Zoek een nascholing

Aandacht voor talenten van kinderen

Ken je dat moment? Als een kind je met fonkelende ogen je iets laat zien, waar het met veel plezier hard aan gewerkt heeft... Als je kinderen ziet genieten van het ontdekken van nieuwe mogelijkheden... Deze momenten hebben iets bijzonders. Het raakt hen en het raakt jou. De betekenis van deze gebeurtenissen draagt echter verder dan dat ene moment. Het gaat om de kracht, de dynamiek die 'leren en ontwikkelen' heet, die hier aangesproken wordt. Talent!

Inzetten op talent betekent dat kinderen zich mogen ontwikkelen, weten wat ze waard zijn en dit ook kunnen inzetten in een gedeeld maatschappelijk verhaal!

Filosofie binnen Humane Wetenschappen

In de leerplannen cultuurwetenschappen voor de derde graad is een groot deel gewijd aan filosofie.
Dit vraagt om een mogelijke didactiek van de filosofie met aandacht voor de relatie tussen ‘filosofie’ (d.i. het leren over filosofen uit het heden en verleden) en filosoferen (d.i. de leerlingen zelf leren reflecteren).

Mindful@School: anders omgaan met stress (herhaling 1)

Een job in het onderwijs kan zeer veeleisend en stresserend zijn. Naast lesgeven moeten we immers leerlingen leren samenleven, hen weerbaar maken, hen leren omgaan met stress...

Mindful@School leert u hoe u uzelf kan blijven tijdens conflicten met leerlingen of collega's. Hoe u tijdens periodes van stress toch stabiliteit kan blijven uitstralen. Hoe u leert omgaan met grenzen en zo kan vermijden om er onderdoor te gaan. Door meer aanwezig te zijn in het huidige moment, leert u beter omgaan met piekergedachten. Dit heeft een positieve invloed op uw immuniteit en slaapkwaliteit.

(V)aardig in gesprek met leerling en ouders in het BaO

Vanuit het begeleidingsgebeuren binnen de school vinden we dat het ons al aardig lukt om in gesprek te gaan met leerlingen en ouders. Toch vertrekken we hierbij eerder vanuit ons referentiekader en onze perceptie van de realiteit. Hierdoor gaan we makkelijk voorbij aan de beleving van de leerling en de ouders en slagen we er onvoldoende in om “hun spoor” te beluisteren en te volgen.

Vaardig in gesprek gaan betekent dat we begeleidings- en gespreksvaardigheden eigen maken om beter aan te sluiten op het spoor van de leerling en de ouders en van daaruit de begeleiding optimaler vorm geven en groei mogelijk maken.

Laat elk kind schitteren! Actieve workshop rond muzische vorming op school

Muzische vorming in de klas: waarom is dat belangrijk en hoe begin ik eraan? We geven je graag bruikbare handvaten!

Stimuleer de executieve functies van jouw kleuters met je EF-bril op

Amina denkt eerst goed na voor ze iets doet.
Karel kan zijn beurt afwachten tijdens een gezelschapsspel.
Ali kan zich zeer goed concentreren bij een kringactiviteit en jouw instructies onthouden.

Herkenbaar bij jouw kleuters? Fantastisch!
Nochtans zijn deze vaardigheden niet bij alle kleuters zo vanzelfsprekend.
Wanneer je als leerkracht echter je EF-bril opzet, kan je je steentje bijdragen om deze vaardigheden te stimuleren bij de kleuters. EF staat voor executieve functies. Het zijn de controlefuncties in je hersenen die je gedachten, emoties en gedrag sturen.

Hoe sociale vaardigheden van kinderen vergroten?

Sociale vaardigheden zijn nodig om met andere kinderen te kunnen spelen, om vrienden te maken. Bij sommige kinderen verloopt dit contact niet zo vlot en zo komen ze steeds meer alleen te staan. Hoe kan je kinderen 'sterker' en 'weerbaarder' maken door te werken aan hun zelfvertrouwen en hen sociaal inzicht bij te brengen?

Boeken in de klas: zo doe je dat!

Boeken in de klas? Graag! Maar hoe begin je daaraan? Welke boeken kies je uit en wat doe je er dan mee?

Het spel als didactische werkvorm in de lessen Frans 3de graad BaO

In de Onderwijsspiegel van 2017 publiceerde de onderwijsinspectie een onderzoek over het leergebied Frans in het gewoon basisonderwijs. Daaruit blijkt dat slechts in 28% van de gevallen de leraren nagaan of hun leerlingen de eindtermen Frans bereikt hebben, dat het accent in het aanbod van de lessen voor minder dan 50% op de mondelinge vaardigheden ligt, dat grammatica en woordenschat te veel gezien worden als leerstof op zich in plaats van als ondersteuning voor communicatie, en dat mondelinge interactie te weinig aan bod komt.

Versterken van executieve functies bij 'leren leren' (4de - 6de leerjaar)

Ben je benieuwd naar hoe je jouw leerlingen kan ondersteunen in het zelfstandig maken van een planning, in het volledig oplossen van meervoudige opdrachten…? Met andere woorden hoe kan je de executieve functies van jouw leerlingen versterken en wat kan je op welke leeftijd verwachten?

Woorden, daar begint het mee. Het belang van sterk woordenschatonderwijs voor laaggeletterde anderstalige jongeren

(Laaggeletterde) anderstalige jongeren moeten op korte tijd een heleboel woorden leren. Maar welke woorden krijgen voorrang? Hoe leer je woordenschat best aan? En hoe zorg je ervoor dat de leerlingen de woorden niet alleen begrijpen, maar ook kunnen gebruiken?

Omgaan met leerlingen met ADHD op school en in de klas (s.o.)

Zorgverbreding, leerlingontplooiing en welbevinden worden meer en meer tot de essentiële opdrachten van een school gerekend. In elke klas zit er wel een leerling die ADHD-gedrag vertoont. Gedragsgerichte interventies zijn nodig, maar hebben niet altijd het gewenste effect. In de klas is het nodig om het groeps- en leerlinggericht werken te combineren en af te stemmen op de individuele ontwikkelingsnoden van de leerlingen.

In deze nascholing wordt:

 • ADHD gekaderd: definitie, criteria, diagnostiek, afbakening met andere stoornissen;
 • ADHD geconcretiseerd naar de schoolse situatie toe: Wanneer hebben leerlingen met ADHD het lastig? Wanneer is het schoolse systeem ADHD-onvriendelijk? Waar raken de leerlingen en de leerkrachten de pedalen kwijt?
 • gezocht naar concrete en bruikbare handvatten, interacties, afstemming van de leerkrachten en de leerlingen tussen de groepsaanpak, de didactische en de socio-emotionele individuele noden van leerlingen met ADHD (het vullen van de rugzak).

Omgaan met leerlingen met autisme op school en in de klas (s.o.)

Zorgverbreding, leerlingontplooiing en welbevinden worden meer en meer tot de essentiële opdrachten van een school gerekend. Het aantal leerlingen met een diagnose Autismespectrumstoornis groeit. In de klas is het nodig om het groeps- en leerlinggericht werken te combineren en af te stemmen op de individuele ontwikkelingsnoden van de leerlingen.

In deze nascholing wordt:

 • autisme (ASS) gekaderd: definitie, criteria, diagnostiek;
 • ASS geconcretiseerd naar de schoolse situatie toe: wanneer hebben leerlingen met ASS het lastig? Wanneer is het schoolse systeem ASS-onvriendelijk?
 • gezocht naar concrete en bruikbare handvatten, interacties, afstemming van de leerkrachten en de leerlingen tussen de groepsaanpak en de didactische en de socio-emotionele individuele noden van leerlingen met ASS.

Schrijfvaardigheid Frans in de 1ste graad A-stroom

Leerlingen schrijfvaardig laten worden in een vreemde taal is geen evidentie. Hoe kunnen we in onze lessen Frans ervoor zorgen dat leerlingen kwaliteitsvolle schrijfproducten afleveren?

De waarde van woorden. Woordenschatverwerving (herhaling 1)

Zonder woorden is er geen communicatie mogelijk. Woordenschat aanleren is dan ook essentieel bij het leren van een taal. Een goede didactiek voor die woordenschatverwerving vormt een belangrijk onderdeel bij taallessen.
Deze nascholing geeft achtergrondinformatie vanuit wetenschappelijk onderzoek naar woordenschatverwerving en legt de link naar de klaspraktijk in de vorm van concrete tips en voorbeelden.
Er is ruimte voor het uitwisselen van ideeën en de inbreng van deelnemers.

Maak energie-omzettingen bruikbaar! - onderzoeksopdrachten fysica/STEM voor 2de en 3de graad, met verticale opbouw vanuit de 1ste graad

We willen onderzoekvaardigheden trainen op een goed doordachte manier.
Door geschikte keuze van onderzoeksopdrachten, met een verticale opbouw van 1ste naar 3de graad, leveren wij als leerkrachten ook een zinvolle bijdrage aan maatschappelijke toekomstige evoluties naar meer duurzaamheid in energie- en materialengebruik.

Strategisch omgaan met regel-/normovertredend gedrag in de klas

Het leren van de jongere krijgt in iedere vorm van onderwijs gestalte in de ontmoeting tussen de jongere en de leerkracht. In deze ontmoeting is het hanteren van regel-/normovertredend gedrag een wezenlijk onderdeel van het klasgebeuren. Naast de kansen die de interactie in conflictsituaties biedt voor zowel leerkracht als jongere is de vraag naar de invloed van regel- en normovertredend gedrag op de klasgroep en op het leerkrachtenteam minstens even interessant.

Vooraleer ons te richten op een conflicthanteringsstrategie is een bezinning over de wijze waarop we regels, normen en waarden hanteren in de klas verhelderend. We blijven hier stilstaan bij de vraag hoe je met jongeren kunt werken rond regels en normen. Regel- en normovertredend gedrag krijgt betekenis doordat je als leerkracht betekenis geeft aan dit gedrag. We proberen conflicten te waarderen als essentiële gebeurtenissen binnen het opvoedingsproces.

Kinderyoga op school, een introductie - kleuters en 1ste leerjaar

Kinderen krijgen vandaag de dag heel veel prikkels binnen en moeten vaak aan allerlei eisen voldoen. Dit leidt vaak tot veel spanning in het lichaam en geest. Als er hier tegenover onvoldoende ontspanning staat, leidt dit vaak tot lichamelijke klachten (buikpijn, hoofdpijn, vermoeidheid), slecht slapen, zich niet goed in hun vel voelen, concentratieproblemen, faalangst, boosheid, agressie...
De verbinding met zichzelf en met de omgeving verdwijnt deels of volledig. Kinderen worden hyperactief of sluiten zich juist af voor zichzelf en hun omgeving.
In kinderyoga komen kinderen op een speelse manier in contact met yoga, met zichzelf en met de ander. Leren luisteren naar het huis waarin je woont, je lichaam, kan al op heel jonge leeftijd. Het kan kinderen helpen zich meer in balans te voelen, leren voelen dat je lichaam en hoofd anders voelt bij bepaalde oefeningen en opmerken dat dit fijn is.
Kinderyoga kan dus een goede ondersteuning zijn voor het kind in zijn fysieke en emotionele groei. Als kinderen goed in hun vel zitten, kan er ook meer ruimte zijn om nieuwe dingen te leren en inspanningen te doen.
In een yogales leren kinderen op een speelse wijze balans voelen tussen beweging en rust, spanning en ontspanning. Kinderyoga kan een goede ondersteuning zijn in de fysieke en emotionele groei van een kind: het houdt het lichaam soepel, verbetert motoriek en concentratie, draagt bij aan zelfvertrouwen en positief denken en vooral: het is gewoon superleuk! Door de oefeningen samen te doen, leren ze ook respectvol omgaan met de ander. In een yogales mogen kinderen gewoon zichzelf zijn, zonder druk, zonder verwachtingen, zonder prestatiedrang...

Terbeschikkingstelling wegens ontstentenis van betrekking met extra aandacht voor nieuwe regelgeving rond Vlaamse reaffectatiecommissie (beginners)

Wat gebeurt er met vastbenoemde personeelsleden bij een daling van het aantal leerlingen zodat je ze onmogelijk dezelfde titularisopdrachten kan teruggeven bij het begin van het volgende schooljaar?

Assertief communiceren, groeien in zelfzekerheid en expressiviteit

Voel je soms frustratie over de inefficiëntie van je communicatie of je handelen? Hoe zou het voelen om deuren in jezelf te openen waardoor je met zelfvertrouwen in het leven kan staan?

Conflicten en pesten, complexe thema’s, ingrijpende gebeurtenissen aanpakken met een herstelcirkel

Vechtpartijen, diefstal, pesterijen, een storende klas(groep) geven motivatieverlies en gevoelens van onveiligheid of wrevel, zowel bij leerkrachten, leerlingen als ouders. Vluchtelingenproblematiek, terroristische aanslagen, het leegspuiten van een brandblusser in de klas, de aanwezigheid van een mes op school… dit zijn ideale gelegenheden om te luisteren naar onze leerlingen en om van fouten leermomenten te maken voor alle leerlingen en leraren.

Als we te snel reageren op de symptomen en onze reactie hierop faalt, zal de wrevel en onveiligheid in de groep enkel stijgen en het onaangepast gedrag zal niet stoppen. Ouders worden te snel gealarmeerd, leerlingen geschorst of heel de klas gestraft.

Door een bestraffende benadering verliezen we kansen voor de jongeren om:

 • verantwoordelijkheid op te nemen voor elkaar;
 • waakzaam te zijn voor gedrag dat schade aanricht aan de onderlinge relaties;
 • hun plichten tegenover hun leerkrachten en klasgenoten te begrijpen;
 • deel te nemen aan een democratisch proces om de groepssfeer te herstellen.

Introductie van de herstelgerichte klascirkel is een uitdaging zowel voor leerkracht als leerling. Met deze herstelgerichte aanpak zorgen leerkrachten en leerlingen dat:

 • (klas)herstelcirkels een eerlijk proces krijgen;
 • wraak en vergelding van de overtreders zeldzaam zijn;
 • overtreders meer geneigd zijn hun daad toe te geven als ze weten dat er niet gestraft wordt.

Leerkrachten voelen zich meer tevreden als ze hun leerlingen zien als verantwoordelijke mensen in plaats van slecht functionerende desperado's. Leerlingen tonen verantwoordelijkheid en probleemoplossende vaardigheden als ze hiervoor een toepasbaar forum krijgen. Leerlingen die deelnemen aan een (klas)herstelcirkel vrezen minder voor straf en zijn meer bereid hun verhaal te doen. Het is ook veiliger, vooral voor slachtoffers.

Oplossingsgericht aan de slag met (on)gemotiveerde jongeren (s.o.) (Wilrijk)

Veel jongeren lijken nauwelijks gemotiveerd om hun best te doen op school. En later dan? Hoe kunnen we onze jongeren blijvend motiveren? Van zodra een schooljaar enkele weken bezig is, wordt dit een uitdaging. Hoe herken ik motivatieproblemen en hoe kan ik deze voorkomen of ombuigen? Motiverend lesgeven... is immers ook wederzijds beïnvloeden.

Tijdens de eerste dag staan we stil bij wat motivatie precies is en hoe we het kunnen begrijpen. We verkennen enkele basisprincipes (zelfdeterminatietheorie) om er gemotiveerd in je les mee aan de slag te gaan. Inzicht in de oorzaken van demotivatie kan je ook helpen om preventief te werken. We zetten de laatste inzichten uit motivatie-onderzoek om in wat motiverend werkt in de klas.

Op de tweede dag focussen we ook op je persoonlijke coachhouding: hoe kan je motiverende gesprekstechnieken inzetten in het oplossingsgericht coachen van jongeren? Hoe kan je ondersteuning bieden om jongeren te helpen terug de nodige energie te vinden om zichzelf te motiveren? Er is gelegenheid tot oefenen (eigen situaties), nabespreking en feedback.

Opvolgdagen voor faalangstbegeleiders

Wie als faalangstbegeleider werkt, kan zijn begeleidingstraject updaten. Wie ermee wil starten, krijgt een kader aangereikt.

Er wordt gefocust op trainingen in groep, maar ook op individuele begeleiding. Telkens staan de mogelijke onderdelen van een begeleiding centraal, evenals valkuilen en hoe je die kan vermijden. Er wordt handelingsgericht en interactief gewerkt vanuit de eigen praktijkervaringen.

Kijk eens in de spiegel met ijkingstoetsen

Wil je graag een overzicht van de bestaande ijkingstoetsen en wil je het doel van deze toetsen beter begrijpen?
Wil je graven in de inhoud van de ijkingstoetsen en hoe je deze kan gebruiken in je lessen?
Zou je de ijkingstoetsen willen inpassen in het keuzemakingsproces voor leerlingen die de sprong naar het hoger onderwijs zullen maken?

Werken met groepsbevorderende energizers

Een groep leerlingen is nog geen klas, laat staan een klasgroep. In deze nascholing bespreken we de verschillende fases van groepsvorming. Voor elke fase geven we enkele voorbeelden van groepsactiviteiten. Daaraan koppelen we actieve werkvormen en energizers.
We bieden je tips aan hoe je als leerkracht gericht invloed kunt uitoefenen. Het doel? Een positief en een veilig klasklimaat.

Aan de slag met STEM en taal in jouw diverse kleuterklas

STEM is in. Ook in kleuterklassen wordt aan Science-Technology-Engineering-Mathematics gedaan. Maar kunnen mijn kleuters dat wel aan? En brengt dat wel op? In deze nascholing zoomen we in op de meerwaarde van STEM voor de taalontwikkeling van kleuters.
We stellen een benadering voor om tegelijk aan STEM én taal te doen, die uitvoerig is getest in 13 Vlaamse kleuterklassen met heel wat meertalige kleuters en kleuters met een lage SES tijdens een onderzoek van hogeschool ODISEE.

Cognitief begaafde leerlingen in het secundair onderwijs - Differentiëren voor leerlingen die meer uitdaging nodig hebben

Hoogbegaafdheid is een gave voor veel leerlingen, maar toch zijn er steeds weer leerlingen die problemen ondervinden door een minder adequate begeleiding in scholen. De zorg voor cognitief begaafde leerlingen wordt dan ook steeds meer gezien als een onderdeel van het totale zorgpakket.

Dag van het economieonderwijs - Inspelen op de nieuwe eindtermen

Deze studiedag was oorspronkelijk gepland op vrijdag 24/04/2020 (later 02/10/2020) maar de datum is gewijzigd omwille van de coronamaatregelen.

In de eerste graad werken we sinds het begin van schooljaar 2019/2020 met de nieuwe eindtermen rond de financieel-economische competenties.
De eindtermen voor de tweede en derde graad worden in schooljaar 2020/2021 verwacht.
Hoe kunnen we de nieuwe eindtermen op een haalbare én didactisch manier in onze lessen uitwerken?

Tijdens deze studiedag kan je volop inspiratie opdoen via een keuze uit lezingen en workshops, voor zowel de eerste, tweede als derde graad.

Sterker inspelen op historische beeldvorming in de geschiedenisles

Beeldvorming van het verleden vormt een van de bouwstenen van de nieuwe eindtermen geschiedenis. Van leraren wordt verwacht dat ze leerlingen aanleren om tot een beargumenteerde beeldvorming te komen vanuit historische bronnen en een historische vraag. Hoe formuleer je historische vragen? Hoe zet je historische bronnen in om beter tot beeldvorming te komen? Hoe kan je bestaande bevraging van bronnen in cursusmateriaal en methodes hiertoe verbeteren? Hoe kan je hier ook andere eindtermen zinvol bij betrekken?

'Trein' de ingenieursvaardigheden van jouw leerlingen

De treinen kunnen tegenwoordig meer en meer zelfstandig rijden. Dat is te danken aan hun gevoelige sensoren en een correcte programmatie. Op die manier proberen ingenieurs zoveel mogelijk menselijke fouten uit te schakelen en processen automatisch te laten verlopen. Met het educatief pakket IR13 laat je jouw leerlingen hun ingenieursvaardigheden ontdekken aan de hand van logische poorten en sensoren.

De STEM-componenten van een drone: Red de gestrande reizigers!

Enkele reizigers zijn gestrand en hebben jouw hulp nodig. Je kan hen alleen helpen met drones! Met welke STEM-componenten moet je rekening houden? Welke kennis over het energieverbruik van een drone heb je nodig? Dankzij het lesmateriaal, de bijhorende materiaaldoos én een vlieginitiatie heb je alle kennis om de reizigers te redden!

Co-teaching in de kleuterschool

Steeds meer leerkrachten gaan op zoek naar kansen om op een constructieve wijze samen te werken. Ze ervaren een grote werkdruk en verantwoordelijkheid om in te spelen op de noden van de kleuters. Ze vinden in co-teaching een manier om kennis te delen, om de eigen onderwijspraktijk kritisch onder de loep te nemen en om de ontwikkeling van kleuters nog meer te stimuleren.

Feedback die leerlingen doet leren (herhaling 2)

Deze tweedaagse nascholing is een herwerking van de 1-daagse nascholing Leerlingen feedback geven die werkt die in het verleden werd aangeboden door CNO.

“Ik besteed veel tijd aan het geven van feedback, maar er gebeurt zo weinig mee.” Herkenbaar? In deze vorming ontdek je hoe de juiste didactische keuzes ervoor zorgen dat feedback wel effectief wordt. Meer bereiken met minder werk.

Functionerings- en evaluatiegesprekken

Welke directeur droomt niet van een goede verstandhouding met zijn personeel? Hoe heerlijk zou het zijn mocht de hele personeelsgroep eensgezind en blijgezind de gemeenschappelijke doelen kennen, de grenzen bewaken, de afspraken nakomen? Bieden functioneringsgesprekken en evaluatiegesprekken daartoe een meerwaarde of vragen ze vooral veel werk, dat bovendien weinig oplevert? Kortom, lust of last?

Lessen ontwerpen met de herziene taxonomie van Bloom (herhaling 4)

Een compleet overzicht met tal van voorbeelden, praktische toepassingen en tips. Deze taxonomie wordt gebruikt bij de nieuwe eindtermen.

Om communicatie tussen vakgroepen en leraren te faciliteren werd ervoor gekozen de eindtermen en leerplandoelen uit te schrijven aan de hand van de herziene taxonomie van Bloom.

Hoe kan je als leerkracht je lessen zo ontwerpen dat je de eindtermen/leerplandoelen doordacht en kwaliteitsvol realiseert op de klasvloer rekening houdend met de noden van alle leerlingen?

EvaluLEERroosters voor MVT in de 1ste graad a- en b-stroom

Leraren MVT signaleren veel vragen rond ‘evaluatie’. Zij beschrijven hierbij de zorg van een grote werkdruk en planlast.

Om aan de noden van de leraren tegemoet te komen, ontwierpen de begeleiders MVT van regio KathOndVla-Antwerpen voor alle receptieve, productieve en interactieve vaardigheden evaluatieroosters ter inspiratie. De roosters zijn volledig afgestemd op de nieuwe leerplannen van de 1ste graad a- en b-stroom m.i.v. de verdiepingsdoelen, met grote nadruk op ontwikkelingsgerichte feedback (daarom evaluLEERroosters) en reflectie door de leerling zelf.

Voorbereid aan de start. Richtlijnen voor je eerste dagen als nieuw directielid - live online nascholing

Je hebt gesolliciteerd of bent gevraagd. Je komt uit het lerarenkorps of je komt niet uit het korps. Je komt uit het onderwijs of niet. Je wordt adjunct of directeur. Je hebt hoe dan ook één element gemeen: je staat voor een nieuwe uitdaging. Een klein overlevingspakket en een moment van reflectie in gezelschap van gelijkgezinden kan je bewuster en krachtiger aan de start brengen.

Versterken van executieve functies in het 1ste tot 3de leerjaar

Ben je benieuwd naar hoe je jouw leerlingen kan ondersteunen zodat ze niet zomaar impulsief het antwoord doorheen de klas roepen, zodat ze de instructie onthouden, zodat ze zich kunnen aanpassen als de instructie verandert? Met andere woorden, hoe kan je hun executieve functies versterken? En welke realistische verwachtingen mag je hebben van jouw leerlingen?

Versterken van executieve functies bij 'leren leren' (4de - 6de leerjaar)

Ben je benieuwd naar hoe je jouw leerlingen kan ondersteunen in het zelfstandig maken van een planning, in het volledig oplossen van meervoudige opdrachten…? Met andere woorden hoe kan je de executieve functies van jouw leerlingen versterken en wat kan je op welke leeftijd verwachten?

SMARTCAR - 'Ontwerp van een slimme robotwagen' (herhaling 1)

Tijdens deze nascholing maak je kennis en ga je ook zelf aan de slag met dit creatief STEM-totaalproject. Solderen, programmeren (Arduino & Ardublock), 3D-tekenen, 3D-printen, lasercutten, figuurzagen, boren, kleven, monteren, aansturen van actuatoren en inlezen van sensoren moeten allemaal worden aangewend om te komen tot een unieke low-cost slimme wagen van de toekomst.

Deze slimme wagen kan geprogrammeerd worden om muziek te maken, om lijnen te volgen, om naar licht te rijden, om obstakels te ontwijken en is zelfs bestuurbaar via zelfgemaakte apps. Er kunnen ook tal van STEM-proefopstellingen rond worden opgezet en dit alles wordt ondersteund door uitgebreid lesmateriaal en een snelle hulplijn.

We gebruiken een aantal componenten die via een jaarlijkse groepsaankoop (ongeveer 40 euro) kunnen worden aangekocht, maar de vorm en uitwerking laten we volledig aan de leerlingen zelf - helemaal in lijn met de nieuwe leerplannen. De meer dan 3 000 smartcars die reeds rondrijden in het Vlaamse onderwijs bewijzen de haalbaarheid van dit project.

Meer info en lesmateriaal: www.stemzone.be >> smartcar

Masterclass Didactiek Nederlands (herhaling 2)

Hoe geef je het vak Nederlands? Wat zijn de nieuwste invalshoeken in eindtermen en leerplannen en hoe zet je die om in de praktijk? In deze masterclass vertrekken we van de basisinzichten voor de didactiek Nederlands om vervolgens in te zoomen op de nieuwste inzichten en ontwikkelingen. Theorie en praktijk wisselen elkaar in gezonde doses af.

Basisvorming werken aan functionele grammatica bij anderstalige adolescenten en volwassenen in de NT2-klas

Functionele grammatica? Ja, natuurlijk! Maar hoe pak je dat aan in de taalles?

Leesplezier en nieuwe media in de 1ste en 2de graad: een mooi huwelijk? (herhaling 2)

Veel leerlingen lezen niet graag boeken, maar online hebben ze nog nooit zoveel gelezen als vandaag. Als ze zo veel bezig zijn met gamen, internetten en Facebooken, hoe kunnen we daar in de lees- of literatuurles dan ons voordeel mee doen? Hoe vermijden we vooral dat 12- tot 15-jarigen alle plezier in lezen kwijtspelen, zoals nu vaak het geval is?

Een projectgroep en studenten van de Artesis-Plantijn hogeschool en de Universiteit Antwerpen ontwikkelden een vernieuwende leesaanpak met een E.
De E van elektronica maar ook de E van emotie. De basis: vijf grote principes die leesplezier bij jongeren stimuleren. Het middel: nieuwe media.

Online luisteren en spreken (herhaling 1)

Luister- en spreekoefeningen zijn erg intens, vragen veel tijd en leveren niet altijd heel veel op. Via online tools zoals Edpuzzle, Flipgrid en Adobe Spark is er heel wat mogelijk.

Gedrag van dieren beschrijven en onderzoeken: hoe doe je dit op een wetenschappelijke manier?

Gedrag is één van de meest complexe en belangrijke (en meest boeiende!) eigenschappen van dierlijk leven. Begrijpen hoe en waarom dieren zich gedragen zoals ze dit doen, heeft mensen altijd al gefascineerd. Het bestuderen en begrijpen van de enorme verscheidenheid in gedragingen, zowel tussen als binnen soorten, is één van de belangrijkste intellectuele uitdagingen binnen de moderne biologie.

Het thema gedrag en gedrag observeren komt aan bod in de 2e graad. Verder is het onderzoeken van diergedrag (formuleren en testen van hypothesen) een zeer geschikt onderwerp om leerlingen van de 2e en 3e graad onderzoekscompetenties te laten verwerven.

STEM@SCHOOL: onderdeel project - passief huis: maken van huis en dak met bijhorende wiskundige redenering en berekeningen

 • Hoe maak je de 'architect' in je leerlingen wakker?
 • Hoe pas je dit deel van het project in in de wiskundelessen van 4 wetenschappen?
 • Welke leerplandoelstellingen wiskunde komen hierbij aan bod?
 • Hoe kan je je jaarplan wiskunde eenvoudig aanpassen aan het STEM-project?
 • Hoe ga je stap voor stap tewerk om het huis en dak te maken?
 • Hoe zet je deze berekeningen om in een concreet digitaal ontwerp?

De beste start - Taalontwikkeling in de muzische vakken

Niets lijkt zo vanzelfsprekend als de manier waarop lachende en huilende baby’s uitgroeien tot sprekende kinderen. Taalontwikkeling is nochtans het resultaat van vele factoren die op een ingewikkelde manier op elkaar inspelen. De taalontwikkeling is vooral afhankelijk van het totale groeiproces dat kinderen doormaken. En omgekeerd speelt de taal ook een belangrijke rol in de verdere totale ontwikkeling. Spreken, denken, de wereld verkennen, fantaseren en zich sociaal gedragen beïnvloeden elkaar voortdurend.

In drie los van elkaar te volgen cursussen ‘De beste start’ bekijken we hoe we de taalontwikkeling van peuters en kleuters optimaal kunnen stimuleren, via de dagelijkse activiteiten en interacties in de klas. Deze cursussen kunnen apart gevolgd worden, of samen als een volledig traject. Indien je het volledige traject volgt, dan krijg je 25 euro korting op de totaalkost.

Spreken en luisteren: hoe trek je het niveau op? (herhaling 1)

Laat leerlingen met elkaar praten, bijvoorbeeld tijdens groepswerk, en het resultaat is vaak: veel decibels en weinig luisteren, veel buiktaal en weinig argumenten, veel onenigheid en weinig consensus. En dan is er nog die ene leerling die het gesprek domineert en die ander die nauwelijks wat zegt.

Hoe krijgen we de nutteloze decibels naar beneden? Hoe kunnen leerlingen al pratend echt van elkaar leren? Wat doet hen ook beter luisteren? Kortom, hoe kunnen we gesprekken in de klas effectiever maken?

Een nieuwe, wetenschappelijk onderbouwde didactiek focust eindelijk op het spreken en luisteren zelf: maak kennis met het exploratieve gesprek.

Van beeldmateriaal naar taaltaken in de les Engels (herhaling 1)

Leerlingen zijn geïnteresseerd in beelden en gemakkelijk te motiveren om ermee te werken. Voor leraren zijn hier mogelijkheden om lessen boeiender te maken en stappen te zetten naar taaltaken. Deze vaststelling vormt het uitgangspunt van deze cursus.

Have fun in de lessen Engels - creatieve werkvormen

Hoe kan je spelvormen gebruiken om leerlingen kennis en vaardigheden bij te brengen? Hoe maak je je les aantrekkelijk terwijl je je leerplan realiseert?

Postgraduaat Socio-Emotionele Leerlingenbegeleiding s.o. - (groep 22: 2021-2023) - startdatum 16 september 2021

Regelmatig merken we in onze scholen dat jongeren door socio-emotionele problemen gehinderd worden om volop te participeren in het leerproces. Daardoor komen leerlingen geregeld in het watervalsysteem terecht. Vanuit de pedagogische opdracht van de school en vanuit een zorgende bekommernis om de leerlingen willen vele scholen binnen de grenzen van hun mogelijkheden hun leerlingen ondersteuning bieden en hun leerkrachten in dit proces begeleiden. Geëngageerde leerkrachten nemen deze taak met veel inzet waar, maar stuiten dikwijls snel op hun grenzen omdat ze voor dit werk niet opgeleid zijn.

