Zoek een nascholing

Aandacht voor talenten van kinderen

Ken je dat moment? Als een kind je met fonkelende ogen je iets laat zien, waar het met veel plezier hard aan gewerkt heeft... Als je kinderen ziet genieten van het ontdekken van nieuwe mogelijkheden... Deze momenten hebben iets bijzonders. Het raakt hen en het raakt jou. De betekenis van deze gebeurtenissen draagt echter verder dan dat ene moment. Het gaat om de kracht, de dynamiek die 'leren en ontwikkelen' heet, die hier aangesproken wordt. Talent!

Inzetten op talent betekent dat kinderen zich mogen ontwikkelen, weten wat ze waard zijn en dit ook kunnen inzetten in een gedeeld maatschappelijk verhaal!

Hoe sociale vaardigheden van kinderen vergroten?

Sociale vaardigheden zijn nodig om met anderen kinderen te kunnen spelen, om vrienden te maken. Bij sommige kinderen verloopt dit contact niet zo vlot, zo komen ze steeds meer alleen te staan. Hoe kan je kinderen 'sterker' en 'weerbaarder' maken door te werken aan hun zelfvertrouwen en hen sociaal inzicht bij te brengen?

Filosofie binnen Humane Wetenschappen

In de leerplannen cultuurwetenschappen voor de derde graad is een groot deel gewijd aan filosofie.
Dit vraagt om een mogelijke didactiek van de filosofie met aandacht voor de relatie tussen ‘filosofie’ (d.i. het leren over filosofen uit het heden en verleden) en filosoferen (d.i. de leerlingen zelf leren reflecteren).

11de Welzijnsdag voor het onderwijs

Terugkomdag voor preventieadviseurs en opleidingsdag welzijn op het werk voor directies en technisch adviseurs.

Deze studiedag geeft je als preventieadviseur de mogelijkheid om te voldoen aan de verplichte navorming.
Er komen heel wat onderwerpen aan bod zodat je op eigen maat jouw opleidingsdag kan samenstellen.

Opgelet, we zitten dan in De Boogkeers, een nieuwe locatie op Boogkeers 5, aan het Mechelsplein te 2000 Antwerpen.
We hebben daar ook een nieuwe catering.

Postgraduaat Socio-Emotionele Leerlingbegeleiding s.o. (groep 20 - 1ste jaar)

Regelmatig merken we in onze scholen dat jongeren door socio-emotionele problemen gehinderd worden om volop te participeren in het leerproces. Daardoor komen leerlingen geregeld in het watervalsysteem terecht. Vanuit de pedagogische opdracht van de school en vanuit een zorgende bekommernis om de leerlingen willen vele scholen binnen de grenzen van hun mogelijkheden hun leerlingen ondersteuning bieden en hun leerkrachten in dit proces begeleiden. Geëngageerde leerkrachten nemen deze taak met veel inzet waar, maar stuiten dikwijls snel op hun grenzen omdat ze voor dit werk niet opgeleid zijn.

Doorheen deze opleiding lopen 3 leertrajecten die de rode draden vormen:

 

Leertraject Schoolbeleidsplan SEB

SBP (8 studiepunten)

Leertraject Handelings- en begeleidingsplan

HBP (10 studiepunten)

Persoonlijk Leertraject

PLT (12 studiepunten)

 

·   Schoolbeleidsplan SEB

 

 

·   Basiscursus SEB

·   Handelings- en begeleidingsplan

·   Gesprekstechnieken

·   Begeleidingsproces

·   Keuzemodules

 

·   Basiscursus communicatie: “horen, zien en zwijgen”

·   Groepsdynamica

·   Functioneren als leerlingbegeleider

·   Praktijkbegeleiding

 

 

 • Het leertraject Schoolbeleidsplan SEB (SBP) belicht de aanpak van socio-emotionele begeleiding binnen de eigen school en krijgt vooral vorm aan de hand van huiswerkopdrachten.
 • Het leertraject Handelings- en begeleidingsplan (HBP) wil dieper ingaan op het eigen begeleidingswerk van leerlingen met socio-emotionele problemen. Via zelfstudie, rollenspel en toepassingsopdrachten worden inzichten en vaardigheden met betrekking tot het concrete begeleidingswerk verworven.
 • Het Persoonlijk leertraject (PLT) beoogt vanuit de reflectie op de eigen positie in de groep, op werk- en opleidingservaringen en praktijkbegeleiding en op het eigen functioneren als leerlingbegeleider bij te dragen tot de realisatie van persoonlijke leerpunten. Daartoe hanteren we het logboek als instrument om de evolutie van het persoonlijk leertraject op te volgen en het trainingsmaatje als gesprekspartner en ondersteuner om de persoonlijke leerpunten te verwezenlijken.

 

Opleiding preventieadviseur basisvorming

Zoals bij wet omschreven, dienen lokale Preventie-adviseurs een ‘basisvorming niveau 3 veiligheid’ te volgen.

Opzet: inhoud preventieadviseur niveau III m.a.w. basisopleiding: enerzijds een goed beeld hebben van hun eigen plaats/functioneren in het welzijnsbeleid van de school en de nodige kennis hebben om hun taken als ‘preventieadviseur/hiërarchische lijn’ uit te voeren, anderzijds weten wat van de leerlingen in het beroepsleven verwacht mag/kan worden (bijv. VCA).

Dossier jaarlijkse inlichtingen en onderwijsactualia BuSO

Hoe is een dossier jaarlijkse inlichtingen samengesteld?
Waar kan je de nodige informatie vinden?

Dossier jaarlijkse inlichtingen en onderwijsactualia BuSO (herhaling)

Hoe is een dossier jaarlijkse inlichtingen samengesteld?
Waar kan je de nodige informatie vinden?

Masterclass: Een HRM-groeipad voor middenkaderleden. Groep A

Reeks van 4 dagen om bewuster en krachtiger met je medewerkers om te gaan

Als middenkaderlid werk je dagelijks met mensen. Een stevige dosis sociale, communicatieve en leidinggevende vaardigheden is dan ook aangewezen.
Tijdens dit opleidingstraject, gespreid over 4 dagen, ervaar je dat werken met mensen constant interactief is, net als leiding geven. Je leert dat de eigen positionering en communicatie daarbij van cruciaal belang zijn. Aan de hand van tussentijdse opdrachten pas je verworven inzichten toe in je schoolpraktijk, in relatie met directie, met teamgenoten en met medewerkers. Je wordt uitgenodigd je eigen handelen te onderzoeken, te spiegelen, aan te sturen en te ontplooien. 

De cursusprijs is inclusief broodjeslunches.

Als team van (on)macht naar kracht. Hoe Nieuwe Autoriteit en Geweldloos Verzet implementeren op jouw school?

De thema’s 'gezag' en het effectief omgaan met probleemgedrag leven sterk bij leerkrachten en op de meeste scholen. Daarbij overheerst vaak de onmacht: hoe krijgen we meer greep op (onacceptabel gedrag van) onze leerlingen? Heel wat scholen zien in het gedachtegoed en instrumentarium van Nieuwe Autoriteit en Geweldloos Verzet (NA & GV, Haim Omer, Israël) een mogelijk antwoord op deze onmacht en zetten voorzichtig hun eerste stappen in het implementeren ervan.

Aansluiten bij wat leeft in een team (en bij ouders) en van daaruit op zoek gaan naar meer kracht en invloed is geen makkelijke uitdaging. Dit vraagt niet alleen voldoende kennis van NA & GV, maar ook een houding die Nieuwe Autoriteit 'ademt'. Enkel dan kunnen NA & GV geïntroduceerd worden als een basishouding in de gezagsrelatie met leerlingen en in de netwerkrelatie met collega’s en ouders. Het belangrijkste doel is immers dat schoolteams zich samen sterker gaan voelen in hun omgang met leerlingen.

Vanuit het Vormingsnetwerk NAGVopschool begeleiden we al een aantal jaren dergelijke implementatieprocessen. In deze vierdaagse verdiepingscursus delen we onze expertise met iedereen die als 'kartrekker' het gedachtegoed op de eigen school wil introduceren en implementeren.

(V)aardig in gesprek met leerling en ouders in het BaO

Vanuit het begeleidingsgebeuren binnen de school vinden we dat het ons al aardig lukt om in gesprek te gaan met leerlingen en ouders. Toch vertrekken we hierbij eerder vanuit ons referentiekader en onze perceptie van de realiteit. Hierdoor gaan we makkelijk voorbij aan de beleving van de leerling en de ouders en slagen we er onvoldoende in om “hun spoor” te beluisteren en te volgen.

Vaardig in gesprek gaan betekent dat we begeleidings- en gespreksvaardigheden eigen maken om beter aan te sluiten op het spoor van de leerling en de ouders en van daaruit de begeleiding optimaler vorm geven en groei mogelijk maken.

Conflicten tussen kinderen, bouwstenen voor een herstelgerichte aanpak

Conflicten horen bij het leven. Kinderen worden er van jongs af aan mee geconfronteerd en ontwikkelen al snel hun eigen strategieën om ermee om te gaan. Toch geraken ze er niet altijd zélf uit...
Wanneer is een conflict goed opgelost? Wat kan daarin de rol zijn van leerkrachten? Welke interventies van leerkrachten zijn effectief helpend voor kinderen? Hoe bouwen we op school aan een visie op conflicten en conflicthantering die recht doet aan de behoeften en gevoelens van alle partijen?
Het hersteldenken biedt een aantal boeiende kapstokken om in de praktijk met conflicten tussen kinderen aan de slag te gaan.

De beste start: naar een betere taalontwikkeling bij peuters en kleuters

Niets lijkt zo vanzelfsprekend als de manier waarop lachende en huilende baby's uitgroeien tot sprekende kinderen. Taalontwikkeling is nochtans het resultaat van vele factoren die op een ingewikkelde manier op elkaar inspelen. De taalontwikkeling is afhankelijk van het totale groeiproces dat kinderen doormaken. En omgekeerd speelt de taal ook een belangrijke rol in de verdere totale ontwikkeling. Spreken, denken, de wereld verkennen, fantaseren en zich sociaal gedragen beïnvloeden elkaar voortdurend.

Een reis door het kleuterbrein

De ontwikkeling van het kinderbrein is enorm fascinerend. Wat zou het boeiend zijn als we hier veel meer over te weten kunnen komen.
We gaan inzien dat beweging alvast de hersenen heel sterk stimuleert om te ontwikkelen, maar dat er ook nog andere belangrijke vaardigheden zijn die kinderen in hun jonge leventje onder de knie moeten krijgen.

Ik kan het niet zo fijn! Over fijnmotoriek, motorische precisie, visuomotoriek, coördinatie, schrijfmotoriek en faalangst

Fijnmotoriek is een ruim en complex begrip. Als we zeggen dat kinderen moeilijkheden hebben met fijnmotoriek, moeten we duidelijk weten wat er nu juist aan de hand is. Een zwakke fijnmotoriek heeft een grote invloed op het schools functioneren en er kunnen dan moeilijkheden ontstaan bij schrijven, rekenen, tekenen, inkleuren en knutselen. Zowel in de kleuterklas als in de lagere school neemt fijnmotoriek een belangrijke plaats in en als kinderen hier problemen mee hebben, zien we soms ontwijkingsgedrag en faalangst ontstaan. Op deze manier kunnen kinderen in een vicieuze cirkel terecht komen: 'ik kan dat niet, ik doe dat niet, ik leer niet bij, ik kan dat niet...'

Doorheen de ganse dag gaan we met z'n allen een vijftigtal fijnmotorische oefeningen en coördinatieoefeningen doen en gaan we ons bezinnen over wat we vragen aan onze kinderen, wat we hen aanbieden en hoe we het verschil kunnen maken voor kinderen en hun systeem. Het verschil tussen falen en lukken, tussen weigeren en willen deelnemen, tussen chaos en structuur, tussen overactiviteit en stilzitten, tussen schoolse moeilijkheden en plezier beleven aan het leren.

Ik zie het anders! Omgaan met richtingsmoeilijkheden en spiegelen bij kinderen

Richtingsmoeilijkheden zorgen zowel bij kinderen als ouders en leerkrachten voor grote moeilijkheden en onbegrip. Als kinderen voortdurend richtingen, letters en cijfers spiegelen hebben ze niet alleen moeilijkheden met lezen, schrijven, rekenen, maar ook met plannen, organiseren en structureren. Dit alles kan leiden tot leerproblemen en kan ook zorgen voor faalangst, zwakke concentratie, vermoeidheid, schoolmoeheid...

Leer de kleuterschool kennen

Heb jij als directeur, als beleidsondersteuner, als zorgcoördinator soms het gevoel dat je te weinig thuis bent in wat kwaliteitsvol kleuteronderwijs is?
Wil jij een kleuterschool waar elk kind alles kansen krijgt om zich optimaal te ontwikkelen en wil je hierin ook je leerkrachten kunnen ondersteunen? 
Laat je dan een dag onderdompelen in de wereld van ‘kwaliteitsvol, procesgericht én doelgericht, kleuteronderwijs’.

 

Met een goede zorgvraag naar het MDO

Nog te vaak blijft een MDO bij het vaststellen en beschrijven van het probleem of wat de leerkracht als probleem ervaart (overzicht). Nog te weinig zetten we de stap naar inzicht: 'wat betekent het voor dit kind', om uiteindelijk te komen tot de juiste werkpunten en interventies (uitzicht).
Geïntegreerde zorg betekent dat alle leraren betrokken zijn in de zorgverlening aan leerlingen en deze begeleiding integreren in hun onderwijskundige en pedagogische aanpak. De rol van de leraar in het verlenen van zorg komt dus veel meer centraal te staan. (Jacobs & Struyf, 2010).

Met deze vorming 'Met een goede zorgvraag naar het MDO' verkennen we de mogelijkheden om het MDO voor te bereiden, zorgvragen te formuleren en tot werkpunten en interventies te komen. We reflecteren over ons eigen handelen om van daaruit op het MDO samen tot afspraken te komen en een stap vooruit te zetten in de begeleiding van kinderen.

Moet er dan geen straf volgen?

Na ongewenst gedrag volgt steevast de vraag: "Welke straf zullen we dit kind geven?" Leerkrachten zoeken naar de beste straf: niet te hard en niet te soft, een straf waar het kind echt iets van leert... en liever nog gebruiken we beloningen voor gewenst gedrag. Veel scholen zijn op zoek naar een sanctiebeleid dat vruchten afwerpt.
Maar is het uitwerken van een sanctiebeleid de goede weg? Op deze inspiratiedag worden er enkele inzichten aangereikt over gedragsverandering, die verder kijken dan alleen straffen en belonen.

Omgaan met jonge kinderen met moeilijk gedrag: basiscursus

Zowat alle kinderen vertonen wel eens moeilijk gedrag. Bij sommige kinderen gebeurt het vaker en dan gaan leerkrachten best stevig in hun schoenen staan. Achterhalen waarom deze kinderen vervelend blijven doen, ook al vragen we hen om het anders te doen, is essentieel.

Ontwikkelingsvoorsprong bij jonge kinderen - De knappe koppies komen er vanzelf wel... maar niets is minder waar!?!

Leer omgaan met de emotionele moeilijk- (of is het mogelijk-) heden van een kind met ontwikkelingsvoorsprong door te weten te komen wat er eigenlijk aan de hand is.

Outputbeleid als insteek voor kwaliteitszorg in het BaO

Het outputbeleid is een wezenlijk onderdeel van de integrale kwaliteitszorg van de school.

De Vlaamse overheid erkent en subsidieert scholen: zij stelt werkingsmiddelen ter beschikking, betaalt het personeel, subsidieert nascholing... . Het is dan ook logisch dat scholen verantwoording afleggen. De overheid verwacht dat scholen kwaliteitsvol onderwijs organiseren. Welke resultaten boekt de school bij haar leerlingen? Wat leveren de onderwijsinspanningen op?
Dat zijn relevante vragen als de school én de overheid een beeld willen krijgen van de geboden onderwijskwaliteit.
Het risico bestaat dat de school output uitsluitend bekijkt vanuit het perspectief van verantwoording afleggen. Hierdoor krijgt 'output' een eenzijdige invulling.

Het ontwikkelen van een outputbeleid geeft heel wat mogelijkheden om de kwaliteit van het onderwijs in kaart te brengen, te interpreteren en te verbeteren.
Maar hoe doen we dit dan?

Schrijfmotoriek: mogelijkheden, moeilijkheden en beperkingen

Schrijven als psychomotorische activiteit op maat van het kind.

Speelplaatsmanagement - De speelplaats als sociale oefenplek in het BaO

In onze scholen gaat terecht veel aandacht naar wat er in de klas gebeurt: leren en onderwijzen zijn immers onze kernthema's. De speelplaats blijft daarbij nog vaak buiten het vizier. En toch kan de 'speeltijd' kwaliteitsvolle 'leer- en oefentijd' zijn!

Vertrek eens zonder thema

'Vertrek eens zonder thema' is een hot topic. Meer en meer kleuterleerkrachten laten af en toe hun thema's en volgepropte weekschema's los om eens 'echt' tijd te maken voor hun kleuters.
In een sprokkelweek, in een hoekenweek, in een weekje 'tijd maken'...
Wil jij ook ontdekken hoe je meer rust creëert, meer tijd krijgt om mee te spelen, te observeren, te genieten en interesses van kleuters te ontdekken...
Mis dan zeker deze nascholing niet! Ga voor jezelf op zoek naar jouw evenwicht tussen werken vanuit een thema en werken zonder thema. En groei meer naar je kleuters toe!

Zorgcontinuüm: fase 0. Wat betekent dit voor de kleuterklas?

Het zorgcontinuüm heeft ondertussen zijn weg gevonden in scholen. Een goede visie op zorg start bij een brede basiszorg. Zorgfase 0 houdt in dat je de eerste vorm van zorg als leerkracht meeneemt tijdens je klashouden.
We bekijken instrumenten en bespreken hoe je deze zorg aanpakt in je klas.

 

Afspraken maken met peuter en kleuter

Hoe kan je als kleuterleider, begeleider peuter en kleuter grenzen aanleren? Vaak zijn kleuters mondig, of anderstalig, nog niet groepsbewust, anders opgevoed...
Toch zijn ze allen voldoende talig: geen woorden, maar de universele taal van je lichaam.

Een goede relatie met leerlingen: meer rust in de klas (BaO)

Het is rustgevend als leerlingen positief meewerken, maar soms lukt dit niet.
Een gebrek aan ‘verbondenheid’ met leerkracht of lesinhoud is vaak een trigger naar verveling of storend gedrag. Hoe kan je als leerkracht dit proces herstellen, hoe een goede relatie met leerlingen opbouwen?

Kinderen met extra antennetjes: omgaan met hooggevoelige kinderen in de klas

Steeds vaker duikt de term hoogsensitief/hooggevoelig op. Ook het tijdschrift Klasse schreef er al enkele malen over.
Hooggevoeligheid is geen stoornis, maar wel een karaktereigenschap die we aantreffen bij 15-20% van de bevolking.
Het gaat om kinderen met een heel fijngevoelig zenuwstelsel. Hierdoor worden alle prikkels van buitenaf en ook van binnenin heel intens beleefd. Hooggevoelige kinderen worden vaak letterlijk overspoeld door de vele prikkels die op hen af komen.
Dit resulteert soms in heel druk gedrag of op andere momenten gaan ze zich net terugtrekken.

Kinderyoga op school, een introductie - 2de tem 6de leerjaar

Kinderen krijgen vandaag de dag heel veel prikkels binnen en moeten vaak aan allerlei eisen voldoen. Dit leidt vaak tot veel spanning in het lichaam en geest. Als er hier tegenover onvoldoende ontspanning staat, leidt dit vaak tot lichamelijke klachten (buikpijn, hoofdpijn, vermoeidheid), slecht slapen, zich niet goed in hun vel voelen, concentratieproblemen, faalangst, boosheid, agressie...
De verbinding met zichzelf en met de omgeving verdwijnt deels of volledig. Kinderen worden hyperactief of sluiten zich juist af voor zichzelf en hun omgeving.

In kinderyoga komen kinderen op een speelse manier in contact met yoga, met zichzelf en met de ander. Leren luisteren naar het huis waarin je woont, je lichaam, kan al op heel jonge leeftijd. Het kan kinderen helpen zich meer in balans te voelen, leren voelen dat je lichaam en hoofd anders voelt bij bepaalde oefeningen en opmerken dat dit fijn is.
Kinderyoga kan dus een goede ondersteuning zijn voor het kind in zijn fysieke en emotionele groei. Als kinderen goed in hun vel zitten, kan er ook meer ruimte zijn om nieuwe dingen te leren en inspanningen te doen.

In een yogales leren kinderen op een speelse wijze balans voelen tussen beweging en rust, spanning en ontspanning. Kinderyoga kan een goede ondersteuning zijn in de fysieke en emotionele groei van een kind: het houdt het lichaam soepel, verbetert motoriek en concentratie, draagt bij aan zelfvertrouwen en positief denken en vooral: het is gewoon superleuk! Door de oefeningen samen te doen, leren ze ook respectvol omgaan met de ander. In een yogales mogen kinderen gewoon zichzelf zijn, zonder druk, zonder verwachtingen, zonder prestatiedrang...

Kinderyoga op school, een introductie - kleuters en 1ste leerjaar

Kinderen krijgen vandaag de dag heel veel prikkels binnen en moeten vaak aan allerlei eisen voldoen. Dit leidt vaak tot veel spanning in het lichaam en geest. Als er hier tegenover onvoldoende ontspanning staat, leidt dit vaak tot lichamelijke klachten (buikpijn, hoofdpijn, vermoeidheid), slecht slapen, zich niet goed in hun vel voelen, concentratieproblemen, faalangst, boosheid, agressie...
De verbinding met zichzelf en met de omgeving verdwijnt deels of volledig. Kinderen worden hyperactief of sluiten zich juist af voor zichzelf en hun omgeving.

In kinderyoga komen kinderen op een speelse manier in contact met yoga, met zichzelf en met de ander. Leren luisteren naar het huis waarin je woont, je lichaam, kan al op heel jonge leeftijd. Het kan kinderen helpen zich meer in balans te voelen, leren voelen dat je lichaam en hoofd anders voelt bij bepaalde oefeningen en opmerken dat dit fijn is.
Kinderyoga kan dus een goede ondersteuning zijn voor het kind in zijn fysieke en emotionele groei. Als kinderen goed in hun vel zitten, kan er ook meer ruimte zijn om nieuwe dingen te leren en inspanningen te doen.

In een yogales leren kinderen op een speelse wijze balans voelen tussen beweging en rust, spanning en ontspanning. Kinderyoga kan een goede ondersteuning zijn in de fysieke en emotionele groei van een kind: het houdt het lichaam soepel, verbetert motoriek en concentratie, draagt bij aan zelfvertrouwen en positief denken en vooral: het is gewoon superleuk! Door de oefeningen samen te doen, leren ze ook respectvol omgaan met de ander. In een yogales mogen kinderen gewoon zichzelf zijn, zonder druk, zonder verwachtingen, zonder prestatiedrang...

Stressy wiebelkids in de klas

Iedereen herkent ze wel, die kinderen die we vaak aanspreken op hun 'wiebelend' gedrag: "Zit nu eens stil, stop met prullen, concentreer u nu eens...". Of die kinderen waarvan we wel eens zeggen: "Die is toch altijd zo gespannen en gestresseerd, als ze zich wat meer zou ontspannen zou het beter gaan...". Of "Stop eens met dromen, let eens op!..."

Kinderen krijgen op een dag massaal veel prikkels binnen. Veel kinderen slagen er niet in om die op een snelle en efficiënte manier te verwerken, wat tot veel spanning leidt. Dit uit zich dan soms in wiebelen, prullen, concentratieproblemen, wegdromen, stress, lichamelijke klachten, faalangst, uitstelgedrag, onderpresteren...

Dat wiebelen, prullen of wegdromen heeft wel degelijk een functie. Vaak gaat het om een ontladen van opgebouwde spanning. Op zich is ontladen een goede strategie, maar doen kinderen dit soms op zo'n manier dat het storend is voor anderen in het klasgebeuren of dat ze daardoor niet meer kunnen volgen wat er in de klas gebeurt.

Als we dat wiebelen, prullen of wegdromen afblokken zonder iets anders in de plaats te geven, blijven de spanningen zich verder opbouwen en uit zich dat in explosief gedrag of zet het zich om in innerlijke spanning (stress).

We willen in deze dag dan vooral stilstaan bij mogelijke andere kanalen om die spanning te kanaliseren zodat het voor iedereen oké blijft.

Differentiëren in de kleuterklas... omdat kinderen verschillend zijn

"Als kinderen allemaal dezelfde kip moeten knippen, kunnen ze hun ei niet kwijt."

Met 2,5/3-jarigen aan de slag

Het zijn de allerkleinsten op de school en hebben nog ontzettend veel nood aan veiligheid en geborgenheid. Het zijn 'snuffelaars', 'prutsers'... en gaan dagelijks op ontdekkingstocht. Een hoek is niet om in te blijven, een handtas dient om vol te proppen. Juf, kijk naar mij en leer!

Breuken zetten de rekenwereld op zijn kop

Hoe hoger de noemer, hoe kleiner het deel. Twee derden is evenveel als vier zesden en als we gaan optellen of aftrekken moet er eerst een heel stappenplan afgewerkt worden.
Hoe helpen we rekenzwakke kinderen om dit alles te vatten?

Co-teaching voor Inclusie in de lagere school

Ben je klasleerkracht in de lagere school en denk je eraan om samen met één of meerdere collega’s voor de klas te gaan staan? Ben je directie van een lagere school en wil je je team motiveren om mee te stappen in het verhaal van co-teaching? Ben je zorgcoördinator in de lagere school en denk je in co-teaching een hefboom te zien om nog intenser te werken aan inclusief onderwijs?
Dan is deze nascholing op jouw maat!

Cyberpesten in de 3de graad lager onderwijs

Het gebruik van sociale media is in volle opgang en is niet meer weg te denken uit onze maatschappij. Sociale communicatiemiddelen houden echter ook gevaren in. Cyberpesten of digitaal pesten is er één van.

De zorgcoördinator, probleemoplosser of coach?

Ben jij als zorgcoördinator ook die pedagogische duizendpoot op school? Verwachten je collega’s dat je voor elk probleem een oplossing bedenkt? Of ga je samen op zoek naar uitzicht?
Ben je als directie, beleidsondersteuner of zorgcoördinator op zoek naar de juiste invulling van de taak van de zorgcoördinator?

Gedrag positief beïnvloeden - met kinderen samen werken aan oplossingen

Bij herhaald probleemgedrag belanden leerkrachten en leerlingen nogal eens in een negatieve vicieuze cirkel. Uiteindelijk overheerst onmacht: wat moéten we nog met dit kind (of deze groep)? Het oplossingsgericht werken biedt een verfrissende, nieuwe kijk op moeilijk gedrag.

In deze nascholing presenteren we je een leuke methode om kinderen te ondersteunen in hun functioneren, die ontwikkeld werd door o.a. Insoo Kim Berg en Ben Furman (Kids’ skills). Vertrekkend vanuit problemen, zoals die ervaren worden door kind en/of leerkracht, ga je samen met het kind (en z’n ouders) op zoek naar oplossingen. Daarbij worden de eigen competenties van het kind maximaal aangeboord. De leerkracht bepaalt samen met het kind doelen en helpt het in kleine stapjes z’n functioneren verbeteren. Hulpmiddelen daarbij zijn vooral goede vragen, die je op een gepaste manier leert gebruiken. Je maakt in deze nascholing ook kennis met enkele kant-en-klare materialen, die je ter ondersteuning kan gebruiken.

Personeelsadministratie voor beginners (reeks van 6 dagen)

Er wordt inzicht geboden in de diverse personeelsdossiers, zowel op het vlak van regelgeving als op dat van praktische uitvoering.

Help! Een moeilijke klasgroep

Deze nascholing werd eerder aangeboden onder de titel 'een positief klasklimaat, het hele jaar door'.

Leerkrachten signaleren vaak dat een groep leerlingen hen “ontglipt”. En dan zijn er een aantal typische valkuilen waarin ze trappen:

 • meer en meer zelf de touwtjes in handen nemen
 • interactie tussen leerlingen zoveel mogelijk vermijden
 • de invloed van leiders proberen in te perken

... met niet altijd zo’n goed resultaat tot gevolg!

In deze nascholing gaan we uit van een aantal groepswetten. We bekijken hoe deze de sfeer in een klas bepalen en hoe we inzicht in deze groepswetten als leerkracht kunnen gebruiken om de klassfeer te sturen naar een aangenamer leer- en leefklimaat.

 

Krachtig en positief evalueren in het lager onderwijs

Breed evalueren van wiskunde, taal, muzische vakken, LO en WO, zelfevaluaties, portfolio, peer-assessment en anders rapporteren. Geen enkele uitdaging gaan we uit de weg! De aandacht voor nieuwe en andere evaluatievormen is groter dan ooit tevoren. Traditionele evaluatievormen schieten immers op behoorlijk wat terreinen tekort. Daarmee komt meteen de vraag naar heldere en concrete voorbeelden om breed, anders en competentiegericht te evalueren. De vorming geeft houvast rond de onderliggende visie van dit breed evalueren. Het gaat immers over meer dan het gebruik van een aantal trendgevoelige evaluatietools. Het gaat over een andere manier van kijken. Dit 'anders kijken' wordt concreet gemaakt en vertaald naar de realiteit van de lagere school. Hierbij worden veel concrete voorbeelden van breed evalueren aangereikt en besproken.

 

Rapporteren is rond groei communiceren

Na gedifferentieerd lesgeven volgt vanzelf een ander evaluatiebeleid waaruit zal blijken dat ook het rapporteren anders kan en moet. Met het rapporteren beken je kleur: het is de toetssteen om te zien of je je beloftes nakomt. Als de schoolvisie het hele kind centraal zet, moet dit ook blijken in de rapportering. Als ouderbetrokkenheid een pijler is, hoe communiceren we dan? Bij rapporteren zijn er best wat belanghebbenden: de leerling in de eerste plaats, de ouders, de leerkracht, de ganse school, de directie. We vertrekken vanuit kindperspectief. Het rapporteren zou groei moeten kunnen bevorderen en het leerproces sturen. Rapporteren is rond groei communiceren en we vragen ons luidop af of we daarvoor punten nodig hebben?

