Zoek een nascholing

Aandacht voor talenten van kinderen

Ken je dat moment? Als een kind je met fonkelende ogen je iets laat zien, waar het met veel plezier hard aan gewerkt heeft... Als je kinderen ziet genieten van het ontdekken van nieuwe mogelijkheden... Deze momenten hebben iets bijzonders. Het raakt hen en het raakt jou. De betekenis van deze gebeurtenissen draagt echter verder dan dat ene moment. Het gaat om de kracht, de dynamiek die 'leren en ontwikkelen' heet, die hier aangesproken wordt. Talent!

Inzetten op talent betekent dat kinderen zich mogen ontwikkelen, weten wat ze waard zijn en dit ook kunnen inzetten in een gedeeld maatschappelijk verhaal!

Personeelsadministratie voor startende administratieve medewerkers in het basisonderwijs

Je krijgt de belangrijkste thema’s van de onderwijswetgeving aangereikt. Elke dag bevat een theoretisch stuk, waarbij het accent ook zal liggen op het interactief werken. Je krijgt de kans om concrete voorbeelden aan te brengen. Daarnaast zullen er oefeningen voorzien worden, waarin de geleerde theoretische kennis toegepast wordt.

Een oceaan vol plastic

Deze nascholing is uitgesteld van 26 januari naar 21 september 2022!

Plastic is een product dat moeilijk weg te denken is uit ons leven. De helft van het geproduceerde plastic is voor eenmalig gebruik en komt vaak in de natuur terecht met alle gevolgen.
Wil je zelf achtergrondkennis opdoen over plastic en jouw leerlingen vanuit jouw vak (biologie, chemie, fysica, aardrijkskunde, natuurwetenschappen, wiskunde) actief kennis laten opdoen, dan is dit Zeebad iets voor jou.

Economie zonder vakgrenzen: projectwerk en onderzoekend leren - NIEUWE DATUM

In de nieuwe eindtermen krijgt onderzoekend leren een prominente plaats toebedeeld. Maar hoe zet je een onderzoeksproject op poten dat over de vakmuren heen kijkt? Waar zitten de valkuilen? In deze nascholing maak je kennis met twee vakoverschrijdende praktijkvoorbeelden waarbij telkens een economisch vak actief betrokken is, en krijg je de ruimte om naar je eigen school, studierichting en vak te vertalen. Begrippen als projectwerk, multidisciplinair onderwijs en onderzoekend leren staan hier centraal, of anders gezegd: economie zonder vakgrenzen.

Hoogbegaafde leerlingen hebben jou nodig!

Vraag je je ook wel eens af wat hoogbegaafdheid betekent want het lijkt wel of iedereen er een eigen visie op heeft?

Heb jij een hoogbegaafde leerling in de klas en vraag je je soms af wat hiervoor te doen? Ben je benieuwd hoe het komt dat niet alle hoogbegaafde leerlingen schitterende resultaten behalen? Wil je weten wat hen kan belemmeren hun potentieel te benutten? Wil je graag tips om met hoogbegaafde en sterke leerlingen om te gaan in je klas en op je school?

Werken op hoogte

Deze nascholing werd uitgesteld van 17 februari 2022 naar 10 mei 2023

Volgens artikel 18 van het KB van 31/08/2005 betreffende het gebruik van arbeidsmiddelen voor tijdelijke werkzaamheden op hoogte, moet de werkgever ervoor zorgen dat zijn personeel voldoende is geschoold, zodat de veiligheid, gezondheid en het welzijn die verband houden met het werk zijn gegarandeerd. Deze opleiding is bedoeld om te voldoen aan de opleidingsvereisten.
Omdat in scholen hoofdzakelijk gebruik gemaakt wordt van ladders en rolstellingen beperken we ons tot gebruikers van deze twee soorten arbeidsmiddelen.

Microscopie in de klas

In een eerste plenair gedeelte krijgen jullie algemene informatie over het werken met een microscoop in de klas. In het tweede deel van de nascholing ga je zelf aan de slag met de microscoop.

Aan de slag met de nieuwe eindtermen univariate statistiek in de eerste en de tweede graad

Deze nascholing is uitgesteld van 4 mei 2022 naar 19 oktober 2022 op Campus Drie Eiken!

Sinds de nieuwe eindtermen wiskunde worden zowel in de eerste als in de tweede graad leerlingen uitgedaagd om, op basis van een zelf geformuleerde onderzoeksvraag, data van één grootheid te verzamelen, te analyseren en de resultaten te interpreteren. Hoe pak je dit als leraar best aan in de klas? Waar vind je authentieke data? Op welke manier kan je leerlingen activeren? Hoe kan je het inzicht van leerlingen bevorderen? Welke ICT-vaardigheden hebben leerlingen nodig om bevlogen met (univariate) statistiek aan de slag te kunnen gaan in de klas?  

Themadag: Zorg door en voor leerkrachten in het basisonderwijs

Besteed je graag ZORG aan de vorming van een hechte klasgroep en aan de verbinding tussen leerlingen?
Ben je beZORGd om het toenemend aantal kinderen dat met stress en/of trauma kampt?
ZORG je er graag voor dat je team zich verbonden voelt en vanuit een sterk klimaat van vertrouwen zich betrokken voelt en verantwoordelijkheid neemt?
Maak je je ZORGen over het feit dat storend gedrag lijkt toe te nemen, dat je veel tijd en energie steekt in het bijsturen hiervan en wil je graag positief gedrag bevorderen?
Stel je je de vraag hoe je ZORGvuldig omgaat met collega’s zodat je iedereen aan boord houdt?
Draag je ZORG voor leerlingen met ADHD, 'gevoelige antennetjes', nood aan uitdaging, faalangst… en wil je graag weten welke nieuwe/recente hulpmiddelen je kan inzetten om hen hierbij het best te ondersteunen?
Ben je op zoek naar hoe je brede basisZORG kan uitbouwen waarbij je handelingsgericht te werk gaat, het socio-emotionele leren versterkt en tools krijgt aangereikt om de reeds gebruikte zorg duidelijk in kaart te brengen?

Krijg je graag antwoorden op deze vragen? Dan ben je welkom op de themadag 'ZORG door en voor leerkrachten in het basisonderwijs' op donderdag 29 september 2022.

Postgraduaat Socio-Emotionele Leerlingenbegeleiding s.o. (groep 23 - 1e jaar)

Regelmatig merken we in onze scholen dat jongeren door socio-emotionele problemen gehinderd worden om volop te participeren in het leerproces. Daardoor komen leerlingen geregeld in het watervalsysteem terecht. Vanuit de pedagogische opdracht van de school en vanuit een zorgende bekommernis om de leerlingen willen vele scholen binnen de grenzen van hun mogelijkheden hun leerlingen ondersteuning bieden en hun leerkrachten in dit proces begeleiden. Geëngageerde leerkrachten nemen deze taak met veel inzet waar, maar stuiten dikwijls snel op hun grenzen omdat ze voor dit werk niet opgeleid zijn.

Doorheen deze opleiding lopen 3 leertrajecten die de rode draden vormen:

Leertraject Schoolbeleidsplan SEB

SBP (8 studiepunten)

Leertraject Handelings- en begeleidingsplan

HBP (10 studiepunten)

Persoonlijk Leertraject

PLT (12 studiepunten)

 • Schoolbeleidsplan SEB
 • Basiscursus SEB
 • Handelings- en begeleidingsplan
 • Gesprekstechnieken
 • Begeleidingsproces
 • Keuzemodules
 • Basiscursus communicatie: “horen, zien en zwijgen”
 • Groepsdynamica
 • Functioneren als leerlingenbegeleider
 • Praktijkbegeleiding
 • Het leertraject Schoolbeleidsplan SEB (SBP) belicht de aanpak van socio-emotionele begeleiding binnen de eigen school en krijgt vooral vorm aan de hand van huiswerkopdrachten.
 • Het leertraject Handelings- en begeleidingsplan (HBP) wil dieper ingaan op het eigen begeleidingswerk van leerlingen met socio-emotionele problemen. Via zelfstudie, rollenspel en toepassingsopdrachten worden inzichten en vaardigheden met betrekking tot het concrete begeleidingswerk verworven.
 • Het Persoonlijk leertraject (PLT) beoogt vanuit de reflectie op de eigen positie in de groep, op werk- en opleidingservaringen en praktijkbegeleiding en op het eigen functioneren als leerlingenbegeleider bij te dragen tot de realisatie van persoonlijke leerpunten. Daartoe hanteren we het logboek als instrument om de evolutie van het persoonlijk leertraject op te volgen en het trainingsmaatje als gesprekspartner en ondersteuner om de persoonlijke leerpunten te verwezenlijken.

De nieuwe eindtermen MVT vertaald naar de klaspraktijk

Ben je op zoek naar de concrete vertaling van de nieuwe eindtermen MVT naar je eigen lespraktijk dan is deze cursus iets voor jou.

Basisopleiding voor de beginnende vertrouwenspersoon

De vertrouwenspersoon speelt een belangrijke rol in de preventie en behandeling van psychosociale risico’s op het werk.
Vertrouwenspersonen zijn vooral van belang voor de ‘eerstelijnsinterventie’. Het KB van 10 april 2014 bespreekt uitgebreid de behandeling van psychosociale risico’s op het werk.

Deze opleiding beantwoordt aan de bepalingen van het Koninklijk Besluit van 10 april 2014 betreffende ‘de preventie van psychosociale risico’s op het werk’.
Deze nieuwe regelgeving vereist dat de werkgever ervoor zorgt dat de vertrouwenspersoon zijn opdrachten te allen tijde volledig en doeltreffend vervult (art. 59) en dat hij de nodige maatregelen treft opdat de vertrouwenspersoon beschikt over de vaardigheden en kennis die nodig zijn voor de uitoefening van zijn opdrachten (art. 60).

Hoewel de aanduiding van de vertrouwenspersoon niet verplicht is, wordt dit echter wel sterk aanbevolen, ook in onze scholen. Aangeduide vertrouwenspersonen worden hierbij dan wel verplicht een ‘aangepaste opleiding’ te volgen. De wetgeving legt geen uniforme opleiding op aan de vertrouwenspersonen, maar beoogt wel een aantal doelstellingen op het vlak van de vereiste vaardigheden en kennis.

Opleiding preventieadviseur basisvorming

De basis voor de inhoud van de opleiding is te vinden in de Codex – Boek II, titel 1, hoofdstuk IV, Art.II.1-20: de preventieadviseur bezit een voldoende kennis van enerzijds de welzijnswetgeving, anderzijds moet hij de nodige technische en wetenschappelijke kennis bezitten…
De regelgeving bepaalt niet hoe deze basiskennis verworven moet worden. Deze opleiding biedt een goede garantie om de voorschriften in praktijk om te zetten.

Supervisiemoment voor vertrouwenspersonen

Vanaf januari 2015 worden alle vertrouwenspersonen verplicht om jaarlijks een supervisiemoment te volgen die aansluit op de “basisopleiding van de beginnende Vertrouwenspersoon”. Het gaat om volledige dag.

Deze nascholing wordt erkend door toezicht op het Welzijn op het Werk als supervisiemoment.

Tijdens de nascholing worden praktische casussen, onder begeleiding van de lesgever, besproken. Er wordt ook ruimte gelaten voor het deel ‘supervisie’, hier is er de mogelijkheid bestaat om ervaringen vanuit het praktijkveld te bespreken.

Het KB van 10 april 2014 bespreekt uitgebreid de behandeling van psychosociale risico’s op het werk. Het wettelijk kader werd verruimd. De administratieve verplichtingen van de vertrouwenspersoon krijgen uitgebreid aandacht.

Een HRM-groeipad voor middenkaderleden

Tijdens het (driejarig) traject voor middenkaderleden vormt jouw unieke positie op school de rode draad. Je leidt maar wordt ook geleid, je bent heel gedreven en enthousiast maar merkt dat dat enthousiasme niet altijd gedeeld wordt, je bent collega of toch weer niet, ... Deze positie plaatst je voor uitdagingen die specifieke vaardigheden vragen. Gesprekstechnieken, verbindende communicatie, inspirerend coachen, omgaan met moeilijke collega's, aandacht voor jezelf, het is slechts een greep uit het rijke aanbod van deze opleiding.
Deze startmodule focust op je unieke positie, interactie, conflicthantering en gesprekstechnieken.

Voorbereid aan de start. Richtlijnen voor je eerste dagen als nieuw directielid

Je hebt gesolliciteerd of bent gevraagd. Je komt uit het lerarenkorps of je komt niet uit het korps. Je komt uit het onderwijs of niet. Je wordt adjunct of directeur. Je hebt hoe dan ook één element gemeen: je staat voor een nieuwe uitdaging. Een klein overlevingspakket en een moment van reflectie in gezelschap van gelijkgezinden kan je bewuster en krachtiger aan de start brengen.

De mentor als coach - Hoe je startende leraren doelgericht kan laten groeien

Als mentor kan je - samen met de directie en het voltallige lerarenkorps - actief bijdragen aan een warm onthaal van nieuwe leraren en hen begeleiden bij het stapsgewijs inwerken in hun nieuwe functie of omgeving.

Gedurende dit traject verkennen we op een activerende manier de invulling van het mentorschap en de coachende aanpak. Het inspirerend coachen van Jef Clement (1947-2018) vormt de rode draad. Door middel van concrete oefeningen ervaar je deze aanpak en kan jij je deze gaandeweg eigen maken. Daarnaast reiken we kaders aan om de aanvangsbegeleiding te organiseren en komen tal van praktijkvoorbeelden aan bod.

Lessen ontwerpen en doelen evalueren op basis van de taxonomie van Bloom met focus op technische en praktijkvakken

Als leraar ben je gericht op het leren van de leerling via de aangereikte eindtermen en leerplandoelen en ben je steeds op zoek naar manieren om dit leren te bevorderen in je onderwijspraktijk en correct te evalueren. Op basis van de taxonomie van Bloom zijn de eindtermen en leerplandoelen operationeel en evalueerbaar geformuleerd. Het is dus belangrijk de verschillende onderdelen van de taxonomie te leren kennen en de samenhang ertussen te begrijpen.

In deze cursus worden praktische voorbeelden en didactische tips aangereikt om op een kwaliteitsvolle en doordachte manier de taxonomie te integreren bij het ontwerpen en evalueren van de lessen technische en praktijkvakken.

De technisch adviseur als veelzijdig coach

Als TA(C) stuur je een specifieke groep van onderwijsprofessionals aan binnen je school. Tijdens dit vierdaags traject leer je hoe je dit op een coachende én doelgerichte manier kan aanpakken. Daarnaast focussen we op kwaliteitsvolle vakgroepwerking en leer je hoe je jouw team kan ondersteunen bij het uitwerken van projecten om zo leerplandoelstellingen te realiseren. Je rondt af met het ontdekken van mogelijkheden die verschillende leerplannen bieden, zowel inhoudelijk als naar evaluatie toe. Kortom, deze opleiding maakt je een sterke pedagogische ondersteuner van je team.

Personeelsadministratie voor beginners (bu)so

Als medewerker van een personeelssecretariaat ben je verantwoordelijk voor een correcte administratieve opvolging van een veelheid aan personeelsdossiers. Daarnaast sta je in voor een kwaliteitsvolle dienstverlening en kan men bij jou terecht voor informatie rond personeelsreglementering. Tijdens dit traject krijg je als beginnend medewerker van een personeelsdienst inzicht in de complexe wereld van de diverse personeelsdossiers, kan je aan de slag met de administratieve verwerking en controle van een opdrachtverdeling, kan je de terzake doende regelgeving raadplegen en interpreteren en kan je dit alles op een overzichtelijke manier praktisch uitvoeren en opvolgen.

De lesgevers bezorgen vanuit hun praktijkervaringen informatie en voorbeelden. Om eigen accenten te kunnen leggen voor de verschillende onderwijsnetten wordt lesdag twee opgesplitst, enerzijds voor cursisten vrij gesubsidieerd secundair onderwijs en anderzijds voor cursisten gemeenschapsonderwijs.

Arbeidsprestaties deeltijds of voltijds onderbreken: welk verlofstelsel beantwoordt het best aan bepaalde noden?

Personeelsleden komen regelmatig aankloppen bij jou als personeelsverantwoordelijke omdat ze de pauzeknop voor een tijdje (deels of volledig) wensen in te drukken om zo tijd vrij te maken voor zichzelf, hun kinderen, hun partner of gewoon voor iemand uit hun omgeving.

Tijdens deze sessie vergelijk je d­e verschillende vormen van verlofstelsels. Meer bepaald overloop je enerzijds de toetredingsvoorwaarden en de verschillende duurtijden van de verlofstelsels en anderzijds de aanvraagprocedures en de administratieve en financiële gevolgen.

Aan de hand van concrete cases zoek je uit wat het meest aangewezen is in bepaalde situaties.

Tevens krijg je tips en tricks mee om op een gebruiksvriendelijke manier het overzicht te bewaren in de veelheid van regeltjes.

Onderbreking van de arbeidsprestaties omwille van gezondheidsredenen

Welke mogelijkheden zijn er indien een personeelslid wegens gezondheidsproblemen niet meer voltijds kan werken of indien het personeelslid het reguliere werk niet meer aankan?

Dit is niet voor iedereen gelijk: de statutaire situatie (tijdelijk/vastbenoemd) en het feit of het personeelslid nog wel of niet meer beschikt over bezoldigde ziektedagen, bepalen mee de keuzemogelijkheden.

Tijdens de nascholing ga je in op de ziekteverlofregeling (opbouw en aanrekening van het aantal bezoldigde ziektedagen) én op de procedures die opgestart kunnen worden bij uitputting van dit contingent bezoldigde ziektedagen. Het is namelijk niet zo dat een personeelslid bij uitputting (van de ziektedagen) onverwijld vervroegd gepensioneerd wordt: re-integratie en/of aangepaste arbeidsprestaties zijn mogelijke alternatieven.

Stimuleer de executieve functies van jouw kleuters met je EF-bril op - live online nascholing

Amina denkt eerst goed na voor ze iets doet.
Karel kan zijn beurt afwachten tijdens een gezelschapsspel.
Ali kan zich zeer goed concentreren bij een kringactiviteit en jouw instructies onthouden.

Herkenbaar bij jouw kleuters? Fantastisch!
Nochtans zijn deze vaardigheden niet bij alle kleuters zo vanzelfsprekend.
Wanneer je als leerkracht echter je EF-bril opzet, kan je je steentje bijdragen om deze vaardigheden te stimuleren bij de kleuters. EF staat voor executieve functies. Het zijn de controlefuncties in je hersenen die je gedachten, emoties en gedrag sturen.

Loose Parts Play: vanuit het intuïtieve spel van kleuters met Loose Parts sterker inzetten op de ontwikkeling van kleuters

Spel met Loose Parts zie je regelmatig in kleuterklassen opduiken en biedt schitterende kansen om kleuters aan te zetten tot het ontwikkelen van 21e-eeuwse vaardigheden. Op sociale media zie je vaak mooie composities zoals mandala’s verschijnen, maar dat is maar een heel klein onderdeeltje van Loose Parts Play. Wat is Loose Parts Play precies? Welke materialen kun je hiervoor gebruiken? Hoe maak je het leren van kleuters zichtbaar? En hoe start je dit op in je eigen klaspraktijk?

Groeigericht breed evalueren en rapporteren in het lager onderwijs: concreet, haalbaar en praktisch

Aan een brede en groeigerichte rapportering gaat een kwaliteitsvolle evaluatie vooraf. Op een haalbare en visuele manier gaan we aan de slag om zowel klassikaal als individueel de groei in vaardigheden en attitudes in kaart te brengen. De growth mindset en eigenaarschap staan hierbij centraal. Weinig planlast en vooral activiteiten met effect op de klasvloer. De individuele groeikaarten zijn meteen ook bruikbaar als rapportering.

Beelddenkers en (leren) lezen: hoe doen ze dat?

Beelddenkers denken in beelden en gebeurtenissen, niet in woorden en begrippen. Hun brein werkt gewoon anders. Geen stoornis, maar anders. Daardoor geraken ze vaak achterop, onder andere met leesvaardigheid.
Je ziet dat ze het eigenlijk zouden kunnen maar toch lukt het niet. Ze gaan radend lezen, slaan woordjes over, lezen iets anders dan wat er staat en halen hun tempo niet.
Het ene moment zijn ze super gefocust, het andere ontzettend afgeleid.
Dit werkt dan ook weer leermoeheid, weerstand tegen oefenen, faalangst, concentratieproblemen en onderpresteren in de hand.

Hoe kunnen we dat anders aanpakken en de sterkte van hun visuele intelligentie inzetten om ze graag en vlotter te leren lezen? Dit kan wel eens een echte eye-opener voor jou zijn.

Sterk onderwijs maak je samen, over organisatie van zorg en co-teaching in het BaO

Co-teaching werkt! Maar hoe begin je eraan? En waarom zou je afstappen van 'niveaugroepjes uit de klas halen' en meer geïntegreerd werken?

Help, mijn hoofd ontploft! Over hoe de wereld binnenkomt bij kinderen met ASS

Het ene moment lijkt hij doof, het andere moment stoort het hem als iemand anders fluistert. Hoe zit dat?