Doorheen deze opleiding lopen 3 leertrajecten die de rode draden vormen:

Leertraject Schoolbeleidsplan SEB

SBP (8 studiepunten)

Leertraject Handelings- en begeleidingsplan

HBP (10 studiepunten)

Persoonlijk Leertraject

PLT (12 studiepunten)

 • Schoolbeleidsplan SEB
 • Basiscursus SEB
 • Handelings- en begeleidingsplan
 • Gesprekstechnieken
 • Begeleidingsproces
 • Keuzemodules
 • Basiscursus communicatie: “horen, zien en zwijgen”
 • Groepsdynamica
 • Functioneren als leerlingbegeleider
 • Praktijkbegeleiding
 • Het leertraject Schoolbeleidsplan SEB (SBP) belicht de aanpak van socio-emotionele begeleiding binnen de eigen school en krijgt vooral vorm aan de hand van huiswerkopdrachten.
 • Het leertraject Handelings- en begeleidingsplan (HBP) wil dieper ingaan op het eigen begeleidingswerk van leerlingen met socio-emotionele problemen. Via zelfstudie, rollenspel en toepassingsopdrachten worden inzichten en vaardigheden met betrekking tot het concrete begeleidingswerk verworven.
 • Het Persoonlijk leertraject (PLT) beoogt vanuit de reflectie op de eigen positie in de groep, op werk- en opleidingservaringen en praktijkbegeleiding en op het eigen functioneren als leerlingbegeleider bij te dragen tot de realisatie van persoonlijke leerpunten. Daartoe hanteren we het logboek als instrument om de evolutie van het persoonlijk leertraject op te volgen en het trainingsmaatje als gesprekspartner en ondersteuner om de persoonlijke leerpunten te verwezenlijken.

(Psycho-)sociale leerlingbegeleiding aan ex-OKAN-leerlingen (herhaling 1)

Hoe begin je aan een gesprek met een jongere die een andere moedertaal spreekt, ver van jouw leefwereld en maatschappelijk kader is opgegroeid en wellicht meerdere ‘levens’ achter de rug heeft?
Hoe kan je de jongere waardevol ondersteunen zonder in het vaarwater te komen van een therapeut? Waarover praat je dan wel en waarover beter niet?
Hoe toon je oprechte erkenning voor zijn cultuur, ook wanneer je hem vraagt om dingen helemaal anders te doen?
Hoe kom je tot verbinding?
Op welke methodieken en diensten kan je een beroep doen om jou hierbij te ondersteunen?

Op school kan je ALLE jongeren bereiken, ook deze kwetsbare nieuwkomers.
Het loont de moeite om dit met de nodige zorg, aandacht en expertise aan te pakken.

Activerende en coöperatieve werkvormen in de lessen MVT (herhaling 1)

Op welke manier kan ik mijn lessen organiseren zodat de leerwinst het grootst is voor al mijn leerlingen? Welke opdrachten zijn geschikt om mijn doelen te bereiken? Hoe zie ik of mijn leerlingen vooruitgaan? Hoe krijg ik een betere kijk op hoe ver zij staan?

Chemische labovaardigheden voor niet-chemici

In het secundair onderwijs wordt chemie vaak gegeven door niet-chemici. Dit heeft tot gevolg dat zij zich soms onzeker voelen wat betreft de chemische labovaardigheden.

Tijdens deze namiddag wordt er getracht om een aantal basistechnieken toe te lichten en te demonstreren. Nadien kunnen de leerkrachten de technieken zelf uitproberen.

De essentie van kwantummechanica voor leraren én leerlingen s.o.

Fysica is doorgedrongen tot het niveau van het hele kleine met zijn kwantummechanische wetmatigheden waarbij we in verschillende omstandigheden verschillende modellen voor dezelfde werkelijkheid moeten hanteren.

Kwantummechanica begrijpelijk uitleggen is een hele uitdaging waarbij we de basisinzichten op een zodanige manier moeten overdragen dat correcte conceptvorming mogelijk is. Dit vraagt professionaliteit van de leerkracht.

Deze nascholing laat de essentiële beginselen van de kwantummechanica naadloos aansluiten bij de leerstof fysica 6de jaar. Deze nascholing biedt jou als leerkracht daarvoor ondersteunend, lesklaar materiaal.

Aan de slag met een alcohol- en drugbeleid op school (DOS)

Heel wat scholen voelen meer en meer de noodzaak om te werken rond tabak, alcohol en andere drugs. Er zijn tal van mogelijkheden om te werken rond drugpreventie in het secundair onderwijs maar soms zie je door het bos de bomen niet meer. Tijdens deze sessie krijg je tips en tricks mee om aan de slag te gaan met een alcohol- en drugbeleid (DOS) en kom je te weten wat wel en niet werkt.

Hoe omgaan met eigen stress en die van collega's

Stress-signalen, van een boze blik tot een zucht en een verkeerd woord, zijn vaker aanwezig dan we wellicht willen. In deze workshop bekijken we samen de onderhoudende en uitlokkende factoren van stress. We kijken naar wat je in geval van stress kan betekenen voor leerlingen, leerkrachten, jezelf en de school.

Assertief communiceren, groeien in zelfzekerheid en expressiviteit

Voel je soms frustratie over de inefficiëntie van je communicatie of je handelen? Hoe zou het voelen om deuren in jezelf te openen waardoor je met zelfvertrouwen in het leven kan staan?

Verhoog je impact als secretariaatsmedewerker. Je doet ertoe! Respectvol en constructief communiceren met MBTI als leidraad

Heb je soms het gevoel dat je tegen een muur praat, dat je collega je boodschap niet hoort? Dat jij altijd stipt op tijd je werk aflevert terwijl je collega vaak op het laatste nippertje komt aanhollen? Of dat overleg vaak uitmondt in vooral wilde ideeën en weinig concreets? Door zicht te krijgen op de verschillen tussen mensen weet je wat het best werkt in welke situatie. Je leert constructief te communiceren vanuit je persoonlijke stijl om zo op een correcte manier je doelen te bereiken, mét respect voor je collega’s, leerkrachten en directie.

Computationeel denken: leren programmeren met Python en Jupyter notebooks

Onze maatschappij wordt steeds meer gedigitaliseerd. Om voorbereid te zijn op de technologieën van morgen, kan een basis programmeren zeker helpen. Python is een zeer toegankelijke en soms zelfs intuïtieve programmeertaal.

Aan de slag met artificiële intelligentie. KIKS: Kunstmatige Intelligentie, Klimaatverandering en Stomata

Artificiële intelligentie (AI) is in opmars. AI-geletterdheid is een must om gefundeerde beslissingen te kunnen nemen. Het materiaal is uniek omdat het ontstaan is uit de intensieve samenwerking van onderzoekers en leerkrachten en parallel is aan een lopend wetenschappelijk onderzoek aan de Plantentuin Meise en de UGent. Binnen de context van de klimaatverandering gaan leerlingen met een neuraal netwerk aan de slag om huidmondjes van planten te tellen.

"Help je oren niet naar de tuut": gehoorschade na lawaaiblootstelling

Jongeren worden vandaag de dag vaak blootgesteld aan luide muziekniveaus. Hierdoor kan het gehoor reeds op jonge leeftijd beschadigd worden met symptomen zoals gehoorsvermindering, tinnitus (=oorsuizen) en overgevoeligheid tot gevolg. Dergelijke symptomen kunnen een enorme impact hebben op de schoolse prestaties en de kwaliteit van leven.

Dyslexie en andere uitdagingen binnen de MVT

Deze nascholing is een herwerking van de nascholing Leerzorg in het moderne vreemde talenonderwijs die in het verleden werd aangeboden door CNO.

Heel wat leerlingen in het secundair onderwijs hebben problemen met lezen of schrijven. De oorzaken hiervoor zijn divers en kunnen variëren van zwakke taalaanleg tot leer- en ontwikkelingsstoornissen. Zeker de leerlingen uit deze laatste groep komen in het secundair onderwijs voor grote problemen te staan bij het verwerven van vreemde talen. Deze cursus wil een aanzet bieden om met deze leerlingen op weg te gaan. Daarnaast hebben we ook oog voor hoogbegaafde leerlingen.

In deze nascholing komen de twee belangrijkste vreemde talen uit het s.o. aan bod, Engels en Frans, maar de cursisten kunnen deze inzichten gemakkelijk vertalen naar de didaktiek van het Duits of het Spaans.

Individuele gesprekken voeren met leerlingen rond middelengebruik

Leerlingen ervaren hun middelengebruik meestal minder problematisch dan hun omgeving. Dit kan voor heel wat frustraties zorgen. Middelengebruik bespreekbaar maken en werken aan verandering is vaak niet eenvoudig. Deze vorming wil je daarbij ondersteunen.

Haal meer uit je lessen begrijpend lezen

Leesvaardigheid is fundamenteel voor succes op school en in de maatschappij, maar de leesprestaties van onze leerlingen gaan erop achteruit. Bovendien zijn er steeds minder jongeren die graag lezen.
Hoe kunnen we begrijpend lezen versterken zonder onze leerlingen nog meer te demotiveren?
Welke didactische middelen en werkvormen maken onze lessen lezen effectief?

Alternatieve werkvormen om activerend te werken in de wiskundeles

Activerend wiskundeonderwijs gaat ervan uit dat kennis beter beklijft wanneer leerlingen actief betrokken zijn bij het lesgebeuren en de leerstof. Een activerende werkvorm kan ingezet worden als motiverende starter, om voorkennis te activeren, om op een prettige en actieve manier met de leerstof aan de slag te gaan, om na te gaan wat er geleerd is, om samen te vatten... Het doel is telkens hetzelfde: het (leer)plezier vergroten om een groter leerrendement te bekomen.

Wiskunde leren evalueren en terugkoppelen: what you test is what you get

Wist je dat…

 • wiskundeleerkrachten tot 25% van de lestijd invullen met toetsen, taken en examens?
 • het opstellen van leerplangerichte wiskundevragen geen eenvoudige taak is?
 • er tal van valkuilen zijn waardoor er met feedback op een wiskundetaak weinig zinvol gebeurt door een leerling?

Genoeg redenen om in te zoomen op evalueren en feedback geven in de wiskundeles!

Evalueren is onlosmakelijk met leerinhouden verbonden. We zorgen voor concrete voorbeelden uit de 2de en de 3de graad. Van hieruit verwachten we van de deelnemers dat ze zelf de transfer naar andere leerinhouden en/of de eigen klaspraktijk maken.

Boeken - vanzelfsprekend in alle hoeken van de kleuterklas, 1ste en 2de leerjaar

We weten allemaal hoe belangrijk boeken zijn voor de ontwikkeling van een kind. Maar weten we ook allemaal hoe we ze optimaal kunnen inzetten in de klas? Weten we dat er zoveel méér mogelijkheden zijn dan een prentenboek vertellen en daar dan een tekening rond maken? En dat de boekenhoek zich kan vertakken doorheen het hele klasgebeuren? Kom nieuwe ideeën opdoen, waarmee je vrijwel onmiddellijk aan de slag kan in je klas.

Oplossingsgericht coachen van schoolteams

Veel scholen ervaren het oplossingsgerichte coachen als erg verfrissend vanwege de focus op een positieve toekomst in plaats van op een negatieve actuele toestand.

STEM-project: Waterzuivering

Toegang tot zuiver water is nog steeds een probleem in verschillende delen van de wereld. Daarom is water één van de sustainable development goals van Unicef en de VN. In dit STEM-project ga je op zoek naar technieken om verschillende onzuiverheden uit water te verwijderen. Je krijgt een waterstaal dat verontreinigd is met krijtdeeltjes, een organische kleurstof, bacteriën en koper- en nitraationen. Aan jou de taak om dit waterstaal volledig te zuiveren!

Crime Investigation Team: een STEM-project voor techniek en natuurwetenschappen

Heb je zin om een spannend STEM-project te verkennen voor leerlingen van de eerste graad?

We starten als volgt:
In de nacht van vrijdag op zaterdag heeft er een moord plaats gevonden in de gebouwen van CNO in Antwerpen. Het slachtoffer, F.B., is gevonden op de eerste verdieping vlakbij de hoofdingang. De politie tast nog in het duister. Het enige dat ze al gevonden hebben, is een kogel in de rug van het slachtoffer, een mysterieuze vloeistof in een glas en een voetafdruk.

Wiskunde in het secundair onderwijs: co-teachen op maat van elke leerling

Er wordt heel vaak gesproken over moeilijke, heterogene klassen. Op zoek naar antwoorden hierop, klinkt de term differentiëren als het toverwoord!
Veelal lijkt dit moeilijk realiseerbaar, maar wij bieden je een praktijkvoorbeeld waardoor de magie verdwijnt en de realiteit verschijnt. Wij maakten van co-teachen en coachend lesgeven onze leidraad en voegden er een snuifje eigenaarschap aan toe.

Belangrijkste aspecten uit onderwijsregelgeving opgefrist met de modernisering SO als leidraad

Als schoolleider word je verondersteld steeds op de hoogte te zijn van de actuele onderwijswetgeving en dit correct toe te passen binnen de gegeven ruimte. In de praktijk heb je wellicht het gevoel dat je niet weet of je alle kansen wel benut of ben je onzeker rond de correcte interpretatie van de aangeleverde teksten waardoor het gevaar ontstaat dat je onbewust fouten maakt.

Basiscursus socio-emotionele begeleiding in het s.o.

Als startend leerlingenbegeleider, leerkracht of remedial teacher merkt u regelmatig dat socio-emotionele problemen, eventueel gekoppeld aan leerproblemen, uw leerlingen in hun leren hinderen. Deze nascholing wil uw vaardigheid om leerlingen socio-emotioneel te begeleiden, aanscherpen. Hij biedt bruikbare achtergrondinformatie en brengt de basiselementen aan die een rol spelen binnen het begeleidingsproces. Omdat het de bedoeling is de gegeven achtergrond zo concreet mogelijk te vertalen naar de eigen schoolsituatie, vragen wij aan de deelnemers een grote bereidheid om eigen ervaringen in te brengen als werkmateriaal.

Led-sturingen en hun uitdagingen

Ledverlichting is niet meer weg te denken in onze hedendaagse. Alhoewel deze lichtbron veel voordelen biedt, met name naar energiezuinigheid, vraagt de sturing ervan een volledige andere aanpak als vroegere traditionele lichtbronnen. Met name de dimming van leds vraagt de nodige aandacht en hier gaat het vaak nogal eens verkeerd.

In deze cursus:

 • bespreken we de meest gebruikte sturingen;
 • tonen we fouten die in de praktijk vaak worden gemaakt;
 • lichten we de beperkingen van de sturingen toe.

Basisopleiding voor de beginnende vertrouwenspersoon

De vertrouwenspersoon speelt een belangrijke rol in de preventie en behandeling van psychosociale risico’s op het werk. 
Vertrouwenspersonen zijn vooral van belang voor de ‘eerstelijnsinterventie’. Het KB van 10 april 2014 bespreekt uitgebreid de behandeling van psychosociale risico’s op het werk.

Deze opleiding beantwoordt aan de bepalingen van het Koninklijk besluit van 10 april 2014 betreffende ‘de preventie van psychosociale risico’s op het werk’.
Deze nieuwe regelgeving vereist dat de werkgever ervoor zorgt dat de vertrouwenspersoon zijn opdrachten te allen tijde volledig en doeltreffend vervult (art. 59) en dat hij de nodige maatregelen treft opdat de vertrouwenspersoon beschikt over de vaardigheden en kennis die nodig zijn voor de uitoefening van zijn opdrachten (art. 60).

Hoewel de aanduiding van de vertrouwenspersoon niet verplicht is, wordt dit echter wel sterk aanbevolen, ook in onze scholen. Aangeduide vertrouwenspersonen worden hierbij dan wel verplicht een ‘aangepaste opleiding’ te volgen.  De wetgeving legt geen uniforme opleiding op aan de vertrouwenspersonen, maar beoogt wel een aantal doelstellingen op het vlak van de vereiste vaardigheden en kennis.

Opleiding preventieadviseur basisvorming

De basis voor de inhoud van de opleiding is te vinden in de Codex – Boek II, titel 1, hoofdstuk IV, Art.II.1-20: de Preventieadviseur bezit een voldoende kennis van enerzijds de welzijnswetgeving, anderzijds moet hij de nodige technische en wetenschappelijke kennis te bezitten, …
De regelgeving bepaalt niet hoe deze basiskennis verworven moet worden. Deze opleiding biedt een goede garantie om de voorschriften in praktijk om te zetten.

Stimuleer de executieve functies van jouw kleuters met je EF-bril op

Amina denkt eerst goed na voor ze iets doet.
Karel kan zijn beurt afwachten tijdens een gezelschapsspel.
Ali kan zich zeer goed concentreren bij een kringactiviteit en jouw instructies onthouden.

Herkenbaar bij jouw kleuters? Fantastisch!
Nochtans zijn deze vaardigheden niet bij alle kleuters zo vanzelfsprekend.
Wanneer je als leerkracht echter je EF-bril opzet, kan je je steentje bijdragen om deze vaardigheden te stimuleren bij de kleuters. EF staat voor executieve functies. Het zijn de controlefuncties in je hersenen die je gedachten, emoties en gedrag sturen.

Dag van het ondersteunend personeel

Als lid van het ondersteunend personeel vervul je een unieke functie binnen je school. Naast de verscheidenheid in functies en taken, sta je als secretariaatsmedewerker vaak tussen de verschillende doelgroepen op school: directie, leerkrachten, leerlingen, ouders, leveranciers… Tijdens deze ‘Dag van het ondersteunend personeel’ krijg je de kans om zowel workshops te volgen die inhoudelijk aansluiten bij je specifieke taak, als workshops die focussen op jouw individueel functioneren en welbevinden binnen het team.

Alle workshops willen jou in elk geval inspireren om je taak van secretariaatsmedewerker verder te zetten met een blijvend enthousiasme!

Voorrangsrecht berekenen in relatie tot de school, scholengemeenschap en scholengroep. Een praktische gids

Je gaat dieper in op de betekenis van voorrangsrecht en in welke situaties een personeelslid een voorrangsrecht kan laten gelden. Voorrang betekent meer dan alleen maar TADD-recht verwerven… het begint al bij de eerste kandidatuurstelling! Je krijgt een duidelijk zicht op wat jij als personeelsverantwoordelijke precies moet letten en welke criteria bepalend zijn om dit voorrangsrecht te doen gelden doorheen de hele loopbaan. Je leert de anciënniteit berekenen, rekening houdend met de school, scholengemeenschap en scholengroep.

Voorrangsrecht berekenen in relatie tot de school, scholengemeenschap en scholengroep. Een praktische gids

Je gaat dieper in op de betekenis van voorrangsrecht en in welke situaties een personeelslid een voorrangsrecht kan laten gelden. Voorrang betekent meer dan alleen maar TADD-recht verwerven… het begint al bij de eerste kandidatuurstelling! Je krijgt een duidelijk zicht op wat jij als personeelsverantwoordelijke precies moet letten en welke criteria bepalend zijn om dit voorrangsrecht te doen gelden doorheen de hele loopbaan. Je leert de anciënniteit berekenen, rekening houdend met de school, scholengemeenschap en scholengroep.

Masterclass Didactiek Nederlands

Hoe geef je het vak Nederlands? Wat zijn de nieuwste invalshoeken in eindtermen en leerplannen en hoe zet je die om in de praktijk? In deze masterclass vertrekken we van de basisinzichten voor de didactiek Nederlands om vervolgens in te zoomen op de nieuwste inzichten en ontwikkelingen. Theorie en praktijk wisselen elkaar in gezonde doses af.

Haal meer uit je lessen begrijpend lezen

Leesvaardigheid is fundamenteel voor succes op school en in de maatschappij, maar de leesprestaties van onze leerlingen gaan erop achteruit. Bovendien zijn er steeds minder jongeren die graag lezen.
Hoe kunnen we begrijpend lezen versterken zonder onze leerlingen nog meer te demotiveren?
Welke didactische middelen en werkvormen maken onze lessen lezen effectief?

Comment stimuler le plaisir de lire? Approches innovantes et romans pour ados

(Re)donner envie de lire des romans: mission impossible ?

Een fantastisch (leerplangericht) talenteam in mijn 1ste graad!?

De nieuwe leerplannen Nederlands, Frans en Engels werden gelijktijdig ontworpen en stimuleren de taalleraren over hun vak heen in de 1ste graad om samen te werken als een ‘echt’ talenteam.
Dit zal de transfer van strategieën, kennis, vaardigheden bij de leerlingen faciliteren.
De taalvakken vormen samen bijna de helft van het totale lespakket in de 1ste graad.

Hoe kan ik met mijn collega’s talen in de 1ste graad beter samenwerken in het belang van onze 12-14 jarigen? Hoe kunnen we de leerlingen ondersteunen en begeleiden in hun leerproces voor ‘taal’? De ‘assessmentcultuur’ zal een belangrijke plaats innemen met de onderwijsvernieuwing van 1 september 2019.

Hoe (praktisch) meer leerplangericht werken voor Nederlands - Frans - Engels doorheen de 3 graden aso-kso-tso-bso?

Heel wat aandachtspunten uit de nieuwe leerplannen Nederlands, Frans en Engels lopen als een verticale (leer)lijn doorheen de 1ste, 2de en 3de graad aso-kso-tso-bso: zelfreflectie, vakgebonden attitudes, peer-evaluatie, interculturele component, ERK, strategieën voor de 5 vaardigheden, zelfevaluatie van alle leerplandoelen, taaltaken, evaluatiecriteria spreekvaardigheid, tips voor leren-leren, zelfevaluatie na een proef…

Basisvorming werken aan functionele grammatica bij anderstalige adolescenten en volwassenen in de NT2-klas

Functionele grammatica? Ja, natuurlijk! Maar hoe pak je dat aan in de taalles?

Taalgericht lesgeven aan ex-OKAN-leerlingen

Steeds meer leraren worden geconfronteerd met ex-okan-leerlingen in de klas.
De slaagkansen van deze leerlingen verhogen is een hele uitdaging.
Inzicht in de systematiek van tweedetaalverwerving kan daarbij helpen.

Deze cursus wil enerzijds leerkrachten tools aanreiken om in meertalige klassen les te geven, met de principes van het taalgericht of taalontwikkelend onderwijs als achtergrond. Anderzijds wil ze vervolgschoolcoaches en andere (taal)ondersteuners op school de nodige bagage geven om het traject van ex-okan-leerlingen op een doelgerichte manier te kunnen ondersteunen.

Belangrijkste aspecten uit onderwijsregelgeving opgefrist met de modernisering SO als leidraad

Als schoolleider word je verondersteld steeds op de hoogte te zijn van de actuele onderwijswetgeving en dit correct toe te passen binnen de gegeven ruimte. In de praktijk heb je wellicht het gevoel dat je niet weet of je alle kansen wel benut of ben je onzeker rond de correcte interpretatie van de aangeleverde teksten waardoor het gevaar ontstaat dat je onbewust fouten maakt.

Schrijfdans, de ontwikkelingslijn van grof naar fijn

De Ontwikkelingslijn van ‘Schrijfdans’ is gebaseerd op basisbewegingen, tegenstellingen en verbindingen. Deze vormen de rode draad in de handleidingen van Schrijfdans. We zien een duidelijke lijn en krijgen meer inzicht in de ontwikkeling van de schrijfmotoriek bij (jonge) kinderen.

Zorg op school: samenwerken met gezinnen uit kansengroepen

In het Vlaams onderwijs hebben leerlingen met een lage socio-economische status en/of migratieachtergrond doorgaans een verhoogde kans op moeilijkheden op school (OECD, 2016). Logischerwijs kan je verwachten dat deze leerlingen dan ook meer ondersteuning krijgen doorheen hun schoolloopbaan. Onderzoek toont echter aan dat leerlingen uit kansengroepen minder zorg krijgen doorheen hun schoolloopbaan in vergelijking met leerlingen uit de middenklasse. Zowel schoolse kenmerken als kenmerken van de kansarme gezinnen bieden verklaringen hiervoor. Cruciaal blijkt een goede samenwerking en communicatie tussen school en ouders. Deze nascholing focust zich dan ook op de samenwerking tussen school en gezinnen uit kansengroepen met een ondersteuningsnood.

Beoordelen en feedback bij schrijven: hoe pak je dat aan?

Feedback is een van de krachtigste middelen om de schrijfprestaties van leerlingen te verbeteren. Maar het kost ook veel tijd en er wordt door leerlingen lang niet altijd iets mee gedaan. Sterker nog, als de feedback enkel bestaat uit het geven van een voldoende of onvoldoende dan kan het leerlingen zelfs demotiveren. In deze nascholing leer je aan de hand van wetenschappelijk onderzoek en concrete praktijkvoorbeelden hoe je feedback beter kunt laten aansluiten op de behoeften van individuele leerlingen. We bespreken hierbij het belang van kwaliteitsvolle beoordelingen en hoe je feedback succesvol kunt integreren in het schrijfonderwijs. Denk hierbij aan het geven van procesgerichte feedback, het stimuleren van peer feedback, leerlingen laten praten over elkaars teksten en het (samen) reviseren van teksten.

Leerlingen in situaties van een echtscheiding of een nieuw samengesteld gezin, hoe kan de school helpend zijn?

Leerlingen die leven in een situatie van echtscheiding of in een nieuw samengesteld gezin zijn ondertussen verre van uitzonderlijk. Toch blijft het soms moeilijk als school om daar vanuit begrip en op juridisch correcte basis mee om te gaan. In deze nascholing koppelen we beide aspecten aan elkaar en bekijken we hoe we voor deze leerlingen als school ‘helpend’ kunnen zijn.

Laat de globe roteren en revolteren in jouw klaslokaal!

Niet iedereen heeft het vermogen om zich een 3D-voorstelling te maken. Door een globe effectief in het lokaal te bewegen maak je het een stuk bevattelijker. Zowel rotatie als revolutie kan je door efficiënt gebruik van de ruimte aanschouwelijk maken.

Maak je eigen geologische tijdschaal (in de gang)!

Tijd is relatief. Maar de voorziene tijd in een leerplan is meestal te kort. Hoe kan je immers 4,5 miljard jaar illustreren in één lesuur? Door deze periode aanschouwelijk te maken voor leerlingen kom je toch al ver. Tijdens deze nascholing wordt het ontstaan van de aarde tot nu uitgebeeld in een gang.

Gezocht: weerman of weervrouw!

Onze jongeren zijn merkwaardig genoeg best wel geïnteresseerd in het weerbericht. Vanuit die invalshoek kan je als leerkracht hen de technieken en vaardigheden van ons weer verklaren. Elke les start je met het actuele weerbericht. Chronologisch met de leerplandoelen wordt de link gelegd met elke leerinhoud. Nadat je de beginsituatie van de klas achterhaald hebt, kan je hen tal van oefeningen op maat voorleggen.

De leerlingen kunnen op het einde van een lessenreeks zelf voor weerman/weervrouw spelen en zijn verwonderd over hun competenties en inschattingsvermogen.

Draagkracht van de aarde: laat je leerlingen kritisch (systeem)denken

Met een ijsbeer die sterft aan verdrinking of een gigantische ijsschots die valt als gevolg van de opwarming van de aarde, trap je al snel een open deur in. Als eyecatcher kan dat soort media nog triggeren maar onze jongeren zijn de laatste jaren overspoeld door dat soort beelden, en niet alleen tijdens het vak aardrijkskunde.

Waarom laat je hen niet zelf op zoek gaan naar de problematieken? Geef hen de verschillende leerplandoelen en laat hen een keuze maken uit de actualiteit. Daag je leerlingen uit een schema op te stellen volgens het concept van systeemdenken. Laat je leerlingen hierover kritisch reflecteren en daag hen uit te zoeken naar oplossingen. Hanteer de visie van ‘Think global, act local’.

Leren schrijven wordt weer leuk (en makkelijk)!

Je kent ze wel, die kinderen die niet kunnen wachten tot ze leren schrijven, maar eens het zover is, is de goesting soms snel over. “Het is moeilijk, het doet pijn, en bovendien kan de juf het niet lezen”. Kleuters en jonge kinderen kunnen nochtans op een speelse manier goed (en plezant) voorbereid worden op het leren schrijven.

Allerlei soorten digitale spelvormen inzetten in je klas - live online nascholing

Motivatie is één van de belangrijkste principes in het onderwijs. Een gemotiveerde leerling leert immers beter. O.a. door aan te sluiten bij de leefwereld van de leerlingen, door het gebruik van spelelementen, uitdaging en directe feedback kan je de motivatie van leerlingen verhogen. Al deze elementen vind je terug in games. In deze workshop maak je kennis met allerlei soorten digitale games (van interactieve oefeningen tot serious games) en leer je hoe je deze doelgericht en efficiënt inzet in je klas, ook al heb je slechts enkele pc’s of beperkte tijd.

Het gedrag van kinderen bekeken door een nieuwe bril. Zelfsturing als doelstelling

Deze nascholing werd eerder aangeboden onder de titel 'Omgaan met jonge kinderen met moeilijk gedrag: basiscursus'.

Verwachten dat kinderen interesse hebben in leren en rustig deelnemen aan het klasgebeuren lijkt soms hoog gegrepen. Toch is dit haalbaar als we binnen onze schoolpraktijk andere accenten leggen.
In deze nascholing analyseren we wat de bouwstenen zijn om tot zelfsturing te komen.

Eigen baas over je gedachten! Leer kinderen positief denken

'Eigen baas over je gedachten!' is een wetenschappelijk onderbouwd en bewezen effectief preventieprogramma voor de lagere school. In zes klassikale lessen leren kinderen van het derde en vierde leerjaar de baas te worden over negatieve gedachten, gevoelens en gedragingen. Ze leren positief te denken en problemen actief aan te pakken.

Zinvol inzetten van spelmateriaal bij taal- en leerstoornissen

In deze nascholing verken je een ruim aanbod spelmateriaal om aan de slag te gaan met kinderen met taal- en/of leerstoornissen.
Er wordt materiaal voorgesteld om:

 • woordenschat en zinsbouw in te oefenen;
 • bewerkingen te automatiseren zonder kostbare tijd te verliezen;
 • werkwoordvervoegingen mondeling of schriftelijk in te oefenen;

en krijgt een aanzet waarmee je zelf aan de slag kan.

Supervisiemoment voor vertrouwenspersonen

Vanaf januari 2015 worden alle vertrouwenspersonen verplicht om jaarlijks een supervisiemoment te volgen die aansluit op de “basisopleiding van de beginnende Vertrouwenspersoon”. Het gaat om volledige dag.

Deze opleiding wordt erkend door toezicht op het Welzijn op het Werk als supervisiemoment.

De dag bestaat erin een uitwisseling te krijgen van ervaringen tussen vertrouwenspersonen over praktische casussen, onder begeleiding van de lesgever. Verder wordt er ruimte gelaten voor het deel ‘supervisie’, waarbij er mogelijkheid bestaat om ervaringen vanuit het praktijkveld te bespreken.

Het KB van 10 april 2014 bespreekt uitgebreid de behandeling van psychosociale risico’s op het werk. Het wettelijk kader werd hierbij verruimd. Ook de administratieve verplichtingen van de Vertrouwenspersoon krijgen uitgebreid aandacht.

Personeelsadministratie voor beginners in het basisonderwijs

Er wordt inzicht geboden in de diverse personeelsdossiers, zowel op het vlak van regelgeving als op dat van praktische uitvoering.

Klare taal schrijven en spreken op school. Hoe kan je toegankelijk communiceren met anderstalige ouders?

Heb je in je job regelmatig contact met anderstalige ouders?
Wil je vlotter met hen gesprekken kunnen voeren?
Wil je weten hoe je brieven van de school duidelijker kan opstellen zodat iedereen ze begrijpt?
Dan is de vorming ‘Klare taal schrijven en spreken op school’ iets voor jou.

Thuistalen in de klas: de troeven van meertaligheid voor krachtig onderwijs - live online nascholing

In deze nascholing stellen we een concreet kader voor om een positief klimaat rond meertaligheid te introduceren in je school en/of je klas. Hoe kan je werken rond talensensibilisering? Wanneer zijn thuistalen een meerwaarde voor het leren? Hoe kan je thuistalen concreet inzetten, bijvoorbeeld in lessen wiskunde of bij taalbeschouwing?

In de nascholing koppelen we recente wetenschappelijke kaders en didactische inzichten aan resultaten en goede praktijken uit het onderzoek.

De kracht van kindertekeningen

Door tekeningen laten kinderen onbewust iets van zichzelf zien: wat hen bezig houdt, hoe ze zich voelen, wat ze zouden willen, in welke ontwikkelingsfase ze zich bevinden…

Het begrijpen van beeldentaal is magisch en verrassend. Je stapt binnen in de belevingswereld van het kind. Wanneer je deze beeldentaal leert begrijpen en weet wat een kind zonder woorden wil vertellen, kan je makkelijker inspelen op de noden van het kind. We lichten een tipje van de sluier op.