Metend rekenen in het lager onderwijs

Metend rekenen kom je overal in onze omgeving tegen. Deze verbondenheid met de realiteit maakt dat niemand op volwassen leeftijd ontsnapt aan het omgaan met metend rekenen. Voor rekenzwakke kinderen is dat slecht nieuws. Metend rekenen is voor hen bijna steeds een struikelblok. Hoe kunnen we differentiërend en gericht rekenzwakke kinderen met deze materie helpen?

Rekentaal, topje van de rekenberg in het lager onderwijs

Rekenen is al een complexe vaardigheid op zich maar op het ogenblik dat taal zich ermee gaat moeien, wordt het voor veel kinderen al snel een valkuil. Soms op het niveau van de terminologie zelf, soms op het niveau van de complexiteit van de procedure, soms op het niveau van een onbegrepen context. En toch is het net in deze oefeningen dat de rekensituaties uit de werkelijkheid geoefend worden. Hoe kunnen we hen helpen?

Leerlingenadministratie BuSO voor beginners

Wat zijn de belangrijkste informatiebronnen rond leerlingenadministratie? Waar vind je wat? Waarvoor en hoe is die informatie te gebruiken?

Personeelsadministratie voor beginners (reeks van 6 dagen)

Er wordt inzicht geboden in de diverse personeelsdossiers, zowel op het vlak van regelgeving als op dat van praktische uitvoering.

Stimuleer de executieve functies van jouw kleuters met je EF-bril op

Amina denkt eerst goed na voor ze iets doet.
Karel kan zijn beurt afwachten tijdens een gezelschapsspel.
Ali kan zich zeer goed concentreren bij een kringactiviteit en jouw instructies onthouden.

Herkenbaar bij jouw kleuters? Fantastisch!
Nochtans zijn deze vaardigheden niet bij alle kleuters zo vanzelfsprekend.
Wanneer je als leerkracht echter je EF-bril opzet, kan je je steentje bijdragen om deze vaardigheden te stimuleren bij de kleuters. EF staat voor executieve functies. Het zijn de controlefuncties in je hersenen die je gedachten, emoties en gedrag sturen.

Zin in ondernemen, zelfsturing en creativiteit in het BaO

“Leer kinderen HOE ze moeten denken, niet WAT ze moeten denken.” Margaret Mead

We willen onze kinderen op de basisschool een stevige basis groeigeest meegeven: inzetten op zelfsturing, ondernemingszin en creativiteit zet hen al aardig op weg.
Hoe kunnen we leerlingen stimuleren op weg naar een succesvol leven? Hoe kan onderwijs de intrinsieke motivatie en creativiteit van kinderen aanwakkeren?

Kaatje Klank. Werken aan klankbewustzijn en -articulatie in de kleuterklas

Vind je het ook zo moeilijk om te beginnen met ontluikende geletterdheid omdat je het gevoel hebt dat jouw kleuters er nog niet aan toe zijn?
Twijfel je over het belang van sommige activiteiten omtrent klankbewustzijn?
En vraag je je af hoe je ook taalzwakkere en anderstalige kleuters mee op die 'klankkar' kan laten springen?
Dan is deze nascholing over de taaleducatieve methode 'Kaatje Klank' iets voor jou!

De methode 'Kaatje Klank' stimuleert op een muzische manier de luister - en spreekvaardigheden en het klankbewustzijn van vierjarige kleuters, als voorbereiding op het leren lezen in de lagere school.
Kaatje Klank onderscheidt zich doordat de methode gebaseerd is op de meest recente wetenschappelijke inzichten.

Het spel van kinderen uitbouwen en verdiepen

Deze cursus is een herwerking van de nascholing 'Kleuters prikkelen en boeien'.

 

Klasbewegingen met een plan! Via specifieke bewegingstussendoortjes de houdingsreflexen verbeteren

Zitten de kinderen van je klas soms ook raar op hun stoel?
Hebben ze het soms ook moeilijk om iets te onthouden?
Blijven ze maar heen een weer wiebelen op hun stoel?
Via een leuk speels maar zeer belangrijk bewegingsprogramma kan je kinderen in je klas versterken op heel wat gebieden.

Ons lichaam als muzische speeltuin in het BaO

Hoe geef ik een muzische les waarin de kinderen gestimuleerd worden om te durven creëren? Hoe word ik een goede muzische vormer in alle muzische domeinen (drama, dans, muziek en beeld)?

Verbindend samenwerken met ouders. Kansen en valkuilen. (BaO en s.o.)

Soms vergeten we dat ouders onze belangrijkste partners zijn om de begeleiding van leerlingen zo optimaal mogelijk te laten verlopen. Een verbindende samenwerking veronderstelt een continue afstemming tussen school, ouders en leerling. De dagdagelijks realiteit voelt regelmatig aan als een 'mijnenveld' waar we vanuit de school behoedzaam de juiste route proberen uit te stippelen.

Comment motiver tous les élèves dans des classes hétérogènes?

Les classes homogènes n'existent pas. Alors, comment faire pour que les élèves forts se sentent défiés sans que les plus faibles se sentent délaissés?

Rust brengen in je kleuterklas

Lopen, rennen, springen, vliegen en weer opstaan... Kleuters krijgen zoveel over hen heen en nemen die onrust mee de klas in. Vaak zijn ze nog niet in staat een grote hoeveelheid prikkels te verwerken. In deze nascholing geven we heel concreet invulling aan de rust die daarvoor nodig is.

Meten en ruimte in de kleuterklas

Activiteiten waarbij de kleuters actief gaan meten en leren rond ruimtelijk inzicht, zijn niet altijd even makkelijk te integreren in het thematisch werken van de kleuterschool.
In deze nascholing leer je hoe je ook bij minder evidente thema’s toch doelgericht kan werken rond meten en ruimte. Leren van elkaar en uitwisselen van ideeën staan centraal.

Mindfulness in het BaO: voor jezelf en je leerlingen

Hoe kan je de veerkracht van kinderen in de klas vergroten? Hoe zorg je voor een beter klasmanagement, minder conflicten, minder stress voor de juf en de leerlingen?
Mindful voor de klas staan biedt een mogelijk antwoord op deze vragen.

Tips & tricks voor meer taal, meer denken en meer onderwijstijd in de tweede en derde kleuterklas

Maxi taaltijd; mega denktijd: zet in op de taal- en denkontwikkeling van je kleuters.

Spelen met taal bij (taalzwakke) peuters (2,5-jarigen)

Hoe kan je ...

 • op een speelse manier 2,5-jarigen actief laten genieten van taal?
 • hierbij met prentenboeken, versjes, liedjes ... aan de slag gaan?
 • aan allerlei (muzische) doe-activiteiten taal koppelen?
 • een rijke en prettige taalomgeving uitwerken?
 • ook taalzwakke kinderen optimale kansen bieden?

Spel- en werkvormen inzetten voor coöperatief leren

Hoe kom je tegemoet aan individuele verschillen tussen leerlingen? Hoe zorg je ervoor dat hun aandeel van gemiddeld maximaal één minuut spreken per lesuur exponentieel toeneemt? Hoe verhoog je de motivatie van leerlingen voor je vak? Een effectieve manier om aan deze actuele onderwijsbehoeften tegemoet te komen, is het inschakelen van coöperatieve didactische werkvormen.

Maar als je de leerlingen laat samenwerken in een groepje, draait het er vaak op uit dat enkele ijverigen de trein trekken en de rest van het groepje er zijn karretje aan vasthangt. Dat is erg frustrerend, niet in het minst voor de leerlingen zelf! En bovendien: hoe kan je het groepswerk evalueren op een eerlijke en steekhoudende manier?

We benaderen de nascholing op een lichtvoetige en creatieve manier via gevarieerde en praktijkgerichte oefeningen. Als deelnemer doorloop je een groot aantal van de speelse werkvormen die coöperatief leren mogelijk maken. De nascholing is opgebouwd uit verschillende interactieve componenten, waarbij de deelnemers zelfontdekkend, ervaringsgericht en samenwerkend de inzichten verwerven. We verwachten daarom een actieve deelname aan deze vorming.

Differentieer! Leerrendement verhogen door planmatig in te spelen op verschillen tussen leerlingen

Meer dan ooit zijn we ons bewust van de diversiteit in de klas: ons leerlingenpubliek is rijk aan culturen en talen, en verschilt ook enorm op gebied van voorkennis, aanleg, interesses, cognitieve en affectieve vaardigheden en leervoorkeuren. Maar hoe organiseer je binnenklasdifferentiatie op een manier die voor jezelf en je leerlingen duidelijkheid schept, een effectief verschil maakt en praktisch haalbaar is? En hoe evalueer je dan?

Taalgericht vakonderwijs in niet-taalvakken

Alle leraren, ook van niet-taalvakken, leggen aan hun leerlingen heel wat talige eisen op: leerlingen moeten theoretische teksten lezen en samenvatten, informatie opzoeken, schriftelijk en mondeling vragen beantwoorden, hun eigen mening formuleren enz. Daarnaast moeten ze het vakmatig discours van wiskunde, aardrijkskunde, economie enz. leren beheersen. Ze moeten vaktermen leren hanteren. Ze moeten van elk vak het specifieke denken en formuleren onder de knie krijgen. Een hele klus, toch.
Leraren van niet-taalvakken staan er niet altijd bij stil dat ze dergelijke talige vaardigheden van hun leerlingen vragen. Bovendien overschatten ze hun leerlingen op dat vlak nog al eens. Meer dan twintig jaar onderzoek en ervaring in Vlaanderen en Nederland hebben intussen duidelijk gemaakt dat veel leerproblemen van leerlingen taalproblemen zijn: schooltaal die te veraf staat van thuistaal, onduidelijk geformuleerde vragen en opdrachten, vage of dubbelzinnige feedback, niet aan het niveau van leerlingen aangepaste taal in schoolboeken, onvoldoende ontwikkeling van taalvaardigheden enz. Hoe kan élke leraar daar wat aan doen?

Compenserende software voor leerlingen s.o.

Leerlingen met lees- en schrijfproblemen of andere zorgbehoeften kunnen soms een extra duwtje in de rug gebruiken.  De computer kan hiervoor een prima hulpmiddel zijn, gaande van eenvoudige aanpassingen in de instellingen van de computer tot erg specifieke softwarepakketten. 

Aandacht voor efficiënter gebruik van een standaard tekstverwerker biedt voor alle leerlingen voordelen.  Gebruik van een digitale (al dan niet online) agenda helpt leerlingen hun tijd overzichtelijk in te delen.  Verder bestaan er diverse gratis programma’s zoals overhoorsoftware en mindmapsoftware, die het verwerken van leerstof kunnen vereenvoudigen.

Wanneer we kijken naar meer gespecialiseerde software, duiken uitgebreide voorleesprogramma’s als Kurzweil 3000, Alinea en Sprint Plus op.  Daarnaast bieden spraakherkenning en woordvoorspellingssoftware extra mogelijkheden.

Tijdens de cursus worden heel wat mogelijkheden getoond en besproken.  Er is de mogelijkheid om zelf een aantal programma’s en hulpmiddelen uit te proberen en ervaringen uit te wisselen.  Daarnaast is er aandacht voor het project Lees voor! Vlaanderen dat leerlingen met een lees- en/of schrijfbeperking gratis voorleessoftware aanbiedt.

De nadruk ligt op het gebruiken van de “klassieke” computer, maar ook het gebruik van tablets komt kort aan bod.

Omgaan met leerlingen met ADHD op school en in de klas (s.o.)

Zorgverbreding, leerlingontplooiing en welbevinden worden meer en meer tot de essentiële opdrachten van een school gerekend. In elke klas zit er wel een leerling die ADHD-gedrag vertoont. Gedragsgerichte interventies zijn nodig, maar hebben niet altijd het gewenste effect. In de klas is het nodig om het groeps- en leerlinggericht werken te combineren en af te stemmen op de individuele ontwikkelingsnoden van de leerlingen.

In deze nascholing wordt:

 • ADHD gekaderd: definitie, criteria, diagnostiek, afbakening met andere stoornissen;
 • ADHD geconcretiseerd naar de schoolse situatie toe: Wanneer hebben leerlingen met ADHD het lastig? Wanneer is het schoolse systeem ADHD-onvriendelijk? Waar raken de leerlingen en de leerkrachten de pedalen kwijt?
 • gezocht naar concrete en bruikbare handvatten, interacties, afstemming van de leerkrachten en de leerlingen tussen de groepsaanpak, de didactische en de socio-emotionele individuele noden van leerlingen met ADHD (het vullen van de rugzak).

Deze cursus is ook een onderdeel van het ‘Postgraduaat in de leerzorg s.o.’ Interesse?

Omgaan met leerlingen met autisme op school en in de klas (s.o.)

Zorgverbreding, leerlingontplooiing en welbevinden worden meer en meer tot de essentiële opdrachten van een school gerekend. Het aantal leerlingen met een diagnose Autismespectrumstoornis groeit. In de klas is het nodig om het groeps- en leerlinggericht werken te combineren en af te stemmen op de individuele ontwikkelingsnoden van de leerlingen.

In deze nascholing wordt:

 • autisme (ASS) gekaderd: definitie, criteria, diagnostiek;
 • ASS geconcretiseerd naar de schoolse situatie toe: wanneer hebben leerlingen met ASS het lastig? Wanneer is het schoolse systeem ASS-onvriendelijk?
 • gezocht naar concrete en bruikbare handvatten, interacties, afstemming van de leerkrachten en de leerlingen tussen de groepsaanpak en de didactische en de socio-emotionele individuele noden van leerlingen met ASS.

Deze cursus is ook een onderdeel van het ‘Postgraduaat in de leerzorg s.o.’ Interesse?

Flexibele leertrajecten in het secundair onderwijs

Diversiteit in de klas neemt hand over hand toe. Om adequaat in te spelen op de leernoden van alle leerlingen vormen flexibele leertrajecten een interessante manier om in te spelen op deze diversiteit. Daartoe is een doordachte visie en schoolbeleid noodzakelijk.

Een groepswerk individueel scoren

Organiseer je wel eens een groepswerk in je les? Geef je dan ook punten op het groepswerk?
Heb je het soms moeilijk met het feit dat je bij een groepswerk vaak enkel het eindproduct kan beoordelen?
Vind je dat het eindcijfer in een groepswerk soms niet voor ieder lid van de groep hetzelfde hoeft te zijn?

Vaardigheden en attitudes evalueren op een praktische manier

De evaluatie van vaardigheden en attitudes is een moeilijke klus. Hoe kom je tot een verantwoord cijfer en hoe kun je naderhand dat cijfer verklaren? We bekijken de valkuilen bij de evaluatie van vaardigheden en gaan na hoe je niet-vakgebonden attitudes toch kan beoordelen.

Mindful@School: anders omgaan met stress

Een job in het onderwijs kan zeer veeleisend en stresserend zijn. Naast lesgeven moeten we immers leerlingen leren samenleven, hen weerbaar maken, hen leren omgaan met stress...

Mindful@School leert u hoe u uzelf kan blijven tijdens conflicten met leerlingen of collega's. Hoe u tijdens periodes van stress toch stabiliteit kan blijven uitstralen. Hoe u leert omgaan met grenzen en zo kan vermijden om er onderdoor te gaan. Door meer aanwezig te zijn in het huidige moment, leert u beter omgaan met piekergedachten. Dit heeft een positieve invloed op uw immuniteit en slaapkwaliteit.

Gezag en respect... zonder woorden

Mag je als leerkracht nog eisen stellen, niet te bediscussiëren grenzen stellen? Of moeten afspraken onderhandeld worden en in samenspraak met de groep opgesteld worden?
Sinds halfweg vorige eeuw werd de focus verlegd, van éénrichtingseisen naar medezeggenschap, een terechte inhaalbeweging. Nu horen we vaak leerkrachten vragen: "Mag er terug ten gepaste tijde gezag zijn, en hoe presenteer ik grenzen op een efficiënte, respectvolle manier?"

Word ontwerper van je eigen leren door projectmatig aan de slag te gaan in de lagere school

Wereldoriëntatie vraagt een projectmatige aanpak om samen met verschillende groepen te werken rond een project of thema. Je combineert onderzoekend leren met samenwerkend leren en reflecterend leren. Wanneer je dit nog kan koppelen aan de talentenarchipel en je kan vertrekken vanuit de oriëntatie op de werkelijkheid, word je ontwerper van je eigen leren. Kinderen kunnen dan hun vaardigheden en talenten inzetten.

Co-teaching, klasoverstijgend werken, vakoverschrijdend werken, allemaal termen die maken dat de taak van een klasleerkracht niet meer exclusief beperkt blijft tot de eigen klasruimte. Daarom is de rol van de leerkracht(en) hierbij cruciaal. Gepaste tussenkomsten, stimulerend werken, en samen de grens van elkaars mogelijkheden exploreren zijn hierbij essentieel. Maar ook eigenaarschap verlenen aan kinderen en respect hebben voor ieders eigenheid. Project werkt over de klassen heen.

Samen ervaren we dat in onze constant veranderende onderwijscontext een projectmatige aanpak niet alleen een flexibele toepassing van ons leerplan vereist, maar ook de kinderen uitdaagt om flexibel al hun talenten in te zetten om tot actie te komen, over de vakken heen. Er ontstaat zelfs een vorm van spontane differentiatie, kinderen kiezen vanuit hun kracht en ondersteunen elkaar.

Integrale opdrachten in STW: van Aanpak tot Zelfevaluatie

Leraren integrale opdrachten (IO) werken hard om leerlingen te laten groeien in hun competenties. Tegelijk is er onzekerheid. Focussen we op wat echt belangrijk is? Maken we de juiste keuzes? Heeft het vele werk in verhouding effect op het leren van leerlingen? Beantwoorden we aan wat er van ons verwacht wordt?

Je vindt in deze vorming samen met collega’s enkele antwoorden op deze vragen.

Goede toets- en examenvragen formuleren

In deze vorming krijgt “Ik ga toetsen en examens verbeteren” een andere betekenis. Aan de hand van twee centrale vragen bekijk je – samen met de andere deelnemers – je eigen toetsmateriaal kritisch en ontwikkel je sterke nieuwe vragen.

Heldere meerkeuzevragen inzetten in je les- en toetspraktijk

Deze nascholing werd vroeger aangeboden onder de titel Doordacht evalueren met meerkeuzevragen.

Meerkeuzevragen hebben niet de beste reputatie. Onterecht. Heldere meerkeuzevragen in je les- en toetspraktijk hebben net een meerwaarde voor het leren van je leerlingen. Ontdek in deze sessie hoe je meerkeuzevragen gepast kan inzetten.

Kwaliteitsvol lesgeven en leiderschap in de klas

We komen uit een cultuur waarin de leerkracht zonder discussie de ‘baas’ was. Die autoritaire cultuur bestaat niet meer. Straffen verliezen meer en meer hun effectiviteit. Toch kan een leerkracht nog altijd ‘echte autoriteit’ verwerven. Wie dat heeft, kan ‘in the flow’ lesgeven.

Pedagogisch straffen en belonen: een basis

We komen uit een cultuur waarin de leerkracht zonder discussie de ‘baas’ was. Die autoritaire cultuur bestaat niet meer. Straffen verliezen meer en meer hun effectiviteit. Toch kan een leerkracht nog altijd ‘echte autoriteit’ verwerven. Wie dat heeft, kan ‘in the flow’ lesgeven. Belonen is een essentieel onderdeel van de goede klaspraktijk. Alleen als je leider bent in de klas en als je ook beloont, krijg je van de klas het recht om te straffen. Hoe doe je dat?

Aanleren en coachen van attitudes

Opvoeden is een werk van lange adem en bestaat voor een groot deel uit het bijbrengen van attitudes.

Precies doordat leerkrachten, ouders en andere opvoeders niet permanent toezicht kunnen uitoefenen en de momenten waarop ze effectieve controle over het gedrag van jongeren hebben beperkt zijn, is het aanleren van attitudes zo doorslaggevend om bij jongeren het gewenste gedrag te bekomen.

 

Waarom jongeren blijven vasthouden aan foutief gedrag

In deze nascholing staan we stil bij de vraag hoe het komt dat jongeren doordraven op de ingeslagen weg zelfs al weten ze dat dit fout is en dat er gevolgen aan verbonden zijn. Daarnaast staan we stil bij de mechanismen die ervoor zorgen dat dit foutieve gedrag kan doorbroken worden.

Leerkracht wordt 'schattenjager': motiverende didactische werkvormen

Een les staat of valt met de keuze van een goed overdachte didactische werkvorm. De kennis van diverse didactische werkvormen is dan ook onontbeerlijk voor elke leerkracht. De gepaste didactische werkvorm gebruiken is niet enkel de sleutel tot het succes van de leerkracht, maar belangrijker nog, leidt tot de succeservaring van de leerlingen.

Vakgroepwerking: sleutel tot kwaliteitsverbetering

Vakgroepwerking:

 • is een middel tot grotere professionaliteit. Hoe groter de betrokkenheid van elke leerkracht, hoe groter het rendement;
 • heeft veel, zoniet alles, met samenwerking tussen de leerkrachten en de schoolleiding te maken.

Vakgroepen functioneren het meest effectief in een 'lerende' cultuur. In een dergelijke cultuur kan en mag je ervoor uitkomen dat iets minder goed lukt, dat je een onderdeel minder goed kent.

De vakgroep:

 • kan werkpunten van haar leden opvangen en de sterkte ten volle benutten;
 • is het platform van overleg bij uitstek waar leraren elkaar vanuit éénzelfde vakbekommernis kunnen vinden.

Stemtechniek voor leerkrachten

Citroenwater drinken helpt niet meer! We voelen hoe we vermoeid geraken bij het spreken, krijgen keelpijn, worden hees of hebben helemaal geen stemgeluid meer. Dit komt omdat we een belangrijk facet van het spreken over het hoofd zagen, nl. spreektechniek.
Meer en meer leerkrachten ondervinden stemproblemen. Deze moeilijkheden ontstaan niet alleen door onvoldoende stemhygiëne - spreken in grote stoffige lokalen, veel en luid praten, roken - maar ook door een langdurig verkeerd gehanteerde stemtechniek.

Coachen van collega's in het BaO en s.o.

Je krijgt als leerkracht, als zorgcoördinator of welke functie je ook bekleedt, te maken met je collega's. Fijne collega's, lastige, moeilijke; mensen van allerlei slag. Je moet met hen overweg kunnen want het is je werk en zeker zo bepalend als je leerlingen.

Weinigen hebben officieel een mandaat om hun collega's te coachen. Het is ook niet de bedoeling om dit te lanceren, het is wel een droom dat dit er ooit komt. We zoeken samen naar wegen hoe je collega's kan beïnvloeden, kan veranderen, kan sturen om te bereiken wat jij met je collega's wil bereiken, maar nog belangrijker wat zijzelf kunnen bereiken maar nu nog niet zien.

Teamcoaching

Werken op scholen wordt hoe langer hoe meer een werk van teams. De tijd dat we alles alleen achter gesloten deuren deden, is al een tijd voorbij. Werken in teams veronderstelt ook het coachen van deze teams. Dit lijkt vanzelfsprekend; het is echter veel complexer dan we denken. We willen het in deze vorming niet hebben over vergadertechnieken, wel over het coachen van een team.

Zelfzorg. Als je het als leerkracht goed hebt, hebben de leerlingen het goed met jou?

Veel leerkrachten zijn begaan met het welzijn van hun leerlingen. Zowel op het vlak van de cognitieve invulling als op het vlak van het sociale emotionele welzijn. Deze leerkrachten geven dan ook enorm veel van zichzelf om het de leerlingen naar hun zin te maken... Maar wat 'nemen' ze voor zichzelf? Hoe zorgen zij ervoor dat ze de balans bewaren?

Coachen van competentieontwikkelend leren. Groeikracht waarderen en stimuleren.

'Competentiegericht leren’ raakt meer en meer ingeburgerd in het onderwijs. Deze pedagogisch-didactische werkvorm vergt een heel eigen organisatie. De klemtoon tijdens deze dag ligt aan de ene kant op de begeleidingshouding van de leerkracht die vereist is, wil deze werkvorm volledig tot haar recht komen, en aan de andere kant op de beleidsvoorwaarden die gecreëerd kunnen worden om dit coachend lesgeven te stimuleren.

Klasmanagement - Regisseer je klas!

Leerlingen in een positief klimaat succesvol laten leren en werken vraagt om goed klasmanagement. Regelmatig nadenken over je eigen management in een steeds veranderende maatschappij is geen overbodige luxe voor elke leraar.
Uit oefensessies in 2 verschillende lerarenopleidingen ontstond het boek Regisseer je klas. Het bundelt oefenmateriaal rond klasmanagement dat bruikbaar is voor de beginnende en de ervaren leraar, in de lerarenopleiding of in begeleidingstrajecten van leraren.

Rugvriendelijk leven en werken als leerkracht

Zo'n 80% van de bevolking wordt ooit in zijn leven geconfronteerd met rugklachten. Ook personeel werkzaam in scholen ontsnapt hier niet aan. Aangezien een rugproblematiek een enorme impact heeft op uw hele leven (persoonlijk, sociaal, werk, vrije tijd...) is het heel erg belangrijk om zorgzaam met uw rug om te gaan. We maken de deelnemers hierop attent en geven allerlei praktische tips die ze kunnen toepassen op het werk als privé.

Help, mijn hoofd ontploft! Over hoe de wereld binnenkomt bij kinderen met ASS

Het ene moment lijkt hij doof, het andere moment stoort het hem als iemand anders fluistert. Hoe zit dat?

Excel 2016 voor beginners

Excel 2016 is een spreadsheetprogramma met een geïntegreerde database en grafische mogelijkheden. Een spreadsheet rangschikt informatie in kolommen en rijen. Een database beheert informatie zoals leerlingen- of leveranciersbestanden. Tenslotte kan informatie ook grafisch weergegeven worden, bijvoorbeeld in een kolom- of cirkeldiagram.

EHBO blended learning: zelfstudie + praktijkexamen

Uitgebreide cursus EHBO : eerste deel online, deel twee klassikaal

Leer online (via een link die je van ons krijgt) hoe je moet handelen in iedere situatie! Van een hartstilstand tot brandwonden en van een kneuzing tot epilepsie. Jij weet wat je moet doen. Je leert tevens reanimeren en een AED toepassen. Je hebt ongeveer 14 uur nodig om alles te doorlopen en je kunt starten, pauzeren en verder gaan wanneer het jou uitkomt. Als je alles goed doorlopen hebt, sluit je deze online voorbereiding af met een Bewijs van deelname. Deze heb je nodig om toegang te krijgen tot het klassikale gedeelte. Dat laatste gedeelte bestaat uit oefenen van praktijk gevolgd door een test.

EHBO opvolgingscursus

Het toedienen van de eerste zorgen moet gebeuren door personeelsleden die daar de nodige opleiding voor gevolgd hebben. Dit brevet moet om de vijf jaar vernieuwd worden (20 lesuren) of jaarlijks bijgeschoold (4 lesuren). Deze opleiding met bijhorend brevet is een wettelijke verplichting (zie ARAB).
ARAB art 176: Onverminderd de bepalingen van artikel 180 moeten de eerste zorgen aan de door ongeval of ongesteldheid getroffen verleend worden door één of verschillende personen waarvan deze laatste het schrift van hulpverlener bezitten.
Erkend door het FOD WASO volgens het KB van 15/12/2010 betreffende de eerste hulp die verstrekt wordt aan werknemers die slachtoffer worden van een ongeval of die onwel worden (B.S. 28/12/2010)

 


 

Excel 2016 voor gevorderden

Gebruik je reeds enige tijd Excel? Zo ja, dan kan enige verdere kennis van het pakket je wellicht helpen bij het sneller verwerken van gegevenslijsten of het maken van meer complexe berekeningen. Ook scenario’s, wat-als-analyses en rekenen met datum- en tijdfuncties worden ingeoefend.

Excel 2016 voor experts

Wil je nog beter de kracht van dit veelzijdig programma benutten, dan is deze sessie een aanrader.
Als je bepaalde handelingen vaak uitvoert, lijkt het veel productiever om deze handelingen vast te leggen.
Een macro vergemakkelijkt vervolgens de uitvoering.
Denk bijvoorbeeld aan het sorteren van een adressenlijst.
Met één klik doet de macro dat voor jou.

Leerlingen met leerstoornissen: achtergronden en basisaanpak

De dag van vandaag neemt het aantal leerlingen dat extra ondersteuning nodig heeft, toe. Vaak gaat het om hulp bij of aandacht voor hindernissen die de leerling in de weg staan om een goed leerproces te doorlopen. Hindernissen waar de leerling zelf vaak geen controle over heeft, maar die wel het leerklimaat en de relatie met de leerkracht kunnen beïnvloeden. Voor de leerkracht zelf is het niet altijd eenvoudig om goed in te schatten welke hulp een leerling juist nodig heeft, ook omdat leerlingen onderling erg kunnen verschillen. Het is belangrijk dat zij hierbij de nodige tools aangeboden krijgen.

Animatie- en instructiefilmpjes maken met Moovly

Je hebt vast al het soort filmpjes/animaties gezien waarbij een hand tekst schrijft en schetsen maakt om op die manier uitleg te geven bij diverse onderwerpen. In deze sessie leer je dat soort filmpjes maken met Moovly.

Haal het beste uit je digibord

Het gebruik van interactieve borden is vrij goed ingeburgerd in de scholen. Deze sessie biedt een overzicht van de types digiborden, de educatieve functionaliteit met concrete voorbeelden van bordsoftware.

iPads in het lager onderwijs - basiscursus

In deze nascholing gaan we bekijken hoe je in de lagere school met iPads aan de slag kan.