Zinvol inzetten van spelmateriaal bij taalstoornissen en schoolrijpheid bij kleuters

Tijdens deze nascholing maak je kennis met het ruime aanbod spelmateriaal van ‘De Speelbode’ om kinderen te stimuleren op vlak van taal en schoolrijpheid. Er wordt materiaal voorgesteld om woordenschat en zinsbouw, rekenbegrippen of auditieve voorwaarden op speelse wijze in te oefenen… Je krijgt een aanzet waardoor je nadien ook zelf aan de slag kan met eigen spelmateriaal.

Rekenmoeilijkheden in het eerste leerjaar herkennen, begrijpen en opvangen

Kleuters die naar het 1ste leerjaar gaan, zijn ervan overtuigd dat ze zullen leren lezen, schrijven en ook rekenen. Leerkrachten weten dat dat niet voor alle kinderen evident is…

In deze nascholing bekijken we waarom sommige kinderen het tellen, het aanvankelijke getalbegrip, de eerste rekenopdrachten niet onder de knie krijgen en hoe je voor hen een wezenlijk verschil kan maken. Je vertrekt vanuit de observatie en een ondersteunend denkkader om te komen tot concrete, speelse inoefensuggesties.

Rekenmoeilijkheden in het tweede leerjaar herkennen, begrijpen en opvangen

Je weet dat de 2de klas op rekengebied best pittig is. De vier hoofdbewerkingen worden aangebracht. De kinderen moeten grip krijgen op ons getalsysteem en de eerste procedures passeren de revue. Dat gaat niet altijd goed. Je kent wellicht kinderen die al met een rekenachterstand aan de 2de klas beginnen. En je kreeg wellicht te maken met kinderen die de cijfers binnen de getallen hardnekkig blijven omwisselen, of die de overbrugging niet onder de knie krijgen, of voor wie de automatisatie van de maaltafels maar niet wil lukken.

In deze nascholing komen deze, en nog veel andere moeilijkheden, aan bod. Wat maakt dat sommige kinderen deze vaardigheden niet beheerst krijgen en – vooral – wat kan je als leerkracht of binnen de zorg doen om hen te helpen!

Rekenmoeilijkheden in het derde leerjaar herkennen, begrijpen en opvangen

In het derde leerjaar automatiseren de kinderen de basisvaardigheden van rekenen en passen ze deze toe in complexe procedures. Het cijferend rekenen, het omgaan met grote delingen en vermenigvuldigingen, het handig rekenen… geen sinecure, zeker niet voor rekenzwakke kinderen.

In deze nascholing bekijk je wat er kan mislopen, waar de moeilijkheden vandaan komen en vooral hoe jij de kinderen als leerkracht of vanuit een zorgcontext optimaal kan ondersteunen.

Jouw leerlingen motiveren? Ja, dat kan jij!

Motivatie (of het gebrek eraan) beïnvloedt heel vaak de prestaties van jouw leerlingen in de klas. Als leerkracht kan jij voor de leerlingen echt het verschil maken, ook op het gebied van motivatie. Jouw leerkrachtstijl, jouw eigen mindset, jouw kennis over motivatietheorieën en jouw kennis over de werking van de hersenen kunnen de motivatie van jouw leerlingen positief beïnvloeden.

Vind de sleutel tot je leerling: contact maken met kinderen, hoe doe je dat?

Het aantal zorgvragen van kinderen in de basisschool neemt een hoge vlucht. Een goed gesprek aangaan met de leerlingen is daarbij een belangrijke eerste stap. Professioneel met kinderen in dialoog gaan is echter voor veel leerkrachten geen evidentie.  Je voelt frustraties omdat je merkt dat je leerling worstelt met verdriet, angst of problemen terwijl je botst op een muur waar je moeilijk doorheen kan.  In een gesprek kunnen gevoelige onderwerpen worden aangesneden en wat doe je daar dan mee? Wat zijn de wettelijke plichten als gesprekspartner maar welke rechten hebben jouw leerlingen? Hoe zorg je ervoor dat een leerling zich begrepen voelt? En welke woorden laat je dan klinken? Welke technieken kunnen je hierbij helpen?

De kracht van positief denken én voelen. Leer hoe je hoofd met hart (opnieuw) verbindt

Hartcoherentie, waarbij het inzetten van positieve gedachten je innerlijke gevoelswereld opnieuw in rust brengt, is een heilzame techniek die ook bij jongere kinderen goed inzetbaar is. Aan de hand van talrijke technieken leer je hoe je leerlingen van de lagere school eigen baas maakt van hoofd én hart.  Hapklaar werkmateriaal kan instant ingezet worden binnen jouw eigen klaspraktijk.

 

Het gedrag van kinderen bekeken door een nieuwe bril. Zelfsturing als doelstelling

Deze nascholing werd eerder aangeboden onder de titel 'Omgaan met jonge kinderen met moeilijk gedrag: basiscursus'.

Verwachten dat kinderen interesse hebben in leren en rustig deelnemen aan het klasgebeuren lijkt soms hoog gegrepen. Toch is dit haalbaar als we binnen onze schoolpraktijk andere accenten leggen.
In deze nascholing analyseren we wat de bouwstenen zijn om tot zelfsturing te komen.

Met een goede zorgvraag naar het MDO

Nog te vaak blijft een MDO bij het vaststellen en beschrijven van het probleem of wat de leerkracht als probleem ervaart (overzicht). Nog te weinig zetten we de stap naar inzicht: 'wat betekent het voor dit kind', om uiteindelijk te komen tot de juiste werkpunten en interventies (uitzicht).
Geïntegreerde zorg betekent dat alle leraren betrokken zijn in de zorgverlening aan leerlingen en deze begeleiding integreren in hun onderwijskundige en pedagogische aanpak. De rol van de leraar in het verlenen van zorg komt dus veel meer centraal te staan. (Jacobs & Struyf, 2010).

Met deze vorming 'Met een goede zorgvraag naar het MDO' verkennen we de mogelijkheden om het MDO voor te bereiden, zorgvragen te formuleren en tot werkpunten en interventies te komen. We reflecteren over ons eigen handelen om van daaruit op het MDO samen tot afspraken te komen en een stap vooruit te zetten in de begeleiding van kinderen.

De zorgcoördinator, probleemoplosser of coach?

Ben jij als zorgcoördinator ook die pedagogische duizendpoot op school? Verwachten je collega’s dat je voor elk probleem een oplossing bedenkt? Of ga je samen op zoek naar uitzicht?
Ben je als directie, beleidsondersteuner of zorgcoördinator op zoek naar de juiste invulling van de taak van de zorgcoördinator?

LEGO® als innovatief leermiddel in de klas

Geef op een nieuwe manier les in STEAM en inspireer de klas door gebruik te maken van LEGO. Lego Education is een intuïtief, inclusief en zeer aanpasbaar hands-on leersysteem: leren door te doen. Het stoomt leerlingen klaar voor de toekomst met 21e eeuwse vaardigheden en laat hen uitgroeien tot zelfverzekerde individuen. Deze nascholing vindt plaats in basisschool ‘De STEMpel’ in Brugge.

Werken aan kwaliteit via onderwijsinnovatie (schoolbezoek)

Innovatief onderwijs is eigenlijk voortdurend nadenken over waar je mee bezig bent en durven veranderen wat beter kan. In onze school (Innovatieve basisschool ‘De STEMpel’ in Brugge) zetten we volop in op het ontwikkelen van (21e eeuwse) vaardigheden die in de toekomst nog belangrijker zullen worden. We maken hierbij gebruik van een waaier aan technieken zoals outdoor education, ICT en media, onderzoekend leren, talentenwerking, … Op die manier proberen we onze onderwijskwaliteit voortdurend bij te sturen.

Via blended onderwijs inzetten op flexibiliteit: een absolute meerwaarde in het lager onderwijs!

Face to face lessen combineren met zelfstandige digitale activiteiten heeft veel voordelen. Je kunt de betrokkenheid en het zelfgestuurd leren van je leerlingen verhogen, de leerwinst van elke leerling in kaart brengen en op maat werken van elk kind. Bovendien kan je de tijd die je bespaart investeren in extra zorg. Ontdek de vele mogelijkheden van Chromebooks, computers, tablets en digitale borden om leerlingen vanaf het 2de leerjaar beter te ondersteunen in hun leerproces.

Elke dag aan de slag met Google Chromebooks en Classroom in jouw klas

Met Google Chromebooks en Google Classroom organiseer je een digitale klas voor je leerlingen waarin je op een gestructureerde manier bv. testen, taken en info kunt klaarzetten. Je kunt bovendien continu alle vorderingen opvolgen, snel feedback geven en automatische scores toekennen. Je maakt jouw leerlingen sterker in het zelfstandig en zelfsturend leren, in samenwerken, in digitaal leren enzovoort. Bijkomend kun je de digitale middelen gebruiken om je klasmanagement te versterken en doelgerichter te differentiëren.

Digitale tools in de kleuterklas: ideaal om een speel-leeromgeving te creëren!

De kleuterklas vormt één grote speel-leeromgeving voor kleuters. Digitale tools passen dus perfect in jouw klas. Je ervaart hoe je digitale tools eenvoudig kan inzetten in elke thematische hoek. Je ontdekt hoe je vanaf de instapklas kan werken aan de digitale geletterdheid van kleuters. Dankzij een leerlijn kan je gaandeweg hun competenties uitbreiden. Dit motiveert hen enorm! Bovendien vormt het integreren van digitale tools een mooie brug naar het stimuleren van taalvaardigheid, denkvaardigheden en creativiteit. En natuurlijk sla je zelf aan het ontwerpen zodat je met concreet materiaal naar huis gaat: dit kan je daags nadien meteen uittesten in jouw klas.

Digitale oefeningen? Die maak je gewoon zelf

Deze nascholing werd eerder aangeboden onder de titel 'Aan de slag met (zelfgemaakte) interactieve oefeningen (beginners)'.

Benieuwd hoe je in jouw klas kan inzetten met (zelfgemaakte) interactieve oefeningen? Aan de hand van voorbeelden krijg je handvaten aangereikt om in jouw klas aan de slag te gaan. Na deze hands-on sessie hebben programma’s zoals BookWidgets en LearningApps geen geheimen meer voor jou. Je kan bovendien jouw oefeningen op verschillende manieren delen met jouw leerlingen, zoals via QR-codes. Je gaat meteen mee aan de slag: ervaren door het zelf te doen staat centraal.

Ouders en school werken samen aan schoolsucces

Samenwerken met ouders is essentieel om de schoolloopbaan van leerlingen succesvol te maken. Ouders zijn dus onmisbare partners. Hoe maken we dat partnerschap krachtig, wetende dat de betrokkenheid van ouders thuis een veel grotere impact heeft op de leerkransen van kinderen dan eerder gedacht? Verwacht je aan materialentips, uitwisselingskansen en reflectieopdrachten.

Samen met alle ouders werken aan (voor)leesplezier

Samenwerken met ouders is essentieel om de schoolloopbaan van leerlingen succesvol te maken. We gaan dieper in op hoe je samen met ouders het leesplezier van je leerlingen vergroot. Samen heb je meer effect op hun taal- en leesontwikkeling. Verwacht je aan materialentips, praktijkvoorbeelden uit scholen, uitwisselingskansen en reflectieopdrachten.

Met ‘Lees eerst de vraag!’ is de kous niet af

'Ze lezen de vraag niet!' Herken je deze bijna wanhoopskreet, die leraren vanuit een flinke dosis frustratie of ergernis slaken bij/na het corrigeren van taken of toetsen van hun leerlingen? De vraag die zich opdringt is: gaat het enkel over lezen? Of kunnen we dit gegeven vanuit een bredere focus benaderen? In deze nascholing verkennen we deze thematiek vanuit een visie op leren.

'Ik kan dat niet!' Omgaan met faalangst en zwakke schoolrijpheid - live online nascholing

De overgang van de kleuterklas naar de basisschool is een belangrijk kantelmoment en nog steeds een grote stap. Veel kinderen zijn op 6 jaar nog niet schoolrijp en proberen te "ontwijken".
Tijdens deze nascholing geven we tips, adviezen én antwoorden. We ervaren ‘faalangst’, passen oefeningen aan i.f.v. schoolrijpheid en faalangst. Verder bespreken we kort verschillende moeilijkheden en gaan in op vragen uit de groep.

Ik kan het niet zo fijn! Over fijnmotoriek, motorische precisie, visuomotoriek, coördinatie, schrijfmotoriek en faalangst - live online nascholing

Fijnmotoriek is een ruim en complex begrip. Als we zeggen dat kinderen moeilijkheden hebben met fijnmotoriek, moeten we duidelijk weten wat er nu juist aan de hand is. Een zwakke fijnmotoriek heeft een grote invloed op het schools functioneren en er kunnen dan moeilijkheden ontstaan bij schrijven, rekenen, tekenen, inkleuren en knutselen. Zowel in de kleuterklas als in de lagere school neemt fijnmotoriek een belangrijke plaats in en als kinderen hier problemen mee hebben, zien we soms ontwijkingsgedrag en faalangst ontstaan. Op deze manier kunnen kinderen in een vicieuze cirkel terecht komen: 'ik kan dat niet, ik doe dat niet, ik leer niet bij...'

Doorheen de ganse dag gaan we met z'n allen een vijftigtal fijnmotorische oefeningen en coördinatieoefeningen doen en gaan we ons bezinnen over wat we vragen aan onze kinderen, wat we hen aanbieden en hoe we het verschil kunnen maken voor kinderen en hun systeem. Het verschil tussen falen en lukken, tussen weigeren en willen deelnemen, tussen chaos en structuur, tussen overactiviteit en stilzitten, tussen schoolse moeilijkheden en plezier beleven aan het leren.

Actief burgerschap: bindmiddel voor je school, springplank voor je leerlingen

Wat is actief burgerschap en hoe ga je ermee om op school en in je klas? Een prangende vraag bij veel mensen in het onderwijs met vaak nog te weinig antwoorden, zeker in onze veranderende maatschappij en alsmaar meer polariserende tijden. Tijdens deze nascholing maak je kennis met wat actief burgerschap juist is, welke leerdoelen hieraan gekoppeld zijn en hoe je ermee aan de slag kan op je eigen school en in de klas.

Begeleiding van hoogsensitieve kinderen in het lager onderwijs

Het is belangrijk dat kinderen, leerkrachten en ouders de kracht van hoogsensitiviteit leren inzien. Met deze karaktereigenschap leren omgaan maakt je weerbaar en veerkrachtig en laat je talenten tot uiting komen. Dit voorkomt dat kinderen uitvallen door overbelasting. Leerkrachten kunnen kinderen op weg zetten zowel in hun socio-emotionele vaardigheden als in hun leervaardigheden. De specifieke noden van het hoogsensitieve kind (HSK) brengen we tijdens deze nascholing in kaart.

Afspraken maken met peuter en kleuter

Hoe kan je als kleuterleider, begeleider peuter en kleuter grenzen aanleren? Vaak zijn kleuters mondig, of anderstalig, nog niet groepsbewust, anders opgevoed...
Toch zijn ze allen voldoende talig: geen woorden, maar de universele taal van je lichaam.

Groeien in executieve functies. Hoe? Zo! Het versterken van de executieve functies in de lagere school

Ben je benieuwd naar hoe je jouw leerlingen kan ondersteunen zodat ze niet zomaar impulsief het antwoord doorheen de klas roepen, zodat ze de instructie onthouden, zodat ze zich kunnen aanpassen als de instructie verandert? Met andere woorden hoe kan je de executieve functies van jouw leerlingen versterken en wat kan je op welke leeftijd verwachten? 

 

iSTEM evaluatie-instrument voor STEM-projecten

STEM-projecten evalueren is voor iedereen moeilijk. Wat moet je evalueren? Hoe moet je evalueren? Hoe hou je de werklast onder controle? Hoe rapporteer je?

Genderwijsheid: bewust genderstereotypen doorbreken in de praktijk

Of jouw leerlingen graag naar je klas/school komen en welke kansen ze daar al dan niet grijpen, heeft meer te maken met gender en diversiteit dan je zou denken. Het zijn allebei thema’s die veelvuldig in de actualiteit komen, denk aan #metoo, #transgender of #blacklivesmatter. Scholen krijgen er voortdurend mee te maken en willen er wel mee aan de slag maar het ontbreekt hen soms aan expertise en vooral aan praktische tools. Daar komt nu verandering in. Je krijgt concrete oefeningen en tips die je onmiddellijk laagdrempelig kunt inzetten.

Speelplaatsmanagement - De speelplaats als sociale oefenplek

In onze scholen gaat terecht veel aandacht naar wat er in de klas gebeurt: leren en onderwijzen zijn immers onze kernthema's. De speelplaats blijft daarbij nog vaak buiten het vizier. En toch kan de 'speeltijd' kwaliteitsvolle 'leer- en oefentijd' zijn!

Taal zit in een klein hoekje. Hoe kan je op een speelse manier aan taalstimulering doen in alle hoeken?

Taal verwerf je het makkelijkst wanneer deze geïntegreerd wordt aangeboden. Nochtans komt taal vaak te weinig aan bod in het hoekenspel van kleuters of beperkt zich tot de hoeken die zich specifiek richten op taal. In deze nascholing gaan we samen op zoek naar manieren om via kleine ingrepen en passende activiteiten taal op een speelse manier in alle hoeken/lesactiviteiten te krijgen. Er is aandacht voor de jongste en de oudste kleuters en ook voor de leerlingen van de eerste graad uit het lager onderwijs.

De talentenbril waardoor kleuters gaan groeien

Steeds weer proberen we kleuters te doen groeien opdat ze zo sterk mogelijk die ‘echte school’ aanvatten. We stomen ze klaar om voldoende taal- en rekenvaardig te zijn, geven ze al wat inzichten mee op vlak van wetenschap, techniek, mens en maatschappij, maken ze voldoende muzisch en motorisch vaardig. We voelen snel aan welke kleuter talent heeft en welke niet. Of is het niet zo ‘simpel’? Wat als we talent nu eens breder bekijken en vertrekken vanuit de overtuiging dat élk kind talent heeft? Wat verandert er dan in onze blik en in onze klaspraktijk?

Creativiteit kan je leren en evalueren

Muzische vorming wordt in ons onderwijs vaak een beetje stiefmoederlijk behandeld. Terwijl het een cruciale rol kan spelen in de ontwikkeling van elk kind. We bieden je een eenvoudige en bruikbare methode aan die je helpt om alle aspecten van muzische vorming te gebruiken en in te zetten in een creatieve les. Je krijgt heel wat tips zodat talenten en creativiteit nog meer kunnen opborrelen in je klas. Verder ontdek je hoe je eenvoudig en sneller kan evalueren.

(V)aardig in gesprek met leerling en ouders in het BaO

Vanuit het begeleidingsgebeuren binnen de school vinden we dat het ons al aardig lukt om in gesprek te gaan met leerlingen en ouders. Toch vertrekken we hierbij eerder vanuit ons referentiekader en onze perceptie van de realiteit. Hierdoor gaan we makkelijk voorbij aan de beleving van de leerling en de ouders en slagen we er onvoldoende in om “hun spoor” te beluisteren en te volgen.

Vaardig in gesprek gaan betekent dat we begeleidings- en gespreksvaardigheden eigen maken om beter aan te sluiten op het spoor van de leerling en de ouders en van daaruit de begeleiding optimaler vorm geven en groei mogelijk maken.

Socio-emotionele begeleiding in het basisonderwijs: basiscursus

Als leerkracht, zorgcoördinator of zorgleerkracht merkt u regelmatig dat socio-emotionele problemen, eventueel gekoppeld aan leerproblemen, uw leerlingen in hun leren hinderen. Deze nascholing wil uw vaardigheid om leerlingen socio-emotioneel te begeleiden, aanscherpen. Hij biedt bruikbare achtergrondinformatie en brengt de basiselementen aan die een rol spelen binnen het begeleidingsproces. Omdat het de bedoeling is de gegeven achtergrond zo concreet mogelijk te vertalen naar de eigen schoolsituatie, vragen wij aan de deelnemers een grote bereidheid om eigen ervaringen in te brengen als werkmateriaal.

Ontwerp zelf effectieve kennisclips, instructiefilms en animatievideo’s

Deze nascholing werd eerder georganiseerd onder de titel Effectieve kennisclips, instructiefilms en animatievideo’s.

Video’s bieden heel wat mogelijkheden voor jouw onderwijspraktijk. Je kan ze bijvoorbeeld inzetten als kennisclip of instructiefilm, voorafgaand aan (flipping the classroom) of tijdens jouw les. Video’s zijn bruikbaar bij herhaling, kunnen dienen als onderdeel tijdens (individueel) zelfstandig werk enzovoort. Naast het gebruik van bestaande video’s kan je er zelf ontwerpen op maat van de leerdoelen en jouw specifieke doelgroep.