Jong begonnen, STEM gewonnen: onderzoekend en ontwerpend leren in de 21ste eeuw

Jong begonnen, half gewonnen. Kinderen zijn van nature nieuwsgierig. Ze stellen vragen, analyseren en zijn leergierig. Maar ook al hebben kinderen deze STEM-vaardigheden van jongsaf, ze hebben een volwassene nodig om er verder in te groeien. Dit stimuleren gebeurt best op het moment dat de hersenen zich nog snel ontwikkelen, op jonge leeftijd dus. Zo leggen we niet enkel een fundament voor STEM-inhoud maar ook voor STEM-attitudes zoals onderzoeken, vragen, analytisch denken. In combinatie met een sterke ‘leer-mindset’ en zelfvertrouwen stomen we de jongeren klaar voor de nieuwe uitdagingen van de 21ste eeuw.

Help! Hoe buig ik discriminerende en uitdagende uitspraken om?

Groeit de diversiteit op jouw school, zorgt dit soms voor spanning en zoek je nieuwe manieren om hier mee om te gaan? Je leert in deze vorming wat uitdagende en discriminerende uitspraken in een context van diversiteit zijn. Je ontdekt hoe deze uitspraken tot stand komen bij leerlingen, ouders en leerkrachten en welk effect ze hebben. Je leert verschillende manieren om met zulke uitspraken om te gaan in jouw klas en op jouw school.

Spellingsmoeilijkheden in de lagere school

Spellingsmoeilijkheden belemmeren in belangrijke mate de ontwikkelingskansen van kinderen. Je eigen gedachten kunnen formuleren en in tekstuele vorm weergeven, is in onze maatschappij een belangrijke vaardigheid. Kinderen met deze moeilijkheden hebben dan ook recht op onze kwaliteitsvolle ondersteuning.
Deze nascholing richt zich op de hulp die jij als leerkracht of zorgleerkracht aan kinderen met spellingsmoeilijkheden kan bieden.

Rekenmoeilijkheden in het derde leerjaar herkennen, begrijpen en opvangen

In het derde leerjaar automatiseren de kinderen de basisvaardigheden en passen ze deze toe in complexe procedures. Het cijferend rekenen, het omgaan met grote delingen en vermenigvuldigingen, het handig rekenen… geen sinecure, zeker niet voor rekenzwakke kinderen.

In deze nascholing bekijk je wat er kan mislopen, waar de moeilijkheden vandaan komen en vooral hoe jij de kinderen als leerkracht of vanuit een zorgcontext optimaal kan ondersteunen.

Rekenzwakke leerlingen vaardig maken met kommagetallen

Iedereen moet op één of andere manier het rekenen met decimale getallen onder de knie krijgen, we ontsnappen er immers niet aan. Voor wie straks de A-stroom in gaat, is dit evident. Maar ook voor wie zich op een beroep richt, is deze vaardigheid cruciaal. Jij als leerkracht weet echter dat rekenzwakke kinderen hier voor een hele uitdaging staan. In deze nascholing bekijken we specifiek hoe jij hen nog meer kan helpen.

Muzische vorming: open muzische deuren in je klas

Muzische vorming wordt in ons onderwijs vaak een beetje stiefmoederlijk behandeld. Terwijl het een cruciale rol kan spelen in de ontwikkeling van elk kind. We bieden je een eenvoudige en bruikbare methode aan die je helpt om alle aspecten van muzische vorming te gebruiken en om te zetten in een creatieve les. We gaan ook aan de slag met veel bruikbare tips zodat talenten en creativiteit nog meer kunnen opborrelen in je klas.

Dompel je onder in een verfrissend werkvormenbad

Gebruik je al heel wat werkvormen en heb je behoefte aan bijkomende inspiratie, dan is deze nascholing zeker iets voor jou. Je maakt kennis met verschillende werkvormen en gaat ook naar huis met concrete ideeën om ze – bij wijze van spreken – de dag nadien uit te voeren.

Lees eerst de vraag

‘ZE LEZEN DE VRAAG NIET!’ Herken je deze bijna wanhoopskreet, die leraren – vanuit een flinke dosis frustratie of ergernis – slaken bij/na het corrigeren van taken of toetsen van hun leerlingen? De vraag die zich opdringt is: gaat het enkel over lezen? Of kunnen we dit gegeven vanuit een bredere focus benaderen? In deze nascholing verkennen we deze thematiek vanuit een visie op leren.

Naar een mediawijze leerlijn op jouw lagere school - live online nascholing

Media zijn belangrijk in de leefwereld van kinderen. Vanaf 2,5 jaar swipen heel wat kinderen vlot op een tablet. Op het einde van het zesde leerjaar gebruikt bijna de helft van de leerlingen sociale media. Het lager onderwijs heeft een belangrijke taak om kinderen op een doordachte, bewuste en creatieve manier te leren omgaan met deze media. Hoe begin je daaraan? Hoe kom je tot een leerlijn op maat van jouw school? In deze interactieve sessie krijg je naast een inhoudelijk kader ook heel wat concrete materialen en tools aangereikt om een mediawijze school te realiseren.

Voorrangsrecht berekenen in relatie tot de school, scholengemeenschap en scholengroep. Een praktische gids

Je gaat dieper in op de betekenis van voorrangsrecht en in welke situaties een personeelslid een voorrangsrecht kan laten gelden. Voorrang betekent meer dan alleen maar TADD-recht verwerven… het begint al bij de eerste kandidatuurstelling! Je krijgt een duidelijk zicht op wat jij als personeelsverantwoordelijke precies moet letten en welke criteria bepalend zijn om dit voorrangsrecht te doen gelden doorheen de hele loopbaan. Je leert de anciënniteit berekenen, rekening houdend met de school, scholengemeenschap en scholengroep.

Aanvankelijk lezen: effectief, stimulerend en motiverend

Na een goede voorbereiding in de kleuterklas maken kinderen in het eerste leerjaar een enorme sprong in hun ontwikkeling als ze leren lezen. Maar hoe pak je deze fase effectief aan? Wat vertelt onderzoek hierover en hoe begeleid je kinderen die uit de boot dreigen te vallen?

Leesproblemen voorkomen bij kleuters. Maak hen enthousiast voor woorden, klanken en letters

Preventie in de kleuterklas is een belangrijke sleutel om leesproblemen te voorkomen. De laatste jaren hebben we heel wat inzicht gekregen in het wat en waarom maar blijft er weerstand bij het hoe. Een expliciet aanbod rond woordenschat, klankbewustzijn en letterkennis past toch niet bij de eigenheid van jonge kinderen? Hoe dan wel?

Kinderen van het eerste en tweede leerjaar leren programmeren met Scratch Junior - live online nascholing

Scratch Junior is een programmeertaal die speciaal ontwikkeld is voor jonge kinderen die nog niet vlot kunnen lezen en schrijven (1ste en 2de leerjaar lager onderwijs).

Aan de hand van kleurrijke blokken met duidelijke afbeeldingen maken de jonge kinderen zelf kleine programma's. Ze kiezen zelf karakters en achtergronden voor elk programma.
Bij het programmeren leren ze problemen oplossen, projecten ontwerpen en zichzelf creatief uitdrukken met behulp van de computer.

Programmeren is het nieuwe lezen en schrijven!

De lesgever voorziet 5 praktische voorbeeldprogramma's:
1. Dansen
2. Vissen onder elkaar
3. De schildpad en de haas
4. Mijn verhaal
5. Tikkertje

In elk voorbeeldprogramma kan wiskunde en/of taal en/of wereldoriëntatie geïntegreerd worden.

Scratch Junior is een gratis app, enkel beschikbaar voor iPad, Android-tablet of Chromebook.

Toepassingen van ioniserende straling in het dagelijkse leven

Ioniserende straling is van nature uit rondom ons aanwezig en wordt al sinds haar ontdekking in allerhande industriële en medische toepassingen gebruikt. Blootstelling aan ioniserende straling kan echter ook nadelige effecten hebben. Zo kan ioniserende straling bij mens en dier mutaties, cataract of brandwonden veroorzaken. Toch vertrouwt de moderne geneeskunde zeer sterk op ioniserende straling voor zowel diagnose, met CT- en PET-scans, als voor behandeling van kankers, met zogenaamde radiotherapie en moleculaire therapie. Bij gebruik ervan wordt aangeraden om overbodige blootstelling aan ioniserende straling (van welke bron dan ook) te vermijden en met gepaste beschermingsmiddelen (bv. loden schorten en betonnen muren rondom een stralingsbron) te werken. Deze nascholing zal jou een opfrissing geven van de fysische grondslagen van radioactiviteit en ioniserende straling en zal jou in staat stellen om de medische toepassingen ervan op boeiende wijze aan jouw leerlingen toe te lichten. Er wordt hierbij ook aandacht gegeven aan de biologische risico’s en de bijhorende beschermingsmaatregelen.

Inclusief onderwijs: voorbij de misverstanden naar de concrete klaspraktijk - live online nascholing

Rond inclusie in het onderwijs bestaan er veel misverstanden en mythes. Onderzoek toont aan dat er een grote kenniskloof is tussen wat we moeten weten om het in de klas te realiseren en wat leerkrachten er effectief over weten. Alles begint met de juiste informatie en kennisbasis over waarom en hoe we inclusief onderwijs kunnen realiseren. Zo richt inclusief onderwijs zich niet enkel op kinderen met specifieke noden maar op alle kinderen in de klas. De kans om al je twijfels rond dit thema op tafel te leggen of anders gezegd… alles wat je wou weten maar nooit durfde vragen.

Themadag: Breed evalueren is groei stimuleren (BaO)

 • Hoe kan je als school het onderwijsleerproces evalueren? Kan je ook kleuters evalueren en hoe zie je hun talenten?
 • Waarom is een procesgerichte aanpak zo belangrijk?
 • Hoe geef je groeigerichte feedback aan leerlingen?
 • Talenten: leer ze zien en ontdekken bij jouw leerlingen. En hoe neem je ze mee in het evaluatieproces?
 • Als je muzische vorming wil evalueren, hoe pak je dat dan aan?
 • Kunnen de resultaten van peilings- en paralleltoetsen interessante data zijn om aan kwaliteitszorg te doen?
 • Op welke manier kan een leerling-contact het leerproces versterken?
 • Meertalige leerlingen: hoe stem je het evaluatieproces af op de noden van deze leerlingen?
 • ‘School zonder punten’: bestaat die en zo ja, hoe pakken zij het dan aan?
 • Welke visie op kwaliteitsvol evalueren kan je als school uitbouwen en vooral hoe?

Zoek je een antwoord op deze vraag/vragen? Schrijf je dan in voor deze themadag.

Aanleren en coachen van attitudes

Opvoeden is een werk van lange adem en bestaat voor een groot deel uit het bijbrengen van attitudes.

Precies doordat leerkrachten, ouders en andere opvoeders niet permanent toezicht kunnen uitoefenen en de momenten waarop ze effectieve controle over het gedrag van jongeren hebben beperkt zijn, is het aanleren van attitudes zo doorslaggevend om bij jongeren het gewenste gedrag te bekomen.

Waarom jongeren blijven vasthouden aan foutief gedrag

In deze nascholing staan we stil bij de vraag hoe het komt dat jongeren doordraven op de ingeslagen weg zelfs al weten ze dat dit fout is en dat er gevolgen aan verbonden zijn. Daarnaast staan we stil bij de mechanismen die ervoor zorgen dat dit foutieve gedrag kan doorbroken worden.

Leren leerstof verwerken in de eerste graad

Ik heb al 23 jaar lang een groepje leren-leren lopen, bedoeld voor leerlingen van de eerste graad. Dat zit elk jaar goed vol. Er zijn leerlingen voor wie de overstap naar het eerste jaar moeilijk is. Er zijn leerlingen met een ontwikkelingsvoorsprong die denken dat ze het wel kunnen en in een hogere graad vastlopen. Er zijn leerlingen met faalangst, blokkades…

Mijn ervaring leert mij elk jaar opnieuw dat mits goede leervaardigheden al deze leerlingen het verder goed doen in het secundair onderwijs en dat ze de vaardigheden die wij aanleren, in hun lessen en hun carrière gebruiken.

Kwaliteitsvol lesgeven en leiderschap in de klas

We komen uit een cultuur waarin de leerkracht zonder discussie de ‘baas’ was. Die autoritaire cultuur bestaat niet meer. Straffen verliezen meer en meer hun effectiviteit. Toch kan een leerkracht nog altijd ‘echte autoriteit’ verwerven. Wie dat heeft, kan ‘in the flow’ lesgeven.

Coachen van collega's in het BaO en s.o. (Antwerpen)

Je krijgt als leerkracht, leerlingbegeleider, zorgcoördinator of welke functie je ook bekleedt, te maken met je collega's. Fijne collega's, lastige, moeilijke; mensen van allerlei slag. Je moet met hen overweg kunnen want het is je werk en zeker zo bepalend als je leerlingen.

Weinigen hebben officieel een mandaat om hun collega's te coachen. Het is ook niet de bedoeling om dit te lanceren, het is wel een droom dat dit er ooit komt. We zoeken samen naar wegen hoe je met collega’s coachend in gesprek en aan het werk kan gaan.

Evalueren van competenties

Hoe zorg ik voor een overzichtelijk beeld van de competenties van mijn vak, gebaseerd op een efficiënte, valide en objectieve evaluatie?

Leerkracht wordt 'schattenjager': motiverende didactische werkvormen

Een les staat of valt met de keuze van een goed overdachte didactische werkvorm. De kennis van diverse didactische werkvormen is dan ook onontbeerlijk voor elke leerkracht. De gepaste didactische werkvorm gebruiken is niet enkel de sleutel tot het succes van de leerkracht, maar belangrijker nog, leidt tot de succeservaring van de leerlingen.

Mindful@School: anders omgaan met stress

Een job in het onderwijs kan zeer veeleisend en stresserend zijn. Naast lesgeven moeten we immers leerlingen leren samenleven, hen weerbaar maken, hen leren omgaan met stress...

Mindful@School leert u hoe u uzelf kan blijven tijdens conflicten met leerlingen of collega's. Hoe u tijdens periodes van stress toch stabiliteit kan blijven uitstralen. Hoe u leert omgaan met grenzen en zo kan vermijden om er onderdoor te gaan. Door meer aanwezig te zijn in het huidige moment, leert u beter omgaan met piekergedachten. Dit heeft een positieve invloed op uw immuniteit en slaapkwaliteit.

Stemtechniek voor leerkrachten

Citroenwater drinken helpt niet meer! We voelen hoe we vermoeid geraken bij het spreken, krijgen keelpijn, worden hees of hebben helemaal geen stemgeluid meer. Dit komt omdat we een belangrijk facet van het spreken over het hoofd zagen, nl. spreektechniek.

Meer en meer leerkrachten ondervinden stemproblemen. Deze moeilijkheden ontstaan niet alleen door onvoldoende stemhygiëne - spreken in grote stoffige lokalen, veel en luid praten, roken - maar ook door een langdurig verkeerd gehanteerde stemtechniek.

Taalgericht vakonderwijs in niet-taalvakken

Alle leraren, ook van niet-taalvakken, leggen aan hun leerlingen heel wat talige eisen op: leerlingen moeten theoretische teksten lezen en samenvatten, informatie opzoeken, schriftelijk en mondeling vragen beantwoorden, hun eigen mening formuleren enz. Daarnaast moeten ze het vakmatig discours van wiskunde, aardrijkskunde, economie enz. leren beheersen. Ze moeten vaktermen leren hanteren. Ze moeten van elk vak het specifieke denken en formuleren onder de knie krijgen. Een hele klus, toch.

Leraren van niet-taalvakken staan er niet altijd bij stil dat ze dergelijke talige vaardigheden van hun leerlingen vragen. Bovendien overschatten ze hun leerlingen op dat vlak nog al eens. Meer dan twintig jaar onderzoek en ervaring in Vlaanderen en Nederland hebben intussen duidelijk gemaakt dat veel leerproblemen van leerlingen taalproblemen zijn: schooltaal die te veraf staat van thuistaal, onduidelijk geformuleerde vragen en opdrachten, vage of dubbelzinnige feedback, niet aan het niveau van leerlingen aangepaste taal in schoolboeken, onvoldoende ontwikkeling van taalvaardigheden enz. Hoe kan élke leraar daar wat aan doen?

Vaardigheden en attitudes evalueren op een praktische manier

De evaluatie van vaardigheden en attitudes is een moeilijke klus. Hoe kom je tot een verantwoord cijfer en hoe kun je naderhand dat cijfer verklaren? We bekijken de valkuilen bij de evaluatie van vaardigheden en gaan na hoe je niet-vakgebonden attitudes toch kan beoordelen.

Timemanagement en persoonlijke organisatie - voor leerkrachten - live online nascholing

Werken in het onderwijs betekent gegarandeerd dat je niet altijd op voorhand het verloop van je dag kan vastleggen. Dit is uiteraard zeer boeiend en zorgt voor de nodige afwisseling, anderzijds kan het eveneens het gevoel geven dat je niets doet van wat je wenst te doen... Veel afwisseling en een continue stroom van input is niet enkel een kenmerk van het onderwijs, het is eigen aan onze huidige samenleving.

Ik zie het anders! Omgaan met richtingsmoeilijkheden en spiegelen bij kinderen

Richtingsmoeilijkheden zorgen zowel bij kinderen als ouders en leerkrachten voor grote moeilijkheden en onbegrip. Als kinderen voortdurend richtingen, letters en cijfers spiegelen hebben ze niet alleen moeilijkheden met lezen, schrijven, rekenen, maar ook met plannen, organiseren en structureren. Dit alles kan leiden tot leerproblemen en kan ook zorgen voor faalangst, zwakke concentratie, vermoeidheid, schoolmoeheid...

Gezag en respect... zonder woorden - live online nascholing

Mag je als leerkracht nog eisen stellen, niet te bediscussiëren grenzen stellen? Of moeten afspraken onderhandeld worden en in samenspraak met de groep opgesteld worden?

Sinds halfweg vorige eeuw werd de focus verlegd, van éénrichtingseisen naar medezeggenschap, een terechte inhaalbeweging. Nu horen we vaak leerkrachten vragen: "Mag er terug ten gepaste tijde gezag zijn, en hoe presenteer ik grenzen op een efficiënte, respectvolle manier?"

Met een goede zorgvraag naar het MDO

Nog te vaak blijft een MDO bij het vaststellen en beschrijven van het probleem of wat de leerkracht als probleem ervaart (overzicht). Nog te weinig zetten we de stap naar inzicht: 'wat betekent het voor dit kind', om uiteindelijk te komen tot de juiste werkpunten en interventies (uitzicht).
Geïntegreerde zorg betekent dat alle leraren betrokken zijn in de zorgverlening aan leerlingen en deze begeleiding integreren in hun onderwijskundige en pedagogische aanpak. De rol van de leraar in het verlenen van zorg komt dus veel meer centraal te staan. (Jacobs & Struyf, 2010).

Met deze vorming 'Met een goede zorgvraag naar het MDO' verkennen we de mogelijkheden om het MDO voor te bereiden, zorgvragen te formuleren en tot werkpunten en interventies te komen. We reflecteren over ons eigen handelen om van daaruit op het MDO samen tot afspraken te komen en een stap vooruit te zetten in de begeleiding van kinderen.

Spel- en werkvormen inzetten voor coöperatief leren

Hoe kom je tegemoet aan individuele verschillen tussen leerlingen? Hoe zorg je ervoor dat hun aandeel van gemiddeld maximaal één minuut spreken per lesuur exponentieel toeneemt? Hoe verhoog je de motivatie van leerlingen voor je vak? Een effectieve manier om aan deze actuele onderwijsbehoeften tegemoet te komen, is het inschakelen van coöperatieve didactische werkvormen.

Maar als je de leerlingen laat samenwerken in een groepje, draait het er vaak op uit dat enkele ijverigen de trein trekken en de rest van het groepje er zijn karretje aan vasthangt. Dat is erg frustrerend, niet in het minst voor de leerlingen zelf! En bovendien: hoe kan je het groepswerk evalueren op een eerlijke en steekhoudende manier?

We benaderen de nascholing op een lichtvoetige en creatieve manier via gevarieerde en praktijkgerichte oefeningen. Als deelnemer doorloop je een groot aantal van de speelse werkvormen die coöperatief leren mogelijk maken. De nascholing is opgebouwd uit verschillende interactieve componenten, waarbij de deelnemers zelfontdekkend, ervaringsgericht en samenwerkend de inzichten verwerven. We verwachten daarom een actieve deelname aan deze vorming.

Klasmanagement - Regisseer je klas!

Leerlingen in een positief klimaat succesvol laten leren en werken vraagt om goed klasmanagement. Regelmatig nadenken over je eigen management in een steeds veranderende maatschappij is geen overbodige luxe voor elke leraar.

Uit oefensessies in 2 verschillende lerarenopleidingen ontstond het boek Regisseer je klas. Het bundelt oefenmateriaal rond klasmanagement dat bruikbaar is voor de beginnende en de ervaren leraar, in de lerarenopleiding of in begeleidingstrajecten van leraren.

Moet er dan geen straf volgen?

Na ongewenst gedrag hoor je vaak de vraag: “Moet er dan geen straf volgen?”. En zo ja, welke straf moet dat dan zijn? Sommigen zijn voor, anderen zijn tegen. Het thema “straf” roept vaak heel wat emoties op in een team.

Op deze inspiratiedag analyseren we het fenomeen “straf” en de ideeën en emoties die daarrond leven. We onderzoeken hoe we onze invloed op gedrag van leerlingen kunnen versterken op een in deze tijd legitieme manier, en wat de plaats van straf daarin wel of niet kan zijn.

Differentieer! Leerrendement verhogen door planmatig in te spelen op verschillen tussen leerlingen

Meer dan ooit zijn we ons bewust van de diversiteit in de klas: ons leerlingenpubliek is rijk aan culturen en talen, en verschilt ook enorm op gebied van voorkennis, aanleg, interesses, cognitieve en affectieve vaardigheden en leervoorkeuren. Maar hoe organiseer je binnenklasdifferentiatie op een manier die voor jezelf en je leerlingen duidelijkheid schept, een effectief verschil maakt en praktisch haalbaar is? En hoe evalueer je dan?

Klassenraden: van ondersteunen, remediëren en begeleiden naar evalueren en beoordelen

Klassenraden zijn belangrijke momenten in een schooljaar. Vanuit die klassenraden worden leerlingen begeleid, ontstaan er voorstellen/plannen voor remediëring en ten slotte worden belangrijke beslissingen genomen over het verdere traject van de leerling. Klassenraden gebeuren dus best degelijk en efficiënt.

Werken aan een cultuur van breed evalueren met het hele team

Hoe kan je zorgen dat evaluatie jongeren uitdaagt om hun grenzen te verleggen?
Hoe kan je het team zover krijgen dat ze stappen in breed kijken en evalueren?
Hoe zorg je voor een feedbackcultuur in plaats van een meetcultuur binnen evalueren?
Wat zegt onderzoek over wat werkt binnen evalueren in onderwijs?

Outputbeleid als insteek voor kwaliteitszorg in het BaO

Het outputbeleid is een wezenlijk onderdeel van de integrale kwaliteitszorg van de school.

De Vlaamse overheid erkent en subsidieert scholen: zij stelt werkingsmiddelen ter beschikking, betaalt het personeel, subsidieert nascholing... Het is dan ook logisch dat scholen verantwoording afleggen. De overheid verwacht dat scholen kwaliteitsvol onderwijs organiseren. Welke resultaten boekt de school bij haar leerlingen? Wat leveren de onderwijsinspanningen op?
Dat zijn relevante vragen als de school én de overheid een beeld willen krijgen van de geboden onderwijskwaliteit.
Het risico bestaat dat de school output uitsluitend bekijkt vanuit het perspectief van verantwoording afleggen. Hierdoor krijgt 'output' een eenzijdige invulling.

Het ontwikkelen van een outputbeleid geeft heel wat mogelijkheden om de kwaliteit van het onderwijs in kaart te brengen, te interpreteren en te verbeteren.
Maar hoe doen we dit dan?

Effectiever samenwerken vanuit inzicht in jezelf en de ander

“Hoe kan je de effectiviteit van je leerkrachtenteam versterken waarbij verschillen optimaal benut worden?”
“Het lijkt op het eerste zicht niet te klikken met mijn nieuwe collega, toch wil ik graag productief samenwerken. Wat kan ik zelf doen en wat kan ik hier uit leren?”
“Wat kan ik leren van mijn leerlingen?”

Iedere persoon in elke school is uniek. Iedereen heeft zijn manier om naar de wereld te kijken en dit creëert verschillende stijlen, behoeften en verwachtingen. Deze verschillen zorgen soms voor conflicten maar vormen in feite een kracht. Het kunnen herkennen, waarderen en benutten van verschillen is van cruciaal belang voor het ontwikkelen van relaties die gebaseerd zijn op wederzijds respect en begrip in plaats van op oordelen. Met meer inzicht in onszelf en in de anderen krijgen we zicht op wat ons meer energie geeft of net ontneemt. Bovendien leren we hoe onze krachten zodanig te bundelen dat we erop kunnen voortbouwen om onze (organisatie)doelstellingen te realiseren.

Socio-emotionele begeleiding in het basisonderwijs: basiscursus

Als leerkracht, zorgcoördinator of zorgleerkracht merkt u regelmatig dat socio-emotionele problemen, eventueel gekoppeld aan leerproblemen, uw leerlingen in hun leren hinderen. Deze nascholing wil uw vaardigheid om leerlingen socio-emotioneel te begeleiden, aanscherpen. Hij biedt bruikbare achtergrondinformatie en brengt de basiselementen aan die een rol spelen binnen het begeleidingsproces. Omdat het de bedoeling is de gegeven achtergrond zo concreet mogelijk te vertalen naar de eigen schoolsituatie, vragen wij aan de deelnemers een grote bereidheid om eigen ervaringen in te brengen als werkmateriaal.

Speelplaatsmanagement - De speelplaats als sociale oefenplek

In onze scholen gaat terecht veel aandacht naar wat er in de klas gebeurt: leren en onderwijzen zijn immers onze kernthema's. De speelplaats blijft daarbij nog vaak buiten het vizier. En toch kan de 'speeltijd' kwaliteitsvolle 'leer- en oefentijd' zijn!

Praten 'met’ in plaats van ‘over’ elkaar

Een positieve sfeer op het secretariaat en in de leraarskamer

Kan je op het schoolsecretariaat of in de leraarskamer soms ook een ei bakken op de spanning die in de lucht hangt? Wordt er soms meer ‘over’ dan ‘met’ elkaar gepraat? Vind je het soms gewoon moeilijk om je stem te laten horen tegenover collega’s? Ken je dat: stilte aan de vergadertafel maar wel een 'après-meeting' later op de parking, conflicten die onbesproken blijven onder het motto 'als je iets negeert, zal het ook wel weggaan' maar die daardoor escaleren, er stilletjes het jouwe van denken maar wel nalaten iets te zeggen omdat er toch niet geluisterd wordt? Of zou je je collega’s willen aanmanen om wat positiever te zijn en minder te roddelen maar vraag je je af hoe je dat moet doen?

Hoe omgaan met eigen stress en die van collega's

Stress-signalen, van een boze blik tot een zucht en een verkeerd woord, zijn vaker aanwezig dan we wellicht willen. In deze workshop bekijken we samen de onderhoudende en uitlokkende factoren van stress. We kijken naar wat je in geval van stress kan betekenen voor leerlingen, leerkrachten, jezelf en de school.

Assertief communiceren, groeien in zelfzekerheid en expressiviteit

Voel je soms frustratie over de inefficiëntie van je communicatie of je handelen? Hoe zou het voelen om deuren in jezelf te openen waardoor je met zelfvertrouwen in het leven kan staan?

Kom op voor jezelf! Een cursus weerbaarheid voor wie in het onderwijs werkt

Sta je soms met je mond vol tanden bij kritiek van een collega of ouder? Voel je je soms dom en machteloos door een reactie van een leerling? Start je soms met lood in je schoenen aan een oudercontact? Word je soms zo boos dat je geen woord meer door je keel krijgt? Ga je soms twijfelen aan je eigen capaciteiten in conflicten met leerlingen, ouders of collega’s?

Goed voor jezelf zorgen is essentieel om goed te kunnen functioneren in je job als leerkracht, opvoeder, directeur, coördinator. Weerbaar reageren als anderen over je grens gaan is daarvan een belangrijk onderdeel. In deze cursus reiken we je kapstokken aan om rustig te blijven én gepast te reageren, zodat je in je eigen kracht blijft staan, ook in moeilijke situaties.

Constructief grenzen stellen naar collega's en ouders

Hoe kan je klantvriendelijk omgaan met ouders die zich verbaal agressief opstellen? En wat met een collega die almaar meer in je ‘mandje’ duwt? Mag je ook grenzen aangeven? Natuurlijk! Maar hoe dan?

Paperless evalueren - live online nascholing

De 21ste eeuw wordt misschien wel paperless: geen handboeken meer, elke leerling zijn eigen toestel, … wie weet. We kunnen sowieso nu al vaak toetsen afnemen zonder papier te gebruiken en behoorlijk hip bijvoorbeeld teksten of ingediende werkstukken paperless verbeteren.

Schrijfmotoriek: mogelijkheden, moeilijkheden en beperkingen

Schrijven als psychomotorische activiteit op maat van het kind.

Ik kan het niet zo fijn! Over fijnmotoriek, motorische precisie, visuomotoriek, coördinatie, schrijfmotoriek en faalangst

Fijnmotoriek is een ruim en complex begrip. Als we zeggen dat kinderen moeilijkheden hebben met fijnmotoriek, moeten we duidelijk weten wat er nu juist aan de hand is. Een zwakke fijnmotoriek heeft een grote invloed op het schools functioneren en er kunnen dan moeilijkheden ontstaan bij schrijven, rekenen, tekenen, inkleuren en knutselen. Zowel in de kleuterklas als in de lagere school neemt fijnmotoriek een belangrijke plaats in en als kinderen hier problemen mee hebben, zien we soms ontwijkingsgedrag en faalangst ontstaan. Op deze manier kunnen kinderen in een vicieuze cirkel terecht komen: 'ik kan dat niet, ik doe dat niet, ik leer niet bij, ik kan dat niet...'

Doorheen de ganse dag gaan we met z'n allen een vijftigtal fijnmotorische oefeningen en coördinatieoefeningen doen en gaan we ons bezinnen over wat we vragen aan onze kinderen, wat we hen aanbieden en hoe we het verschil kunnen maken voor kinderen en hun systeem. Het verschil tussen falen en lukken, tussen weigeren en willen deelnemen, tussen chaos en structuur, tussen overactiviteit en stilzitten, tussen schoolse moeilijkheden en plezier beleven aan het leren.

De zorgcoördinator, probleemoplosser of coach? - live online nascholing

Ben jij als zorgcoördinator ook die pedagogische duizendpoot op school? Verwachten je collega’s dat je voor elk probleem een oplossing bedenkt? Of ga je samen op zoek naar uitzicht?
Ben je als directie, beleidsondersteuner of zorgcoördinator op zoek naar de juiste invulling van de taak van de zorgcoördinator?

Help, mijn hoofd ontploft! Over hoe de wereld binnenkomt bij kinderen met ASS

Het ene moment lijkt hij doof, het andere moment stoort het hem als iemand anders fluistert. Hoe zit dat?

Wat als je geconfronteerd wordt met storend gedrag? Praten met kinderen en jongeren in crisissituaties - Life Space Crisis Intervention

Steeds meer worden leerkrachten in het buitengewoon en gewoon onderwijs geconfronteerd met storend gedrag van leerlingen. Vaak gaat het om een minderheid van leerlingen die door hun gedrag de hele klas of zelfs de hele school uit balans brengen. Vaak zijn leerkrachten vanuit hun basisopleiding onvoldoende opgeleid om met dergelijk gedrag op een constructieve manier om te gaan. Life Space Crisis Intervention is een methodiek met een wetenschappelijk gefundeerde kijk op (storend gedrag) en biedt vaardigheden om hiermee om te gaan.

Omgaan met gedragsproblematieken en ernstig storend gedrag binnen het zorgcontinuüm (s.o.)