Samen sterker in gezag: Geweldloos Verzet en Nieuwe Autoriteit voor leerkrachten (Wilrijk)

Hoe streng mogen we nog zijn? Dit is een vraag die de meeste leerkrachten zich wel eens stellen. Wat mogen we nog eisen van leerlingen? Mogen we nog straffen? Moeten leerlingen niet gewoon doen wat we zeggen, of moeten we over alles onderhandelen met hen? Gezag is in deze tijd geen evidentie meer. Binnen één school leven vaak heel uiteenlopende antwoorden op deze vragen. Dit leidt makkelijk tot escalaties en spiralen van onmacht of tegenagressie, zeker bij aanhoudend probleemgedrag van leerlingen of klasgroepen. Veel leerkrachten zijn daarom op zoek naar een aanpak die meer perspectief biedt.

In deze cursus vertrekken we van de ideeën en instrumenten die ontwikkeld werden door Haim Omer. We onderzoeken wat Nieuwe Autoriteit en Geweldloos Verzet voor jouw klaspraktijk kunnen betekenen.

Geweldloos Verzet en Nieuwe Autoriteit staan voor een aanpak van (ernstig) probleemgedrag met de focus op aanwezigheid, zelfcontrole, het vermijden van escalatie, het uitbouwen van steunnetwerken en eenzijdige acties gericht tegen probleemgedrag, altijd in verbinding met de leerling in kwestie. Geweldloos Verzet kadert binnen een nieuwe invulling van de positie van de leerkracht: niet boven of naast de leerling maar vanuit een volhardende aanwezigheid: “het is mijn taak”, “ik kan niet toelaten”, “ik houd vol”.

Supervisiedag voor vertrouwenspersonen

Vanaf januari 2015  worden alle vertrouwenspersonen verplicht om jaarlijks een supervisiedag te volgen die aansluit op de “basisopleiding  van  de  beginnende Vertrouwenspersoon”. Het gaat om volledige dag.

Deze opleiding wordt erkend door toezicht op het Welzijn op het Werk als supervisiedag.

De dag bestaat erin een uitwisseling te krijgen van ervaringen tussen vertrouwenspersonen over praktische casussen, onder begeleiding van de lesgever. Verder wordt er ruimte gelaten voor het deel ‘supervisie’, waarbij er mogelijkheid bestaat  om ervaringen vanuit het praktijkveld te bespreken.

Het KB van 10 april 2014 bespreekt uitgebreid de behandeling van psychosociale risico’s op het werk. Het wettelijk kader werd hierbij verruimd. Ook de administratieve verplichtingen van de Vertrouwenspersoon krijgen uitgebreid aandacht.

 

Basisopleiding voor de beginnende vertrouwenspersoon

De vertrouwenspersoon speelt een belangrijke rol in de preventie en behandeling van psychosociale risico’s op het werk.

Vertrouwenspersonen zijn vooral van belang voor de ‘eerstelijnsinterventie’. Het KB van 10 april 2014 bespreekt uitgebreid de behandeling van psychosociale risico’s op het werk.

 

Deze opleiding beantwoordt aan de bepalingen van het Koninklijk besluit van 10 april 2014 betreffende ‘de preventie van psychosociale risico’s op het werk’.

Deze nieuwe regelgeving vereist dat de werkgever ervoor zorgt dat de vertrouwenspersoon zijn opdrachten te allen tijde volledig en doeltreffend vervult (art. 59) en dat hij de nodige maatregelen treft opdat de vertrouwenspersoon beschikt over de vaardigheden en kennis die nodig zijn voor de uitoefening van zijn opdrachten (art. 60).

 

Hoewel de aanduiding van de vertrouwenspersoon niet verplicht is, wordt dit echter wel sterk aanbevolen, ook in onze scholen. Aangeduide vertrouwenspersonen worden hierbij dan wel verplicht een ‘aangepaste opleiding’ te volgen.

 

De wetgeving legt geen uniforme opleiding op aan de vertrouwenspersonen, maar beoogt wel een aantal doelstellingen op het vlak van de vereiste vaardigheden en kennis. 

 

 

Plastische opvoeding met PC

Leerkrachten plastische opvoeding willen graag digitale technieken toepassen in de lessen maar dit lijkt soms moeilijk.

Vaak is er angst voor de technische aspecten en de beschikbaarheid van apparatuur. We bekijken hoe we met eenvoudige technieken en met weinig middelen aan de slag kunnen.

iPads in het kleuteronderwijs - basiscursus

In deze nascholing bekijken we hoe je met kleuters en iPads aan de slag kan.

iPads in het kleuteronderwijs - vervolgsessie

In deze vervolgsessie gaan we wat dieper in op apps. 

iPads in het lager onderwijs - vervolgsessie

In deze vervolgsessie gaan we wat dieper in op apps.

 

Reageren op agressie-incidenten: een praktijkgericht stappenplan

Agressief gedrag: het komt vaak onverwacht en in ieder geval nooit op het goede moment. Agressie komt niet alleen van leerlingen, soms gaat het om agressief gedrag door ouders of collega’s. Soms kom je in een escalatie terecht, die je maar moeilijk kan keren. Of het nu over verbale, psychologische of fysieke agressie gaat, ernstige of eerder subtiele incidenten: de impact ervan kan groot zijn.

Hoe kan je best reageren? Wat zeg je (niet)? Wat met lichaamstaal? Hoe zorg je ervoor dat je je kalmte bewaart? Wat met omstaanders?

Focus op deze dag is het moment van het agressie-incident. We overlopen stap voor stap mogelijkheden, aandachtspunten en valkuilen. Een aanrader voor ieder personeelslid die te maken kan krijgen met agressie van leerlingen en ouders.

Deze nascholing is een herwerking van de nascholing "Agressief gedrag van leerlingen en ouders" die in het verleden werd aangeboden door CNO.

Leerlingen feedback geven die werkt

“Ik besteed veel tijd aan het geven van feedback, maar er gebeurt zo weinig mee.” Herkenbaar, zoals bij veel collega’s? In deze vorming onderzoeken we wanneer feedback wel effectief is.

Effectief lesgeven: denken en gesprek activeren

Dit is een dag over lesgeven en leren. Over het activeren van denken en gesprek tijdens de les. Over wat (cognitieve) wetenschap ons hierover leert. Wat werkt en wat werkt niet? De leraar maakt immers het verschil (veel meer dan structuren). En geen nood: de wetenschappelijke inzichten maken we heel concreet.

Basiscursus socio-emotionele begeleiding in het s.o. (Wilrijk)

Als startend leerlingenbegeleider, leerkracht of remedial teacher merkt u regelmatig dat socio-emotionele problemen, eventueel gekoppeld aan leerproblemen, uw leerlingen in hun leren hinderen. Deze nascholing wil uw vaardigheid om leerlingen socio-emotioneel te begeleiden, aanscherpen. Hij biedt bruikbare achtergrondinformatie en brengt de basiselementen aan die een rol spelen binnen het begeleidingsproces. Omdat het de bedoeling is de gegeven achtergrond zo concreet mogelijk te vertalen naar de eigen schoolsituatie, vragen wij aan de deelnemers een grote bereidheid om eigen ervaringen in te brengen als werkmateriaal.

Basiscursus socio-emotionele begeleiding in het s.o. (herhaling 1, Antwerpen)

Als startend leerlingenbegeleider, leerkracht of remedial teacher merkt u regelmatig dat socio-emotionele problemen, eventueel gekoppeld aan leerproblemen, uw leerlingen in hun leren hinderen. Deze nascholing wil uw vaardigheid om leerlingen socio-emotioneel te begeleiden, aanscherpen. Hij biedt bruikbare achtergrondinformatie en brengt de basiselementen aan die een rol spelen binnen het begeleidingsproces. Omdat het de bedoeling is de gegeven achtergrond zo concreet mogelijk te vertalen naar de eigen schoolsituatie, vragen wij aan de deelnemers een grote bereidheid om eigen ervaringen in te brengen als werkmateriaal.

Basiscursus socio-emotionele begeleiding in het s.o. (Beringen)

Als startend leerlingenbegeleider, leerkracht of remedial teacher merkt u regelmatig dat socio-emotionele problemen, eventueel gekoppeld aan leerproblemen, uw leerlingen in hun leren hinderen. Deze nascholing wil uw vaardigheid om leerlingen socio-emotioneel te begeleiden, aanscherpen. Hij biedt bruikbare achtergrondinformatie en brengt de basiselementen aan die een rol spelen binnen het begeleidingsproces. Omdat het de bedoeling is de gegeven achtergrond zo concreet mogelijk te vertalen naar de eigen schoolsituatie, vragen wij aan de deelnemers een grote bereidheid om eigen ervaringen in te brengen als werkmateriaal.

Hoe kan ik online filmpjes naar mijn hand zetten?

Filmpjes kan je voor allerlei redenen inzetten; als instap, als motivatie, als kennisonderdeel…  Vaak zou je die filmpjes willen inkorten, van ondertiteling voorzien, monteren… Maar hoe doe je dat?  Hoe kan je filmpjes op je computer krijgen, bewerken en hergebruiken?

Online luisteren en spreken

Luister- en spreekoefeningen zijn erg intens, vragen veel tijd en leveren niet altijd heel veel op.  Via online tools zoals Edpuzzle, Flipgrid en Adobe Spark is er heel wat mogelijk.

Laat elk kind schitteren! Actieve workshop rond muzische vorming op school

Muzische vorming in de klas: waarom is dat belangrijk en hoe begin ik eraan? We geven je graag bruikbare handvaten!

Dyscalculie en rekenproblemen in het BaO. Een praktijkgerichte kijk

Veel kinderen worstelen met rekenen. Ondanks gerichte en intensieve begeleiding blijven een aantal kinderen het moeilijk hebben met hoofdrekenen, kloklezen, maten... Wanneer is er sprake van dyscalculie? Hoe kunnen we deze kinderen ondersteunen zodat ze met meer zelfvertrouwen kunnen omgaan met cijfers en rekenen? Welke zijn de drempels voor leerlingen met rekenstoornissen? Hoe kunnen we door onze didactiek en aanpak deze drempels verlagen of preventief aanpakken? Hoe passen we deze tips toe in een zeer diverse klas, met verschillende kinderen met uiteenlopende problemen ? Welke basiskennis en vaardigheden geven we kinderen met rekenstoornissen mee naar het secundair onderwijs?

 

Groeigericht begeleiden vanuit een handelings- en oplossingsgericht kader (s.o.) Een leerling groeit niet door er aan te trekken!

Leerkrachten ervaren een toenemende druk om pasklare oplossingen aan te reiken om het leren en leven van leerlingen in goede banen te leiden. Dit vertaalt zich vaak in een eigen invulling van de aanpak daarvoor en resulteert gemakkelijk in 'trekken' aan leerlingen.

Groeigericht begeleiden daarentegen vertrekt vanuit de vraag "Wat heeft deze leerling nodig op vlak van leven en leren?" en "Wat hebben wij als leerkracht, leerlingbegeleider, school nodig om hierrond met deze leerling aan de slag te kunnen gaan?".

Het groeigericht begeleidingskader, dat het handelingsgericht en oplossingsgericht werken integreert, biedt houvast om de begeleiding optimaler vorm te geven. Het laat ons toe om de leerling te benaderen in zijn vraagstelling, met respect voor zijn tempo en aandacht voor zijn specifieke context. In plaats van te sturen in een oplossingsrichting of het eigenaarschap van een probleem over te nemen, biedt het handvatten om de leerling de verschillende mogelijke oplossingswegen en daartoe inzetbare eigen krachtbronnen te leren ontdekken en ondersteunt het de leerling bij het maken van eigen oplossingsgerichte keuzes op weg naar persoonlijke groei.

Binnen dit aanbod reiken we de denkkaders aan, oefenen we begeleidings- en gespreksvaardigheden en belichten we methodieken die bruikbaar zijn binnen de schoolse begeleidingspraktijk.

Conflicten en pesten, complexe thema’s, ingrijpende gebeurtenissen aanpakken met een herstelcirkel

Vechtpartijen, diefstal, pesterijen, een storende klas(groep) geven motivatieverlies en gevoelens van onveiligheid of wrevel, zowel bij leerkrachten, leerlingen als ouders. Vluchtelingenproblematiek, terroristische aanslagen, het leegspuiten van een brandblusser in de klas, de aanwezigheid van een mes op school… dit zijn ideale gelegenheden om te luisteren naar onze leerlingen en om van fouten leermomenten te maken voor alle leerlingen en leraren.

Als we te snel reageren op de symptomen en onze reactie hierop faalt, zal de wrevel en onveiligheid in de groep enkel stijgen en het onaangepast gedrag zal niet stoppen. Ouders worden te snel gealarmeerd, leerlingen geschorst of heel de klas gestraft.

Door een bestraffende benadering verliezen we kansen voor de jongeren om:

 • verantwoordelijkheid op te nemen voor elkaar;
 • waakzaam te zijn voor gedrag dat schade aanricht aan de onderlinge relaties;
 • hun plichten tegenover hun leerkrachten en klasgenoten te begrijpen;
 • deel te nemen aan een democratisch proces om de groepssfeer te herstellen.

Introductie van de herstelgerichte klascirkel is een uitdaging zowel voor leerkracht als leerling. Met deze herstelgerichte aanpak zorgen leerkrachten en leerlingen dat:

 • (klas)herstelcirkels een eerlijk proces krijgen;
 • wraak en vergelding van de overtreders zeldzaam zijn;
 • overtreders meer geneigd zijn hun daad toe te geven als ze weten dat er niet gestraft wordt.

Leerkrachten voelen zich meer tevreden als ze hun leerlingen zien als verantwoordelijke mensen in plaats van slecht functionerende desperado's. Leerlingen tonen verantwoordelijkheid en probleemoplossende vaardigheden als ze hiervoor een toepasbaar forum krijgen. Leerlingen die deelnemen aan een (klas)herstelcirkel vrezen minder voor straf en zijn meer bereid hun verhaal te doen. Het is ook veiliger, vooral voor slachtoffers.

Een herstelgerichte benadering van probleemgedrag geeft groeikansen aan de leerling, leraar, klas en school (Antwerpen)

De gekende aanpak bij probleemgedrag zoals het geven van opmerkingen, verwittigingen, nota’s, verwijdering uit de klas, straf(studie), een contract, schorsing… kan op korte termijn effect hebben. Maar met deze (sanctionerende) aanpak slagen we er echter niet in om de leerlingen verantwoordelijkheid voor eigen gedrag te laten nemen of inzicht te krijgen in de schade die dit gedrag toebrengt aan anderen (klasgenoten, leerkrachten…). Het is een aanpak die de focus legt op de overtreding, de regels en hieraan verbonden sancties.

Een herstelgerichte school is een luisterende school: de aanpak van probleemgedrag richt zich op de verantwoordelijkheid van de leerling voor eigen gedrag, op al de betrokkenen, zowel overtreder als slachtoffer en op de impact van dit gedrag en de schade die hierdoor wordt toegebracht aan de relaties met klasgenoten, leerkrachten, ouders…

We baseren ons op de theorie van het herstelrecht, waarbij we u enkele principes en vaardigheden willen aanleren in het voeren van individuele herstelgesprekken tot herstelcirkels en Hergo (dit is geen opleiding tot Hergo-moderator).

Jongeren met extra antennes: over hoogsensitieve jongeren in het s.o.

Steeds vaker duikt de term hoogsensitief/hooggevoelig op. Hooggevoeligheid is geen stoornis, geen aandoening, maar wel een karaktereigenschap die we aantreffen bij 15-20 % van de bevolking. Het gaat om jongeren met een heel fijngevoelig zenuwstelsel. Hierdoor worden alle prikkels van buitenaf en ook van binnenin heel intens beleefd. Hooggevoelige jongeren worden vaak letterlijk overspoeld door de vele prikkels die op hen af komen. Dit resulteert soms in heel druk gedrag of op andere momenten gaan ze zich net terugtrekken.

Weerbaarheid bij leerlingen in het s.o.: een verbindende en actieve methodiek

Weerbaarheid is een term die de laatste jaren in het onderwijs steeds meer onder de aandacht komt. Jongeren lijken vandaag de dag steeds moeilijker 'nee' te kunnen zeggen tegen hun leeftijdsgenoten. Leerlingen worden gepest en weten niet hoe ze op een constructieve wijze voor zichzelf kunnen opkomen. We verwachten van relatief jonge tieners dat ze weten wat het beste voor hen is en hier ook naar handelen. Maar we bieden ze misschien niet altijd de tools om dit te doen.

Een goede relatie met leerlingen: meer rust in de klas (s.o.)

Het is rustgevend als leerlingen positief meewerken, maar soms lukt dit niet. Een gebrek aan verbondenheid met leerkracht of lesinhoud is vaak een trigger naar verveling of storend gedrag. Hoe kan je als leerkracht dit proces herstellen? Hoe kan je een goede relatie met leerlingen opbouwen?

Zelfverwonding bij jongeren. Hoe kunnen we er op school mee omgaan?

Uit onderzoek bij leerlingen uit scholen in Vlaanderen bleek dat 13% van de jongeren tussen 14 en 17 jaar ooit aan zelfbeschadiging deed. Bij deze cijfers gaat het zowel over zelfverwonding (krassen, snijden...) als over zelfmoordpogingen. Nieuw onderzoek uit 2006 richtte zich enkel op zelfverwonding en kwam tot cijfers van 1 op 5 jongeren die erkenden zichzelf opzettelijk een wonde te hebben toegebracht. Daarna kwam het thema minder in de belangstelling maar sedert 2011 stellen we opnieuw vast dat veel scholen kampen met jongeren die aan zelfverwonding doen.

Voor leerkrachten en leerlingenbegeleiders is het niet makkelijk om hier mee om te gaan. Ook ouders en vrienden voelen meestal onmacht als ze geconfronteerd worden met een jongere die zichzelf verwondt.
De eerste opvang en blijvende steun door direct betrokkenen blijkt echter van groot belang te zijn in het hulpverleningsproces.

Omgaan met rouw en verlies bij leerlingen s.o.

Als je eens rondkijkt in de klas, dan merk je dat verschillende leerlingen al te maken hebben gehad met een ingrijpend verlies in hun leven. Sommigen hebben een ouder, broer of zus, of iemand anders die belangrijk voor hen is, door de dood verloren.

Het vraagt veel van jongeren om deze ingrijpende verandering een plek te geven en zich aan te passen aan de nieuwe situatie in hun leven. Dat proces noemen we rouwen en gaat meestal gepaard met een warboel aan gevoelens. Desondanks moeten ze toch weer de verbinding met school maken en prestaties leveren.

Als leerkracht voelen we ons soms machteloos in deze situaties terwijl we graag de jongere willen ondersteunen. Hoe doen we dat dan? Met deze vraag gaan we aan de slag. De tweedaagse is een basisprogramma over verlies bij jongeren.

Van virtuele vriendschappen tot sexting: de online leefwereld van jongeren

Hoe kan je thema's als sexting en online relaties opnemen in de seksuele opvoeding van jongeren? Tijdens deze workshop krijg je daar een actuele en nuchtere kijk op. Je krijgt handvatten om op micro- en macroniveau te reageren. 

Het Sensoa Vlaggensysteem is een methodiek voor begeleiders van kinderen en jongeren om seksueel gedrag bespreekbaar te maken, correct in te schatten en gepast te reageren. In deze vorming passen we de principes van het Sensoa Vlaggensysteem toe op situaties met nieuwe media.

Praten met multiculturele klassen over seksualiteit en relaties

Hoe begin ik een gesprek of vorming over relaties en seksualiteit en hoe rond ik het respectvol af? Wat als ik het referentiekader van mijn gesprekspartner niet ken? Wat kan ik vragen en wat kan helpen om de jongere hierover te laten praten? Welk materiaal is cultuursensitief? We besteden zowel aandacht aan individuele gesprekken als lesgeven over relaties en seksualiteit.

Cyberpesten of het misbruiken van ICT

Het gebruik van sociale media is in volle opgang en is niet meer weg te denken uit onze maatschappij. Sociale communicatiemiddelen houden echter ook gevaren in. Cyberpesten of digitaal pesten is er één van.

Omgaan met drugs op school. Methodieken voor drugbeleid op school.

Het uitschrijven van een tabak-, alcohol- en drugbeleid voor jouw school is misschien wel een hele klus, maar niet onoverkomelijk. Het Vlaams expertisecentrum Alcohol en andere Drugs (VAD) werkte een duidelijke en handige gids uit. Dit document zet je op weg om de vier pijlers van het drugbeleid uit te werken op maat van jouw school.

Maar wat te doen als je als leerkracht of begeleider geconfronteerd wordt met jongeren die experimenteren of gebruiken? Welke troeven heb je als leerkracht om het gedrag van deze jongeren te beïnvloeden?

Cracking Song Lyrics

Muziek en popsongs leveren erg interessant materiaal voor lessen Engels.  Je kunt leerlingen actief aan het werk zetten en hen tegelijkertijd heel wat informatie over geschiedenis en popcultuur meegeven.

Stories with a twist

Creatief werken met verhalen in de lessen Engels

Have fun in de lessen Engels - creatieve werkvormen

Hoe kan je spelvormen gebruiken om leerlingen kennis en vaardigheden bij te brengen?  Hoe maak je je les aantrekkelijk terwijl je je leerplan realiseert?

Evalueren in de lessen Engels: product- en procesgerichte evaluatiemogelijkheden

Evalueren blijft een van de moeilijke elementen in het leerproces. Het is de bedoeling dat die evaluatie soms product- en soms procesgericht is, maar hoe doe je dat allemaal?

Leer ze (liever) lezen!

Uit het PIRLS-onderzoek blijkt dat de leesvaardigheid van Vlaamse jongeren uit het basisonderwijs snel achteruitgaat.
Bovendien verlaten veel jongeren het onderwijs met een lage mate van leesplezier. Hun enthousiasme om later nog een boek vast te nemen, is laag. 
Een belangrijke uitdaging van het onderwijs is om van onze leerlingen vaardige en enthousiaste lezers te maken. Ook begrijpen wat ze lezen is een belangrijke vaardigheid.

Heb je kinderen in de klas die een andere thuistaal hebben en daardoor moeilijker tot lezen komen?
Wil je de kinderen uit jouw klas met plezier een boek zien vastnemen?
Vraag je je af hoe je de kleuters uit jouw klas een goede ‘leesstart’ kan meegeven?
Zou je het leesbeleid in jouw school willen opkrikken?
Zit je met je handen in je haar over hoe je leesproblemen kan aanpakken?

Deze studiedag biedt een antwoord op bovenstaande vragen.

Donderdag 27 september 2018

8.30 - 9.00 uur: onthaal met koffie in de hall van gebouw Q

9.10 - 10.25 uur: plenumlezing: Leer ze (liever) lezen! Wat vraagt dat?
Dr. Kees Vernooij was lector Effectief taal- en leesonderwijs aan de hogeschool Edith Stein in Hengelo. Eerder werkte hij als leraar basisonderwijs. Hij was wetenschappelijk projectleider van diverse leesinterventietrajecten, publiceert over diverse aspecten van taal/lezen en begrijpend lezen bv. over het verbeteren van scholen met tegenvallende resultaten. Hij is pleitbezorger voor op wetenschappelijke kennis gebaseerde onderwijsvernieuwingen. In 2006 ontving hij de BVOA-award voor beste onderwijsadviseur van Nederland.

De meest elementaire vaardigheid die bijna alle kinderen in de basisschool opdoen, is leren lezen; leesvaardigheid is een voorwaarde voor alle leren en vormt de basis voor alle vakken waarbij teksten aan de orde zijn. Goed leren lezen is zowel nodig voor de schoolloopbaan, het sociaal-emotioneel functioneren (zelfvertrouwen) en het latere maatschappelijk functioneren van leerlingen. Het uiteindelijke doel van effectief leesonderwijs is dat elke leerling een goede begrijpende lezer wordt. Bovendien vraagt levenslang leren om een goede leesvaardigheid van mensen.

Het is een ernstig probleem, dat de leesprestaties van leerlingen in Nederland en Vlaanderen in de afgelopen jaren geleidelijk zijn afgenomen. Als we als scholen willen dat elk kind dat na het 6e leerjaar als lezer de school verlaat, vraagt dat om krachtig georganiseerd leesonderwijs van de school, maar ook om een inzet en goede professionaliteit van alle leraren van de kleutergroepen tot en met het zesde leerjaar. Alle kinderen leren lezen moet namelijk als een fundamentele leraarvaardigheid worden gezien. Maar hoe worden kinderen een goede lezer? Onderzoek toont dat zo’n 15% van de kinderen uit de kleutergroepen thuis leert lezen. Aan de andere kant is een belangrijk inzicht dat de meeste leerlingen het moeten hebben van de leesinstructie die leraren bieden in het 1e tot en met het 6e leerjaar. Daarbij geldt in het bijzonder dat de leraar van het 1e leerjaar cruciaal is voor een goede leesstart van de kinderen. Onderzoek toont namelijk dat kinderen die in het eerste leerjaar niet goed leren lezen zelden een goede lezer worden. Aan de andere kant is het belangrijk voor de leesontwikkeling van kinderen, en in het bijzonder van risicokinderen dat er in alle leerjaren leesonderwijs wordt gegeven, o.a. om terugval in leesvaardigheid in de leerjaren 5 en 6 te voorkomen, maar ook dat er effectieve interventies voor deze risicolezers plaatsvinden om hun leesvaardigheid te verbeteren.

Goed leren lezen is een mensenrecht! (Lyon, 2001)

Koffiepauze (10.25 – 10.50 uur) in de hall van gebouw Q

10.50 - 12.05 uur: Keuzesessie reeks 1
1.01 Beter en graag lezen voor elke leerling: naar een duurzaam leesbeleid op school
Iris Vansteelandt is lector en onderzoeker aan de AP Hogeschool Antwerpen (departement Onderwijs en Training) en ook verbonden aan de onderzoeksgroep Taal, Leren en Innoveren (UGent).

Dat lezen een sleutelvaardigheid is op school en ook breder voor het participeren aan het dagelijkse leven in onze hedendaagse maatschappij, staat buiten kijf. Talrijke studies wijzen er immers op dat goed en graag lezen samenhangt met schools en maatschappelijk succes. Bovendien blijkt uit deze studies dat een leesbevorderend klimaat in de klas en op school cruciaal is om op een positieve manier te sleutelen aan de leesmotivatie en leesvaardigheid van leerlingen. Een sterk uitgewerkt leesbeleid vormt daarbij een belangrijke meerwaarde. In deze sessie zoomen we in op de bouwstenen van een goed leesbeleid en een mogelijke praktische uitwerking ervan.
(deze sessie is geschikt voor leerkrachten kleuter- en lager onderwijs, zorgcoördinatoren, directies en beleidsmedewerkers)

1.02 Een lijn in (begrijpend) luisteren en lezen voor de ganse basisschool
Fons Exelmans is gewezen opleidingsverantwoordelijke van de banaba’s buitengewoon onderwijs en zorgverbreding en remediërend leren in Limburg/coach van/voor leerkrachten en scholen.

Als bijna alle kinderen een voldoende niveau halen voor begrijpend/studerend lezen aan het einde van de basisschool, dan hebben we goed werk geleverd en een essentieel doel bereikt. Onderzoeken tonen aan dat we deze doelstelling niet echt (meer) halen. Daar zijn verschillende oorzaken voor. Hierop gaat deze sessie niet (nauwelijks) in. Wat dan wel? Er wordt een leerlijn van 4 tot 12 jaar geschetst met concrete tools. De implementatie van deze leerlijn kan in uw school ervoor zorgen dat deze doelstelling wel voor een meerderheid van de kinderen wordt gehaald. Do's (en dont's) voor de kleuterschool en alle graden van de lagere school worden toegelicht.
(deze sessie is geschikt voor leerkrachten kleuter- en lager (buitengewoon) onderwijs, zorgcoördinatoren, directies en beleidsmedewerkers)

1.03 Ik lees elke dag! Een praktijkvoorbeeld van Kwartiermakers
Ingrid van Hoof en Birgitta Van Alsenoy zijn allebei leerkracht lager onderwijs. Ze hebben jarenlang ervaring als klasleerkracht en zijn op hun school de trekkers van de werkgroep Boekpromotie. Sinds schooljaar 2016-2017 stapten ze als school mee in het project ‘Kwartierlezen’.

Van het belang van lezen hoeven we niemand meer te overtuigen. Kinderen die veel lezen, hebben een grotere woordenschat dan kinderen die weinig lezen én hebben meer inzicht in de opbouw van teksten. Met een hogere leesvaardigheid worden bovendien ook andere vakken toegankelijker en kunnen kinderen hun talenten beter ontwikkelen. Lezen is kortom van cruciaal belang.

Door elke dag één kwartier vrij te lezen, ontstaat een echt leesritueel op school.

Wij bieden een praktijkvoorbeeld aan van Kwartierlezen op onze school. We halen onze inspiratie uit de navormingen die we bij Kwartiermakers (o.l.v. Daniëlle Daniels) volgen.
(deze sessie is geschikt voor leerkrachten lager (buitengewoon) onderwijs 2de en 3de graad en zorgcoördinatoren)

1.04 Ik kan wél lezen! Samen leesmoeilijkheden aanpakken
Ria Van den Eynde studeerde taal– en letterkunde aan UA en doceert didactiek Nederlands aan studenten Lager Onderwijs (KDG). Verder verzorgt ze ook de module ‘Hardnekkige lees-en spelproblemen‘ aan studenten Banaba Zorgverbreding. Haar interesse gaat uit naar het zoeken van goed theoretisch onderbouwde werkvormen die kinderen brengen tot (leren) lezen en tot het ontdekken van  jeugdliteratuur. Kinderen met leesmoeilijkheden toch aan het lezen te krijgen, is hierbij een belangrijke uitdaging.

Door het (blijvend) worstelen met technisch lezen komen sommige leerlingen niet tot leesbegrip en liggen demotivatie en frustratie op de loer. Hoewel zij houden van verhalen en leergierig zijn, laten zij lesmateriaal liever links liggen.

In deze sessie focussen we op wat leerlingen wel kunnen en zoeken we vanuit deze sterktes naar andere toegangswegen om hen tot (beter) lezen te brengen. Concreet besteden we aandacht aan:

 • de kracht van én schrijven én lezen;
 • het werken met extra visuele en motorische ondersteuning;
 • het aanbieden van routines;
 • het aanbieden van functionele en motiverende lees- en/of schrijfopdrachten waarin het technische aspect van lezen verstopt zit en waaraan een leerling plezier beleeft.