Word ICT-coach en ondersteun jouw collega’s bij hun ICT-uitdagingen (BaO)

Ben jij het aanspreekpunt of geef jij het zetje in de rug wanneer collega’s willen experimenteren met educatieve technologie? Krijg jij vragen van collega’s om hen uit de nood te helpen wanneer ze vastlopen bij het gebruiken van ICT/educatieve technologie in hun les? Wil je hen ondersteunen maar weet je niet goed hoe je coachen kan combineren met het werk niet overnemen of jezelf onnodig maken?

Dit traject combineert inhoudelijke input met coachende skills, ideaal als je jouw collega’s pedagogisch-didactisch wil coachen bij het integreren van ICT/educatieve technologie in hun klas en zelf je horizon wil verbreden.

Word ICT-coach en ondersteun jouw collega’s bij hun ICT-uitdagingen (s.o./v.o.)

Ben jij het aanspreekpunt of zorg jij voor het figuurlijke zetje in de rug wanneer collega’s willen experimenteren met educatieve technologie? Krijg jij vragen van collega’s om hen uit de nood te helpen wanneer ze vastlopen bij het gebruiken van ICT/educatieve technologie in hun les? Wil je hen ondersteunen maar weet je niet goed hoe je coachen kan combineren met het werk niet overnemen of collega’s afhankelijk maken?

Dit traject combineert inhoudelijke input met coachende skills, ideaal als je jouw collega’s pedagogisch-didactisch wilt coachen bij het integreren van ICT/educatieve technologie in hun vak en zelf je horizon wilt verbreden.

Een digitale interactieve cursus maken? All you need is OneNote!

Ben je op zoek een online tool om jouw cursusmateriaal aantrekkelijk uit te werken en vlot aan te bieden aan jouw leerlingen? All you need is OneNote! Met dit digitale notitieschrift kan je niet alleen je eigen cursus schrijven, je kan al het lesmateriaal ook vlot aan jouw leerlingen bezorgen. Tijdens jouw les kan je OneNote bovendien als digitaal bord hanteren en vlot interactieve koppelingen maken met opdrachten, formulieren enzovoort. Alsof dat nog niet genoeg is, kan je leerlingen via OneNote laten samenwerken en hun voortgang opvolgen.

Hybride onderwijs: een mix van verschillende leeromgevingen voor een sterk leerklimaat

Contactonderwijs of afstandsonderwijs? Kiezen is niet nodig bij hybride onderwijs! Je selecteert het beste van elke onderwijsvorm. Of het nu gaat over contactonderwijs of afstandsonderwijs, elke leeromgeving en bijhorende onderwijsaanpak heeft voordelen: je mixt verschillende onderwijssettings tot één krachtig geheel waar het leren steeds centraal staat. Op die manier zet je in op motivatie, betrokkenheid en zelfgestuurd leren, met een positief effect op de leerprestaties van jouw leerlingen, cursisten of studenten.  

Microsoft Office 365, dé ondersteuning van jouw krachtige hybride leeromgeving!

De nascholing werd eerder georganiseerd onder de titel 'Ontdek alle mogelijkheden van Microsoft/Office 365 voor jouw onderwijspraktijk'.

Je maakt wellicht in je onderwijspraktijk gebruik van toepassingen/producten als Word en PowerPoint. De kans is groot dat heel wat mogelijkheden van deze producten onontgonnen gebied zijn. Daarnaast biedt Office 365 andere producten die ideaal zijn om je leerlingen te activeren, interactiviteit te creëren, hen zelfgestuurd te laten leren en te differentiëren. Ontdek al doende alle mogelijkheden voor jouw vak. Haal met deze nascholing alles uit jouw Office 365-account voor een kwaliteitsvolle en effectieve onderwijsaanpak, die bovendien ook nog eens efficiënt werkt!

Aanleren en coachen van attitudes

Opvoeden is een werk van lange adem en bestaat voor een groot deel uit het bijbrengen van attitudes.

Omdat leerkrachten, ouders en andere opvoeders niet permanent toezicht kunnen uitoefenen en de momenten waarop ze effectieve controle over het gedrag van jongeren hebben beperkt zijn, is het aanleren van attitudes zo doorslaggevend om bij jongeren het gewenste gedrag te bekomen.

Waarom jongeren blijven vasthouden aan foutief gedrag

'Ze wisten dat ze gingen gestraft worden en toch maakten ze opnieuw de foute keuze.' Herkenbaar? In deze nascholing sta je stil bij de vraag hoe het komt dat jongeren doordraven op de ingeslagen weg zelfs al weten ze dat dit fout is en dat er gevolgen aan verbonden zijn. Daarnaast bekijk je de mechanismen die ervoor zorgen dat dit foutieve gedrag kan doorbroken worden.

Resultaten en effecten voor kwaliteitsontwikkeling zichtbaar maken in je school: wat en hoe?

Hoe krijg je zicht op de resultaten en effecten die je met je school realiseert? De verwachtingen hierover ten aanzien van scholen weerklinken steeds luider en werden ook opgenomen in het referentiekader onderwijskwaliteit. Bovendien zullen de centrale toetsen hierin ook een rol spelen. Hoe teken je een beleid uit rond het in kaart brengen van resultaten en effecten dat maximaal bijdraagt aan kwaliteitsontwikkeling binnen je school en wie kan je daarbij betrekken?

Leren leerstof verwerken in de eerste graad

Al 23 jaar lang heb ik een groepje leren-leren lopen, bedoeld voor leerlingen van de eerste graad. Dat zit elk jaar goed vol. Er zijn leerlingen voor wie de overstap naar het eerste jaar moeilijk is. Er zijn leerlingen met een ontwikkelingsvoorsprong die denken dat ze het wel kunnen en in een hogere graad vastlopen. Er zijn leerlingen met faalangst, blokkades…

Mijn ervaring leert mij elk jaar opnieuw dat mits goede leervaardigheden al deze leerlingen het verder goed doen in het secundair onderwijs en dat ze de vaardigheden die wij aanleren in hun lessen en hun carrière gebruiken.

Word leerzorg-professional met kennis van het tienerbrein

De uitdagingen in het secundair onderwijs in Vlaanderen zijn groot: de complexiteit van de huidige samenleving komt de klas binnen en vraagt van alle lesgevers en begeleiders op school een professionele aanpak die niet in de basisopleidingen van leerkrachten is voorzien. Daarnaast zijn de kwaliteitseisen hoog. Sinds de invoering van het nieuwe Decreet Leerlingenbegeleiding (d.d. 27/4/2018) wordt de kwaliteit van de leerlingenbegeleiding expliciet gecontroleerd door de onderwijsinspectie. Ook de rol van de leerlingenbegeleider is veranderd.

Het traject ‘Word leerzorg-professional’ is een krachtig en uitdagend traject voor leerlingenbegeleiders die bezig zijn met leerzorg (leren en studeren). Het doel van dit traject is de leerlingenbegeleider verder te ondersteunen bij zijn professionalisering en ook uit te dagen om vanuit de gegeven kaders de comfortzone te verlaten en actief aan de slag te gaan met de eigen context.

Het uitgangspunt van het traject is het tienerbrein: de jongere in volle ontwikkeling. De focus ligt op de groei van het leerproces, met name de cognitieve en meta-cognitieve competenties van de tiener. Ook het tienerbrein+ komt aan bod: wat als een tiener op school extra uitdagingen heeft zoals een leer- of ontwikkelingsstoornis, gedrags- of emotionele problemen of een grotere leerbehoefte… ?

Eerste hulp voor startende leraren: boost je onderwijsaanpak!

Je eerste job in het onderwijs? Je bent net gestart en hebt (nog) geen pedagogisch diploma? Dan is dit traject er voor jou. Ongetwijfeld heb je al heel wat beleefd en doe je elke dag nieuwe indrukken op, beleef je fijne momenten maar zit je ook wel eens met de handen in het haar door de vele, complexe zaken die op je afkomen.

Tijdens dit traject ga je gedurende de eerste twee dagen dieper in op thema’s waar je elke dag mee te maken krijgt. Je legt de noodzakelijke verbanden tussen het stellen van doelen, het vastleggen van je onderwijsaanpak, het opzetten van je evaluatie en het bepalen van je klasmanagement. Je zoomt sterk in op jouw omgang met de klasgroep. Gedurende de twee daaropvolgende halve dagen werk je door op specifieke vragen waar je als startende leraar mee te maken krijgt. Je bespreekt deze samen en onderzoekt mogelijke acties om jouw huidige aanpak te versterken.

Themadag s.o. - Kwaliteitsvol onderwijs: jouw positieve impact als leraar!

Je hoort het in de media en uit de mond van onze onderwijsminister, maar het blijkt ook uit verschillende peilingsonderzoeken: ons onderwijs gaat er op achteruit en behaalt internationaal steeds slechtere resultaten. Als leraar zou je voor minder de moed laten zakken... Je wordt onzeker over de eigen kwaliteit van je onderwijs en stelt je wellicht wel eens de vraag: wanneer ben ik als leraar nu nog goed bezig?
Met de blik steeds gericht op de kwaliteit van ons onderwijs, wil deze themadag net aantonen dat jij als leraar er écht toe doet. Jij blijft de instrumenten in handen hebben om kwaliteitsvol en effectief onderwijs te organiseren, gericht op het leren van elke leerling.

In de voormiddag belichten Jan Vanhoof, Pedro De Bruyckere en Els Vermeire in drie plena vanuit verschillende invalshoeken het kwaliteitsbeeld van het huidige Vlaamse onderwijs. Eén constante: de (positieve) rol van de leraar om dagelijks tot kwaliteitsvol onderwijs en leereffect te komen.
In de namiddag gaan verschillende workshops dieper in op hoe je als leraar dag in dag uit het maximale leereffect bij al je leerlingen kan bereiken. Daarnaast focussen enkele workshops op thema's als het lerarentekort, de relatie tussen centrale toetsen en onderwijskwaliteit en het doorbreken van het futiliteitsidee bij jongeren. Je volgt twee workshops naar keuze.

Niemand minder dan Steven Goegebeur, stand-up comedian en ex-leraar, sluit de dag af zodat je niet alleen met nieuwe inzichten en vol hernieuwd vertrouwen, maar ook met een brede glimlach huiswaarts keert.

Verhoog het leerrendement en de motivatie van je leerlingen met Classcraft

Vinden jouw leerlingen de leerinhoud van je vak moeilijk of saai? Zijn je leerlingen minder gemotiveerd voor jouw vak en uit zich dat soms in ongewenst gedrag? Met Classcraft creëer je een virtuele leeromgeving op maat van jouw leerlingen waarbij je door middel van spelelementen inzet op een verhoogd leerrendement en meer motivatie.

Onderwijskundig beleid met impact: leerzorg tot op de klasvloer!

Ervoor zorgen dat leerkrachten de onderwijsleerprocessen van álle leerlingen optimaliseren vormt de essentie van ons schoolbeleid. Deze focus staat ook centraal in het Referentiekader voor Onderwijskwaliteit (OK) en bijgevolg tijdens doorlichtingen. Onderwijskundig beleid met impact tot op de klasvloer creëren vormt een hele uitdaging. Een sterk denkkader en bijhorende hefbomen stellen je in staat om op maat van jouw school een succesvol leerzorgbeleid uit te werken. De talrijke praktijkvoorbeelden, uitgebreide uitwisseling en co-creatie in dit traject bieden je inspiratie om een concreet actieplan op te maken.

Met je team aan de slag met de Toolbox Geïntegreerde Leerlingenbegeleiding. Maak spelenderwijs werk van een krachtig beleid op leerlingenbegeleiding!

Benieuwd naar de nieuwste inzichten op vlak van leerlingenbegeleiding? Wil je samen met je collega’s het beleid op leerlingenbegeleiding in jouw school verder ontwikkelen? Dan is deze nascholing iets voor jou!

Je gaat aan de slag met de Toolbox Geïntegreerde Leerlingenbegeleiding. Met deze toolbox krijg je een dubbel cadeau: inzichten en werkvormen. De kernfeiten van vier jaar onderzoek geven je nieuwe inzichten over inclusief onderwijs. Op basis daarvan analyseer je via concrete werkvormen het beleid op leerlingenbegeleiding in je eigen school. Dat doe je alleen of samen met je collega’s. De interactieve spellen maken meteen sterke punten en werkpunten zichtbaar. Tegelijk krijg je een beter zicht op je eigen rol en functioneren. Het resultaat? Concrete actiepunten voor een geïntegreerde leerlingenbegeleiding in jouw school!

Leerlingenadministratie s.o. voor beginners

Als medewerker van een leerlingensecretariaat van een secundaire school ben je verantwoordelijk voor een correcte administratieve opvolging van een veelheid aan leerlingendossiers. Tijdens dit traject kom je als beginnend medewerker van een leerlingensecretariaat meer te weten over de actuele onderwijswetgeving i.v.m. leerlingen. Je focust op de structuur en organisatie van het secundair onderwijs en de algemene leerlingendossiers en zoomt daarnaast in op enkele specifieke thema’s zoals leerlingenkenmerken, toelatingsvoorwaarden en tijdelijk onderwijs aan huis. Je leert eveneens de praktische werking van een leerlingensecretariaat in een veelheid van aspecten kennen.

Excel voor beginners

Ben je een absolute beginner op het gebied van Excel? Of wil je meer kunnen dan enkel een simpele tabel opmaken? Met Excel kan je vrijwel alles uitwerken waar cijfers bij komen kijken. Deze cursus Excel voor beginners zet je alvast goed op weg.

Excel voor gevorderden

Heb je al een basis van Excel onder de knie? In deze nascholing maak je kennis met een waaier aan extra mogelijkheden. Je ontdekt al doende en leert de technieken en strategieën zodanig gebruiken dat je Excel efficiënter kan inzetten bij het uitvoeren van jouw job.

Excel voor experten

Je verdiept je in de meer gesofisticeerde skills van Excel zoals functies en macro’s. Daarnaast ontdek je de mogelijkheden van geautomatiseerde werkbladen.

Elke dag aan de slag met Google Chromebooks en Google Classroom in jouw klas

Met Google Chromebooks en Google Classroom organiseer je een digitale klas voor je leerlingen waarin je op een gestructureerde manier bv. testen, taken en info kunt klaarzetten. Je kunt bovendien continu alle vorderingen opvolgen, snel feedback geven en automatische scores toekennen. Je maakt jouw leerlingen sterker in het zelfstandig en zelfsturend leren, in samenwerken, in digitaal leren enzovoort. Bijkomend kun je de digitale middelen gebruiken om jouw klasmanagement te versterken en doelgerichter te differentiëren.

Eenvoudig zelfverbeterende online oefeningen maken

Tijdens deze sessie ontdek je hoe je op een eenvoudige en snelle manier online oefeningen kan aanmaken. Je gebruikt de online oefeningen om de leerinhoud in te oefenen en te herhalen maar ook bij remediëren en differentiëren zijn ze waardevol. Bovendien zijn deze oefeningen zelfverbeterend. Zo win je de tijdsinvestering om ze ontwerpen  terug en kan je maximaal inzetten op het ondersteunen van het leerproces van leerlingen .

Basiscursus communicatie en training

Horen, zien en zwijgen... het lijkt zo makkelijk en is toch zo moeilijk. Leerlingen en hun ouders, collega's, willen zich gezien, gehoord en begrepen voelen. Hoe vind je daarin de juiste weg?

Effectief communiceren is een vaardigheid die je kan aanleren en trainen. Zowel in individuele gesprekken als in interactie met een werkgroep of klas, kan het 'begrijpen' van communicatie een meerwaarde vormen. In deze nascholing krijg je inzicht in de mechanismen van menselijke communicatie, in het communiceren via taal en lichaamstaal. Het helpt je in de omgang met anderen wanneer je je bewust wordt van de effecten van jouw 'horen, zien en zwijgen'.

We werken interactief en liefst vanuit jouw ervaringen als deelnemer. Je analyseert de rol van je eigen interpretatiekader en verbreedt dit naar een groeigericht kijken en communiceren. Je krijgt handvatten om de brug te slaan tussen leerlingen, ouders en leerkrachten.

'Horen, zien en zwijgen' geeft een inleidende, praktische kijk op je communicatievaardigheden. Van daaruit kan je verdiepen naar bv. "Hoe motiveer ik leerlingen?", "Hoe ga ik om met lastige situaties?", "Hoe organiseer ik mijn klasmanagement?", e.a.

Oplossingsgericht aan de slag met (on)gemotiveerde jongeren (s.o.)

Veel jongeren lijken nauwelijks gemotiveerd om hun best te doen op school. En later dan? Hoe kunnen we onze jongeren blijvend motiveren? Van zodra een schooljaar enkele weken bezig is, wordt dit een uitdaging. Hoe herken ik motivatieproblemen en hoe kan ik deze voorkomen of ombuigen? Motiverend lesgeven... is immers ook wederzijds beïnvloeden.

Tijdens de eerste dag focussen we ons op oplossingsgerichte vaardigheden waarmee je het gesprek met je leerling kan aangaan. We verkennen wat werkt aan de hand van observatielijsten en checklists. Hoe kan je ondersteuning bieden om jongeren te helpen terug de nodige energie te vinden om zichzelf te motiveren? Er is gelegenheid tot oefenen (eigen situaties), nabespreking en feedback.

De tweede (halve) dag is een digitale dag. Enkele concrete coachingsmomenten geven je een doorstart op gesprekstechnisch vlak. Precieze afspraken en opdracht voor deze dag worden op het einde van dag 1 besproken.

Op de derde dag zoomen we in op het actuele kader rond motivatie. Welke recente inzichten kunnen helpen begrijpen wat motivatie precies is? We verkennen vooral de zelfdeterminatietheorie om er gemotiveerd ook in je les mee aan de slag te gaan. Inzicht in de oorzaken van demotivatie kan je ook helpen om preventief te werken, net zoals de vertaling van de basisbehoeften naar klasmanagement. We zetten de laatste inzichten uit motivatie-onderzoek om in wat motiverend werkt in de klas.

Zelfzorg. Als je het als leerkracht goed hebt, hebben de leerlingen het goed met jou?

Als leerkracht ben je begaan met het welzijn van je leerlingen. Je zoekt daarom zowel naar een gepaste invulling op cognitief vlak als op het vlak van het sociale, emotionele welzijn. Zo geef je als leerkracht enorm veel van jezelf om het de leerlingen naar hun zin te maken... Maar wat 'neem' je voor jezelf? Hoe zorg jij ervoor dat je de balans bewaart?

Programmeren in C#

Onze digitale samenleving verandert razendsnel, mede door toedoen van de ontwikkelingen in de IT-wereld. Om deze ontwikkelingen beter te doorgronden is inzicht in programmeren en dit zelf beheersen essentieel. Met die expertise kan je namelijk zelf producten en diensten ontwikkelen. C# is een programmeertaal die vaak gebruikt wordt in de industrie om software te ontwikkelen en is daarom zeer geschikt om in de vingers te hebben.

Waarom sterven diersoorten uit: actuele en toepasbare achtergrondinfo en voorbeelden

We weten allemaal dat het niet goed gaat met onze wilde diersoorten. Toch beperken de meeste biologiehandboeken zich tot vage termen zonder diepgang. Deze nascholing wil daar verandering in brengen. Je krijgt actuele voorbeelden, uitgediept met bruikbare achtergrondinfo, zodat jij jouw leerlingen kan boeien en sensibiliseren met duidelijke voorbeelden die begrippen als evolutie, ecologie en soortenbegrip veel kleurrijker maken.

Geopunt, een schat aan data!

Voor de eerste graad zijn 16 sleutelcompetenties decretaal vastgelegd. Binnen de competenties met betrekking tot ruimtelijk bewustzijn vinden we volgende eindterm terug: 'De leerlingen hanteren GIS-viewers om thematische lagen van een plaats en hun onderlinge relaties te onderzoeken'. Verschillende nieuwe leerplannen vermelden dan ook een aantal keer het gebruik van GIS-viewers voor onderzoek en analyse (zowel bij de procedurele als conceptuele doelen). Het is dus de bedoeling dat leerlingen daarmee actief aan de slag gaan.

De Paarse Krokodil: waar een weg is, is een wil. Hoe visiegedreven verandering wél werkt.

Heb je soms het gevoel dat beslissingen sneller kunnen genomen worden? Dat je, ondanks de pogingen om je communicatie helder te krijgen, toch de feedback krijgt dat medewerkers geen informatie vinden? Krijg je soms het idee dat je vecht tegen de bierkaai wanneer je verandering wil implementeren? En hoe zet je nu al die expertise van je medewerkers optimaal in?
Deze vorming helpt je om te onderzoeken of je school optimaal ‘ontworpen’ is om je schoolvisie ten volle te realiseren. Daarbij focus je op de medewerkers, de structuren en systemen én de cultuur in je school. Je kiest dus voor een integrale benadering.

Beleidsmatig werken aan verbondenheid, professionele groei en welzijn van het ganse team. Burn-out preventief aanpakken.

Corona heeft de voorbije twee schooljaren - nog meer dan anders - veel druk gezet op je schoolteam. De onderlinge verbinding met de school en collega’s opbouwen en/of behouden blijkt geen evidentie. Het ontbreken van die verbinding kan leiden naar nodeloze conflicten en zelfs personeelsuitval. Tijdens dit korte traject focus je op het tot stand brengen van deze verbondenheid om er voor te zorgen dat je team professioneel groeit en zich meteen ook goed in zijn vel voelt. Je bekijkt de rol die dit kan spelen bij het voorkomen van burn-out bij je personeelsleden. Daarnaast sta je stil bij situaties die aanleiding kunnen geven tot burn-out en hoe je als leidinggevende daarop kan ingrijpen.

