tot de juiste werkpunten en interventies (uitzicht).
Geïntegreerde zorg betekent dat alle leraren betrokken zijn in de zorgverlening aan leerlingen en deze begeleiding integreren in hun onderwijskundige en pedagogische aanpak. De rol van de leraar in het verlenen van zorg komt dus veel meer centraal te staan. (Jacobs & Struyf, 2010).

Met deze vorming 'Met een goede zorgvraag naar het MDO' verkennen we de mogelijkheden om het MDO voor te bereiden, zorgvragen te formuleren en tot werkpunten en interventies te komen. We reflecteren over ons eigen handelen om van daaruit op het MDO samen tot afspraken te komen en een stap vooruit te zetten in de begeleiding van kinderen.

Constructief grenzen stellen

Hoe kan je klantvriendelijk omgaan met ouders die zich verbaal agressief opstellen? En wat met een collega die almaar meer in je ‘mandje’ duwt? Mag je ook grenzen aangeven? Natuurlijk! Maar hoe dan?

Maak het verschil op de speelplaats, samenleven tijdens de pauze. Nieuwe datum!

Deze cursus zou oorspronkelijk op 6 maart plaatsvinden en is uitgesteld naar 23 mei.

De pauzes op school zijn veel meer dan een onderbreking van de lessen. Scholieren leren er samenleven, het is een belangrijke ontmoetingsplek. Het Agentschap Integratie en Inburgering deed er een praktijkonderzoek over, met specifieke aandacht voor diversiteit.

Conflicten en pesten, complexe thema’s, ingrijpende gebeurtenissen aanpakken met een herstelcirkel

Vechtpartijen, diefstal, pesterijen, een storende klas (groep) geeft motivatieverlies en gevoelens van onveiligheid, wrevel, zowel bij leerkrachten als leerlingen als ouders

Vluchtelingenproblematiek, terroristische aanslagen, leegspuiten van een brandblusser in de klas,  aanwezigheid van een mes op school….. ideale gelegenheden om te luisteren naar onze leerlingen, om van fouten leermomenten te maken voor alle leerlingen (en leraren).

Als we te snel reageren op de symptomen en onze reactie hierop faalt zal de wrevel en onveiligheid in de groep enkel gaan stijgen en zal het onaangepaste gedrag zeker niet stoppen. Ouders worden te snel gealarmeerd, leerlingen geschorst of heel de klas gestraft. 

In een bestraffende benadering van (klas)problemen, verliezen we echter de gelegenheid voor jongeren om 
- verantwoordelijkheid op te nemen voor elkaar, 
- waakzaamheid te ontwikkelen voor het gedrag dat  schade kan aanrichten aan de onderlinge relaties, 
- hen te helpen begrijpen wat hun plichten zijn tegenover hun leerkrachten en klasgenoten 
- hen te laten deelnemen aan een democratisch proces om de groepssfeer te herstellen.

Introductie van de herstelgerichte (klas)herstelcirkel is een uitdaging zowel voor leerkracht als leerling. 
Als deze herstelgerichte aanpak een gewoonte wordt, realiseren leerkrachten en leerlingen door hun ervaringen dat:

- (klas)herstelcirkels een eerlijk proces geven.
- Wraak en vergelding van de overtreders zeldzaam zijn.
- Overtreders meer geneigd zijn hun daad toe te geven als ze weten dat er hier niet zal gestraft worden.
- De leerkrachten voelen zich meer tevreden als ze hun leerlingen zien als verantwoordelijke mensen, dan slecht functionerende desperado's.
- Leerlingen tonen verantwoordelijkheid en probleemoplossende vaardigheden als ze hiervoor een toepasbaar forum krijgen.

Leerlingen die deelnemen aan een (klas)herstelcirkel vrezen minder voor straf, zijn meer bereid hun verhaal te doen, het is ook veiliger, vooral voor slachtoffers.

Via herstelcirkels die verlopen in een strikte structuur, met het gebruik van herstelgerichte taal, de leraar in de rol van moderator leren leerlingen (en leraren) luisteren, respect tonen voor elkaar mening, verdraagzaamheid en eigenaarschap opnemen. Een ideale methodiek om even stil te staan, participatie van de leerlingen in de regelgeving van de school.

Omgaan met pesten in het s.o.

Wanneer je ontdekt dat een kind op school gepest wordt, gaat er heel wat in je om. Zowel medeleven met de slachtoffers als onbegrip en kwaadheid tegenover de daders kunnen het moeilijk maken om gepast te reageren. In dit programma kijken we met wat meer afstand naar de achtergronden van pestgedrag. We hebben oog voor individuele, klas- en schoolfactoren die een rol kunnen spelen in het tot stand komen van pestgedrag. We vragen ons niet alleen af hoe je kan reageren als er gepest wordt, maar bekijken ook de mogelijkheden van preventie.

Faalangst in het s.o. (herhaling)

Bang om te mislukken, bang om niet aan de verwachtingen te voldoen die ouders, leerkrachten of de jongere zelf vooropstellen. Faalangst kent iedereen: je voelt het in situaties waarin je een prestatie moet leveren die anderen beoordelen. Het wordt een probleem als het je overspoelt en ontwricht.

Aandacht besteden aan faalangst op school is meer dan de aanwezigheid van een coach of faalangsttrainingen. Tijdens elke les kan indirect gewerkt worden rond deze vorm van angst. Aanpak van faalangst begint IN de les: wat heeft deze jongere nodig? Hoe vermijd je dat een jongere leert om hulpeloos te reageren? Hoe kan je het verschil tussen faalangst  en gezonde taakspanning benaderen? Hier zetten we de bril van het handelingsgericht werken op.  Ook de minder faalangstige leerling haalt hier voordeel uit.

Van de deelnemers wordt verwacht op een interactieve manier het aangebrachte kader aan hun klas/schoolrealiteit te koppelen. Concrete cases kunnen besproken worden als toets van wat aangebracht wordt.

Opvolgdagen (tweedaagse) voor faalangstbegeleiders

Wie als faalangstbegeleider werkt, kan zijn begeleidingstraject updaten. Wie ermee wil starten, krijgt een kader aangereikt.

Er wordt gefocust op trainingen in groep, maar ook op individuele begeleiding. Telkens staan de mogelijke onderdelen van een begeleiding centraal, evenals valkuilen en hoe je die kan vermijden. Er wordt handelingsgericht en interactief gewerkt vanuit de eigen praktijkervaringen

Terbeschikkingstelling wegens ontstentenis van betrekking (beginners)

Wat gebeurt er met vastbenoemde personeelsleden bij een daling van het aantal leerlingen zodat je ze onmogelijk dezelfde titularisopdrachten kan terug geven bij het begin van het volgende schooljaar?

Loon- en sociale wetgeving voor contractuele personeelsleden

Sectoraal overzicht

In het gesubsidieerd vrij onderwijs volgt een deel van het personeel de arbeidsreglementering van de privésector (meester-, vak- en dienstpersoneel, opvoeders in internaten, administratief bedienden e.a.). Specifieke loon- en arbeidsvoorwaarden worden vastgesteld in de paritaire comités 152 (arbeiders) en 225 (bedienden). Deze cursus geeft een up-to-date overzicht van de reglementering. Er wordt stilgestaan bij belangrijke sociaalrechtelijke ontwikkelingen met impact op de tewerkstelling in deze sectoren.  

Flexibele uurroosters voor je poetspersoneel / bedienden? Het kan!

Arbeidsduur van arbeiders en bedienden in het vrij onderwijs onder de loep genomen

Krijg je geregeld vragen van jouw contractuele werknemers of directie over arbeidstijd, deeltijds werken, overuren, flexibel werken, …en zie je door de bomen het bos niet (meer) als het gaat over overuren, meeruren of bijkomende uren?

De pensioenhervorming en zijn gevolgen voor de onderwijssector (herhaling)

Wie de actualiteit volgt, heeft ongetwijfeld de pensioenhervorming reeds jaren zien aankomen. Toch was ze voor velen nog onverwachts en voor sommigen wellicht zelfs ongelegen. Maar wat zijn nu de concrete gevolgen in de onderwijssector? Zijn er nog nieuwe hervormingen op komst?

Samen sterker in gezag: Geweldloos Verzet en Nieuwe Autoriteit voor leerkrachten en ondersteunend personeel (herhaling 2)

Hoe streng mogen we nog zijn? Dit is een vraag die de meeste leerkrachten zich wel eens stellen. Wat mogen we nog eisen van leerlingen? Mogen we nog straffen? Moeten leerlingen niet gewoon doen wat we zeggen, of moeten we over alles onderhandelen met hen? Gezag is in deze tijd geen evidentie meer. Binnen één school leven vaak heel uiteenlopende antwoorden op deze vragen. Dit leidt makkelijk tot escalaties en spiralen van onmacht of tegenagressie, zeker bij aanhoudend probleemgedrag van leerlingen of klasgroepen. Veel leerkrachten zijn daarom op zoek naar een aanpak die meer perspectief biedt.

In deze cursus vertrekken we van de ideeën en instrumenten die ontwikkeld werden door Haim Omer. We onderzoeken wat Nieuwe Autoriteit en Geweldloos Verzet voor jouw klaspraktijk kunnen betekenen.

Geweldloos Verzet en Nieuwe Autoriteit staan voor een aanpak van (ernstig) probleemgedrag met de focus op aanwezigheid, zelfcontrole, het vermijden van escalatie, het uitbouwen van steunnetwerken en eenzijdige acties gericht tegen probleemgedrag, altijd in verbinding met de leerling in kwestie. Geweldloos Verzet kadert binnen een nieuwe invulling van de positie van de leerkracht: niet boven of naast de leerling maar vanuit een volhardende aanwezigheid: “het is mijn taak”, “ik kan niet toelaten”, “ik houd vol”.

Excel 2016 voor experts

Wil je nog beter de kracht van dit veelzijdig programma benutten, dan is deze sessie een aanrader.
Als je bepaalde handelingen vaak uitvoert, lijkt het veel productiever om deze handelingen vast te leggen.
Een macro vergemakkelijkt vervolgens de uitvoering.
Denk bijvoorbeeld aan het sorteren van een adressenlijst.
Met één klik doet de macro dat voor jou.

Filosofie binnen Humane Wetenschappen

In de leerplannen cultuurwetenschappen voor de derde graad is een groot deel gewijd aan filosofie.
Dit vraagt om een mogelijke didactiek van de filosofie met aandacht voor de relatie tussen ‘filosofie’ (d.i. het leren over filosofen uit het heden en verleden) en filosoferen (d.i. de leerlingen zelf leren reflecteren).

Technisch en begrijpend lezen

Het is de ambitieuze bedoeling van deze nascholing om de deelnemers (nieuwe) inzichten te geven in de aanpak van het technisch en begrijpend lezen en te laten inzien dat het werken met doorgaande leerlijnen en een groeigerichte kijk op de vorderingen van de leerlingen nieuwe perspectieven biedt voor een onderwijs waar inclusie de regel wordt.

Mindful@School: anders omgaan met stress (herhaling 1)

Een job in het onderwijs kan zeer veeleisend en stresserend zijn. Naast lesgeven moeten we immers leerlingen leren samenleven, hen weerbaar maken, hen leren omgaan met stress...

Mindful@School leert u hoe u uzelf kan blijven tijdens conflicten met leerlingen of collega's. Hoe u tijdens periodes van stress toch stabiliteit kan blijven uitstralen. Hoe u leert omgaan met grenzen en zo kan vermijden om er onderdoor te gaan. Door meer aanwezig te zijn in het huidige moment, leert u beter omgaan met piekergedachten. Dit heeft een positieve invloed op uw immuniteit en slaapkwaliteit.

Een aantal methodieken binnen Alfa NT2 onder de loep (herhaling)

In deze nascholing gaan we nader in op een aantal methodieken die gebruikt kunnen worden binnen Alfa NT2. Daarbij wordt zowel aandacht besteed aan de mondelinge vaardigheden als aan de schriftelijke vaardigheden. We bekijken met welke aspecten we rekening moeten houden wanneer we met analfabete cursisten werken.