In het aanbod worden aspecten van  methodes als Connect, Taal in blokjes, Flits, Grip op lezen, Bliksemlezen, de Alfabetcode, Begeleid hardop lezen, Tijgerlezen, enz. verwerkt.
(deze sessie is geschikt voor leerkrachten lager onderwijs en zorgcoördinatoren)

1.05 Hoe kom je bij kleuters tot echt praten over boeken (verder dan ‘en nu maken we er een tekening bij’)
Ilona Plichart heeft ruime ervaring met moeilijke lezers en hoe die naar boeken te brengen. Ze heeft ervaring als leesbevorderaar, redacteur, trainer en leidinggevende. Nu is ze actief als zelfstandig trainer en coach. Expertises: moeilijke lezers, praten over boeken…

Kan je met kleuters diep graven in boeken? Ja hoor, dat kan. In deze sessie leggen we een aantal mooie boeken voor en onderzoeken we samen hoe je in deze boeken kan duiken samen met je kleuters. Er zijn zoveel mooie boeken; het is de moeite om kleuters te laten kennismaken met vele facetten van de tekst, de prenten, de emoties, het verhaal… Zo kom je verder dan: ‘Nu maken we bij dit verhaal een mooie tekening’.
(deze sessie is geschikt voor leerkrachten (buitengewoon) kleuteronderwijs en zorgcoördinatoren)

1.06 Leesstrategieën oefenen met Nieuwsbegrip
Jan T’Sas, praktijkassistent Nederlands in de lerarenopleiding en docent Taal en Leren aan de Universiteit Antwerpen, coördinator van Nieuwsbegrip Vlaanderen. Expertise als leraar tso-bso, wetenschappelijk onderzoeker bij Karel de Grote Hogeschool.

Begrijpend lezen is een zorgenkindje geworden: de leerlingen doen het niet zo graag en ook niet meer zo goed en teksten zijn vaak niet aangepast aan de actualiteit of aan hun leefwereld. Bovendien verwerven leerlingen onvoldoende de moeilijkere leesstrategieën, zoals een tekst samenvatten of verbanden leggen… De remedie is daarmee gegeven: werken met actuele teksten op verschillende leesniveaus, meervoudige intelligentie aanspreken en regelmatig en gericht leesstrategieën oefenen waarvan wetenschappelijk bewezen is dat ze werken.

Deze sessie omvat theorie, observatie, discussie en praktische oefeningen:

 • Inzoomen op de didactiek van begrijpend lezen: welke leesstrategieën werken effectief? Wat is de impact van modellerend lesgeven? Wat bepaalt het niveau van een tekst voor het leesbegrip? Hoe differentiëren?
 • Introductie Nieuwsbegrip: wekelijks teksten over een actueel onderwerp met opdrachten en instructies voor de leraar. Werken met stappenplan, woordhulp, leesstrategieën, denkactiviteiten, tools voor het digibord, filmpjes… Differentiëren via twee of drie leesniveaus.

(deze sessie is geschikt voor leerkrachten lager onderwijs 2de en 3de graad)

1.07 Hoe voorleesgedrag van eentalige en anders- of meertalige ouders onder de loep nemen
Charlotte Mostaert is logopedist en werkt als docent en onderzoeker aan de opleiding Logopedie en Audiologie van Thomas More. Ze is ook coördinator van het postgraduaat Meertaligheid voor logopedisten.

Voorlezen is belangrijk voor de taalontwikkeling van kinderen. Hun woordenschat groeit, het stimuleert de sociale ontwikkeling en bevordert het schools presteren. Daarenboven versterkt het de relatie tussen ouder en kind. Zijn alle ouders zich echter bewust van deze voordelen? Lezen ouders uit meertalige gezinnen evenveel voor als eentalig Nederlandstalige ouders?

Uit resultaat van een onderzoek (naar het voorleesgedrag van eentalige en anders- of meertalige ouders van kleuters uit Groot-Antwerpen-Bachelorproef Alanis Mariën) blijkt dat veel ouders voorlezen aan hun kinderen, maar dat het toch belangrijk blijft om ouders te stimuleren om vroeg en regelmatig voor te lezen. Als eentalige en meertalige ouders meer ingelicht worden over het nut van voorlezen in functie van taalstimulering, zouden ouders aangezet worden om meer voorleesmomenten in te plannen.

De resultaten van dit onderzoek worden gekoppeld aan een boekenproject dat uitgevoerd werd in Freinetschool De Regenboog in Turnhout. 

Je leert o.a. meertalige voorleessessies uitwerken in samenwerking met ouders.
(deze sessie is geschikt voor leerkrachten en zorgcoördinatoren kleuteronderwijs)

1.08 Zin en onzin van leestoetsen
Lieven Coppens is onderwijzer en klinisch ontwikkelingspsycholoog. Hij heeft jarenlange ervaring met leer- en ontwikkelingsstoornissen. Lieven is eigenaar van de Nieuwsbrief Leren, auteur van het boek ‘AVI-binnenstebuiten’, gecertificeerd trainer ‘Leren zichtbaar maken’.

Moet je het leesniveau van (alle) leerlingen toetsen? Niet als het resultaat daarvan is dat je de leerlingen terroriseert met het behalen van een steeds hoger leesniveau. Wel als je te weten wil komen wat de zwakke lezers nodig hebben om te (kunnen) groeien in hun lezen. Het is een feit dat de leesontwikkeling veel langer doorloopt dan de periode die gedekt wordt door de oude AVI-leeskaarten van 1994.

In deze sessie gaan we dieper in op de stelling dat leestoetsen slechts zinvol zijn als ze de basis vormen van de groei van de individuele leerling. Waar de leesontwikkeling vlot verloopt, hoeft er niet noodzakelijk getoetst worden. Waar toetsen nodig is, pleiten we ervoor om recente en goed genormeerde toetsen te gebruiken die toelaten om de groei van leerlingen over de grenzen van alle leerjaren in kaart te brengen.

Daarnaast geven we concrete tips hoe je de leesontwikkeling van alle leerlingen kunt bevorderen door hun eigenaar te maken van hun leesproces.
(deze sessie is geschikt voor leerkrachten lager (buitengewoon) onderwijs, zorgcoördinatoren, directies en beleidsmedewerkers)

Middagpauze met broodjesmaaltijd in de hall van gebouw Q van 12.05 tot 12.50 uur

12.50 - 14.05 uur: Keuzesessie reeks 2
2.01 Boekenaanbod: wat maakt een boek tot een goed boek?
Inge Umans gaf verschillende jaren les in het basisonderwijs; momenteel komt ze nog projectmatig in scholen (met kamishibai en met ‘boekenkasten’). Inge recenseerde voor o.a. pluizer & pluizuit, voert nieuwe titels in op boekenzoeker.org en maakt lessuggesties op leesplan.nl. Ze is grote liefhebber van kamishibai en schreef hier een praktisch handboek over: “Aan de slag met kamishibai”.

In deze interactieve sessie wandel je door het boekenlandschap en leer je het bos door de bomen zien. Wat maakt een boek tot een goed boek? Hoe prikkel je kinderen bij wie het lezen lastig is om ook van boeken te genieten? Welke boeken gebruik je bij anderstalige kinderen? Leesplezier start bij boekplezier! Er zijn boeken om mee te spelen, om samen te lezen, om in te kijken en zelf te lezen. Er zijn mooie alfabetboeken, fotoboeken, poëziebundels en informatieve boeken. Een breed palet, een gevarieerd menu!
(deze sessie is geschikt voor leerkrachten kleuter- en lager (buitengewoon) onderwijs)

2.02 Taalontwikkeling, begrijpend luisteren, ontluikende geletterdheid en zelfsturing stimuleren via voorlezen
Fons Exelmans is gewezen opleidingsverantwoordelijke van de banaba’s buitengewoon onderwijs en zorgverbreding en remediërend leren in Limburg/coach van/voor leerkrachten en scholen.

Een waardevolle kapstok voor een effectief taalbeleid in de kleuterschool is, volgens ons, de manier waarop we aan onze kleuters voorlezen. Welke manier? Als dat wekelijks, interactief, hardop denkend, in kleine groep - met een gradatie in bijwijzen en functioneel gebeurt - hebben we een krachtige tool voor spoor één. Wanneer daaraan pre-teaching en herhaling gekoppeld worden, zitten we goed voor spoor twee. Bijkomend kan op spoor twee de voorschotbenadering ingezet worden voor kleuters die daaraan nood hebben. Tijdens de sessie wordt het geheel gekaderd en veel voorgedaan. Nadien wordt er geoefend. Aan de deelnemers wordt gevraagd een voorleesverhaal mee te brengen dat op dat moment in de klas gebruikt wordt.
(deze sessie is geschikt voor leerkrachten kleuteronderwijs en buitengewoon kleuter- en lager onderwijs 1ste graad, zorgcoördinatoren, directies en beleidsmedewerkers)

2.03 Zin en onzin van leestoetsen
Lieven Coppens is onderwijzer en klinisch ontwikkelingspsycholoog. Hij heeft jarenlange ervaring met leer- en ontwikkelingsstoornissen. Lieven is eigenaar van de Nieuwsbrief Leren, auteur van het boek ‘AVI-binnenstebuiten’, gecertificeerd trainer ‘Leren zichtbaar maken’.

Moet je het leesniveau van (alle) leerlingen toetsen? Niet als het resultaat daarvan is dat je de leerlingen terroriseert met het behalen van een steeds hoger leesniveau. Wel als je te weten wil komen wat de zwakke lezers nodig hebben om te (kunnen) groeien in hun lezen. Het is een feit dat de leesontwikkeling veel langer doorloopt dan de periode die gedekt wordt door de oude AVI-leeskaarten van 1994.

In deze sessie gaan we dieper in op de stelling dat leestoetsen slechts zinvol zijn als ze de basis vormen van de groei van de individuele leerling. Waar de leesontwikkeling vlot verloopt, hoeft er niet noodzakelijk getoetst worden. Waar toetsen nodig is, pleiten we ervoor om recente en goed genormeerde toetsen te gebruiken die toelaten om de groei van leerlingen over de grenzen van alle leerjaren in kaart te brengen.

Daarnaast geven we concrete tips hoe je de leesontwikkeling van alle leerlingen kunt bevorderen door hun eigenaar te maken van hun leesproces.
(deze sessie is geschikt voor leerkrachten lager (buitengewoon) onderwijs, zorgcoördinatoren, directies en beleidsmedewerkers)

2.04 Lezen in de startblokken: verkennen, automatiseren én motiveren
Dr. Astrid Geudens is verbonden aan de lerarenopleiding van Thomas More en werkzaam in de onderzoeksgroep taal- en leesdidactiek van de lerarenopleiding en opleiding logopedie en audiologie van Thomas More. Vanuit haar onderzoekswerk over fonologische vaardigheden bij jonge kinderen en aanvankelijk lezen aan de UA maakte ze de brug naar praktijkgericht onderzoek. Verder werkt ze mee als adviseur en hoofdauteur aan methodes voor kleuteronderwijs en aanvankelijk lezen.

Leren lezen doet een nieuwe wereld opengaan en dat blijft. Er kan dan ook niet genoeg aandacht zijn voor een goede leesstart. Die basis ligt reeds in de jaren voordien. Maar hoe breng je kinderen tot de wereld van klanken en letters op een effectieve manier én een manier die bij jonge kinderen past? Wat speelt er zich af in het hoofd van een kind dat leert lezen en hoe ondersteunen we dit proces zodat kinderen vlot woorden en teksten leren lezen en dit ook graag doen. Al ligt de focus hierbij op technische vaardigheden, de sessie maakt duidelijk hoe sterk ze verbonden zijn met begrip, expressie en beleving. Inzichten vanuit wetenschappelijk onderzoek worden vertaald in concrete tips en adviezen voor didactiek, preventie en interventie. Op weg naar beter en liever lezen.
(deze sessie is geschikt voor leerkrachten uit het kleuter- en lager 1ste graad (buitengewoon) onderwijs en zorgcoördinatoren)

2.05 Boekenbabbels: praten over boeken doet liever en beter lezen
Ilona Plichart heeft ruime ervaring met moeilijke lezers en hoe die naar boeken te brengen. Ze heeft ervaring als leesbevorderaar, redacteur, trainer en leidinggevende. Nu is ze actief als zelfstandig trainer en coach. Expertises: moeilijke lezers, praten over boeken…

Hoe praat je echt over boeken? Hoe kan je met leerlingen werken aan diepgang, welke methodieken kan je inzetten?

We bekijken welke vragen werken, we onderzoeken hoe je leerlingen in de diepte kunt laten praten over boeken zodat je verder raakt dan 'ik vind dit leuk'. Hoe kan je leerlingen die minder taalvaardig zijn ook aan het praten krijgen? We kijken ook naar groepsdynamiek: hoe creëer je een veilige omgeving om samen te praten en te delen. We gaan in op de methodiek van Samenlezen, en doen ook ‘uitstapjes’ naar andere methodieken.
(deze sessie is geschikt voor leerkrachten en zorgcoördinatoren (buitengewoon) lager onderwijs)

2.06 Ik kan wél lezen! Samen leesmoeilijkheden aanpakken
Ria Van den Eynde studeerde taal– en letterkunde aan UA en doceert didactiek Nederlands aan studenten Lager Onderwijs (KDG). Verder verzorgt ze ook de module ‘Hardnekkige lees-en spelproblemen‘ aan studenten Banaba Zorgverbreding. Haar interesse gaat uit naar het zoeken van goed theoretisch onderbouwde werkvormen die kinderen brengen tot (leren) lezen en tot het ontdekken van  jeugdliteratuur. Kinderen met leesmoeilijkheden toch aan het lezen te krijgen, is hierbij een belangrijke uitdaging.

Door het (blijvend) worstelen met technisch lezen komen sommige leerlingen niet tot leesbegrip en liggen demotivatie en frustratie op de loer. Hoewel zij houden van verhalen en leergierig zijn, laten zij lesmateriaal liever links liggen.

In deze sessie focussen we op wat leerlingen wel kunnen en zoeken we vanuit deze sterktes naar andere toegangswegen om hen tot (beter) lezen te brengen. Concreet besteden we aandacht aan:

 • de kracht van én schrijven én lezen;
 • het werken met extra visuele en motorische ondersteuning;
 • het aanbieden van routines;
 • het aanbieden van functionele en motiverende lees- en/of schrijfopdrachten waarin het technische aspect van lezen verstopt zit en waaraan een leerling plezier beleeft.

In het aanbod worden aspecten van  methodes als Connect, Taal in blokjes, Flits, Grip op lezen, Bliksemlezen, de Alfabetcode, Begeleid hardop lezen, Tijgerlezen, enz. verwerkt.
(deze sessie is geschikt voor leerkrachten lager onderwijs en zorgcoördinatoren)

2.07 Beter en graag lezen voor elke leerling: naar een duurzaam leesbeleid op school
Iris Vansteelandt is lector en onderzoeker aan de AP Hogeschool Antwerpen (departement Onderwijs en Training) en ook verbonden aan de onderzoeksgroep Taal, Leren en Innoveren (UGent).

Dat lezen een sleutelvaardigheid is op school en ook breder voor het participeren aan het dagelijkse leven in onze hedendaagse maatschappij, staat buiten kijf. Talrijke studies wijzen er immers op dat goed en graag lezen samenhangt met schools en maatschappelijk succes. Bovendien blijkt uit deze studies dat een leesbevorderend klimaat in de klas en op school cruciaal is om op een positieve manier te sleutelen aan de leesmotivatie en leesvaardigheid van leerlingen. Een sterk uitgewerkt leesbeleid vormt daarbij een belangrijke meerwaarde. In deze sessie zoomen we in op de bouwstenen van een goed leesbeleid en een mogelijke praktische uitwerking ervan.
(deze sessie is geschikt voor leerkrachten kleuter- en lager onderwijs, zorgcoördinatoren, directies en beleidsmedewerkers)

2.08 Ik lees elke dag! Een praktijkvoorbeeld van Kwartiermakers
Ingrid van Hoof en Birgitta Van Alsenoy zijn allebei leerkracht lager onderwijs. Ze hebben jarenlang ervaring als klasleerkracht en zijn op hun school de trekkers van de werkgroep Boekpromotie. Sinds schooljaar 2016-2017 stapten ze als school mee in het project ‘Kwartierlezen’.

Van het belang van lezen hoeven we niemand meer te overtuigen. Kinderen die veel lezen, hebben een grotere woordenschat dan kinderen die weinig lezen én hebben meer inzicht in de opbouw van teksten. Met een hogere leesvaardigheid worden bovendien ook andere vakken toegankelijker en kunnen kinderen hun talenten beter ontwikkelen. Lezen is kortom van cruciaal belang.

Door elke dag één kwartier vrij te lezen, ontstaat een echt leesritueel op school.

Wij bieden een praktijkvoorbeeld aan van Kwartierlezen op onze school. We halen onze inspiratie uit de navormingen die we bij Kwartiermakers (o.l.v. Daniëlle Daniels) volgen.
(deze sessie is geschikt voor leerkrachten lager (buitengewoon) onderwijs 2de en 3de graad en zorgcoördinatoren)

2.09 Lezen op de iPad
Peter Saenen, lerarenopleider ICT en wereldoriëntatie basisonderwijs Karel de Grote-hogeschool. Opleidingscoördinator met een helikopterperspectief. Mediawijs met een sterke didactische focus.

“Kinderen kunnen niet meer lezen, en dat is allemaal de schuld van die helse tablets!” Tijdens deze sessie ontkrachten we (gedeeltelijk) deze stelling. Een iPad kan, indien correct gebruikt, een meerwaarde zijn bij het stimuleren van de leesvaardigheden van kinderen. In de sessie gaan we dieper in op de mogelijkheden van het toestel en krijg je praktische tips om leerlingen te begeleiden. Je bekijkt leuke apps en gaat naar huis met een rugzak vol ideeën.
(deze sessie is geschikt voor leerkrachten lager onderwijs 1ste en 2de graad, zorg- en ICT-coördinatoren)

Koffiepauze (14.05 - 14.20 uur)

14.20 - 15.35 uur: Keuzesessie reeks 3
3.01 Aan de slag met kamishibai
Inge Umans gaf verschillende jaren les in het basisonderwijs; momenteel komt ze nog projectmatig in scholen (met kamishibai en met ‘boekenkasten’). Inge recenseerde voor o.a. pluizer & pluizuit, voert nieuwe titels in op boekenzoeker.org en maakt lessuggesties op leesplan.nl. Ze is grote liefhebber van kamishibai en schreef hier een praktisch handboek over: “Aan de slag met kamishibai”.

In deze sessie word je meegenomen naar de oorsprong van kamishibai en ervaar je zelf de magische en verbindende kracht hiervan. We zoomen in deze sessie extra in op het gebruik van kamishibai bij anderstalige nieuwkomers: hoe kamishibai bijdraagt tot woordenschatverruiming, taalactivering en leesplezier.
(deze sessie is geschikt voor leerkrachten (buitengewoon) kleuter- en lager onderwijs)

3.02 Leesstrategieën oefenen met Nieuwsbegrip
Jan T’Sas, praktijkassistent Nederlands in de lerarenopleiding en docent Taal en Leren aan de Universiteit Antwerpen, coördinator van Nieuwsbegrip Vlaanderen. Expertise als leraar tso-bso, wetenschappelijk onderzoeker bij Karel de Grote Hogeschool.

Begrijpend lezen is een zorgenkindje geworden: de leerlingen doen het niet zo graag en ook niet meer zo goed en teksten zijn vaak niet aangepast aan de actualiteit of aan hun leefwereld. Bovendien verwerven leerlingen onvoldoende de moeilijkere leesstrategieën, zoals een tekst samenvatten of verbanden leggen… De remedie is daarmee gegeven: werken met actuele teksten op verschillende leesniveaus, meervoudige intelligentie aanspreken en regelmatig en gericht leesstrategieën oefenen waarvan wetenschappelijk bewezen is dat ze werken.

Deze sessie omvat theorie, observatie, discussie en praktische oefeningen:

 • Inzoomen op de didactiek van begrijpend lezen: welke leesstrategieën werken effectief? Wat is de impact van modellerend lesgeven? Wat bepaalt het niveau van een tekst voor het leesbegrip? Hoe differentiëren?
 • Introductie Nieuwsbegrip: wekelijks teksten over een actueel onderwerp met opdrachten en instructies voor de leraar. Werken met stappenplan, woordhulp, leesstrategieën, denkactiviteiten, tools voor het digibord, filmpjes… Differentiëren via twee of drie leesniveaus.

(deze sessie is geschikt voor leerkrachten lager onderwijs 2de en 3de graad)

3.03 Hoe voorleesgedrag van eentalige en anders- of meertalige ouders onder de loep nemen
Charlotte Mostaert is logopedist en werkt als docent en onderzoeker aan de opleiding Logopedie en Audiologie van Thomas More. Ze is ook coördinator van het postgraduaat Meertaligheid voor logopedisten.

Voorlezen is belangrijk voor de taalontwikkeling van kinderen. Hun woordenschat groeit, het stimuleert de sociale ontwikkeling en bevordert het schools presteren. Daarenboven versterkt het de relatie tussen ouder en kind. Zijn alle ouders zich echter bewust van deze voordelen? Lezen ouders uit meertalige gezinnen evenveel voor als eentalig Nederlandstalige ouders?

Uit resultaat van een onderzoek (naar het voorleesgedrag van eentalige en anders- of meertalige ouders van kleuters uit Groot-Antwerpen-Bachelorproef Alanis Mariën) blijkt dat veel ouders voorlezen aan hun kinderen, maar dat het toch belangrijk blijft om ouders te stimuleren om vroeg en regelmatig voor te lezen. Als eentalige en meertalige ouders meer ingelicht worden over het nut van voorlezen in functie van taalstimulering, zouden ouders aangezet worden om meer voorleesmomenten in te plannen.

De resultaten van dit onderzoek worden gekoppeld aan een boekenproject dat uitgevoerd werd in Freinetschool De Regenboog in Turnhout. 

Je leert o.a. meertalige voorleessessies uitwerken in samenwerking met ouders.
(deze sessie is geschikt voor leerkrachten en zorgcoördinatoren kleuteronderwijs)

3.04 Lezen op de iPad
Peter Saenen, lerarenopleider ICT en wereldoriëntatie basisonderwijs Karel de Grote-hogeschool. Opleidingscoördinator met een helikopterperspectief. Mediawijs met een sterke didactische focus.

“Kinderen kunnen niet meer lezen, en dat is allemaal de schuld van die helse tablets!” Tijdens deze sessie ontkrachten we (gedeeltelijk) deze stelling. Een iPad kan, indien correct gebruikt, een meerwaarde zijn bij het stimuleren van de leesvaardigheden van kinderen. In de sessie gaan we dieper in op de mogelijkheden van het toestel en krijg je praktische tips om leerlingen te begeleiden. Je bekijkt leuke apps en gaat naar huis met een rugzak vol ideeën.
(deze sessie is geschikt voor leerkrachten lager onderwijs 1ste en 2de graad, zorg- en ICT-coördinatoren)

3.05 Speels en toch effectief werken aan een betere leesstart voor alle kleuters uit de derde kleuterklas
Christel Van Vreckem is Master in de Logopedie, lector leerstoornissen aan de opleiding logopedie en audiologie, afstudeerrichting logopedie van de Arteveldehogeschool uit Gent. Ze is tevens hoofdpromotor van het ODC leer+, het Onderzoeks- en Dienstverleningscentrum omtrent ‘Specifieke onderwijsbehoeften’ van de Arteveldehogeschool. Sinds een paar jaar doet zij praktijkgericht wetenschappelijk onderzoek naar begrijpend lezen, spelling en voorbereidende lees- en spellingvaardigheden.

In Vlaanderen wordt in de kleuterklas dagelijks gewerkt aan voorbereidende lees- en spellingvaardigheden. In deze sessie denken we na over welke voorbereidende lees- en spellingvaardigheden we als leerkracht in de kleuterklas stimuleren en hoe wij dit concreet doen. In deze sessie wisselen we af tussen zelfreflectie, theorie en goede praktijkvoorbeelden om het fonologisch bewustzijn, het voorbereidend lezen en het voorbereidend schrijven speels en toch effectief te stimuleren. We staan ook stil bij de kwaliteitsvolle interacties en de kracht van feedback en hoe we de leeromgeving efficiënt(er) kunnen benutten om deze voorbereidende vaardigheden functioneel te stimuleren.
(deze sessie is geschikt voor leerkrachten en zorgcoördinatoren kleuteronderwijs)

3.06 Taalontwikkeling, begrijpend luisteren, ontluikende geletterdheid en zelfsturing stimuleren via voorlezen
Fons Exelmans is gewezen opleidingsverantwoordelijke van de banaba’s buitengewoon onderwijs en zorgverbreding en remediërend leren in Limburg/coach van/voor leerkrachten en scholen.

Een waardevolle kapstok voor een effectief taalbeleid in de kleuterschool is, volgens ons, de manier waarop we aan onze kleuters voorlezen. Welke manier? Als dat wekelijks, interactief, hardop denkend, in kleine groep - met een gradatie in bijwijzen en functioneel gebeurt - hebben we een krachtige tool voor spoor één. Wanneer daaraan pre-teaching en herhaling gekoppeld worden, zitten we goed voor spoor twee. Bijkomend kan op spoor twee de voorschotbenadering ingezet worden voor kleuters die daaraan nood hebben. Tijdens de sessie wordt het geheel gekaderd en veel voorgedaan. Nadien wordt er geoefend. Aan de deelnemers wordt gevraagd een voorleesverhaal mee te brengen dat op dat moment in de klas gebruikt wordt.
(deze sessie is geschikt voor leerkrachten kleuteronderwijs en buitengewoon kleuter- en lager onderwijs 1ste graad, zorgcoördinatoren, directies en beleidsmedewerkers)

3.07 Zin en onzin van leestoetsen
Lieven Coppens is onderwijzer en klinisch ontwikkelingspsycholoog. Hij heeft jarenlange ervaring met leer- en ontwikkelingsstoornissen. Lieven is eigenaar van de Nieuwsbrief Leren, auteur van het boek ‘AVI-binnenstebuiten’, gecertificeerd trainer ‘Leren zichtbaar maken’.

Moet je het leesniveau van (alle) leerlingen toetsen? Niet als het resultaat daarvan is dat je de leerlingen terroriseert met het behalen van een steeds hoger leesniveau. Wel als je te weten wil komen wat de zwakke lezers nodig hebben om te (kunnen) groeien in hun lezen. Het is een feit dat de leesontwikkeling veel langer doorloopt dan de periode die gedekt wordt door de oude AVI-leeskaarten van 1994.

In deze sessie gaan we dieper in op de stelling dat leestoetsen slechts zinvol zijn als ze de basis vormen van de groei van de individuele leerling. Waar de leesontwikkeling vlot verloopt, hoeft er niet noodzakelijk getoetst worden. Waar toetsen nodig is, pleiten we ervoor om recente en goed genormeerde toetsen te gebruiken die toelaten om de groei van leerlingen over de grenzen van alle leerjaren in kaart te brengen.

Daarnaast geven we concrete tips hoe je de leesontwikkeling van alle leerlingen kunt bevorderen door hun eigenaar te maken van hun leesproces.
(deze sessie is geschikt voor leerkrachten lager (buitengewoon) onderwijs, zorgcoördinatoren, directies en beleidsmedewerkers)

3.08 Ik kan wél lezen! Samen leesmoeilijkheden aanpakken
Ria Van den Eynde studeerde taal– en letterkunde aan UA en doceert didactiek Nederlands aan studenten Lager Onderwijs (KDG). Verder verzorgt ze ook de module ‘Hardnekkige lees-en spelproblemen‘ aan studenten Banaba Zorgverbreding. Haar interesse gaat uit naar het zoeken van goed theoretisch onderbouwde werkvormen die kinderen brengen tot (leren) lezen en tot het ontdekken van  jeugdliteratuur. Kinderen met leesmoeilijkheden toch aan het lezen te krijgen, is hierbij een belangrijke uitdaging.

Door het (blijvend) worstelen met technisch lezen komen sommige leerlingen niet tot leesbegrip en liggen demotivatie en frustratie op de loer. Hoewel zij houden van verhalen en leergierig zijn, laten zij lesmateriaal liever links liggen.

In deze sessie focussen we op wat leerlingen wel kunnen en zoeken we vanuit deze sterktes naar andere toegangswegen om hen tot (beter) lezen te brengen. Concreet besteden we aandacht aan:

 • de kracht van én schrijven én lezen;
 • het werken met extra visuele en motorische ondersteuning;
 • het aanbieden van routines;
 • het aanbieden van functionele en motiverende lees- en/of schrijfopdrachten waarin het technische aspect van lezen verstopt zit en waaraan een leerling plezier beleeft.

In het aanbod worden aspecten van  methodes als Connect, Taal in blokjes, Flits, Grip op lezen, Bliksemlezen, de Alfabetcode, Begeleid hardop lezen, Tijgerlezen, enz. verwerkt.
(deze sessie is geschikt voor leerkrachten lager onderwijs en zorgcoördinatoren)

3.09 Lezen in de startblokken: verkennen, automatiseren én motiveren
Dr. Astrid Geudens is verbonden aan de lerarenopleiding van Thomas More en werkzaam in de onderzoeksgroep taal- en leesdidactiek van de lerarenopleiding en opleiding logopedie en audiologie van Thomas More. Vanuit haar onderzoekswerk over fonologische vaardigheden bij jonge kinderen en aanvankelijk lezen aan de UA maakte ze de brug naar praktijkgericht onderzoek. Verder werkt ze mee als adviseur en hoofdauteur aan methodes voor kleuteronderwijs en aanvankelijk lezen.