Deontologisch omgaan met onbetaalde schoolfacturen

Steeds meer richt de Vlaamse media zich tot de problematiek van onbetaalde facturen waarbij preventie, maar ook alternatieven voor een mogelijke oplossing steeds belangrijker worden. Wat kan je als school doen om zo min mogelijk onbetaalde facturen te hebben en wat zijn je mogelijkheden eens een ouder niet meer reageert? Is de perceptie van de media omtrent de schuldenindustrie correct en wat doen alle externe spelers daadwerkelijk? Binnen deze nascholing borduur je verder op de ervaringen van alle collega’s binnen het onderwijs en maak je kennis met juridische en telefonische rollenspellen binnen dit thema.

Telefoongesprekken voeren met ouders i.v.m. onbetaalde rekeningen – een praktische opleiding

Indien schoolfacturen onbetaald blijven, ben je als secretariaatsmedewerker of directeur soms verplicht om met ouders hierover telefonisch in gesprek te gaan. Hoe ga je om met bepaalde conflictsituaties die hierdoor kunnen ontstaan, en de daarbij horende emoties? Hoe probeer je op een constructieve manier tot een consensus te komen? Hoe breng je het opstellen van een afbetalingsplan ten berde? Hoe kaart je de aansprakelijkheid van de ouder aan? Deze en tal van andere elementen komen tijdens deze praktijkgerichte opleiding nadrukkelijk aan bod. De nascholing sluit aan bij de wettelijke omkadering van het beheer van onbetaalde facturen.

Flexibele leer- en leeftrajecten in het secundair onderwijs: vlinderleerkrachten en co-teachers efficiënt inzetten

De heterogeniteit in de samenleving neemt alsmaar toe. Logischerwijze merk je dit ook in de klas.
Hoe kan je hiermee omgaan op je school? Hoe kan je ervoor zorgen dat dit een meerwaarde is in de klaspraktijk? Flexibele leertrajecten voor een steeds groter wordende heterogene groep leerlingen, zijn hier als het ware een must. Je kunt zo laten inspelen op de individuele noden van leerlingen en op deze manier hun leermotivatie verhogen. Om dit praktisch te organiseren kan je vlinderleerkrachten inschakelen en vormen van co-teaching stimuleren. Op deze manier daag je leerlingen uit die het 'gemakkelijk' lijken te hebben, en creëer je ruimte om leerlingen te remediëren die extra uitleg kunnen gebruiken.

Integrale, geïnformeerde kwaliteitsontwikkeling: waarom, wat en hoe - Van theorie naar praktijk- deels live online nascholing

Hoe kan je je onderwijskwaliteit op een duurzame manier ontwikkelen, vertrekkende vanuit de schooleigen visie? Hoe doe je dit samen met je team, hoe maak je daarin passende keuzes en hoe kan datagebruik je daarbij helpen? Hoe verhouden schoolinterne ontwikkelingen zich tot externe verwachtingen, bijvoorbeeld uit de inspectie?
In deze opleiding bouw je doorheen de verschillende samenkomsten een integrale, geïnformeerde aanpak uit voor schoolontwikkeling. Theoretische kaders worden als startpunt aangeboden en vervolgens toegepast op schooleigen praktijkvoorbeelden.

Je school promoten met beperkte tijd en beperkt budget? Een haalbare kaart!

Deze nascholing werd eerder aangeboden onder de naam 'Hoe een PR-beleid op school voeren met weinig tijd en geld?'.

Kan je school extra zichtbaarheid gebruiken zodat je meer ‘gekend’ en ‘bekend’ wordt? Dan is het tijd voor een strategisch communicatieplan. Door de juiste keuzes te maken kan je met een beperkt budget en beperkte tijd toch je doelen bereiken. In deze opleiding krijg je de belangrijkste handvaten om een effectief en haalbaar communicatieplan op te stellen voor je school. We gaan er ook meteen praktisch mee aan de slag.

Orde- en tuchtmaatregelen binnen een geïntegreerd zorgbeleid

Minder definitieve uitsluitingen, een haalbare kaart

Objectieve cijfers geven aan dat scholen steeds vaker tuchtmaatregelen toepassen. Tijdens deze vorming worden handvaten aangereikt om deze tendens om te buigen. Je focust hierbij op het vierladenmodel, niet als doel maar als middel.

Omgaan met weerstand bij veranderingsprocessen

Bij veranderingsprocessen in organisaties is er bijna altijd sprake van weerstand. Tijdens de opleiding ga je in op wat weerstand precies is (op organisatie-, groeps- en individueel niveau), redenen waarom mensen weerstand vertonen en hoe die weerstand wordt geuit. Daarnaast focus je op weerstandsverminderende communicatie.

Duurzaam ICT-beleid met effect tot op de klasvloer (s.o./v.o.)

Veel scholen zijn volop bezig met het investeren in ICT. ICT-integratie heeft echter enkel effect wanneer jouw school inzet op een doordacht, doelgericht en duurzaam ICT-beleid met dito actieplan. Maar hoe begin je daar nu aan en waar moet je allemaal rekening mee houden? Hoe zorg je ervoor dat je het team meehebt?
Aan de hand van kaders en praktijkvoorbeelden ontwerp je een ICT-beleid op maat van jouw school. Door het hieruit afgeleide actieplan creëer je samen met jouw collega’s een optimale leeromgeving voor jouw leerlingen. Dankzij die duurzame ICT-integratie heeft de Digisprong een positief effect tot op de klasvloer.

Oplossingsgericht coachen van schoolteams

Oplossingsgericht coachen is een effectieve manier om leerkrachten en hele schoolteams aan het stuur te zetten bij het aanpakken van uitdagingen. Als coach versterk je leerkrachten en/of anderen in de professionele uitoefening van hun job. Veel scholen ervaren het oplossingsgerichte coachen als erg verfrissend vanwege de focus op een positieve toekomst in plaats van op een negatieve actuele toestand. Deze nascholing focust op jouw houding als coach en leert je de techniek van een oplossingsgericht coachingsgesprek.

Traject van functioneren en evalueren: kwaliteitsvolle gesprekken voeren als bron van informatie

Welke directeur droomt niet van een goede verstandhouding met zijn personeel? Hoe heerlijk zou het zijn mocht de hele personeelsgroep eensgezind en blijgezind de gemeenschappelijke doelen kennen, de grenzen bewaken, de afspraken nakomen? Welke gesprekken bieden daartoe een meerwaarde of vragen ze vooral veel werk, dat bovendien weinig oplevert? Kortom, lust of last?

Na het volgen van deze cursus krijg je een attest met vermelding van de behandelde inhouden en beoogde doelstellingen in het kader van de opleiding voor evaluatoren.

Vergaderen mét resultaat

In deze praktijkgerichte nascholing leer je hoe je het maximale uit je vergaderingen kan halen, welke technieken je daarvoor kan inzetten en hoe je het verloop (en dus de effectiviteit) van een overleg kan beïnvloeden. Na een korte theoretische introductie gaan we met concrete cases aan de slag d.m.v. interactieve oefeningen en rollenspelen.

De klassenraad gecoacht!

Als directeur of coördinator sleutelen aan de klassenraad

Klassenraden zijn een belangrijk instrument voor het sturen en opvolgen van zowel het individuele groeiproces van een leerling als van het dynamisch proces van een groep/klas. Vaak verlopen klassenraden echter inefficiënt met als gevolg dat er weinig of niets concreet uit resulteert.

Het is geen evidentie om binnen een beperkt tijdsbestek een klassenraad te begeleiden. Een bespreking houden over leerlingen waar leerkrachten met tevredenheid op terugkijken en waar leerlingen achteraf ook zinvolle feedback over ontvangen, is vaak een moeilijke oefening. Hoe kan je een klassenraad als een efficiënt werkinstrument gebruiken binnen een leerkrachtenteam en als klassenleerkracht?

Hoe omgaan met eigen stress en die van collega's

Stresssignalen, van een boze blik tot een zucht en een verkeerd woord, zijn vaker aanwezig dan je wellicht wilt. In deze workshop bekijken we samen de onderhoudende en uitlokkende factoren van stress. We kijken naar wat je in geval van stress kan betekenen voor leerlingen, leerkrachten, jezelf en de school.

Een HRM-groeipad voor middenkaderleden - Jaar 2

Tijdens het traject voor middenkaderleden vormt jouw unieke positie op school de rode draad. Je leidt maar wordt ook geleid, je bent heel gedreven en enthousiast maar merkt dat dat enthousiasme niet altijd gedeeld wordt, je bent collega of toch weer niet, ... Deze positie plaatst je voor uitdagingen die specifieke vaardigheden vragen.
Dit tweede jaar focus je op zorg voor jezelf, verbindende communicatie en inspirerend coachen.

Mindful@School: anders omgaan met stress

Een job in het onderwijs kan zeer veeleisend en stresserend zijn. Naast lesgeven moet je immers leerlingen leren samenleven, hen weerbaar maken, hen leren omgaan met stress...

Mindful@School leert je hoe je jezelf kan blijven tijdens conflicten met leerlingen of collega's. Hoe je tijdens periodes van stress toch stabiliteit kan blijven uitstralen. Hoe je leert omgaan met grenzen en zo kan vermijden om er onderdoor te gaan. Door meer aanwezig te zijn in het huidige moment, leer je beter omgaan met piekergedachten. Dit heeft een positieve invloed op je immuniteit en slaapkwaliteit.

Administratief werk vereenvoudigen door slim gebruik van Google Formulieren

Het verzamelen en verwerken van gegevens op een schoolsecretariaat kan een hele tijdrovende klus zijn. Denk bv.  aan het opzetten van reserveringssystemen en het beheren van inschrijfformulieren voor allerlei acties. Slim gebruik van Google Formulieren vereenvoudigt dit voor jou op een efficiënte manier. Je ontdekt hoe veelzijdig deze gratis online tool is en een helpende én eenvoudige hand kan zijn bij je vele administratieve taken.

Stemtechniek voor leerkrachten

Citroenwater drinken helpt niet meer! We voelen hoe we vermoeid geraken bij het spreken, krijgen keelpijn, worden hees of hebben helemaal geen stemgeluid meer. Het verplicht dragen van een mondmasker bij het lesgeven voegde hier nog een extra uitdaging aan toe. Spreektechniek is nu belangrijker dan ooit.

Meer en meer leerkrachten ondervinden stemproblemen. Deze moeilijkheden ontstaan niet alleen door onvoldoende stemhygiëne - spreken in grote stoffige lokalen, veel en luid praten, roken - maar ook door een langdurig verkeerd gehanteerde stemtechniek.

Teamcoaching

Werken op scholen wordt hoe langer hoe meer een werk van teams. De tijd dat je alles alleen achter gesloten deuren deed, is voorbij.

Werken in teams veronderstelt ook het leiden en coachen van deze teams. Tijdens deze drie dagen onderzoek je interactief de complexiteit van teamcoaching en leer je om dit op een constructieve manier aan te pakken.

Timemanagement en persoonlijke organisatie - voor leerkrachten

Werken in het onderwijs betekent gegarandeerd dat je niet altijd op voorhand het verloop van je dag kan vastleggen. Dit is uiteraard zeer boeiend en zorgt voor de nodige afwisseling, anderzijds kan het eveneens het gevoel geven dat je niets doet van wat je wenst te doen... Veel afwisseling en een continue stroom van input is niet enkel een kenmerk van het onderwijs, het is eigen aan onze huidige samenleving.

Assertief communiceren, groeien in zelfzekerheid en expressiviteit

Voel je soms frustratie over de inefficiëntie van je communicatie of je handelen? Hoe zou het voelen om deuren in jezelf te openen waardoor je met zelfvertrouwen in het leven kan staan?

Didactiek van het dubbel boekhouden

Het dubbel boekhouden staat in het huidige leerplan 2de graad en heeft een plaats in de toekomstige nieuwe leerplannen 3de graad doorstroom en dubbele finaliteit. Bovendien is dubbel boekhouden ook opgenomen in de beroepskwalificaties boekhoudkundig assistent en HR assistent.

Kritisch reflecteren met en over historische bronnen: hoe pak je deze eindtermen aan?

Kritisch reflecteren met en over historische bronnen is één van de bouwstenen van de nieuwe eindtermen geschiedenis. Bronnen dienen in het geschiedenisonderwijs niet enkel om tot ‘kennis van het verleden’ te komen, maar ook om te verduidelijken hoe ‘geschiedenis’ tot stand komt. Het is belangrijk leerlingen ervan bewust te maken dat je geschiedenis niet rechtstreeks uit bronnen kan aflezen en dat je bronnen altijd moet interpreteren. Hoe kan je leerlingen hier vertrouwd mee maken? En hoe kan je via bronnen historisch denken aanscherpen? 

Hoe geef je een Individueel Aangepast Curriculum (IAC) vorm?

Een leerling met een M-verslag schrijft in op je school. Waarom maken ouders die keuze? Wat houdt inclusief onderwijs in? Hoe werk je doelgericht? Wat is participatie? Hoe geef je een IAC vorm?

Duurzaam ICT-beleid met effect tot op de klasvloer (BaO)

De komende maanden wordt de Digisprong verder uitgerold. ICT-integratie heeft enkel effect wanneer jouw school inzet op een doordacht, doelgericht en duurzaam ICT-beleid met dito actieplan. Maar hoe begin je daar nu aan en waar moet je allemaal rekening mee houden? Hoe zorg je ervoor dat je het team meehebt?

Aan de hand van kaders en praktijkvoorbeelden ontwerp je een ICT-beleid op maat van jouw school. Aan de hand van het hieruit afgeleide actieplan creëer je samen met jouw collega’s een optimale leeromgeving voor jouw leerlingen. Dankzij die duurzame ICT-integratie heeft de Digisprong een positief effect tot op de klasvloer.

Gestrande reizigers - drones en sciences missie 1

De eerste missie van drones & sciences gaat over het energie- en elektriciteitsgebruik van een drone, meer bepaald over de capaciteit van een batterij, laad- en ontlaadstroom van een drone.
Tijdens deze nascholing ontdek je als leerkracht al doende de STEM-componenten van dit educatief pakket. Je krijgt bovendien een echte vlieginitiatie als dronepiloot!

Red een snowboarder van een bergtop: drones en sciences missie 2

Er is een snowboarder in moeilijkheden geraakt. Leerlingen kunnen hem, bovenop de berg, enkel redden dankzij de kennis van drones en krachtwerking.

Wat kan je met 3D-printing?

3D-printing zit in de lift. Maar wat kan je ermee? En is het haalbaar als lesonderwerp? Onze nascholing 3D-printing toont je de mogelijkheden!

Een digitaal leerpad atmosfeer

Het vak aardrijkskunde leent zich bijzonder goed tot het maken van materiaal voor een online leeromgeving. Tijdens deze nascholing ontdek je waar je interessant materiaal kan vinden, hoe je er een digitaal leerpad mee maakt en hoe je dit kan evalueren.

Verdeling van de opdrachten voor onderwijzend personeel in het secundair onderwijs

Opdrachten verdelen onder het onderwijzend personeel is een complex gebeuren waarbij heel wat informatie uit verschillende hoeken verzameld én juist toegepast moet worden. Deze nascholing geeft je een leidraad om hiermee aan de slag te gaan en neemt je mee in de praktijk.

Dossier jaarlijkse inlichtingen en onderwijsactualia buso: principes van omkadering

Bij de start van het schooljaar dient elke buso-school verschillende elementen op te nemen in het dossier jaarlijkse inlichtingen. Deze nascholing ondersteunt het correct invullen van dit dossier en laat je zien waar je correcte info kan terugvinden. Je krijgt duiding over de principes van omkadering binnen buso en info over belangrijke nieuwigheden in de regelgeving voor scholen en leerlingen. Je krijgt concrete tips en er is zeker ruimte om vragen te stellen.

Dossier jaarlijkse inlichtingen en onderwijsactualia buso: principes van omkadering

Bij de start van het schooljaar dient elke buso-school verschillende elementen op te nemen in het dossier jaarlijkse inlichtingen. Deze nascholing ondersteunt het correct invullen van dit dossier en laat je zien waar je correcte info kan terugvinden. Je krijgt duiding over de principes van omkadering binnen buso en info over belangrijke nieuwigheden in de regelgeving voor scholen en leerlingen. Je krijgt concrete tips en er is zeker ruimte om vragen te stellen.

Personeelsadministratie voor beginners: werken met Informat (facultatieve lesdag)

In deze aanvullende cursusdag op het traject Personeelsadministratie voor beginners ga je heel praktijkgericht te werk. Je leert werken met IPersoneel, het softwarepakket van Informat, om zo alle personeelsadministratie te verzamelen en door te sturen naar AgODi, inclusief handige tips en tricks voor een optimaal beheer van personeelsadministratie.

Efficiënt aan de slag met Office 365 voor al je administratieve werk

Deze nascholing heette voorheen 'Ontdek alle mogelijkheden van Microsoft/Office365 voor je administratieve werk'.

De kans is groot dat jij vertrouwd bent met Word en PowerPoint. Met beide producten heb je heel wat meer mogelijkheden dan de basisfuncties die je meestal gebruikt. Office 365 biedt bovendien andere producten die ideaal zijn om jouw administratieve taken met verve uit te voeren, zoals brieven en tabellen aanmaken, bevragingen organiseren, vergaderverslagen maken en dit alles vlot delen. Haal met deze nascholing alles uit jouw Office 365-account voor een kwaliteitsvolle en efficiënte aanpak!

Timemanagement en persoonlijke organisatie - voor directie en ondersteunend personeel

Werken in het onderwijs betekent gegarandeerd dat je niet altijd op voorhand het verloop van je dag kan vastleggen. Dit is uiteraard zeer boeiend en zorgt voor de nodige afwisseling, maar het kan eveneens het gevoel geven dat je niets doet van wat je wenst te doen...
Veel afwisseling en een continue stroom van input is niet enkel een kenmerk van het onderwijs, het is eigen aan onze huidige samenleving.

Interne kwaliteitszorg

Hoe kan een school op een aanvaardbare en realistische manier aandacht besteden aan kwaliteitszorg?

Bouw van de aarde en platentektoniek

Tijdens de nascholing gidst de lesgever je door de digitale content van hun vakgroep en andere interessante materialen. De lesgever illustreert hoe je ze kan gebruiken in een werkblad, hoe je een werkblad opbouwt en hoe je deze lessenreeks evalueert.
Het materiaal dat aan bod komt leent zich uitstekend tot lesgeven in een open leercentrum of op afstand.

Differentiëren in de les Alfa NT2

Alfa NT2-groepen zijn vaak zeer heterogeen.
Hoe ga je daarmee om?
Welke werkvormen kan je inzetten om zoveel mogelijk aan de noden van alle cursisten tegemoet te komen?
En hoe hou je het voor jezelf werkbaar?

Jouw school op sociale media: een super PR-idee

Facebook en andere sociale media zijn niet meer weg te denken uit onze samenleving. Van jong tot oud, van leerling tot directeur, bijna iedereen maakt gebruik van één of andere sociale netwerksite. Via die weg kan jouw school activiteiten bij een breed publiek onder de aandacht brengen en leerlingen werven.
Je gaat tijdens deze nascholing zelf aan de slag om jouw school optimaal in de picture te plaatsen. Je ontdekt de vele mogelijkheden om het imago van je school een positieve boost te geven en ontvangt concrete suggesties. Je ervaart bovendien de voordelen van diverse tools om je werk als sociale media manager eenvoudiger uit te voeren.

Als de hel los breekt op school… Een praktische opleiding crisismanagement en communicatie

Als je op school geconfronteerd wordt met ernstige incidenten en schokkende gebeurtenissen zoals een zwaar ongeval bij een uitstap, agressie, een brand, een zware ontploffing in de buurt, ben je hier zelden voldoende op voorbereid. Je noodplan en de jaarlijkse evacuatieoefening(en) bieden je een zekere houvast, maar volstaan meestal niet om de organisatorische en communicatieve uitdagingen die op je afkomen tijdens en na een crisis, met voldoende vertrouwen te kunnen aanpakken. Tijdens de training zoom je in op crisisbeheer in je school of schoolbestuur. Wat kan je doen om je school in samenspraak met je schoolbestuur voor te bereiden? Hoe bouw je aan een crisisteam en hoe werkt het? Hoe kan je efficiënt afstemmen met de hulpdiensten en lokale partners? Hoe organiseer je doeltreffende communicatie met de verschillende stakeholders?

Comprehensible Input-technieken in de NT2-les

Heb jij als leerkracht NT2 het gevoel dat je je leerlingen/cursisten niet altijd ‘mee’ hebt? Wil je meer dynamiek in je lessen brengen? Wil je je leerlingen/cursisten meer betrekken bij het lesgebeuren?

Dan houdt niets je tegen om het eens helemaal over een andere boeg te gooien. Wellicht zijn de Comprehensible Input-technieken helemaal jouw ding!