Goochelen en wiskunde (herhaling)

‘Hé, hoe is dat mogelijk?’, klinkt het door de zaal wanneer de goochelaar aan het werk is… een gevoel van verbazing en verwondering. Deze nascholing is ontstaan uit een wisselwerking met professioneel goochelaar Herman Dufraing. Heel wat goocheltrucs steunen op wiskundige principes. De nascholing wil een aanzet geven om te goochelen in de wiskundeles, als inleiding tot een wiskundig probleem. Het goochelen kan een teaser zijn voor de leerlingen, een motiverend element: Hoe zit de truc in elkaar? Hoe werkt hij? Is er onderliggend een wiskundig model op te stellen dat de truc verklaart? Zonder een goochelaar te zijn, kan je met je leerlingen op zoek gaan, je leerlingen uitdagen…

Asbest: eenvoudige handelingen

Sinds 16 maart 2006 is een KB van kracht rond de behandeling van asbest in al zijn vormen en toepassingen. Dit KB vermeldt de verplichting voor alle arbeiders en onderhoudspersoneel, die sporadisch of regelmatig met asbest in contact komen, tot het volgen van een gepaste opleiding. Deze opleidingen zijn afhankelijk van de werkzaamheden en frequentie waarmee men met asbest in contact komt. Onderstaande opleiding is specifiek bestemd voor arbeiders die in beperkte mate afbraakwerken uitvoeren. Aangezien in oudere schoolgebouwen, technische installaties, … veelvuldig gebruik gemaakt is van asbesthoudende materialen.

Ik kan het niet zo fijn! Over fijnmotoriek, motorische precisie, visuomotoriek, coördinatie, schrijfmotoriek en faalangst

Fijnmotoriek is een ruim en complex begrip. Als we zeggen dat kinderen moeilijkheden hebben met fijnmotoriek, moeten we duidelijk weten wat er nu juist aan de hand is. Een zwakke fijnmotoriek heeft een grote invloed op het schools functioneren en er kunnen dan moeilijkheden ontstaan bij schrijven, rekenen, tekenen, inkleuren en knutselen. Zowel in de kleuterklas als in de lagere school neemt fijnmotoriek een belangrijke plaats in en als kinderen hier problemen mee hebben, zien we soms ontwijkingsgedrag en faalangst ontstaan. Op deze manier kunnen kinderen in een vicieuze cirkel terecht komen: 'ik kan dat niet, ik doe dat niet, ik leer niet bij, ik kan dat niet...'

Doorheen de ganse dag gaan we met z'n allen een vijftigtal fijnmotorische oefeningen en coördinatieoefeningen doen en gaan we ons bezinnen over wat we vragen aan onze kinderen, wat we hen aanbieden en hoe we het verschil kunnen maken voor kinderen en hun systeem. Het verschil tussen falen en lukken, tussen weigeren en willen deelnemen, tussen chaos en structuur, tussen overactiviteit en stilzitten, tussen schoolse moeilijkheden en plezier beleven aan het leren.

Taaltrajecten leesvaardigheid opzetten in de basisschool na de screening (herhaling)

Sinds enkele jaren zijn scholen verplicht om instroomleerlingen te screenen op taalvaardigheid. Hoe zet je op basis van die screening taaltrajecten op? Welke maatregelen zijn zinvol om zowel taalsterke als taalzwakkere leerlingen te ondersteunen? We kijken met name naar de opbouw van lees- en schrijfvaardigheid, en naar de aanpak van woordenschatonderwijs.

Verbindend samenwerken met ouders binnen het M-decreet: kansen en valkuilen (BaO)

Soms vergeten we dat ouders onze belangrijkste partners zijn om de begeleiding van leerlingen met specifieke zorgvragen zo optimaal mogelijk te laten verlopen. Een verbindende samenwerking veronderstelt een continue afstemming tussen school, ouders en leerling. De dagdagelijks realiteit voelt regelmatig aan als een “mijnenveld” waar we vanuit de school behoedzaam de juiste route proberen uit te stippelen.

Spelen met taal bij (taalzwakke) peuters (2,5-jarigen) - herhaling

Hoe kan je ...

 • op een speelse manier 2,5-jarigen actief laten genieten van taal?
 • hierbij met prentenboeken, versjes, liedjes ... aan de slag gaan?
 • aan allerlei (muzische) doe-activiteiten taal koppelen?
 • een rijke en prettige taalomgeving uitwerken?
 • ook taalzwakke kinderen optimale kansen bieden?

DCD of dyspraxie op de schoolbanken... nog een etiket erbij!? (lager onderwijs - herhaling)

DCD (developmental coordination disorder of ontwikkelingsdyspraxie) is een veel voorkomende diagnose bij kinderen. Hun schoolcarrière gaat vaak niet over rozen. Hoe kunnen wij als leerkrachten hun leerproces optimaliseren, hen doen geloven in zichzelf ondanks hun handicap en ook omgaan met onze eigen onmacht en beperkingen?
Hoe kunnen we in ons lesgebeuren aanpassingen doen die voor hen en ons het samenwerken en samen leren bevorderen?

De nascholing biedt een aantal antwoorden op deze vragen om geïnspireerd weer voor de klas te gaan.

 

Have fun in de lessen Engels (herhaling)

Hoe kan je spelvormen gebruiken om leerlingen kennis en vaardigheden bij te brengen?  Hoe maak je je les aantrekkelijk terwijl je je leerplan realiseert?

Duurzame biomaterialen maken met zwammen en andere micro-organismen (herhaling)

Onze wereld is voornamelijk gebouwd uit materialen die niet recycleerbaar of biodegradeerbaar zijn. Dit leidt onvermijdelijk tot een alsmaar groeiende afvalberg. Om nieuwe en duurzame bouwmaterialen te ontwikkelen, kunnen we beroep doen op zwammen. Hout- of stadsafval vormt de basis waarop we de schimmeldraden van een zwam loslaten om een circulair en biologisch afbreekbaar bouwmateriaal te groeien. Een andere techniek bestaat er in bacterieel leder te produceren, vertrekkende van simpele ingrediënten. Tijdens deze hands-on sessie wordt leerkrachten aangeleerd hoe ze jongeren interdisciplinair kunnen laten werken rond biologie en materiaalkunde door gebruik te maken van de meest beloftevolle duurzame materiaaltechnieken van vandaag.

Zelfzorg. Als je het als leerkracht goed hebt, hebben de leerlingen het goed met jou? (herhaling 1)

De datum van deze nascholing werd verplaatst van donderdag 1 maart 2018 naar vrijdag 4 mei 2018!

Veel leerkrachten zijn begaan met het welzijn van hun leerlingen. Zowel op het vlak van de cognitieve vulling als op het vlak van het sociale emotionele welzijn. Deze leerkrachten geven dan ook enorm veel van zichzelf om het de leerlingen naar hun zin te maken... Maar wat 'nemen' ze voor zichzelf? Hoe zorgen zij ervoor dat ze de balans bewaren?

Van virtuele vriendschappen tot sexting: de online leefwereld van jongeren (herhaling 1)

Hoe kan je thema's als sexting en online relaties opnemen in de seksuele opvoeding van jongeren? Tijdens deze workshop krijg je daar een actuele en nuchtere kijk op. Je krijgt handvatten om op micro- en macroniveau te reageren. 

Het Sensoa Vlaggensysteem is een methodiek voor begeleiders van kinderen en jongeren om seksueel gedrag bespreekbaar te maken, correct in te schatten en gepast te reageren. In deze vorming passen we de principes van het Sensoa Vlaggensysteem toe op situaties met nieuwe media.

Stemtechniek voor leerkrachten (herhaling)

Citroenwater drinken helpt niet meer! We voelen hoe we vermoeid geraken bij het spreken, krijgen keelpijn, worden hees of hebben helemaal geen stemgeluid meer. Dit komt omdat we een belangrijk facet van het spreken over het hoofd zagen, nl. spreektechniek.
Meer en meer leerkrachten ondervinden stemproblemen. Deze moeilijkheden ontstaan niet alleen door onvoldoende stemhygiëne - spreken in grote stoffige lokalen, veel en luid praten, roken - maar ook door een langdurig verkeerd gehanteerde stemtechniek.

Online luisteren en spreken (herhaling 2)

Luister- en spreekoefeningen zijn erg intens, vragen veel tijd en leveren niet altijd heel veel op.  Via online tools zoals Edpuzzle, Flipgrid en Adobe Spark is er heel wat mogelijk.

Sleutels voor blijvend werkplezier! Draaglast en draagkracht in balans

Wie werkzaam is in onderwijs zorgt voortdurend voor anderen. Ook dat is je kracht. Maar het vraagt veel energie. Op deze dag bekijken we samen hoe we ook voldoende voor onszelf kunnen blijven zorgen, hoe we zo onze eigen energiebalans in evenwicht houden en blijvend arbeidsvreugde ervaren.

Vluchtelingen op school en in de klas, meer dan trauma

Inleiding en interactieve workshop: hoe omgaan met getraumatiseerde cursisten-vluchtelingen/vluchtelingenkinderen

Vluchtelingen worden vaak herleid tot trauma. Trauma en kennis omtrent trauma is relevant, want vaak doet trauma zich voor op de werkvloer. Maar er is meer….

 

Perspectief en anamorfoses voor wiskunde en STEM in de 2de en 3de graad

In de renaissance werd veel geëxperimenteerd met perspectief en met anamorfoses: vertekende afbeeldingen, die er enkel realistisch uitzien vanuit een bepaald gezichtspunt of door gebruik te maken van een optisch hulpmiddel. Hier kunnen we wel wat meetkunde en wiskunde achter zoeken. In deze namiddagsessie gaan we op zoek naar welke wiskunde dit is en op welke manier we dit in de lessen wiskunde of STEM kunnen inpassen.

What's good for the best, is good for the rest! Uitdagend onderwijs voor cognitief begaafde leerlingen en alle anderen

Kinderen die geboren zijn in hetzelfde jaar kunnen erg verschillen in hoeveel kennis en vaardigheden die ze hebben en hoe snel ze leren. Als we alle kinderen van hetzelfde jaar dezelfde leerstof geven in hetzelfde tempo, dan lopen cognitief begaafde leerlingen het risico zich te vervelen, gefrustreerd en gedemotiveerd te raken, en allerlei gedrags- en mentale problemen te ontwikkelen.

Deze problemen kunnen we vermijden door onderwijs aan te bieden dat ook aansluit bij de onderwijsbehoeften van cognitief begaafde leerlingen. Kenmerkend voor deze leerlingen is dat ze sneller leren, meer voorkennis hebben, sterk zijn in het vinden en oplossen van problemen, goed abstract kunnen redeneren en verbanden leggen en een goed geheugen hebben. We kunnen rekening houden met deze kenmerken door mogelijkheden te creëren om het niveau te verhogen, het tempo te versnellen, te verbreden, te verdiepen en/of de complexiteit te verhogen. Concrete onderwijsaanpassingen zijn vaak een combinatie van verrijken, groeperen, versnellen en/of individualiseren.

Co-teaching/teamteaching, een studienamiddag

Op dit moment hoor je in scholen en bij leraren heel veel rond co-teaching en teamteaching. Sommige scholen en leraren werken al op die manier, andere zijn er nieuwsgierig naar.

Op deze studienamiddag krijg je om te beginnen een duidelijk beeld van de verschillende mogelijkheden van teamteaching; nadien komen drie scholen vertellen hoe zij het aanpakken, welke mogelijkheden ontstaan zijn, welke valkuilen ze ervaren hebben.

Postgraduaat Socio-Emotionele Leerlingbegeleiding s.o. (groep 20 - 1ste jaar)

Regelmatig merken we in onze scholen dat jongeren door socio-emotionele problemen gehinderd worden om volop te participeren in het leerproces. Daardoor komen leerlingen geregeld in het watervalsysteem terecht. Vanuit de pedagogische opdracht van de school en vanuit een zorgende bekommernis om de leerlingen willen vele scholen binnen de grenzen van hun mogelijkheden hun leerlingen ondersteuning bieden en hun leerkrachten in dit proces begeleiden. Geëngageerde leerkrachten nemen deze taak met veel inzet waar, maar stuiten dikwijls snel op hun grenzen omdat ze voor dit werk niet opgeleid zijn.