Leren lezen doet een nieuwe wereld opengaan en dat blijft. Er kan dan ook niet genoeg aandacht zijn voor een goede leesstart. Die basis ligt reeds in de jaren voordien. Maar hoe breng je kinderen tot de wereld van klanken en letters op een effectieve manier én een manier die bij jonge kinderen past? Wat speelt er zich af in het hoofd van een kind dat leert lezen en hoe ondersteunen we dit proces zodat kinderen vlot woorden en teksten leren lezen en dit ook graag doen. Al ligt de focus hierbij op technische vaardigheden, de sessie maakt duidelijk hoe sterk ze verbonden zijn met begrip, expressie en beleving. Inzichten vanuit wetenschappelijk onderzoek worden vertaald in concrete tips en adviezen voor didactiek, preventie en interventie. Op weg naar beter en liever lezen.
(deze sessie is geschikt voor leerkrachten uit het kleuter- en lager 1ste graad (buitengewoon) onderwijs en zorgcoördinatoren)

 

 

Hier schrijft men Latijns schrift. Basisbegrippen bij kennismaking met andersalfabete nieuwkomers

Deze sessie bereidt deelnemers voor op de omgang met cursisten/leerlingen die geschoold werden in een ander schrift.
Hoe laten we hen vlotter Nederlands leren met het Latijnse alfabet?

Beter leren schrijven

Goed kunnen schrijven is belangrijk, maar het leren is lastig. Hoe organiseer je de lessen zo dat leerlingen niet alleen maar veel schrijven, maar ondertussen ook echt werken aan hun schrijfvaardigheid? Hoe breng je er een leerlijn in? Hoe beoordeel je het? Hoe kan je leerlingen ervoor motiveren? En, niet onbelangrijk, hoe hou je de verbeterlast binnen de perken?

De trekker extra gesterkt: praktische ondersteuning voor talenbeleidscoaches

Het aantal leerlingen met een anderstalige achtergrond of met een duidelijke vertraging in de taalontwikkeling lijkt van jaar tot jaar toe te nemen. Hoe zorg je ervoor dat deze leerlingen talig gewapend een mooie schoolse en maatschappelijke doorstroming kunnen maken? Welke tools hebben we voorhanden om hen daarin te ondersteunen? En vooral: hoe krijgen we het hele team mee?

In de systematiek van actieonderzoek en ondersteund met vele filmpjes en voorbeelden uit verschillende vakgebieden krijg je een handzaam actieplan aangereikt dat eenvoudig schooleigen kan gemaakt worden. Hiermee kan je de doorstart geven aan een adequaat, schoolspecifiek en levend talenbeleidsplan, en ervoor zorgen dat het talenbeleidsplan niet de achilleshiel wordt van een nakende doorlichting.

Efficiënt werken aan een leerlijn presentatievaardigheid

 • Vaardigheden verwerven je leerlingen door ze te doen. Maar hoe zorg je voor een leertraject presenteren binnen een schooljaar in een grote klasgroep? Groepspresentatie met rollen, verschillende presentatievormen, een portfolio met beperkte checklists, peer- en selfassessment, en een camera helpen je op weg.

Masterclass Didactiek Nederlands

Hoe geef je het vak Nederlands? Wat zijn de nieuwste invalshoeken in eindtermen en leerplannen en hoe zet je die om in de praktijk? In deze masterclass vertrekken we van de basisinzichten voor de didactiek Nederlands om vervolgens in te zoomen op de nieuwste inzichten en ontwikkelingen. Theorie en praktijk wisselen elkaar in gezonde doses af.

Leesplezier en nieuwe media in de 1ste en 2de graad: een mooi huwelijk?

Veel leerlingen lezen niet graag boeken, maar online hebben ze nog nooit zoveel gelezen als vandaag. Als ze zo veel bezig zijn met gamen, internetten en Facebooken, hoe kunnen we daar in de lees- of literatuurles dan ons voordeel mee doen? Hoe vermijden we vooral dat 12- tot 15-jarigen alle plezier in lezen kwijtspelen, zoals nu vaak het geval is?

Een projectgroep en studenten van de Artesis-Plantijn hogeschool en de Universiteit Antwerpen ontwikkelden een vernieuwende leesaanpak met een E. De E van elektronica maar ook de E van emotie. De basis: vijf grote principes die leesplezier bij jongeren stimuleren. Het middel: nieuwe media.

Zuurstof voor poëzieonderwijs

Poëzie in de klas brengen is geen evidente zaak; wanneer leerlingen horen dat de les over poëzie gaat, hoor je wel eens gezucht.  Tegelijkertijd kun je prachtige lesmomenten creëren als je een klas mee krijgt.  Maar hoe doe je dat?  Welke werkvormen, welke invalshoeken… werken?

Leerzorg bij leerproblemen wiskunde en wetenschappen in het s.o.

Wanneer problemen met rekenen en cijfers ernstig blijven en er ondanks begeleiding weinig tot geen vooruitgang merkbaar is,  kan er sprake zijn van dyscalculie. In het secundair onderwijs zie je dan  problemen bij o.a. wiskunde en wetenschappen.  Het uitvoeren van eenvoudige bewerkingen geraakt niet verworven.  Formules onthouden is vaak een ramp.  Maar ook in het dagelijks leven ervaren deze  leerlingen problemen.  Hoe lees  je een reisschema en kom je op tijd?     

Als de rekenstoornis niet (h)erkend en begeleid  wordt, kan dit een negatieve invloed hebben op de beeldvorming over de eigen mogelijkheden en het  zelfvertrouwen.  Hoe kunnen scholen en leerkrachten er mee voor zorgen dat deze leerlingen met of ondanks hun rekenstoornissen hun mogelijkheden ten volle kunnen ontplooien? Hoe passen we deze tips toe in een zeer diverse klas, met verschillende leerlingen met uiteenlopende problemen ?

Via praktijkvoorbeelden en concreet materiaal leren we de kenmerken van leerlingen met dyscalculie herkennen en de problemen (preventief) aanpakken in de klas.

Deze cursus is ook een onderdeel van het ‘Postgraduaat in de leerzorg s.o.’ Interesse?

Leesplezier aanwakkeren bij cursisten NT2 in het volwassenenonderwijs

Inspirerende werkvormen voor de klaspraktijk en snuisteren in het boekenaanbod voor jouw specifieke doelgroep.

Wil jij ook de goesting in lezen aanwakkeren bij jouw cursisten? Dan is deze navorming iets voor jou!
We laten jou de hele dag proeven van allerlei werkvormen en ideeën en laten je snuisteren in het boekenaanbod zodat je na een volle dag geïnspireerd en met een hoofd vol ideeën naar je eigen klaspraktijk kan terugkeren.

Wedden dat je daarna meteen zelf aan de slag wil?!

Spreekvaardigheid trainen zonder voorbereiding

Als we in de les willen werken rond spreekvaardigheid en dramatische expressie, hebben we daar vaak (soms moeilijke) teksten voor nodig, of vragen we de leerlingen om tekst voor te bereiden. In deze workshop leren we hoe we leerlingen zonder deze drempels toch kunnen laten spreken voor een groep.

Leesplezier aanwakkeren bij okan-leerlingen in het secundair onderwijs

Inspirerende werkvormen voor de klaspraktijk en snuisteren in het boekenaanbod voor jouw specifieke doelgroep.

Wil jij ook de goesting in lezen aanwakkeren bij jouw okan-leerlingen? Dan is deze navorming iets voor jou!
We laten jou de hele dag proeven van allerlei werkvormen en ideeën en laten je snuisteren in het boekenaanbod zodat je na een volle dag geïnspireerd en met een hoofd vol ideeën naar je eigen klaspraktijk kan terugkeren.

Wedden dat je daarna meteen zelf aan de slag wil?!

Ze kunnen niet meer schrijven, meneer. De overstap naar het hoger onderwijs efficiënt begeleiden.

“Ze kunnen niet meer schrijven, meneer”. Dat was de titel van een krantenkop in 2016 over de zwakke schrijfprestaties van studenten in het hoger onderwijs.

Waar zit het probleem precies, wat zijn de oorzaken en hoe kunnen we er iets aan doen? In deze sessie krijg je een antwoord op deze vragen, maar vooral handvatten om er praktisch mee om te gaan.

 

 

Taalgericht lesgeven aan ex-okan leerlingen

Steeds meer leraren worden geconfronteerd met ex-okan-leerlingen in de klas.
De slaagkansen van deze leerlingen verhogen is een hele uitdaging.
Inzicht in de systematiek van tweedetaalverwerving kan daarbij helpen.

Deze cursus wil enerzijds leerkrachten tools aanreiken om in meertalige klassen les te geven, met de principes van het taalgericht of taalontwikkelend onderwijs als achtergrond. Anderzijds wil ze vervolgschoolcoaches en andere (taal)ondersteuners op school de nodige bagage geven om het traject van ex-okan-leerlingen op een doelgerichte manier te kunnen ondersteunen.

Taaltaken opstellen van A tot Z in de 2de en 3de graad s.o.

In deze nascholing leer je hoe je stap voor stap taaltaken kan opstellen en hoe je leerplandoelen en het ERK concreet kan gebruiken in de klas.  Kortom: communicatief talenonderwijs in de praktijk.

Uitspraak en verstaanbaarheid in de NT2-klas, basisvorming voor leerkrachten

De uitspraak van het Nederlands is voor de ene een zware dobber, voor velen een struikelblok en voor enkelingen een fluitje van een cent... Onze cursisten leren Nederlandse woorden en zinnen, maar toch lopen hun conversaties stroef. De oorzaak van een moeilijke verstaanbaarheid ligt vaak bij de uitspraak. Is laten naspreken jouw eerste en enige strategie?

Communicatieve werkvormen in het taalonderwijs. Breng je handboek tot leven

Je ontdekt, als deelnemer, hoe je communicatieve werkvormen kunt inzetten in het taalonderwijs.

Dynamisch ludiek leren

Spelenderwijs - dat spreekt voor zich - maken de deelnemers kennis met een schat aan taal- en communicatiespelletjes voor in de klas.

De waarde van woorden. Woordenschatverwerving

Zonder woorden is er geen communicatie mogelijk. Woordenschat aanleren is dan ook essentieel bij het leren van een taal. Een goede didactiek voor die woordenschatverwerving vormt een belangrijk onderdeel bij taallessen.

Deze workshop geeft achtergrondinformatie vanuit wetenschappelijk onderzoek naar woordenschatverwerving en legt de link naar de klaspraktijk in de vorm van concrete tips en voorbeelden.

Er is ruimte voor het uitwisselen van ideeën en de inbreng van deelnemers.

E-tools binnen het NT2-onderwijs

Digitale tools kunnen een meerwaarde betekenen voor lessen, maar welke digitale tools kan je inzetten om je NT2-cursisten te motiveren?

Eenvoudige en meer complexe differentiatieoefeningen in de lessen vreemde talen

Er zijn vaak behoorlijke niveauverschillen tussen leerlingen in een klas; omgaan met die niveauverschillen kan zonder veel extra werk voor de leerkracht.

Dramatische expressie in de lessen moderne vreemde talen

Sommige leerkrachten vreemde talen hebben nood aan inspiratie om met dramatische werkvormen aan de slag te gaan. Ze hebben er te weinig ervaring mee, of weten niet hoe ze ermee moeten beginnen. Dat probleem wordt verholpen in deze workshop!

Kinderen met ontwikkelingsdysfasie in de klas - Kenmerken, gevolgen, tips en tricks

Ontwikkelingsdysfasie is een hardnekkige aangeboren taalontwikkelingsstoornis.
Kinderen met ‘dysfasie’ verwerven spraak en taal erg moeizaam, kunnen zich vaak onvoldoende verstaanbaar maken en begrijpen niet altijd wat er gezegd wordt.

Dysfasie kan niet alleen het schoolse leren bedreigen, maar ook aanleiding geven tot een verhoogd risico op problemen in de sociale en emotionele ontwikkeling.

Een aantal methodieken binnen Alfa NT2 onder de loep

In deze nascholing gaan we nader in op een aantal methodieken die gebruikt kunnen worden binnen Alfa NT2. Deze methodieken worden geïntroduceerd a.d.h.v. demo-lesjes in een vreemde taal. Daarbij wordt zowel aandacht besteed aan de mondelinge vaardigheden als aan de schriftelijke vaardigheden. Je ervaart dus “aan den lijve” hoe het is om als analfabete volwassene/jongere een vreemde taal te leren én tegelijkertijd te leren lezen en schrijven in die nieuwe taal. Daarnaast bekijken we met welke aspecten we rekening moeten houden wanneer we lesgeven aan analfabete cursisten en werken we samen al meteen materiaal uit dat direct bruikbaar is in de praktijk.

Diep gaan met online supertools voor taalleerkrachten: let’s get into it!

In het verleden kon je “Supertools voor supertaalleerkrachten” volgen waarbij in een soort show-and-tellmoment een hele batterij aan tools passeerden.

In deze nascholing nemen we onze tijd voor elk van deze tools. We spitten de mogelijkheden uit en je krijgt zelf de tijd om concrete voorbeelden te maken die aansluiten bij je eigen lespraktijk.

Op het einde van de dag heb je het in de vingers om digitale evaluaties te maken, online te testen, spreekoefeningen, luisteroefeningen, story-telling uit te proberen.  Wat we zelf ervaren hebben, kunnen we wellicht beter overbrengen aan de leerlingen.

Creatieve werkvormen in de lessen moderne vreemde talen

Hoe kun je lessen moderne vreemde talen boeiender en leerijker maken? Via creatieve werkvormen kun je leerlingen stimuleren om te leren.

Deutsch ... aber bitte mit Musik II – Aktuelle Popmusik im DaF-Unterricht

Die Deutschstunden werden mal als langweilig erfahren.  Wie kann ich die Deutschstunden spannender machen?  Mit Musik!

Het verschijnsel wetenschap

De leraar wetenschappen geeft les vanuit een visie op het verschijnsel wetenschappen. Dit is ruimer dan de afwerking van een leerprogramma.

GramáTICa

Wil je je lessen Spaans interactiever en leuker maken via nieuwe ICT-toepassingen?  Wens je de grammatica via een aantal ICT-tools in te oefenen?

 Tijdens deze nascholing willen we jullie op een positieve manier stimuleren om een aantal praktische tools te gebruiken.

Hoe breng ik op een eenvoudige manier elektromagnetisme tot leven in mijn klaslokaal?

Elektromagnetisme is een onderdeel dat leerlingen kan verbazen en verwonderen. Maar hoe breng je dit naar je eigen klaslokaal op een eenvoudige en toegankelijke manier? In deze sessie worden een aantal basisexperimenten op eenvoudige manier geïllustreerd en ingeoefend.

Domotica KNX voor starters

In deze cursus leert de cursist hoe een domotica installatie geprogrammeerd wordt volgens de KNX standaard.
De opleiding bevat zowel theorie als praktijk.

Geleidende materialen in textiel (praktische fysica 5de jaar)

Praktische fysica 5de jaar: Maak zelf een afstandsbediening-handschoen, gebruik makend van infraroodtechnologie.

Op zoek naar een interessant praktisch fysica-onderzoeksproject met STEM-componenten?
We gaan aan de slag met een workshop, ontwikkeld in het kader van het Europees project, PHABLABS 4.0 (www.phablabs.eu), en door VUB, Brussels Photonics en EYESTvzw ondersteund met een eventueel aan te schaffen materiaalbox.

Domotica KNX voor starters

In deze cursus leert de cursist hoe een domotica installatie geprogrammeerd wordt volgens de KNX standaard.
De opleiding bevat zowel theorie als praktijk.

De positionele leesmethode bij poëtische teksten in de les Latijn

De voorbije jaren werd de positionele leesmethode uitgewerkt voor proza. In deze nascholing bekijken we of en hoe we deze leesmethode kunnen doortrekken bij het lezen van poëzie. De nadruk ligt op de dactylische poëzie van Ovidius en Vergilius.

Inspirerende evaluatieroosters om de vijf vaardigheden binnen Frans te evalueren.

Hoe evalueren we leerplandoelen voor het vak Frans?

Welke informatie willen we ophalen met onze evaluaties?

Is onze evaluatie doeltreffend?

Welke meerwaarde hebben de evaluatiemomenten voor de leerlingen?

Hoe rapporteren we?

Welke informatie hebben leerlingen nodig om leervorderingen te maken?

Hoe formuleren we degelijke feedback?

Hoe houden we dit haalbaar voor leerlingen en leraar?

Les perles de la chanson française

Kent het Franse chanson een revival?

Is het Franse chanson überhaupt nog hip en kan het onze jongeren nog aanspreken?

Help, ik wil wel Franse muziek gebruiken in mijn les. Maar wat? En hoe?

 

Schrijfvaardigheid Frans in de 1ste graad A-stroom

Leerlingen schrijfvaardig laten worden in een vreemde taal is geen evidentie. Hoe kunnen we in onze lessen Frans ervoor zorgen dat leerlingen kwaliteitsvolle schrijfproducten afleveren?

 

 

Vergader voortaan voortreffelijk

Vergaderen verloopt in het onderwijs veel te vaak niet/onvoldoende professioneel. Een vaardige voorzitter en bekwame, actieve deelnemers zouden de efficiëntie en de effecten van vergaderingen sterk verhogen.

Paperless evaluation

Verbeteren… een woord waar de meeste leerkrachten een absolute hekel aan hebben. Bovendien komt er een hele papierslag bij kijken. Toch moet het gebeuren, maar dan liefst zo efficiënt mogelijk.

Evaluatie, de brug tussen onderwijzen en leren

"Ik trek en ik sleur. Het lijkt wel alsof ik bezorgder ben dan mijn leerlingen!"

Veel leraren herkennen zich in deze woorden en zitten er soms ook in vast. Evalueren blijft het meest complexe en emotionele thema in onderwijs, maar ook het belangrijkste. Er is immers geen leren zonder evalueren.

Virtual en augmented reality in de les: een realistische blik

"We want to get a billion people in virtual reality" (Zuckerberg, 2017). Word jij één van hen?

De recente evolutie van Virtual en Augmented Reality maakt het mogelijk en betaalbaar om deze technologieën in te zetten in de les. En dat levert heel boeiende lessen op. Want geef toe, wie wil er nu niet door de ruimte reizen, tussen leeuwen wandelen, in het lichaam kijken of ervaren hoe de dino’s leefden?

 

Het nieuwe wetboek vennootschappen en verenigingen: een frisse wind of storm op zee?

Een nieuw wetboek Vennootschappen & Verenigingen treedt in werking op 01.01.2019.
De wijzigingen zijn ingrijpend. Het aantal vennootschapsvormen wordt gereduceerd. De stille en de tijdelijke handelsvennootschap verdwijnen. De BVBA maakt plaats voor haar flexibele(re) opvolger, de BV. Ook op het vlak van het bestuur worden de spelregels gewijzigd: zo wordt besturen in een NV met één bestuurder mogelijk. De maatschappelijke zetelleer maakt plaats voor de incorporatieleer.

Deze en andere belangrijke wijzigingen en nieuwigheden worden u toegelicht aan de hand van voorbeelden en casussen, zodat u op de hoogte bent wanneer het nieuwe wetboek begin 2019 zijn intrede doet.

Experimenten fysica en STEM met de smartphone

Een smartphone wordt standaard geleverd met een aantal sensoren aan boord.

Er is de microfoon! Maar we hebben ook een luidspreker. Met beide kunnen we eenvoudige snelheidsmetingen doen.

Andere sensoren die aanwezig kunnen zijn in een smartphone: versnellingssensor, gyroscoop, temperatuur sensor, druksensor, magnetometer, lichtsensor, nabijheidsmeter.

De door de sensor gemeten waarden worden draadloos overgebracht naar een verwerkings-, en rekeneenheid. Dit gebeurt met behulp van een app, die de data verzamelt en verstuurt.

De data kunnen dan eenvoudig in Excel ingelezen worden, en in grafieken gegoten worden.

Een aantal van deze apps worden besproken, met de nadruk op Phyphox, en een aantal experimenten worden door de cursisten uitgevoerd.

Smaakmakers voor lessen fysica en natuurwetenschappen 2de en 3de graad

Om wetenschappelijke principes te begrijpen, werkt niets beter dan het uitvoeren van experimenten. Er wordt door leraren echter dikwijls teruggegrepen naar steeds dezelfde “klassiekers”. Niet enkel omdat die nu eenmaal door de meeste leraren gekend zijn, maar vooral omdat andere experimenten soms te duur zijn in aankoop of te complex om zelf uit te voeren.
In deze nascholing tonen we een hele reeks fascinerende experimenten die met alledaagse en gemakkelijk te verkrijgen materialen kunnen uitgevoerd worden. Het feit dat met schijnbaar eenvoudig materiaal soms erg verrassende experimenten kunnen uitgevoerd worden, scherpt de aandacht van leerlingen en daagt hen uit om te begrijpen wat ze observeren…

Smaakmakers voor lessen natuurwetenschappen, wetenschappelijk werk, techniek en STEM 1ste graad

Om wetenschappelijke principes te begrijpen, werkt niets beter dan het uitvoeren van experimenten. Er wordt door leraren echter dikwijls teruggegrepen naar steeds dezelfde “klassiekers”. Niet enkel omdat die nu eenmaal door de meeste leraren gekend zijn, maar vooral omdat andere experimenten soms te duur zijn in aankoop of te complex om zelf uit te voeren.
In deze nascholing tonen we een hele reeks fascinerende experimenten die met alledaagse en gemakkelijk te verkrijgen materialen kunnen uitgevoerd worden. Het feit dat met schijnbaar eenvoudig materiaal soms erg verrassende experimenten kunnen uitgevoerd worden, scherpt de aandacht van leerlingen en daagt hen uit om te begrijpen wat ze observeren.

Vlotte(re) overgang BaO naar de 1ste graad secundair voor Frans!

De leerplannen Frans van het basisonderwijs en de 1ste graad secundair werden gelijktijdig ontworpen. Hoe kunnen we hierdoor een vlotte(re) overgang realiseren?  

Leesstrategieën oefenen met Nieuwsbegrip

Wat is er aan de hand met begrijpend lezen? Het jongste PIRLS-onderzoek legde onverwacht slechte resultaten bloot van onze leerlingen. In tien jaar tijd tuimelden de Vlaamse tienjarigen van de 8ste naar de 32ste plaats op 50 landen. De Nederlandse leerlingen gingen er niet op achteruit. Daar is tien jaar geleden de methode Nieuwsbegrip gelanceerd: begrijpend lezen met actuele teksten: verschillende leesniveaus om te differentiëren, gerichte training van leesstrategieën. Het resultaat: 6500 scholen werken er intussen mee. Wat heeft die methode dat onze schoolboeken missen? En kun je deze aanpak ook voor andere tekstsoorten inzetten?

Leren in beweging, cognitieve doelen bereiken door te bewegen in de lagere school

Met bewegingsintegratie worden alle activiteiten bedoeld die de leerkracht in zijn klaspraktijk kan toepassen met het oog op het bereiken van de cognitieve leerdoelen enerzijds en het verhogen van de fysieke activiteitsgraad anderzijds.

In deze nascholing geven we je een antwoord op de volgende vragen:

 • Waarom bewegingsintegratie?
 • Wat zijn belemmerende en versterkende factoren?
 • Hoe kan je op een bewegende manier aan cognitieve doelen werken?

Geheugen- en inprentingsproblemen

Onze kinderen kunnen niets meer onthouden! Ze leren geen versjes meer, moeten geen moeite doen om een telefoonnummer te onthouden en krijgen een invulblad waarop ze nog alleen enkele woordjes moeten opschrijven. Ze moeten 'studeren met inzicht' en vergeten daarbij dat leerstof inprenten nog steeds een volwaardige fase is bij het studeren.

Werkhouding bij kleuters

Als leerkrachten omcirkelen wij in de opdracht vaak een woord dat de kinderen over 't hoofd gezien hebben. Daardoor maken ze meer fouten dan nodig is. Dat soort woorden/fouten noemen wij 'addertjes'. We proberen op deze manier om kinderen te verplichten om hun vragen nauwkeuriger te lezen.

Werkhouding in de lagere school

Als leerkrachten omcirkelen wij in de opdracht vaak een woord dat de kinderen over het hoofd gezien hebben. Daardoor maken ze meer fouten dan nodig is. Dat soort woorden/fouten noemen wij 'addertjes'. We proberen op deze manier om kinderen te verplichten om hun vragen nauwkeuriger te lezen.

Hulp bij instroomscreening taal

Uitgeverij Van In stelt haar gloednieuwe screeningsinstrument Opstap voor, net wanneer bij uitgeverij Dia.be de geüpdatete Vlaamse versie van Diataal het levenslicht ziet. Keuzestress! Beide instrumenten bieden een antwoord op de verplichte taalscreening van leerlingen die het secundair onderwijs instromen. Maar wat is het verschil? En wat zou het best passen bij jouw leerlingen?

Verdieping postgraduaat socio-emotionele begeleiding s.o. en BaO: coachen van collega's

In deze training, specifiek voor mensen die geslaagd zijn in hun Postgraduaat in de Socio-Emotionele leerlingbegeleiding (s.o. of BaO), gaan we dieper in op een alom gekende problematiek. Vaak moeten wij als leerlingbegeleiders ook onze collega’s coachen. We willen aanzetten tot, overtuigen, begeleiden, helpen, sturen om bepaalde patronen t.o.v. leerlingen en andere collega's te doorbreken.

In deze vorming willen we daar dieper op in gaan vertrekkend vanuit het zelf ontwikkelde groeiIKhulp-model.

Minoïsche mietjes en Myceense macho’s. Waarheid en verdichting rond de oerknal van Europa

Heinrich Schliemann (1822-1890) kleurde decennialang onze kennis van de Myceense samenleving. Hij steunde daarvoor op Homerus en op amateuristische opgravingen. Wat is sindsdien aan dit beeld toegevoegd? Was Homerus een fantast? Wie waren de Myceners en wat was hun aandeel in de Bronze Age Collapse? En vooral: wat is de impact van deze bronstijdcultuur geweest op het Griekse wonder na de Dark Ages?  

Websites voor het onderwijs met (gratis) Weebly

Je kan met Weebly gratis mooie websites maken. Maar wist je al dat ze ook een speciaal voor het onderwijs gemaakte versie hebben? Je kan daarmee niet alleen zelf websites maken, ook je leerlingen kunnen dat in een door jou beheerde omgeving. En dat beheren? Je zal zien, dat valt best mee.

Basics financieel beleid

Basisbegrippen boekhouding, lezen jaarrekening en budgettering

Is “dubbele boekhouding” voor jou een grote onbekende, dan is deze opleiding voor jou bestemd. Je moet je niet verwachten aan een cursus boekhouden, maar een basisopleiding financieel beleid met een gegarandeerde intrest op korte én lange termijn!

Van ondergrondse beweging tot Calvinistische Republiek: de geschiedenis van het protestantisme te Antwerpen in de zestiende eeuw

Wie momenteel door het centrum van Antwerpen wandelt wordt getroffen door de talrijke barokkerken en de vele Mariabeelden aangebracht in gevels van huizen en publieke gebouwen. De bezoeker krijgt op die manier de indruk dat Antwerpen in het verleden een katholieke stad was. Dat was ook zo vanaf 1585 maar het stedelijke landschap verhult dat Antwerpen in de zestiende eeuw de meest protestantse stad in de Nederlanden was. In de les brengt de spreker daarom een antwoord op volgende centrale vraag: hoe groeide Antwerpen vanaf de jaren twintig van de zestiende eeuw uit tot een internationaal centrum van protestantisme en hoe moeten we ondergang van de levendige protestantse gemeenschappen in Antwerpen verklaren?

Masterclass: Vervolgtraject 5de jaar HRM-groeipad voor middenkaderleden

Deze opleiding richt zich enkel tot wie de eerste drie of vier jaren HRM-groeipad voor middenkaderleden afrondde. Het vervolgtraject biedt verdere verdieping op thema’s die eerder aan bod kwamen en verruimt ook naar nieuwe thema’s.

 

De cursusprijs is inclusief alle maaltijden en het seminarie.

Motorschakelschema's: sterkstroom- en stuurkring verklaard

In een vorige cursus  MOTOREN-SCHAKELEN- BEVEILIGEN  en  REGELEN  bespraken wij de keuze van de juiste componenten in de motorkring en de juiste instelling van de beveiligingen.
In de nu aangeboden cursus gaan we een stap verder en bespreken we de verschillende MOTORSCHAKELINGEN.
Uiteraard kunnen wij deze schakelingen zelf ontwerpen doch constructeurs kiezen soms met reden voor een specifieke opbouw.

Strategisch omgaan met regel-/normovertredend gedrag in de klas

Het leren van de jongere krijgt in iedere vorm van onderwijs gestalte in de ontmoeting tussen de jongere en de leerkracht. In deze ontmoeting is het hanteren van regel-/normovertredend gedrag een wezenlijk onderdeel van het klasgebeuren. Naast de kansen die de interactie in conflictsituaties biedt voor zowel leerkracht als jongere is de vraag naar de invloed van regel- en normovertredend gedrag op de klasgroep en op het leerkrachtenteam minstens even interessant.

Vooraleer ons te richten op een conflicthanteringsstrategie is een bezinning over de wijze waarop we regels, normen en waarden hanteren in de klas verhelderend. We blijven hier stilstaan bij de vraag hoe je met jongeren kunt werken rond regels en normen. Regel- en normovertredend gedrag krijgt betekenis doordat je als leerkracht betekenis geeft aan dit gedrag. We proberen conflicten te waarderen als essentiële gebeurtenissen binnen het opvoedingsproces.

Masterclass: Vervolgtraject 7de jaar HRM-groeipad voor middenkaderleden

Deze opleiding richt zich enkel tot wie de eerste 6 jaren HRM-groeipad voor middenkaderleden afrondde. Het vervolgtraject biedt verdere verdieping op thema’s die eerder aan bod kwamen en verruimt ook naar nieuwe thema’s.

De cursusprijs is inclusief alle maaltijden en het seminarie.

Leerzorg en leren kiezen: schoolloopbaanbegeleiding

De maatschappij, ouders, leerkrachten verwachten van jongeren dat zij een goede studiekeuze maken die leidt naar een juist diploma en een tevreden beroepsloopbaan. Leren kiezen is  één van de peilers van leerlingenbegeleiding. Deze peiler zit bij voorkeur ingebed in een didactische leerlijn  waarbij elke leerling keuzevaardigheden leert ontwikkelen en zo auteur wordt van zijn eigen schoolloopbaan en bij uitbreiding van zijn eigen leven. Verhoogde zorg is nodig wanneer leerlingen onvoldoende handvatten ontwikkeld hebben of wanneer ze een verkeerde keuze gemaakt hebben.