Comprehensible Input-technieken in de Alfaklas

Ben jij een leerkracht Alfa NT2 en wil je meer dynamiek in je lessen? Wil je je leerlingen/cursisten meer betrekken bij het lesgebeuren? Dan is de Comprehensible Input-methodiek (CI) wel helemaal jouw ding!

CI is nu vooral bekend in de taalklassen voor gealfabetiseerde studenten, maar mits aanpassingen zijn de technieken ook zeer goed bruikbaar voor analfabete cursisten.

Hoe je die technieken en methoden kan aanpassen naar jouw doelpubliek leer je hier!

Wiskunde en Computationeel denken? Een perfecte match!

Dat wiskunde en computationeel denken gemakkelijk met elkaar te verweven zijn, is algemeen geweten. Maar hoe precies? Tijdens deze nascholing maak je kennis met de concepten computationeel denken in de tweede graad, gekoppeld aan wiskundeopdrachten. Een hele reeks inspirerende voorbeelden gecombineerd met handvaten bieden jou een leidraad hoe je doelgericht computationeel denken kan integreren in jouw wiskundevak.

Werken aan een cultuur van breed evalueren met het hele team

Hoe kan je zorgen dat evaluatie jongeren uitdaagt om hun grenzen te verleggen?
Hoe kan je het team zover krijgen dat ze stappen zetten in breed kijken en evalueren?
Hoe zorg je voor een feedbackcultuur in plaats van een meetcultuur binnen evalueren?
Wat zegt onderzoek over wat werkt binnen evalueren in onderwijs?

Sterke evaluaties motiveren ‘alle’ jongeren en doen hen groeien, ze vinden er houvast en goesting om steeds verder en dieper te gaan in hun leerproces; ze krijgen er gegevens om zichzelf te leren inschatten in hun mogelijkheden en sterktes, ze putten er zelfvertrouwen uit. Tegelijkertijd geeft evaluatie leerkrachten een richting om een betere afstemming te vinden naar wat jongeren echt nodig hebben om te blijven groeien.

Formatieve evaluatie: de brug tussen onderwijzen en leren

Onderwijs gaat over leren. Maar wordt er ook geleerd en hoe weet ik dat? Best moeilijke vragen! Gelukkig heb jij als leraar de sterkste instrumenten in handen om die vragen te beantwoorden. Evalueren blijft het meest complexe en emotionele thema in onderwijs, maar ook het belangrijkste. Er is immers geen leren zonder evalueren!

Het transformatierad: je team in beweging via eigenaarschap

Als schoolleider je team meenemen in het verhaal van verandering en/of innovatie is geen eenvoudige klus. De uitdaging is om het volle potentieel van je teamleden te benutten en via eigenaarschap mee te nemen in dit proces. Hoe kan het vierledige transformatierad hierop inspelen en je team mede-eigenaar maken van dit proces en hen zo motiveren?

Directeur s.o.: (n)iets voor mij? Ontdek je leiderschapspotentieel.

Je ziet jaarlijks heel wat vacatures voor directeur passeren. Misschien vraag jij je wel af of het iets voor jou zou zijn. Wat houdt de job allemaal in? Welke kwaliteiten heb je nodig om een goede directeur te worden? Ben jij wel uit het juiste hout gesneden? Word je geboren als directeur, of kan je de stiel leren? Hoe zorg je ervoor dat je zo sterk mogelijk start en het zo lang mogelijk volhoudt? Tijdens deze nascholing sta je stil bij de vele aspecten van de why-vraag.

Wegwijs in de complexe wet- en regelgeving over organisatie van scholen en leerlingen (startende leidinggevenden)

Als schoolleider word je verondersteld steeds op de hoogte te zijn van de actuele onderwijswetgeving en dit correct toe te passen binnen de gegeven ruimte.
In de praktijk heb je wellicht het gevoel dat je niet weet of je alle kansen wel benut of ben je onzeker rond de correcte interpretatie van de aangeleverde teksten waardoor het gevaar ontstaat dat je onbewust fouten maakt.
Deze nascholing wilt je als beginnende leidinggevende/bestuurslid ondersteunen bij het wegwijs geraken in een aantal aspecten uit de wet- en regelgeving onderwijs op gebied van de organisatie van de school en het aspect leerlingen.

Inhoudelijk is deze cursus gelijk aan de nascholing 'Belangrijkste aspecten uit onderwijsregelgeving opgefrist' (code DR/221).

Recente ontwikkelingspsychologische inzichten: kindertijd en adolescentie

Binnen de ontwikkelingspsychologie hebben de modellen van Erikson en Piaget hun gewaardeerde plaats verworven. Maar wat zeggen nieuwere theorieën over thema’s als opvoeding, hechting en emotieregulatie bij kinderen en adolescenten?
Deze lezing biedt een mooi evenwicht van recente wetenschappelijke onderzoeksevidentie en praktische implicaties die onmiddellijk kunnen worden ingezet binnen je eigen lessen of begeleidingspraktijk op school.

Verba volant? Leerstrategieën voor een betere woordenschatkennis in klassieke talen

Leerlingen kunnen Griekse en Latijnse teksten slechts vlot begrijpen als zij over een degelijke kennis van het vocabularium beschikken. Toch zijn leerlingen vaak moeilijk te motiveren om de dagelijkse nieuwe woordjes in te studeren én die kennis te onderhouden. In deze nascholing leer je voor de verschillende fases binnen een les klassieke talen hoe je je leerlingen tot een betere woordenschatkennis kan brengen.

Alfabetiseren van A tot Z in OKAN

Welkom in de wondere wereld van het alfabetiseren! Je wil graag meer te weten komen over het reilen en zeilen in een alfaklas binnen OKAN. Je bent op zoek naar theorie hierrond maar vooral naar praktische toepassingen die je onmiddellijk kan gebruiken in je klaspraktijk.

Meertaligheid in de klas: een veelzijdig, complex, maar prachtig verhaal!

Als leerkracht lager onderwijs is de realiteit in je klas heel divers. Vooral op talig vlak jongleer je voortdurend met de meertaligheid van je leerlingen. Er zijn bijvoorbeeld anderstalige nieuwkomers in je klas, kinderen voor wie het Nederlands een tweede of een derde taal is of eentalige kinderen die zich de schooltaal dan weer moeilijker eigen maken. In deze tweedaagse nascholing nemen we alle veelzijdigheid van taal en meertaligheid in je klas onder de loep. Anderstalige nieuwkomers, taalontwikkelend lesgeven, meertaligheid functioneel inzetten, enzovoort. Hoe zijn deze concepten met elkaar verweven en welke didactische principes gebruik je wanneer?

Aanvankelijk lezen en rekenen: hoe kan bewegen helpen?

Taalontwikkeling en ontwikkeling van wiskundig denken starten al op jonge leeftijd. Je wil elk kind deze grondbeginselen graag spelenderwijs laten ontdekken en tevens inspelen op hun bewegingsdrang.
Een goede match tussen verschillende bewegingsvaardigheden en het verwerven van algemene basiskennis stimuleert de werking van de hersenen en vergroot de motorische capaciteiten.
Werk je mee aan de totale ontwikkeling van elk kind?

 

Communica(c)tief aan de slag in jouw lessen Frans: wakker je spreekdurf als leerkracht aan!

Je geeft Frans in de 3de graad (of 2de graad) van het basisonderwijs en je hebt zin om communica(c)tiever met de Franse taal aan de slag te gaan? Tijdens deze sessie proberen we concrete handvaten en tips te bieden aan leerkrachten in het basisonderwijs die Frans geven maar zich nog onzeker voelen in de Franse taal. We benadrukken het belang van correcte Franse instructietaal en oefenen dit ook in aan de hand van ludieke en dynamische werkvormen die de leerkracht zelf kan inzetten in de klas.

Taalontwikkelingsstoornissen herkennen bij meertalige kinderen

Heeft jouw meertalige leerling een blootstellingsachterstand of een taalontwikkelingsstoornis? Bij meertalige leerlingen is het moeilijk om uit te maken of de taalproblemen in het Nederlands te wijten zijn aan onvoldoende blootstelling in die taal of aan een taalontwikkelingsstoornis. Nochtans is het juiste onderscheid cruciaal voor een gepaste begeleiding.

Experimenteren met differentiëren in de taalklas

Hoever sta jij op het gebied van klasdifferentiatie? Misschien verder dan je denkt! Als taalleerkracht bouw je vaak vanzelf differentiatie in je lessen in. Heb je toch nog het gevoel dat je meer zou kunnen doen en maak je graag kennis met een aantal concrete werkvormen? Dan nodig ik je uit om mee te komen experimenteren met differentiëren!

Kleuters met ontwikkelingsvoorsprong: leer ze zien!

Heb je het gevoel dat je:

 • nog maar zelden een kleuter met een ontwikkelingsvoorsprong in je klas hebt gehad of denk je eerder dat ouders denken dat ze een wonderkind op de wereld hebben gezet?
 • deze kinderen graag zou bieden wat ze nodig hebben maar dat je niet weet hoe?

Ben je op zoek naar:

 • de signalen die sterke kleuters uitzenden?
 • geschikt differentiatiemateriaal voor in de klas?

Wil je weten wat je moet doen om het potentieel van deze kinderen gericht te kunnen aanspreken?

Durf denken. Hoe breng je filosofie in het secundair onderwijs?

Vanaf 2021-2022 zijn er specifieke eindtermen filosofie geformuleerd voor leerlingen uit de humane en maatschappij- en welzijnswetenschappen.
Maar hoe pak je een filosofieles aan? Hoe stimuleer je het filosofisch denken van jongeren? Hoe begeleid je een filosofisch gesprek? En met welke didactische principes houd je best rekening? Met deze vragen gaan we aan de slag tijdens de nascholing.

Leesplezier en nieuwe media in de 1ste en 2de graad: een mooi huwelijk?

Veel leerlingen lezen niet graag boeken, maar online hebben ze nog nooit zoveel gelezen als vandaag. Als ze zo veel bezig zijn met gamen, internetten en Facebooken, hoe kunnen we daar in de lees- of literatuurles dan ons voordeel mee doen? Hoe vermijden we vooral dat 12- tot 15-jarigen alle plezier in lezen kwijtspelen, zoals nu vaak het geval is?

Een projectgroep en studenten van de Artesis-Plantijn hogeschool en de Universiteit Antwerpen ontwikkelden een vernieuwende leesaanpak met een E.
De E van elektronica maar ook de E van emotie. De basis: vijf grote principes die leesplezier bij jongeren stimuleren. Het middel: nieuwe media.

Ontdek je programmeertalent met micro:bit - basis

Laat je leerlingen hun programmeertalent ontdekken en ontwikkelen dankzij de micro:bit, een microcomputer waarmee je grootse ideeën realiseert!

Ontdek je programmeertalent met micro:bit - uitbreiding

Hoe kan de micro:bit ons helpen bij wetenschappelijk onderzoek?
Hoe kunnen we met de micro:bit iets automatiseren?

Omgaan met leerlingen met leer- en ontwikkelingsproblemen: concrete tips voor al wie niet voor de klas staat

De klas van nu is een diverse klas. Leerkrachten hebben de mond vol over differentiëren. Maar is dat ook belangrijk voor secretariaatsmedewerkers die niet zelf voor de klas staan? Hoe begrijp je leerlingen beter die moeilijk gedrag vertonen, steeds tegen dezelfde regels aanbotsen, moeilijk begrijpen wat je bedoelt als je tegen hen praat of te verlegen lijken te zijn om hulp te vragen? Deze nascholing leert je welke moeilijkheden leerlingen met specifieke ondersteuningsnoden ervaren en hoe je communicatie met deze leerlingen beter kan verlopen. Je gaat met concrete tips naar huis die je onmiddellijk in je eigen praktijk kan toepassen.

Traject: Gebruik van Arduino in de klas

Tijdens dit nascholingstraject leer je zelf tekstueel Arduino’s programmeren met de meest moderne online en offline tools. We programmeren enkel tekstueel (niet grafisch) in embedded C. We gebruiken hiervoor de online en offline Arduino IDE compiler. Goed programmeren kan je niet op 1 dag leren, vandaar de bewuste keuze voor 3 dagen zodat we een solide basis kunnen leggen. We hebben hierbij ook ruim aandacht voor de manier waarop je deze materie kan overbrengen naar je leerlingen via relevante en uitdagende projecten.

Verrijk je lessen met Virtual/Augmented Reality - uitbreiding

Ondertussen hebben Augmented en Virtual Reality eindelijk hun weg naar het grote publiek gevonden. Ze worden veelal gebruikt als vrijetijdsbesteding, maar deze tools hebben ook een meerwaarde om jongeren iets aan te leren. Waarom dit dan niet inzetten in het onderwijs? Deze nascholing maakt je wegwijs in de wereld van AR en VR en toont je hoe (eenvoudige) technologische middelen het mogelijk maken om AR en VR in je lessenpakket te integreren. 

Kwaliteitsvol lesgeven en leiderschap in de klas

'Vroeger' was er de cultuur waarin de leerkracht zonder discussie de ‘baas’ was. Die autoritaire cultuur bestaat niet meer. Straffen verliezen meer en meer hun effectiviteit. Toch kan een leerkracht nog altijd ‘echte autoriteit’ verwerven. Wie dat heeft, kan ‘in the flow’ lesgeven.

Coachen van collega's

Je krijgt als leerkracht, leerlingenbegeleider, zorgcoördinator of welke functie je ook bekleedt, te maken met je collega's. Fijne collega's, lastige, moeilijke; mensen van allerlei slag. Je moet met hen overweg kunnen want het is je werk en zeker zo bepalend als je leerlingen.

Weinigen hebben officieel een mandaat om hun collega's te coachen. Het is ook niet de bedoeling om dit te lanceren, het is wel een droom dat dit er ooit komt. We zoeken samen naar wegen hoe je met collega’s coachend in gesprek en aan het werk kan gaan.

SMARTCAR - 'Ontwerp van een slimme robotwagen'

Tijdens deze nascholing maak je kennis en ga je ook zelf aan de slag met dit creatief STEM-totaalproject. Solderen, programmeren (Arduino & Ardublock), 3D-tekenen, 3D-printen, lasercutten, figuurzagen, boren, kleven, monteren, aansturen van actuatoren en inlezen van sensoren moeten allemaal worden aangewend om te komen tot een unieke low-cost slimme wagen van de toekomst.

Deze slimme wagen kan geprogrammeerd worden om muziek te maken, om lijnen te volgen, om naar licht te rijden, om obstakels te ontwijken en is zelfs bestuurbaar via zelfgemaakte apps. Er kunnen ook tal van STEM-proefopstellingen rond worden opgezet en dit alles wordt ondersteund door uitgebreid lesmateriaal en een snelle hulplijn.

We gebruiken een aantal componenten die via een jaarlijkse groepsaankoop (ongeveer 70 euro) kunnen worden aangekocht, maar de vorm en uitwerking laten we volledig aan de leerlingen zelf - helemaal in lijn met de nieuwe leerplannen. De meer dan 3 000 smartcars die reeds rondrijden in het Vlaamse onderwijs bewijzen de haalbaarheid van dit project.

Meer info en lesmateriaal: www.stemzone.be >> smartcar

Weerbaar in relatie gaan met collega’s, ouders en leerlingen

Sta je soms met je mond vol tanden bij kritiek van een collega of ouder? Voel je je soms dom en machteloos door een reactie van een leerling? Start je soms met lood in je schoenen aan een oudercontact? Word je soms zo boos dat je geen woord meer over je lippen krijgt? Ga je soms twijfelen aan je eigen capaciteiten in conflicten met leerlingen, ouders of collega’s?

Goed voor jezelf zorgen is essentieel om goed te kunnen functioneren in je job als leerkracht, opvoeder, directeur, coördinator. Weerbaar reageren als anderen over je grens gaan is daarvan een belangrijk onderdeel. In deze nascholing reiken we je kapstokken aan om rustig te blijven én gepast te reageren, zodat je in je eigen kracht blijft staan, ook in moeilijke situaties.

Zelf STEM-apps maken voor Android en iOS

Moderne doelstellingen rond computationeel of algoritmisch denken, rond analyse en realisatie van een systeem in functie van bepaalde criteria, rond communicatieprotocollen en rond mens-machine interfaces kunnen na deze nascholing op een aantrekkelijke en laagdrempelige manier gerealiseerd worden.

Door leerlingen zelf apps te laten ontwikkelen die raakvlakken hebben met wiskunde of wetenschappen of éénder welk ander onderwerp kan de Technologie en Engineering component mooi geïntegreerd worden om tot een volwaardig STE(A)M-project te komen.

De deelnemers krijgen de nodige kennis en ervaring om zelf apps te ontwikkelen voor Android of iOS (Android geeft wel meer voordelen).

We beginnen met de klassikale uitwerking van enkele éénvoudige apps, maar u gaat al snel zelf aan de slag om onder begeleiding een app te ontwikkelen op maat van uw leerlingen, graad en lesmateriaal. U kan steeds vertrekken vanuit uitgewerkte voorbeelden en krijgt professionele ondersteuning.

STEM-projecten met Arduino - basis

Arduino is een populaire manier om waardevolle links te maken met de vier STEM-domeinen en om leerplandoelen te bereiken rond computationeel of algoritmisch denken, rond analyse en realisatie van een systeem in functie van bepaalde criteria, rond communicatieprotocollen en rond mens-machine interfaces.

Het meten van verschillende fysische grootheden en het aansturen van verschillende actuatoren wordt stapsgewijs behandeld. Je zal de kans krijgen om grafisch programmeren naast tekstueel coderen te gebruiken om zo de keuze te maken die voor jou en jouw leerlingen het beste past.

Vervolgens werken we verschillende schakelingen en bijhorende programma's uit die meteen toe te passen zijn in jouw STEM-klaspraktijk en krijg je ruim de tijd om hier zelf mee aan de slag te gaan.

Lessen ontwerpen met de herziene taxonomie van Bloom

Om communicatie tussen vakgroepen en leraren te faciliteren werd ervoor gekozen de eindtermen en leerplandoelen uit te schrijven aan de hand van de herziene taxonomie van Bloom.
Hoe kan je als leerkracht je lessen zo ontwerpen dat je de eindtermen/leerplandoelen doordacht en kwaliteitsvol realiseert op de klasvloer rekening houdend met de noden van alle leerlingen? Deze nascholing geeft een compleet overzicht met tal van voorbeelden, praktische toepassingen en tips.

Virtual/Augmented Reality in de klas: introductie

Virtual en Augmented Reality, is dit nu realiteit of blijft dit nog abstract en letterlijk 'virtueel' voor vele leerkrachten?

Klassikaal lesgeven, waarbij leerlingen een thema ontdekken door teksten te lezen of erover te praten, kan werken. Dankzij Virtual Reality (VR) kan je nog een grote stap verder gaan; je laat hen letterlijk de wereld van het thema binnenstappen en virtueel kennismaken en rondneuzen in het thema. Ook dankzij Augmented Reality (AR) kan je hun omgeving omtoveren tot een meer interactieve en krachtigere leerervaring.

Constructief grenzen stellen naar collega's en ouders

Hoe kan je klantvriendelijk omgaan met ouders die zich verbaal agressief opstellen? En wat met een collega die almaar meer in je ‘mandje’ duwt? Mag je ook grenzen aangeven? Natuurlijk! Maar hoe dan?

Samen sterker in gezag: Geweldloos Verzet en Nieuwe Autoriteit

Hoe streng mogen we nog zijn? Dit is een vraag die de meeste leerkrachten zich wel eens stellen. Wat mogen we nog eisen van leerlingen? Mogen we nog straffen? Moeten leerlingen niet gewoon doen wat we zeggen, of moeten we over alles onderhandelen met hen? Gezag is in deze tijd geen evidentie meer. Binnen één school leven vaak heel uiteenlopende antwoorden op deze vragen. Dit leidt makkelijk tot escalaties en spiralen van onmacht of tegenagressie, zeker bij aanhoudend probleemgedrag van leerlingen of klasgroepen. Veel leerkrachten zijn daarom op zoek naar een aanpak die meer perspectief biedt.

In deze cursus vertrekken we van de ideeën en instrumenten die ontwikkeld werden door Haim Omer. We onderzoeken wat Nieuwe Autoriteit en Geweldloos Verzet voor jouw klaspraktijk kunnen betekenen.

Geweldloos Verzet en Nieuwe Autoriteit staan voor een aanpak van (ernstig) probleemgedrag met de focus op aanwezigheid, zelfcontrole, het vermijden van escalatie, het uitbouwen van steunnetwerken en eenzijdige acties gericht tegen probleemgedrag, altijd in verbinding met de leerling in kwestie. Geweldloos Verzet kadert binnen een nieuwe invulling van de positie van de leerkracht: niet boven of naast de leerling maar vanuit een volhardende aanwezigheid: “het is mijn taak”, “ik kan niet toelaten”, “ik houd vol”.