Sommige leerlingen en klasgroepen kunnen wel eens het bloed vanonder je nagels halen. Ze zorgen ervoor dat je het gevoel hebt dat je niet meer tot je kerntaak komt nl. lesgeven. Dit zorgt voor frustratie of maakt dat de moed je soms in de schoenen zinkt.

Hoe ga je hiermee om en welke tips en technieken bestaan er om je hiertegen te wapenen? A.d.h.v. heel wat praktijkvoorbeelden bekijken we hoe je op elk niveau van het zorgcontinuüm het beste kan omgaan met deze gedragsproblemen. We laten je gedurende deze dag proeven van heel wat methodieken die we vanuit het M-decreet gaan kaderen.

We frissen reeds gekende technieken op en leggen hierbij interessante accenten. Nieuwe methodieken lichten we kort toe: wie erdoor geprikkeld raakt, kan zich hierin nadien verder verdiepen.

Vanuit de expertise in het BUSO en in combinatie met de ervaring binnen het reguliere onderwijs vanuit GON T3 en T9 => ondersteuningsnetwerk, zal deze lesdag praktisch opgebouwd worden. Kortom het wordt een dag met heel wat frisse ideeën en inspiratie om concreet mee aan de slag te gaan!

Diverse activerende werkvormen voor een heterogene klasgroep

In elke klas is er diversiteit aanwezig. Dit biedt absoluut een meerwaarde. Om dit tot zijn recht te laten komen en alle leerlingen optimaal te stimuleren in hun ontwikkeling is het belangrijk om de lesaanpak hierop af te stemmen.

Leerzorg bij leerproblemen wiskunde en wetenschappen in het s.o.

Wanneer problemen met rekenen en cijfers ernstig blijven en er ondanks begeleiding weinig tot geen vooruitgang merkbaar is, kan er sprake zijn van dyscalculie. In het secundair onderwijs zie je dan problemen bij o.a. wiskunde en wetenschappen. Het uitvoeren van eenvoudige bewerkingen geraakt niet verworven. Formules onthouden is vaak een ramp. Maar ook in het dagelijks leven ervaren deze leerlingen problemen. Hoe lees je een reisschema en kom je op tijd?

Als de rekenstoornis niet (h)erkend en begeleid wordt, kan dit een negatieve invloed hebben op de beeldvorming over de eigen mogelijkheden en het zelfvertrouwen. Hoe kunnen scholen en leerkrachten er mee voor zorgen dat deze leerlingen met of ondanks hun rekenstoornissen hun mogelijkheden ten volle kunnen ontplooien? Hoe passen we deze tips toe in een zeer diverse klas, met verschillende leerlingen met uiteenlopende problemen ?

Via praktijkvoorbeelden en concreet materiaal leren we de kenmerken van leerlingen met dyscalculie herkennen en de problemen (preventief) aanpakken in de klas.

Reageren op agressie-incidenten: een praktijkgericht stappenplan (BaO en s.o.)

Deze nascholing is een herwerking van de nascholing Agressief gedrag van leerlingen en ouders die in het verleden werd aangeboden door CNO.

Agressief gedrag: het komt vaak onverwacht en in ieder geval nooit op het goede moment. Agressie komt niet alleen van leerlingen, soms gaat het om agressief gedrag door ouders of collega’s. Soms kom je in een escalatie terecht, die je maar moeilijk kan keren. Of het nu over verbale, psychologische of fysieke agressie gaat, ernstige of eerder subtiele incidenten, in de klas, op de speelplaats, aan de schoolpoort,… : de impact ervan kan groot zijn.

Hoe kan je best reageren? Wat zeg je (niet)? Wat met lichaamstaal? Hoe zorg je ervoor dat je je kalmte bewaart? Wat met omstaanders?

Focus van deze cursus is het moment van het agressie-incident. We overlopen stap voor stap mogelijkheden, aandachtspunten en valkuilen. De eerste dag geeft je de basis mee, op de tweede dag gaan we aan de hand van je eigen ervaringen de diepte in.

Samen sterker in gezag: Geweldloos Verzet en Nieuwe Autoriteit voor leerkrachten - live online nascholing

Hoe streng mogen we nog zijn? Dit is een vraag die de meeste leerkrachten zich wel eens stellen. Wat mogen we nog eisen van leerlingen? Mogen we nog straffen? Moeten leerlingen niet gewoon doen wat we zeggen, of moeten we over alles onderhandelen met hen? Gezag is in deze tijd geen evidentie meer. Binnen één school leven vaak heel uiteenlopende antwoorden op deze vragen. Dit leidt makkelijk tot escalaties en spiralen van onmacht of tegenagressie, zeker bij aanhoudend probleemgedrag van leerlingen of klasgroepen. Veel leerkrachten zijn daarom op zoek naar een aanpak die meer perspectief biedt.

In deze cursus vertrekken we van de ideeën en instrumenten die ontwikkeld werden door Haim Omer. We onderzoeken wat Nieuwe Autoriteit en Geweldloos Verzet voor jouw klaspraktijk kunnen betekenen.

Geweldloos Verzet en Nieuwe Autoriteit staan voor een aanpak van (ernstig) probleemgedrag met de focus op aanwezigheid, zelfcontrole, het vermijden van escalatie, het uitbouwen van steunnetwerken en eenzijdige acties gericht tegen probleemgedrag, altijd in verbinding met de leerling in kwestie. Geweldloos Verzet kadert binnen een nieuwe invulling van de positie van de leerkracht: niet boven of naast de leerling maar vanuit een volhardende aanwezigheid: “het is mijn taak”, “ik kan niet toelaten”, “ik houd vol”.

Als team van (on)macht naar kracht. Hoe Nieuwe Autoriteit en Geweldloos Verzet implementeren op jouw school? - eerste lesdag als live online nascholing

De thema’s “gezag” en het effectief omgaan met probleemgedrag leven sterk bij leerkrachten en op de meeste scholen. Daarbij overheerst vaak de onmacht: hoe krijgen we meer greep op (onacceptabel gedrag van) onze leerlingen? Heel wat scholen zien in het gedachtegoed en instrumentarium van Nieuwe Autoriteit en Geweldloos Verzet (NA & GV, Haim Omer, Israël) een mogelijk antwoord op deze onmacht en zetten voorzichtig hun eerste stappen in het implementeren ervan.

Aansluiten bij wat leeft in een team (en bij ouders) en van daaruit op zoek gaan naar meer kracht en invloed is geen makkelijke uitdaging. Dit vraagt niet alleen voldoende kennis van NA & GV, maar ook een houding die Nieuwe Autoriteit 'ademt'. Enkel dan kunnen NA & GV geïntroduceerd worden als een basishouding in de gezagsrelatie met leerlingen en in de netwerkrelatie met collega’s en ouders. Het belangrijkste doel is immers dat schoolteams zich samen sterker gaan voelen in hun omgang met leerlingen.

Vanuit het Vormingsnetwerk NAGVopschool begeleiden we al een aantal jaren dergelijke implementatieprocessen. In deze vierdaagse verdiepingscursus delen we onze expertise met iedereen die als 'kartrekker' het gedachtegoed op de eigen school wil introduceren en implementeren.

Conflicten en pesten, complexe thema’s, ingrijpende gebeurtenissen aanpakken met een herstelcirkel

Vechtpartijen, diefstal, pesterijen, een storende klas(groep) geven motivatieverlies en gevoelens van onveiligheid of wrevel, zowel bij leerkrachten, leerlingen als ouders. Vluchtelingenproblematiek, terroristische aanslagen, het leegspuiten van een brandblusser in de klas, de aanwezigheid van een mes op school… dit zijn ideale gelegenheden om te luisteren naar onze leerlingen en om van fouten leermomenten te maken voor alle leerlingen en leraren.

Als we te snel reageren op de symptomen en onze reactie hierop faalt, zal de wrevel en onveiligheid in de groep enkel stijgen en het onaangepast gedrag zal niet stoppen. Ouders worden te snel gealarmeerd, leerlingen geschorst of heel de klas gestraft.

Door een bestraffende benadering verliezen we kansen voor de jongeren om:

 • verantwoordelijkheid op te nemen voor elkaar;
 • waakzaam te zijn voor gedrag dat schade aanricht aan de onderlinge relaties;
 • hun plichten tegenover hun leerkrachten en klasgenoten te begrijpen;
 • deel te nemen aan een democratisch proces om de groepssfeer te herstellen.

Introductie van de herstelgerichte klascirkel is een uitdaging zowel voor leerkracht als leerling. Met deze herstelgerichte aanpak zorgen leerkrachten en leerlingen dat:

 • (klas)herstelcirkels een eerlijk proces krijgen;
 • wraak en vergelding van de overtreders zeldzaam zijn;
 • overtreders meer geneigd zijn hun daad toe te geven als ze weten dat er niet gestraft wordt.

Leerkrachten voelen zich meer tevreden als ze hun leerlingen zien als verantwoordelijke mensen in plaats van slecht functionerende desperado's. Leerlingen tonen verantwoordelijkheid en probleemoplossende vaardigheden als ze hiervoor een toepasbaar forum krijgen. Leerlingen die deelnemen aan een (klas)herstelcirkel vrezen minder voor straf en zijn meer bereid hun verhaal te doen. Het is ook veiliger, vooral voor slachtoffers.

Basiscursus socio-emotionele begeleiding in het s.o. (Wilrijk)

Als startend leerlingenbegeleider, leerkracht of remedial teacher merkt u regelmatig dat socio-emotionele problemen, eventueel gekoppeld aan leerproblemen, uw leerlingen in hun leren hinderen. Deze nascholing wil uw vaardigheid om leerlingen socio-emotioneel te begeleiden, aanscherpen. Hij biedt bruikbare achtergrondinformatie en brengt de basiselementen aan die een rol spelen binnen het begeleidingsproces. Omdat het de bedoeling is de gegeven achtergrond zo concreet mogelijk te vertalen naar de eigen schoolsituatie, vragen wij aan de deelnemers een grote bereidheid om eigen ervaringen in te brengen als werkmateriaal.

Asbest: eenvoudige handelingen

Sinds 16 maart 2006 is een KB van kracht rond de behandeling van asbest in al zijn vormen en toepassingen. Dit KB vermeldt de verplichting voor alle arbeiders en onderhoudspersoneel, die sporadisch of regelmatig met asbest in contact komen, tot het volgen van een gepaste opleiding. Deze opleidingen zijn afhankelijk van de werkzaamheden en frequentie waarmee men met asbest in contact komt. Onderstaande opleiding is specifiek bestemd voor arbeiders die in beperkte mate afbraakwerken uitvoeren. Aangezien in oudere schoolgebouwen, technische installaties, … veelvuldig gebruik gemaakt is van asbesthoudende materialen.

Kaatje Klank. Werken aan klankbewustzijn en -articulatie in de kleuterklas

Vind je het ook zo moeilijk om te beginnen met ontluikende geletterdheid omdat je het gevoel hebt dat jouw kleuters er nog niet aan toe zijn?
Twijfel je over het belang van sommige activiteiten omtrent klankbewustzijn?
En vraag je je af hoe je ook taalzwakkere en anderstalige kleuters mee op die 'klankkar' kan laten springen?
Dan is deze nascholing over de taaleducatieve methode 'Kaatje Klank' iets voor jou!

De methode 'Kaatje Klank' stimuleert op een muzische manier de luister - en spreekvaardigheden en het klankbewustzijn van vierjarige kleuters, als voorbereiding op het leren lezen in de lagere school.
Kaatje Klank onderscheidt zich doordat de methode gebaseerd is op de meest recente wetenschappelijke inzichten.

Rust brengen in je klas

Lopen, rennen, springen, vliegen en weer opstaan... Kleuters krijgen zoveel over hen heen en nemen die onrust mee de klas in. Vaak zijn ze nog niet in staat een grote hoeveelheid prikkels te verwerken. In deze nascholing geven we heel concreet invulling aan de rust die daarvoor nodig is.

Vertrek eens zonder thema

'Vertrek eens zonder thema' is een hot topic. Meer en meer kleuterleerkrachten laten af en toe hun thema's en volgepropte weekschema's los om eens 'echt' tijd te maken voor hun kleuters.
In een sprokkelweek, in een hoekenweek, in een weekje 'tijd maken'...
Wil jij ook ontdekken hoe je meer rust creëert, meer tijd krijgt om mee te spelen, te observeren, te genieten en interesses van kleuters te ontdekken...?
Mis dan zeker deze nascholing niet! Ga voor jezelf op zoek naar jouw evenwicht tussen werken vanuit een thema en werken zonder thema. En groei meer naar je kleuters toe!

Jongeren met extra antennes: over hoogsensitieve jongeren in het s.o. - live online nascholing

Steeds vaker duikt de term hoogsensitief/hooggevoelig op. Hooggevoeligheid is geen stoornis, geen aandoening, maar wel een karaktereigenschap die we aantreffen bij 15-20% van de bevolking. Het gaat om jongeren met een heel fijngevoelig zenuwstelsel. Hierdoor worden alle prikkels van buitenaf en ook van binnenin heel intens beleefd. Hooggevoelige jongeren worden vaak letterlijk overspoeld door de vele prikkels die op hen af komen. Dit resulteert soms in heel druk gedrag of op andere momenten gaan ze zich net terugtrekken.

Zelfverwonding bij jongeren. Hoe kunnen we er op school mee omgaan?

Uit onderzoek bij leerlingen uit scholen in Vlaanderen bleek dat 13% van de jongeren tussen 14 en 17 jaar ooit aan zelfbeschadiging deed. Bij deze cijfers gaat het zowel over zelfverwonding (krassen, snijden...) als over zelfmoordpogingen. Nieuw onderzoek uit 2006 richtte zich enkel op zelfverwonding en kwam tot cijfers van 1 op 5 jongeren die erkenden zichzelf opzettelijk een wonde te hebben toegebracht. Daarna kwam het thema minder in de belangstelling maar sedert 2011 stellen we opnieuw vast dat veel scholen kampen met jongeren die aan zelfverwonding doen.

Voor leerkrachten en leerlingenbegeleiders is het niet makkelijk om hiermee om te gaan. Ook ouders en vrienden voelen meestal onmacht als ze geconfronteerd worden met een jongere die zichzelf verwondt. De eerste opvang en blijvende steun door direct betrokkenen blijkt echter van groot belang te zijn in het hulpverleningsproces.

Weerbaarheid bij leerlingen in het s.o.: een verbindende en actieve methodiek

Weerbaarheid is een term die de laatste jaren in het onderwijs steeds meer onder de aandacht komt. Jongeren lijken vandaag de dag steeds moeilijker 'nee' te kunnen zeggen tegen hun leeftijdsgenoten. Leerlingen worden gepest en weten niet hoe ze op een constructieve wijze voor zichzelf kunnen opkomen. We verwachten van relatief jonge tieners dat ze weten wat het beste voor hen is en hier ook naar handelen. Maar we bieden ze misschien niet altijd de tools om dit te doen.

Supervisiemoment voor vertrouwenspersonen

Vanaf januari 2015 worden alle vertrouwenspersonen verplicht om jaarlijks een supervisiemoment te volgen die aansluit op de “basisopleiding van de beginnende Vertrouwenspersoon”. Het gaat om volledige dag.

Deze opleiding wordt erkend door toezicht op het Welzijn op het Werk als supervisiemoment.

De dag bestaat erin een uitwisseling te krijgen van ervaringen tussen vertrouwenspersonen over praktische casussen, onder begeleiding van de lesgever. Verder wordt er ruimte gelaten voor het deel ‘supervisie’, waarbij er mogelijkheid bestaat om ervaringen vanuit het praktijkveld te bespreken.

Het KB van 10 april 2014 bespreekt uitgebreid de behandeling van psychosociale risico’s op het werk. Het wettelijk kader werd hierbij verruimd. Ook de administratieve verplichtingen van de Vertrouwenspersoon krijgen uitgebreid aandacht.

Co-teaching in de kleuterschool

Steeds meer leerkrachten gaan op zoek naar kansen om op een constructieve wijze samen te werken. Ze ervaren een grote werkdruk en verantwoordelijkheid om in te spelen op de noden van de kleuters. Ze vinden in co-teaching een manier om kennis te delen, om de eigen onderwijspraktijk kritisch onder de loep te nemen en om de ontwikkeling van kleuters nog meer te stimuleren.

Goede toets- en examenvragen formuleren

In deze basisvorming over (schriftelijk) toetsen krijgt “Ik ga toetsen en examens verbeteren” een andere betekenis. Samen met de andere deelnemers bekijk je je eigen toetsmateriaal kritisch en ontdek je hoe je sterke nieuwe vragen kan ontwikkelen.

Personeelsadministratie voor beginners (extra dag voor buso-deelnemers)

Er wordt inzicht geboden in de diverse personeelsdossiers, zowel op het vlak van regelgeving als op dat van praktische uitvoering.

Het spel van kinderen uitbouwen en verdiepen

Deze cursus is een herwerking van de nascholing 'Kleuters prikkelen en boeien'.

Kleuters met ontwikkelingsvoorsprong: leer ze zien! - live online nascholing

Heb je het gevoel dat je:

 • nog maar zelden een kleuter met een ontwikkelingsvoorsprong in je klas hebt gehad of denk je eerder dat ouders denken dat ze een wonderkind op de wereld hebben gezet?
 • deze kinderen graag zou bieden wat ze nodig hebben maar dat je niet weet hoe?

Ben je op zoek naar:

 • de signalen die sterke kleuters uitzenden?
 • geschikt differentiatiemateriaal voor in de klas?

Wil je weten wat je moet doen om het potentieel van deze kinderen gericht te kunnen aanspreken?

Jouw school bouwen of verbouwen?

Kennismaking met AGION en de subsidiëringsmogelijkheden

Investeren in scholenbouw heeft een belangrijk effect op motivatie en prestaties van leerlingen en leerkrachten. Een school bouwen of verbouwen is echter niet geregeld van vandaag op morgen. Als school moet je goed op de hoogte zijn van alle procedures en subsidiemogelijkheden.
Deze opleidingsdag wil je inzicht verschaffen in alle rechten en plichten als school wanneer je bouwt of verbouwt.

De personeelsvergadering: unieke kans om betrokkenheid te creëren

“Een goede directie kan optreden als een buffer. Leerkrachten die meer autonomie krijgen, voelen zich beter. De rol van de directie blijkt cruciaal in hun welbevinden.” (socioloog Filip Van Droogenbroeck, DS 15-04-2016)

In deze cursus belichten we een aantal kansen voor de directeur om de personeelsvergadering als een uniek (maar toch niet het enige!) moment van betrokkenheid en empowerment aan te wenden.

Let me Ed-Tech you! Education technology: meerwaarde van digitaal ondersteund leren binnen een krachtige leeromgeving!

Zal de leraar vervangen worden door een robot vol met digitale snufjes? Zo’n vaart zal het wel niet lopen! Ook in onderwijs dat overstelpt wordt door allerlei digitale tools, blijft de leraar meer dan ooit belangrijk als didactisch expert en als ervaren gids in de wondere wereld van het ‘leren’.
In deze nascholing krijg je als beleidsmaker toelichting bij de veelheid aan termen zoals Education Technology, AI, VR, AR, immersive learning, … Daarnaast zoem je in op de meerwaarde van EdTech binnen een krachtige leeromgeving. Wetenschappelijk onderzoek toont immers aan dat het zorgt voor een verhoging van leerrendement en leerplezier. Bovendien zet het aan tot meer data-ondersteund werken én maakt het de job voor leraren beter werkbaar.

Verken de wondere wereld van de Ed-Tech en digitale didactiek om als poortwachter je schoolteam te gidsen in technologie-ondersteund-leren.

Hoe leergemeenschappen coachen als basis voor schoolontwikkeling? Praktijkgericht opleidingstraject voor procescoaches

Onderzoek toont aan dat leergemeenschappen het leren en ontwikkelen van leerkrachten stimuleert en hen helpt om met veranderingen om te gaan. In het onderwijskwaliteitskader vormt deze manier van leiderschap delen dan ook logischerwijze een rode draad.
Essentieel voor het succes en de kwaliteit is hierbij de procescoach die de leergemeenschap in goede banen leidt. Tijdens deze opleidingsdag krijg je zicht op de rol(len) van de procescoach en oefen je enkele essentiële vaardigheden in.

Idealiter volgde je reeds de nascholing ‘Team school! Leergemeenschappen als basis voor schoolontwikkeling’ of ‘Als schoolleider leiding geven aan lerende netwerken’. Dit is echter geen must.

Aanvangsbegeleiding: hoe maak je hier een volwaardig HR-instrument van?

Aanvangsbegeleiding is een plicht en een recht. Als directeur moet je meer doen dan gewoon de uren aan iemand toewijzen. Je doel is immers de starter snel op een professioneel groeipad op maat te zetten. Je rekent daarbij op de mentor(en) maar ook op collega’s. Elkaar wederzijds inspireren en ondersteunen is hierbij essentieel.

De klassenraad gecoacht!

Als directeur of coördinator sleutelen aan de klassenraad

Klassenraden zijn een belangrijk instrument voor het sturen en opvolgen van zowel het individuele groeiproces van een leerling als van het dynamisch proces van een groep/klas. Vaak verlopen klassenraden echter inefficiënt met als gevolg dat er weinig of niets concreet uit resulteert.

Het is geen evidentie om binnen een beperkt tijdsbestek een klassenraad te begeleiden. Een bespreking houden over leerlingen waar leerkrachten met tevredenheid op terugkijken en waar leerlingen achteraf ook zinvolle feedback over ontvangen, is vaak een moeilijke oefening. Hoe kan je een klassenraad als een efficiënt werkinstrument gebruiken binnen een leerkrachtenteam en als klassenleerkracht?

ICT-beleid op school: een algemene visie en aanpak, zowel pedagogisch als technisch - live online nascholing

Een degelijk ICT-beleidsplan is de basis voor een goede ICT werking op school.
Deze nascholing is gericht aan directies en beleidmedewerkers. We bieden een structuur aan die hanteerbaar is bij de opzet van een ICT-beleidsplan en doorlopen alle elementen die aan bod dienen te komen.

Omgaan met weerstand bij veranderingsprocessen - deels als live online nascholing

Bij veranderingsprocessen in organisaties is er bijna altijd sprake van weerstand. Tijdens de opleiding ga je in op wat weerstand precies is (op organisatie-, groeps- en individueel niveau), redenen waarom mensen weerstand vertonen en hoe die weerstand wordt geuit.

Help, ex-OKAN-leerlingen op mijn school! Tips en tools om een stevig beleid op te zetten - live online nascholing

Ex-OKAN leerlingen, taalzwakke leerlingen op school, in de klas… Steeds meer scholen komen ermee in aanraking en willen er een succes van maken. Daarom is het belangrijk om een stevig beleid op te zetten. In deze vorming gaan we voor een TO-TAALBELEID.

Vaak gaat het niet alleen om ‘taal’drempels, maar zijn er ook andere zoals culturele, religieuze of socio-economische drempels die beletten dat jongeren successen boeken. Wat zijn die knelpunten precies? Waarover struikelen leerlingen? Hoe merk ik dat? Hoe meet ik de taalwinst? Welke aanzetten zijn nodig op school? Hoe krijg ik iedereen mee in die visie? Wat werkt en wat werkt niet? Hoe gaan we concreet in de klas aan de slag? Zijn er tips en tools? Vele vragen die we overzichtelijk gaan bundelen en behandelen. We geven zo veel mogelijk aanzetten voor de eigen context mee.

Tot slot formuleren we tien tips voor het ‘talig’ werken met deze doelgroep en tien tips voor werken in diversiteit in elke school.

Deontologisch omgaan met onbetaalde schoolfacturen

Steeds meer richt de Vlaamse media zich op de problematiek van onbetaalde facturen waarbij preventie maar ook alternatieven voor een mogelijke oplossing steeds belangrijker worden. Wat kan je als school doen om zo min mogelijk onbetaalde facturen te hebben en wat zijn je mogelijkheden eens een ouder niet meer reageert? Is de perceptie van de media omtrent de schuldenindustrie correct en wat doen alle externe spelers daadwerkelijk? Binnen deze opleiding borduur je nadrukkelijk op de ervaringen van alle collega’s binnen het onderwijs en maak je kennis met juridische en telefonische rollenspellen binnen dit thema.

Gedrag positief beïnvloeden - met kinderen samen werken aan oplossingen

Bij herhaald probleemgedrag belanden leerkrachten en leerlingen nogal eens in een negatieve vicieuze cirkel. Uiteindelijk overheerst onmacht: wat moéten we nog met dit kind (of deze groep)? Het oplossingsgericht werken biedt een verfrissende, nieuwe kijk op moeilijk gedrag.

In deze nascholing presenteren we je een leuke methode om kinderen te ondersteunen in hun functioneren, die ontwikkeld werd door o.a. Insoo Kim Berg en Ben Furman (Kids’ skills). Vertrekkend vanuit problemen, zoals die ervaren worden door kind en/of leerkracht, ga je samen met het kind (en z’n ouders) op zoek naar oplossingen. Daarbij worden de eigen competenties van het kind maximaal aangeboord. De leerkracht bepaalt samen met het kind doelen en helpt het in kleine stapjes z’n functioneren verbeteren. Hulpmiddelen daarbij zijn vooral goede vragen, die je op een gepaste manier leert gebruiken. Je maakt in deze nascholing ook kennis met enkele kant-en-klare materialen, die je ter ondersteuning kan gebruiken.

Strategisch omgaan met regel-/normovertredend gedrag in de klas

Het leren van de jongere krijgt in iedere vorm van onderwijs gestalte in de ontmoeting tussen de jongere en de leerkracht. In deze ontmoeting is het hanteren van regel-/normovertredend gedrag een wezenlijk onderdeel van het klasgebeuren. Naast de kansen die de interactie in conflictsituaties biedt voor zowel leerkracht als jongere is de vraag naar de invloed van regel- en normovertredend gedrag op de klasgroep en op het leerkrachtenteam minstens even interessant.

Vooraleer ons te richten op een conflicthanteringsstrategie is een bezinning over de wijze waarop we regels, normen en waarden hanteren in de klas verhelderend. We blijven hier stilstaan bij de vraag hoe je met jongeren kunt werken rond regels en normen. Regel- en normovertredend gedrag krijgt betekenis doordat je als leerkracht betekenis geeft aan dit gedrag. We proberen conflicten te waarderen als essentiële gebeurtenissen binnen het opvoedingsproces.

Perzen, Grieken en pseudohistorici

Na 9/11 werd een verouderde visie op het verleden uit welverdiende vergetelheid teruggebracht: namelijk dat Oost en West in een quasi-eeuwig conflict waren verwikkeld, waarbij de Perzische Oorlogen een sleutelgebeurtenis zouden zijn geweest. Hadden de Perzen, met hun mystieke en despotische cultuur, de Grieken verslagen, dan zouden we geen vrijheid, democratie, filosofie, kunst en humanisme hebben gehad. Niet alleen is dit onzin, het is ook gevaarlijke onzin.
In deze nascholingsbijeenkomst komen de historiografische, kentheoretische problemen aan de orde en wordt gepleit voor een professionelere omgang met het verleden om politiek misbruik te verhinderen.

Binnenvaart, van theorie tot praktijk - live online nascholing

Door meer in te zetten op de binnenvaart is er nog veel milieuwinst te behalen. De ‘Green Deal’ van de Europese Commissie heeft tot doel de transportemissies te verminderen door een zo groot mogelijk deel van de vracht die over de weg wordt vervoerd, te verplaatsen naar de binnenvaart (modal shift). De troeven van de binnenvaart zijn onvoldoende gekend. Digitalisering, diversifiëring, verduurzaming, innovatieve initiatieven zijn enkele uitdagingen van de sector, maar ook het invullen van de arbeidsplaatsen (+3 000 tegen 2030).
Kennis maken met de binnenvaart staat voorop in dit programma.

De beste start - Taalverwerving en meertaligheid bij het jonge kind

Niets lijkt zo vanzelfsprekend als de manier waarop lachende en huilende baby’s uitgroeien tot sprekende kinderen. Taalontwikkeling is nochtans het resultaat van vele factoren die op een ingewikkelde manier op elkaar inspelen. De taalontwikkeling is vooral afhankelijk van het totale groeiproces dat kinderen doormaken. En omgekeerd speelt de taal ook een belangrijke rol in de verdere totale ontwikkeling. Spreken, denken, de wereld verkennen, fantaseren en zich sociaal gedragen beïnvloeden elkaar voortdurend.

In drie los van elkaar te volgen cursussen ‘De beste start’ bekijken we hoe we de taalontwikkeling van peuters en kleuters optimaal kunnen stimuleren, via de dagelijkse activiteiten en interacties in de klas. Deze cursussen kunnen apart gevolgd worden, of samen als een volledig traject. Indien je het volledige traject volgt, dan krijg je 25 euro korting op de totaalkost.

De beste start – Taalontwikkeling en het stille kind

Niets lijkt zo vanzelfsprekend als de manier waarop lachende en huilende baby’s uitgroeien tot sprekende kinderen. Taalontwikkeling is nochtans het resultaat van vele factoren die op een ingewikkelde manier op elkaar inspelen. De taalontwikkeling is vooral afhankelijk van het totale groeiproces dat kinderen doormaken. En omgekeerd speelt de taal ook een belangrijke rol in de verdere totale ontwikkeling. Spreken, denken, de wereld verkennen, fantaseren en zich sociaal gedragen beïnvloeden elkaar voortdurend.

In drie los van elkaar te volgen cursussen ‘De beste start’ bekijken we hoe we de taalontwikkeling van peuters en kleuters optimaal kunnen stimuleren, via de dagelijkse activiteiten en interacties in de klas. Deze cursussen kunnen apart gevolgd worden, of samen als een volledig traject. Indien je het volledige traject volgt, dan krijg je 25 euro korting op de totaalkost.

Help! Een moeilijke klasgroep in het lager onderwijs

Deze nascholing werd eerder aangeboden onder de titel 'een positief klasklimaat, het hele jaar door'.

Leerkrachten signaleren vaak dat een groep leerlingen hen “ontglipt”. En dan zijn er een aantal typische valkuilen waarin ze trappen:

 • meer en meer zelf de touwtjes in handen nemen;
 • interactie tussen leerlingen zoveel mogelijk vermijden;
 • de invloed van leiders proberen in te perken.

Dit heeft niet altijd zo’n goed resultaat tot gevolg!

In deze nascholing gaan we uit van een aantal groepswetten. We bekijken hoe deze de sfeer in een klas bepalen en hoe we inzicht in deze groepswetten als leerkracht kunnen gebruiken om de klassfeer te sturen naar een aangenamer leer- en leefklimaat.

Krachtig en positief evalueren

Breed evalueren van wiskunde, taal, muzische vakken, LO en WO, zelfevaluaties, portfolio, peer-assessment en anders rapporteren. Geen enkele uitdaging gaan we uit de weg! De aandacht voor nieuwe en andere evaluatievormen is groter dan ooit tevoren. Traditionele evaluatievormen schieten immers op behoorlijk wat terreinen tekort. Daarmee komt meteen de vraag naar heldere en concrete voorbeelden om breed, anders en competentiegericht te evalueren. De vorming geeft houvast rond de onderliggende visie van dit breed evalueren. Het gaat immers over meer dan het gebruik van een aantal trendgevoelige evaluatietools. Het gaat over een andere manier van kijken. Dit 'anders kijken' wordt concreet gemaakt en vertaald naar de realiteit van de lagere school. Hierbij worden veel concrete voorbeelden van breed evalueren aangereikt en besproken.

Metend rekenen voor rekenzwakke kinderen

Metend rekenen kom je overal in onze omgeving tegen. Deze verbondenheid met de realiteit maakt dat niemand op volwassen leeftijd ontsnapt aan het omgaan met metend rekenen. Voor rekenzwakke kinderen is dat slecht nieuws. Metend rekenen is voor hen bijna steeds een struikelblok. Hoe kunnen we differentiërend en gericht rekenzwakke kinderen met deze materie helpen?

Cognitief begaafde leerlingen in het secundair onderwijs - Differentiëren voor leerlingen die meer uitdaging nodig hebben

Hoogbegaafdheid is een gave voor veel leerlingen, maar toch zijn er steeds weer leerlingen die problemen ondervinden door een minder adequate begeleiding in scholen. De zorg voor cognitief begaafde leerlingen wordt dan ook steeds meer gezien als een onderdeel van het totale zorgpakket.