Doorheen deze opleiding lopen 3 leertrajecten die de rode draden vormen:

 

Leertraject Schoolbeleidsplan SEB

SBP (8 studiepunten)

Leertraject Handelings- en begeleidingsplan

HBP (10 studiepunten)

Persoonlijk Leertraject

PLT (12 studiepunten)

 

·   Schoolbeleidsplan SEB

 

 

·   Basiscursus SEB

·   Handelings- en begeleidingsplan

·   Gesprekstechnieken

·   Begeleidingsproces

·   Keuzemodules

 

·   Basiscursus communicatie: “horen, zien en zwijgen”

·   Groepsdynamica

·   Functioneren als leerlingbegeleider

·   Praktijkbegeleiding

 

 

 • Het leertraject Schoolbeleidsplan SEB (SBP) belicht de aanpak van socio-emotionele begeleiding binnen de eigen school en krijgt vooral vorm aan de hand van huiswerkopdrachten.
 • Het leertraject Handelings- en begeleidingsplan (HBP) wil dieper ingaan op het eigen begeleidingswerk van leerlingen met socio-emotionele problemen. Via zelfstudie, rollenspel en toepassingsopdrachten worden inzichten en vaardigheden met betrekking tot het concrete begeleidingswerk verworven.
 • Het Persoonlijk leertraject (PLT) beoogt vanuit de reflectie op de eigen positie in de groep, op werk- en opleidingservaringen en praktijkbegeleiding en op het eigen functioneren als leerlingbegeleider bij te dragen tot de realisatie van persoonlijke leerpunten. Daartoe hanteren we het logboek als instrument om de evolutie van het persoonlijk leertraject op te volgen en het trainingsmaatje als gesprekspartner en ondersteuner om de persoonlijke leerpunten te verwezenlijken.

 

Dag van het ondersteunend personeel - 26/04/2018

Het ondersteunend personeel vervult een unieke functie binnen de school. Het secretariaat kan daarbij gezien worden als het kloppend hart van de schoolinstelling. Heel wat communicatielijnen komen er samen en verbinden de verschillende doelgroepen op school: directie, leerkrachten, leerlingen, ouders, leveranciers,… . 

Tijdens deze ‘Dag van het ondersteunend personeel’ staan we stil bij de uitgebreide functie van het ondersteunend personeel uit het gewoon en buitengewoon basis-, secundair, volwassenen - en hoger onderwijs, waarbij we jou de kans bieden om verdiepende workshops te volgen aansluitend bij uw functiespecificatie. Zo krijg je meteen ook de kans om naast de kennismaking met een aantal thema’s, ook collega’s te ontmoeten met een gelijkaardig opdrachtenpakket om zo uw sociaal-professioneel netwerk verder uit te breiden. Tijdens deze dag wordt dan ook uitdrukkelijk aandacht besteed aan werkvormen die ervarings- en informatie-uitwisseling bevorderen.

Programma

9.15 uur verwelkoming en gezamelijke start
10.00 -12.30 uur: workshopronde 1
12.30 -13.30 uur: uitgebreid broodjes- en dessertenbuffet met kans tot netwerking
13.30 - 16.00 uur: workshopronde 2

Gelieve voor elke ronde een werkwinkel aan te duiden als je een volledige dag volgt. Kom je slechts een halve dag, maak dan een keuze uit de ronde waarbij je komt en vink onderaan de optie aan dat je een halve dag volgt, zodat je factuur van 72 euro (inclusief broodjes- en dessertenbuffet) correct wordt aangemaakt. 

Om ook jouw collega's de kans te geven deel te kunnen nemen aan deze studiedag, organiseren we op donderdag 24 mei 2018 een studiedag met bijna dezelfde thema's.

 

Opleiding preventieadviseur basisvorming

Zoals bij wet omschreven, dienen lokale Preventie-adviseurs een ‘basisvorming niveau 3 veiligheid’ te volgen.

Opzet: inhoud preventieadviseur niveau III m.a.w. basisopleiding: enerzijds een goed beeld hebben van hun eigen plaats/functioneren in het welzijnsbeleid van de school en de nodige kennis hebben om hun taken als ‘preventieadviseur/hiërarchische lijn’ uit te voeren, anderzijds weten wat van de leerlingen in het beroepsleven verwacht mag/kan worden (bijv. VCA).

Intervisie Herstelgericht Schoolbeleid

Deze intervisiesessie richt zich tot directieleden die eerder al kennismaakten met de principes van herstelgericht werken en die een herstelgericht schoolbeleid nastreven.

Dag van het ondersteunend personeel - 24/05/2018

Het ondersteunend personeel vervult een unieke functie binnen de school. Het secretariaat kan daarbij gezien worden als het kloppend hart van de schoolinstelling. Heel wat communicatielijnen komen er samen en verbinden de verschillende doelgroepen op school: directie, leerkrachten, leerlingen, ouders, leveranciers,… . 

Tijdens deze ‘Dag van het ondersteunend personeel’ staan we stil bij de uitgebreide functie van het ondersteunend personeel uit het gewoon en buitengewoon basis-, secundair, volwassenen - en hoger onderwijs, waarbij we jou de kans bieden om verdiepende workshops te volgen aansluitend bij uw functiespecificatie. Zo krijg je meteen ook de kans om naast de kennismaking met een aantal thema’s, ook collega’s te ontmoeten met een gelijkaardig opdrachtenpakket om zo uw sociaal-professioneel netwerk verder uit te breiden. Tijdens deze dag wordt dan ook uitdrukkelijk aandacht besteed aan werkvormen die ervarings- en informatie-uitwisseling bevorderen.

Programma

9.15 uur verwelkoming en gezamelijke start
10.00 -12.30 uur: workshopronde 1
12.30 -13.30 uur: uitgebreid broodjes- en dessertenbuffet met kans tot netwerking
13.30 - 16.00 uur: workshopronde 2

Gelieve voor elke ronde een werkwinkel aan te duiden als je een volledige dag volgt. Kom je slechts een halve dag, maak dan een keuze uit de ronde waarbij je komt en vink onderaan de optie aan dat je een halve dag volgt, zodat je factuur van 72 euro (inclusief broodjes- en dessertenbuffet) correct wordt aangemaakt. 

Om ook jouw collega's de kans te geven deel te kunnen nemen aan deze studiedag, organiseren we op donderdag 26 april 2018 een studiedag met (bijna) dezelfde thema's.

EHBO opvolgingscursus - jaarlijkse opfrissing

Het toedienen van de eerste zorgen moet gebeuren door personeelsleden die daar de nodige opleiding voor gevolgd hebben. Dit brevet moet om de vijf jaar vernieuwd worden (20 lesuren) of jaarlijks bijgeschoold (4 lesuren). Deze opleiding met bijhorend brevet is een wettelijke verplichting (zie ARAB).
ARAB art 176: Onverminderd de bepalingen van artikel 180 moeten de eerste zorgen aan de door ongeval of ongesteldheid getroffen verleend worden door één of verschillende personen waarvan deze laatste het schrift van hulpverlener bezitten.
Erkend door het FOD WASO volgens het KB van 15/12/2010 betreffende de eerste hulp die verstrekt wordt aan werknemers die slachtoffer worden van een ongeval of die onwel worden (B.S. 28/12/2010)

 


 

EHBO blended learning: zelfstudie + praktijkexamen

Uitgebreide cursus EHBO : eerste deel online, deel twee klassikaal

Leer online (via een link die je begin maart 2018 van ons ontvangt) hoe je moet handelen in iedere situatie!
Van een hartstilstand tot brandwonden en van een kneuzing tot epilepsie. Jij weet wat je moet doen. Je leert tevens reanimeren en een AED toepassen.
Je hebt ongeveer 14 uur nodig om alles te doorlopen en je kunt starten, pauzeren en verder gaan wanneer het jou uitkomt.
Als je alles goed doorlopen hebt, sluit je deze online voorbereiding af met een Bewijs van deelname. Deze heb je nodig om toegang te krijgen tot de praktijkdag op 7/05/2018 met het klassikale gedeelte en dus de praktische proeven voor het examen. 

Als je beiden met vrucht hebt afgewerkt behaal je je attest EHBO of Bedrijfshulpverlener

Schrijf je zo snel mogelijk in, ten laatste voor eind maart 2018.
Leer online (via een link die je begin maart 2018 van ons ontvangt) hoe je moet handelen in iedere situatie!

Kom dan op 7/05/2018 naar Het Brantijser voor de praktijkdag die bestaat uit 4 uren praktische oefeningen.
Als je beide met vrucht hebt afgewerkt behaal je je attest EHBO of Bedrijfshulpverlener

Crisiscommunicatie

Oefen eens een crisissituatie op een beheerste, gecontroleerde en stress-loze manier.

Werken op hoogte - voormiddag

Deze opleiding is bedoeld om in het kader van het KB van 15-09-2005 te voldoen aan de nodige opleidingsvereisten.
Aangezien in scholen hoofdzakelijk gebruik gemaakt wordt van ladders en rolstellingen beperken we ons tot gebruikers van deze 2 soorten arbeidsmiddelen.

Werken op hoogte - namiddag

Deze opleiding is bedoeld om in het kader van het KB van 15-09-2005 te voldoen aan de nodige opleidingsvereisten.
Aangezien in scholen hoofdzakelijk gebruik gemaakt wordt van ladders en rolstellingen beperken we ons tot gebruikers van deze 2 soorten arbeidsmiddelen.

Studiedag Gedeeld leiderschap in onderwijs - 4 mei 2018

De vierde editie van deze HR-studiedag focust op gedeeld leiderschap. Welke impact heeft gedeeld leiderschap op een schoolteam? Welke rol is er daarin nog weggelegd voor de schoolleider? Hoe begin je er best aan? Hoe ga je om met weerstand tegen gedeelde verantwoordelijkheid? Op deze en nog vele andere vragen geven tal van deskundigen een inspirerend antwoord.
U vindt hieronder het volledige programma. Via 'Rondes' verkrijgt u extra informatie over de inhoud van de verschillende onderdelen.

Programma

8.30 u.: Onthaal
9 u.: Keynote: De kunst van leiderschap delen. Recente inzichten over leiderschap in het onderwijs.
        door Koen Marichal en kritische vriend Liesbeth Piot
10.30 u.: Pauze
11 u.: Workshopronde voormiddag
         Sessie 1: De personeelsvergadering… unieke kans om leiderschap te delen   (Herman Frooninckx)
         Sessie 2: De Talentenkaart als facilitator voor uitwisseling tussen collega’s en een positieve vibe in het team   (Sanne De Vos)
         Sessie 3: Gedeeld leiderschap – gedeelde verantwoordelijkheid   (Melissa Plasschaert) 
         Sessie 4: Gedeeld leiderschap en de voorwaarden/gevolgen voor de cultuur op school   (Eva Lemay)
         Sessie 5: Gedeeld leiderschap en weerstand   (Lieve Peeters)
         Sessie 6: Gedeeld leiderschap in de praktijk: getuigenissen
         Sessie 7: Gedeelde verantwoordelijkheid en eigenaarschap in zelfsturende teams en werkgroepen   (Maaike Verstraete)
         Sessie 8: Het doel heiligt de middelen - Bestuurlijke schaalvergroting en gedeeld leiderschap   (Paul Ongenaert)   - niet meer inschrijven
         Sessie 9: Kunnen teamteachers rekenen? Ja en neen!   (Isabelle Step, Mieke Meirsschaut en Ilse Ruys)
         Sessie 10: Leiderschap delen = jobinhoud delen: jobcraften?   (Ellie Kuipers)
         Sessie 11: Omgaan met verschillende belangen: mijn belang, jouw belang, ons belang?   (Liesbeth Piot) 
         Sessie 12: Rollen in gedeeld leiderschap   (Bart De Lathouwer)
         Sessie 13: Gedeeld leiderschap leidt tot minder burn-out   (Peggy De Prins)
12.30 u.: Lunch
13.30 u.: Keynote
               door Griet Peeraer
14 u.: Workshopronde namiddag
         Sessie 1: De personeelsvergadering… unieke kans om leiderschap te delen   (Herman Frooninckx)
         Sessie 2: De Talentenkaart als facilitator voor uitwisseling tussen collega’s en een positieve vibe in het team   (Sanne De Vos)
         Sessie 3: Gedeeld leiderschap – gedeelde verantwoordelijkheid   (Melissa Plasschaert) 
         Sessie 4: Gedeeld leiderschap en de voorwaarden/gevolgen voor de cultuur op school   (Eva Lemay)
         Sessie 5: Gedeeld leiderschap en weerstand   (Lieve Peeters)
         Sessie 6: Gedeeld leiderschap in de praktijk: getuigenissen
         Sessie 7: Gedeelde verantwoordelijkheid en eigenaarschap in zelfsturende teams en werkgroepen   (Maaike Verstraete)
         Sessie 8: Het doel heiligt de middelen - Bestuurlijke schaalvergroting en gedeeld leiderschap   (Paul Ongenaert)
         Sessie 9: Kunnen teamteachers rekenen? Ja en neen!   (Isabelle Step, Mieke Meirsschaut en Ilse Ruys)
         Sessie 10: Leiderschap delen = jobinhoud delen: jobcraften?   (Ellie Kuipers)
         Sessie 11: Omgaan met verschillende belangen: mijn belang, jouw belang, ons belang?   (Liesbeth Piot)
         Sessie 12: Rollen in gedeeld leiderschap   (Bart De Lathouwer)
15.30 u.: Netwerkborrel

 

 

Deze studiedag is een gezamenlijk initiatief Taborgroep, ArteveldehogeschoolAntwerp Management School en CNO (Centrum Nascholing Onderwijs - Universiteit Antwerpen). 