Leren doen doet leren: duaal leren voor beginners

Duaal leren uitbouwen op je school is geen evidentie en daarom vooral een verhaal van leren doen, met ups en downs. In deze nascholing krijg je het verhaal te horen van een multiculturele TSO en BSO-school in hartje Gent die vol overtuiging toch besloot om de stap te zetten. Vanuit zijn rol als trajectbegeleider en overtuigd van de meerwaarde wil de lesgever je graag inspireren om duaal leren vorm te geven binnen jouw specifieke context. Keuzes van opleidingen, screening van leerlingen en bedrijven, rolverdeling, evaluatie, coaching, het zijn maar enkele thema’s die aangeraakt worden. Een verhaal van vallen en opstaan.

Als team van (on)macht naar kracht. Hoe Nieuwe Autoriteit en Geweldloos Verzet implementeren op jouw school?

De thema’s “gezag” en het effectief omgaan met probleemgedrag leven sterk bij leerkrachten en op de meeste scholen. Daarbij overheerst vaak de onmacht: hoe krijgen we meer greep op (onacceptabel gedrag van) onze leerlingen? Heel wat scholen zien in het gedachtegoed en instrumentarium van Nieuwe Autoriteit en Geweldloos Verzet (NA & GV, Haim Omer, Israël) een mogelijk antwoord op deze onmacht en zetten voorzichtig hun eerste stappen in het implementeren ervan.

Aansluiten bij wat leeft in een team (en bij ouders) en van daaruit op zoek gaan naar meer kracht en invloed is geen makkelijke uitdaging. Dit vraagt niet alleen voldoende kennis van NA & GV, maar ook een houding die Nieuwe Autoriteit 'ademt'. Enkel dan kunnen NA & GV geïntroduceerd worden als een basishouding in de gezagsrelatie met leerlingen en in de netwerkrelatie met collega’s en ouders. Het belangrijkste doel is immers dat schoolteams zich samen sterker gaan voelen in hun omgang met leerlingen.

Vanuit het Vormingsnetwerk NAGVopschool begeleiden we al een aantal jaren dergelijke implementatieprocessen. In deze vierdaagse verdiepingscursus delen we onze expertise met iedereen die als 'kartrekker' het gedachtegoed op de eigen school wil introduceren en implementeren.

De effectieve leerkracht. Een wetenschappelijk onderbouwd, inspirerend én haalbaar verhaal

"Ik wil gewoon goed lesgeven!"

Lesgeven is een ambacht en leerkrachten hebben - gelukkig maar- veel vrijheid om dat op een eigen manier in te vullen. Toch hebben alle leerkrachten eenzelfde doel: ze willen dat hun leerlingen zoveel mogelijk bijleren. Hoe pak je dat zo effectief mogelijk aan? Je krijgt nog maar eens de bevestiging: je didactische aanpak maakt echt het verschil!

(Leren) kijken naar bewegende beelden: een volwaardige vaardigheid

Onze leerlingen kijken liever dan ze lezen? Een open deur intrappen, heet zoiets. We leven vandaag de dag immers duidelijk in een beeldcultuur. Jammer? Misschien, maar niet getreurd: laat ons van de nood een deugd maken, met die beelden aan de slag gaan en samen met hen kritischer leren kijken en zo de schoonheid van bewegende beelden te leren ontdekken.

Mentor-coach: terugkomdag

Na het deelnemen aan het nascholingstraject mentor-coach heb je ongetwijfeld de aanvangsbegeleiding op jouw school verder vormgegeven en ben je gegroeid in jouw rol. Tijd dus om succeservaringen te vieren, vragen groeigericht onder de loep te nemen en actuele inzichten en materialen rond aanvangsbegeleiding te exploreren. Vanzelfsprekend kan het opfrissen van de coachende grondhouding en vaardigheden niet ontbreken.

Gamification - Mijn les is (g)een spelletje!

Veel leerlingen houden van games. Weinig leerkrachten zijn daar echter mee vertrouwd. Zit er eigenlijk een systeem in die (online) games dat je kan vertalen naar je (offline) lespraktijk? Kan je het leerplezier van je leerlingen effectief via gamification verhogen? Bestaat het gevaar niet dat het dan wel heel plezant wordt maar weinig leerrijk? Alles in deze nascholing draait rond het begrip gamification. Je krijgt een duidelijk zicht op wat het begrip nu echt inhoudt en maakt zo komaf met een aantal mythes.

Omgaan met (cyber)pesten in het lager en secundair onderwijs

Pesten is zeker geen nieuw fenomeen. Het pestgedrag dat zich in en rond de school voordoet, gebeurt echter alsmaar vaker met smartphone of computer. Dit geeft schoolteams het gevoel dat het pestgedrag tussen leerlingen hen nog meer ontglipt. En is het wel hun verantwoordelijkheid, vragen ze zich af?

In deze cursus vertrekken we vanuit het standpunt dat alle (cyber)pesten dat impact heeft op de onderlinge relaties tussen leerlingen, best (ook) vanuit de school opgevolgd wordt.

We laten zien hoe de school systematisch (cyber)pestgedrag kan voorkomen en aanpakken. We brengen alle ideeën samen in een model, dat de resultaten van wetenschappelijk onderzoek vertaalt naar bruikbare handvaten voor de eigen praktijk.

Online leerpaden, breed inzetbaar in jouw lessen

Online leerpaden bieden veel mogelijkheden om leerlingen doelgericht leerinhouden te laten verwerken of bijvoorbeeld een onderzoeksvraag te laten beantwoorden. Je kan ze inzetten in de klas tijdens individueel zelfstandig werk of groepswerk. Ze zijn bruikbaar voor huiswerk, afstandsonderwijs enzovoort. Meer nog, je kan ze zodanig uitwerken dat je op maat kan differentiëren en leerlingen gepaste ondersteuning kan aanbieden in functie van hun leerproces.

Efficiënt gebruik van Word en andere tekstverwerkingsprogramma’s

Gebruik jij jouw tekstverwerker (Word, Google documenten…) vooral als een veredelde typmachine? We besteden met z’n allen bijzonder veel (onnodige) tijd aan de opmaak van een document terwijl we ons beter en liever op de inhoud concentreren. De opmaak van een tekst hoeft echter geen struikelblok te vormen en kan voor een stuk geautomatiseerd worden. Deze nascholing kan je dus heel wat extra tijd opleveren!

De impact van pensioenhervormingen in het onderwijs

De laatste 10 à 15 jaren is er heel wat gewijzigd op het vlak van de pensioenregelgeving; zeker voor wie in onderwijs werkt en na een gedeeltelijke of volledige onderwijsloopbaan met pensioen gaat.
Zo werd o.a. de persoonlijke P-datum in het leven geroepen en de vroegere uitstapmogelijkheden werden –op één uitzondering na- één na één weggeschreven.
Wat betekent dit nu concreet  voor de personeelsleden?  Moeten we effectief langer werken en wat is het effect van de hervormingen op ons pensioenbedrag? 

Efficiënt gebruik van PowerPoint

Zit jij soms te prutsen met het (her)opmaken van jouw PowerPoint slides? Weet je niet meteen welke vormgeving van jouw PowerPoint-presentatie écht ondersteunend werkt bij het brengen van de leerinhoud? Wat is noodzakelijke inhoud en wat is overbodig? Hoe kan je jouw slides een persoonlijke touch geven en dit meteen toepassen op alle onderliggende dia’s? Deze nascholing vormt de ideale insteek om in een handomdraai jouw presentaties een meer professionele look ‘n feel te geven én deze efficiënt uit te werken.

Groeigerichte feedback als rapportcommentaar: waardevolle info voor onderweg!

Wie herkent het niet: zoeken naar dat passende zinnetje om onder het rapport van die leerling te schrijven. En dan val je wel eens terug op beschikbare zinnetjes in je hoofd of op je computer. Begeleidt en ondersteunt jouw commentaar dan het leren? Niet altijd! In deze sessie ga je op zoek naar kenmerken van sterke, leerbegeleidende commentaren, gebed in het bredere kader van groeigerichte en leerbegeleidende feedback en evaluatie. Je krijgt de ruimte om het formuleren van dergelijke commentaren in te oefenen.

Lichaamstaal, krachtig en positief in interactie met leerlingen

Wat je vertelt met je lichaamstaal, is sterker dan wat je zegt met woorden. Lichaamstaal ondersteunt je boodschap of breekt die net af. Je leerlingen zijn onbewust gevoelig voor jouw lichaamstaal. Het is dus nuttig én nodig je lichaamstaal te kennen, te beheersen en bewust in te zetten in interactie met je leerlingen. Op deze manier kan je lichaamstaal je leerlingen positief beïnvloeden.

Klasmanagement - Regisseer je klas!

Leerlingen in een positief klimaat succesvol laten leren en werken vraagt om goed klasmanagement. Regelmatig nadenken over je eigen management in een steeds veranderende maatschappij is geen overbodige luxe voor elke leraar.

Uit oefensessies in 2 verschillende lerarenopleidingen ontstond het boek Regisseer je klas. Het bundelt oefenmateriaal rond klasmanagement dat bruikbaar is voor de beginnende en de ervaren leraar, in de lerarenopleiding of in begeleidingstrajecten van leraren.

Basiscursus socio-emotionele begeleiding in het s.o.

Als startend leerlingenbegeleider, leerkracht of remedial teacher merk je regelmatig dat socio-emotionele problemen, eventueel gekoppeld aan leerproblemen, je leerlingen in hun leren hinderen. Deze nascholing wil jouw vaardigheid om leerlingen socio-emotioneel te begeleiden, aanscherpen. Ze biedt bruikbare achtergrondinformatie en brengt de basiselementen aan die een rol spelen binnen het begeleidingsproces. Omdat het de bedoeling is de gegeven achtergrond zo concreet mogelijk te vertalen naar de eigen schoolsituatie, vragen wij aan de deelnemers een grote bereidheid om eigen ervaringen in te brengen als werkmateriaal.

Urban education: lesgeven in superdiverse klassen

In steeds meer Vlaamse steden en gemeenten heeft een groot deel van de inwoners, en dus ook van de scholieren, een migratieachtergrond. De toenemende mix van culturele achtergronden maakt opvoeden en onderwijzen soms complexer en uitdagender. Maar er is meer. Waren verschillen tussen leerlingen lange tijd vooral een verhaal van etnische diversiteit, dan is dat vandaag de dag slechts een van de identiteitsassen waarop jongeren van elkaar kunnen verschillen. Religie, taal, verblijfsstatuut, geaardheid, bezit, waarden … Deze en nog meer factoren bepalen wie we zijn.

Hoe blijf je als leraar in verbinding met leerlingen (en niet te vergeten ouders en collega’s) die in zo veel opzichten van jou en van elkaar verschillen? Hoe focus je niet op verschillen maar op overeenkomsten, en wat levert dat op in een pedagogische context? En ten slotte: kun je ook in je lessen meer multiperspectiviteit inbouwen om je superdiverse klas maximaal aan te spreken? De nascholing Urban education biedt achtergronden en concrete antwoorden op deze vragen.

Teamteaching: krachtig onderwijs maak je samen!

Teamteaching en co-teaching zijn hip in onderwijs. Leerkrachten kiezen voor kwaliteitsvol onderwijs en vinden het een prioriteit om het samen waar te maken. De leerkrachten bereiden samen voor, voeren samen uit en reflecteren samen. Heb jij zin om samen met jouw collega’s de stap te zetten naar teamteaching? In dit korte traject maak je kennis met de succesfactoren achter deze verhalen. Je bekijkt de verschillende soorten teamteaching en je gaat aan de slag met een kader en concrete suggesties om er samen met jouw collega’s een succesverhaal van te maken in jouw school.

Basiscursus socio-emotionele begeleiding in het s.o. (Beringen)

Als startend leerlingenbegeleider, leerkracht of remedial teacher merkt u regelmatig dat socio-emotionele problemen, eventueel gekoppeld aan leerproblemen, uw leerlingen in hun leren hinderen. Deze nascholing wil uw vaardigheid om leerlingen socio-emotioneel te begeleiden, aanscherpen. Hij biedt bruikbare achtergrondinformatie en brengt de basiselementen aan die een rol spelen binnen het begeleidingsproces. Omdat het de bedoeling is de gegeven achtergrond zo concreet mogelijk te vertalen naar de eigen schoolsituatie, vragen wij aan de deelnemers een grote bereidheid om eigen ervaringen in te brengen als werkmateriaal.

Verbindend samenwerken met ouders. Kansen en valkuilen (BaO en s.o.)

Soms vergeten we dat ouders onze belangrijkste partners zijn om de begeleiding van leerlingen zo optimaal mogelijk te laten verlopen. Een verbindende samenwerking veronderstelt een continue afstemming tussen school, ouders en leerling. De dagdagelijkse realiteit voelt regelmatig aan als een 'mijnenveld' waar we vanuit de school behoedzaam de juiste route proberen uit te stippelen.

Welbevinden van leerlingen onder druk. Hoe kan je iets voor hen betekenen?

Op school vang je ongetwijfeld meer en meer signalen op over leerlingen die zich niet goed in hun vel voelen en van wie het welbevinden onder druk staat. De coronapandemie heeft ervoor gezorgd dat leerlingen meer internaliserende (depressiviteit, angst…) en externaliserende (bv. probleemgedrag) problematieken vertonen. Het versterkt de indruk dat ze het vooral gevoelsmatig moeilijk hebben en eerder leefachterstand of leefvertraging vertonen waardoor hun 'leer-kracht' geleidelijk aan wegsijpelt. Hoe kan je iets voor hen betekenen?

Faalangst in het s.o.

Bang om te mislukken, bang om niet aan de verwachtingen te voldoen die ouders, leerkrachten of de jongere zelf vooropstellen. Faalangst kent iedereen: je voelt het in situaties waarin je een prestatie moet leveren die anderen beoordelen. Het wordt een probleem als het je overspoelt en ontwricht.

Aandacht besteden aan faalangst op school is meer dan de aanwezigheid van een coach of faalangsttrainingen. Tijdens elke les kan indirect gewerkt worden rond deze vorm van angst. Aanpak van faalangst begint IN de les: wat heeft deze jongere nodig? Hoe vermijd je dat een jongere leert om hulpeloos te reageren? Hoe kan je het verschil tussen faalangst en gezonde taakspanning benaderen? Hier zetten we de bril van het handelingsgericht werken op. Ook de minder faalangstige leerling haalt hier voordeel uit.

Van de deelnemers wordt verwacht op een interactieve manier het aangebrachte kader aan hun klas/schoolrealiteit te koppelen. Concrete cases kunnen besproken worden als toets van wat aangebracht wordt.

Opvolgdagen voor faalangstbegeleiders

Wie als faalangstbegeleider werkt, kan zijn begeleidingstraject updaten. Wie ermee wil starten, krijgt een kader aangereikt.

Er wordt gefocust op trainingen in groep, maar ook op individuele begeleiding. Telkens staan de mogelijke onderdelen van een begeleiding centraal, evenals valkuilen en hoe je die kan vermijden. Er wordt handelingsgericht en interactief gewerkt vanuit de eigen praktijkervaringen.

Wegwijs in psychopathologie bij leerlingen

Leerlingen brengen heel veel tijd op school door. We kennen onze leerlingen, we willen hen graag warm begeleiden naar een zo krachtig mogelijke leer- en leefweg. Soms voelen of zien we dat er iets aan de hand is waar we niet direct de vinger op kunnen leggen. Er is iets, maar wat…?

Omgaan met gedragsproblematieken en ernstig storend gedrag binnen het zorgcontinuüm (s.o.)

Sommige leerlingen en klasgroepen kunnen wel eens het bloed vanonder je nagels halen. Ze zorgen ervoor dat je het gevoel hebt dat je niet meer tot je kerntaak komt nl. lesgeven. Dit zorgt voor frustratie of maakt dat de moed je soms in de schoenen zinkt.

Wat verstaan we onder moeilijk en grensoverschrijdend gedrag? Hoe ga je hiermee om en welke tips en technieken bestaan er om je hiertegen te wapenen?

De verbindende kracht van kwetsbaarheid in leiderschap

De uitdagingen die van buiten uit op onderwijs en dus ook jouw school afkomen, zijn immens. Denk bv. aan de hervorming s.o., digisprong en corona. Dit vraagt heel wat van je school als organisatie maar ook en vooral veel van al je teamleden. Waar vind je de ruimte om in verbinding te gaan met je leraren en je secretariaatsmedewerkers, het menselijk kapitaal van jouw organisatie? Hoe kan je de diverse theoretische modellen implementeren zonder je team daarin te verliezen? Hoe kan je hen motiveren om samen voor jullie schoolvisie te gaan? Hoe kan je hen een veilige ruimte bieden om zichzelf te ontplooien, samen te werken, te vernieuwen? Is er in deze polariserende tijd nog ruimte voor kwetsbaarheid?
In deze nascholing ervaar je dat zacht kracht is, dat die kwetsbaarheid deuren opent en dat het ieders verantwoordelijkheid is om meer in verbinding te gaan met zichzelf en de ander. Zo werk je in je school aan het Bruto Nationaal Geluk.

Omgaan met leerlingen met autisme op school en in de klas (s.o.)

Zorgverbreding, leerlingontplooiing en welbevinden worden meer en meer tot de essentiële opdrachten van een school gerekend. Het aantal leerlingen met een diagnose autismespectrumstoornis groeit. In de klas is het nodig om het groeps- en leerlinggericht werken te combineren en af te stemmen op de individuele ontwikkelingsnoden van de leerlingen.

Cognitief begaafde leerlingen in het secundair onderwijs. Differentiëren voor leerlingen die meer uitdaging nodig hebben

Hoogbegaafdheid is een gave voor veel leerlingen, maar er zijn ook leerlingen die problemen ondervinden door een minder adequate begeleiding in scholen. De zorg voor cognitief begaafde leerlingen wordt dan ook steeds meer gezien als een onderdeel van het totale zorgpakket.

Taalgericht lesgeven aan ex-OKAN-leerlingen - deels live online nascholing

Steeds meer leraren worden geconfronteerd met ex-OKAN-leerlingen in de klas.
De slaagkansen van deze leerlingen verhogen is een hele uitdaging.
Inzicht in de systematiek van tweedetaalverwerving kan daarbij helpen.

Deze cursus wil enerzijds leerkrachten tools aanreiken om in meertalige klassen les te geven, met de principes van het taalgericht of taalontwikkelend onderwijs als achtergrond. Anderzijds wil ze vervolgschoolcoaches en andere (taal)ondersteuners op school de nodige bagage geven om het traject van ex-OKAN-leerlingen op een doelgerichte manier te kunnen ondersteunen.

Word ankerfiguur diversiteit - Op weg naar een interlevensbeschouwelijk en intercultureel competente school

Diversiteit is voor elke school aan de orde, nu meer dan ooit. Optimale onderwijskansen creëren voor elke jongere is hierbij een boeiende én noodzakelijke uitdaging.
Dit vijfdaags traject reikt je enerzijds de nodige kennis aan en zorgt anderzijds voor het ontwikkelen van specifieke vaardigheden om op je eigen school als aanspreekpunt te functioneren in een diverse interlevensbeschouwelijke en interculturele context.

Het kwetsbare tienerbrein, een uitdaging voor vereiste executieve functies op school

Waarom een cursus ‘Leren leren’ niet helpt.

Sinds corona is het aantal alarmerende schoolresultaten zichtbaarder geworden. Vaak gaat het om een combinatie van een rijpend tienerbrein en gebrekkige studeerstrategieën, overgoten met een sausje demotivatie of (school)moeheid.

De meeste leerlingen willen nochtans wel. Maar hun rijpende tienerbrein sputtert nog: het ene moment wordt er ijverig meegewerkt en nagedacht (door de prefrontale cortex vooraan), het andere moment is de jongere erg afgeleid of humeurig (door de dieperliggende amygdala in het emotionele brein).

Op school wordt er veel verwacht van timemanagement, planning en organisatie, taakinitiatie en volgehouden aandacht, emotieregulatie en responsinhibitie (impulsbeheersing). Allemaal executieve functies (op denk- en gedragsniveau) die nog volop in ontwikkeling zijn. Dat kan veel stress opleveren en de tiener verleiden tot uitstel- of vermijdingsgedrag: games, series en online chats zijn immers veel interessanter dan die opdracht wiskunde.

Een doorsnee cursus ‘Leren leren’ biedt geen lange termijnoplossing voor een onderpresterende adolescent. Alleen focussen op (al dan niet efficiënte) technieken zoals samenvatten of mindmaps maken, en de jongere niet bevragen op haar/zijn intrinsieke motivatie, zorgt er ook voor dat de ‘aangeleerde hulpeloosheid’ waarmee flink wat ‘digitaal opgroeiende’ jongeren kampen niet wordt aangepakt.

Basiszorg verbreden en verdiepen op klasniveau

Ben je zoekende hoe de brede basiszorg in je school, zowel op klas- als schoolniveau te verbreden en te verdiepen? Met hands-on tools en werkvormen leer je hoe je de brede basiszorg in je school of centrum voor secundair onderwijs gedragen kan maken bij alle leerkrachten zodat alle leerlingen hier baat bij hebben. Werk deze basiszorg uit met het referentiekader voor onderwijskwaliteit (het OK-kader) en het decreet leerlingenbegeleiding in het achterhoofd.