Rapporteren is rond groei communiceren

Na gedifferentieerd lesgeven volgt vanzelf een ander evaluatiebeleid waaruit zal blijken dat ook het rapporteren anders kan en moet. Met het rapporteren beken je kleur: het is de toetssteen om te zien of je je beloftes nakomt. Als de schoolvisie het hele kind centraal zet, moet dit ook blijken in de rapportering. Als ouderbetrokkenheid een pijler is, hoe communiceren we dan? Bij rapporteren zijn er best wat belanghebbenden: de leerling in de eerste plaats, de ouders, de leerkracht, de ganse school, de directie. We vertrekken vanuit kindperspectief. Het rapporteren zou groei moeten kunnen bevorderen en het leerproces sturen. Rapporteren is rond groei communiceren en we vragen ons luidop af of we daarvoor punten nodig hebben?

Rekenzwakke leerlingen begeleiden bij rekentaal en het oplossen van vraagstukken

Deze nascholing werd eerder aangeboden onder de titel 'Rekentaal, topje van de rekenberg in het lager onderwijs'.

Rekenen is al een complexe vaardigheid op zich maar op het ogenblik dat taal zich ermee gaat moeien, wordt het voor veel kinderen al snel een valkuil. Soms op het niveau van de terminologie zelf, soms op het niveau van de complexiteit van de procedure, soms op het niveau van een onbegrepen context. En toch is het net in deze oefeningen dat de rekensituaties uit de werkelijkheid geoefend worden. Hoe kunnen we hen helpen?

Laat elk kind schitteren! Actieve workshop rond muzische vorming op school

Muzische vorming in de klas: waarom is dat belangrijk en hoe begin ik eraan? We geven je graag bruikbare handvaten!

Beter én graag lezen voor elke leerling: naar een duurzaam leesbeleid op school

Het staat buiten kijf dat lezen een sleutelvaardigheid is op school en ook breder voor het participeren aan het dagelijkse leven in onze hedendaagse maatschappij. Talrijke (inter)nationale studies wijzen er immers op dat goed en graag lezen samenhangt met schools en maatschappelijk succes. Bovendien blijkt uit deze studies dat een leesbevorderend klimaat in de klas en op school cruciaal is om op een positieve manier te sleutelen aan de leesmotivatie en -vaardigheid van leerlingen. Een sterk uitgewerkt leesbeleid vormt daarbij een belangrijke meerwaarde.

Ik daag je uit, want ik geloof in jou! Over het belang van hoge verwachtingen van de leraar en de leerling

Heb je het gevoel dat je de lat steeds lager moet leggen in de klas? Gaat dat in tegen jouw buikgevoel?
Dan heb je gelijk: hoge verwachtingen van leraren over de leerprestaties van hun leerlingen zijn zeer belangrijk in onderwijs!

Een HRM-groeipad voor middenkaderleden - Jaar 1

Tijdens het (driejarig) traject voor middenkaderleden vormt jouw unieke positie op school de rode draad. Je leidt maar wordt ook geleid, je bent heel gedreven en enthousiast maar merkt dat dat enthousiasme niet altijd gedeeld wordt, je bent collega of toch weer niet, ... Deze positie plaatst je voor uitdagingen die specifieke vaardigheden vragen. Gesprekstechnieken, verbindende communicatie, inspirerend coachen, omgaan met moeilijke collega's, aandacht voor jezelf, het is slechts een greep uit het rijke aanbod van deze opleiding.

Timemanagement en persoonlijke organisatie - voor directie en ondersteunend personeel

Werken in het onderwijs betekent gegarandeerd dat je niet altijd op voorhand het verloop van je dag kan vastleggen. Dit is uiteraard zeer boeiend en zorgt voor de nodige afwisseling, anderzijds kan het eveneens het gevoel geven dat je niets doet van wat je wenst te doen...
Veel afwisseling en een continue stroom van input is niet enkel een kenmerk van het onderwijs, het is eigen aan onze huidige samenleving.

Hoogbegaafde leerlingen hebben jou nodig! - live online nascholing

Vraag je je ook wel eens af wat hoogbegaafdheid betekent want het lijkt wel of iedereen er een eigen visie op heeft?

Heb jij een hoogbegaafde leerling in de klas en vraag je je soms af wat hiervoor te doen? Ben je benieuwd hoe het komt dat niet alle hoogbegaafde leerlingen schitterende resultaten behalen? Wil je weten wat hen kan belemmeren hun potentieel te benutten? Wil je graag tips om met hoogbegaafde en sterke leerlingen om te gaan in je klas en op je school?

Sterk onderwijs maak je samen, over organisatie van zorg en co-teaching in het BaO

Co-teaching werkt! Maar hoe begin je eraan? En waarom zou je afstappen van 'niveaugroepjes uit de klas halen' en meer geïntegreerd werken?

Hoe met taalspelletjes (de taalvaardigheid van) taalzwakke leerlingen stimuleren?

Kinderen leren door te spelen. Ze leren taal door in interactie te treden. Hoe kunnen wij optimaal gebruik maken van spelletjes om kinderen te stimuleren in hun taalontwikkeling? Met taalspelletjes vinden kinderen, zelfs de zwakste of de minst taalvaardige, het leuk en fijn om aan het woord te komen en meer taal te ontdekken en te leren.

Rekenmoeilijkheden in het eerste leerjaar herkennen, begrijpen en opvangen

Kleuters die richting lagere school gaan, zijn ervan overtuigd… Ze zullen leren lezen, schrijven en ook rekenen. Leerkrachten weten dat dat niet voor alle kinderen evident is.

In deze nascholing bekijken we waarom sommige kinderen het tellen, het aanvankelijke getalbegrip, de eerste rekenopdrachten niet onder de knie krijgen en hoe je voor hen een wezenlijk verschil kan maken. Je vertrekt vanuit de observatie en een ondersteunend denkkader om te komen tot concrete, speelse inoefensuggesties.

Rekenmoeilijkheden in het tweede leerjaar herkennen, begrijpen en opvangen

Je weet dat de 2de klas op rekengebied best pittig is. De vier hoofdbewerkingen worden aangebracht. De kinderen moeten grip krijgen op ons getalsysteem en de eerste procedures passeren de revue. Dat gaat niet altijd goed. Je kent wellicht kinderen die al met een rekenachterstand aan de 2de klas beginnen. En je kreeg wellicht te maken met kinderen die de cijfers binnen de getallen hardnekkig blijven omwisselen, of die de overbrugging niet onder de knie krijgen, of voor wie de automatisatie van de maaltafels maar niet wil lukken.

In deze nascholing komen deze, en nog veel andere moeilijkheden, aan bod. Wat maakt dat sommige kinderen deze vaardigheden niet beheerst krijgen en – vooral – wat kan je als leerkracht of binnen de zorg doen om hen te helpen!

Huiswerk als motiverende bijdrage in het leerproces van kinderen

In deze nascholing ligt de focus op huiswerk als zinvolle, uitdagende en motiverende bijdrage in het leerproces van kinderen. Visie op leren, vertaald in een haalbaar en accuraat huiswerkbeleid, staat hierbij centraal.

Schoolwerkplan als hefboom voor onderwijskwaliteit

Ben je op zoek naar een nieuwe benadering voor je schoolwerkplan? Droom je van een bruikbaar, integraal plan dat tot stand komt door de medewerking van heel wat belanghebbenden en gedragen wordt door de overgrote meerderheid van je schoolteam? Wil je ook weten hoe het werkt? Dan wil je misschien wel kennismaken met een format dat aan alle decretale eisen voldoet en bovendien ook gelinkt is aan het referentiekader voor onderwijskwaliteit.

Kinderen met ontwikkelingsdysfasie in de klas: kenmerken, gevolgen, tips en tricks

Ontwikkelingsdysfasie is een hardnekkige aangeboren taalontwikkelingsstoornis.
Kinderen met ‘dysfasie’ verwerven spraak en taal erg moeizaam, kunnen zich vaak onvoldoende verstaanbaar maken en begrijpen niet altijd wat er gezegd wordt.

Dysfasie kan niet alleen het schoolse leren bedreigen, maar ook aanleiding geven tot een verhoogd risico op problemen in de sociale en emotionele ontwikkeling.

Terbeschikkingstelling wegens ontstentenis van betrekking (beginners) - met extra aandacht voor nieuwe regelgeving rond Vlaamse reaffectatiecommissie

Wat gebeurt er met vastbenoemde personeelsleden bij een daling van het aantal leerlingen zodat je ze onmogelijk dezelfde titularisopdrachten kan terug geven bij het begin van het volgende schooljaar?

Leerlijn tekstueel programmeren: Python en de online co-teacher Dodona

De nieuwe eindtermen informatica voor de 2de graad voorspellen verder te bouwen op de vernieuwde eindtermen voor de 1ste graad met o.a. computationeel denken. Vertalen we dit naar de 2de graad, dan komt het kennismaken met tekstueel programmeren in het vizier.
Het bedenken en implementeren van algoritmen in een relatief eenvoudige programmeertaal zoals Python ligt dankzij de online co-teacher Dodona binnen het bereik van zowel leerkrachten als leerlingen van de 2de graad.

Energie heb je en kracht oefen je uit op!

In deze nascholing krijg je de inhoud, experimenten en activiteiten aangereikt om de leerplandoelstllingen kracht en energie te bereiken. Dit gebeurt aan de hand van uitgewerkte, concrete voorbeelden en materiaal dat digitaal ter beschikking wordt gesteld.

Klimaatopwarming en Antarctica - Oceans are rising, so get informed

Koen Meirlaen ging gedurende 3 maanden met klimaatwetenschappers op onderzoek in Antarctica. Vanuit deze expertise werkte hij het project ‘Oceans are rising, so get informed’ uit met de bijhorende klimaatwebsite www.sogetinformed.com.

TRAJECT: Start to lesson study - Samen de klaspraktijk voor leerlingen verbeteren

Wil jij jouw onderwijs nog beter afstemmen op je leerlingen? Wil je samen met jouw collega’s aan de slag als onderzoeker in de eigen klaspraktijk? Bekijk lesgeven eens door een andere bril en start met Lesson Study. Lesson Study is een methode voor zelf-professionalisering, waarbij je in een team van twee leraren een kleinschalig onderzoek opzet in je klas. Je vertrekt vanuit een concrete onderzoeksvraag en ontwerpt samen een onderzoeksles om de klaspraktijk voor (een groep) leerlingen te verbeteren. Je verzamelt data bij je leerlingen en kijkt zo na of het vooropgestelde doel bereikt is.

Dyscalculie in de eerste graad van de B-stroom, hoe kunnen leerkrachten helpen?

Dyscalculie bestaat, zoveel is duidelijk. Natuurlijk wil je de betrokken leerlingen optimaal ondersteunen zonder het curriculum van je vak in het gedrang te brengen. Geen gemakkelijke taak, vooral omdat veel van de moeilijkheden ontstonden in de lagere school. In deze cursus tonen we hoe je dit, zo concreet mogelijk, kan aanpakken. Er is veel ruimte voor interactie, voor vragen en voor bespreking van specifieke situaties.

Co-teaching en vlinderleerkrachten inzetten als middel voor flexibele leertrajecten: hoe doe je dat?

De heterogeniteit in de samenleving neemt alsmaar toe. Logischerwijze merk je dit ook in de klas.
Hoe kan je hiermee omgaan op je school? Hoe kan je ervoor zorgen dat dit een meerwaarde is in de klaspraktijk? Flexibele leertrajecten voor een steeds groter wordende heterogene groep leerlingen, zijn hier als het ware een must. Je kunt zo laten inspelen op de individuele noden van leerlingen en op deze manier hun leermotivatie verhogen. Om dit praktisch te organiseren kan je vlinderleerkrachten inschakelen en vormen van co-teaching stimuleren. Op deze manier daag je leerlingen uit die het 'gemakkelijk' lijken te hebben, en creëer je ruimte om leerlingen te remediëren die extra uitleg kunnen gebruiken.

Het schoolwerkplan als hefboom voor onderwijskwaliteit (secundair onderwijs)

Ben je op zoek naar een nieuwe benadering voor je schoolwerkplan? Droom je van een bruikbaar, integraal plan dat tot stand komt door de medewerking van heel wat belanghebbenden en gedragen wordt door de overgrote meerderheid van je schoolteam? Wil je ook weten hoe het werkt? Dan wil je misschien wel kennismaken met een format dat aan alle decretale eisen voldoet en bovendien ook gelinkt is aan het referentiekader voor onderwijskwaliteit.

De privacywetgeving GDPR toegepast op verschillende aspecten van de leerlingenbegeleiding: wat kan en wat kan niet (meer)?

Als je leerlingen begeleidt, verwerk je uiteraard samen met je collega’s veel (gevoelige) informatie van die leerlingen Deze nascholing leert je, telkens vanuit concrete voorbeelden en cases, de gevolgen van de privacywetgeving GDPR voor het individuele leerlingendossier, het leerlingvolgsysteem in zijn geheel en voor de werking van leerlingenbegeleiding op jouw school, correct in te schatten. We delen hierbij beleidstips, praktische adviezen en “best practices” om de vertaalslag naar de eigen school makkelijker te kunnen maken.

Mathematiseren

Sinds de vorige leerplanherziening is het onderdeel mathematiseren verplicht in de 3de graad tso van het Katholiek Onderwijs Vlaanderen en facultatief in de leerplannen van de andere netten.

Bij mathematiseeropdrachten proberen de leerlingen (individueel of in groep) hun wiskundekennis zo adequaat mogelijk te gebruiken om tot een geschikte oplossing te komen van een probleem.

Dossier jaarlijkse inlichtingen en onderwijsactualia buso

Bij de start van het schooljaar dient elke BuSO-school verschillende elementen op te nemen in het dossier jaarlijkse inlichtingen. Hoe is dit dossier precies samengesteld en waar kan je de nodige informatie vinden? Je krijgt toelichting bij onderwerpen als omkadering (algemeen en in het kader van het ondersteuningsnetwerk), extra lesuren, ambten onderwijzend en ander personeel.
Daarnaast focus je op de nieuwigheden van het nieuwe schooljaar, meer bepaald voor buso.

Kwaliteitszorg: lezen en interpreteren van gegevens uit ‘Mijn onderwijs’ en de schoolportretten van de onderwijsinspectie als basis voor informatiegestuurd schoolbeleid

Binnen kwaliteitszorg vormt informatie een krachtige hefboom om een helder zicht te krijgen op de beginsituatie van de school en de resultaten van het beleid. Via Mijn onderwijs stelt de overheid boeiende gegevens ter beschikking van de school. Daarnaast bestaat de mogelijkheid om de schoolportretten van de eigen school bij de onderwijsinspectie op te vragen. Misschien ontbreekt de tijd om deze rijke informatie te analyseren en op zoek te gaan naar kansen om je schoolbeleid te sturen en te ondersteunen door krachtige informatie. Tijdens deze nascholing krijg je daarom meteen de kans om samen de informatie over jouw school door te nemen zodat je informatiegestuurd aan de slag kan.

Functionerings- en evaluatiegesprekken

Welke directeur droomt niet van een goede verstandhouding met zijn personeel? Hoe heerlijk zou het zijn mocht de hele personeelsgroep eensgezind en blijgezind de gemeenschappelijke doelen kennen, de grenzen bewaken, de afspraken nakomen? Bieden functioneringsgesprekken en evaluatiegesprekken daartoe een meerwaarde of vragen ze vooral veel werk, dat bovendien weinig oplevert? Kortom, lust of last?

Oplossingsgericht coachen van schoolteams

Veel scholen ervaren het oplossingsgerichte coachen als erg verfrissend vanwege de focus op een positieve toekomst in plaats van op een negatieve actuele toestand.

Interne kwaliteitszorg

Hoe kan een school op een aanvaardbare en realistische manier aandacht besteden aan kwaliteitszorg? (module van 2 dagen)

Personeelsadministratie voor beginners - (groten)deels live online nascholing: enkel dag 2 contactonderwijs

Als medewerker van een personeelssecretariaat ben je verantwoordelijk voor een correcte administratieve opvolging van een veelheid aan personeelsdossiers. Daarnaast sta je in voor een kwaliteitsvolle dienstverlening en kan men bij jou terecht voor informatie rond personeelsreglementering. Tijdens dit traject krijg je als beginnend medewerker van een personeelsdienst inzicht in de complexe wereld van de diverse personeelsdossiers, kan je aan de slag met de administratieve verwerking en controle van een opdrachtverdeling, kan je de terzake doende regelgeving raadplegen en interpreteren en kan je dit alles op een overzichtelijke manier praktisch uitvoeren en opvolgen.
De lesgevers bezorgen vanuit hun praktijkervaringen informatie en voorbeelden. Om eigen accenten te kunnen leggen voor de verschillende onderwijsnetten wordt lesdag twee opgesplitst, enerzijds voor cursisten vrij gesubsidieerd secundair onderwijs en anderzijds voor cursisten gemeenschapsonderwijs.

Hoe doe je ze al sprekend leren? Beter en aangenamer groepswerk dankzij exploratieve gesprekken

Vaak rendeert groepswerk niet echt: veel decibels, weinig leren. Ofwel hoor je vooral uitspraken als ‘Ja, dat is het!’ en ‘Nee, dat is niet waar’, ofwel gaan leerlingen gauw akkoord met wat de slimste zegt om er vanaf te zijn. En dan is er nog die ene leerling die het gesprek domineert en die ander die nauwelijks wat zegt. Hoe krijgen we de nutteloze decibels naar beneden? Hoe kunnen leerlingen al pratend echt van elkaar leren? Kortom, hoe kunnen we groepsgesprekken effectiever maken? Een nieuwe aanpak die focust op het spreken zelf, wijst de weg.

Actief aan de slag met het thema voortplanting

Voor sommige leerkrachten is voortplanting het thema van het jaar, andere gaan er liever als een speer doorheen.

Basiscursus communicatie en training

Horen, zien en zwijgen... het lijkt zo makkelijk en is toch zo moeilijk. Leerlingen en hun ouders, collega's, willen zich gezien, gehoord en begrepen voelen. Hoe vind je daarin de juiste weg?

Effectief communiceren is een vaardigheid die je kan aanleren en trainen. Zowel in individuele gesprekken als in interactie met een werkgroep of klas, kan het 'begrijpen' van communicatie een meerwaarde vormen. In deze nascholing krijg je inzicht in de mechanismen van menselijke communicatie, in het communiceren via taal en lichaamstaal. Het helpt je in de omgang met anderen wanneer je je bewust wordt van de effecten van jouw 'horen, zien en zwijgen'.

We werken interactief en liefst vanuit jouw ervaringen als deelnemer. Je analyseert de rol van je eigen interpretatiekader en verbreedt dit naar een groeigericht kijken en communiceren. Je krijgt handvatten om de brug te slaan tussen leerlingen, ouders en leerkrachten.

'Horen, zien en zwijgen' geeft een inleidende, praktische kijk op je communicatievaardigheden. Van daaruit kan je verdiepen naar bv. "Hoe motiveer ik leerlingen?", "Hoe ga ik om met lastige situaties?", "Hoe organiseer ik mijn klasmanagement?", e.a.

Oplossingsgericht aan de slag met (on)gemotiveerde jongeren (s.o.) (Antwerpen)

Veel jongeren lijken nauwelijks gemotiveerd om hun best te doen op school. En later dan? Hoe kunnen we onze jongeren blijvend motiveren? Van zodra een schooljaar enkele weken bezig is, wordt dit een uitdaging. Hoe herken ik motivatieproblemen en hoe kan ik deze voorkomen of ombuigen? Motiverend lesgeven... is immers ook wederzijds beïnvloeden.

Tijdens de eerste dag staan we stil bij wat motivatie precies is en hoe we het kunnen begrijpen. We verkennen enkele basisprincipes (zelfdeterminatietheorie) om er gemotiveerd in je les mee aan de slag te gaan. Inzicht in de oorzaken van demotivatie kan je ook helpen om preventief te werken. We zetten de laatste inzichten uit motivatie-onderzoek om in wat motiverend werkt in de klas.

Op de tweede dag focussen we ook op je persoonlijke coachhouding: hoe kan je motiverende gesprekstechnieken inzetten in het oplossingsgericht coachen van jongeren? Hoe kan je ondersteuning bieden om jongeren te helpen terug de nodige energie te vinden om zichzelf te motiveren? Er is gelegenheid tot oefenen (eigen situaties), nabespreking en feedback.

Zelfzorg. Als je het als leerkracht goed hebt, hebben de leerlingen het goed met jou?

Veel leerkrachten zijn begaan met het welzijn van hun leerlingen. Zowel op het vlak van de cognitieve invulling als op het vlak van het sociale emotionele welzijn. Deze leerkrachten geven dan ook enorm veel van zichzelf om het de leerlingen naar hun zin te maken... Maar wat 'nemen' ze voor zichzelf? Hoe zorgen zij ervoor dat ze de balans bewaren?

Diep gaan met online supertools voor taalleerkrachten: let’s get into it! - live online nascholing

In het verleden kon je “Supertools voor supertaalleerkrachten” volgen waarbij in een soort show-and-tellmoment een hele batterij aan tools passeerden.
In deze nascholing nemen we onze tijd voor elk van deze tools. We spitten de mogelijkheden uit en je krijgt zelf de tijd om concrete voorbeelden te maken die aansluiten bij je eigen lespraktijk.
Op het einde van de dag heb je het in de vingers om digitale evaluaties te maken, online te testen, spreekoefeningen, luisteroefeningen, story-telling uit te proberen. Wat we zelf ervaren hebben, kunnen we wellicht beter overbrengen aan de leerlingen.

Lastig gedrag in de klas en op school: voorkomen én aanpakken

Lastig gedrag van leerlingen, klassen waar je schoorvoetend naartoe gaat... Het zijn herkenbare situaties voor elke leerkracht. Tovermiddeltjes zijn er niet, dus ook deze tweedaagse zal niet alle problemen oplossen, maar het effect van deze vorming kan je helpen er minder stress aan over te houden.

Een aantal inzichten, technieken en strategieën kunnen ertoe bijdragen dat ieders balans tussen 'krachten en lasten' langer in evenwicht blijft...

In deze tweedaagse vorming focussen we vooral op preventief handelen: "Hoe kunnen we lastig gedrag voorkomen? Wat kan ik als leerkracht doen?"

Nadien bekijken we hoe je de problemen van lastig leerlingengedrag beheersbaar kan maken voor jezelf, samen met collega's en het schoolbeleid. Deelnemen samen met collega's van de eigen school is een meerwaarde voor de implementatie van de inhoud van deze vorming.

Faalangst in het s.o. (Wilrijk)

Bang om te mislukken, bang om niet aan de verwachtingen te voldoen die ouders, leerkrachten of de jongere zelf vooropstellen. Faalangst kent iedereen: je voelt het in situaties waarin je een prestatie moet leveren die anderen beoordelen. Het wordt een probleem als het je overspoelt en ontwricht.

Aandacht besteden aan faalangst op school is meer dan de aanwezigheid van een coach of faalangsttrainingen. Tijdens elke les kan indirect gewerkt worden rond deze vorm van angst. Aanpak van faalangst begint IN de les: wat heeft deze jongere nodig? Hoe vermijd je dat een jongere leert om hulpeloos te reageren? Hoe kan je het verschil tussen faalangst en gezonde taakspanning benaderen? Hier zetten we de bril van het handelingsgericht werken op. Ook de minder faalangstige leerling haalt hier voordeel uit.

Van de deelnemers wordt verwacht op een interactieve manier het aangebrachte kader aan hun klas/schoolrealiteit te koppelen. Concrete cases kunnen besproken worden als toets van wat aangebracht wordt.

Taalvaardigheid als brug tussen secundair en hoger onderwijs

Met schijnbare regelmaat van de klok verschijnen er (inter)nationale studies die aantonen dat de taalvaardigheid van onze leerlingen daalt, terwijl geweten is dat diezelfde taalvaardigheid een voorspeller is van studiesucces in het hoger/voortgezet onderwijs. Taalvaardigheid is echter een zéér ruim begrip en een vlag die vele ladingen dekt. Welke lading is echter essentieel om aan leerlingen mee te geven, zodat zij een optimale koers varen in hoger onderwijs?

Comics & Co: Zeichnen im Deutschunterricht

Ob im Wortschatzerwerb, bei der Grammatikvermittlung oder für die Wiederholung von Unterrichtsinhalten: Visualisierungen haben das Potential, neue Lerninhalte tief im Gedächtnis der Schülerinnen zu verankern. In dieser Lehrerfortbildung werden Sie Grammatikinhalte zeichnen, Wortschatz visualisieren und Comic-Didaktisierungen ausprobieren, mit denen Sie Ihren Schülerinnen landeskundliche Inhalte auf eine spielerische und motivierende Art und Weise übermitteln können. Denn: Ein Bild sagt mehr als 1000 Worte.

Groeigericht lesgeven, een opstap naar groei en ontplooiing binnen de Moderne Vreemde talen: hoe kan mijn feedback renderen in de les?

Zuinig met punten en gul met woorden; wat ontbreekt er nog in jouw toolbox om leerlingen met je feedback aan de slag te laten gaan?

Biochemie en technologie binnen een brouwerij

Binnen de Trappistenbrouwerij van Westmalle wordt er sinds 1836 bier gemaakt.
Zo’n 180 jaar later bedraagt de beperkte productie ongeveer 133 000 hl per jaar en bereikt het bier ook consumenten tot ver over de landsgrenzen. De abdij blijft volop investeren in een kwalitatief product, getuige daarvan zijn de recent vernieuwde gistkamer, brouwzaal en labo.

Deze technologische evolutie helpt om de biochemische reacties beter te beheersen.

Activerende en coöperatieve werkvormen in de lessen MVT

Op welke manier kan ik mijn lessen organiseren zodat de leerwinst het grootst is voor al mijn leerlingen? Welke opdrachten zijn geschikt om mijn doelen te bereiken? Hoe zie ik of mijn leerlingen vooruitgaan? Hoe krijg ik een betere kijk op hoe ver zij staan?

Zelfsturend leren in zorgopleidingen: meer dan zelfstandig werk!

Zorgprofessional worden leer je voor een groot deel tijdens de stage, op de werkplek. Voor alle zorgprofessionals liggen er op die werkplek veel uitdagingen. Om te midden van al deze uitdagingen verder te komen dan het, al dan niet routineus, uitvoeren van taken en te blijven leren en dit ook levenslang te blijven doen, is zelfsturing van leren noodzakelijk. Deskundige begeleiding is hierbij van groot belang.

In tegenstelling tot wat de ‘zelf’ laat vermoeden, is zelfsturend leren een sociaal proces, ingebed in dagelijkse relaties op de werkplek. Elke collega en/of begeleider kan een rol spelen in het zelfsturend leren van andere (toekomstige) professionals. Zo ook van zorgkundigen, verpleegkundigen en andere zorgprofessionals in opleiding.

Praktijk in de vingers: werkvormen die echt werken in de lessen gezondheidswetenschappen

Vaardigheidsonderwijs vormt een belangrijk onderdeel binnen de gezondheidswetenschappen. Het is niet altijd eenvoudig om een gevarieerd palet aan werkvormen in te zetten, die ook nog eens effectief zijn. Tegelijkertijd zorgen een blok met meerdere lesuren en een verschillend beheersingsniveau nog eens voor extra uitdagingen.

Onze sociale zekerheid: future-proof?

De coronacrisis maakte eens te meer duidelijk dat we onze sociale zekerheid moeten koesteren. Tegelijk kunnen we niet ontkennen dat de huidige architectuur van de sociale zekerheid niet steeds voldoende is aangepast aan de uitdagingen die nu en in de toekomst op ons af komen. Deze cursus geeft een grondige introductie in de logica en financiering van de sociale zekerheid. Bovendien hanteren we een historisch perspectief dat aangeeft voor welke uitdagingen de sociale zekerheid ontworpen werd, en dat duidelijk maakt hoe dit haaks staat op de ontwikkeling van nieuwe gezins- en arbeidsvormen. We bespreken de mogelijkheden om ook in de toekomst een sociale zekerheid te voorzien die is aangepast aan de realiteit.

Differentiëren in de les Alfa NT2

Alfa NT2-groepen zijn vaak zeer heterogeen.
Hoe ga je daarmee om?
Welke werkvormen kan je inzetten om zoveel mogelijk aan de noden van alle cursisten tegemoet te komen?
En hoe hou je het voor jezelf werkbaar?

Gekend! Werkvormen voor effectieve theorielessen in de gezondheidswetenschappen

Kennisopbouw bij leerlingen of cursisten stimuleren, vereist het doelgericht inzetten van werkvormen. Maar welke werkvormen zijn in gezondheidswetenschappelijke vakken aan te raden en wat zijn de voorwaarden die bijdragen aan hun effectiviteit? Hoe kan je ze zodanig inzetten dat je de link met het vaardigheidsonderwijs bestendigt?

Evaluatie in gezondheidswetenschappen

In gezondheidswetenschappelijke studierichtingen zijn er zowel leerplandoelen op het vlak van kennis, vaardigheden als attitudes. Het selecteren en uitwerken van geschikte evaluatievormen vormt vaak een uitdaging voor leraren. Door middel van deze sessie willen we leraren ondersteunen bij het uitwerken van een effectieve evaluatieaanpak.

Woorden, daar begint het mee. Het belang van sterk woordenschatonderwijs voor laaggeletterde anderstalige jongeren

(Laaggeletterde) anderstalige jongeren moeten op korte tijd een heleboel woorden leren. Maar welke woorden krijgen voorrang? Hoe leer je woordenschat best aan? En hoe zorg je ervoor dat de leerlingen de woorden niet alleen begrijpen, maar ook kunnen gebruiken?

Evaluatie onder de loep - Kan gespreid evalueren mijn evaluatiedruk verminderen?

Vaardigheden toetsen en bij voorkeur geïntegreerd. Help! Dat lukt me niet voor elke examenperiode! Moet elke vaardigheid, elke periode, minstens één keer getoetst worden? Wanneer corrigeer ik de portfolio’s? Hoe blijf ik meester van mijn verbeterstapel?

Evalueren in de lessen Engels: product- en procesgerichte evaluatiemogelijkheden

Evalueren blijft een van de moeilijke elementen in het leerproces. Het is de bedoeling dat die evaluatie soms product- en soms procesgericht is, maar hoe doe je dat allemaal?

Dramatische expressie in de lessen moderne vreemde talen

Sommige leerkrachten vreemde talen hebben nood aan inspiratie om met dramatische werkvormen aan de slag te gaan. Ze hebben er te weinig ervaring mee, of weten niet hoe ze ermee moeten beginnen. Dat probleem wordt verholpen in deze workshop!

Duaal leren: maatwerk in de klas

In deze nascholing formuleren we oplossingen en antwoorden op de uitdagingen die duaal leren met zich mee brengt in de klas. Wat betekent het voor jouw lessen als het leren doorgaat op de werkplek? Hoe ga je om met de diversiteit die duaal leren binnenbrengt in de klas?

Goochelen en wiskunde

‘Hé, hoe is dat mogelijk?’, klinkt het door de zaal wanneer de goochelaar aan het werk is… een gevoel van verbazing en verwondering maakt zich meester van het publiek. Deze nascholing is ontstaan uit een wisselwerking met professioneel goochelaar Herman Dufraing. Heel wat goocheltrucs steunen op wiskundige principes. De nascholing wil een aanzet geven om te goochelen in de wiskundeles, als inleiding tot een wiskundig probleem of als smaakmaker in een les. Het goochelen kan een teaser zijn voor de leerlingen, een motiverend element: Hoe zit de truc in elkaar? Hoe werkt hij? Is er onderliggend een wiskundig model op te stellen dat de truc verklaart? Zonder een goochelaar te zijn, kan je met je leerlingen op zoek gaan, je leerlingen uitdagen of even verrassend uit de hoek komen.

Hoe ontwerp je geïntegreerde STEM-lessen?

STEM is vandaag de dag een uithangbord, een steekwoord, geworden. STEM wordt in verschillende scholen vaak heel verschillend ingevuld. STEM kan vooral een meerwaarde bieden voor je leerlingen als het vanuit verschillende disciplines benaderd wordt: geïntegreerde STEM dus, of interdisciplinaire STEM: iSTEM! Maar... goed iSTEM-onderwijs in de klas brengen, hoe begin je daar nu aan? Door als leerkracht een gelijkaardig ontwerp- en onderzoeksproces te doorlopen als het leerproces dat je voor je leerlingen voor ogen hebt!