Inschrijvingsprijs

Medewerkersbeleid is zaak van een team. Daarom moedigen we alle organisaties aan om met meerdere personen aanwezig te zijn. Zo kan je nadien onmiddellijk aan de slag gaan. Per extra deelnemer van dezelfde organisatie (school, scholengemeenschap, scholengroep, begeleidingsdienst ...) is er daarom korting voorzien.  Het inschrijvingsgeld is telkens inclusief maaltijd en dranken en bedraagt:
€ 105 als je alleen komt van je organisatie
€ 95 voor de tweede inschrijving
€ 85 vanaf de derde collega die inschrijft. 

Intervisiemoment na Sleutels op onderwijsinnovatie

Je hebt de opleiding 'Sleutels op onderwijsinnovatie' gevolgd en was zo geïnspireerd, maar hoe houd je dit enthousiasme levend?

Heb je al stappen gezet? Hoe lukt het? Hoe pakken uw collega-directeurs het aan? Wat kunnen we leren van mekaar?

Dag van de socio-emotionele leerlingbegeleiding in het s.o. 2018

Dinsdag 22 mei 2018

08.20 – 08.55 uur: onthaal met koffie in de hal van gebouw Q (Universiteit Antwerpen, Campus Drie Eiken, Universiteitsplein 1, 2610 Wilrijk)

09.00 – 10.30 uur: plenumlezing: De aanpak van pesten en cyberpesten op school: een kwestie van pedagogische vrijheid?!
Gie Deboutte, Tenz vzw en UCLL, vrijwillig werkzaam als voorzitter van het Vlaams Netwerk Kies Kleur tegen Pesten. Hij bouwde ervaring op als leraar, onderzoeker (UAntwerpen, KU Leuven en UCLL) en auteur. Zijn missie bestaat er in het wetenschappelijk onderzoek inzake (cyber)pesten dichter bij het praktijkveld te brengen, het beleid te versterken en bij te dragen tot het kwaliteit van leren en leven van kinderen en jongeren.

Wat houdt Vlaanderen tegen om de aanpak van pesten en cyberpesten grondiger in handen te nemen? Nog altijd wordt ruim 1 op 5 van de schoolgaande jongeren gepest. Ongeveer evenveel jongeren houden zich al pestend staande. Voor 1 jongere op 20 loopt het risico op levenslange schade hoog op. Net daarom pleit het netwerk Kies Kleur tegen Pesten voor een expliciet verwachtingskader voor scholen, voor de oprichting van een wetenschappelijk toegerust en praktijkgericht kenniscentrum en het versterken van de lerarenopleidingen. Deze lezing zoomt in op het waarom van dit pleidooi en reikt handgrepen aan voor al wie ijvert voor optimale zorg in het onderwijs.

Koffiepauze (10.30 – 11.00 uur) in de hal van gebouw Q

11.00 – 12.20 uur: Keuzesessie reeks 1

1.01 Praten met ouders – "Like a bridge over troubled water"
Maurits Wysmans, opleidingshoofd Sociale Readaptatiewetenschappen - UCLL, gastprofessor, auteur diverse artikels,  coauteur boek 'Praten met ouders' en deskundige Opvoedings- en gedragsproblemen.

Uitgangspunt van deze sessie is de idee dat de opvoeding van ‘onze’ kinderen een gezamenlijke onderneming is. Het valt echter meermaals op dat de opvattingen van ouders en leerkrachten over de pedagogische taak van de school en de afstemming tussen school en gezin verschillen.

Ondanks het feit dat ouders en leerkrachten het allerbeste wensen voor de leerlingen en beide partijen profijt halen uit een constructief gesprek, raakt men soms niet verder dan wat goede bedoelingen. Soms heeft dat te maken met praktische beslommeringen. Vaker heeft het te maken met knelpunten in de communicatie zelf: de gesprekspartners herkennen mekaars boodschap niet, houden er verschillende interpretaties op na of men raakt niet akkoord over de voorgestelde aanpak. Het valt op dat de communicatie tussen leerkrachten en ouders niet altijd als vanzelfsprekend verloopt. Zo vinden ouders het belangrijk dat leerkrachten proberen hen echt te begrijpen en daarbij oog hebben voor de soms zeer specifieke omstandigheden in het gezin. Ouders willen ook dat voldoende tijd wordt genomen om naar hen te luisteren en dat hun zorgen ernstig worden genomen.  We besteden tijdens deze sessie aandacht aan welke specifieke gesprekstechnieken leerkrachten kunnen hanteren in het omgaan met ouders.

Komen aan bod: adviesgesprekken, helpende gesprekken, assertieve/confronterende en slechtnieuwsgesprekken.

1.02 "Qui suis je?" Meerlagige identiteitsontwikkeling bij jongeren die opgroeien in een superdiverse omgeving
Angelique Hoogstoel, leerkracht 3de graad TSO-BSO, vakken geschiedenis en R.K. Godsdienst in een school met leerlingen van ongeveer 39 origines. Na een basisopleiding als filosoof en politieke wetenschapper, nog een bijkomende opleiding Godsdienstwetenschappen en Master in de Wereldreligies: Islamitische Theologie.

Jongeren catalogiseren zichzelf en worden gecatalogiseerd. Vaak is een zich afzetten tegen... een essentieel onderdeel in het proces.
Hoe kan je op school echt verbindend werken met jongeren?
Tips en tricks om jongeren weerbaar te maken en klaar te stomen voor de complexe samenleving.

1.03 De gevolgen van de nieuwe privacywetgeving (GDPR) voor de leerlingbegeleiders
Bert Cauwenberg, opleider aanspreekpunt informatieveiligheid van het Katholiek Onderwijs Vlaanderen, Dienst Bestuur & Organisatie.  

Vanaf 25 mei 2018 treedt de nieuwe Europese GDPR-verordening in werking, die onze huidige privacywetgeving(en) uitbreidt. Aangezien leerlingbegeleiders vanuit hun taken natuurlijk veel gevoelige informatie van minderjarigen verwerken, zal dit werk zeker beïnvloed worden door de verordening. In dit seminarie zullen de praktische gevolgen van de GDPR voor het onderwijs, en in het bijzonder voor de leerlingbegeleiders, toegelicht worden.

1.04 De Conflixers: peer support en werken op een participatieve manier aan een verbindend schoolklimaat
Ann Deceulaer, medewerker “de Conflixers” bij de Vlaamse Scholierenkoepel. Voorheen: leerkracht PAV in het DBSO, vestigingscoördinator CLW Borgerhout en pedagogisch coördinator CLW Antwerpen.
Robrecht De Baere, scholier aan het GO Atheneum Gentbrugge, lid van de algemene raad van VSK en vertegenwoordiger in de Vlaamse Onderwijsraad.

De Conflixers is een project van de Vlaamse Scholierenkoepel (VSK) in samenwerking met het departement Onderwijs en Vorming. Via de Conflixers willen we peer support promoten en ondersteunen in scholen en leerlingen inspireren, informeren en sterker maken.
Peer support kan een bijdrage leveren tot een verbindend schoolklimaat, waardoor het welbevinden vergroot en polarisering, spijbelen en pesten minder voorkomen.
Welke vormen stellen we voor? Waarom en wanneer werkt peer support en hoe gaat de Vlaamse Scholierenkoepel aan de slag met scholen?

1.05 De klasvergadering in het 1ste middelbaar
Carinne Podgorz, 15 jaar ervaring als leerkracht LO in het kleuter-, lager en secundair onderwijs. Sinds 5 jaar ook leerlingbegeleider en zorgcoördinator van de 1ste graad.

De overstap van de lagere school naar het middelbaar is voor veel kinderen een grote stap. Heel wat houvast valt weg. De vertrouwde juf/meester, een vertrouwd lokaal, de vertrouwde vriendjes...

Om deze overstap wat gemoedelijker te maken, houden we maandelijks een klasvergadering. Een warm moment waarbij kinderen tijd en ruimte krijgen om hun grote en/of kleine zorgen te delen. We zitten in een kring en bespreken ook hoe het momenteel gaat op school voor hen. Wat kan er beter? Het is geen 'vrij' babbeluurtje. Dit verloopt gestructureerd a.h.v. vergadertechnieken. Deze eenvoudige vergadertechnieken komen later goed van pas.

De klasvergadering, een professionele vergadering met een warm hart! Benieuwd? Programma: na een kort theoretisch stuk waarbij ik jullie uitleg hoe we dit structureel aanbrengen, houden we onze eigen klasvergadering.  Er is geen betere manier om te ervaren wat een 'klasvergadering' is, dan het zelf te doen!

1.06 Ondersteunen van jongeren in een schoolse context, die te maken krijgen met de (moeilijk lopende) scheiding van hun ouders
Mie Schippers, jongerenpsychologe en ouderschapsbemiddelaar, 15 jaar ervaring met jongeren en hun ouders die steun zoeken in moeilijk lopende scheidingen.

In onze veranderende samenleving, zijn er steeds meer jongeren die te maken krijgen met de scheiding van hun ouders. Ontegensprekelijk heeft dit vaak een weerslag op hun schools functioneren. In deze workshop maken we kennis met de impact van scheiden op jongeren en hoe we hen hierin kunnen ondersteunen binnen een schoolse context.

1.07 De socio-emotionele toolkit
Bart Mous, opleidingen maatschappelijk werk, leerkracht en psychotherapeut. Werkzaam als leerlingbegeleider in het buitengewoon secundair onderwijs.

De socio-emotionele toolkit bestaat uit een koffer met didactisch materiaal om als leerlingbegeleider op een éénvoudige en concrete werkwijze met de leerling aan de slag te gaan. Het didactisch materiaal bestaat onder andere uit werkbladen, stappenplannen, begeleidingsfiches, afbeeldingen en allerhande hulpmiddelen. Zorgvuldig samengesteld op basis van verschillende stromingen, theorieën en methodieken die geïntegreerd worden tot 1 geheel vanuit de integratieve psychotherapie.

1.08 Socio-emotionele leerlingenbegeleiding in het nieuw doorlichtingsconcept van de onderwijsinspectie
Veerle Inghelbrecht, Wendy Franquet en Béatrice Coopman: onderwijsinspecteurs bij de Onderwijsinspectie van de Vlaamse Overheid.

Binnen het nieuwe doorlichtingsconcept kijkt de onderwijsinspectie op een geïntegreerde manier naar de leerlingenbegeleiding en gaat ze hierover in dialoog met leraren, leerlingenbegeleiders, directies, leerlingen, ouders en CLB-medewerkers. Tijdens deze interactieve workshop zoomen we in op het toezichtskader en op de effecten van een kwaliteitsvolle leerlingenbegeleiding bij de leerlingen, leraren en scholen.

1.09 Jongeren in crisis: zoeken naar balans
Natasja Braeckmans, sociotherapeute te PZ Duffel en leerlingbegeleidster te Kaso Mortsel.
Natascha Van Dam, dramatherapeute in het PZ Duffel.

Scholen kampen met meer en meer jongeren die psychische problemen hebben. Depressie, suïcidegedachten en automutilatie komen vaak voor. Hoe komt dit? Enerzijds ervaren jongeren enorm veel druk vanuit de maatschappij om te presteren, daarnaast zorgen sociale media voor grote drang om een perfect imago te laten zien. Anderzijds is er nog altijd een taboe rond het laten zien van emoties en psychische problemen.
Hoe helpen we jongeren in tijden van crisis? Twee psychotherapeuten, beiden al jarenlang werkzaam binnen de gezondheidszorg, geven concrete tips rond het bieden van hulp aan jongeren.

1.10 EHBA: eerste hulp bij agressie op school
Annick Walgraeve, bedrijfsleider Revalidatie Carpe Diem en Master in de kinesitherapie.

Welke mechanismen spelen een rol bij een uitbarsting?
Waarom begrijpen jongeren onze vaak goedbedoelde woorden niet?
Wat kunnen we het beste doen om jongeren te helpen op het moment van de uitbarsting?