Kraak de code - Online escaperooms om leerinhouden in te oefenen op een uitdagende manier

Online escaperooms, je bent ze wellicht al tegengekomen of meer nog, je hebt  geprobeerd ze op te lossen.  Online escaperooms zijn ideaal om leerlingen op een andere en activerende manier leerinhouden te laten inoefenen en herhalen. Ze leren al spelenderwijs en scherpen bepaalde competenties verder aan. In deze nascholing ontdek je hoe je zo’n online escaperoom praktisch en didactisch uitwerkt en wat de meerwaarde voor zowel de leerlingen als de leerkracht is. Je gaat bovendien met een eerste concept voor jouw vak naar huis.

Elk probleem, een kans! Kijk eens door een andere bril

Je doet je job met hart en ziel, maar soms lijk je te verstikken. Er komt immers zo veel (tegelijk!) op je af: moeilijke leerlingen, lastige ouders, veeleisende collega’s, in de context van het begeleidingsdecreet (samen)werken in een ondersteuningsnetwerk, ZILL en ROK, nieuwe eindtermen… Vul het lijstje zelf maar aan: elke dag verstoren steeds nieuwe uitdagingen je plannen of je rust en lijken problemen zich op te stapelen.

Dat daagt je uit en laat je de grenzen van je draagkracht ervaren.
Kan het anders? Beter? Gezonder?
Het antwoord is: JA!
Hoe dan? Het antwoord krijg je in deze nascholing.

Rebel in Peace: Je krijgt géén burnout van hard werken

Burnout, stress en onvoldoende tijd voor zelfzorg… Dat we deze zaken in onderwijs steeds vaker zien terugkomen is geen nieuws. Tijdens deze nascholing leer je meer over de oorzaken, hoe je stress en burnout kan detecteren, en wat mogelijke risico-kenmerken zijn.

Tijdens deze oplossingsgerichte vorming leg je de aandacht op de oplossing in plaats van op de oorzaken van burnout, stress en gebrek aan zelfzorg. Vind je zelfzorg, balans en welbevinden in onderwijs belangrijk, voor jezelf en voor je collega’s, dan is deze nascholing iets voor jou.

Instagram: een communicatiekanaal met impact!

Sociale media spelen in scholen meer en meer een belangrijke rol als communicatiekanaal. In deze nascholing zoom je in op Instagram. Hoe vaak moet je posten op dit kanaal om effect te hebben, wie gaat de updates lezen en wat ga je precies vertellen? Dit zijn enkele vragen die je beantwoord zal zien. Je wisselt theoretische inzichten af met praktische tips en je krijgt meteen ook de kans om zelf de functies van o.a. Instagram stories en reels uit te testen.

Slim onderpresteren aanpakken

Onderpresteren blijkt in de praktijk een hardnekkig probleem. Om leerkrachten en onderpresteerders doelgerichter te laten werken, reikt deze nascholing je een aantal basistools aan.

Help, ex-OKAN-leerlingen op mijn school! Tips en tools om een stevig beleid op te zetten

Ex-OKAN leerlingen, taalzwakke leerlingen op school, in de klas… Steeds meer scholen komen ermee in aanraking en willen er een succes van maken. Daarom is het belangrijk om een stevig beleid op te zetten. In deze nascholing gaan we voor een TO-TAALBELEID.

Ressources et outils en ligne pour la classe de FLE

Quel prof de FLE n’a pas encore consulté internet à la recherche d’infos ou de matériel didactique ? Mais parfois c’est l’arbre qui cache la forêt. On a l’embarras du choix et on n’arrive pas à faire le tri.

Dans cette session, j’aimerais partager mes coups de cœur avec vous et présenter une sélection de ressources intéressantes pour trouver du matériel, pour organiser les cours de FLE ou tout simplement pour rester au courant de ce qui vit dans la francophonie et dans le domaine de la didactique. Le matériel et les outils présentés sont utilisables à tous les niveaux et dans toutes les classes.

Leerstoornissen herkennen en aanpakken in het s.o.

Leerstoornissen: het bos, de bomen en het plantgoed.
Wanneer spreken we van leerstoornissen zoals dyslexie, dyscalculie, een visueel ruimtelijke leerstoornis… ?
Wat is de beste aanpak? Waarom attesteren? Wat met comorbiditeit?

Digitale tools in dienst van de vaardigheden binnen de lessen MVT

Tijdens de coronapandemie schakelden we noodgedwongen over op afstandsonderwijs. Veel ICT-toepassingen die we in die context leerden kennen, blijken echter ook perfect inzetbaar in de leeromgeving van de school. Ze kunnen helpen om te activeren, te differentiëren, te evalueren, …

Van concentratieproblemen tot ADHD

Het is niet eenvoudig om door het bos de bomen nog te zien wanneer het om concentratieproblemen, -stoornissen of ADHD gaat. Wanneer spreekt men bij kinderen van een gewone verstrooidheid, een concentratieprobleem of een aandoening als ADHD?

Schrijven voor het web: een praktische opleiding

Op school schrijf je teksten voor gedrukte media zoals de klassieke brief maar ook voor verschillende online kanalen zoals de website. Wat is precies het verschil tussen gedrukte media en een online tekst?  Hoe schrijf je overtuigende en inspirerende webteksten voor verschillende kanalen? En pak je schrijven voor je website nog anders aan dan voor sociale media? Op deze en andere vragen vind je in deze nascholing antwoord.

Je krijgt de belangrijkste handvaten om een foutloze tekst neer te pennen voor je website, je sociale media, je nieuwsbrief en andere online kanalen. Ook handige tips om sneller en efficiënter te kunnen werken komen aan bod. Bye bye writer’s block.

Leerlingen stimuleren om groeigericht te kijken naar hun leerproces

Deze nascholing werd in het verleden aangeboden onder de titel "Boost (jezelf en) je leerlingen".

Mis jij initiatief bij jouw leerlingen? Merk je een aangeleerde hulpeloosheid? Aan de hand van enkele modellen krijg je handvaten om leerlingen opbouwend, ondersteunend en groeigericht te confronteren met hun leerproces. Het geeft je als leerkracht meer daadkracht en vertrouwen om het eigenaarschap bij de juiste persoon te leggen.

Laat je feedback renderen in de les Moderne Vreemde Talen: groeigericht lesgeven

Zuinig met punten en gul met woorden... wat ontbreekt er nog in jouw toolbox om leerlingen met je feedback aan de slag te laten gaan?

De leerzorg en het onderwijs van de toekomst: de leerkracht die het verschil maakt

We kennen ze vanuit de praktijk: de leerkracht die problemen voorkomt, die elke leerling weet te enthousiasmeren en tot leren kan brengen. Er zijn bio-neurologische inzichten en wetenschappelijke proeven die het positieve en levenslange effect van de sensitieve leerkracht op het leven van kinderen en jongeren aantonen.
Je kan dit als leerkracht bevorderen. Meer nog: je kan een team uitbouwen rond deze wervende kwaliteit. Het is de droom van elke leerkracht, leidinggevende of begeleider … want het is de leerkracht van de toekomst.

Leesdossier revisited: een inspiratiesessie voor leerkrachten Nederlands

Hoe motiveer je leerlingen om te lezen? Hoe zorg je ervoor dat het leesdossier geen stapel saai verbeterwerk wordt, met lectuurtaken over boeken die de leerlingen misschien niet eens gelezen hebben? En hoe ontsnap je aan leeslijsten met altijd maar diezelfde klassiekers? Deze sessie biedt je een kader voor literaire leesvaardigheid, inspirerende en gebruiksklare voorbeelden om het leesdossier op een originele manier te benaderen en ruimte om onderling ideeën uit te wisselen.

Taalzwakke leerlingen in je klas? Werk met klare taal en digitale tools!

Op alle scholen zitten meer en meer taalzwakke leerlingen. Hoe kan je jezelf als leerkracht beter verstaanbaar maken? Hoe zorg je voor klare taal in jouw lesmateriaal? Welke digitale tools helpen je in de klaspraktijk?

In een 'groeischool' focust iedereen op een Growth Mindset

Fixed Mindset of Growth Mindset: hoe zit dat nu? Hoe en waarom zijn aannames over leren, verwachtingen over leergroeikansen en inzichten in de werking van het menselijk brein bij leerlingen én leraren essentieel om het leerproces motiverend en succesvol te laten verlopen? In deze nascholing leer je hoe jouw mentale set en die van al je leerlingen daarin absoluut het verschil maakt.

Inclusief onderwijs verankeren in je school via het spinnenwebmodel van een geïntegreerde leerlingenbegeleiding

Met zicht op het nieuwe leersteundecreet leer je in deze nascholing wat de cruciale factoren zijn om inclusief onderwijs succesvol te implementeren in je school. Je hebt de kans om vanuit het spinnenwebmodel te reflecteren op moeilijke casussen waar je met je team mee worstelt.

Herstelgericht handelen met leerlingen: groeikansen voor de hele school

Deze nascholing werd in het verleden door CNO aangeboden met de titel Een herstelgerichte benadering van probleemgedrag geeft groeikansen aan de leerling, leraar, klas en school.

De gekende aanpak bij probleemgedrag zoals het geven van opmerkingen, verwittigingen, nota’s, verwijdering uit de klas, straf(studie), een contract, schorsing… kan op korte termijn effect hebben. Maar met deze (sanctionerende) aanpak slagen we er echter niet in om de leerlingen verantwoordelijkheid voor eigen gedrag te laten nemen of inzicht te krijgen in de schade die dit gedrag toebrengt aan anderen (klasgenoten, leerkrachten…). Het is een aanpak die de focus legt op de overtreding, de regels en hieraan verbonden sancties.

Een herstelgerichte school is een luisterende school: de aanpak van probleemgedrag richt zich op de verantwoordelijkheid van de leerling voor eigen gedrag, op al de betrokkenen, zowel overtreder als slachtoffer en op de impact van dit gedrag en de schade die hierdoor wordt toegebracht aan de relaties met klasgenoten, leerkrachten, ouders…

We baseren ons op de theorie van het herstelrecht, waarbij we u enkele principes en vaardigheden willen aanleren in het voeren van individuele herstelgesprekken tot herstelcirkels en Hergo (dit is geen opleiding tot Hergo-moderator).

Boem Paukeslag: Paul van Ostaijen en Bezette Stad

Paul van Ostaijens dichtbundel Bezette Stad is meer dan 100 jaar geleden verschenen. Oud, maar absoluut niet out. Desolate straten, angst en eenzaamheid, maar ook rebellie, ingehouden jeugdige vreugde en kunstuitingen. In de reizende expo ‘Boem Paukeslag: Bezette Stad x5’, via het Letterenhuis, kijken we door de ogen van vijf jonge kunstenaars naar de iconische bundel. De expo en het bijhorend lesmateriaal zet jongeren aan om poëzie op een andere manier te ontdekken. Tijdens deze nascholing gaan we dieper in op de expo, het lesmateriaal en hoe je deze kan inzetten in je eigen lessen Nederlands.

Grammatica Engels creatief aanpakken en differentiëren

Hoe pak je grammatica in de les Engels aan? En wat met de differentiatiemogelijkheden? In deze nascholing maak je kennis met creatief en communicatief grammaticaonderwijs en probeer je zelf oefeningen uit, vooraleer ze aan je leerlingen voor te leggen. Laat die grammatica maar komen!

Reageren op agressie-incidenten: een praktijkgericht stappenplan (s.o.)

Iedereen die in het onderwijs werkt, maakt kans om te maken te krijgen met agressief gedrag: door leerlingen, maar soms ook door ouders of collega’s. Agressie komt vaak onverwacht en in ieder geval nooit op het goede moment. Soms kom je in een escalatie terecht, die je maar moeilijk kan keren. Of het nu over verbale, psychologische of fysieke agressie gaat, ernstige of eerder subtiele incidenten, in de klas, op de speelplaats, aan de schoolpoort…: het is niet altijd makkelijk om er goed mee om te gaan en de impact ervan kan groot zijn.

Hoe kan je dan best handelen bij agressie? Wat zeg je (niet)? Wat met lichaamstaal? Hoe zorg je ervoor dat je je kalmte bewaart? Wat met omstaanders? En hoe ga je achteraf om met de gevolgen van een agressie-incident?

Effectief communiceren met ouders in een diverse context

Overal waar mensen met elkaar omgaan, duiken er misverstanden op. Dit is zeker zo als het gaat om communicatie tussen mensen die veel van elkaar verschillen: taalverschillen, lichaamstaal, persoonlijke geschiedenis, andere herkomst, andere waarden en normen…  De dag van vandaag is die diversiteit op school niet meer weg te denken: bij de leerlingen, maar logischerwijze ook bij de ouders. Hoe kan je dan effectief communiceren met deze diverse groep ouders?

Aan de slag met Microsoft Access

Heb je data in een Exceldocument maar krijg je het niet gestructureerd en gerapporteerd zoals jij, jouw collega of je leidinggevende het vraagt? Dan bots je wellicht op de limieten van dit programma en heb je nood aan een nieuwe benadering. Een volwaardige relationele databank kan soelaas bieden, waarbij je de data in doordachte tabellen kan verzamelen, relateren, verwerken en rapporteren. Access is krachtige software die gebouwd is om je eigen databanken in een eigen netwerk te creëren en te beheren. Het laat je toe om interfaces te ontwikkelen om dataverzameling te vereenvoudigen, data te sorteren, combineren, filteren … en om eigen rapporteringen te genereren. Een hebbeding en een must voor al wie administratieve taken naar zijn hand wil zetten.

Feedback in de klas: verborgen leerkansen

Hoe zorg je ervoor dat de leerling meer leert en jij als leerkracht minder verbeterwerk hebt?

Waarom is actief werken met voorbeelden zo belangrijk bij feedback?

In welke werkvormen schuilen verborgen leerkansen?

Veel leraren zullen het herkennen: je spendeert dagen en avonden aan verbeterwerk en het geven van feedback. Toch merk je bij een nieuwe opdracht dat de feedback te weinig effect had op je leerlingen. Waar loopt het mis? En vooral: welke andere mogelijkheden zijn er?

Hoe maak je een knappe webshop voor je minionderneming of GIP?

Bij een minionderneming of GIP is een webshop een handige commerciële tool. Dit sluit sterk aan bij de dagdagelijkse realiteit van het bedrijfsleven, het beheer en de verkoop van goederen of producten. Met een aantrekkelijke webshop boost je die verkoop. In deze nascholing ontdek je hoe je een succesvolle webshop opzet en uitbaat. Je oefent de technische en inhoudelijke competenties die nodig zijn om leerlingen optimaal te ondersteunen bij het opzetten van een webshop.

Deze nascholing werd eerder aangeboden met de titel 'Boost de verkoop van een minionderneming of GIP met een aantrekkelijke webshop'.

Procescoaching van leergemeenschappen gericht op schoolontwikkeling: een praktische opleiding

Klassenraden, MDO’s, vakwerkgroepen, werkgroepen, beleidsgroepen, het zijn maar enkele vormen van overlegplatformen die scholen rijk zijn. Ook al ligt er een agenda op tafel, dat betekent niet noodzakelijk dat de effectiviteit hoog is. Hoe kan een leerkrachtenteam en bijhorend overleg bijdragen tot de effectiviteit in het bredere plaatje van schoolbeleid? Hoe kan je er mee voor zorgen dat de doelgerichtheid tijdens het overleg hoog is, dat alle collega’s ruimte hebben om hun inbreng te doen, dat goed afspreken ook tot concrete acties leiden? Tijdens deze nascholing ervaar je verschillende principes en oefen je concrete vaardigheden om als procescoach mee het verschil te maken op het vlak van schoolontwikkeling.

Meer rust in de klas door een goede relatie met je leerlingen (s.o.)

Het is rustgevend als leerlingen positief meewerken, maar soms lukt dit niet. Een gebrek aan verbondenheid met leerkracht of lesinhoud is vaak een trigger naar verveling of storend gedrag. Hoe kan je preventief optreden? Vaak geven allerhande ‘straffen’ geen resultaat meer. Tijd voor een nieuwe strategie: begeleidend gesprek. Hoe kan je zo een goede relatie met leerlingen opbouwen?

Hoe voer je een effectief antipestbeleid in een secundaire school?

Er bestaat heel wat educatief materiaal, praktijkvoorbeelden en werkvormen om in een lagere school te werken rond pestpreventie. Dit is niet altijd even makkelijk implementeerbaar in de context van een secundaire school. Deze nascholing geeft je een praktijkvoorbeeld van hoe je bij +12-jarigen ervoor kan zorgen dat pestgedrag minder voorkomt en hoe je er effectief mee omgaat.

Hoe begeleid je op school leerlingen met een islamachtergrond?

Deze nascholing werd in het verleden door CNO aangeboden onder de titel Halal of niet? Alle vragen omtrent islam en onderwijs in Vlaanderen beantwoord.

Heel wat scholen, leerkrachten, CLB-medewerkers, ouders en leerlingen,… hebben vragen over hoe je in de praktijk oplossingen aanbrengt rond de verwachtingen en onzekerheden die een religie als islam oproept binnen scholen.

Leervaardigheden: een didactische leerlijn en een remediëringstoolkit

Deze nascholing werd in het verleden door CNO aangeboden onder de titel Leerzorg en leervaardigheden.

Leervaardigheden vormen de fundamenten van leren. Leerlingen verwerven ze bij voorkeur doorheen de vakken in een didactische leerlijn leren leren van het eerste tot en met het zesde jaar. De remediëring van leervaardigheden werkt met leerlingen waarvan na diagnose blijkt dat ze bepaalde deelleervaardigheden onvoldoende onder de knie hebben. De remediëringstoolkit is ruim: van methodes voor het leren maken van een boekentas (organisatievaardigheden) tot het uitzoeken welke methode om leerstof te structureren nu net bij deze leerling met zijn eigen leerstijl past (cognitieve verwerkingsvaardigheden).

Jouw school bouwen of verbouwen: kennismaking met AGION en de subsidiëringsmogelijkheden

Investeren in scholenbouw heeft een belangrijk effect op motivatie en prestaties van leerlingen en leerkrachten. Een school bouwen of verbouwen is echter niet geregeld van vandaag op morgen. Als school moet je goed op de hoogte zijn van de procedures en subsidiemogelijkheden.
Deze nascholing wil je inzicht verschaffen in de rechten en plichten van toepassing op AGION wanneer je als school bouwt of verbouwt via de reguliere financiering.

Schoolloopbaanbegeleiding: een leerlijn leren kiezen van 1 tot 6

Deze nascholing werd in het verleden aangeboden met de de titel Leerzorg en leren kiezen: schoolloopbaanbegeleiding.

De maatschappij, ouders en leerkrachten verwachten van jongeren dat zij een goede studiekeuze maken die leidt naar een juist diploma en een bevredigende beroepsloopbaan. Leren kiezen is één van de pijlers van leerlingenbegeleiding. Deze pijler zit bij voorkeur ingebed in een didactische leerlijn waarbij elke leerling keuzevaardigheden leert ontwikkelen en zo auteur wordt van zijn eigen schoolloopbaan en bij uitbreiding van zijn eigen leven. Ook tools voor remediëring in verhoogde zorg zijn zinvol wanneer leerlingen onvoldoende handvatten ontwikkeld hebben of wanneer ze een verkeerde keuze gemaakt hebben.

Schoolloopbaanbegeleiding reikt verder dan de schoolpoort: communicatie met ouders, CLB, andere scholen en onderwijsvormen spelen ook een cruciale rol in het leren kiezen proces.

Leerzorg bij leerproblemen wiskunde en wetenschappen in het s.o.

Wanneer problemen met rekenen en cijfers ernstig blijven en er ondanks begeleiding weinig tot geen vooruitgang merkbaar is, kan er sprake zijn van dyscalculie. In het secundair onderwijs zie je dan problemen bij o.a. wiskunde en wetenschappen. Het uitvoeren van eenvoudige bewerkingen geraakt niet verworven. Formules onthouden is vaak een ramp. Maar ook in het dagelijks leven ervaren deze leerlingen problemen. Hoe lees je een reisschema en kom je op tijd?

Ook leer- en ontwikkelingsstoornissen zoals dyslexie, ADHD, ASS, … hebben een belangrijke invloed op het leren.  Als de problemen niet (h)erkend en begeleid worden, kan dit een negatieve invloed hebben op de beeldvorming over de eigen mogelijkheden en het zelfvertrouwen. Hoe kunnen scholen en leerkrachten er mee voor zorgen dat deze leerlingen met of ondanks hun rekenstoornissen hun mogelijkheden ten volle kunnen ontplooien? Hoe passen we deze tips toe in een zeer diverse klas, met verschillende leerlingen met uiteenlopende problemen ?

Via praktijkvoorbeelden en concreet materiaal leren we de kenmerken van leerlingen met dyscalculie herkennen en de problemen (preventief) aanpakken in de klas.

Conflicten en pesten, complexe thema’s, ingrijpende gebeurtenissen aanpakken met een herstelcirkel

Vechtpartijen, diefstal, pesterijen, een storende klas(groep) geven motivatieverlies en gevoelens van onveiligheid of wrevel, zowel bij leerkrachten, leerlingen als ouders. Vluchtelingenproblematiek, terroristische aanslagen, het leegspuiten van een brandblusser in de klas, de aanwezigheid van een mes op school… dit zijn ideale gelegenheden om te luisteren naar onze leerlingen en om van fouten leermomenten te maken voor alle leerlingen en leraren.