Schoolloopbaanbegeleiding reikt verder dan de schoolpoort: communicatie met ouders, CLB, andere scholen en onderwijsvormen spelen mee een cruciale rol in het leren kiezen proces.

Optische sensoren: praktische cursus

Een steeds meer doorgedreven automatisering en het streven naar hogere kwaliteit en lagere kost van de afgewerkte producten vragen een toenemende inzet van optische sensoren.
De juiste keuze uit een steeds groter aanbod alsook de juiste plaatsing en instelling zijn hier belangrijk.

Gebruik van sociale netwerken door en voor leerkrachten (tips, tools, trucs en privacywetgeving)

Facebook, Instagram, Twitter en LinkedIn zijn niet weg te denken uit onze samenleving. Zo zit tegenwoordig haast elke jongere, ouder en zelfs grootouder op 1 of meerdere sociale netwerksites. Deze platformen bieden heel wat voordelen, maar kennen ook tal van uitdagingen en valkuilen.

Zeer veel leerkrachten werken actief met sociale media. Vaak in hun privésfeer, echter ook zeer vaak vanuit hun vakgebied als leerkracht. Zo kan men zeer eenvoudig lid worden van een groep waarin men vervolgens van gedachten kan wisselen over bepaalde (educative) problemen.

Maar hoe werken al deze platformen? Wat kan ik als leerkracht ermee doen? Wat met de wet op de privacy? En wat betekenen termen zoals: likes, volgers, taggen, hashtags, filters, PB of DM, trending, viral, vlog, dtv, retweet...?

Optische sensoren: praktische cursus

Een steeds meer doorgedreven automatisering en het streven naar hogere kwaliteit en lagere kost van de afgewerkte producten vragen een toenemende inzet van optische sensoren.
De juiste keuze uit een steeds groter aanbod alsook de juiste plaatsing en instelling zijn hier belangrijk.

Een website of klasblog maken met een gratis CMS-systeem - Wordpress

Een eigen website of klasblog opzetten wordt kinderspel dankzij het gratis en gebruiksvriendelijke ‘Content Management Systeem’ (CMS) met de naam Wordpress.
Wordpress is een flexibel en gebruiksvriendelijk systeem met heel wat mogelijkheden en het is bovendien heel makkelijk aan te leren.

Hoe ga je als school aan de slag met sociale media?

Facebook is niet weg te denken uit onze samenleving. Zo zit tegenwoordig haast elke jongere, ouder en zelfs grootouder op sociale netwerksites. Een site zoals Facebook biedt heel wat voordelen, maar kent ook tal van uitdagingen en valkuilen.

Maar hoe kan jouw school Facebook, Twitter, Snapchat, Instagram of YouTube nu efficiënt gebruiken om je school aan het brede publiek te laten zien?
In deze cursus worden er heel veel praktijkvoorbeelden meegeven en wordt er toegelicht hoe je als school een goed “social media”-beleid kan opzetten. Deze cursus zal de deelnemers goed toelichten maar vooral inspireren en prikkelen m.b.t “social media”.

Geef je oude(re) computerklassen een nieuwe adem

Heb je het gevoel dat je pc('s) met de dag trager worden? Klagen collega's steen en been dat hun computer niet snel genoeg werkt? Sommige bestanden krijg je niet meer open of de computer wordt geplaagd door foutmeldingen.

In deze sessie bekijken we alle mogelijke oplossingen, zowel op hardware- als softwarevlak, om je computer(s) weer sneller te maken alsook efficiënter te laten werken.

Snel een computerklas (her)installeren met behulp van een FOG-server

De computers van een volledige (computer)klas (her)installeren neemt uren tijd in beslag. Kan dit niet sneller en vooral eenvoudiger?
Absoluut! Met FOG-server klaar je deze klus in een handomdraai en verloopt de installatie volledig automatisch. Bovendien is FOG volledig gratis.

Cybersecurity in scholen

Een uitleg hoe hackers te werk gaan, zonder 1 technisch woord, kan dat?
Ben je zelf geen techneut maar ben je wel benieuwd hoe cybercriminelen het aanpakken om binnen te breken bij particulieren, organisaties of bedrijven? Dan is deze lezing helemaal voor jou.

Rethinking Economics: vaarwel BBP-groei

Economie is tegenwoordig onlosmakelijk verbonden met BBP-groei en groei wordt aanschouwd als wenselijk en economisch. Maar is kwantitatieve groei nastreven ongeacht de kosten nog economisch wanneer sociale en milieukosten de baten overschrijden? Hoe kunnen we economieën heroriënteren op het stimuleren van kwalitatieve welvaart, sociale rechtvaardigheid en ecologische duurzaamheid? Hoe kunnen we welvaren en bloeien zonder groei?

“Ik zie jou”. Omgaan met het trauma achter het (problematisch) gedrag van leerlingen.

Kinderen krijgen soms al op jonge leeftijd te maken met ingrijpende gebeurtenissen zoals het overlijden van hun vader of moeder, mishandeling, verwaarlozing of misbruik. Sommige (onverwerkte) ervaringen kunnen leiden tot trauma. Deze kinderen zitten ook in jouw klas en het kan ongemakkelijk zijn om hierover met leerlingen te spreken. Echter: ze hebben vaak niemand bij wie ze terecht kunnen en ervaren een hoge mate van stress. School, de klas, dat zou hun veilige haven moeten zijn. Met een havenmeester die weet wat ze meemaken. Die ze laat merken dat ze, ondanks hun gedrag - want dat kan gezien de omstandigheden behoorlijk anders zijn dan jij zou willen - welkom zijn en gezien en gehoord worden. Het is ook belangrijk dat de leerkracht vanuit verbinding problematisch gedrag kan begrenzen en in goede banen leidt, zodat de veiligheid in de klas voor iedereen gewaarborgd is.

Nieuwe technologieën: een vloek of zegen voor bedrijven, consumenten en tewerkstelling?

Big Data, Internet of Things, artificiële intelligentie, Blockchain…  Kan jij nog volgen?

We leven in fascinerende tijden met steeds snellere digitale ontwikkelingen maar het is verdomd moeilijk om tussen de bomen het bos te blijven zien. Hoe kunnen deze technieken bijdragen tot succes in de economie?

Vluchteling, asielzoeker, uitgeprocedeerde … avonturier? De migratieproblematiek in de Congolese moderne schilderkunst (1990-2016).

Congolezen migreren naar Zuid-Afrika, Nigeria, Canada, Frankrijk, België. Zij vluchten naar “het beloofde land” en dromen van “jobs”, van “geluk” en grootse “avonturen”. Velen geraken niet voorbij de woestijn, de Middellandse Zee en de muren van het versterkte burcht Europa. Want de ophaalbruggen van het fort gaan omhoog en de poorten blijven gesloten.

In Europa stellen zowel politici als het sociaal middenveld belangstelling voor het fenomeen van de Zwart-Afrikaanse immigratie. Tal van wetenschappelijke studies werden hierover al gemaakt. Maar wat denken de Afrikanen, in het algemeen, en de Congolezen, in het bijzonder, over dit migratievraagstuk? Die vraag werd voorgelegd aan enkele moderne Congolese kunstenaars. In zestien volkse schilderijen ontdekten wij hoe zij de kwestie percipiëren.

In een wereld waarin de Europese visies zeer gemakkelijk de weg naar de media en schoolboeken halen, kan het verrijkend zijn om eens een artistieke en volkse Congolese stem te horen. Want voor die artiesten bestaan er geen taboes en zij geven vrijuit hun mening over de avonturen van de Congolese vluchteling, asielzoeker, uitgeprocedeerde.

Maar de kunstenaars willen de Europeanen en andere vreemdelingen ook een spiegel voor het gezicht houden. Er is mobiliteit van Azië en Europa naar het zwarte continent. Chinezen, Arabieren, Europeanen snellen naar het Afrikaanse “Eldorado” en dromen van “goud”, “diamant”, “coltan” …

DCD of dyspraxie op de schoolbanken... nog een etiket erbij!? (lager onderwijs)

DCD (developmental coordination disorder of ontwikkelingsdyspraxie) is een veel voorkomende diagnose bij kinderen. Hun schoolcarrière gaat vaak niet over rozen. Hoe kunnen wij als leerkrachten hun leerproces optimaliseren, hen doen geloven in zichzelf ondanks hun handicap en ook omgaan met onze eigen onmacht en beperkingen?
Hoe kunnen we in ons lesgebeuren aanpassingen doen die voor hen en ons het samenwerken en samen leren bevorderen?

De nascholing biedt een aantal antwoorden op deze vragen om geïnspireerd weer voor de klas te gaan.

 

Faalangst de baas in het lager onderwijs

Kinderen en faalangst... het lijkt hoe langer hoe meer eigen aan deze tijd. Bang om te mislukken, bang om niet aan de verwachtingen te voldoen die ouders, de meester of de juf en/of het kind zelf vooropstellen. Faalangst kent iedereen: je voelt het in situaties waarin je een prestatie moet leveren die anderen beoordelen. Het wordt een probleem als je er niet mee kan omgaan, als het je hindert bij het gewoon naar school gaan. We willen kinderen sterker maken in het omgaan met hun angst op school.
Aandacht besteden aan faalangst op school kan binnen elke les gebeuren. We kijken met een handelingsgerichte bril naar faalangst. Van daaruit kan er indirect en preventief gewerkt worden: anders leren doen, denken en voelen speelt daarbij een centrale rol. Ook het minder faalangstige kind haalt hier voordeel uit.

We vertrekken vanuit het belang van een handelingsgerichte, preventieve aanpak, gekoppeld aan specifieke werkvormen en methodieken.

Van de deelnemers wordt verwacht op een interactieve manier met het aangebrachte materiaal om te gaan. Vanuit concrete vragen kan de eigen klas/schoolrealiteit getoetst worden aan de aangereikte bril om 'faalangst de baas' te worden.

De sociaal-emotionele ontwikkeling van kinderen en het effect op hun gedrag

Deze nascholing werd eerder aangeboden onder de titel 'Ontneemt een diagnose de groeikansen van kinderen.'

Kinderen ontwikkelen zich zeer snel in hun eerste levensjaren. De meeste kinderen nemen dezelfde stappen op ongeveer dezelfde leeftijd. Net daarom hebben we wel een algemeen beeld van die ontwikkeling. Toch gebeurt het vaak dat kinderen een ander tempo volgen of dat ze op een bepaald trapje blijven hangen. Ons algemeen beeld laat ons dan wat in de steek. Kennis hebben van de sociaal-emotionele ontwikkeling maakt dat we beter kunnen stilstaan bij wat een kind dan nodig heeft om te groeien. 

Aan de hand van beeldmateriaal en eigen ervaring construeren we een ontwikkelingsoverzicht dat we aftoetsen aan een algemeen kader. Op basis van dit ontwikkelingsoverzicht formuleren we adviezen over aanpak bij verschillende emotionele leeftijden van kinderen. Op het einde van de dag wordt er tijd voorzien om concrete voorbeelden te bespreken.

Verdieping coachen van collega's in het BaO en s.o.

Enkel voor oud-cursisten die de nascholing "Coachen van collega's" gevolgd hebben.

Tijdens de tweedaagse verdiepingscursus "Coachen van collega's" gaan we geen nieuwe kaders aanreiken, maar werken we met de ervaring die je als coach op je school hebt opgedaan na de vorige tweedaagse.

Er is veel ruimte en tijd voor het oefenen van je vaardigheden. We werken met cases, praktische voorbeelden, oefenmateriaal en ook met een camera om je eigen vaardigheden van dichtbij te kunnen observeren.

Basiscursus communicatie en training

Horen, zien en zwijgen... het lijkt zo makkelijk en is toch zo moeilijk. Leerlingen en hun ouders, collega's, willen zich gezien, gehoord en begrepen voelen. Hoe vind je daarin de juiste weg?

Effectief communiceren is een vaardigheid die je kan aanleren en trainen. Zowel in individuele gesprekken als in interactie met een werkgroep of klas, kan het 'begrijpen' van communicatie een meerwaarde vormen. In deze nascholing krijg je inzicht in de mechanismen van menselijke communicatie, in het communiceren via taal en lichaamstaal. Het helpt je in de omgang met anderen wanneer je je bewust wordt van de effecten van jouw 'horen, zien en zwijgen'.

We werken interactief en liefst vanuit jouw ervaringen als deelnemer. Je analyseert de rol van je eigen interpretatiekader en verbreedt dit naar een groeigericht kijken en communiceren. Je krijgt handvatten om de brug te slaan tussen leerlingen, ouders en leerkrachten.

'Horen, zien en zwijgen' geeft een inleidende, praktische kijk op je communicatievaardigheden. Van daaruit kan je verdiepen naar bv. 'Hoe motiveer ik leerlingen?', 'Hoe ga ik om met lastige situaties?', 'Hoe organiseer ik mijn klasmanagement?', e.a.

Opvolgdagen (tweedaagse) voor faalangstbegeleiders

Wie als faalangstbegeleider werkt, kan zijn begeleidingstraject updaten. Wie ermee wil starten, krijgt een kader aangereikt.

Er wordt gefocust op trainingen in groep, maar ook op individuele begeleiding. Telkens staan de mogelijke onderdelen van een begeleiding centraal, evenals valkuilen en hoe je die kan vermijden. Er wordt handelingsgericht en interactief gewerkt vanuit de eigen praktijkervaringen.

Faalangst in het s.o. (Wilrijk)

Bang om te mislukken, bang om niet aan de verwachtingen te voldoen die ouders, leerkrachten of de jongere zelf vooropstellen. Faalangst kent iedereen: je voelt het in situaties waarin je een prestatie moet leveren die anderen beoordelen. Het wordt een probleem als het je overspoelt en ontwricht.

Aandacht besteden aan faalangst op school is meer dan de aanwezigheid van een coach of faalangsttrainingen. Tijdens elke les kan indirect gewerkt worden rond deze vorm van angst. Aanpak van faalangst begint IN de les: wat heeft deze jongere nodig? Hoe vermijd je dat een jongere leert om hulpeloos te reageren? Hoe kan je het verschil tussen faalangst en gezonde taakspanning benaderen? Hier zetten we de bril van het handelingsgericht werken op.  Ook de minder faalangstige leerling haalt hier voordeel uit.

Van de deelnemers wordt verwacht op een interactieve manier het aangebrachte kader aan hun klas/schoolrealiteit te koppelen. Concrete cases kunnen besproken worden als toets van wat aangebracht wordt.

Lastig gedrag in de klas en op school: voorkomen én aanpakken

Lastig gedrag van leerlingen, klassen waar je schoorvoetend naartoe gaat... Het zijn herkenbare situaties voor elke leerkracht. Tovermiddeltjes zijn er niet, dus ook deze tweedaagse zal niet alle problemen oplossen, maar het effect van deze vorming kan je helpen er minder stress aan over te houden.

Een aantal inzichten, technieken en strategieën kunnen ertoe bijdragen dat ieders balans tussen 'krachten en lasten' langer in evenwicht blijft...

In deze tweedaagse vorming focussen we vooral op preventief handelen: "Hoe kunnen we lastig gedrag voorkomen? Wat kan ik als leerkracht doen?"

Nadien bekijken we hoe je de problemen van lastig leerlingengedrag beheersbaar kan maken voor jezelf, samen met collega's en het schoolbeleid. Deelnemen samen met collega's van de eigen school is een meerwaarde voor de implementatie van de inhoud van deze vorming.

Depressieve tiener in de klas: hoe ga ik er mee om?

Jongeren en depressie.  De media schrijven er op los, we zien toenemende suïcides bij jongeren. Leerlingbegeleiders zitten met de handen in het haar en wachtlijsten in de hulpverlening staan vol.

Hoe gaan we om met jongeren met een depressie en hun ouders? Wat zijn de alarmsignalen, hoe kunnen we eventueel preventief bijsturen, hoe vanuit onze positie als leerkracht en leerlingbegeleider aanwezig zijn? Hoe krijgen we meer inzicht in het fenomeen van depressief zijn? Wat zijn deze jonge mensen hun hersenkronkels want zij staan aan het begin van hun leven?

Leerzorg in het moderne vreemde talenonderwijs

Heel wat leerlingen in het secundair onderwijs hebben problemen met lezen of schrijven. De oorzaken hiervoor zijn divers en kunnen variëren van zwakke taalaanleg, over anderstaligheidsproblematiek tot leer- en ontwikkelingsstoornissen. Zeker de leerlingen uit deze laatste groep komen in het secundair onderwijs voor grote problemen te staan bij het verwerven van vreemde talen.

Deze cursus wil een aanzet bieden om met deze leerlingen op weg te gaan. In de eerste plaats vanuit de klaspraktijk (mediërend), maar ook vanuit de praktijk van de zorgleerkracht (remediërend). We buigen ons in deze module over vragen als ‘Hoe geef ik vreemde talen in een taalzwakke klas?’, ‘Waar zitten de verschillen tussen spelling van de moedertaal en van vreemde talen?’, ‘Hoe kan ik een leerling met dyslexie correct evalueren voor een toets Frans?’, ‘Welke specifieke problemen ontstaan er wanneer een leerling met dyslexie in het Engels moet gaan spellen?’, ‘Kan een leerling met dyslexie een woordenlijst studeren?’ enz.

In deze nascholing komen de twee belangrijkste vreemde talen uit het s.o. aan bod: Engels en Frans, maar de cursisten kunnen de inzichten gemakkelijk vertalen naar de didaktiek van het Duits of Spaans.

DCD of dyspraxie op de schoolbanken… nog een etiket erbij (s.o.)!?

DCD (developmental coordination disorder of ontwikkelingsdyspraxie) is een vaak voorkomende diagnose bij jongeren. Hun schoolcarrière gaat vaak niet over rozen. Hoe kunnen wij als leerkrachten hun leerproces optimaliseren, hen doen geloven in zichzelf ondanks hun handicap en ook omgaan met onze eigen onmacht en beperkingen?

Hoe kunnen we in ons lesgebeuren aanpassingen doen die voor hen en ons het samenwerken en samen leren bevorderen?

We geven een aantal antwoorden om hopelijk geïnspireerd weer voor de klas te gaan. Wat kunnen we binnen het secundair onderwijs voor deze leerlingen doen? Hoe kunnen deze jonge mensen ondanks hun beperking hun weg vinden tussen verschillende vakken, leerkrachten en lokalen? Hoe kunnen zij wegwijs geraken in het kluwen van toetsen, examens en taken?

Is immuuntherapie als kankerbehandeling echt een doorbraak?

Zal immuuntherapie het landschap van de kankerbehandelingen grondig veranderen? Heeft binnenkort niemand nog chemo nodig?

Basiscursus communicatie en training (Beringen)

Horen, zien en zwijgen... het lijkt zo makkelijk en is toch zo moeilijk. Leerlingen en hun ouders, collega's, willen zich gezien, gehoord en begrepen voelen. Hoe vind je daarin de juiste weg?
Effectief communiceren is een vaardigheid die je kan aanleren en trainen. Zowel in individuele gesprekken als in interactie met een werkgroep of klas, kan het 'begrijpen' van communicatie een meerwaarde vormen. In deze nascholing krijg je inzicht in de mechanismen van menselijke communicatie, in het communiceren via taal en lichaamstaal. Het helpt je in de omgang met anderen wanneer je je bewust wordt van de effecten van jouw 'horen, zien en zwijgen'.
We werken interactief en liefst vanuit jouw ervaringen als deelnemer. Je analyseert de rol van je eigen interpretatiekader en verbreedt dit naar een groeigericht kijken en communiceren. Je krijgt handvatten om de brug te slaan tussen leerlingen, ouders en leerkrachten.

'Horen, zien en zwijgen' geeft een inleidende, praktische kijk op je communicatievaardigheden. Van daaruit kan je verdiepen naar bv. 'Hoe motiveer ik leerlingen?', 'Hoe ga ik om met lastige situaties?', 'Hoe organiseer ik mijn klasmanagement?', e.a.

Hoe bepaalt de structuur van een eiwit zijn functie?

Kunnen leden van de globine superfamilie naast een zuurstoftransportfunctie ook een rol spelen bij fertiliteit, neuroregeneratie of kanker voorkomen? Om een antwoord op deze vraag te kunnen geven moeten we bestuderen hoe een kleine verandering in de structuur van een eiwit, grote veranderingen kan veroorzaken in zijn functie.

Evalueren van competenties

Hoe zorg ik voor een overzichtelijk beeld van de competenties van mijn vak, gebaseerd op een efficiënte, valide en objectieve evaluatie?

Chemische labovaardigheden voor niet-chemici

In het secundair onderwijs wordt chemie vaak gegeven door niet-chemici. Dit heeft tot gevolg dat zij zich soms onzeker voelen wat betreft de chemische labovaardigheden.

Tijdens deze namiddag wordt er getracht om een aantal basistechnieken toe te lichten en te demonstreren. Nadien kunnen de leerkrachten de technieken zelf uitproberen.

Wat is een geneesmiddel en hoe maak je er één?

Tijdens deze nascholing wordt er ons een blik gegund achter de schermen van de fascinerende wereld van geneesmiddelenontwikkeling. De ontdekking, ontwikkeling en op de markt brengen van een nieuw geneesmiddel neemt jaren in beslag. Gemiddeld duurt het twaalf tot veertien jaar vooraleer een molecule een verkoopbaar medicijn wordt. 

Ervaringsgericht leren in de klas

Leerlingen onthouden gemiddeld slechts 20% van wat je vertelt tijdens je les. Je kan dit percentage drastisch naar omhoog halen indien je leerlingen ook een ervaring kan meegeven die zij linken met de stof die ze moeten verwerken. Soms kan een kleine oefening al een significante verbetering teweeg brengen.

Mooie publicaties, kaartjes, folders en infobrochures maken met PUBLISHER

Zoek je naar een programma om professionele folders, affiches of infobrochures te maken?
PUBLISHER is een programma gespecialiseerd in het maken van publicaties die tot in de puntjes verzorgd zijn.
Op een eenvoudige wijze kan men met PUBLISHER teksten en afbeeldingen combineren en deze een verzorgde lay-out geven.
PUBLISHER is het DTP-programma voor leerkrachten die op een snelle en gemakkelijke manier publicaties willen maken. PUBLISHER is zowel op schoolsecretariaten als bij lessen (bvb. GIP, Visual Merchandising…) een zeer waardevol programma!

Masterclass. Vervolgtraject 2de jaar HRM-groeipad voor middenkaderleden. Groep A.

Deze opleiding richt zich enkel tot wie het eerste jaar HRM-groeipad voor middenkaderleden afrondde. Het vervolgtraject biedt verdere verdieping op thema’s die eerder aan bod kwamen en verruimt ook naar nieuwe thema’s.

De cursusprijs is inclusief alle maaltijden en het seminarie.

Je eigen Youtube-kanaal (basis)

Meer en meer zoeken we onze informatie op Internet. Eerst bestond deze informatie enkel uit tekst en afbeeldingen. Tegenwoordig wordt veel informatie aangeboden via video’s.
Zo kan je informatieve video’s vinden over geschiedenis, aardrijkskunde maar ook instructievideo’s zoals bijvoorbeeld hoe je moet rekenen met breuken.
Met een eigen Youtube-kanaal kan je zelf je video’s selecteren die je wilt zien. Ook is het mogelijk om er eigen video’s aan toe te voegen.

Leren leerstof verwerken in de eerste graad

Ik heb al 23 jaar lang een groepje ‘leren-leren’ lopen, bedoeld voor leerlingen van de eerste graad. Dat zit elk jaar goed vol. Er zijn leerlingen voor wie de overstap naar het eerste jaar moeilijk is. Er zijn leerlingen met een ontwikkelingsvoorsprong die denken dat ze het wel kunnen en in een hogere graad vastlopen. Er zijn leerlingen met faalangst, blokkades…

Mijn ervaring leert mij elk jaar opnieuw dat mits goede leervaardigheden al deze leerlingen het verder goed doen in het secundair onderwijs en dat ze de vaardigheden die wij aanleren, in hun lessen en hun carrière gebruiken.

Omgaan met gedragsproblematieken en ernstig storend gedrag binnen het zorgcontinuüm (s.o.)

Sommige leerlingen en klasgroepen kunnen wel eens het bloed vanonder je nagels halen. Ze zorgen ervoor dat je het gevoel hebt dat je niet meer tot je kerntaak komt nl. lesgeven. Dit zorgt voor frustratie of maakt dat de moed je soms in de schoenen zinkt.

Hoe ga je hiermee om en welke tips en technieken bestaan er om je hiertegen te wapenen?
A.d.h.v. heel wat praktijkvoorbeelden bekijken we hoe je op elk niveau van het zorgcontinuüm het beste kan omgaan met deze gedragsproblemen. We laten je gedurende deze dag proeven van heel wat methodieken die we vanuit het M-decreet gaan kaderen.

We frissen reeds gekende technieken op en leggen hierbij interessante accenten. Nieuwe methodieken lichten we kort toe: wie erdoor geprikkeld raakt, kan zich hierin nadien verder verdiepen.

Vanuit de expertise in het BUSO en in combinatie met de ervaring binnen het reguliere onderwijs vanuit GON T3 en T9 => ondersteuningsnetwerk, zal deze lesdag praktisch opgebouwd worden.

Kortom het wordt een dag met heel wat frisse ideeën en inspiratie om concreet mee aan de slag te gaan!

Oplossingsgericht aan de slag met (on)gemotiveerde jongeren (s.o.) (Wilrijk)

Veel jongeren lijken nauwelijks gemotiveerd om hun best te doen op school. En later dan? Hoe kunnen we onze jongeren blijvend motiveren? Van zodra een schooljaar enkele weken bezig is, wordt dit een uitdaging. Hoe herken ik motivatieproblemen en hoe kan ik deze voorkomen of ombuigen? Motiverend lesgeven... is immers ook wederzijds beïnvloeden.

Tijdens de eerste dag staan we stil bij wat motivatie precies is en hoe we het kunnen begrijpen. We verkennen enkele basisprincipes (zelfdeterminatietheorie) om er gemotiveerd in je les mee aan de slag te gaan. Inzicht in de oorzaken van demotivatie kan je ook helpen om preventief te werken. We zetten de laatste inzichten uit motivatie-onderzoek om in wat motiverend werkt in de klas.

Op de tweede dag focussen we ook op je persoonlijke coachhouding: hoe kan je motiverende gesprekstechnieken inzetten in het oplossingsgericht coachen van jongeren? Hoe kan je ondersteuning bieden om jongeren te helpen terug de nodige energie te vinden om zichzelf te motiveren? Er is gelegenheid tot oefenen (eigen situaties), nabespreking en feedback.

Differentiatie in wiskunde - 'Quick and easy'

Alle leerlingen zo goed mogelijk begeleiden en ondersteunen bij het behalen van de eindtermen wiskunde, aansluitend bij hun mogelijkheden en talenten is een opdracht van iedere leerkracht wiskunde.

Wil je graag een kader aangereikt krijgen om vat te krijgen op de leerverschillen tussen leerlingen?

Wil je aan de hand van enkele concrete en eenvoudige voorbeelden ontdekken hoe differentiatie op de wiskunde-klasvloer vorm kan krijgen?

Tijdens deze sessie ontdek je dat je door kleine ingrepen in je dagelijkse klaspraktijk wiskunde er al in kunt slagen om op een planmatige en pro-actieve manier in te spelen op verschillen tussen leerlingen.

Onderwerpen voor vrije ruimte en onderzoekscompetenties wiskunde aso 3de graad

De wiskundewereld is veel groter en rijker dan de voorgeschreven leerplannen. Vrije ruimte en onderzoekscompetenties bieden de mogelijkheid om vakoverschrijdend te werken of leerlingen op een zelfstandige manier boeiende onderwerpen te laten ontdekken. Heel wat wiskunde-verhalen halen zelden de klas omdat we misschien niet de opening vinden om onze leerlingen er zelf iets mee te laten doen. Geïnspireerd door losse bestanden van gebruikers wereldwijd, werkte Chris Cambré een aantal GeoGebraboeken uit met onderwerpen die zich lenen tot boeiende exploraties.

Denk Wijs na over Media in je klas/school(beleid)!

Smartphone in de klas? Internet gebruiken tijdens de speeltijd? Snapchat toelaten?

Hedendaagse vragen? Hedendaagse antwoorden gevraagd!

Wiskunde-leren evalueren in de 3de graad

Wist je dat op een hele humanioracarrière een leerling ongeveer een volledig schooljaar aan evaluatie gespendeerd heeft? Dat we als wiskundeleraren gemakkelijk 25% van onze lestijd ons inlaten met toetsen, taken en examens? In deze nascholing leggen we onze eigen evaluatiepraktijk op de testbank. Zo brengen we onze eigen evaluatiestijl in kaart, leren we betere en leerplangerichte vragen opstellen en reiken we modellen aan voor een faire verbetering.

Onder het motto what you test is what you get leren we hoe we vaardigheden en attitudes in onze evaluatie kunnen meenemen. Als wiskundeleerkracht dromen we er immers van dat leerlingen wiskundig inzicht verwerven, probleemoplossend kunnen denken, dat ze reflecteren over oplossingsstrategieën en zin krijgen in wiskunde. Maar dat vertalen naar onze manier van evalueren is niet altijd even evident en soms blijven we hangen in toetsvragen die gericht zijn op reproductie van procedures en methodes. Hiervoor willen we enkele inspirerende voorbeeldvragen aanreiken.

Evalueren is onlosmakelijk met leerinhouden verbonden. Om voorbeelden te kunnen geven uit onze eigen klaspraktijk, is deze nascholing uitsluitend op de 3de graad gericht.

Masterclass. Vervolgtraject 2de jaar HRM-groeipad voor middenkaderleden. Groep B.

Deze opleiding richt zich enkel tot wie het eerste jaar HRM-groeipad voor middenkaderleden afrondde. Het vervolgtraject biedt verdere verdieping op thema’s die eerder aan bod kwamen en verruimt ook naar nieuwe thema’s.

De cursusprijs is inclusief alle maaltijden en het seminarie.