1.11 Faalangstbegeleiding: een trukendoos… omdat iedereen een andere handleiding heeft
Pleuni Cant, klinische psychologie en aggregaat (UGent), basisopleiding psychotherapie (BUC) en Practitioner en Master in NLP (Arcturus).

We starten met een korte definiëring van wat faalangst is en bespreken enkele soorten. In faalangstbestrijding moeten we rekening houden met drie componenten:
- Leren leren: de studiemethodiek van een leerling dient onderzocht te worden. Een nieuwe aanpak kan zorgen voor een extra vertrouwensboost.
- De invloed van gedachten: terugkerende negatieve gedachten en zelfspraak zorgen ervoor dat angst opduikt of toeneemt. Als we faalangst willen aanpakken is het omvormen van deze constructen van cruciaal belang.
- Het lichamelijke: voelt ons lichaam stress door de faalangst of worden we faalangstig door de stress die ons lichaam voelt? Hoe dan ook, het is een derde veld waarop we moeten/kunnen inwerken.
Bovenstaande 3 componenten worden besproken, maar telkens met concrete handvaten erbij zodat je daadwerkelijk een meer uitgebreide trukendoos krijgt als leerlingbegeleider.

Middagpauze van 12.20 tot 13.10 uur (broodjesmaaltijd in de hal van gebouw Q)

Infosessie over het Postgraduaat Socio-emotionele Leerlingbegeleiding s.o. van 12.25 – 13.05 uur

13.10 – 14.30 uur: Keuzesessie reeks 2

2.01 Van gesprek naar toffere plek: leerlingenparticipatie in de praktijk
Lieselot Deckers, vormingsverantwoordelijke Vlaamse Scholierenkoepel.

Luister naar leerlingen en ze zitten veel liever op school. Is het echt zo simpel? Kom dit en nog veel meer te weten over leerlingenparticipatie en welbevinden. Ontdek good practices, wissel uit met collega's en ervaringsdeskundigen en maak meteen de vertaling naar je eigen schoolcontext.

2.02 Moeders tegen extremisme en geweld
Fatima Ezzarhouni, medeoprichtster van Jihad van de Moeders vzw.

Fatima Ezzarhouni is een moeder van 3 kinderen. Bijna 5 jaar geleden is haar zoon van 18 jaar vertrokken naar Syrië. Vervolgens is haar nachtmerrie begonnen. Ondertussen is zij samen met een andere moeder een vereniging gestart om getroffen families te ondersteunen. Zij wil samen met de deelnemers nagaan hoe we als leerlingbegeleiders kunnen omgaan met extremisme.

2.03 De socio-emotionele toolkit
Bart Mous, opleidingen maatschappelijk werk, leerkracht en psychotherapeut. Werkzaam als leerlingbegeleider in het buitengewoon secundair onderwijs.

De socio-emotionele toolkit bestaat uit een koffer met didactisch materiaal om als leerlingbegeleider op een éénvoudige en concrete werkwijze met de leerling aan de slag te gaan. Het didactisch materiaal bestaat onder andere uit werkbladen, stappenplannen, begeleidingsfiches, afbeeldingen en allerhande hulpmiddelen. Zorgvuldig samengesteld op basis van verschillende stromingen, theorieën en methodieken die geïntegreerd worden tot 1 geheel vanuit de integratieve psychotherapie.

2.04 PLUS, voor die extra kans: een uniek schoolondersteunend project!
Mie Schippers, medewerker PLUS Lier (psychologe/leerkracht).

Wij stellen graag PLUS aan jullie voor. Plus is een flexibel schoolondersteunend project dat jongeren, hun leraren, klassen en scholen op maat begeleidt om voortijdige schooluitval te voorkomen. Ons actieterrein zijn Lierse secundaire scholen, netoverschrijdend. Het is een fijne samenwerking tussen welzijn en onderwijs. Maak kennis met onze unieke werking en visie.

2.05 Het digibrein van onze jongeren: over #cyberpesten, #sexting en #digibesitas
Lien Cleynhens, psychotherapeute, psychologisch consulente en coördinator multidisciplinair centrum De Kruin.

De generatie Z, jongeren die meer gemeen hebben met leeftijdsgenoten die zich aan de andere kant van de wereld bevinden, dan met hun ouderen die in hetzelfde dorp wonen. Ze werden geboren met een smartphone in de hand. Deze digitale generatie zit gemiddeld 7,5 uur per dag naar een scherm te staren, maar waar zijn deze jongeren dan zoal mee bezig? Welke apps gebruiken ze en waarom? Wat zijn de risico’s waar deze tieners aan blootgesteld worden en hoe kunnen we hen hier het best tegen wapenen? Wat kan de rol zijn van de school en hun leerkrachten? Tijdens dit seminarie krijgt u een inzicht in het digibrein van onze jongeren. Er worden tips aangereikt om jongeren te leren op een veilige manier met nieuwe media om te gaan. Onder voorbehoud, inhoud kan nog licht wijzigen. 

2.06 EHBA: eerste hulp bij agressie op school
Annick Walgraeve, bedrijfsleider Revalidatie Carpe Diem en Master in de kinesitherapie.

Welke mechanismen spelen een rol bij een uitbarsting?
Waarom begrijpen jongeren onze vaak goedbedoelde woorden niet?
Wat kunnen we het beste doen om jongeren te helpen op het moment van de uitbarsting?

2.07 Jongeren in crisis: zoeken naar balans
Natasja Braeckmans, sociotherapeute te PZ Duffel en leerlingbegeleidster te Kaso Mortsel.
Natascha Van Dam, dramatherapeute in het PZ Duffel.

Scholen kampen met meer en meer jongeren die psychische problemen hebben. Depressie, suïcidegedachten en automutilatie komen vaak voor. Hoe komt dit? Enerzijds ervaren jongeren enorm veel druk vanuit de maatschappij om te presteren, daarnaast zorgen sociale media voor grote drang om een perfect imago te laten zien. Anderzijds is er nog altijd een taboe rond het laten zien van emoties en psychische problemen.
Hoe helpen we jongeren in tijden van crisis? Twee psychotherapeuten, beiden al jarenlang werkzaam binnen de gezondheidszorg, geven concrete tips rond het bieden van hulp aan jongeren.

2.08 Socio-emotionele leerlingenbegeleiding in het nieuw doorlichtingsconcept van de onderwijsinspectie
Veerle Inghelbrecht en en Béatrice Coopman, onderwijsinspecteurs bij de Onderwijsinspectie van de Vlaamse Overheid.

Binnen het nieuwe doorlichtingsconcept kijkt de onderwijsinspectie op een geïntegreerde manier naar de leerlingenbegeleiding en gaat ze hierover in dialoog met leraren, leerlingenbegeleiders, directies, leerlingen, ouders en CLB-medewerkers. Tijdens deze interactieve workshop zoomen we in op het toezichtskader en op de effecten van een kwaliteitsvolle leerlingenbegeleiding bij de leerlingen, leraren en scholen.

2.09 Faalangstbegeleiding: een trukendoos… omdat iedereen een andere handleiding heeft
Pleuni Cant, klinische psychologie en aggregaat (UGent), basisopleiding psychotherapie (BUC) en Practitioner en Master in NLP (Arcturus).

We starten met een korte definiëring van wat faalangst is en bespreken enkele soorten. In faalangstbestrijding moeten we rekening houden met drie componenten:
- Leren leren: de studiemethodiek van een leerling dient onderzocht te worden. Een nieuwe aanpak kan zorgen voor een extra vertrouwensboost.
- De invloed van gedachten: terugkerende negatieve gedachten en zelfspraak zorgen ervoor dat angst opduikt of toeneemt. Als we faalangst willen aanpakken is het omvormen van deze constructen  van cruciaal belang.
- Het lichamelijke: voelt ons lichaam stress door de faalangst of worden we faalangstig door de stress die ons lichaam voelt? Hoe dan ook, het is een derde veld waarop we moeten/kunnen inwerken.
Bovenstaande 3 componenten worden besproken, maar telkens met concrete handvaten erbij zodat je daadwerkelijk een meer uitgebreide trukendoos krijgt als leerlingbegeleider.

2.10 De gevolgen van de nieuwe privacywetgeving (GDPR) voor de leerlingbegeleiders
Bert Cauwenberg, opleider aanspreekpunt informatieveiligheid van het Katholiek Onderwijs Vlaanderen, Dienst Bestuur & Organisatie.

Vanaf 25 mei 2018 treedt de nieuwe Europese GDPR-verordening in werking, die onze huidige privacywetgeving(en) uitbreidt. Aangezien leerlingbegeleiders vanuit hun taken natuurlijk veel gevoelige informatie van minderjarigen verwerken, zal dit werk zeker beïnvloed worden door de verordening. In dit seminarie zullen de praktische gevolgen van de GDPR voor het onderwijs, en in het bijzonder voor de leerlingbegeleiders, toegelicht worden.

2.11 Socio-emotionele leerlingenbegeleiding in het nieuw doorlichtingsconcept van de onderwijsinspectie
Wendy Franquet, onderwijsinspecteur bij de Onderwijsinspectie van de Vlaamse Overheid.

Binnen het nieuwe doorlichtingsconcept kijkt de onderwijsinspectie op een geïntegreerde manier naar de leerlingenbegeleiding en gaat ze hierover in dialoog met leraren, leerlingenbegeleiders, directies, leerlingen, ouders en CLB-medewerkers. Tijdens deze interactieve workshop zoomen we in op het toezichtskader en op de effecten van een kwaliteitsvolle leerlingenbegeleiding bij de leerlingen, leraren en scholen.

Koffiepauze (14.30 – 14.45 uur) in de hal van gebouw Q

14.45 – 16.05 uur: Keuzesessie reeks 3

3.01 De Growth mindset toegepast op je interactie met leerlingen
Kathy Douchar, germanist, voormalig leerkracht Engels en toegepaste psychologie, voormalig directeur Stedelijk Lyceum Pestalozzi, trainer, nascholer, life coach.

We bekijken en onderzoeken interactie, voorbeelden/casussen door de bril van de Growth Mindset (theorie van Stanford psychologe Carole Dweck). Wat zeg je beter wel/niet om het leren te activeren/stimuleren? Hoe vermijd je focus op de Fixed Mindset?

3.02 Herstelgericht omgaan met normoverschrijdend gedrag in een multiculturele setting
Wim Danschutter, algemeen directeur Nieuwen Bosch Humaniora - OLVI Gent.

Steeds meer scholen (ASO-TSO-BSO) worden geconfronteerd met leerlingen van een andere afkomst enerzijds, maar ook met steeds mondiger wordende leerlingen. Klasmanagement en het professioneel omgaan met normoverschrijdend gedrag zijn uitdagingen voor elke leerkracht in het hedendaagse onderwijs. 'Herstelgericht onderwijs in een multiculturele setting' omvat twee doelstellingen, namelijk: leidraad en tips voor leerkrachten in het intercultureel communiceren en omgaan met diversiteit enerzijds en in het professioneel en herstelgericht omgaan met normoverschrijdend gedrag op school anderzijds.

3.03 Handelingsgericht werken aan de hand van praktijkvoorbeelden
Tineke Tonnard, projectmedewerker duaal leren in TOPunt Gent (project DUOplus) en verbonden aan VCLB Gent. Zij heeft ervaring als leerlingbegeleider/trajectbegeleider/leerkracht AV in deeltijds onderwijs, leerkracht Frans-PAV in BSO en GOK-medewerker.

HGW beoogt de kwaliteit van het onderwijs en van de begeleiding van alle leerlingen te verbeteren. Het concretiseert kwaliteitsvol onderwijs en doeltreffende leerlingbegeleiding, zodat een school of CLB-team effectief kan omgaan met verschillen tussen leerlingen. Door de fasen van het zorgcontinuüm heen werken leerkracht, zorgcoördinator, directie en CLB-team samen, waarbij ze systematisch de zeven uitgangspunten toepassen. Deze sessie geeft je aan de hand van een aantal praktijkvoorbeelden uit de context van deeltijds onderwijs en duaal leren een concrete uitwerking van de zeven uitgangspunten van HGW.

3.04 Jongeren in crisis: zoeken naar balans
Natasja Braeckmans, sociotherapeute te PZ Duffel en leerlingbegeleidster te Kaso Mortsel.
Natascha Van Dam, dramatherapeute in het PZ Duffel. 