Basiscursus socio-emotionele begeleiding in het s.o. (Beringen)

Als startend leerlingenbegeleider, leerkracht of remedial teacher merkt u regelmatig dat socio-emotionele problemen, eventueel gekoppeld aan leerproblemen, uw leerlingen in hun leren hinderen. Deze nascholing wil uw vaardigheid om leerlingen socio-emotioneel te begeleiden, aanscherpen. Hij biedt bruikbare achtergrondinformatie en brengt de basiselementen aan die een rol spelen binnen het begeleidingsproces. Omdat het de bedoeling is de gegeven achtergrond zo concreet mogelijk te vertalen naar de eigen schoolsituatie, vragen wij aan de deelnemers een grote bereidheid om eigen ervaringen in te brengen als werkmateriaal.

Wiskunde leren evalueren en terugkoppelen: what you test is what you get

Wist je dat…

 • wiskundeleerkrachten tot 25% van de lestijd invullen met toetsen, taken en examens?
 • het opstellen van leerplangerichte wiskundevragen geen eenvoudige taak is?
 • er tal van valkuilen zijn waardoor er met feedback op een wiskundetaak weinig zinvol gebeurt door een leerling?

Genoeg redenen om in te zoomen op evalueren en feedback geven in de wiskundeles!

Evalueren is onlosmakelijk met leerinhouden verbonden. We zorgen voor concrete voorbeelden uit de 2de en de 3de graad. Van hieruit verwachten we van de deelnemers dat ze zelf de transfer naar andere leerinhouden en/of de eigen klaspraktijk maken.

Hoe goederenstroom en voorraadbeheer in jouw school optimaal beheren?

Voel je je als TA of TAC mee verantwoordelijk voor het juiste gebruik van de financiële middelen van je school, maar ben je geen boekhouder? Kan je met budgettering beter je doelstellingen halen? Heb je nood aan een doeltreffend voorraadbeheer omdat bepaalde middelen lijken te ‘verdwijnen’? Hoe krijg je controle over de goederenstroom? Wat met werken ‘voor’ en ‘door’ derden?

Deze cursus zet je op weg om je begroting, budget en voorraad efficiënt en verantwoord te beheren en boekhoudkundig te verantwoorden.

Taxonomie van Bloom en de link met het onderwijskwaliteitskader (OK) met focus op TV- en PV-vakken

Op basis van de taxonomie van Bloom zijn de eindtermen en leerplandoelen operationeel en evalueerbaar geformuleerd. Het is dus belangrijk de verschillende onderdelen van de taxonomie te leren kennen en de samenhang ertussen te begrijpen.

In deze cursus worden praktische voorbeelden en didactische tips aangereikt om op een kwaliteitsvolle en doordachte manier de taxonomie te integreren bij het ontwerpen van de lessen technische en praktijkvakken.

Van virtuele vriendschappen tot sexting: de online leefwereld van jongeren

Hoe kan je thema's als sexting en online relaties opnemen in de seksuele opvoeding van jongeren? Tijdens deze workshop krijg je daar een actuele en nuchtere kijk op. Je krijgt handvatten om op micro- en macroniveau te reageren.

Het Sensoa Vlaggensysteem is een methodiek voor begeleiders van kinderen en jongeren om seksueel gedrag bespreekbaar te maken, correct in te schatten en gepast te reageren. In deze vorming passen we de principes van het Sensoa Vlaggensysteem toe op situaties met nieuwe media.

Verbindend samenwerken met ouders. Kansen en valkuilen. (BaO en s.o.)

Soms vergeten we dat ouders onze belangrijkste partners zijn om de begeleiding van leerlingen zo optimaal mogelijk te laten verlopen. Een verbindende samenwerking veronderstelt een continue afstemming tussen school, ouders en leerling. De dagdagelijks realiteit voelt regelmatig aan als een 'mijnenveld' waar we vanuit de school behoedzaam de juiste route proberen uit te stippelen.

TRAJECT: De mentor als coach - Hoe je startende leraren doelgericht kan laten groeien

Als mentor kan je – samen met de directie en het voltallige lerarenkorps - actief bijdragen aan een warm onthaal van nieuwe leraren en hen begeleiden bij het stapsgewijs inwerken in hun nieuwe functie of omgeving. Gedurende dit traject verkennen we op een activerende manier de invulling van het mentorschap en de (effecten van de) coachende aanpak hierbij. Door middel van concrete oefeningen ervaar je deze aanpak en kan je jezelf deze eigen maken. Daarnaast reiken we kaders aan om die aanvangsbegeleiding te organiseren.

Meer rust in de klas door een goede relatie met je leerlingen (s.o.)

Het is rustgevend als leerlingen positief meewerken, maar soms lukt dit niet. Een gebrek aan verbondenheid met leerkracht of lesinhoud is vaak een trigger naar verveling of storend gedrag. Hoe kan je preventief optreden? Vaak geven allerhande ‘straffen’ geen resultaat meer. Tijd voor een nieuwe strategie: begeleidend gesprek. Hoe kan je een goede relatie met leerlingen opbouwen?

Eerste hulp bij toezicht voor secretariaatsmedewerkers

De pedagogie van de refter, speelplaats en studie

Hoe doe je dat? Als secretariaatsmedewerker - misschien zonder de nodige pedagogische bagage of zonder de nodige ervaring met pubers en jongvolwassenen - op een positieve manier jouw pedagogische taken binnen de schooluren vervullen in constructieve samenwerking met directie en lesgevers?
In deze vorming leren wij je – zonder dat je het voordeel hebt van een persoonlijke klasrelatie, een proefwerk dat eraan komt of een nakend oudercontact – op een positieve manier te werken met de jongeren die aan jou worden toevertrouwd tijdens de speeltijd, de middagpauze, de studie-uren.
We geven tips en tricks en bieden je tal van handvaten aan om beslagen op het ijs te komen als je aan de schoolpoort of in de studiezaal wordt gezet.
Daarnaast leren we ook hoe je crisissen kan voorkomen of inperken en hoe je jongeren met individuele problemen kan verder helpen.

Verdeling van de opdrachten voor onderwijzend personeel in het secundair onderwijs

Opdrachten verdelen onder het onderwijzend personeel is een complex gebeuren waarbij heel wat informatie uit verschillende hoeken verzameld én juist toegepast moet worden. Deze nascholing geeft je een leidraad om hiermee aan de slag te gaan en neemt je mee in de praktijk.

Terbeschikkingstelling wegens ontstentenis van betrekking met extra aandacht voor nieuwe regelgeving rond Vlaamse reaffectatiecommissie

Vanaf 1 september 2020 treedt de Vlaamse reaffectatiecommissie ook opnieuw in werking voor personeelsleden van scholen die behoren tot een scholengemeenschap. Wat zijn de gevolgen van deze nieuwe regelgeving voor vastbenoemde personeelsleden die bv. bij een daling van het aantal leerlingen gedeeltelijk of volledig zijn lesopdracht verliest.
Ontdek wat de verschillende opties zijn met bijhorende administratieve formaliteiten.

Vaste benoemingen in het secundair onderwijs (beginners)

Aan welke voorwaarden moet voldaan zijn om de vaste benoeming van kracht te laten worden?

Vaste benoemingen in het secundair onderwijs (gevorderden)

Aan welke voorwaarden moet voldaan zijn om een vaste benoeming van kracht te laten worden?

De impact van pensioenhervormingen in het onderwijs

Wie de actualiteit volgt, heeft ongetwijfeld de pensioenhervorming reeds jaren zien aankomen. Toch was ze voor velen nog onverwacht en voor sommigen wellicht zelfs ongelegen.

Wat is nu de impact van de pensioenhervormingen op de mogelijkheid tot de vervroegde oppensioenstelling en op de vaststelling van het bedrag van het ambtenarenpensioen voor de personeelsleden in de onderwijssector?

Zijn er nog nieuwe hervormingen op komst?

Arbeidsongevallen

Tijdens deze opleiding wordt toegelicht wat de werkgever geacht wordt te doen bij een arbeidsongeval.

Terbeschikkingstelling wegens ontstentenis van betrekking (gevorderden) - met extra aandacht voor nieuwe regelgeving rond Vlaamse reaffectatiecommissie

Wat gebeurt er met vastbenoemde personeelsleden bij een daling van het aantal leerlingen zodat je ze onmogelijk dezelfde titularisopdrachten kan teruggeven bij het begin van het volgende schooljaar?

Financiële analyse en organisatie binnen een breder financieel beleid voor beginners

De reorganisaties en fusiebewegingen in de onderwijswereld met de vorming van grotere entiteiten noodzaken meer en meer financiële kennis om de juiste beleidsbeslissingen te nemen. Zo kunnen bv. grote infrastructuurwerken een belangrijke impact hebben op de financiële draagkracht. Een gerichte interpretatie en financiële analyse van de rapporteringen en van korte en lange termijn begrotingen kan een gezond financieel beleid garanderen. Deze nascholing richt zich in het bijzonder tot die directeurs en leden van raden van bestuur zonder financiële vooropleiding. Je hoeft immers geen financieel expert te zijn om dit op elk niveau op een gedegen en kwaliteitsvolle manier op te volgen.

“Ik zie jou”. Omgaan met het trauma achter het (problematisch) gedrag van leerlingen - live online nascholing

Kinderen krijgen soms al op jonge leeftijd te maken met ingrijpende gebeurtenissen zoals het overlijden van hun vader of moeder, mishandeling, verwaarlozing of misbruik. Sommige (onverwerkte) ervaringen kunnen leiden tot trauma. Deze kinderen zitten ook in jouw klas en het kan ongemakkelijk zijn om hierover met leerlingen te spreken. Echter: ze hebben vaak niemand bij wie ze terecht kunnen en ervaren een hoge mate van stress. School, de klas, dat zou hun veilige haven moeten zijn. Met een havenmeester die weet wat ze meemaken. Die ze laat merken dat ze, ondanks hun gedrag - want dat kan gezien de omstandigheden behoorlijk anders zijn dan jij zou willen - welkom zijn en gezien en gehoord worden. Het is ook belangrijk dat de leerkracht vanuit verbinding problematisch gedrag kan begrenzen en in goede banen leidt, zodat de veiligheid in de klas voor iedereen gewaarborgd is.

Omgaan met (cyber)pesten in het lager en secundair onderwijs

Pesten is zeker geen nieuw fenomeen. Het pestgedrag dat zich in en rond de school voordoet, gebeurt echter alsmaar vaker met smartphone of computer. Dit geeft schoolteams het gevoel dat het pestgedrag tussen leerlingen hen nog meer ontglipt. En is het wel hun verantwoordelijkheid, vragen ze zich af?

In deze cursus vertrekken we vanuit het standpunt dat alle (cyber)pesten dat impact heeft op de onderlinge relaties tussen leerlingen, best (ook) vanuit de school opgevolgd wordt.

We laten zien hoe de school systematisch (cyber)pestgedrag kan voorkomen en aanpakken. We brengen alle ideeën samen in een model, dat de resultaten van wetenschappelijk onderzoek vertaalt naar bruikbare handvatten voor de eigen praktijk.

Orde- en tuchtmaatregelen binnen een geïntegreerd zorgbeleid

Minder definitieve uitsluitingen, een haalbare kaart

Objectieve cijfers geven aan dat scholen steeds vaker tuchtmaatregelen toepassen. Tijdens deze vorming worden handvaten aangereikt om deze tendens om te buigen.

Halal of niet? Alle vragen omtrent islam en onderwijs in Vlaanderen beantwoord

Heel wat scholen, leerkrachten, CLB-medewerkers, ouders en leerlingen,… hebben vragen over hoe je in de praktijk oplossingen aanbrengt rond de verwachtingen en onzekerheden die een religie als islam oproept binnen scholen.

Redelijke aanpassingen implementeren op schoolniveau: van concept naar praktijk. Laat je niet afschrikken!

Redelijke aanpassingen zijn een belangrijke hefboom voor het realiseren van inclusief onderwijs. Maar hoe organiseer je dat binnen de school? Hoe stuur je het schoolteam hierrond aan? Naast een pedagogisch/didactische hefboom heeft het concept redelijke aanpassingen ook een belangrijke juridische dimensie. Het is dus in het belang van alle betrokkenen (school ouders, leerling) om een goede kennisbasis te hebben over redelijke aanpassingen en zo tot een werkbare en correcte werkwijze te komen binnen de school.

Beleidsmatig werken aan welbevinden en burn-outpreventie

Voorwaarden voor duurzame prestaties
Sinds 1 september 2014 geldt een wet die een algemeen kader vaststelt voor de preventie van de psychosociale risico’s op het werk met een nieuwe taak voor de hiërarchische lijn, namelijk het opsporen van problemen van psychosociale aard verbonden aan het werk en waken over de tijdige behandeling ervan.

Leerlingenparticipatie om verbondenheid te creëren, een krachtige tool binnen elk schoolbeleid

Investeren in leerlingenparticipatie levert heel wat directe en indirecte voordelen op voor de leerlingen én voor de school, zo blijkt zowel uit onderzoek als uit de ervaringen van de Vlaamse Scholierenkoepel. Een school- of organisatiebeleid dat participatief tot stand komt, is meer gedragen, kwalitatiever en efficiënter. De Vlaamse Scholierenkoepel toont jou wat dit kan betekenen op jouw school. Want leerlingen die geen mening hebben over wat er op en rond de school gebeurt, moeten nog geboren worden. De kunst bestaat erin om die meningen op een goede manier te verzamelen en er dan samen mee aan de slag te gaan. Als directeur is het van belang om dit vanuit het beleid mee te ondersteunen en alle kansen te geven om dit te ontwikkelen.

Duurzaam motiveren van medewerkers

Hoe kan ik er als directie toe bijdragen dat leerkrachten hun motivatie behouden in een onderwijslandschap dat blootstaat aan voortdurende verandering?

Praktijkonderzoek in de klas en school: Wat wil je echt weten en wat levert het op?

Grootse praktijkonderzoeken die weinig positief effect hebben op de klas- of schoolpraktijk. Herkenbaar? Ontdek in deze vorming wanneer praktijkonderzoek wel echt iets oplevert.

Delegeren kan je leren!

Vermenigvuldigen door te delen

Leidinggeven kan eenvoudigweg samengevat worden als: ‘de gewenste resultaten boeken met mensen’. Maar zo simpel als het hier wordt geformuleerd, is het niet. Dat weet je als leidinggevende maar al te goed. Waar is het fout gelopen?

Digitale biotechnologie: sequentie-analyse in silico

Biotechnologie is zoveel meer dan PCR en agarose gels. Nu veel labohandelingen worden geautomatiseerd, wordt DNA-analyse steeds meer computergebaseerd. Via internet zijn miljarden sequentiegegevens en programma’s vrij beschikbaar voor iedereen die er graag mee aan de slag wil. Zomaar van achter je bureau.

Chemie als houten blokkendoos: hands-on werken met atomen

Leerlingen die voor het eerst chemie krijgen, hebben het soms erg moeilijk met het verwerven van inzicht in de vaak abstracte leerinhouden. Door de basis van de chemie terug te brengen tot de opbouw van bouwstenen uit hout, kunnen de leerlingen hier zelf mee aan de slag en worden de leerinhouden gevisualiseerd.

Terbeschikkingstelling wegens ontstentenis van betrekking (buso) - met extra aandacht voor nieuwe regelgeving rond Vlaamse reaffectatiecommissie

Wat gebeurt er met vastbenoemde personeelsleden bij een daling van het aantal leerlingen zodat je ze onmogelijk dezelfde titularisopdrachten kan terug geven bij het begin van het volgende schooljaar?

Bereik de leerplandoelen biologie 3de graad met activerende werkvormen

Wil je bij het aanbrengen van leerstof biologie je leerlingen onmiddellijk actief betrekken?
Wil je leerinhouden visualiseren en gemakkelijker differentiëren?
Wil je als leerkracht inzetten op de rol van begeleider van leerprocessen?

Zet je leerlingen dan aan het werk met activerende werkvormen!

Afhankelijk van de klasgroep is het soms een betere optie om bepaalde onderwerpen niet op de klassieke manier aan te brengen maar de leerlingen zelf aan het werk zetten. Op deze manier kan je gemakkelijker differentiëren. Daarnaast dragen de verschillende tools sterk bij tot het visualiseren van bepaalde leerinhouden voor je leerlingen. Op hectische lesdagen waarin je 5, 6, 7 of 8 uur les hebt, kunnen deze werkvormen ook voor rust voor jezelf als begeleider van de leerprocessen zorgen.

De waarde van woorden. Woordenschatverwerving

Zonder woorden is er geen communicatie mogelijk. Woordenschat aanleren is dan ook essentieel bij het leren van een taal. Een goede didactiek voor die woordenschatverwerving vormt een belangrijk onderdeel bij taallessen.
Deze nascholing geeft achtergrondinformatie vanuit wetenschappelijk onderzoek naar woordenschatverwerving en legt de link naar de klaspraktijk in de vorm van concrete tips en voorbeelden.
Er is ruimte voor het uitwisselen van ideeën en de inbreng van deelnemers.

Ontwikkelingsdysfasie in de klas ervaren en begrijpen - introductie

Kinderen met een taalontwikkelingsstoornis verwerven spraak en taal moeizaam. De problemen op vlak van mondelinge en schriftelijke communicatie binnen het klasgebeuren vormen een bedreiging voor het schools leren en voor de participatie.
Het ‘ERVAAR TOS-parcours’ laat je ervaren hoe het is om een taalontwikkelingsstoornis of ontwikkelingsdysfasie te hebben. De koppeling tussen ervaring en theorie geeft je handvatten om in de klas kinderen met een taalontwikkelingsstoornis/ontwikkelingsdysfasie beter te begrijpen en doelgerichter te ondersteunen.

Uitdagend Latijn - verrijk je les!

In elke klas zitten enkele cognitief sterke en hoogbegaafde leerlingen. En als leerkracht heb je geluk! De principes van de modernisering van het secundair onderwijs focussen expliciet op differentiatie. De vermelding van de taxonomie van Bloom in de leerplannen kan hiervoor een uitgangspunt zijn.

Maar hoe pak je dat dan aan? Hoe bouw je je les zo op dat je alle leerlingen op hun niveau kan uitdagen?

In deze nascholing krijg je enkele uitgewerkte voorbeelden op basis van de boeken Pegasus en Veni en ga je ook zelf aan de slag met het verrijken van je eigen lesmateriaal.

La grammaire inductive et ludique en premier degré

La grammaire est un point souvent ennuyeux pour les enfants et ils ont du mal à retenir les règles.

Il est important de prendre conscience que la grammaire doit d’abord être orale et ludique et ensuite seulement, on peut poser les règles. Les règles sont mieux retenues si les élèves les ont trouvées eux-mêmes et s’ils peuvent les écrire avec leurs propres mots. Amusons-nous à transformer la grammaire!

Slim onderpresteren aanpakken

Deze nascholing werd uitgebreid naar een volledige lesdag. In het verleden was dit een nascholing van een halve lesdag.

Onderpresteren blijkt in de praktijk een hardnekkig probleem. Om leerkrachten en onderpresteerder doelgerichter te laten werken, hebben Tania Gevaert en dr. Ophélie Desmet het boek Slim onderpresteren aanpakken geschreven (Garant, 2016). Deze workshop reikt je een aantal basis tools aan voor de begeleiding van onderpresteerders.

Ressources et outils en ligne pour la classe de FLE - live online nascholing

Quel prof de FLE n’a pas encore consulté internet à la recherche d’infos ou de matériel didactique ? Mais parfois c’est l’arbre qui cache la forêt. On a l’embarras du choix et on n’arrive pas à faire le tri.

Dans cette session, j’aimerais partager mes coups de cœur avec vous et présenter une sélection de ressources intéressantes pour trouver du matériel, pour organiser les cours de FLE ou tout simplement pour rester au courant de ce qui vit dans la francophonie et dans le domaine de la didactique. Le matériel et les outils présentés sont utilisables à tous les niveaux et dans toutes les classes.

Hoe storytelling je vreemdetaallessen dynamischer kan maken

Ben je ervan overtuigd dat jouw taallessen anders kunnen? Ben je op zoek naar inspirerende, vernieuwende, dynamische manieren om dit te bereiken? Wil je dat jouw leerlingen meer plezier beleven aan jouw lessen? Dan gaan we samen met jou in deze sessie op zoek naar tools om storytelling te integreren in jouw taallessen.

Een vernieuwende aanpak voor de lessen Frans: een verhaal vol kansen, enkele valkuilen en veel concrete tips!

Deze nascholing werd eerder aangeboden onder de titel: "Co-teachen in de lessen Frans: een verhaal vol kansen, enkele valkuilen en veel concrete tips".

Help, we moeten activeren, differentiëren, coachen, leerlingen meester van hun leerproces maken, hen voldoende feedback geven en bovendien efficiënt evalueren!
Poging om dit alles in een haalbare lesformat te gieten.

Beter leren schrijven

Goed kunnen schrijven is belangrijk, maar het leren is lastig. Hoe organiseer je de lessen zo dat leerlingen niet alleen maar veel schrijven, maar ondertussen ook echt werken aan hun schrijfvaardigheid? Hoe breng je er een leerlijn in? Hoe beoordeel je het? Hoe kan je leerlingen ervoor motiveren? En, niet onbelangrijk, hoe hou je de verbeterlast binnen de perken?

Spreekvaardigheid trainen zonder voorbereiding

Als we in de les willen werken rond spreekvaardigheid en dramatische expressie, hebben we daar vaak (soms moeilijke) teksten voor nodig, of vragen we de leerlingen om tekst voor te bereiden. In deze workshop leren we hoe we leerlingen zonder deze drempels toch kunnen laten spreken voor een groep.

Communicatieve werkvormen in het taalonderwijs. Breng je handboek tot leven

Je ontdekt hoe je communicatieve werkvormen kunt inzetten in het taalonderwijs.

Boeiende, motiverende en leuke lessen Frans voor je bso-leerlingen in de derde graad

Leerlingen die graag naar de les komen en durven deelnemen aan alle oefeningen… Dat willen we allemaal, maar het is voor Frans in die derde graad bso niet de evidentie.

Inspirerende evaluatieroosters om de vijf vaardigheden binnen Frans te evalueren

Hoe evalueren we leerplandoelen voor het vak Frans?
Welke informatie willen we ophalen met onze evaluaties?
Is onze evaluatie doeltreffend?
Welke meerwaarde hebben de evaluatiemomenten voor de leerlingen?
Hoe rapporteren we?
Welke informatie hebben leerlingen nodig om leervorderingen te maken?
Hoe formuleren we degelijke feedback?
Hoe houden we dit haalbaar voor leerlingen en leraar?

(Psycho-)sociale leerlingenbegeleiding aan ex-OKAN-leerlingen

Hoe begin je aan een gesprek met een jongere die een andere moedertaal spreekt, ver van jouw leefwereld en maatschappelijk kader is opgegroeid en wellicht meerdere ‘levens’ achter de rug heeft?
Hoe kan je de jongere waardevol ondersteunen zonder in het vaarwater te komen van een therapeut? Waarover praat je dan wel en waarover beter niet?
Hoe toon je oprechte erkenning voor zijn cultuur, ook wanneer je hem vraagt om dingen helemaal anders te doen?
Hoe kom je tot verbinding?
Op welke methodieken en diensten kan je een beroep doen om jou hierbij te ondersteunen?

Op school kan je ALLE jongeren bereiken, ook deze kwetsbare nieuwkomers.
Het loont de moeite om dit met de nodige zorg, aandacht en expertise aan te pakken.

Efficiënt werken aan een leerlijn presentatievaardigheid

Vaardigheden verwerven je leerlingen door ze te doen. Maar hoe zorg je voor een leertraject presenteren binnen een schooljaar in een grote klasgroep?
Groepspresentatie met rollen, verschillende presentatievormen, een portfolio met beperkte checklists, peer- en selfassessment, en een camera helpen je op weg.

Woorden tellen. Hoe woordenschatverwerving stimuleren in de lessen Engels, Frans of Duits.

Woordenschatkennis is een sleutelcomponent voor taalvaardigheid. We weten dat woordenschatkennis sterk bepalend is voor goed lees- en luisterbegrip, maar ook voor schrijf- en spreekvaardigheid. Wie weinig woorden in de vreemde talen kent, zal ook weinig taaltaken naar behoren kunnen uitvoeren. In deze sessie gaan we in op het aantal woorden dat je nodig hebt om taaltaken tot een goed einde te brengen. Vervolgens bespreken we methodes om effectief woordenschatonderwijs te realiseren.

Interactieve digitale werkvormen in de les Engels - live online nascholing

Veel leerlingen zijn (of worden) actieve Engelse taalgebruikers. Om hun potentieel (en de kracht van je eigen lessen) te verhogen, is het voordelig werkvormen te hanteren die voor ieder niveau geschikt zijn en die vlot en gratis beschikbaar zijn. Daarnaast vragen deze werkvormen weinig voorbereiding, en zijn ze praktisch toepasbaar in verschillende situaties en voor een breed spectrum aan doelen.

Economische groei of duurzame ontwikkeling? - live online nascholing

Blijvend groeien binnen de limieten van onze planeet is onhoudbaar. We moeten ons als maatschappij blijven ontwikkelen maar dit op een manier die voldoet aan de behoeften van het heden zonder het vermogen van toekomstige generaties om in hun eigen behoeften te voorzien in gevaar te brengen. Duurzame ontwikkeling van de economie betekent kwalitatieve verbetering zonder toename, zonder groei in de kwantitatieve doorvoer van energie en materialen.

Spreekdurf in en buiten de NT2- (en Vreemde Talen-)klas

Veel van je cursisten zijn best wel goed in het Nederlands spreken in de klas, maar blokkeren volledig wanneer ze buiten de school hun Nederlands in alledaagse, realistische situaties moeten gebruiken.

Afspraken maken met peuter en kleuter

Hoe kan je als kleuterleider, begeleider peuter en kleuter grenzen aanleren? Vaak zijn kleuters mondig, of anderstalig, nog niet groepsbewust, anders opgevoed...
Toch zijn ze allen voldoende talig: geen woorden, maar de universele taal van je lichaam.

Meer rust in de klas door een goede relatie met je leerlingen (BaO)

Het is rustgevend als leerlingen positief meewerken, maar soms lukt dit niet. Een gebrek aan verbondenheid met leerkracht of lesinhoud is vaak een trigger naar verveling of storend gedrag. Hoe kan je preventief optreden?
Vaak geven allerhande ‘straffen’ geen resultaat meer. Tijd voor een nieuwe strategie: begeleidend gesprek. Hoe kan je een goede relatie met leerlingen opbouwen?

Beelddenkers en (leren) lezen: hoe doen ze dat?

Beelddenkers denken in beelden en gebeurtenissen, niet in woorden en begrippen. Hun brein werkt gewoon anders. Geen stoornis, maar anders. Daardoor geraken ze vaak achterop, onder andere met leesvaardigheid.
Je ziet dat ze het eigenlijk zouden kunnen maar toch lukt het niet. Ze gaan radend lezen, slaan woordjes over, lezen iets anders dan wat er staat en halen hun tempo niet.
Het ene moment zijn ze super gefocust, het andere ontzettend afgeleid.
Dit werkt dan ook weer leermoeheid, weerstand tegen oefenen, faalangst, concentratieproblemen en onderpresteren in de hand.

Hoe kunnen we dat anders aanpakken en de sterkte van hun visuele intelligentie inzetten om ze graag en vlotter te leren lezen? Dit kan wel eens een echte eye-opener voor jou zijn.

'Goesting om te schrijven'. Alles over schrijfmotivatie en hoe te bevorderen

Schrijven is een uiterst complexe vaardigheid waardoor veel leerlingen moeilijkheden ervaren tijdens het schrijven. Dit gaat vaak gepaard met een lage motivatie om in hun pen te kruipen. Zicht krijgen op de onderliggende schrijfmotieven van leerlingen is essentieel om hen zo goed mogelijk te ondersteunen in hun ontwikkeling tot vaardige EN gemotiveerde schrijvers.

Schrijven is moeilijk? Alles over effectieve schrijfinstructie

Schrijven kan je leren. En toch is het voor veel leerlingen geen eenvoudige klus om een gestructureerde en inhoudelijk sterke tekst neer te pennen. Hoe komt dat? En hoe kunnen we leerlingen zo optimaal mogelijk ondersteunen om vaardige schrijvers te worden?

Redelijke aanpassingen: van concept naar praktijk. Laat je niet afschrikken! - live online nascholing

Redelijke aanpassingen zijn een belangrijke hefboom voor het realiseren van inclusief onderwijs. Met het bedenken en aanbieden van ‘goede’ aanpassingen kan een leerling nl. aantonen dat hij/zij in staat is om de leerdoelen te behalen of te tonen wat hij/zij geleerd heeft. Naast een pedagogisch/didactische hefboom heeft het concept ‘redelijke aanpassingen’ ook een belangrijke juridische dimensie.

Leren luisteren naar cursisten. Spraakopnames van cursisten snel en efficiënt leren beoordelen.

Spraakopnames van studenten analyseren is een tijdrovend werk en vaak doen cursisten te weinig met onze feedback. Logisch, want spreken in een nieuwe taal is een complexe taak. Zou het daarom niet beter zijn om te focussen?

Laat ons bij de foutenanalyse focussen op de spreekfout(en) die de verstaanbaarheid het meest belemmert(en) en vervolgens focussen op fout(en) die “niet meer” zou(den) mogen gemaakt worden.

Spraakopnames analyseren wordt minder tijdrovend en de cursisten krijgen breinvriendelijke feedback. Een win-win situatie voor beide partijen en bovendien zal de verstaanbaarheid van de cursisten verbeteren!

iSTEM-evaluatie doorgelicht!

Evalueren is een belangrijk en moeilijk onderdeel van een leerproces. Hoe stuur je leerlingen bij tijdens een STEM-project? Hoe evalueer je op een manier die zinvol is voor de leerling? Hoe maak je evaluatie haalbaar voor leerkrachten? Hoe kan je informatief en transparant zijn naar de inspectie toe? Hoe evalueer je de complexe competenties in STEM? Wat is de verhouding tussen formatieve en summatieve evaluatie? Zoek je een antwoord op deze vragen? Schrijf je dan in voor deze nascholing.

We doorlopen daarvoor het probleemoplossend proces. We beginnen met de essentie van evaluatie en een overzicht van het aanbod aan evaluatievormen. Daarna gaan we dieper in op wat de inspectie van jullie verwacht. Tot slot krijgen we inzicht in de evaluatie van complexe competenties en de waarde van evaluatiegegevens.

Deze theorie kan je dan toepassen op je eigen materiaal onder begeleiding van een coach van de cel ‘iSTEM inkleuren’. Voor de directieleden onder jullie wordt een aparte workshop georganiseerd.

Op het einde van de dag kan je dan hopelijk met een gerust hart naar huis gaan.

Experimenteren met differentiëren in de taalklas

Hoever sta jij op het gebied van klasdifferentiatie? Misschien verder dan je denkt! Als taalleerkracht bouw je vaak vanzelf differentiatie in je lessen in. Heb je toch nog het gevoel dat je meer zou kunnen doen en maak je graag kennis met een aantal concrete werkvormen? Dan nodig ik je uit om mee te komen experimenteren met differentiëren!

Taaltaken opstellen van A tot Z in de 2de en 3de graad s.o.

Is taakgericht lesgeven aan de hand van communicatieve opdrachten in het onderwijs van moderne vreemde talen, valide evaluaties opstellen met het ERK, uniformiteit binnen één vakwerkgroep bekomen, op een werkbare manier differentiëren… een moeilijke materie?

De kracht van leerlingenparticipatie: hoe kan je dit mee versterken?

Investeren in leerlingenparticipatie levert heel wat directe en indirecte voordelen op voor de leerlingen én voor de school, zo blijkt zowel uit onderzoek als de ervaringen van de Vlaamse Scholierenkoepel. Een school- of organisatiebeleid dat participatief tot stand komt, is meer gedragen, kwalitatiever en efficiënter. De Vlaamse Scholierenkoepel toont hoe jij dit kan helpen waarmaken op jouw school. Want leerlingen die geen mening hebben over wat er op en rond de school gebeurt, moeten nog geboren worden. De kunst bestaat erin om die meningen op een goede manier te verzamelen en er dan mee aan de slag te gaan.