Digitale oefeningen maken met Google Forms

Met Google formulieren (Forms) beschik je over een eenvoudige tool om snel digitale oefeningen te maken. Je beschikt over meerkeuzevragen en open vragen en je kan het formulier desgewenst extra “aankleden” met diverse afbeeldingen of filmpjes. Ook kan je in de nieuwe versie van Google formulieren je vragen automatisch laten nakijken. En tenslotte is er de mogelijkheid om bij elke vraag naast de score feedback mee te geven. Google formulieren is perfect inzetbaar in een klaspraktijk en kan worden gebruikt in verschillende scenario’s (bevragingen, enquêtes, toetsen, enz…).

Efficiënt formulieren en enquêtes maken met Google Forms

Wil jij ook gratis en op eenvoudige wijze digitale formulieren kunnen maken?
Wil je snel een inschrijvingsformulier voor een activiteit of een enquête ontwikkelen?
Met Google Forms kan je snel en heel eenvoudig digitale formulieren opstellen en deze formulieren naar leerlingen, ouders, collega’s sturen via e-mail of deze formulieren op een website of ander sociaal medium (bvb. Facebook) plaatsen.
De antwoorden die in dit digitale formulier (bvb. enquête) ontvang je automatisch in een overzichtelijk overzicht en kunnen eenvoudig bewerkt worden.

Aan de slag met de klas. Positieve groepsvorming.

Een groep waar alle leerlingen zich veilig en gehoord voelen zorgt niet alleen voor een toffe groepssfeer maar ook voor een beter leerklimaat. Het begeleiden van een groep naar eentje met een goede groepsdynamiek vergt echter enige oefening. Tijdens deze cursus gaan we aan de slag met verschillende methodieken om net dit te bereiken.

Snel en eenvoudig een mooie website maken met Google sites

Wil jij ook een gratis klaswebsite ontwikkelen? Met Google sites kan je snel en eenvoudig websites bouwen waarop je belangrijke documenten kan plaatsen en waar je informatie over diverse activiteiten kan op terugvinden.
Met Google sites plaats je snel afbeeldingen op je website, plaats je links naar (andere) nuttige en interessante websites. Een zeer sterke troef van Google sites is dat je snel je website kan voorzien van een eigen klasagenda waarin je je lessen en taken snel en eenvoudig kan plannen. Een zeer nuttige tool voor zowel basis- als secundair onderwijs. En alle componenten zijn gratis toe te passen en te gebruiken!!

Kinderen van het eerste en tweede leerjaar leren programmeren met Scratch Junior

Scratch Junior is een programmeertaal die speciaal ontwikkeld is voor jonge kinderen die nog niet vlot kunnen lezen en schrijven (1ste en 2de leerjaar lager onderwijs). 

Aan de hand van kleurrijke blokken met duidelijke afbeeldingen maken de jonge kinderen zelf kleine programma's. Ze kiezen zelf karakters en achtergronden voor elk programma.
Bij het programmeren leren ze problemen oplossen, projecten ontwerpen en zichzelf creatief uitdrukken met behulp van de computer.

Programmeren is het nieuwe lezen en schrijven!

De lesgever voorziet 5 praktische voorbeeldprogramma's:
1. Dansen
2. Vissen onder elkaar
3. De schildpad en de haas
4. Mijn verhaal
5. Tikkertje

In elk voorbeeldprogramma kan wiskunde en/of taal en/of wereldoriëntatie geïntegreerd worden.

Scratch Junior is gratis beschikbaar op verschillende omgevingen zoals Android, Ipad en Chromebook.

Games programmeren met Scratch

Programmeren is de vaardigheid van de toekomst. Steve Jobs zei ooit: ”Programming is important, because it teaches you how tot think”
Met het programma Scratch kan je kinderen vanaf 8 jaar op een eenvoudige manier leren programmeren omdat ze geen moeilijke programmeertaal moeten kennen maar enkel commando’s in de vorm van blokken moeten gebruiken.
Scratch is zó eenvoudig dat na enkele lessen de kinderen een spelletje (game) kunnen programmeren.
Scratch is Nederlandstalig en gratis beschikbaar via internet.
Na Scratch kunnen kinderen kiezen voor een ‘echte programmeertaal’ of het programmeren van een mini-computer (bijvoorbeeld ARDUINO)

Werken met emoties

Het herkennen, benoemen en uiten van emoties op een gezonde manier is voor heel wat adolescenten erg moeilijk. Het aanleren van deze vaardigheden staat dan ook centraal als preventiemiddel tegen agressie, automutilatie, eetstoornissen, pestproblematiek en vele andere. Op een actieve manier gecombineerd met psycho-educatie oefenen we dit in.

Praktijk en organisatie van de leerzorg

De nood aan een brede opvang van jongeren met leerproblemen in het secundair onderwijs neemt toe door een veelheid aan factoren: de hogere verwachtingen van de ouders en de samenleving, de toegenomen maatschappelijke aandacht voor leer-, ontwikkelings- en gedragsstoornissen, de objectieven van het onderwijsbeleid om de drop-out in het s.o. te beperken, enz. Sinds de invoering van het M-decreet voelen scholen ook de noodzaak om zich in de opvang van leerlingen met specifieke onderwijsbehoeften te professionaliseren.

Onder ‘leerzorg’ verstaan we alle maatregelen en acties die ondernomen worden op leerling- klas- en schoolniveau om àlle leerlingen – en ook leerlingen met specifieke onderwijsbehoeften – op te vangen.

Deze cursus is ook een onderdeel van het ‘Postgraduaat in de leerzorg s.o.’ Interesse?

Leerzorg en leervaardigheden

Leervaardigheden vormen de fundamenten van leren. Leerlingen verwerven ze bij voorkeur doorheen de vakken in een didactische leerlijn leren leren van het eerste tot en met het zesde jaar. De leerzorg in leervaardigheden werkt met leerlingen die bepaalde deelleervaardigheden onvoldoende onder de  knie krijgen.  Het remediëringsterrein is ruim: van het leren maken van een boekentas (organisatievaardigheden) tot het uitzoeken welke methode om leerstof te structureren nu net bij deze leerling met zijn eigen leerstijl past (cognitieve verwerkingsvaardigheden).

 

Deze cursus is ook een onderdeel van het ‘Postgraduaat in de leerzorg s.o.’ Interesse?

Mooie multimediapresentaties maken met Powerpoint 2016

Deze cursus geeft  een praktisch overzicht van de verschillende Powerpoint functies. Daar waar vroeger Powerpoint bijna enkel gebruikt werd om dia’s met opsommingen te maken, is er tegenwoordig veel veranderd.

Moderne presentaties bevatten een brede waaier aan informatie, gaande van teksten en afbeeldingen tot tabellen en schema’s, organogrammen, geluidsbestanden en filmpjes.

Nadat je presentatie is gemaakt, kan je er zelfs een filmpje van maken om op je website of Facebook te plaatsen. Allemaal ingebouwd in Powerpoint 2016… zonder gebruik te moeten maken van extra software!

Na deze cursusdag kan je de functies toepassen die voor jouw presentatie het beste lijken.

Sneller en vlotter aan de slag met Windows 10

Heb je het gevoel dat je Windows 10 nog niet optimaal benut?
Wil je je kennis van Windows 10 uitbreiden zodat je dit besturingssysteem sneller en vlotter kan gebruiken?
In deze cursus krijg je een overzicht van de belangrijkste (basis)functies aangevuld met praktische tips en trics.
Je zal onbekende mogelijkheden van Windows 10 ontdekken die het werken met deze omgeving aangenamer zullen maken.

Stopmotion filmpjes maken op een iPad in het lager onderwijs

In deze cursus gaan we aan de slag met gratis “stopmotion apps” voor de iPad die toelaten om met kinderen in een onderwijscontext stopmotion filmpjes te maken.

Stopmotion filmpjes zijn filmpjes waarbij je foto’s zo snel achter elkaar zet dat het net lijkt alsof statische voorwerpen tot leven komen.

Online oefeningen maken met Bookwidgets

In deze hands-on sessie gaan we aan de slag met “Bookwidgets” om online oefeningen te maken. Bookwidgets is een digitale omgeving die op een aangename manier leerlingen in staat stelt om allerlei oefeningen, puzzels, woordzoeker en andere educatieve oefeningen af te leggen (op hun eigen tempo). Het maakt leerlingen op een speelse en vlotte manier vertrouwd met zowel leerstof als met digitale media en is dus uitermate geschikt voor binnenklasdifferentiatie. 

Online digitale boekjes (e-books) maken in het lager onderwijs

In deze cursus leer je hoe je online met behulp van verschillende websites mooie digitale boekjes (e-books) kan aanmaken. Elke getoonde website heeft zijn eigen specifieke doelgroep in de lagere school.

Samenwerken met leerlingen en collega’s via Office 365

Met Office 365 krijg je naast de standaard Office Apps enkele interessante Apps voor samenwerking met leerlingen en collega’s. Zo kan je bijvoorbeeld met OneDrive op een veilige en gestructureerde manier bestanden aanbieden, kan je via Outlook een groepsagenda maken en via Skype in real-time vergaderen met je collega’s.
Verder kan je zelfscorende quizzen maken met Forms, aan digitale storytelling doen met Sway, en planningen en dagelijkse activiteiten beheren met Microsoft StaffHub. Office 365 bevat nog andere functionaliteiten zoals Sharepoint (communicatie via intranet) en Teams, een digitale hub die gesprekken, inhoud en apps integreert die je school nodig heeft om meer samen te werken en verbonden te zijn.

Possible Futures! Een inspiratiedag over wereldburgerschapseducatie

Onderwijs en wereld zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden.
Wil je de wereld meer in je klas en je klas meer in de wereld brengen? Dan is Possible Futures! iets voor jou.

Didactische leerfilmpjes maken (op een iPad)

Je kan met een iPad in het onderwijs duizend-en-één dingen doen. In deze cursus leren we aan hoe je snel en eenvoudig een leerfilmpje kan maken.

Eerst leer je de technische kant van hoe je een leerfilmpje maakt, vervolgens ga je (individueel) aan de slag en werk je een leerfilmpje af. Er wordt ook getoond hoe je dit leerfilmpje tot bij de leerlingen krijgt.

Symbaloo als startpagina voor de klas

Het is niet evident om mee te blijven met wat er aan onderwijswebsites beweegt op het internet, laat staan dat je dit allemaal kan bijhouden.

Met Symbaloo leer je gericht websites vinden die andere gebruikers hebben verzameld en leer je ook zelf websites verzamelen en structureel te bewaren zodat ze klaar staan voor gebruik in de klas.

We gebruiken de Symbaloo pagina als overzichtspagina voor de klas en maken er een leerpad in aan voor onze leerlingen. Kortom: Symbaloo als startpagina voor je online activiteiten in de klas.

Digitale zelfredzaamheid (voor leerkrachten)

Elke leerkracht die gebruik maakt van ICT tijdens zijn/haar lessen wordt vroeg of laat geconfronteerd met digitale problemen.

Sommige leerkrachten panikeren, anderen roepen (te) snel de hulp in van collega’s of een ICT-coördinator.

In deze cursus bekijken we de meest voorkomende ICT-problemen die je leerkracht in een onderwijscontext kan tegenkomen en we zorgen ervoor dat je de volgende keer deze problemen (zonder angst of twijfel) kan oplossen.

Gezellig samen in Google Classroom

Google Classroom is een gratis en advertentieloze omgeving waarbinnen een leerkracht zijn klasactiviteiten volledig digitaal kan organiseren. De installatie duurt slechts enkele minuten.

Zo kunnen lesgroepen worden opgebouwd, kan er een agendaplanning worden gebruikt, kunnen toetsen worden gemaakt, enz…

Google Classroom werkt zeer intuïtief en overzichtelijk en vormt voor elke leerkracht een (didactische) meerwaarde bij het lesgebeuren.

Jouw school op Facebook: een super PR-idee

Facebook is een sociaal medium dat meer en meer zijn weg begint te vinden in het onderwijs. Niet alleen hebben veel leerkrachten een eigen pagina, er bestaan ook groepen van leerkrachten binnen eenzelfde vakgebied (ICT-coördinatoren, leerkrachten geschiedenis…).

Een degelijk opgebouwde en goed onderhouden Facebookpagina kan voor een school een mooi visitekaartje zijn, kan buitenstaanders bekend maken met de school, kan zorgen voor extra leerlingen enz…

Kortom, Facebook kan voor een school een meerwaarde betekenen op het gebied van Public Relations.  Is jouw school al mee?

Uitdieping online tools: samenwerken, interactief presenteren en toetsen

Het gebruik van ICT in de lessen kan een verfrissende nieuwe manier van werken mogelijk maken. Zo kunnen ICT-tools perfect gebruikt worden om interactief te presenteren, om aan binnenklasdifferentiatie te doen, om leerlingen met elkaar te laten samenwerken, om leerplandoelstellingen te toetsen, enz…

In deze cursus worden diverse tools gebruikt die bovenstaande zaken kunnen realiseren. ICT als perfecte ondersteuning bij het lesgebeuren!!

STEM-projecten met Arduino voor de 1ste graad

Arduino is een populaire manier om waardevolle links te maken met de 4 STEM-domeinen. Om dit ook zinvol toe te passen in de 1ste raad is het in eerste instantie belangrijk dat men goede keuzes leert maken over hardware en software. Vervolgens werken we verschillende schakelingen en bijhorende programma’s uit die meteen toe te passen zijn in jouw STEM-klaspraktijk in de 1ste graad en je krijgt ruim de tijd om hier zelf mee aan de slag te gaan.

STEM-projecten met Arduino voor de 2de graad

Arduino kan ook in de 2de graad worden ingezet om waardevolle links te maken met de 4 STEM-domeinen. Het meten van verschillende fysische grootheden en het aansturen van verschillende actuatoren word stapsgewijs behandeld en je zal de kans krijgen om oa. Flowcode naast IDE te gebruiken om zo de keuze te maken die jou best past. 

Vervolgens werken we verschillende schakelingen en bijhorende programma’s uit die meteen toe te passen zijn in jouw STEM-klaspraktijk in de 2de graad en je krijgt ruim de tijd om hier zelf mee aan de slag te gaan.

STEM-projecten met Arduino voor de 3de graad

Arduino kan ook in de 3de graad worden ingezet om waardevolle links te maken met de 4 STEM-domeinen.

Tijdens het schooljaar 2017-2018 deden we een ruime ervaring op met verschillende types sensoren. Die vele 10-tallen uren ervaring willen we met jullie delen op 1 dag.

We behandelen in deze nascholing de werking, aansluiting en programmering van verschillende sensoren zodat die nadien in diverse STEM-klasprojecten kunnen worden ingezet.

Onderstaande sensoren komen hierbij aan bod:

 • CO2-meting
 • Fijn stof
 • Luchtvochtigheid
 • Licht
 • Geluid (dB)
 • Snelheid en Versnelling (d.m.v. lichtsluizen)
 • Spectrofotometrie (d.m.v. RGB en IR led)
 • PH-meting

Dit is per uitzondering geen echte hands-on nascholing zoals u van ons gewoon bent. De prijs van de sensoren laat niet toe om dit materiaal voor alle deelnemers te voorzien en dit geeft ons de tijd om meer sensoren te bespreken. Nadien gaat u wel naar huis met voldoende info om deze sensoren zelf in uw klaspraktijk in te zetten.

Organiseer je eigen robotkamp of robot STEM-project

Tijdens deze nascholing maakt u kennis en gaat u ook zelf aan de slag met dit creatief STEM-totaalproject. Solderen, programmeren (Arduino & Ardublock), 3D-tekenen, 3D-printen, lasercutten, figuurzagen, boren, kleven, monteren, aansturen van actuatoren en inlezen van sensoren moeten allemaal worden aangewend om te komen tot een unieke lowcost slimme wagen van de toekomst. 

Deze slimme wagen kan geprogrammeerd worden om muziek te maken, om lijnen te volgen, om naar licht te rijden, om obstakels te ontwijken en is zelfs bestuurbaar via zelfgemaakte apps. Er kunnen ook tal van STEM-proefopstellingen rond worden opgezet en dit alles wordt ondersteund door uitgebreid lesmateriaal en een korte hulplijn.

Dit pakket wordt al twee jaar voor ongeveer 40€/set aangeboden via een groepsaankoop zodat dit voor elke leerling betaalbaar blijft en ook in 2019 wordt er een nieuwe groepsaankoop georganiseerd. Dit materiaal kan worden ingezet voor robotkampen of als STEM-project in de eerste of tweede graad. 

Door een ondersteuning van Provincie West-Vlaanderen werd er in 2018 extra lesmateriaal ontwikkeld voor dit Smartcar-project. 

Meer info en lesmateriaal: www.stemzone.be >> smartcar

Meten en sturen met zelfgemaakte Android apps en Arduino (tweede en derde graad)

Tablets en smartphones zijn enorm snel geïntegreerd in onze leefwereld en in die van onze leerlingen.

MIT ontwikkelde een grafische programmeeromgeving om op een laagdrempelige manier zelf eenvoudige apps te ontwikkelen. Tijdens deze nascholing leer je hoe je jouw smartphone kan laten communiceren via Bluetooth met een Arduino microcontroller  om zo meetwaarden te visualiseren en actuatoren aan te sturen.

Als hardware gebruiken we een Arduino Leonardo (Brainbox AVR) en een HC06 BT module maar deze methode is ook toe te passen voor andere controllers. We gebruiken Appinventor en Thunkable om de apps te ontwikkelen.

Je bent nadien in staat om in de klas met leerlingen – geheel volgens de STEM didactiek van het onderzoekend leren – aan de slag te gaan om hen zelf apps te laten ontwikkelen waarmee fysische grootheden kunnen gemeten worden of waarmee actuatoren kunnen worden bestuurd met een zelfgemaakte app.

Thunkable is sinds kort geschikt om apps te ontwikkelen voor zowel IOS als Android, maar momenteel (juni 2018) is de communicatie via BT enkel nog maar mogelijk voor Android.

Zelf STEM APPS maken voor Android én IOS

Tablets en smartphones zijn enorm snel geïntegreerd in onze leefwereld en in die van onze leerlingen. Door leerlingen zelf apps te laten ontwikkelen die raakvlakken hebben met Wiskunde of Wetenschappen of éénder welk ander onderwerp kan zo de Technologie en Engineering component mooi mee geïntegreerd worden om tot een volwaardig STEAM-project te komen.

MIT ontwikkelde met Appinventor een grafische programmeeromgeving om op een laagdrempelige manier zelf eenvoudige apps te ontwikkelen. Thunkable (2018) is hiervan de langverwachte spin-off die nu geschikt is om apps voor zowel Android als IOS te maken.

We beginnen met de klassikale uitwerking van enkele éénvoudige apps, maar u gaat al snel zelf aan de slag om onder begeleiding een app te ontwikkelen op maat van uw leerlingen, graad en lesmateriaal. U kan steeds vertrekken vanuit uitgewerkte voorbeelden en krijgt professionele ondersteuning.

Burn-out bij jongeren

Ook jongeren vertonen meer en meer signalen van burn-out, blijkt uit recente studies. Sommigen zitten reeds op vrij jonge leeftijd in een echte burn-out. Door hun jonge leeftijd wordt deze diagnose vrijwel altijd miskend. Maar een beginnende of echte burn-out is dikwijls de verklaring voor angst, agressie, onaangepast gedrag of leerproblemen.

Het is van groot belang dat leerkrachten deze signalen tijdig herkennen, kunnen begeleiden of correct en tijdig doorverwijzen. Ook zijzelf staan meer en meer bloot aan zware werkbelasting, we besteden ook aandacht aan hun werkbelasting zodat er meer tijd beschikbaar komt voor de begeleiding van stress en burn-out bij hun leerlingen. De nadruk ligt tijdens deze cursus op preventie en een correcte werking van het brein.

Voorbereid aan de start. Richtlijnen voor je eerste dagen als nieuw directielid

Je hebt gesolliciteerd of bent gevraagd. Je komt uit het lerarenkorps of je komt niet uit het korps. Je komt uit het onderwijs of niet. Je wordt adjunct of directeur. Je hebt hoe dan ook één element gemeen: je staat voor een nieuwe uitdaging. Een klein overlevingspakket en een moment van reflectie in gezelschap van gelijkgezinden kan je bewuster en krachtiger aan de start brengen.

Taken en aansprakelijkheden van de hiërarchische lijn inzake preventie en bescherming op school

Wie is verantwoordelijk voor wat en wat is een school wettelijk verplicht?
Tijdens deze opleiding behandelen we 4 thema's.

Datagebruik: het lezen van belangrijke databronnen

Hoe lees ik de referentierapporten van de onderwijsinspectie en de databundels van Mijn onderwijs/dataloep? Hoe goed doen we het op onze school? Van data naar rijke informatie om het schoolbeleid te verbeteren.

Tools voor leraren in het s.o. - Een studiedag over werkvormen

Wat zijn methodes, werkvormen die écht werken? in welke omstandigheden werken ze, bij wie werken ze en hoe komt het dat ze werken? 

Deze studiedag geeft een visie mee naast praktische voorbeelden vanuit de klaspraktijk.  Daarbij is het merendeel van de sessies gericht op werkvormen voor leerlingen, maar er zijn ook sessies gericht op het leren van leraren.

Donderdag 27 september 2018 8:45-15:35 uur Stadscampus

8:45 Verwelkoming met koffie

9:15 Openingslezing door Prof. Jan T'Sas: Hoe leren we (echt)?

Nieuwe (interactieve) lesvormen met Powerpoint 2016 en Sway

Ben je op zoek naar manieren om ICT in je lessen te integreren, maar zonder allerhande losse apps en tools? Beschikt jouw school reeds over Office 365 en/of Powerpoint 2016?
Verlies minder tijd en haal meer uit de software die je al ter beschikking hebt. We tonen aan de hand van enkele lesscenario’s de (nieuwe) mogelijkheden en tools van Powerpoint 2016 en Sway in jouw les.

Mijn les 100% digitaal met Office 365, Microsoft Teams en OneNote

Beschikt jouw school reeds over Office 365? Heb je beschikking over 1-op-1 computers of laptops in jouw les? Ben je gemotiveerd om jouw lesmateriaal digitaal aan te brengen? Dan kan je vlot aan de slag gaan met Microsoft Teams en One Note.
Is jouw school nog niet zo “digitaal vooruitstrevend”? Geen paniek, want ook jij kan zeker iets opsteken tijdens deze bijscholing.
Er wordt aan de hand van enkele scenario’s duidelijk getoond hoe je succesvol Microsoft Teams en One Note kan gebruiken in je lessen.

 

Een gratis digitaal schoolplatform opzetten met Office 365, Microsoft Teams en OneNote

Office 365 biedt eindeloos veel mogelijkheden voor het onderwijs. Zo is het perfect mogelijk om een volledig (gratis) digitaal schoolplatform te ontwerpen waarin een brede waaier aan functionaliteiten standaard inbegrepen is. (bvb rapportering, evaluatie, communicatie…).
Mogelijk hebt u als directie, beleidsmedewerker of ICT-coördinator al een keuze gemaakt om met Office 365 te starten.
Tijdens deze dag krijgt u een concreet beeld van de mogelijkheden van Office 365 op school. Aan de hand van een aantal technische en beleidsmatige topics stellen we een eigen plan van aanpak op, waarmee iedere deelnemer in zijn/haar eigen school van start kan gaan.

Een iPad klas opzetten (beheer + praktische toepassingen)

Er worden (nieuwe) iPads geleverd op school, en wat nu?
In deze cursus wordt duidelijk gekeken hoe we in een school iPads efficiënt kunnen beheren, hoe software het best kan worden geïnstalleerd, hoe we iPads kunnen gebruiken binnen een les, hoe we de iPads het beste onderhouden. Ook andere topics zoals planning, problemen die opduiken, mogelijke valkuilen enz… komen allemaal aan bod.

Servers versus “the cloud”: wat is het meest ideale voor (basis)scholen?

Hebben scholen nog nood aan eigen servers met eigen onderhoud, licenties en hardware? Of zijn er betaalbare alternatieven in “the cloud”. In deze cursus worden de nodige antwoorden gegeven die de school een duidelijker beeld geven over het te volgen investeringsplan en hoe dat ze dat best aanpakken.

Snel en eenvoudig een webwinkel aanmaken (voor mini-onderneming of GIP)

Heel wat scholen geven opleidingen aan leerlingen die aansluiten bij de realiteit. Een webwinkel is zeker één van de zaken die naar boven komt wanneer leerlingen goederen/producten moeten verkopen in het kader van een verkoopproject of GIP. Meestal komt “een webwinkel” terecht bij de leerkracht die een mini-onderneming of GIP moet begeleiden. Een webwinkel opzetten vraagt echter een aantal vaardigheden om dit tot een goed einde te brengen. In deze cursus ziet u alles om een webwinkel succesvol tot stand te kunnen brengen.

Een tablet-/ smartphoneklas opzetten: configuratie, beheer en gebruik (Apple, Android en Surface)

Hoe kunnen we met tablets en smartphones aan de slag in onze lessen? Kan je een gemengde omgeving beheren? Welke infrastructuur hebben we nodig? Hoe brengen we de 21ste eeuw in onze scholen en lessen?

Efficiënt timemanagement bij ICT in scholen

Help! Ik ben een (beginnende) ICT-coördinator en ben verantwoordelijk voor de ICT in verschillende scholen die elk hun eigen systemen hebben!! Hoe begin ik aan deze complexe job, hoe kan ik mijn tijd het best indelen en ervoor zorgen dat ik het vele werk aankan? Wat kan mij helpen bij deze functie? Wat kan ik als ICT-coördinator verwachten?

Deep Freeze & Ninite Pro: een zuivere PC na iedere herstart en steeds up-to-date

Maar al te vaak moet een ICT-coördinator zich bezighouden met het herinstalleren van computers of met "brandjes blussen".

Imaging programma's zoals bijvoorbeeld Acronis, Clonezilla,enz.. zijn slechts een deel van de oplossing en vereisen steeds de tussenkomst van de ICT-coördinator.

En dan hebben we het nog niet gehad over de vrijwel dagelijkse updates van apps zoals Flash, Reader, Java, Chrome, Firefox etc...

DeepFreeze en Ninite Pro kunnen voor een ICT-coördinanor een meerwaarde vormen bij zijn dagdagelijkse werkzaamheden in PC-klassen (al dan niet op meerdere vestigingsplaatsen).

De nieuwe cloud versie van Ninite Pro

Ninite Pro is al jaren een zeer populaire tool voor het snel installeren & updaten van de typische gratis apps die we met zijn allen gebruiken op onze PC's. Vele gebruikers kennen de gratis versie maar in deze cursus gaan we in op het gebruik van de nieuwe cloudversie van Ninite Pro.

Deep Freeze Cloud: een zuivere PC na iedere herstart en steeds up-to-date

Maar al te vaak moet een ICT-coördinator zich bezighouden met het herinstalleren van computers of "brandjes blussen".

Imaging programma's zoals Acronis, Clonezilla etc... zijn slechts een deel van de oplossing en vereisen steeds de tussenkomst van de ICT-coördinator. En dan hebben we het nog niet gehad over de vrijwel dagelijkse updates van apps zoals Flash, Reader, Java, Chrome, Firefox…

Als je bovendien computers van meerdere vestigingen dient te beheren, dan is de cursus “Deep Freeze Cloud” zeker iets voor jou!

101 tips en trucs voor de technische ICT-coördinator

In deze sessie krijgt de deelnemer een groot aantal nuttige tips & trucs aangereikt m.b.t. Windows systeembeheer en is er tevens gelegenheid om ook met andere deelnemers bepaalde ideeën en werkmethodes uit te wisselen.

Hoe leer je een computer Nederlands?

Taaltechnologie is niet meer weg te denken uit de maatschappij. Van spellingcorrectors tot Google translate, van zoekmachines (Google) tot artificiële intelligentie die helpt het internet veiliger te maken door bijvoorbeeld haatberichten automatisch te detecteren (http://blog.textgain.com/). Taaltechnologie biedt een mooie uitbreiding op het STEM-onderwijs, omdat het informatica combineert met taalonderwijs. De workshop is een introductie in een taaltoepassing van een programmeertaal (Python). Voorkennis van programmeren is niet vereist, enkel de bereidheid om logischer te denken dan we meestal geneigd zijn te doen. We laten zien hoe je je leerlingen in de klas aan de slag kunt laten gaan met Python om een computer Nederlandse werkwoorden te laten vervoegen. Leerlingen leren daarbij hun kennis van het Nederlands heel erg precies te beschrijven en om te zetten in de logica eigen aan computeralgoritmes, en hoe dit beter lukt in teamverband. Het in elkaar puzzelen van dit vervoegprogrammaatje biedt ook verschillende extra uitdagingen voor de bollebozen. Aan de hand van een klein experimentje kunnen de leerlingen ten slotte ervaren dat het bouwen van zinnen met dezelfde programmeerlogica niet meer goed lukt en er meer kennis (van ondermeer taal en statistiek) nodig zal zijn – een uitdaging voor de toekomstige taaltechnologen onder ons.

Evaluatie van STEM, try and error and try again

De 21ste eeuw is een tijdperk van razendsnelle technologische evoluties waarin de mogelijkheden dagelijks blijven toenemen. Jongeren van vandaag moeten daardoor heel andere competenties hebben dan enkele decennia geleden.  Het 'traditionele' onderwijs is bijgevolg ook aan grote veranderingen toe. Er wordt aan de leerkrachten een andere manier van lesgeven, een andere didactische aanpak en ook een andere manier van evalueren gevraagd.

De proactieve cirkel als motor voor positieve relaties in de klas en op school

“No significant learning can occur without a significant relationship” - James Corner.

Hoe kunnen we preventief inzetten op verbondenheid met elkaar? Hoe zorgen we ervoor dat ook stille leerlingen een stem krijgen en kunnen worden gehoord door anderen? Hoe laten we een klas groeien naar een groep? Hoe kunnen we ervoor zorgen dat jongeren leren van elkaar? Hoe kunnen we gevoelige en moeilijkere thema’s bespreken in een veilig klimaat?

De proactieve cirkel is een waardevol instrument om te werken aan positieve relaties in de klas en op school.

De relatie tussen christendom en islam in de middeleeuwen

Islam en christendom kennen een lange geschiedenis. Als wereldgodsdiensten met vandaag ca. 4 miljard aanhangers en spelers in het geopolitieke spel, zijn ze ook brandend actueel.
Minder bekend is hun gedeelde geschiedenis.
In deze navorming geeft prof. Danny Praet een inkijk in de relaties tussen christendom en islam in middeleeuws Europa.