Scholen kampen met meer en meer jongeren die psychische problemen hebben. Depressie, suïcidegedachten en automutilatie komen vaak voor. Hoe komt dit? Enerzijds ervaren jongeren enorm veel druk vanuit de maatschappij om te presteren, daarnaast zorgen sociale media voor grote drang om een perfect imago te laten zien. Anderzijds is er nog altijd een taboe rond het laten zien van emoties en psychische problemen.
Hoe helpen we jongeren in tijden van crisis? Twee psychotherapeuten, beiden al jarenlang werkzaam binnen de gezondheidszorg, geven concrete tips rond het bieden van hulp aan jongeren.

3.05 Faalangstbegeleiding: een trukendoos… omdat iedereen een andere handleiding heeft
Pleuni Cant, klinische psychologie en aggregaat (UGent), basisopleiding psychotherapie (BUC) en Practitioner en Master in NLP (Arcturus).

We starten met een korte definiëring van wat faalangst is en bespreken enkele soorten. In faalangstbestrijding moeten we rekening houden met drie componenten:
- Leren leren: de studiemethodiek van een leerling dient onderzocht te worden. Een nieuwe aanpak kan zorgen voor een extra vertrouwensboost.
- De invloed van gedachten: terugkerende negatieve gedachten en zelfspraak zorgen ervoor dat angst opduikt of toeneemt. Als we faalangst willen aanpakken is het omvormen van deze constructen van cruciaal belang.
- Het lichamelijke: voelt ons lichaam stress door de faalangst of worden we faalangstig door de stress die ons lichaam voelt? Hoe dan ook, het is een derde veld waarop we moeten/kunnen inwerken.
Bovenstaande 3 componenten worden besproken, maar telkens met concrete handvaten erbij zodat je daadwerkelijk een meer uitgebreide trukendoos krijgt als leerlingbegeleider.

3.06 De gevolgen van de nieuwe privacywetgeving (GDPR) voor de leerlingbegeleiders
Bert Cauwenberg, opleider aanspreekpunt informatieveiligheid van het Katholiek Onderwijs Vlaanderen, Dienst Bestuur & Organisatie.  

Vanaf 25 mei 2018 treedt de nieuwe Europese GDPR-verordening in werking, die onze huidige privacywetgeving(en) uitbreidt. Aangezien leerlingbegeleiders vanuit hun taken natuurlijk veel gevoelige informatie van minderjarigen verwerken, zal dit werk zeker beïnvloed worden door de verordening. In dit seminarie zullen de praktische gevolgen van de GDPR voor het onderwijs, en in het bijzonder voor de leerlingbegeleiders, toegelicht worden.

3.07 Het digibrein van onze jongeren: over #cyberpesten, #sexting en #digibesitas
Lien Cleynhens, psychotherapeute, psychologisch consulente en coördinator multidisciplinair centrum De Kruin.

De generatie Z, jongeren die meer gemeen hebben met leeftijdsgenoten die zich aan de andere kant van de wereld bevinden, dan met hun ouderen die in hetzelfde dorp wonen. Ze werden geboren met een smartphone in de hand. Deze digitale generatie zit gemiddeld 7,5 uur per dag naar een scherm te staren, maar waar zijn deze jongeren dan zoal mee bezig? Welke apps gebruiken ze en waarom? Wat zijn de risico’s waar deze tieners aan blootgesteld worden en hoe kunnen we hen hier het best tegen wapenen? Wat kan de rol zijn van de school en hun leerkrachten? Tijdens dit seminarie krijgt u een inzicht in het digibrein van onze jongeren. Er worden tips aangereikt om jongeren te leren op een veilige manier met nieuwe media om te gaan. Onder voorbehoud, inhoud kan nog licht wijzigen.

3.08 De socio-emotionele toolkit
Bart Mous, opleidingen maatschappelijk werk, leerkracht en psychotherapeut. Werkzaam als leerlingbegeleider in het buitengewoon secundair onderwijs.

De socio-emotionele toolkit bestaat uit een koffer met didactisch materiaal om als leerlingbegeleider op een éénvoudige en concrete werkwijze met de leerling aan de slag te gaan. Het didactisch materiaal bestaat onder andere uit werkbladen, stappenplannen, begeleidingsfiches, afbeeldingen en allerhande hulpmiddelen. Zorgvuldig samengesteld op basis van verschillende stromingen, theorieën en methodieken die geïntegreerd worden tot 1 geheel vanuit de integratieve psychotherapie.

3.09 Ondersteunen van jongeren in een schoolse context, die te maken krijgen met de (moeilijk lopende) scheiding van hun ouders
Mie Schippers, jongerenpsychologe en ouderschapsbemiddelaar, 15 jaar ervaring met jongeren en hun ouders die steun zoeken in moeilijk lopende scheidingen.

In onze veranderende samenleving, zijn er steeds meer jongeren die te maken krijgen met de scheiding van hun ouders. Ontegensprekelijk heeft dit vaak een weerslag op hun schools functioneren. In deze workshop maken we kennis met de impact van scheiden op jongeren en hoe we hen hierin kunnen ondersteunen binnen een schoolse context.

3.10 Socio-emotionele leerlingenbegeleiding in het nieuw doorlichtingsconcept van de onderwijsinspectie
Veerle Inghelbrecht, Wendy Franquet en Béatrice Coopman: onderwijsinspecteurs bij de Onderwijsinspectie van de Vlaamse Overheid.

Binnen het nieuwe doorlichtingsconcept kijkt de onderwijsinspectie op een geïntegreerde manier naar de leerlingenbegeleiding en gaat ze hierover in dialoog met leraren, leerlingenbegeleiders, directies, leerlingen, ouders en CLB-medewerkers. Tijdens deze interactieve workshop zoomen we in op het toezichtskader en op de effecten van een kwaliteitsvolle leerlingenbegeleiding bij de leerlingen, leraren en scholen.

3.11 Van gesprek naar toffere plek: leerlingenparticipatie in de praktijk
Lieselot Deckers, vormingsverantwoordelijke Vlaamse Scholierenkoepel.

Luister naar leerlingen en ze zitten veel liever op school. Is het echt zo simpel? Kom dit en nog veel meer te weten over leerlingenparticipatie en welbevinden. Ontdek good practices, wissel uit met collega's en ervaringsdeskundigen en maak meteen de vertaling naar je eigen schoolcontext.

Als team van (on)macht naar kracht. Hoe Nieuwe Autoriteit en Geweldloos Verzet implementeren op jouw school?

De thema’s “gezag” en het effectief omgaan met probleemgedrag leven sterk bij leerkrachten en op de meeste scholen. Daarbij overheerst vaak de onmacht: hoe krijgen we meer greep op (onacceptabel gedrag van) onze leerlingen? Heel wat scholen zien in het gedachtegoed en instrumentarium van Nieuwe Autoriteit en Geweldloos Verzet (NA & GV, Haim Omer, Israël) een mogelijk antwoord op deze onmacht en zetten voorzichtig hun eerste stappen in het implementeren ervan.

Aansluiten bij wat leeft in een team (en bij ouders) en van daaruit op zoek gaan naar meer kracht en invloed is geen makkelijke uitdaging. Dit vraagt niet alleen voldoende kennis van NA & GV, maar ook een houding die Nieuwe Autoriteit “ademt”. Enkel dan kunnen NA & GV geïntroduceerd worden als een basishouding in de gezagsrelatie met leerlingen en in de netwerkrelatie met collega’s en ouders. Het belangrijkste doel is immers dat schoolteams zich samen sterker gaan voelen in hun omgang met leerlingen.

Vanuit het Vormingsnetwerk NAGVopschool begeleiden we al een aantal jaren dergelijke implementatieprocessen. In deze vierdaagse opleiding delen we onze expertise met iedereen die als “kartrekker” het gedachtegoed op de eigen school wil introduceren en implementeren.

(V)aardig in gesprek met leerling en ouders in het BaO

Vanuit het begeleidingsgebeuren binnen de school vinden we dat het ons al aardig lukt om in gesprek te gaan met leerlingen en ouders. Toch vertrekken we hierbij eerder vanuit ons referentiekader en onze perceptie van de realiteit. Hierdoor gaan we makkelijk voorbij aan de beleving van de leerling en de ouders en slagen we er onvoldoende in om “hun spoor” te beluisteren en te volgen.

Vaardig in gesprek gaan betekent dat we begeleidings- en gespreksvaardigheden eigen maken om beter aan te sluiten op het spoor van de leerling en de ouders en van daaruit de begeleiding optimaler vorm geven en groei mogelijk maken.

Conflicten tussen kinderen, bouwstenen voor een herstelgerichte aanpak

Deze cursus is een herwerking van het programma 'Kinderen leren conflicten hanteren'.

Conflicten horen bij het leven. Kinderen worden er van jongs af aan mee geconfronteerd en ontwikkelen al snel hun eigen strategieën om ermee om te gaan. Toch geraken ze er niet altijd zélf uit...
Wanneer is een conflict goed opgelost? Wat kan daarin de rol zijn van leerkrachten? Welke interventies van leerkrachten zijn effectief helpend voor kinderen? Hoe bouwen we op school aan een visie op conflicten en conflicthantering die recht doet aan de behoeften en gevoelens van alle partijen?
Het hersteldenken biedt een aantal boeiende kapstokken om in de praktijk met conflicten tussen kinderen aan de slag te gaan.

De beste start: naar een betere taalontwikkeling bij peuters en kleuters

Niets lijkt zo vanzelfsprekend als de manier waarop lachende en huilende baby's uitgroeien tot sprekende kinderen. Taalontwikkeling is nochtans het resultaat van vele factoren die op een ingewikkelde manier op elkaar inspelen. De taalontwikkeling is afhankelijk van het totale groeiproces dat kinderen doormaken. En omgekeerd speelt de taal ook een belangrijke rol in de verdere totale ontwikkeling. Spreken, denken, de wereld verkennen, fantaseren en zich sociaal gedragen beïnvloeden elkaar voortdurend.

Een reis door het kleuterbrein

De ontwikkeling van het kinderbrein is enorm fascinerend. Wat zou het boeiend zijn als we hier veel meer over te weten kunnen komen.
We gaan inzien dat beweging alvast de hersenen heel sterk stimuleert om te ontwikkelen, maar dat er ook nog andere belangrijke vaardigheden zijn die kinderen in hun jonge leventje onder de knie moeten krijgen.

Ik kan het niet zo fijn! Over fijnmotoriek, motorische precisie, visuomotoriek, coördinatie, schrijfmotoriek en faalangst

Fijnmotoriek is een ruim en complex begrip. Als we zeggen dat kinderen moeilijkheden hebben met fijnmotoriek, moeten we duidelijk weten wat er nu juist aan de hand is. Een zwakke fijnmotoriek heeft een grote invloed op het schools functioneren en er kunnen dan moeilijkheden ontstaan bij schrijven, rekenen, tekenen, inkleuren en knutselen. Zowel in de kleuterklas als in de lagere school neemt fijnmotoriek een belangrijke plaats in en als kinderen hier problemen mee hebben, zien we soms ontwijkingsgedrag en faalangst ontstaan. Op deze manier kunnen kinderen in een vicieuze cirkel terecht komen: 'ik kan dat niet, ik doe dat niet, ik leer niet bij, ik kan dat niet...'

Doorheen de ganse dag gaan we met z'n allen een vijftigtal fijnmotorische oefeningen en coördinatieoefeningen doen en gaan we ons bezinnen over wat we vragen aan onze kinderen, wat we hen aanbieden en hoe we het verschil kunnen maken voor kinderen en hun systeem. Het verschil tussen falen en lukken, tussen weigeren en willen deelnemen, tussen chaos en structuur, tussen overactiviteit en stilzitten, tussen schoolse moeilijkheden en plezier beleven aan het leren.

Leer de kleuterschool kennen

Heb jij als directeur, als beleidsondersteuner, als zorgcoördinator soms het gevoel dat je te weinig thuis bent in wat kwaliteitsvol kleuteronderwijs is?
Wil jij een kleuterschool waar elk kind alles kansen krijgt om zich optimaal te ontwikkelen en wil je hierin ook je leerkrachten kunnen ondersteunen? 
Laat je dan een dag onderdompelen in de wereld van ‘kwaliteitsvol, procesgericht én doelgericht, kleuteronderwijs’.

 

Moet er dan geen straf volgen?

Na ongewenst gedrag volgt steevast de vraag: "Welke straf zullen we dit kind geven?" Leerkrachten zoeken naar de beste straf: niet te hard en niet te soft, een straf waar het kind echt iets van leert... en liever nog gebruiken we beloningen voor gewenst gedrag. Veel scholen zijn op zoek naar een sanctiebeleid dat vruchten afwerpt.
Maar is het uitwerken van een sanctiebeleid de goede weg? Op deze inspiratiedag worden er enkele inzichten aangereikt over gedragsverandering, die verder kijken dan alleen straffen en belonen.