Differentiatie en evaluatie als communicerende vaten

Heel wat leerkrachten doen elke dag pogingen om hun leerstof gedifferentieerd aan te bieden. Naarmate leerkrachten hierin groeien, voelen zij nadrukkelijker de noodzaak om hun evaluatieaanpak mee te laten evolueren. Daar waar leerkrachten tijdens het lesgeven hun didactische bewegingsvrijheid benutten, voelen ze zich eerder geremd tijdens het evalueren. Leerkrachten worstelen soms met de verhouding eerlijkheid – gelijkheid - billijkheid. Terzelfdertijd willen diezelfde leerkrachten elke leerling, ongeacht hun beginsituatie, uitdagen. Als het helemaal tegenzit, voelen leerkrachten de juridische kramp waar de school aan lijdt. Op die manier verkrampt ook de leerkracht. Dat is bijzonder jammer want gedifferentieerd evalueren betekent o.m. dat we de lat hoger kunnen leggen, de lessen boeiender kunnen maken en meer kansen kunnen creëren om betrokkenheid te genereren. Aan de hand van een aantal duidelijke en werkbare principes en sprekende voorbeelden krijgt u meer (handelings)vertrouwen om ook op evaluatief vlak gedifferentieerd te werken.

Plantentuin Meise, speeltuin om over aanpassingen, evolutie en classificatie van planten te leren

Hoe kan je aanpassingen, evolutie en classificatie van planten op een spannende, doorleefde manier brengen?
Plantentuin Meise biedt de mogelijkheid om deze aspecten op een natuurlijke manier te illustreren, abstracte concepten krijgen meteen een concrete betekenis.

Virtual classrooms, what’s the Reality?

‘We want to get a billion people in virtual reality’ (Zuckerberg, 2017). Word jij één van hen?

De recente evolutie van Virtual en Augmented Reality maakt het mogelijk en betaalbaar om deze technologieën in te zetten in de les. En dat levert heel boeiende lessen op. Want geef toe, wie wil er nu niet door de ruimte reizen, tussen leeuwen wandelen, in het lichaam kijken of ervaren hoe de dino’s leefden?

De sessie is een workshop, waarbij je zelf aan de slag gaat met deze uitdagende technologieën.

Begrijpend lezen bij zwakke leerlingen in de eerste graad B-stroom beter begrijpen

Leraren in de eerste graad b-stroom werken vaak met leerlingen die zeer veel moeite hebben met het begrijpen van teksten. Ze vragen zich af hoe ze leerlingen hierin kunnen ondersteunen en welke strategieën, oefenkansen en inzichten de leerlingen hierin helpen groeien.

Nóg meer Engelse (jeugd)literatuur op het menu

Literatuur kan een boeiend onderdeel van de lessen Engels zijn. Maar welke boeken kun je gebruiken en wat kun je ermee bereiken?

Een gunstig leerklimaat voor kinderen en jongeren met selectief mutisme

Selectief mutisme is een angststoornis. Kinderen/jongeren met selectief mutisme willen praten, maar durven het niet. Door deze angst kunnen ze volledig verstijven. Daardoor worden talenten niet gezien en krijgen ze soms zelfs een diagnose van autisme. Leerkrachten die het proberen te begrijpen en hulp willen bieden voelen zich vaak onmachtig.

In deze nascholing krijg je meer informatie en achtergrond bij selectief mutisme. We doorbreken bestaande vooroordelen en reiken je tips en hulpmiddelen aan om (alternatieve) communicatie mogelijk te maken. Zo kan jij bijdragen aan een gunstig leerklimaat voor kinderen/jongeren met extreme praatangst.

Begrijp jij het Midden-Oosten nog?

Begrijp jij het Midden-Oosten nog? Hoe kan het dat Islamitische Staat plotseling zo machtig werd? Waarom helpen de strenge Iraanse leiders de meer vrijzinnige Assad van Syrië? Waarom was Saddam Hoessein zo populair? En waarom steunen én bombarderen de fundamentalistische sjeiks van Saoedi- Arabië de fundamentalisten van IS? Wat is de rol van Turkije in het geheel en waarom is Erdogan zo populair in Turkije?

Diversiteit op school. Diversiteitsdenken vanuit een orthopedagogisch perspectief

Hebben we meer specialisten nodig die de school ondersteunen om met alle vormen van diversiteit om te gaan? Kunnen we nog lesgeven zonder hulp van experten? Vanuit een orthopedagogisch perspectief houden wij een pleidooi voor het diversiteitsdenken en willen we leerkrachten terug in hun kracht zetten. Het is uiteindelijk die leerkracht die het moet waarmaken in de klas.

Basistraining: Gericht Ondersteunen van Leerkrachten in het Leren omgaan met Diversiteit (GOLLD-concept)

Deze intensieve training richt zich op het activerend ondersteunen van leerkrachten in het leren omgaan met diversiteit. De deelnemers doorlopen een volledig ondersteuningstraject met 1 zelfgekozen leerkracht. In deze training gaan we dieper in op de veranderende positie van het zorgteam op school. Het GOL(L)D-concept ‘Gericht ondersteunen van Leerkrachten in het Leren omgaan met Diversiteit’ vormt de rode draad. Je leert leerkrachten activerend te ondersteunen vanuit een duidelijke visie op zorg, waarin het belangrijk is dat de leerkracht de klasregie in handen houdt en gelooft in eigen competenties.

Prettig perfect? Perfectionisme bij leerlingen in het secundair en hoger onderwijs

Veel leerlingen en studenten kampen met perfectionisme. Hoewel dit veel voordelen oplevert, kan overdreven perfectionisme (faal)angst, depressieve klachten en andere psychische problemen in de hand werken.

Hoger onderwijs in zicht - live online nascholing

Hoe help ik mijn leerlingen bij de studiekeuze naar het hoger onderwijs?

Gids voor leerkrachten derde graad, leerlingbegeleiders, directies en CLB-medewerkers.

Een juiste studiekeuze heeft impact op de slaagkansen van je leerlingen. Maar hoe help je hen daarbij? Wat is het belang van studieadvies en hoe pak je dat het best aan? Wij onderzoeken hoe je verschillende stappen van het keuzeproces vertaalt naar een concreet en goed getimed stappenplan. Hoe krijg je leerlingen, ouders en collega’s mee? Heldere communicatie is van groot belang.

Omgaan met haatspraak: herkennen, voorkomen en bemiddelen - live online nascholing

Jongeren zijn online. En veel van hun communicatie loopt over social media, gaming platforms, forums, … Maar jongeren houden er duidelijk verschillende nettiquette op na. Haatspraak ontstaat en lijkt niet meer te stoppen! Is dit echt wel zo? In deze vorming leren we je meer over haatspraak en hoe je je jongeren kan versterken om hier mee aan de slag te gaan.

Kinderen met extra antennetjes: omgaan met hooggevoelige kinderen in de klas

Steeds vaker duikt de term hoogsensitief/hooggevoelig op. Ook het tijdschrift Klasse schreef er al enkele malen over.
Hooggevoeligheid is geen stoornis, maar wel een karaktereigenschap die we aantreffen bij 15-20% van de bevolking.
Het gaat om kinderen met een heel fijngevoelig zenuwstelsel. Hierdoor worden alle prikkels van buitenaf en ook van binnenin heel intens beleefd. Hooggevoelige kinderen worden vaak letterlijk overspoeld door de vele prikkels die op hen af komen.
Dit resulteert soms in heel druk gedrag of op andere momenten gaan ze zich net terugtrekken.

Stressy wiebelkids in de klas

Iedereen herkent ze wel, die kinderen die we vaak aanspreken op hun 'wiebelend' gedrag: "Zit nu eens stil, stop met prullen, concentreer u nu eens...". Of die kinderen waarvan we wel eens zeggen: "Die is toch altijd zo gespannen en gestresseerd, als ze zich wat meer zou ontspannen zou het beter gaan...". Of "Stop eens met dromen, let eens op!..."

Kinderen krijgen op een dag massaal veel prikkels binnen. Veel kinderen slagen er niet in om die op een snelle en efficiënte manier te verwerken, wat tot veel spanning leidt. Dit uit zich dan soms in wiebelen, prullen, concentratieproblemen, wegdromen, stress, lichamelijke klachten, faalangst, uitstelgedrag, onderpresteren...

Dat wiebelen, prullen of wegdromen heeft wel degelijk een functie. Vaak gaat het om een ontladen van opgebouwde spanning. Op zich is ontladen een goede strategie, maar soms doen kinderen dit op zo'n manier dat het storend is voor anderen in het klasgebeuren of dat ze daardoor niet meer kunnen volgen wat er in de klas gebeurt.

Als we dat wiebelen, prullen of wegdromen afblokken zonder iets anders in de plaats te geven, blijven de spanningen zich verder opbouwen en uit zich dat in explosief gedrag of zet het zich om in innerlijke spanning (stress).

We willen in deze dag dan vooral stilstaan bij mogelijke andere kanalen om die spanning te kanaliseren zodat het voor iedereen oké blijft.

Kinderyoga op school, een introductie - kleuters en 1ste leerjaar

Kinderen krijgen vandaag de dag heel veel prikkels binnen en moeten vaak aan allerlei eisen voldoen. Dit leidt vaak tot veel spanning in het lichaam en geest. Als er hier tegenover onvoldoende ontspanning staat, leidt dit vaak tot lichamelijke klachten (buikpijn, hoofdpijn, vermoeidheid), slecht slapen, zich niet goed in hun vel voelen, concentratieproblemen, faalangst, boosheid, agressie...
De verbinding met zichzelf en met de omgeving verdwijnt deels of volledig. Kinderen worden hyperactief of sluiten zich juist af voor zichzelf en hun omgeving.

In kinderyoga komen kinderen op een speelse manier in contact met yoga, met zichzelf en met de ander. Leren luisteren naar het huis waarin je woont, je lichaam, kan al op heel jonge leeftijd. Het kan kinderen helpen zich meer in balans te voelen, leren voelen dat je lichaam en hoofd anders voelen bij bepaalde oefeningen en opmerken dat dit fijn is.
Kinderyoga kan dus een goede ondersteuning zijn voor het kind in zijn fysieke en emotionele groei. Als kinderen goed in hun vel zitten, kan er ook meer ruimte zijn om nieuwe dingen te leren en inspanningen te doen.

In een yogales leren kinderen op een speelse wijze balans voelen tussen beweging en rust, spanning en ontspanning. Kinderyoga kan een goede ondersteuning zijn in de fysieke en emotionele groei van een kind: het houdt het lichaam soepel, verbetert motoriek en concentratie, draagt bij aan zelfvertrouwen en positief denken en vooral: het is gewoon superleuk! Door de oefeningen samen te doen, leren ze ook respectvol omgaan met de ander. In een yogales mogen kinderen gewoon zichzelf zijn, zonder druk, zonder verwachtingen, zonder prestatiedrang...

Werken aan een LGBTI-inclusieve school - live online nascholing

De school is de ideale plek om het holebi- en transgenderthema bespreekbaar te maken, attitudes bij te stellen en stereotypen te doorbreken. Holebi- en transgenderjongeren voelen zich niet altijd goed in hun vel. Depressieve gedachten en gevoelens komen bij deze leerlingen vaak voor. Ook holebi- en transgenderleerkrachten bevinden zich soms in een moeilijke positie. Een school waar holebi’s en transgenders (LGBT) welkom zijn en waar een open sfeer heerst, kan dus veel betekenen voor het welzijn van holebi- en transgenderleerlingen en hun leerkrachten.

Kinderyoga op school, een introductie - 2de t.e.m. 6de leerjaar

Kinderen krijgen vandaag de dag heel veel prikkels binnen en moeten vaak aan allerlei eisen voldoen. Dit leidt vaak tot veel spanning in het lichaam en geest. Als er hier tegenover onvoldoende ontspanning staat, leidt dit vaak tot lichamelijke klachten (buikpijn, hoofdpijn, vermoeidheid), slecht slapen, zich niet goed in hun vel voelen, concentratieproblemen, faalangst, boosheid, agressie...
De verbinding met zichzelf en met de omgeving verdwijnt deels of volledig. Kinderen worden hyperactief of sluiten zich juist af voor zichzelf en hun omgeving.

In kinderyoga komen kinderen op een speelse manier in contact met yoga, met zichzelf en met de ander. Leren luisteren naar het huis waarin je woont, je lichaam, kan al op heel jonge leeftijd. Het kan kinderen helpen zich meer in balans te voelen, leren voelen dat je lichaam en hoofd anders voelen bij bepaalde oefeningen en opmerken dat dit fijn is.
Kinderyoga kan dus een goede ondersteuning zijn voor het kind in zijn fysieke en emotionele groei. Als kinderen goed in hun vel zitten, kan er ook meer ruimte zijn om nieuwe dingen te leren en inspanningen te doen.

In een yogales leren kinderen op een speelse wijze balans voelen tussen beweging en rust, spanning en ontspanning. Kinderyoga kan een goede ondersteuning zijn in de fysieke en emotionele groei van een kind: het houdt het lichaam soepel, verbetert motoriek en concentratie, draagt bij aan zelfvertrouwen en positief denken en vooral: het is gewoon superleuk! Door de oefeningen samen te doen, leren ze ook respectvol omgaan met de ander. In een yogales mogen kinderen gewoon zichzelf zijn, zonder druk, zonder verwachtingen, zonder prestatiedrang...

Werken met een diversiteit van jongeren: reflecties rond identiteit en ‘belonging' - live online nascholing

In deze workshop staan we stil bij één van de belangrijkste ontwikkelingstaken van kinderen: de identiteitsontwikkeling. Identiteit heeft verschillende dimensies die op een dynamische manier met elkaar blijven interageren. Het gevoel van ‘belonging’ speelt een grote rol in het welbevinden en de persoonlijke ontwikkeling van kinderen en jongeren. Aan de hand van praktijkervaringen belichten we deze fascinerende zoektocht.

DemoKlap-methodiek – leren omgaan met superdiversiteit en uitdagende uitspraken in de klas

Word je in je klas soms geconfronteerd met straffe uitspraken? Bijvoorbeeld rond man-vrouw-verhoudingen, holebi’s, evolutieleer, racisme en polarisering, hoofddoeken, vluchtelingen en andere "hete hangijzers"? Stelt je superdiverse groep je voor extra uitdagingen? Bijvoorbeeld rond botsende meningen en hoe van daaruit je leerdoelen te bereiken? Wil je leerlingen of cursisten elkaar beter leren begrijpen, en hen vaardig maken in constructief discussie voeren? Dan is DemoKlap iets voor jou!

Zelf STEM-apps maken voor Android en iOS

Moderne doelstellingen rond computationeel of algoritmisch denken, rond analyse en realisatie van een systeem in functie van bepaalde criteria, rond communicatieprotocollen en rond mens-machine interfaces kunnen na deze nascholing op een aantrekkelijke en laagdrempelige manier gerealiseerd worden.

Door leerlingen zelf apps te laten ontwikkelen die raakvlakken hebben met wiskunde of wetenschappen of éénder welk ander onderwerp kan de Technologie en Engineering component mooi geïntegreerd worden om tot een volwaardig STE(A)M-project te komen.

De deelnemers krijgen de nodige kennis en ervaring om zelf apps te ontwikkelen voor Android of iOS (Android geeft wel meer voordelen).

We beginnen met de klassikale uitwerking van enkele éénvoudige apps, maar je gaat al snel zelf aan de slag om onder begeleiding een app te ontwikkelen op maat van je leerlingen, graad en lesmateriaal. Je kan steeds vertrekken vanuit uitgewerkte voorbeelden en krijgt professionele ondersteuning.

STEM-projecten met Arduino - basis

Arduino is een populaire manier om waardevolle links te maken met de vier STEM-domeinen en om leerplandoelen te bereiken rond computationeel of algoritmisch denken, rond analyse en realisatie van een systeem in functie van bepaalde criteria, rond communicatieprotocollen en rond mens-machine interfaces.

Het meten van verschillende fysische grootheden en het aansturen van verschillende actuatoren wordt stapsgewijs behandeld. Je zal de kans krijgen om grafisch programmeren naast tekstueel coderen te gebruiken om zo de keuze te maken die voor jou het beste past.

Vervolgens werken we verschillende schakelingen en bijhorende programma's uit die meteen toe te passen zijn in jouw STEM-klaspraktijk en krijg je ruim de tijd om hier zelf mee aan de slag te gaan.

Meten en sturen met zelfgemaakte Android apps en Arduino

Tablets en smartphones zijn enorm snel geïntegreerd in onze leefwereld en in die van onze leerlingen.

MIT ontwikkelde een grafische programmeeromgeving om op een laagdrempelige manier zelf eenvoudige apps te ontwikkelen. Tijdens deze nascholing leer je hoe je jouw smartphone kan laten communiceren via Bluetooth met een Arduino microcontroller om zo meetwaarden te visualiseren en actuatoren aan te sturen.

Als hardware gebruiken we een Arduino Leonardo (Brainbox AVR) en een HC06 BT module maar deze methode is ook toe te passen voor andere controllers. We gebruiken Appinventor en Thunkable om de apps te ontwikkelen.

Je bent nadien in staat om in de klas met leerlingen – geheel volgens de STEM-didactiek van het onderzoekend leren – aan de slag te gaan om hen zelf apps te laten ontwikkelen waarmee fysische grootheden kunnen gemeten worden of waarmee actuatoren kunnen worden bestuurd met een zelfgemaakte app.

Thunkable is sinds kort geschikt om apps te ontwikkelen voor zowel iOS als Android, maar momenteel (juni 2019) is de communicatie via BT enkel nog maar mogelijk voor Android.

Meten en ruimte in de kleuterklas

Activiteiten waarbij de kleuters actief gaan meten en leren rond ruimtelijk inzicht, zijn niet altijd even makkelijk te integreren in het thematisch werken van de kleuterschool.

Een leerling groeit niet door er aan te trekken! Groeigericht begeleiden vanuit een handelings- en oplossingsgericht kader (s.o.)

Leerkrachten ervaren een toenemende druk om pasklare oplossingen aan te reiken om het leren en leven van leerlingen in goede banen te leiden. Dit vertaalt zich vaak in een eigen invulling van de aanpak daarvoor en resulteert gemakkelijk in 'trekken' aan leerlingen.

Groeigericht begeleiden daarentegen vertrekt vanuit de vraag "Wat heeft deze leerling nodig op vlak van leven en leren?" en "Wat hebben wij als leerkracht, leerlingenbegeleider, school nodig om hierrond met deze leerling aan de slag te kunnen gaan?".

Het groeigericht begeleidingskader, dat het handelingsgericht en oplossingsgericht werken integreert, biedt houvast om de begeleiding optimaler vorm te geven. Het laat ons toe om de leerling te benaderen in zijn vraagstelling, met respect voor zijn tempo en aandacht voor zijn specifieke context. In plaats van te sturen in een oplossingsrichting of het eigenaarschap van een probleem over te nemen, biedt het handvatten om de leerling de verschillende mogelijke oplossingswegen en daartoe inzetbare eigen krachtbronnen te leren ontdekken en ondersteunt het de leerling bij het maken van eigen oplossingsgerichte keuzes op weg naar persoonlijke groei.

Binnen dit aanbod reiken we de denkkaders aan, oefenen we begeleidings- en gespreksvaardigheden en belichten we methodieken die bruikbaar zijn binnen de schoolse begeleidingspraktijk.

'Begrijpend lezen start in de kleuterschool', hardop denkend voorlezen als sterke leerkrachtvaardigheid

Begrijpend lezen is niet het meest populaire vak op de basisschool: leerkrachten geven aan dat ze het een uitdagend taaldomein vinden, en leerlingen lijken moeilijk te motiveren om teksten en boeken te lezen.

Aandacht voor hardop denkend voorlezen, interactief taalonderwijs, directe instructie, inoefenen van leesstrategieën en structureel aan woordenschat werken, zijn factoren die het plezier in lezen opnieuw kunnen aanwakkeren en de leesresultaten drastisch kunnen verbeteren.

Verdieping postgraduaat socio-emotionele begeleiding s.o. en BaO: coachen van collega's

In deze training, specifiek voor mensen die geslaagd zijn in hun Postgraduaat in de Socio-Emotionele leerlingenbegeleiding (s.o. of BaO), gaan we dieper in op een alom gekende problematiek. Vaak moeten wij als leerlingenbegeleiders ook onze collega’s coachen. We willen aanzetten tot overtuigen, begeleiden, helpen, sturen om bepaalde patronen t.o.v. leerlingen en andere collega's te doorbreken.

In deze vorming willen we daar dieper op in gaan vertrekkend vanuit het zelf ontwikkelde groeiIKhulp-model.

Geopunt, de GIS-viewer voor niet GIS-experten

Voor de eerste graad zijn 16 sleutelcompetenties decretaal vastgelegd. Binnen de competenties met betrekking tot ruimtelijk bewustzijn vinden we volgende eindterm terug: ‘De leerlingen hanteren GIS-viewers om thematische lagen van een plaats en hun onderlinge relaties te onderzoeken’. Verschillende nieuwe leerplannen vermelden dan ook een aantal keer het gebruik van GIS-viewers voor onderzoek en analyse (zowel bij de procedurele als conceptuele doelen). Het is dus de bedoeling dat leerlingen daarmee actief aan de slag gaan.

Geopunt heeft een handige GIS-viewer, gemaakt voor niet-GIS-experten.

De Vlaamse portaalsite www.geopunt.be biedt sinds eind november 2013 gebundelde geo-info aan. Geopunt is sindsdien dé plaats geworden om allerlei info te consulteren. Denk hierbij aan het Grootschalig Referentiebestand (GRB), overstromingskaarten, voorkooprechten, historische kaarten… maar even goed aan sportaccomodaties, bibliotheken, scholen, logies…

Geopunt is de centrale plaats om geo-info en geo-gerelateerde info terug te vinden.

Behaal alle leerplandoelstellingen beschrijvende statistiek tweede graad met GeoGebra

In deze nascholing leer je alle leerplandoelstellingen beschrijvende statistiek te behalen via GeoGebra Klassiek 6.
Je leert werken met het rekenblad en de formules in GeoGebra. Je leert hoe je snel een reeks gegevens kan analyseren en zelf kan opstellen.

Suïcidepreventie bij leerlingen s.o. - live online nascholing

In België sterven dagelijks gemiddeld 5 à 6 personen door zelfmoord. België scoort bovendien beduidend slechter dan het Europees gemiddelde. Suïcidepreventie beoogt hier mee iets aan te doen. In deze vorming neem je kennis van enkele theoretische kaders over suïcidaliteit/suïcide en zullen je concrete handvatten aangereikt worden m.b.t. de omgang met suïcidale leerlingen in de praktijk.

Ken je rechten als consument

Wij zijn allen consument. Consumentenbescherming staat het laatste decennium hoog op de agenda van de Europese en nationale wetgever. Dat heeft heel wat wetswijzigingen met zich gebracht en bijpassende rechtspraak. Doorheen dat kluwen vind je als consument niet steeds je weg.
De nascholing beoogt een overzicht te geven van de meest relevante rechten van de consument.

Games en apps in de geschiedenisles

Digitalisering is in het geschiedenisonderwijs ook ten gevolge van de coronacrisis sterk toegenomen. Interactief leren door te spelen is een actueel thema. In deze nascholing maken we kennis met drie verschillende digitale toepassingen die historisch onderzoek via games en apps vertalen naar de klaspraktijk. Daarbij wordt aandacht geschonken aan hoe deze toepassingen op een zinvolle manier kunnen worden ingezet in de geschiedenisles. Voor elke graad van het secundair onderwijs is er een aanbod. Hands-on uittesten van de games en apps is daarbij voorzien.

De effectieve leerkracht. Een wetenschappelijk onderbouwd, inspirerend en haalbaar verhaal.

"Ik wil gewoon goed lesgeven!"

Lesgeven is een ambacht en leerkrachten hebben - gelukkig maar- veel vrijheid om dat op een eigen manier in te vullen. Toch hebben alle leerkrachten eenzelfde doel: ze willen dat hun leerlingen zoveel mogelijk bijleren.

 • Wat zegt de ‘wetenschap van het leren’ hierover?
 • Welke inzichten reikt het cognitieve wetenschappelijke onderzoek aan over ‘effectief lesgeven’?
 • Welke strategieën werken en zijn makkelijk inzetbaar?

In deze vorming gaan we in op de recentste inzichten rond leren en instructie.

Effectief lesgeven: een inspirerend, waarderend en haalbaar verhaal.

Geweldloos Verzet en Nieuwe Autoriteit bij jongeren met een beperking

Opvoeden is een bijzondere uitdaging waarbij van jou als leerkracht ook steeds meer verwacht wordt. De bijkomende uitdagingen van jongeren met een beperking, maken je job niet makkelijker. Woede-uitbarstingen, liegen, spijbelen, verslaving, agressie… maken het vaak zeer moeilijk. Je merkt dat streng en hard optreden niet altijd werkt en uitsluiting van de jongere dreigt waardoor hij/zij de nodige aanwezigheid verliest. Nieuwe autoriteit biedt een andere weg via vastberaden verzet in combinatie met een positieve en zorgzame aanwezigheid.

Een Individueel Aangepast Curriculum (IAC)... Wat? Waarom? Hoe? - live online nascholing

Een Individueel Aangepast Curriculum, wat is dat eigenlijk? Wat moeten we dan concreet doen?
Welke procedures volgen we als er zich een inclusietraject aandient? Hoe geven we een IAC vorm?
Waarom kiest men voor inclusief onderwijs?

Basismodule pneumatica en elektropneumatica

Je bent een leerkracht die elektropneumatica moet integreren in lessen of projecten, maar je wil graag bijkomende praktijkgerichte basiskennis verwerven?

Dan is deze cursus bij Festo NV misschien iets voor jou!

Terugkomdag - vervolg op basismodule pneumatica/elektropneumatica

Deze opleiding richt zich tot leerkrachten die elektropneumatica geven in hun lessen en projecten maar graag bijkomende praktijkgerichte basiskennis zouden willen verwerven

Wij/zij voorbij – polarisering in het onderwijs voorkomen. Een oplossingsgerichte aanpak - live online nascholing

“Alle Koerden zijn terroristen!”
“Ik geef geen hand aan een vrouwelijke leerkracht.”
“Mijn zoon blijft thuis als er op school een imam komt spreken.”

Het wij/zij denken beschadigt. Het vreet aan de sociale stabiliteit van onze samenleving, onze steden en buurten. Maar ook in onze scholen steekt polarisatie meer en meer de kop op. Meningen worden steeds extremer en de ‘ander’ is niet langer een gesprekspartner maar een tegenstander, een vijand. Wat kan je als school hieraan doen?

Teamcoaching

Werken op scholen wordt hoe langer hoe meer een werk van teams. De tijd dat we alles alleen achter gesloten deuren deden, is voorbij.

Werken in teams veronderstelt ook het leiden en coachen van deze teams. Tijdens deze drie dagen onderzoeken we interactief de complexiteit van teamcoaching.

Leervaardigheden: een didactische leerlijn en een remediëringstoolkit

Deze nascholing werd in het verleden door CNO aangeboden onder de titel Leerzorg en leervaardigheden.

Leervaardigheden vormen de fundamenten van leren. Leerlingen verwerven ze bij voorkeur doorheen de vakken in een didactische leerlijn leren leren van het eerste tot en met het zesde jaar. De remediëring van leervaardigheden werkt met leerlingen waarvan na diagnose blijkt dat ze bepaalde deelleervaardigheden onvoldoende onder de knie hebben. De remediëringstoolkit is ruim: van methodes voor het leren maken van een boekentas (organisatievaardigheden) tot het uitzoeken welke methode om leerstof te structureren nu net bij deze leerling met zijn eigen leerstijl past (cognitieve verwerkingsvaardigheden).

Schoolloopbaanbegeleiding: een leerlijn leren kiezen van 1 tot 6 - live online nascholing

Deze nascholing werd in het verleden door CNO aangeboden met de de titel Leerzorg en leren kiezen: schoolloopbaanbegeleiding.

De maatschappij, ouders en leerkrachten verwachten van jongeren dat zij een goede studiekeuze maken die leidt naar een juist diploma en een bevredigende beroepsloopbaan. Leren kiezen is één van de pijlers van leerlingenbegeleiding. Deze pijler zit bij voorkeur ingebed in een didactische leerlijn waarbij elke leerling keuzevaardigheden leert ontwikkelen en zo auteur wordt van zijn eigen schoolloopbaan en bij uitbreiding van zijn eigen leven. Ook tools voor remediëring in verhoogde zorg zijn zinvol wanneer leerlingen onvoldoende handvatten ontwikkeld hebben of wanneer ze een verkeerde keuze gemaakt hebben.

Schoolloopbaanbegeleiding reikt verder dan de schoolpoort: communicatie met ouders, CLB, andere scholen en onderwijsvormen spelen ook een cruciale rol in het leren kiezen proces.

Informatiegestuurd schoolbeleid in relatie tot kwaliteitsverwachtingen binnen het referentiekader onderwijskwaliteit

Het referentiekader onderwijskwaliteit dient als basis van de kwaliteitsontwikkeling binnen de school. Er zijn enorm veel raakvlakken tussen datagebruik en vele kwaliteitsverwachtingen binnen dit kader. Hoe kan datagebruik een hefboom worden voor de kwaliteit binnen de school en zo ervoor zorgen dat je doelgericht en doeltreffend te werk gaat in je school?

Een zoektocht naar een digitale balans en mediawijs internetgebruik bij leerlingen s.o.

Het bezit van een smartphone, de toegang tot sociale media en een groter wordende on- en offlinewereld vol interessante contacten kan jongeren wel al eens doen wankelen. Soms lijkt dit een tsunami van indrukken en ervaringen met zich mee te brengen en lijken leerlingen zich te ‘verliezen’ in deze online wereld. Met deze sessie willen we leerkrachten (en leerlingenbegeleiders) handvatten aanreiken om rond digitale balans aan de slag te gaan.

Redelijke aanpassingen: van het wettelijke kader naar de praktijk

Deze nascholing werd in het verleden door CNO aangeboden met de titel Redelijke aanpassingen: redelijk evalueren?

Wat is het verband tussen redelijke aanpassingen en correct evalueren (in het kader van de realisatie van het curriculum)?

Hoe ver kunnen we als school gaan binnen het wettelijk kader?

We verkennen een aantal voorbeelden van good practice over de samenwerking tussen scholen en de begeleidingsdienst.

Motiveren voor wiskunde via praktische toepassingen, zonder verlies van diepgang

Waarom is wiskunde belangrijk? Waarom zou je er als leerling je best voor doen? En wat moeten leerlingen ervan onthouden voor later? Dat wiskunde sterk verweven zit in de dagelijkse realiteit, is iets wat leerlingen zich niet altijd even goed kunnen inbeelden, ook al horen ze het dagelijks.

Urban education

Er zijn nogal wat steden en gemeenten waarin een groot deel van de inwoners een migratieachtergrond heeft. In de stadsscholen was deze evolutie al lang zichtbaar in het leerlingenpubliek en vandaag wordt ze ook zichtbaar in andere scholen en gemeenten.

Maar etnische diversiteit is slechts een van de identiteitsassen waarop mensen van elkaar kunnen verschillen. Hoe blijf je vandaag in verbinding met leerlingen, ouders en collega’s die in zo veel opzichten van jou verschillen?

De workshop Urban education biedt een antwoord op deze vraag en brengt inzicht in wat alle mensen altijd gemeenschappelijk hebben – hoe veel ze op het eerste zicht ook van elkaar lijken te verschillen.

Hoe evalueer je groepswerk?

Een kort groepswerk evalueren in de klas, daar komt al een en ander bij kijken. Nog complexer wordt het als je langlopende groepswerken moet beoordelen, waarbij leerlingen ook buiten de schooluren moeten samenwerken. Hoe zit dat met feedback, met punten geven, met het opvolgen van processen…? Bestaan daar instrumenten voor? En hoe betrouwbaar is bijvoorbeeld peerevaluatie?

Leerstoornissen herkennen en aanpakken in het s.o.

Leerstoornissen: het bos, de bomen en het plantgoed.

Wanneer spreken we van leerstoornissen zoals dyslexie, dyscalculie, een visueel ruimtelijke leerstoornis,… ?

Wat is de beste aanpak?

Waarom attesteren? Wat met comorbiditeit?

Wiskunde-BOUWT! Een nieuwe manier van lesgeven in de tweede graad bso

Herken je dat gevoel als wiskundeleerkracht, wanneer je net een lange uitleg hebt gegeven over een onderwerp, waarna de vraag komt: “Waarom moeten we dat kennen?”?