Hoe keek het middeleeuwse christendom naar de islam?
Hoe zag de islam het christendom?
Welke invloeden heeft de islam en met name de islamitische filosofie en theologie gehad op het christendom?
Hoe verhouden de theoretische discussies zich tot concrete religieuze tolerantie en intolerantie ?

Wij/zij voorbij – polarisering in het onderwijs

“Alle Koerden zijn terroristen!”
“Ik geef geen hand aan een vrouwelijke leerkracht.”
“Mijn zoon blijft thuis als er op school een imam komt spreken.”

Het wij/zij denken beschadigt. Het vreet aan de sociale stabiliteit van onze samenleving, onze steden en buurten. Maar ook in onze scholen steekt polarisatie meer en meer de kop op. Meningen worden steeds extremer en de ‘ander’ is niet langer een gesprekspartner maar een tegenstander, een vijand. Wat kan je als school hieraan doen?

Next-Lab-project, de wereld van de online labs

Next-Lab richt zich op het invoeren van onderzoeksgebaseerde wetenschapsopvoeding (IBSE) op scholen en vervolgt de missie van het project Go-Lab, waarbij innovatieve en interactieve onderwijsmethoden in de basis- en middelbare scholen worden bevorderd. Next-Lab biedt een gevarieerd portfolio van geavanceerde online leermiddelen in wetenschappelijke thema's, die honderden virtuele en wetenschappelijke laboratoria bevatten en onderzoeksapplicaties. Met behulp van Next-Lab komen studenten in aanraking met rijke en uitdagende leerervaringen, waarbij ze hun wetenschappelijke en technische kennis samenvoegen met sociale competenties. Zo krijgen de leerlingen meer inzicht en mogelijkheden om hun samenwerkings- en reflectievaardigheden van de 21e eeuw te ontplooien. 

Actief aan de slag met het thema voortplanting

Voor sommige leerkrachten is voortplanting het thema van het jaar, andere gaan er liever als een speer doorheen.

Constructief grenzen stellen

Naar collega's en ouders

Hoe kan je klantvriendelijk omgaan met ouders die zich verbaal agressief opstellen? En wat met een collega die almaar meer in je ‘mandje’ duwt? Mag je ook grenzen aangeven? Natuurlijk! Maar hoe dan?

Loon-en sociale wetgeving voor gesubsidieerde contractuele personeelsleden

Sectoraal overzicht

In het gesubsidieerd vrij onderwijs volgt een deel van het personeel de arbeidsreglementering van de privésector (meester-, vak- en dienstpersoneel, opvoeders in internaten, administratief bedienden e.a.). Specifieke loon- en arbeidsvoorwaarden worden vastgesteld in de paritaire comités 152 (arbeiders) en 225 (bedienden). Deze cursus geeft een up-to-date overzicht van de reglementering. Er wordt stilgestaan bij belangrijke sociaalrechtelijke ontwikkelingen met impact op de tewerkstelling in deze sectoren.  

Wet- en regelgeving over leerlingen

Het secundair onderwijs wordt ingrijpend hervormd. Elke school is in dat proces betrokken partij. Deze nieuwe en ingrijpende regelgeving is belangrijk voor scholen en Centra voor Leerlingenbegeleiding in het kader van de oriëntering van leerlingen binnen het secundair onderwijs.

Hoe goederenstroom en voorraadbeheer in jouw school optimaal beheren ?

Voel je je als TA of TAC mee verantwoordelijk voor het juiste gebruik van de financiële middelen van je school, maar ben je geen boekhouder? Kan je met budgettering beter je doelstellingen halen? Heb je nood aan een doeltreffend voorraadbeheer omdat bepaalde middelen lijken te ‘verdwijnen’? Hoe krijg je controle over de goederenstroom? Wat met werken ‘voor’ en ‘door’ derden?

Bemiddelen vanuit verbindende communicatie

De kracht van de ont-moeting
Kleine ergernissen eindigen nu te vaak bij een beroepscommissie of zelfs bij een arbeidsrechtbank. Een rechtszaak levert jammer genoeg nooit winnaars op. Bemiddeling daarentegen levert geen verliezers op. Hoe maak je zo’n win-winsituatie mogelijk?

De klassenraad gecoacht!

Als directeur of coördinator sleutelen aan de klassenraad

Klassenraden zijn een belangrijk instrument voor het sturen en opvolgen van zowel het individuele groeiproces van een leerling als van het dynamisch proces van een groep/klas. Vaak echter verlopen klassenraden inefficiënt met als gevolg dat er weinig of niets concreet uit resulteert.

Het is geen evidentie om binnen een beperkt tijdsbestek een klassenraad te begeleiden. Een bespreking houden over leerlingen waar leerkrachten met tevredenheid op terugkijken en waar leerlingen achteraf ook zinvolle feedback over ontvangen, is vaak een moeilijke oefening. Hoe kan je een klassenraad als een efficiënt werkinstrument gebruiken binnen een leerkrachtenteam en als klassenleerkracht? 

Functionerings- en evaluatiegesprekken

Welke directeur droomt niet van een goede verstandhouding met zijn personeel? Hoe heerlijk zou het zijn mocht de hele personeelsgroep eensgezind en blijgezind de gemeenschappelijke doelen kennen, de grenzen bewaken, de afspraken nakomen? Bieden functioneringsgesprekken en evaluatiegesprekken daartoe een meerwaarde of vragen ze vooral veel werk, dat bovendien weinig oplevert? Kortom, lust of last?

Functionerings- en evaluatiegesprekken

Welke directeur droomt niet van een goede verstandhouding met zijn personeel? Hoe heerlijk zou het zijn mocht de hele personeelsgroep eensgezind en blijgezind de gemeenschappelijke doelen kennen, de grenzen bewaken, de afspraken nakomen? Bieden functioneringsgesprekken en evaluatiegesprekken daartoe een meerwaarde of vragen ze vooral veel werk, dat bovendien weinig oplevert? Kortom, lust of last?

Omgaan met weerstand

Bij veranderingsprocessen in organisaties is er bijna altijd sprake van weerstand. Tijdens de opleiding ga je in op wat weerstand precies is (op organisatie-, groeps- en individueel niveau), redenen waarom mensen weerstand vertonen en hoe die weerstand wordt geuit.

Verkenning van het eigen leiderschapspotentieel

Wanneer je wil onderzoeken of een leidinggevende functie iets voor jou is!

Deze reeks van drie woensdagnamiddagen richt zich tot wie een leidinggevende functie in onderwijs overweegt. Het is geen leiderschapscursus op zich, daarvoor verwijzen we graag naar andere mogelijkheden in ons aanbod. Dit traject wil je wel graag op weg helpen om voor jezelf helder te krijgen wat dergelijke loopbaanwijziging voor jou betekent, wat een leidinggevende functie inhoudt en of je die uitdaging effectief wil aangaan.

Oplossingsgericht coachen van schoolteams

Veel scholen ervaren het oplossingsgerichte coachen als erg verfrissend vanwege de focus op een positieve toekomst in plaats van op een negatieve actuele toestand.

Aan de slag met het OK op school

Het OK (zie www.mijnschoolisok.be) geeft de contouren aan van de kwaliteitswerking op school. Hoe ga je hier concreet mee aan slag?

Onze school: ook een leergemeenschap voor leerkrachten!

Hoe kan je jouw school transformeren naar een uitdagende leeromgeving voor al jouw medewerkers?  Hoe word je – als kenniswerker – de architect van je eigen leertraject?
Droom je er ook van om wakker te worden in een school waarin een lerende cultuur de meest normale zaak is, ook voor medewerkers?
Hoe creëer je nu een uitdagende leeromgeving in jouw school waar krachtige methodieken ingezet worden in functie van effectieve professionalisering van jouw medewerkers?
Hoe installeer je als strategische schoolleider een lerende schoolcultuur?

Informeer je klas rond klimaatverandering

Hoe kan je je op een eenvoudige maar wetenschappelijke verantwoorde manier je klas informeren rond klimaatverandering?

Hoe omgaan met eigen stress en die van collega's

Stress-signalen, van een boze blik tot een zucht en een verkeerd woord, zijn vaker aanwezig dan we wellicht willen.
In deze workshop bekijken we samen de onderhoudende en uitlokkende factoren van stress. We kijken naar wat je in geval van stress kan betekenen voor leerlingen, leerkrachten, jezelf en de school.

Effectiever samenwerken vanuit inzicht in jezelf en de ander

‘Heelheid bereik je niet door een stuk van jezelf af te snijden, maar juist door de tegenstellingen in jezelf te integreren.’ C.G. Jung

“Hoe kan je de effectiviteit van je leerkrachtenteam versterken waarbij verschillen optimaal benut worden?”
“Het lijkt op het eerste zicht niet te klikken met mijn nieuwe collega, toch wil ik graag productief samenwerken. Wat kan ik zelf doen en wat kan ik hier uit leren?”
“Wat kan ik leren van mijn leerlingen?”

Om effectief contact te maken met anderen is het belangrijk eerst te begrijpen hoe jij de wereld waarneemt en vervolgens hoe anderen dat doen. Onze perceptie kan verschillen: we kunnen het oneens zijn en toch allebei gelijk hebben. Het kunnen herkennen, waarderen en benutten van de verschillen is van cruciaal belang voor het ontwikkelen van relaties die gebaseerd zijn op wederzijds respect en begrip in plaats van op oordelen.

Sleutels voor blijvend werkplezier! Draaglast en draagkracht in balans

Wie werkzaam is in onderwijs zorgt voortdurend voor anderen. Ook dat is je kracht. Maar het vraagt veel energie. Op deze dag bekijk hoe je ook voldoende voor jezelf kan blijven zorgen, hoe je zo jouw eigen energiebalans in evenwicht houdt en blijvend arbeidsvreugde ervaart.

Werken aan een cultuur van breed evalueren met het hele team

Hoe kan je zorgen dat evaluatie jongeren uitdaagt om hun grenzen te verleggen?
Hoe kan je het team zover krijgen dat ze stappen in breed kijken en evalueren?
Hoe zorg je voor een feedbackcultuur in plaats van een meetcultuur binnen evalueren?
Wat zegt onderzoek over wat werkt binnen evalueren in onderwijs?

Word 2016: Lijsten, etiketten, brieven en formulieren

In elke school bestaan bestanden met gegevens van leerlingen en personeel. Voor het aanmaken van specifieke lijsten of etiketten, dient dikwijls beroep te worden gedaan op ‘specialisten’.
In deze sessies leren we eigen gegevensbestanden aanmaken in Word en gegevensbestanden uit Excel , geëxporteerd vanuit leerlingenadministratie, of Access te gebruiken om gepersonaliseerde documenten aan te maken. We leren hierbij ook filter- en sorteermogelijkheden te gebruiken.
Tenslotte leren we ook vaak terugkerende invuldocumenten aan te maken, gebaseerd op invulvelden of keuzelijsten. Kortom, handige zaken voor vele administratieve toepassingen.

Beheer je schoolnetwerk met Windows 10, Office 365 en Azure

Het aantal computers op school zal nog toenemen. Of jouw school kiest voor een eigen computerpark of voor een “bring your own device” scenario. Om echter een veilige en betrouwbare digitale werkomgeving op te zetten, wens je als beheerder controle te kunnen uitoefenen over dit (groot) aantal toestellen.
Dit kunnen we bereiken in een serveromgeving of met “Cloud”-oplossingen.
Deze nascholing is geschikt voor al wie start met een bestaand computerpark zonder gebruik te maken van een server (“stand alone”-computerklas) en voor wie momenteel werkt met een serveromgeving en overweegt om over te gaan naar een cloud of hybride omgeving.

De zorgcoördinator, probleemoplosser of coach?

Ben jij als zorgcoördinator ook die pedagogische duizendpoot op school? Verwachten je collega’s dat je voor elk probleem een oplossing bedenkt? Of ga je samen op zoek naar uitzicht?
Ben je als directie, beleidsondersteuner of zorgcoördinator op zoek naar de juiste invulling van de taak van de zorgcoördinator?

Technisch en begrijpend lezen

Het is de ambitieuze bedoeling van deze nascholing om de deelnemers (nieuwe) inzichten te geven in de aanpak van het technisch en begrijpend lezen en te laten inzien dat het werken met doorgaande leerlijnen en een groeigerichte kijk op de vorderingen van de leerlingen nieuwe perspectieven biedt voor een onderwijs waar inclusie de regel wordt.

Lesgeven aan anderstaligen een heel jaar rond

In alle scholen stromen er anderstalige leerlingen in maar wat moet je nu precies doen? Waar plaats je deze leerlingen? Hoe bepaal je een goede beginsituatie? Wat doe je met leerlingen die nog nooit naar school zijn geweest? Hoe start je met andersgealfabetiseerden? Hoe zorg je voor een aansluiting bij de leerlingen in de reguliere klas? Hoe kan je communiceren met een kind die de taal niet begrijpt?... Er zijn ontzettend veel vragen die rijzen als er een anderstalige leerling je schoolpoort binnenwandelt: 'Hoe start je er nu precies mee?'

Jongeren op school ondersteunen bij een moeilijke scheiding van hun ouders

In onze veranderende samenleving zijn er steeds meer jongeren die te maken krijgen met de scheiding van hun ouders en/of het leven in een nieuw samengesteld gezin. Al deze fundamentele veranderingen in de gezinscontext vragen een groot aanpassingsvermogen van de jongere. Vaak wordt de jongere daarbovenop geconfronteerd met spanning en conflict tussen zijn of haar ouders. Ontegensprekelijk kan dit een weerslag hebben op hun schools functioneren.

Hoe omgaan met eigen stress en die van collega's (Gent)

Stress-signalen, van een boze blik tot een zucht en een verkeerd woord, zijn vaker aanwezig dan we wellicht willen.
In deze workshop bekijken we samen de onderhoudende en uitlokkende factoren van stress. We kijken naar wat je in geval van stress kan betekenen voor leerlingen, leerkrachten, jezelf en de school.

Timemanagement en persoonlijke organisatie - voor directie en ondersteunend personeel

Werken in het onderwijs betekent gegarandeerd dat je niet altijd op voorhand het verloop van je dag kan vastleggen. Dit is uiteraard zeer boeiend en zorgt voor de nodige afwisseling, anderzijds kan het eveneens het gevoel geven dat je niets doet van wat je wenst te doen...
Veel afwisseling en een continue stroom van input is niet enkel een kenmerk van het onderwijs, het is eigen aan onze huidige samenleving.

Eerste hulp bij toezicht voor secretariaatsmedewerkers (Gent)

De pedagogie van de refter, speelplaats en studie

Hoe doe je dat? Als secretariaatsmedewerker - misschien zonder de nodige pedagogische bagage of zonder de nodige ervaring met pubers en jongvolwassenen - op een positieve manier jouw pedagogische taken binnen de schooluren vervullen in constructieve samenwerking met directie en lesgevers?
In deze vorming leren wij je - zonder dat je het voordeel hebt van een persoonlijke klasrelatie, een proefwerk dat eraan komt of een nakend oudercontact - op een positieve manier te werken met de jongeren die aan jou worden toevertrouwd tijdens de speeltijd, de middagpauze, de studie-uren.
We geven tips en tricks en bieden je tal van handvaten aan om beslagen op het ijs te komen als je aan de schoolpoort of in de studiezaal wordt gezet.
Daarnaast leren we ook hoe je crisissen kan voorkomen of inperken en hoe je jongeren met individuele problemen kan verder helpen.

De impact van pensioenhervormingen in het onderwijs

Wie de actualiteit volgt, heeft ongetwijfeld de pensioenhervorming reeds jaren zien aankomen. Toch was ze voor velen nog onverwachts en voor sommigen wellicht zelfs ongelegen.

Wat is nu de impact van de pensioenhervormingen op de mogelijkheid tot de vervroegde oppensioenstelling en op de vaststelling van het bedrag  van het ambtenarenpensioen voor de personeelsleden in de onderwijssector?

Zijn er nog nieuwe hervormingen op komst?

De impact van pensioenhervormingen in het onderwijs (Gent)

Wie de actualiteit volgt, heeft ongetwijfeld de pensioenhervorming reeds jaren zien aankomen. Toch was ze voor velen nog onverwachts en voor sommigen wellicht zelfs ongelegen.

Wat is nu de impact van de pensioenhervormingen op de mogelijkheid tot de vervroegde oppensioenstelling en op de vaststelling van het bedrag  van het ambtenarenpensioen voor de personeelsleden in de onderwijssector?

Zijn er nog nieuwe hervormingen op komst?

Praten 'met’ in plaats van ‘over’ elkaar

Een positieve sfeer op het secretariaat en in de leraarskamer

Kan je op het schoolsecretariaat of in de leraarskamer soms ook een ei bakken op de spanning die in de lucht hangt? Wordt er soms meer ‘over’ dan ‘met’ elkaar gepraat? Vind je het soms gewoon moeilijk om je stem te laten horen tegenover collega’s? Ken je dat: stilte aan de vergadertafel maar wel een 'après-meeting' later op de parking, conflicten die onbesproken blijven onder het motto 'als je iets negeert, zal het ook wel weggaan' maar die daardoor escaleren, er stilletjes het jouwe van denken maar wel nalaten iets te zeggen omdat er toch niet geluisterd wordt? Of zou je je collega’s willen aanmanen om wat positiever te zijn en minder te roddelen maar vraag je je af hoe je dat moet doen?

Vluchtelingen op school en in de klas, meer dan trauma

Inleiding en interactieve workshop: hoe omgaan met getraumatiseerde cursisten-vluchtelingen/vluchtelingenkinderen

Vluchtelingen worden vaak herleid tot trauma. Trauma en kennis omtrent trauma is relevant, want vaak doet trauma zich voor op de werkvloer. Maar er is meer….

 

Masterclass. Vervolgtraject 3de jaar HRM-groeipad voor middenkaderleden. Groep A.

Deze opleiding richt zich enkel tot wie de eerste twee jaren HRM-groeipad voor middenkaderleden afrondde. Het vervolgtraject biedt verdere verdieping op thema’s die eerder aan bod kwamen en verruimt ook naar nieuwe thema’s.

De cursusprijs is inclusief alle maaltijden en het seminarie.

Masterclass. Vervolgtraject 3de jaar HRM-groeipad voor middenkaderleden. Groep B.

Deze opleiding richt zich enkel tot wie de eerste twee jaren HRM-groeipad voor middenkaderleden afrondde. Het vervolgtraject biedt verdere verdieping op thema’s die eerder aan bod kwamen en verruimt ook naar nieuwe thema’s.

De cursusprijs is inclusief alle maaltijden en het seminarie.

Arbeidsongevallen

Tijdens deze opleiding wordt toegelicht wat de werkgever geacht wordt te doen bij een arbeidsongeval.

Terbeschikkingstelling wegens ontstentenis van betrekking (beginners)

Wat gebeurt er met vastbenoemde personeelsleden bij een daling van het aantal leerlingen zodat je ze onmogelijk dezelfde titularisopdrachten kan terug geven bij het begin van het volgende schooljaar?

Terbeschikkingstelling wegens ontstentenis van betrekking (BuSO)

Wat gebeurt er met vastbenoemde personeelsleden bij een daling van het aantal leerlingen zodat u ze onmogelijk dezelfde titularisopdrachten kan terug geven bij het begin van het volgende schooljaar?

Terbeschikkingstelling wegens ontstentenis van betrekking (gevorderden)

Wat gebeurt er met vastbenoemde personeelsleden bij een daling van het aantal leerlingen zodat je ze onmogelijk dezelfde titularisopdrachten kan terug geven bij het begin van het volgende schooljaar?

Terbeschikkingstelling wegens ontstentenis van betrekking (gevorderden) (Gent)

Wat gebeurt er met vastbenoemde personeelsleden bij een daling van het aantal leerlingen zodat je ze onmogelijk dezelfde titularisopdrachten kan terug geven bij het begin van het volgende schooljaar?

Vaste benoemingen in het secundair onderwijs (gevorderden) (Leuven)

Aan welke voorwaarden moet voldaan zijn om vaste benoeming tegenstelbaar te laten verklaren?

Assertief communiceren, groeien in zelfzekerheid en expressiviteit

Voel je soms frustratie over de inefficiëntie van je communicatie of je handelen? Hoe zou het voelen om deuren in jezelf te openen waardoor je met zelfvertrouwen in het leven kan staan?

Genereer bewust meer persoonlijke energie op je werk

Heb jij wel eens een vol hoofd? Wil je praktische tips om meer energie te krijgen in je werk en ook privé? Wil je inzichten opdoen om een aantal zaken te ordenen?

Orde- en tuchtmaatregelen binnen een geïntegreerd zorgbeleid

Minder definitieve uitsluitingen, een haalbare kaart

Objectieve cijfers geven aan dat scholen steeds vaker tuchtmaatregelen toepassen. Tijdens deze vorming worden handvaten aangereikt om deze tendens om te buigen.

De wereld op jouw speelplaats. Hoe omgaan met de kleurrijke generatie Z-ers (Leuven)

De speelplaats van vandaag ziet er helemaal anders uit dan 20 jaar of zelfs 10 jaar geleden. Vaak gaan veranderingen zo snel dat we niet goed weten hoe we onze regels en begeleidingshouding daaraan moeten aanpassen. Of net niet aanpassen?
Heb je een nieuwe bril nodig om naar die nieuwe jongeren bij jou op school te kijken? Dan moet je in deze nascholing zijn!

Hoe als secretariaatsmedewerker leerlingen motiveren buiten klasverband? (Gent)

Als ondersteunend personeel zie je toe of het schoolreglement wordt nageleefd; je volgt leerlingen op die te laat komen en vaak sta je ook in voor de eerste opvang van gedemotiveerde leerlingen alvorens deze bij de leerlingbegeleiding terechtkomen.

Beleidsmatig werken aan welbevinden en burn-outpreventie

Voorwaarden voor duurzame prestaties

Vanaf 1 september 2014 geldt een nieuwe wet die een algemeen kader vaststelt voor de preventie van de psychosociale risico’s op het werk met een nieuwe taak voor de hiërarchische lijn namelijk het opsporen van  problemen van psychosociale aard verbonden aan het werk en waken over de tijdige behandeling ervan.

Duurzaam motiveren van medewerkers (Gent)

Hoe kan ik er als directie toe bijdragen dat leerkrachten hun motivatie behouden en minder gemotiveerde leerkrachten hun motivatie terugwinnen?  

De personeelsvergadering: unieke kans om betrokkenheid te creëren (Leuven)

“Een goede directie kan optreden als een buffer. Leerkrachten die meer autonomie krijgen, voelen zich beter. De rol van de directie blijkt cruciaal in hun welbevinden.” (socioloog Filip Van Droogenbroeck, DS 15-04-2016)

In deze cursus belichten we een aantal kansen voor de directeur om de personeelsvergadering als een uniek (maar toch niet het enige!) moment van betrokkenheid en empowerment aan te wenden.

Gedachten zijn krachten!

Leer jezelf en anderen constructieve denkgewoontes aan.

Je ‘bent’ niet je gedachten, je ‘hebt’ gedachten!

Informatiegestuurd (evidence informed) schoolbeleid

Welke plaats kan informatie spelen binnen de kwaliteitsontwikkeling op school- en klasniveau?

Het referentiekader onderwijskwaliteit dient als basis van de kwaliteitsontwikkeling binnen de school. Er zijn enorm veel raakvlakken tussen datagebruik en vele kwaliteitsverwachtingen binnen dit kader. Hoe kan datagebruik een hefboom worden voor de kwaliteit binnen de school?

Interne kwaliteitszorg (Gent)

Op welke manier kan een school op een aanvaardbare en realistische manier aandacht besteden aan kwaliteitszorg? (module van 2 dagen)

Klas- en schoolpraktijk onderzoeken: Wat wil je echt weten en wat levert het op?

Grootse praktijkonderzoeken die weinig positief effect hebben op de klas- of schoolpraktijk. Herkenbaar? Ontdek in deze vorming wanneer praktijkonderzoek wel echt iets oplevert.

 

Jouw school bouwen of verbouwen? (Gent)

Kennismaking met AGION en de subsidiëringsmogelijkheden

Investeren in scholenbouw heeft een belangrijk effect op motivatie en prestaties van leerlingen en leerkrachten. Een school bouwen of verbouwen is echter niet geregeld van vandaag op morgen. Als school moet je goed op de hoogte zijn van alle procedures en subsidiemogelijkheden.
Deze opleidingsdag wil je inzicht verschaffen in alle rechten en plichten als school wanneer je bouwt of verbouwt.

Burn-out preventie: gezonde veerkracht voor jezelf en je team (Gent)

'You can't stop the waves, but you can learn to surf' - Jon Kabat-Zinn

Stress is de ‘spice of life’, een gezonde dosis stress maakt ons veerkrachtiger en maakt het leven intenser. Toch ervaren we vaak chronische, toxische stress waardoor we minder goed functioneren met een mogelijke burn-out tot gevolg. We creëren grotendeels zelf onze werkelijkheid, door de grote of kleine beslissingen die we dagelijks nemen. Dus kunnen we er ook voor kiezen om bewust met stress en veerkracht om te gaan. Met enkele denkkaders als handvat leren we hoe we sommige stressbezorgers kunnen elimineren en wat we kunnen doen om onze veerkracht te verhogen. De opleiding is gebaseerd op recent wetenschappelijk onderzoek.

ATEX : ATmosphere EXplosible

Het begrip ATEX behelst alle situaties waar een kans bestaat op gas- en stofontploffingsgevaar. De afkorting ATEX is afkomstig van de Franse woorden ATmosphere EXplosible uit de Europese richtlijnen van explosieveiligheid. Bedrijven en organisaties die werken in explosiegevaarlijke omgevingen dienen maatregelen te nemen zodat werknemers op een veilige manier hun werkzaamheden kunnen uitvoeren. Hiervoor zijn ATEX normen of richtlijnen opgesteld.

Constructief grenzen stellen (specifiek voor leidinggevenden)

Hoe kan u klantvriendelijk omgaan met ouders die zich verbaal agressief opstellen? En wat met een collega die almaar meer in uw ‘mandje’ duwt? Mag u ook grenzen aangeven? Natuurlijk! Maar hoe dan?

Postgraduaat Socio-Emotionele Leerlingbegeleiding s.o. (groep 21: 2019-2021) - eerste jaar

Regelmatig merken we in onze scholen dat jongeren door socio-emotionele problemen gehinderd worden om volop te participeren in het leerproces. Daardoor komen leerlingen geregeld in het watervalsysteem terecht. Vanuit de pedagogische opdracht van de school en vanuit een zorgende bekommernis om de leerlingen willen vele scholen binnen de grenzen van hun mogelijkheden hun leerlingen ondersteuning bieden en hun leerkrachten in dit proces begeleiden. Geëngageerde leerkrachten nemen deze taak met veel inzet waar, maar stuiten dikwijls snel op hun grenzen omdat ze voor dit werk niet opgeleid zijn.

Doorheen deze opleiding lopen 3 leertrajecten die de rode draden vormen:

 

Leertraject Schoolbeleidsplan SEB

SBP (8 studiepunten)

Leertraject Handelings- en begeleidingsplan

HBP (10 studiepunten)

Persoonlijk Leertraject

PLT (12 studiepunten)

 

·   Schoolbeleidsplan SEB

 

 

·   Basiscursus SEB

·   Handelings- en begeleidingsplan

·   Gesprekstechnieken

·   Begeleidingsproces

·   Keuzemodules

 

·   Basiscursus communicatie: “horen, zien en zwijgen”

·   Groepsdynamica

·   Functioneren als leerlingbegeleider

·   Praktijkbegeleiding

 

 

 • Het leertraject Schoolbeleidsplan SEB (SBP) belicht de aanpak van socio-emotionele begeleiding binnen de eigen school en krijgt vooral vorm aan de hand van huiswerkopdrachten.
 • Het leertraject Handelings- en begeleidingsplan (HBP) wil dieper ingaan op het eigen begeleidingswerk van leerlingen met socio-emotionele problemen. Via zelfstudie, rollenspel en toepassingsopdrachten worden inzichten en vaardigheden met betrekking tot het concrete begeleidingswerk verworven.
 • Het Persoonlijk leertraject (PLT) beoogt vanuit de reflectie op de eigen positie in de groep, op werk- en opleidingservaringen en praktijkbegeleiding en op het eigen functioneren als leerlingbegeleider bij te dragen tot de realisatie van persoonlijke leerpunten. Daartoe hanteren we het logboek als instrument om de evolutie van het persoonlijk leertraject op te volgen en het trainingsmaatje als gesprekspartner en ondersteuner om de persoonlijke leerpunten te verwezenlijken.

 

Bemiddelen vanuit verbindende communicatie: Oefensessie

De kracht van de ont-moeting
Kleine ergernissen eindigen nu te vaak bij een beroepscommissie of zelfs bij een arbeidsrechtbank. Een rechtszaak levert jammer genoeg nooit winnaars op. Bemiddeling daarentegen levert geen verliezers op. Hoe maak je zo’n win-winsituatie mogelijk?

Postgraduaat leerzorg in het s.o.

De nood aan een brede en systematische opvang van jongeren met leerproblemen neemt in het secundair onderwijs toe.

De hoge verwachtingen van ouders, de makkelijke toegang tot uitgebreide diagnosticering van leer-, ontwikkelings- en gedragsstoornissen, het onderwijsbeleid dat de drop-out in het onderwijs wil beperken, scholen die de zorg voor leerlingen expliciet in hun missie opnemen... Dit zijn maar enkele van de factoren die deze nood verklaren.

Dit postgraduaat wil leerkrachten die als zorgcoördinatoren in hun school de leerzorg ondersteunen een systematische opleiding bieden.

Onder leerzorg verstaan we alle maatregelen en acties die ondernomen worden op leerling-, klas- en schoolniveau om zwakke leerders te ondersteunen in het leerproces. Onder zwakke leerders rekenen we leerlingen met leer-, ontwikkelings- en gedragsstoornissen, met leerachterstanden, met taalachterstanden, met studieproblemen of met GOK-indicatoren.