Omgaan met jonge kinderen met moeilijk gedrag: basiscursus

Zowat alle kinderen vertonen wel eens moeilijk gedrag. Bij sommige kinderen gebeurt het vaker en dan gaan leerkrachten best stevig in hun schoenen staan. Achterhalen waarom deze kinderen vervelend blijven doen, ook al vragen we hen om het anders te doen, is essentieel.

Outputbeleid als insteek voor kwaliteitszorg in het BaO

Het outputbeleid is een wezenlijk onderdeel van de integrale kwaliteitszorg van de school.

De Vlaamse overheid erkent en subsidieert scholen: zij stelt werkingsmiddelen ter beschikking, betaalt het personeel, subsidieert nascholing... . Het is dan ook logisch dat scholen verantwoording afleggen. De overheid verwacht dat scholen kwaliteitsvol onderwijs organiseren. Welke resultaten boekt de school bij haar leerlingen? Wat leveren de onderwijsinspanningen op?
Dat zijn relevante vragen als de school én de overheid een beeld willen krijgen van de geboden onderwijskwaliteit.
Het risico bestaat dat de school output uitsluitend bekijkt vanuit het perspectief van verantwoording afleggen. Hierdoor krijgt 'output' een eenzijdige invulling.

Het ontwikkelen van een outputbeleid geeft heel wat mogelijkheden om de kwaliteit van het onderwijs in kaart te brengen, te interpreteren en te verbeteren.
Maar hoe doen we dit dan?

Schrijfmotoriek: mogelijkheden, moeilijkheden en beperkingen

Schrijven als psychomotorische activiteit op maat van het kind.

Speelplaatsmanagement - De speelplaats als sociale oefenplek

In onze scholen gaat terecht veel aandacht naar wat er in de klas gebeurt: leren en onderwijzen zijn immers onze kernthema's. De speelplaats blijft daarbij nog vaak buiten het vizier. En toch kan de 'speeltijd' kwaliteitsvolle 'leer- en oefentijd' zijn!

Vertrek eens zonder thema

'Vertrek eens zonder thema' is een hot topic. Meer en meer kleuterleerkrachten laten af en toe hun thema's en volgepropte weekschema's los om eens 'echt' tijd te maken voor hun kleuters.
In een sprokkelweek, in een hoekenweek, in een weekje 'tijd maken'...
Wil jij ook ontdekken hoe je meer rust creëert, meer tijd krijgt om mee te spelen, te observeren, te genieten en interesses van kleuters te ontdekken...
Mis dan zeker deze nascholing niet! Ga voor jezelf op zoek naar jouw evenwicht tussen werken vanuit een thema en werken zonder thema. En groei meer naar je kleuters toe!

Zorgcontinuüm: fase 0. Wat betekent dit voor de kleuterklas?

Het zorgcontinuüm heeft ondertussen zijn weg gevonden in scholen. Een goede visie op zorg start bij een brede basiszorg. Zorgfase 0 houdt in dat je de eerste vorm van zorg als leerkracht meeneemt tijdens je klashouden.
We bekijken instrumenten en bespreken hoe je deze zorg aanpakt in je klas.

 

Afspraken maken met peuter en kleuter

Hoe kan je als kleuterleider, begeleider peuter en kleuter grenzen aanleren? Vaak zijn kleuters mondig, of anderstalig, nog niet groepsbewust, anders opgevoed...
Toch zijn ze allen voldoende talig: geen woorden, maar de universele taal van je lichaam.

Een goede relatie met leerlingen: meer rust in de klas (BaO)

Het is rustgevend als leerlingen positief meewerken, maar soms lukt dit niet.
Een gebrek aan ‘verbondenheid’ met leerkracht of lesinhoud is vaak een trigger naar verveling of storend gedrag. Hoe kan je als leerkracht dit proces herstellen, hoe een goede relatie met leerlingen opbouwen?

Differentiëren in de kleuterklas... omdat kinderen verschillend zijn

"Als kinderen allemaal dezelfde kip moeten knippen, kunnen ze hun ei niet kwijt."

Met 2,5/3-jarigen aan de slag

Het zijn de allerkleinsten op de school en hebben nog ontzettend veel nood aan veiligheid en geborgenheid. Het zijn 'snuffelaars', 'prutsers'... en gaan dagelijks op ontdekkingstocht. Een hoek is niet om in te blijven, een handtas dient om vol te proppen. Juf, kijk naar mij en leer!

Breuken zetten de rekenwereld op zijn kop

Hoe hoger de noemer, hoe kleiner het deel. Twee derden is evenveel als vier zesden en als we gaan optellen of aftrekken moet er eerst een heel stappenplan afgewerkt worden.
Hoe helpen we rekenzwakke kinderen om dit alles te vatten?

Co-teaching voor Inclusie in de lagere school

Ben je klasleerkracht in de lagere school en denk je eraan om samen met één of meerdere collega’s voor de klas te gaan staan? Ben je directie van een lagere school en wil je je team motiveren om mee te stappen in het verhaal van co-teaching? Ben je zorgcoördinator in de lagere school en denk je in co-teaching een hefboom te zien om nog intenser te werken aan inclusief onderwijs?
Dan is deze nascholing op jouw maat!

Cyberpesten in de 3de graad lager onderwijs

Het gebruik van sociale media is in volle opgang en is niet meer weg te denken uit onze maatschappij. Sociale communicatiemiddelen houden echter ook gevaren in. Cyberpesten of digitaal pesten is er één van.

De zorgcoördinator, probleemoplosser of coach?

Ben jij als zorgcoördinator ook die pedagogische duizendpoot op school? Verwachten je collega’s dat je voor elk probleem een oplossing bedenkt? Of ga je samen op zoek naar uitzicht?
Ben je als directie, beleidsondersteuner of zorgcoördinator op zoek naar de juiste invulling van de taak van de zorgcoördinator?

Gedrag positief beïnvloeden - met kinderen samen werken aan oplossingen

Bij herhaald probleemgedrag belanden leerkrachten en leerlingen nogal eens in een negatieve vicieuze cirkel. Uiteindelijk overheerst onmacht: wat moéten we nog met dit kind (of deze groep)? Het oplossingsgericht werken biedt een verfrissende, nieuwe kijk op moeilijk gedrag.

In deze nascholing presenteren we je een leuke methode om kinderen te ondersteunen in hun functioneren, die ontwikkeld werd door o.a. Insoo Kim Berg en Ben Furman (Kids’ skills). Vertrekkend vanuit problemen, zoals die ervaren worden door kind en/of leerkracht, ga je samen met het kind (en z’n ouders) op zoek naar oplossingen. Daarbij worden de eigen competenties van het kind maximaal aangeboord. De leerkracht bepaalt samen met het kind doelen en helpt het in kleine stapjes z’n functioneren verbeteren. Hulpmiddelen daarbij zijn vooral goede vragen, die je op een gepaste manier leert gebruiken. Je maakt in deze nascholing ook kennis met enkele kant-en-klare materialen, die je ter ondersteuning kan gebruiken.

Help! Een moeilijke klasgroep

Deze nascholing werd eerder aangeboden onder de titel 'een positief klasklimaat, het hele jaar door'.

Leerkrachten signaleren vaak dat een groep leerlingen hen “ontglipt”. En dan zijn er een aantal typische valkuilen waarin ze trappen:

 • meer en meer zelf de touwtjes in handen nemen
 • interactie tussen leerlingen zoveel mogelijk vermijden
 • de invloed van leiders proberen in te perken

... met niet altijd zo’n goed resultaat tot gevolg!

In deze nascholing gaan we uit van een aantal groepswetten. We bekijken hoe deze de sfeer in een klas bepalen en hoe we inzicht in deze groepswetten als leerkracht kunnen gebruiken om de klassfeer te sturen naar een aangenamer leer- en leefklimaat.

 

Wat hebben auto’s, sterren en algen gemeen? Slotevent van (i)STEM@school - maandag 28 mei 2018 - KU Leuven

9.45 - 12.30 uur: PLENUM

Plenum 1 (9.45 - 11.00 uur): STEM Integration in K-12 Education: Status, Prospects, and an Agenda for Research

Alfred L. Hall, Ph.D., Assistant Dean, College of Education, The University of Memphis

This presentation will provide an overview of the national report, STEM Integration in K-12 Education: Status, Prospects, and an Agenda for Research. The overview will describe the ongoing debate and dialogue in the U.S. about the presence of integrated STEM education in K-12 classrooms, as well as student access to such educational opportunities. This debate is often characterized between the preference of “STEM for ALL” or specialized STEM schools for students with demonstrated abilities and interest in STEM. Additionally, the presentation will highlight several recommendations from the national report that are intended to foster ideas and conversations regarding integrated STEM research, outcomes for students, program design and assessment. Specific examples from two, integrated STEM schools in Memphis, Tennessee will be shared, as well.

Koffiepauze (11.00 - 11.15 uur) in de foyer van aula Max Weber (Parkstraat 51, 3000 Leuven)

Plenum 2 (11.15 - 12.30 uur): Wat auto’s, sterren en algen gemeen hebben: vijf vragen over (i)STEM

voorzitter: Prof. dr. Wim Dehaene, KU Leuven
sprekers: Prof. dr. Mieke De Cock, KU Leuven en dr. Heidi Knipprath, KU Leuven

We worden steeds meer geconfronteerd met maatschappelijke en technologische problemen. Om jongeren meer inzicht te bieden in de verschillende aspecten van alle STEM-disciplines en in de relevantie van STEM bij het zoeken naar een oplossing voor deze complexe problemen, werd vier jaar geleden het project STEM@school opgestart. Het ontwikkelen en het uittesten van leermateriaal voor geïntegreerd STEM-onderwijs in Vlaamse secundaire scholen stonden centraal in dit project. Tijdens deze lezing beantwoorden we vijf vragen over geïntegreerd STEM-onderwijs: waarom, wat, wie, waar en wanneer. Tot slot blikken we terug op vier jaar STEM@school en wat we hieruit geleerd hebben.

 

Broodjesmaaltijd van 12.30 tot 13.15 uur in de foyer van aula Max Weber (Parkstraat 51, 3000 Leuven) (inbegrepen in de prijs)

 

13.15 - 14.00 uur: KEUZERONDE 1

1.1 Leermodules van iSTEM: Presentatie over de modules ‘Zelfrijdend wagentje door de groene golf’ en ‘Passief huis’

Jolien De Meester, KU Leuven en Leen Goovaerts, KU Leuven

Ontwerpgebaseerd onderzoek vormt een essentieel luik van STEM@school. Onderzoekers gingen met interdisciplinaire teams van STEM-leerkrachten aan de slag om leermiddelen te ontwikkelen die expliciet de link leggen tussen de verschillende STEM-domeinen volgens de pijlers van STEM@school. In deze sessie wordt de verwerking van de pijlers van STEM@school in het leermateriaal geïllustreerd en onderbouwd aan de hand van twee leermodules. Zo krijgt u als deelnemer inzicht in mogelijke conceptuele linken tussen de STEM-vakken en een onderzoeksgebaseerde manier om die expliciet te maken.

De module 'Zelfrijdend wagentje door de groene golf' voor het derde jaar Secundair Onderwijs gaf de aftrap van STEM@school. De uitdaging die centraal staat is: ‘Laat een zelfgebouwd wagentje in één beweging een groene golf door rijden.’ De module bestaat uit vier grote experimenten die voortschrijdend inzicht en vaardigheden van leerlingen vereisen in analyse (eerstegraadsfuncties), kinematica 1D en programmeren.

De module 'Passief huis' werd ontwikkeld voor leerlingen van het tweede leerjaar van de tweede graad Secundair Onderwijs en wordt bij voorkeur in het tweede semester geïmplementeerd. De centrale uitdaging van de module is het ontwerpen en bouwen van een passief huis. Daarnaast wordt een zonneboiler ontworpen. Het water dat opgewarmd wordt door de zonneboiler, dient als vloerverwarming voor het huis. Bijgevolg moet de temperatuur in het huis door de leerlingen gestuurd worden met een on/off-regeling.

In de sessie worden beide leermodules voorgesteld en hun expliciete linken met de leerplannen besproken. Daarnaast wordt er gewezen op de stukken waarin de visie en didactiek van STEM@school zeer prominent naar voor komen in het leermateriaal.