In deze nascholing krijg je de kans kennis te maken met Wiskunde-BOUWT!, een nieuwe manier van lesgeven in de tweede graad bso.

Mee met de nieuwe eindtermen wiskunde 1ste graad A-stroom: Statistiek en Logica/Bewijzen/Verzamelingen

Statistiek en Logica/Bewijzen/Verzamelingen zijn twee verrassend leuke nieuwigheden in de eindtermen wiskunde voor de eerste graad. Met deze nascholing willen we alle aanwezigen handvaten aanreiken om er didactisch bevlogen mee om te gaan. De nascholing bestaat uit twee delen: één deel over statistiek en één deel over logica/bewijzen/verzamelingen.

Basiszorg verbreden en verdiepen op klasniveau

Ben je zoekende hoe de brede basiszorg in je school, zowel op klas- als schoolniveau te verbreden en te verdiepen? Volg dan deze workshop met hands-on tools en werkvormen hoe je de brede basiszorg in je school of centrum voor secundair onderwijs gedragen kan maken bij alle leerkrachten zodat alle leerlingen hier baat bij hebben. Werk deze basiszorg uit met het referentiekader voor onderwijskwaliteit (het OK-kader) en het decreet leerlingenbegeleiding in het achterhoofd.

Gedrag van dieren beschrijven en onderzoeken: hoe doe je dit op een wetenschappelijke manier?

Gedrag is één van de meest complexe en belangrijke (en meest boeiende!) eigenschappen van dierlijk leven. Begrijpen hoe en waarom dieren zich gedragen zoals ze dit doen, heeft mensen altijd al gefascineerd. Het bestuderen en begrijpen van de enorme verscheidenheid in gedragingen, zowel tussen als binnen soorten, is één van de belangrijkste intellectuele uitdagingen binnen de moderne biologie.

Het thema gedrag en gedrag observeren komt aan bod in de 2e graad. Verder is het onderzoeken van diergedrag (formuleren en testen van hypothesen) een zeer geschikt onderwerp om leerlingen van de 2e en 3e graad onderzoekscompetenties te laten verwerven.

Prikkelverwerking bij jongeren tijdens de les

Hoe leer je anders kijken naar de werkhouding en prikkelverwerking bij jongeren in de les vanuit verschillende denkconcepten? Hoe vertrek je steeds vanuit een inclusiegedachte? De methodieken hiervoor oefenen we in met verschillende doe-opdrachten.

Technisch en begrijpend lezen

Het is de ambitieuze bedoeling van deze nascholing om de deelnemers (nieuwe) inzichten te geven in de aanpak van het technisch en begrijpend lezen. Ook laten we inzien dat het werken met doorgaande leerlijnen en een groeigerichte kijk op de vorderingen van de leerlingen nieuwe perspectieven biedt voor een onderwijs waar inclusie de regel wordt.

Hoe voer je een effectief antipestbeleid in een secundaire school?

Deze nascholing werd uitgebreid naar een volledige lesdag.

Er bestaat heel wat educatief materiaal, praktijkvoorbeelden en werkvormen om in een lagere school te werken rond pestpreventie. Dit is niet altijd even makkelijk implementeerbaar in de context van een secundaire school. Deze nascholing geeft je een praktijkvoorbeeld van hoe je bij +12-jarigen ervoor kan zorgen dat pestgedrag minder voorkomt en hoe je er effectief mee omgaat.

Verlies (h)erkennen. Rouw en afscheid bij leerlingen s.o. - dag 1 live online nascholing, dag 2 contactonderwijs

Deze nascholing werd in het verleden door CNO aangeboden met de titel Omgaan met rouw en verlies bij leerlingen s.o.

Als je eens rondkijkt in de klas, dan merk je dat verschillende leerlingen al te maken hebben gehad met een ingrijpend verlies in hun leven. Sommigen hebben een ouder, broer of zus, of iemand anders die belangrijk voor hen is, door de dood verloren. Maar ook ander verlies tekent hen soms. Zij moesten afscheid nemen van hun land van herkomst en lieten familie, hun huis, hun cultuur achter. Of hun gezinssituatie veranderde ingrijpend nadat hun ouders gescheiden zijn. En wat bracht bij sommigen de lockdown teweeg tijdens de coronacrisis?

Het vraagt veel van jongeren om deze ingrijpende veranderingen een plek te geven en zich aan te passen aan de nieuwe situatie in hun leven. Dat proces noemen we rouwen en gaat meestal gepaard met een warboel aan gevoelens. Desondanks moeten ze toch weer de verbinding met school maken en prestaties leveren.

Als leerkracht voelen we ons soms machteloos in deze situaties terwijl we graag de jongere willen ondersteunen. Hoe doen we dat dan? Met deze vraag gaan we aan de slag. De tweedaagse cursus is een basisprogramma over verlies bij jongeren.

Didactische werkvormen voor 21ste-eeuwse vaardigheden: aan de slag in de klas

In de huidige en nieuwe leerplannen vinden we nieuwe vaardigheden bv. computationeel denken, mediawijsheid, creatief denken, probleemoplossend denken en handelen, kortom 21ste-eeuwse vaardigheden.

Belangrijk is niet alleen welke dat zijn, maar ook hoe kan je ze aanbrengen in je vak?

Het kwetsbare tienerbrein, een uitdaging voor vereiste executieve functies op school

Elke leerkracht of jongerenbegeleider merkt het. Op weg naar een volwassen brein ondervindt de adolescent indrukwekkende veranderingen, die zijn/haar persoonlijkheid en gedrag sturen. Het ene moment werkt de tiener gemotiveerd mee (het rationele brein), het andere moment lukt dit niet en heeft de jongere een kort lontje (het emotionele brein).

Ondertussen wordt er op school veel verwacht van planning en organisatie, taakinitiatie en volgehouden aandacht, emotieregulatie en impulsbeheersing. Allemaal executieve functies die nog volop in ontwikkeling zijn. Dat kan erg veel stress opleveren en de tiener verleiden tot uitstelgedrag.

Deze nascholing helpt jou om op te treden als een ‘tijdelijke prefrontale cortex’ van de adolescent en leerzorg op maat te bieden.

Inzicht in meetkundige problemen met pentomino’s

Houden je leerlingen van Tetris? Dan kan je hen vast ook boeien met pentomino’s!

Waar je in Tetris speelt met tetromino’s, blokjes bestaande uit 4 aan de zijde grenzende vierkanten, spelen we in deze nascholing met de grotere broer: de pentomino, bestaande uit 5 vierkanten. Er zijn maar liefst 12 verschillende pentomino-vormen.

In deze nascholing ervaar je hoe je met pentomino’s heel wat meetkundige problemen duidelijker kan maken. Je ontdekt ook hoe je pentomino’s kan gebruiken bij de viering van Pi-dag of om snelle leerlingen een extra uitdaging te bieden!

Wiskunde evalueren in de hervormde eerste graad

Wist je dat…

 • wiskundeleraren tot 25% van de lestijd invullen met toetsen, taken en proefwerken?
 • het opstellen van leerplangerichte wiskundevragen geen eenvoudige taak is, zeker nu de taxonomie van Bloom ook beheersingsniveaus aangeeft?
 • veel vakgroepen en scholen hun manier van evalueren kritisch onder de loep nemen naar aanleiding van de nieuwe eindtermen wiskunde en de onderwijshervorming?

Genoeg redenen voor een navorming rond het evalueren van wiskunde in de eerste graad!

Deze nascholing wil deelnemers wapenen met evaluatiepraktijken waarvan we uit onderzoek weten dat ze werken. We zorgen daarnaast voor veel concrete voorbeelden uit de eerste graad.

Versterken van executieve functies in het 1ste tot 3de leerjaar

Ben je benieuwd naar hoe je jouw leerlingen kan ondersteunen zodat ze niet zomaar impulsief het antwoord doorheen de klas roepen, zodat ze de instructie onthouden, zodat ze zich kunnen aanpassen als de instructie verandert? Met andere woorden, hoe kan je hun executieve functies versterken? En welke realistische verwachtingen mag je hebben van jouw leerlingen?

Verandering communiceren in jouw school: hoe begin je eraan?

Iedereen wil het graag anders, maar niemand wordt graag veranderd. Toch is verandering de enige constante die ervoor zorgt dat je als school relevant blijft. Deze verandering in werkomgeving roept vaak veel weerstand en negatieve emoties op bij medewerkers.

Hoe kun je hierop reageren door je communicatie aan te passen? Maar misschien nog belangrijker: hoe kun je hierop anticiperen met behulp van doordachte communicatie?

Van concentratieproblemen tot ADHD

Het is niet eenvoudig om door het bos de bomen nog te zien wanneer het om concentratieproblemen, -stoornissen of ADHD gaat. Wanneer spreekt men bij kinderen van een gewone verstrooidheid, een concentratieprobleem of een aandoening als ADHD?

De proactieve cirkel als motor voor positieve relaties in de klas en op school

“No significant learning can occur without a significant relationship” - James Corner

Maar hoe kunnen we preventief inzetten op verbondenheid met elkaar? Hoe zorgen we ervoor dat ook stille leerlingen een stem krijgen en kunnen worden gehoord door anderen? Hoe laten we een klas groeien naar een groep? Hoe kunnen we ervoor zorgen dat jongeren leren van elkaar? Hoe kunnen we gevoelige en moeilijkere thema’s bespreken in een veilig klimaat?

De proactieve pijler is de meest belangrijke pijler om te komen tot een verbindend en herstelgericht schoolklimaat. De proactieve cirkel is een waardevol instrument om te werken aan positieve relaties in de klas en op school.

Postgraduaat Socio-Emotionele Leerlingenbegeleiding s.o. (groep 21: 2019-2021) - tweede jaar

Regelmatig merken we in onze scholen dat jongeren door socio-emotionele problemen gehinderd worden om volop te participeren in het leerproces. Daardoor komen leerlingen geregeld in het watervalsysteem terecht. Vanuit de pedagogische opdracht van de school en vanuit een zorgende bekommernis om de leerlingen willen vele scholen binnen de grenzen van hun mogelijkheden hun leerlingen ondersteuning bieden en hun leerkrachten in dit proces begeleiden. Geëngageerde leerkrachten nemen deze taak met veel inzet waar, maar stuiten dikwijls snel op hun grenzen omdat ze voor dit werk niet opgeleid zijn.

Doorheen deze opleiding lopen 3 leertrajecten die de rode draden vormen:

Leertraject Schoolbeleidsplan SEB

SBP (8 studiepunten)

Leertraject Handelings- en begeleidingsplan

HBP (10 studiepunten)

Persoonlijk Leertraject

PLT (12 studiepunten)

 • Schoolbeleidsplan SEB
 • Basiscursus SEB
 • Handelings- en begeleidingsplan
 • Gesprekstechnieken
 • Begeleidingsproces
 • Keuzemodules
 • Basiscursus communicatie: “horen, zien en zwijgen”
 • Groepsdynamica
 • Functioneren als leerlingenbegeleider
 • Praktijkbegeleiding
 • Het leertraject Schoolbeleidsplan SEB (SBP) belicht de aanpak van socio-emotionele begeleiding binnen de eigen school en krijgt vooral vorm aan de hand van huiswerkopdrachten.
 • Het leertraject Handelings- en begeleidingsplan (HBP) wil dieper ingaan op het eigen begeleidingswerk van leerlingen met socio-emotionele problemen. Via zelfstudie, rollenspel en toepassingsopdrachten worden inzichten en vaardigheden met betrekking tot het concrete begeleidingswerk verworven.
 • Het Persoonlijk leertraject (PLT) beoogt vanuit de reflectie op de eigen positie in de groep, op werk- en opleidingservaringen en praktijkbegeleiding en op het eigen functioneren als leerlingenbegeleider bij te dragen tot de realisatie van persoonlijke leerpunten. Daartoe hanteren we het logboek als instrument om de evolutie van het persoonlijk leertraject op te volgen en het trainingsmaatje als gesprekspartner en ondersteuner om de persoonlijke leerpunten te verwezenlijken.

Managen van (corona) angsten en spanningen

Het coronavirus is in onze samenleving nog altijd aanwezig met het reële risico op een heropflakkering in het najaar. Dit betekent dat heel wat mensen op de werkvloer te maken krijgen met angst en angst is een krachtige emotie. Het kan voortkomen uit stress maar is niet hetzelfde. Wanneer teamleden bang zijn op de werkvloer voor hun veiligheid en gezondheid, dan kan dit het ontstaan van een angstcultuur in de hand werken.

Werken onder emotionele druk - Ontwikkelen van nieuwe strategieën

‘Drukkende’ emoties bij jezelf, leerlingen, collega’s ontstaan door een bedreiging van normen, grenzen, verwachtingen, waarden of visie en dreigen problemen tot stand te brengen die ‘blijvend’ van aard durven zijn. Deze langdurige niet-gewenste emoties zoals frustratie, onmacht en kwaadheid tijdig herkennen en ontkoppelen is een kunst om rust te gunnen aan je eigen denken en voelen.

Werken onder emotionele druk - Ontwikkelen van nieuwe strategieën (leidinggevenden)

‘Drukkende’ emoties bij jezelf, leerlingen, collega’s ontstaan door een bedreiging van normen, grenzen, verwachtingen, waarden of visie en dreigen problemen tot stand te brengen die ‘blijvend’ van aard durven zijn. Deze langdurige niet-gewenste emoties zoals frustratie, onmacht en kwaadheid tijdig herkennen en ontkoppelen is een kunst om rust te gunnen aan je eigen denken en voelen.

Hoe ga je als school aan de slag met sociale media?

Facebook is niet weg te denken uit onze samenleving. Zo zit tegenwoordig haast elke jongere, ouder en zelfs grootouder op sociale netwerksites. Een site zoals Facebook biedt heel wat voordelen, maar kent ook tal van uitdagingen en valkuilen.

Maar hoe kan jouw school Facebook, Twitter, Snapchat, Instagram of YouTube nu efficiënt gebruiken om je school aan het brede publiek te laten zien?
In deze nascholing worden er heel veel praktijkvoorbeelden meegeven en wordt er toegelicht hoe je als school een goed “social media”-beleid kan opzetten. Deze nascholing zal de deelnemers goed toelichten maar vooral inspireren en prikkelen m.b.t “social media”.

Interactief lesgeven met PC, tablet of smartphone

Maak je lessen boeiend en uitdagend met de 2 gratis interactieve tools Socrative en Nearpod.

Lijken volgende dingen wat voor jou?

 • Verhoog de interactie met je leerlingen.
 • Betrek de leerlingen meer bij je les.
 • Neem een quiz/toets af via de computer/tablet/smartphone.
 • Reduceer verbeterwerk naar een minimum.

Vast wel. Want iedereen, ongeacht je vakgebied, kan aan de slag met deze eenvoudige en leuke tools na de nascholing.

Snel en eenvoudig een webwinkel aanmaken (voor mini-onderneming of GIP)

Heel wat scholen geven opleidingen aan leerlingen die aansluiten bij de realiteit. Een webwinkel is zeker één van de zaken die naar boven komt wanneer leerlingen goederen/producten moeten verkopen in het kader van een verkoopproject of GIP. Meestal komt “een webwinkel” terecht bij de leerkracht die een mini-onderneming of GIP moet begeleiden. Een webwinkel opzetten vraagt echter een aantal vaardigheden. In deze nascholing ziet u alles om een webwinkel succesvol tot stand te kunnen brengen.

Eenvoudig zelfverbeterende online oefeningen maken - live online nascholing

In deze nascholing leer je op een eenvoudige en snelle manier online oefeningen aanmaken die bovendien zelfverbeterend zijn. Op deze manier kan je ze inzetten voor remediëring en/of differentiatie.

Samenwerken met leerlingen en collega’s via Microsoft Teams

In Microsoft Teams (van Office 365) creëer je (een) ruimte(s) voor een groep collega's of leerlingen. Hierin kan je gesprekken voeren, berichten en bestanden delen en samenwerken aan een taak of project. Je kan ook extra Office-apps toevoegen aan je Team zoals Forms om een digitale vragenlijst of toets te maken.
Via praktijkvoorbeelden maak je kennis met de vele mogelijkheden en toepassingen van Teams!

Digitale escaperooms en dito hoekenwerk: knoeien met Googletoepassingen

Google Suite for Education? Google Classroom? Google Forms? Google Docs? Google Sheets? Google Keep? Google Slides… Kunnen we hier de leerstof mee activeren? Ja, dat kunnen we!

Jouw school op Facebook: een super PR-idee

Facebook is een sociaal medium dat meer en meer zijn weg begint te vinden in het onderwijs. Niet alleen hebben veel leerkrachten een eigen pagina, er bestaan ook groepen van leerkrachten binnen eenzelfde vakgebied (ICT-coördinatoren, leerkrachten geschiedenis…).
Een degelijk opgebouwde en goed onderhouden Facebookpagina kan voor een school een mooi visitekaartje zijn, kan buitenstaanders bekend maken met de school, kan zorgen voor extra leerlingen…
Kortom, Facebook kan voor een school een meerwaarde betekenen op het gebied van Public Relations. Is jouw school al mee?

Animatiefilmpjes, instructiefilmpjes en screencasts: Hoe begin ik er aan? - live online nascholing

We zijn allemaal al wel eens aan een leerfilmpje begonnen, met wisselend succes. In deze sessie verkennen we verschillende mogelijkheden om animatie, instructie en screencasts in leerfilmpjes te gebruiken om de boodschap die je hebt nog beter over te brengen.

Efficiënt en nuttig educatief gebruik van diverse (website) tools – Weebly, Sway en Spark - live online nascholing

In deze sessie leer je hoe je eenvoudig met en door je leerlingen websites en andere digitale content kan maken zonder dat hiervoor software op de computers moet worden geïnstalleerd.

Diverse administratieve schooltaken efficiënt automatiseren met PowerApps advanced

SharePoint is al bij veel scholen geïntegreerd. Maar het verzamelen van gegevens via mobiele apps is nog nieuw. Infopath wordt niet lang meer ondersteund en SharePoint Workflows, werken niet altijd meer. In deze opleiding leer je werken met PowerApps en Power Automate om taken te automatiseren.

Bioveiligheid in de klas: basismicrobiologie

Bacteriën zijn overal. Ze zijn ontzettend nuttig, soms zelfs erg smakelijk en waanzinnig interessant, maar ook wel een beetje vies of ronduit gevaarlijk. In deze workshop leer je nadenken over veilig omgaan met micro-organismen in een klascontext. We starten ook enkele microbiologische experimenten op die veilig kunnen zonder high-tech materiaal.

Data-analyse in de praktijk: inzicht in jouw school - Aan de slag met Smartschool Analytics

Wil je aan de hand van een gebruiksvriendelijke tool kwaliteitsontwikkeling handen en voeten geven op jouw school? Gaat er bij jou ook veel tijd verloren in het opzoeken en samenbrengen van data? Zou je liever meer tijd besteden aan analyse en opvolging? Wil ook jij van informatie kennis maken? Leer vanuit de praktijk!

Relationele en seksuele vorming binnen superdiverse klassen

Deze nascholing werd in het verleden door CNO aangeboden met de titel Praten met multiculturele klassen over seksualiteit en relaties.

Hoe begin je een gesprek of vorming over relaties en seksualiteit en hoe rond je het respectvol af? Wat als je het referentiekader van de leerling niet kent? Wat kan je vragen en wat kan helpen om de jongere hierover te laten praten? Welk materiaal is cultuursensitief? We besteden zowel aandacht aan individuele gesprekken als lesgeven over relaties en seksualiteit.

Burn-out en chronische stress herkennen en aanpakken bij leerlingen s.o.

In onze gedigitaliseerde, prestatiegerichte maatschappij komen steeds meer mensen mentaal in de problemen omwille van chronische stress. De burn-outepidemie nam nog nooit zulke astronomische proporties aan als de afgelopen jaren. Hoewel aanvankelijk vooral werkgerelateerd over een burn-out werd gesproken, blijken nu ook een aanzienlijk aantal leerlingen hiermee te kampen, vaak miskend, en gecamoufleerd door angsten, agressie, ongepast gedrag of leerproblemen. Het is heel belangrijk dat leerlingbegeleiders, leerkrachten en anderen die met deze jongeren omgaan tijdig signalen herkennen en kunnen ondersteunen, begeleiden of doorverwijzen. Tijdens deze cursus leggen we dan ook de focus op wat er nodig is voor een correcte, gezonde werking van het brein en ligt de klemtoon op preventie.

Innovatief onderwijs. School met een visie op innoverend onderwijs. Schoolbezoek basisschool Kosmos

Basisschool Kosmos werd opgestart in 2012 en bouwde een eigen visie uit: ‘School in de natuur en natuur in de school’. Kosmos is een school in het midden van de natuur, in de stad. Een tegenstelling die een boeiende uitdaging in zich draagt.
De school biedt op een innoverende manier onderwijs aan kinderen van 2,5 tot 12 jaar.

Onze onderwijscontext is complex. Zelfs als we weten (volgens de wetenschap) wat werkt, dan werkt het nog niet altijd en overal. Innoveren doen we samen als leerteam. We maken kleine doorbraken zodat wat we innoveren nu en in de toekomst een duurzaam effect heeft op het leren van onze leerlingen. Kinderen verantwoordelijkheid geven in hun leerproces is daarbij een belangrijke factor in onze schoolvisie, evenals CTE (Collective Teacher Efficacy).

Efficiënt en doelgericht evalueren met Google Forms - live online nascholing

In deze nascholing leer je op een eenvoudige en snelle manier een online oefening of toets maken met Google Formulieren.
Bovendien heb je er geen verbeterwerk aan! Je opdracht of toets is zelfverbeterend, zo kan je ze inzetten voor remediëring en/of differentiatie.

Coach naar een growth mindset zonder te duwen en te trekken. De directeur als spilfiguur.

Een bepaalde mindset beïnvloedt sterk de motivatie en prestaties, zowel bij jezelf als bij je leerlingen en je medewerkers. In deze nascholing leer je de fixed en growth mindset (Carol Dweck) herkennen en krijg je tools aangereikt om hierop te coachen. Door als leidinggevende de growth mindset voor te leven en hierop te coachen, creëer en stimuleer je een cultuur van groei en ontwikkeling.

Naar een krachtige school-ouder samenwerking

Als school organiseer je allerlei initiatieven om ouders te betrekken bij het schoolleven: oudercontacten, schoolfeest, heen- en weerschriftjes, voorleesmomenten, oudercomité… Vooral bij kwetsbare ouders en anderstalige gezinnen kan dit een grote uitdaging zijn.

Hoe komt het dat je deze ouders moeilijker bereikt? Waar kan je als school op inzetten om deze kloof kleiner te maken? En hoe kan je ouderbetrokkenheid bekijken vanuit verschillende perspectieven? Dit zijn een aantal vragen die aan de hand van een interactieve vorming bekeken worden.

Tijdens deze vorming maak je kennis met de ‘7 dimensies van ouderbetrokkenheid’ en kan je reflecteren over de betekenis van ouderbetrokkenheid in jouw school. Door middel van handige tips en tools, ga je meteen aan de slag met een aantal concrete situaties.

Een doordacht HR-beleid maakt gelukkige mensen in onderwijs?!

Goede leerkrachten in je school halen en houden, gevestigde waarden verzorgen zodat ze zich blijven goed voelen in een veranderende onderwijswereld… Het HR-beleid in een school was er vroeger eentje van kiezen, aanwerven, en benoemen. Dit is wel serieus veranderd de laatste jaren. Hoe kan je binnen de realiteit van onderwijs een beleid uitbouwen om het menselijk kapitaal dat onze leerkrachten vormen, te begeleiden en te versterken? Een gelukkige leerkracht is immers een betere leerkracht.

Cyber Security op school: risicoanalyse en strategische aanpak

Informatiebeveiliging en digitalisering gaan hand in hand. Ook scholen digitaliseren, en je informatie beveiligen is het goedkoopst als je er rekening mee houdt van bij het begin. Waar zijn confidentialiteit, integriteit en beschikbaarheid van informatie het belangrijkst in jouw school? Hoe leer je leerkrachten veilig omgaan met digitale informatie? Wat kan je doen als er gevoelige foto’s van leerlingen circuleren op school? Hoe ontdek je dat iemand zonder toestemming toegang heeft verkregen tot proefwerken? Waarom is informatiebeveiliging een job van iedereen, en niet enkel van de IT- coördinator? Het hoeft allemaal niet veel te kosten, gewoon al weten waar informatiebeveiliging speelt op school, kan een groot verschil maken!

Zien is geloven? Over beeldcultuur

We leven in een beeldcultuur. In 2020 is dat een understatement: we worden overspoeld door beelden. Maar elk beeld manipuleert, dus ‘leren kijken’ blijkt noodzakelijker dan ooit. In eerste instantie om de rijkdom en de schoonheid te ontdekken van meer dan 125 jaar bewegend beeld, maar ook om onszelf en onze jongeren te laten beseffen dat dezelfde technieken vaak dienen voor minder esthetische doeleinden.

Depressieve tiener in de klas: hoe ga ik er mee om?

Jongeren en depressie. De media schrijven er op los, we zien toenemende suïcides bij jongeren. Leerlingenbegeleiders zitten met de handen in het haar en wachtlijsten in de hulpverlening staan vol.

Hoe gaan we om met jongeren met een depressie en hun ouders? Wat zijn de alarmsignalen, hoe kunnen we eventueel preventief bijsturen, hoe vanuit onze positie als leerkracht en leerlingenbegeleider aanwezig zijn? Hoe krijgen we meer inzicht in het fenomeen van depressief zijn? Wat zijn deze jonge mensen hun hersenkronkels want zij staan aan het begin van hun leven?

"Alles gaat fout! Dat lukt mij nooit!" Over positief denken en handelen op school.

Positief denken is realistisch denken. Het is de vaardigheid om de goede kanten van het leven te zien en bij moeilijke gebeurtenissen niet negatiever te denken dan nodig is.

De voordelen van positief denken zijn inmiddels in vele onderzoeken beschreven. Jongeren die positief denken zijn gelukkiger en hebben meer vrienden. Ze worden minder gepest en presteren beter op school. 

Maar… hoe doe je dat nu, positief denken? Hoe kun je hiermee concreet aan de slag gaan op school?

BookWidgets: een tool om interactieve leermomenten te creëren en te differentiëren. Een krachtig hulpmiddel voor leerlingen met een leerstoornis.

Hoe kan je digitaal en interactief lesmateriaal maken met BookWidgets? Je leert hoe je een automatisch verbeterde opdracht kan opstellen en hoe je handige functies kan inzetten om deze ook op maat van de leerling aan te bieden. Zo kan je je specifiek richten naar leerlingen met een leerstoornis. 

Transfair: hoe kunnen we transitiemomenten in de onderwijsloopbaan van leerlingen optimaal laten verlopen, in het bijzonder bij leerlingen met een kwetsbaar profiel.

De juiste keuzes maken in een schoolloopbaan is niet eenvoudig, zeker niet voor kwetsbare jongeren. Een onderwijsloopbaanbeleid voeren vraagt heel wat. Via dit project Transfair Extra geven we de kennis die we opdeden tijdens het Transbaso-onderzoek (2014  - 2018) en het Transfair project (juli 2018  - december 2019) door aan iedereen die onderwijsteams, leerlingen en hun ouders ondersteunt.

Herstelgericht handelen met leerlingen. Groeikansen voor de hele school. (Antwerpen)

Deze nascholing werd in het verleden door CNO aangeboden met de titel Een herstelgerichte benadering van probleemgedrag geeft groeikansen aan de leerling, leraar, klas en school.

De gekende aanpak bij probleemgedrag zoals het geven van opmerkingen, verwittigingen, nota’s, verwijdering uit de klas, straf(studie), een contract, schorsing… kan op korte termijn effect hebben. Maar met deze (sanctionerende) aanpak slagen we er echter niet in om de leerlingen verantwoordelijkheid voor eigen gedrag te laten nemen of inzicht te krijgen in de schade die dit gedrag toebrengt aan anderen (klasgenoten, leerkrachten…). Het is een aanpak die de focus legt op de overtreding, de regels en hieraan verbonden sancties.

Een herstelgerichte school is een luisterende school: de aanpak van probleemgedrag richt zich op de verantwoordelijkheid van de leerling voor eigen gedrag, op al de betrokkenen, zowel overtreder als slachtoffer en op de impact van dit gedrag en de schade die hierdoor wordt toegebracht aan de relaties met klasgenoten, leerkrachten, ouders…

We baseren ons op de theorie van het herstelrecht, waarbij we u enkele principes en vaardigheden willen aanleren in het voeren van individuele herstelgesprekken tot herstelcirkels en Hergo (dit is geen opleiding tot Hergo-moderator).

Word leerzorg-professional met kennis van het tienerbrein - éénjarig traject voor leerlingenbegeleiders in het s.o.

De uitdagingen in het secundair onderwijs in Vlaanderen zijn groot: de complexiteit van de huidige samenleving komt de klas binnen en vraagt van alle lesgevers en begeleiders op school een professionele aanpak die niet in de basisopleidingen van leerkrachten is voorzien. Daarnaast zijn de kwaliteitseisen hoog. Sinds de invoering van het nieuwe Decreet Leerlingenbegeleiding (d.d. 27/4/2018) wordt de kwaliteit van de leerlingenbegeleiding expliciet gecontroleerd door de onderwijsinspectie. Ook de rol van de leerlingenbegeleider is veranderd.

Het traject ‘Word leerzorg-professional’ is een krachtig en uitdagend traject voor leerlingenbegeleiders die bezig zijn met leerzorg (leren en studeren). Het doel van dit traject is de leerlingenbegeleider verder te ondersteunen bij zijn professionalisering en ook uit te dagen om vanuit de gegeven kaders de comfortzone te verlaten en actief aan de slag te gaan met de eigen context.

Het uitgangspunt van het traject is het tienerbrein: de jongere in volle ontwikkeling. De focus ligt op de groei van het leerproces, met name de cognitieve en meta-cognitieve competenties van de tiener. Ook het tienerbrein+ komt aan bod: wat als een tiener op school extra uitdagingen heeft zoals een leer- of ontwikkelingsstoornis, gedrags- of emotionele problemen of een grotere leerbehoefte … ?

WEBINAR Wiskunde in de opleidingen TEW, SEW en Handelsingenieur

‘Hoe moeilijk is de wiskunde die economen en Handelsingenieurs krijgen aan de universiteit?’, ‘Welke voorkennis is nodig?’ en ‘Hoe bereid ik mijn leerlingen er op voor?’: het zijn vragen die vaak gesteld worden door leerkrachten wiskunde en economie. Het is namelijk niet meer exact hetzelfde als 10, 20 of 30 jaar geleden. Tijdens deze presentatie geeft prof. dr. Adriaan Herremans jou een update. Nadien is er ruimte om vragen te stellen en/of online in groep te reflecteren over dit topic.

WEBINAR De verschillende sessies van Economie ontcijferd 2021 in detail toegelicht

Tijdens ‘Economie ontcijferd’ ontdekken jouw leerlingen in februari 2021 in de loop van een voor- of namiddag welke rol wiskunde speelt in verschillende domeinen van economie en management. Organisatoren Katrien en Lothar overlopen de verschillende sessies in detail. Welk verhaal zal de lesgever aan jouw leerlingen vertellen, wat is de wiskundige insteek en hoe kan jij je leerlingen perfect voorbereiden op dit evenement? Uiteraard is er tijd genoeg om ook op al jouw vragen te antwoorden.

Feedback die leerlingen doet leren

Deze tweedaagse nascholing is een herwerking van de 1-daagse nascholing Leerlingen feedback geven die werkt die in het verleden werd aangeboden door CNO.

“Ik besteed veel tijd aan het geven van feedback, maar er gebeurt zo weinig mee.” Herkenbaar? In deze vorming ontdek je hoe de juiste didactische keuzes ervoor zorgen dat feedback wel effectief wordt. Meer bereiken met minder werk.

Snel en eenvoudig interactieve instructievideo’s maken voor kleuters

Na de covid-19 periode was terugkeren naar het normale leven geen optie. Er zijn heel wat nieuwe deuren open gegaan. Op een interactieve manier online in contact staan met kleuters om hen verder ontwikkelen is hier een voorbeeld van. Je ontdekt in deze cursus hoe je deze lijn voor altijd kan blijven doortrekken en hoe je van je website en video’s een meerwaarde kan maken.