 

1.2 Resultaten uit het onderzoek: Het effect van een geïntegreerde STEM-didactiek | STEM@school

voorzitter: Prof. dr. Peter Van Petegem, UA
sprekers: Haydée de Loof, UA

STEM@school heeft als doel om studenten warm te krijgen voor STEM, maar ook om hun prestaties op STEM-gerelateerde vakken te verhogen. Positievere attitudes, betere motivatie, en toegenomen cognitieve capaciteiten zouden studenten stimuleren om vaker voor een STEM-richting te kiezen in het hoger onderwijs. Om na te gaan of STEM@school in die opzet slaagt, werden ongeveer 1 000 leerlingen gedurende twee jaar gevolgd. Deze grootschalige studie onderzoekt aan de hand van een quasi-experimenteel design de effectiviteit van een geïntegreerde STEM-didactiek op de cognitieve prestaties én affectieve uitkomsten van leerlingen in het secundair onderwijs aangaande STEM. De participanten (N= 979, leeftijd = 14-15) volgden les in 38 verschillende scholen (waarvan 26 experimentele en 12 controlescholen), en beantwoordden voor het cognitieve gedeelte online toetsvragen die peilden naar onderzoeksvaardigheden, fysicakennis en –toepassingsvaardigheden, wiskundekennis en –toepassingsvaardigheden, het kunnen hanteren van technologische concepten en het kunnen oplossen van integratievragen. Voor het affectieve gedeelte werd er gepeild naar verschillende attitudes en motivatie aangaande STEM. De data werden met multilevelanalyses onderzocht, en de resultaten hiervan worden op deze studiedag besproken.

 

14.00 - 14.45 uur: Speeddating

Deelnemers stellen vragen aan:
-directies en leerkrachten die materiaal ontwikkeld en geïmplementeerd hebben;
-onderzoekers.

 

Koffiepauze (14.45 - 15.00 uur) in de foyer van aula Max Weber (Parkstraat 51, 3000 Leuven)

 

15.00 - 15.45 uur: KEUZERONDE 2

2.1 Leermodules van iSTEM: Presentatie over de module ‘Sterrenkunde als een ‘gateway science’ naar STEM(@school)’

Prof. dr. Mieke De Cock, KU Leuven

Eén van de hoofddoelstellingen van STEM@school was het ontwerpen en implementeren van interdisciplinair leermateriaal voor leerlingen secundair onderwijs. Met het oog op het verhogen van de relevantie van STEM-leerinhouden werd bij het ontwerp van deze leermodules vertrokken vanuit 5 basispijlers: we leggen de focus op integratie van leerinhouden uit verschillende disciplines; de leermaterialen zijn gecentreerd rond een centraal ‘real world’ probleem; leerlingen onderzoeken en ontwerpen zelf en doen dat in samenwerking met medeleerlingen. Daarenboven werd in de ontwikkeling van de leermaterialen sterk rekening gehouden met resultaten uit vakdidactisch onderzoek in de afzonderlijke disciplines.

Voor de derde graad werden verschillende modules ontwikkeld. In deze presentatie stellen we het materiaal rond dubbelsterren voor: leerlingen krijgen echte meetresultaten van de Vlaamse Mercator Telescoop en verwerken die met behulp van python (programmeertaal) om iets te leren over de Kepleriaanse baan en massa van een dubbelster.

Tijdens de presentatie stellen we de module voor. We zullen daarbij vooral aanhalen hoe de onderliggende pijlers in de leermaterialen verwerkt zijn.

 

2.2 Resultaten uit het onderzoek: Rol van de leerkracht in STEM-onderwijs

voorzitter: Prof. dr. Peter Van Petegem, UA
sprekers: Lieve Thibaut, KU Leuven en Annemie Struyf, UA

Deze sessie bestaat uit twee delen. Eerst wordt op basis van kwalitatieve data (observaties, focusgroepen) een overzicht gegeven van de rol die de leerkracht speelt in het optimaal stimuleren van de motivatie en het engagement van leerlingen t.a.v. STEM-onderwijs. Gebaseerd op onderzoek uitgevoerd in scholen betrokken bij STEM@school, zal enerzijds besproken worden welke elementen in de motivatiestijl van de leerkracht van belang zijn en welke elementen uit de leeromgeving anderzijds.

In het tweede deel worden onderzoeksresultaten gepresenteerd over de invloed van attitudes van leerkrachten t.o.v. geïntegreerde STEM enerzijds en schoolcontext-factoren anderzijds op klaspraktijken tijdens geïntegreerde STEM. Resultaten over het verband tussen attitudes, school context en klaspraktijken zijn gebaseerd op een bevraging bij 244 iSTEM-leerkrachten. In de sessie wordt een overzicht gegeven van de variabelen, zowel op leerkracht- als schoolniveau, die een bepalende rol spelen bij de succesvolle implementatie van geïntegreerde STEM en worden suggesties gedaan om deze implementatie te verbeteren.


Organisatoren: partners van het (i)STEM@school-project
 

 

 

 

iStem@school

 

 

Voor meer info over STEM@school, zie http://www.stematschool.be/nl/

 

 

 

 

Krachtig en positief evalueren

Breed evalueren van wiskunde, taal, muzische vakken, LO en WO, zelfevaluaties, portfolio, peer-assessment en anders rapporteren. Geen enkele uitdaging gaan we uit de weg! De aandacht voor nieuwe en andere evaluatievormen is groter dan ooit tevoren. Traditionele evaluatievormen schieten immers op behoorlijk wat terreinen tekort. Daarmee komt meteen de vraag naar heldere en concrete voorbeelden om breed, anders en competentiegericht te evalueren. De vorming geeft houvast rond de onderliggende visie van dit breed evalueren. Het gaat immers over meer dan het gebruik van een aantal trendgevoelige evaluatietools. Het gaat over een andere manier van kijken. Dit 'anders kijken' wordt concreet gemaakt en vertaald naar de realiteit van de lagere school. Hierbij worden veel concrete voorbeelden van breed evalueren aangereikt en besproken.

 

Rapporteren is rond groei communiceren

Na gedifferentieerd lesgeven volgt vanzelf een ander evaluatiebeleid waaruit zal blijken dat ook het rapporteren anders kan en moet. Met het rapporteren beken je kleur: het is de toetssteen om te zien of je je beloftes nakomt. Als de schoolvisie het hele kind centraal zet, moet dit ook blijken in de rapportering. Als ouderbetrokkenheid een pijler is, hoe communiceren we dan? Bij rapporteren zijn er best wat belanghebbenden: de leerling in de eerste plaats, de ouders, de leerkracht, de ganse school, de directie. We vertrekken vanuit kindperspectief. Het rapporteren zou groei moeten kunnen bevorderen en het leerproces sturen. Rapporteren is rond groei communiceren en we vragen ons luidop af of we daarvoor punten nodig hebben?

Metend rekenen in het lager onderwijs

Metend rekenen kom je overal in onze omgeving tegen. Deze verbondenheid met de realiteit maakt dat niemand op volwassen leeftijd ontsnapt aan het omgaan met metend rekenen. Voor rekenzwakke kinderen is dat slecht nieuws. Metend rekenen is voor hen bijna steeds een struikelblok. Hoe kunnen we differentiërend en gericht rekenzwakke kinderen met deze materie helpen?

Rekentaal, topje van de rekenberg in het lager onderwijs

Rekenen is al een complexe vaardigheid op zich maar op het ogenblik dat taal zich ermee gaat moeien, wordt het voor veel kinderen al snel een valkuil. Soms op het niveau van de terminologie zelf, soms op het niveau van de complexiteit van de procedure, soms op het niveau van een onbegrepen context. En toch is het net in deze oefeningen dat de rekensituaties uit de werkelijkheid geoefend worden. Hoe kunnen we hen helpen?

Stimuleer de executieve functies van jouw kleuters met je EF-bril op

Amina denkt eerst goed na voor ze iets doet.
Karel kan zijn beurt afwachten tijdens een gezelschapsspel.
Ali kan zich zeer goed concentreren bij een kringactiviteit en jouw instructies onthouden.

Herkenbaar bij jouw kleuters? Fantastisch!
Nochtans zijn deze vaardigheden niet bij alle kleuters zo vanzelfsprekend.
Wanneer je als leerkracht echter je EF-bril opzet, kan je je steentje bijdragen om deze vaardigheden te stimuleren bij de kleuters. EF staat voor executieve functies. Het zijn de controlefuncties in je hersenen die je gedachten, emoties en gedrag sturen.

Zin in ondernemen, zelfsturing en creativiteit in het BaO

“Leer kinderen HOE ze moeten denken, niet WAT ze moeten denken.” Margaret Mead

We willen onze kinderen op de basisschool een stevige basis groeigeest meegeven: inzetten op zelfsturing, ondernemingszin en creativiteit zet hen al aardig op weg.
Hoe kunnen we leerlingen stimuleren op weg naar een succesvol leven? Hoe kan onderwijs de intrinsieke motivatie en creativiteit van kinderen aanwakkeren?

Kaatje Klank. Werken aan klankbewustzijn en -articulatie in de kleuterklas

Vind je het ook zo moeilijk om te beginnen met ontluikende geletterdheid omdat je het gevoel hebt dat jouw kleuters er nog niet aan toe zijn?
Twijfel je over het belang van sommige activiteiten omtrent klankbewustzijn?
En vraag je je af hoe je ook taalzwakkere en anderstalige kleuters mee op die 'klankkar' kan laten springen?
Dan is deze nascholing over de taaleducatieve methode 'Kaatje Klank' iets voor jou!

De methode 'Kaatje Klank' stimuleert op een muzische manier de luister - en spreekvaardigheden en het klankbewustzijn van vierjarige kleuters, als voorbereiding op het leren lezen in de lagere school.
Kaatje Klank onderscheidt zich doordat de methode gebaseerd is op de meest recente wetenschappelijke inzichten.

Het spel van kinderen uitbouwen en verdiepen

Deze cursus is een herwerking van de nascholing 'Kleuters prikkelen en boeien'.

 

Klasbewegingen met een plan! Via specifieke bewegingstussendoortjes de houdingsreflexen verbeteren

Zitten de kinderen van je klas soms ook raar op hun stoel?
Hebben ze het soms ook moeilijk om iets te onthouden?
Blijven ze maar heen een weer wiebelen op hun stoel?
Via een leuk speels maar zeer belangrijk bewegingsprogramma kan je kinderen in je klas versterken op heel wat gebieden.

Ons lichaam als muzische speeltuin in het BaO

Hoe geef ik een muzische les waarin de kinderen gestimuleerd worden om te durven creëren? Hoe word ik een goede muzische vormer in alle muzische domeinen (drama, dans, muziek en beeld)?

Rust brengen in je klas

Lopen, rennen, springen, vliegen en weer opstaan... Kleuters krijgen zoveel over hen heen en nemen die onrust mee de klas in. Vaak zijn ze nog niet in staat een grote hoeveelheid prikkels te verwerken. In deze nascholing geven we heel concreet invulling aan de rust die daarvoor nodig is.

Meten en ruimte in de kleuterklas

Activiteiten waarbij de kleuters actief gaan meten en leren rond ruimtelijk inzicht, zijn niet altijd even makkelijk te integreren in het thematisch werken van de kleuterschool.
In deze nascholing leer je hoe je ook bij minder evidente thema’s toch doelgericht kan werken rond meten en ruimte. Leren van elkaar en uitwisselen van ideeën staan centraal.

Help, mijn hoofd ontploft! Over hoe de wereld binnen komt bij kinderen met ASS

Het ene moment lijkt hij doof, het andere moment stoort het hem als iemand anders fluistert. Hoe zit dat ?

Postgraduaat leerzorg in het s.o.

De nood aan een brede en systematische opvang van jongeren met leerproblemen neemt in het secundair onderwijs toe.

De hoge verwachtingen van ouders, de makkelijke toegang tot uitgebreide diagnosticering van leer-, ontwikkelings- en gedragsstoornissen, het onderwijsbeleid dat de drop-out in het onderwijs wil beperken, scholen die de zorg voor leerlingen expliciet in hun missie opnemen... Dit zijn maar enkele van de factoren die deze nood verklaren.

Dit postgraduaat wil leerkrachten die als zorgcoördinatoren in hun school de leerzorg ondersteunen een systematische opleiding bieden.

Onder leerzorg verstaan we alle maatregelen en acties die ondernomen worden op leerling-, klas- en schoolniveau om zwakke leerders te ondersteunen in het leerproces. Onder zwakke leerders rekenen we leerlingen met leer-, ontwikkelings- en gedragsstoornissen, met leerachterstanden, met taalachterstanden, met studieproblemen of met GOK-indicatoren.