Als we te snel reageren op de symptomen en onze reactie hierop faalt, zal de wrevel en onveiligheid in de groep enkel stijgen en het onaangepast gedrag zal niet stoppen. Ouders worden te snel gealarmeerd, leerlingen geschorst of heel de klas gestraft.

Door een bestraffende benadering verliezen we kansen voor de jongeren om:

 • verantwoordelijkheid op te nemen voor elkaar;
 • waakzaam te zijn voor gedrag dat schade aanricht aan de onderlinge relaties;
 • hun plichten tegenover hun leerkrachten en klasgenoten te begrijpen;
 • deel te nemen aan een democratisch proces om de groepssfeer te herstellen.

Introductie van de herstelgerichte klascirkel is een uitdaging zowel voor leerkracht als leerling. Met deze herstelgerichte aanpak zorgen leerkrachten en leerlingen dat:

 • (klas)herstelcirkels een eerlijk proces krijgen;
 • wraak en vergelding van de overtreders zeldzaam zijn;
 • overtreders meer geneigd zijn hun daad toe te geven als ze weten dat er niet gestraft wordt.

Leerkrachten voelen zich meer tevreden als ze hun leerlingen zien als verantwoordelijke mensen in plaats van slecht functionerende desperado's. Leerlingen tonen verantwoordelijkheid en probleemoplossende vaardigheden als ze hiervoor een toepasbaar forum krijgen. Leerlingen die deelnemen aan een (klas)herstelcirkel vrezen minder voor straf en zijn meer bereid hun verhaal te doen. Het is ook veiliger, vooral voor slachtoffers.

Via verbindende communicatie werken aan meer veerkracht en rust bij jezelf

Moeilijke gesprekken, uitdagende (klas)situaties, stressvolle periodes of vermoeidheid maken vaak deel uit van de job van een leerlingenbegeleider, maar ook van directies, leerkrachten, secretariaatsmedewerkers, …  In deze nascholing oefen je je zelfleiderschap: hoe kan ik mezelf beïnvloeden om rustig te blijven en in mijn kracht te blijven staan?

Met proactieve cirkels kiezen voor sterke relaties en een veilig klasklimaat

Cirkels creëren een forum dat leerlingen aanmoedigt om te spreken en te luisteren naar elkaar. Het is een methodiek die uitnodigt om als groep in dialoog te gaan en een echte 'leer-gemeenschap' te vormen. Met deze werkvorm krijgen ook stille leerlingen een stem en worden moeilijke thema’s bespreekbaar.

Vaste benoemingen in het secundair onderwijs (beginners) - met aandacht voor de nieuwe regelgeving

Vaste benoemingen zijn binnen het onderwijs een complex inhoudelijk en administratief gegeven. Bovendien zijn er de laatste jaren meerdere malen substantiële wijzigingen doorgevoerd aan de voorwaarden om een vaste benoeming van kracht te laten worden. Deze cursus houdt rekening met de laatste stand van zaken zodat je alles administratief op een correcte manier kunt verwerken.

Weerbaarheid bij leerlingen in het s.o.: een verbindende en actieve methodiek

Weerbaarheid is een term die de laatste jaren in het onderwijs steeds meer onder de aandacht komt. Jongeren lijken vandaag de dag steeds moeilijker 'nee' te kunnen zeggen tegen hun leeftijdsgenoten. Leerlingen worden gepest en weten niet hoe ze op een constructieve wijze voor zichzelf kunnen opkomen. We verwachten van relatief jonge tieners dat ze weten wat het beste voor hen is en dat ze hier ook naar handelen, maar we bieden ze misschien niet altijd de tools om dit te doen.

Formatief handelen en cijferloos evalueren in het vak economie

Heb je soms ook het gevoel dat leerlingen, ondanks je voortdurende inspanningen, niet tot leren komen? Na een toets lijken ze alles weer vergeten. Door formatief handelen toe te passen in je lessen vergroot je de leerwinst van je leerlingen. Ook een nieuwe kijk op evaluatie kan het leren bevorderen. Neem een diepe duik in het boeiende bad van formatief lesgeven en cijferloos evalueren.

Het keuzegedrag van de consument uitgelicht

De nieuwe leerplannen economie in de tweede graad schenken terug aandacht aan het consumentengedrag. Om consumentengedrag te verklaren, gebruiken economen een methode om budgetlijnen en indifferentiecurven te construeren. Heb je, zoals veel leerkrachten, de theorie over het consumentengedrag niet gekregen in je opleiding of nooit zelf behandeld in je les? Of heb je graag een update hierover? Deze nascholing biedt je fris en bruikbaar inzicht in consumentengedrag.

Van virtuele vriendschappen tot sexting: de online leefwereld van jongeren

Hoe kan je thema's als sexting en online relaties opnemen in de relationele en seksuele vorming aan jongeren? We staan in deze nascholing stil bij wat sexting is en wanneer het voorkomt in de seksuele ontwikkeling.

Daarnaast gaan we dieper in op hoe je kan reageren op incidenten van grensoverschrijdende sexting, waarbij we gebruik maken van het Sensoa Vlaggensysteem. Dit is een methodiek voor begeleiders van kinderen en jongeren om seksueel gedrag bespreekbaar te maken, correct in te schatten en gepast te reageren.

Wegwijs in de dynamiek van Belgische en Europese rechtsregels

Het ministerieel besluit van de federale regering houdende dringende maatregelen om de verspreiding van het coronavirus / COVID-19 te beperken is in strijd met de wet / de bijzondere wet / de Grondwet/ het Europees Verdrag voor de Rechten van de Mens / het EU-recht!
Hoe vaak hebben we dit soort uitspraken de voorbije twee jaar niet gehoord in een professionele of sociale context? Maar wat zijn al deze rechtsnormen precies? Hoe verhouden ze zich tot elkaar? En hoe kan je deze complexe materie bevattelijk maken voor je leerlingen?

“Ik zie jou”. Omgaan met het trauma achter het (problematisch) gedrag van leerlingen

Kinderen krijgen soms al op jonge leeftijd te maken met ingrijpende gebeurtenissen zoals het overlijden van hun vader of moeder, mishandeling, verwaarlozing of misbruik. Sommige (onverwerkte) ervaringen kunnen leiden tot trauma. Deze kinderen zitten ook in jouw klas en het kan ongemakkelijk zijn om hierover met leerlingen te spreken. Echter: ze hebben vaak niemand bij wie ze terecht kunnen en ervaren een hoge mate van stress. School, de klas, dat zou hun veilige haven moeten zijn. Met een havenmeester die weet wat ze meemaken. Die ze laat merken dat ze, ondanks hun gedrag - want dat kan gezien de omstandigheden behoorlijk anders zijn dan jij zou willen - welkom zijn en gezien en gehoord worden. Het is ook belangrijk dat de leerkracht vanuit verbinding problematisch gedrag kan begrenzen en in goede banen leidt, zodat de veiligheid in de klas voor iedereen gewaarborgd is.

Strategisch omgaan met regel-/normovertredend gedrag in de klas

Het leren van de jongere krijgt in iedere vorm van onderwijs gestalte in de ontmoeting tussen de jongere en de leerkracht. In deze ontmoeting is het hanteren van regel-/normovertredend gedrag een wezenlijk onderdeel van het klasgebeuren. Naast de kansen die de interactie in conflictsituaties biedt voor zowel leerkracht als jongere is de vraag naar de invloed van regel- en normovertredend gedrag op de klasgroep en op het leerkrachtenteam minstens even interessant.

Vooraleer ons te richten op een conflicthanteringsstrategie is een bezinning over de wijze waarop we regels, normen en waarden hanteren in de klas verhelderend. We blijven hier stilstaan bij de vraag hoe je met jongeren kunt werken rond regels en normen. Regel- en normovertredend gedrag krijgt betekenis doordat je als leerkracht betekenis geeft aan dit gedrag. We proberen conflicten te waarderen als essentiële gebeurtenissen binnen het opvoedingsproces.

Werken aan LGBTI-inclusief onderwijs

Onderwijs is de ideale plek om het holebi- en transgenderthema bespreekbaar te maken, attitudes bij te stellen en stereotypen te doorbreken. Holebi- en transgenderjongeren voelen zich niet altijd goed in hun vel. Depressieve gedachten en gevoelens komen bij deze leerlingen en studenten vaak voor. Ook holebi- en transgenderleerkrachten bevinden zich soms in een moeilijke positie. Een instelling waar holebi’s en transgenders (LGBT) welkom zijn en waar een open sfeer heerst, kan dus veel betekenen voor het welzijn van holebi- en transgenderstudenten en hun leerkrachten of docenten.

Suïcidepreventie bij leerlingen s.o.

In België sterven dagelijks gemiddeld 5 à 6 personen door zelfdoding. België scoort bovendien beduidend slechter dan het Europees gemiddelde. Suïcidepreventie beoogt hiermee iets aan te doen. In deze vorming neem je kennis van enkele theoretische kaders over suïcidaliteit/suïcide en zullen je concrete handvaten aangereikt worden m.b.t. de omgang met suïcidale leerlingen in de praktijk.

Elektrische schakelingen in de hervormde 2de graad (basisvorming)

Je ontdekt tijdens deze nascholing een aantal tools om het nieuwe pakket elektriciteit uit de hervormde 2de graad (doorstroomfinaliteit) naar je klas te brengen. Na een korte theoretische opfrissing maak je kennis met een aantal analogieën en applets die jouw leerlingen kunnen helpen. Op het einde kan je zelf een aantal demonstratieproeven volgen en inoefenen.

Hannibal, de Alpen en de gezondheid van een vakgebied

De vraag waar Hannibal de Alpen overstak houdt ons al twee eeuwen bezig. Naar aanleiding van zijn recente publicatie Hannibal in de Alpen, een puzzel uit de oudheid neemt Jona Lendering je mee in de pluriforme wereld van de oudheidkundige methoden.

Elektrische schakelingen in de hervormde 2de graad (cesuurdoelen)

Je ontdekt tijdens deze nascholing een aantal tools om de cesuurdoelen elektrodynamica naar je klas te brengen. Na een korte theoretische opfrissing maak je kennis met een aantal analogieën en applets die jouw leerlingen kunnen helpen. Op het einde kan je zelf een aantal demonstratie- en leerlingenproeven inoefenen.

’t Zitemzo … met de (on)bekwaamheid en de privacy van minderjarige leerlingen

Wat als een leerling in een acute noodsituatie je volledige geheimhouding vraagt? Tot hoever reikt ons ambtsgeheim en wanneer hebben we meldingsplicht? Wat als gescheiden ouders beslissingen nemen die het belang van het kind in gevaar brengen? Hoe moeten we omgaan met het recht op informatie van beide ouders? Leerlingen kiezen dikwijls zelf wie ze als (eerste) vertrouwenspersoon aanspreken. Maar wat als deze informatie plots en onverwacht bij jou terechtkomt?

Kwetsbare nieuwkomers psychosociaal begeleiden, hoe pak je dit aan?

Deze nascholing werd in het verleden door CNO aangeboden onder de titel "(Psycho-)sociale leerlingenbegeleiding aan ex-OKAN-leerlingen".

Hoe begin je aan een gesprek met een jongere die een andere moedertaal spreekt, ver van jouw leefwereld en maatschappelijk kader is opgegroeid en wellicht meerdere ‘levens’ achter de rug heeft?
Hoe kan je de jongere waardevol ondersteunen zonder in het vaarwater te komen van een therapeut? Waarover praat je dan wel en waarover beter niet?
Hoe toon je oprechte erkenning voor zijn cultuur, ook wanneer je hem vraagt om dingen helemaal anders te doen?
Hoe kom je tot verbinding?
Op welke methodieken en diensten kan je een beroep doen om jou hierbij te ondersteunen?

Op school kan je ALLE jongeren bereiken, ook deze kwetsbare nieuwkomers.
Het loont de moeite om dit met de nodige zorg, aandacht en expertise aan te pakken.

Financiële analyse en organisatie binnen een breder financieel beleid voor beginners

De reorganisaties en fusiebewegingen in de onderwijswereld met de vorming van grotere entiteiten noodzaken meer en meer financiële kennis om de juiste beleidsbeslissingen te nemen. Zo kunnen bv. grote infrastructuurwerken een belangrijke impact hebben op de financiële draagkracht. Een gerichte interpretatie en financiële analyse van de rapporteringen en van korte- en langetermijnbegrotingen kan een gezond financieel beleid garanderen. Deze nascholing richt zich in het bijzonder tot die directeurs en leden van raden van bestuur zonder financiële vooropleiding. Je hoeft immers geen financieel expert te zijn om dit op elk niveau op een gedegen en kwaliteitsvolle manier op te volgen.

Emotionele ontwikkeling en autisme - schetsen van en aan de slag met het kader van Došen

Het gedachtegoed rond de (Schaal) Emotionele Ontwikkeling is niet meer weg te denken bij de ondersteuning van mensen met een (verstandelijke) beperking. In de praktijk gaat werken met SEO verder dan een schaal invullen. Het vraagt aanpassingen op het vlak van begeleidingsstijl en de strategieën die je daarbij hanteert. Uitgangspunt is dat het inschatten van en afstemmen op de emotionele ontwikkeling een noodzakelijke stap is in een adequate beeldvorming en ondersteuning van mensen met een (verstandelijke) beperking. In deze nascholing bekijken we het kader en de middelen die er bestaan om de emotionele ontwikkeling van kinderen en jongeren met autisme in kaart te brengen.

Duurzame motivatie en groei bevorderen - De schoolleider van morgen

Je wil als leidinggevende graag een motiverende leeromgeving creëren in het kader van een breder HR beleid waarin leraren en leerlingen floreren? Dan is dit traject wat je zoekt!
Vanuit het sterk wetenschappelijk onderbouwde kader van de Zelf-Determinatie Theorie maak je kennis met motiverende leiderschapsstijlen. Je leert inspelen op de duurzame motivatie, betrokkenheid en het welzijn van je mensen, want daar kan jij als leidinggevende het verschil maken.
Je ontdekt ook wat jij als leidinggevende zelf nodig hebt om te floreren, wat je eigen sterktes en eventuele valkuilen zijn en waar je groeikansen liggen om je leiderschapsvaardigheden verder te versterken.
Naast het verwerven van talrijke inzichten, leer je verschillende praktische tools kennen en toepassen om een gedragen kader te creëren bij verandering, inspraak te organiseren en op motiverende wijze feedback te geven. We laten de aangeleerde vaardigheden landen door een haalbaar actieplan op te stellen om meteen mee aan de slag te gaan in je eigen praktijk. Via intervisie blikken we terug op genomen acties en inspireren we elkaar om ons verder te ontplooien tot de motiverende schoolleider van morgen.

Leercoach 2.0: een geïntegreerde visie

Wil je jongeren uit hun comfortzone halen en hen ondersteunen bij het studeren? Zie je de nood om meer leerkansen te bieden bij moeilijk tienergedrag? Wat als emoties de bovenhand krijgen?

Tijdens deze nascholing leren we jou om jongeren verantwoordelijk te maken voor hun leerproces op vlak van leren en gedrag.

Leer je school snel én beter kennen via beschikbare data in Smartschool Analytics

Je wil als (nieuwe) directeur liefst op een snelle manier inzicht krijgen in relevante data van jouw school en zo jouw helikopterview verrijken. Je wil jouw buikgevoel aftoetsen met data die er toe doen en zo snel(ler) het verschil maken. Deze cursus komt hieraan tegemoet!
Tijdens een halve dag krijg je inzicht in studieloopbanen, in- en uitstroom, herkomst van jouw leerlingen. Je ziet in een oogopslag welke evolutie de leerlingen op jouw school doormaken op het vlak van resultaten, je krijgt een goed beeld van de leerlingenprofielen op jouw school en kan de pedagogisch-didactische aanpak van vakgroepen opvolgen en bevragen a.d.h.v. door hen gekende data. Je krijgt een duidelijk beeld van de correlatie tussen gevolgde adviezen en behaalde attesten. Tenslotte krijg je een goed zicht op het aanmeldgedrag van ouders en leerlingen.

Traject 'Van lezen worden ze sterker'

 • Een sterk leesbeleid opstellen, hoe pak je dat aan?
 • Hoe doe je aan taalstimulering, vroeggeletterdheid en hoe ontwikkel je het fonemische bewustzijn?
 • Welke vaardigheden zijn voorspellers voor een latere sterke of juist minder sterke leesvaardigheid?
 • Hoe kunnen we ervoor zorgen dat kinderen beter en liever lezen?
 • Waarom is een krachtige leesomgeving zo belangrijk?
 • Hoe voer je een goed taaldenkgesprek?
 • Welke doordachte en effectieve leesdidactiek kan je inzetten om lezen met begrip, plezier en motivatie te versterken?
 • Wat is contextrijk leesonderwijs en hoe zet je hier op in?
 • Welke boeken zijn geschikt om optimaal in te zetten in de klas? Kan je hierbij gebruik maken van bepaalde criteria?
 • Hoe oefen je leesstrategieën in zodat je hierdoor een automatische leesvaardigheid ontwikkelt?
 • Ben je op zoek naar hoe je ouders kan faciliteren in hun ouderrol rond leesplezier en een positief voorleesklimaat?

 Tijdens dit traject mag je een antwoord verwachten op deze vragen (en nog veel meer).

Expressief bewegen in de 3de kleuterklas en de 1ste graad van het lager onderwijs: de weg naar zelfvertrouwen en speelruimte

In deze nascholing expressief bewegen ontdek je de wereld van: bewegen, expressie, durven, loslaten, elkaar ondersteunen, ervoor gaan en eens gek doen. Je ondervindt hoe kinderen elkaar op een andere manier kunnen leren kennen en maken bewust tijd voor een ‘alles is goed en niets is fout’-sessie. Ook versterk je hierdoor de band in een klasgroep. Eén van onze kleinste deelnemertjes verwoordde het als volgt: “Ik vind het super leuk om eens ‘gekke oefeningen’ te doen en om echt samen te zijn”. Doordat deze nascholing ervaringsgericht is, zetten we ook in op persoonlijke ontwikkeling.

Expressief bewegen in de 2de en 3de graad van het lager onderwijs: de weg naar beweging, expressie en speelruimte

In deze nascholing expressief bewegen ontdek je de wereld van: bewegen, expressie, durven, loslaten, elkaar ondersteunen, ervoor gaan en eens gek doen. Je ondervindt hoe kinderen elkaar op een andere manier kunnen leren kennen en maken bewust tijd voor een ‘alles is goed en niets is fout’-sessie. Ook versterk je hierdoor de band in een klasgroep. Eén van onze kleinste deelnemertjes verwoordde het als volgt: “Ik vind het super leuk om eens ‘gekke oefeningen’ te doen en om echt samen te zijn”. Doordat deze nascholing ervaringsgericht is, zetten we ook in op persoonlijke ontwikkeling.

Een goede start in de kleuterklas is zorgen voor een warme en zachte instap

Het begin van een schoolcarrière is voor elk kind een belangrijk moment: of het kind nu van de opvang komt of rechtstreeks van thuis instapt. Een goede start in de kleuterklas is dus erg belangrijk, zeker omdat kinderen in Vlaanderen al erg jong een ‘transitie’ meemaken (van thuis of de kinderopvang naar de kleuterschool). Deze transitie brengt soms heel wat stress en onzekerheid met zich mee, zowel voor de kinderen als voor de ouders. Een zachte overgang kan hier een groot verschil maken, maar dit gaat gepaard met heel wat uitdagingen!

BookWidgets gebruiken in buso - Tips, tricks en voorbeelden

Je leert hoe je BookWidgets kan inzetten voor jouw leerlingen. Je krijgt handige tips en maakt kennis met functionaliteiten die jouw leerlingen nog meer ondersteunen. Daarnaast zit deze nascholing bomvol met inspirerende voorbeelden die je zelf kan gebruiken en/of aanpassen.

Sketchnotes und Visualisierungen im Deutschunterricht

Suchen Sie nach Möglichkeiten, Ihre Unterrichtsstunden interaktiver und motivierender zu machen? In diesem Workshop werden Sie Methoden kennenlernen, wie Sie Grammatik und Wortschatz mit Hilfe von Visualisierungen interessant und zugleich effektiv vermitteln können. Denn: Ein Bild sagt mehr als 1000 Worte.

Besonders werden wir uns darauf konzentrieren, wie Sie Bildimpulse und Visualisierungen zur Festigung grammatikalischer Strukturen nutzen können. Außerdem lernen wir die Sketchnote-Technik kennen, mit der Sie – und die Schüler – trockene Lerninhalte mit einfachen Formen und Farbe kreativ und visuell ansprechend aufbereiten können.

Interactive digital tools in the TEFL classroom

Many students are (becoming) active language users. To improve their potential and the impact of your own lessons, you can benefit by implementing strategies and methods that are suitable for different levels, easily accessible and free of charge. Furthermore, these methods require little preparation and can easily be implemented in various situations and for a broad spectrum of lesson objectives.

Podcasts in de Engelse les

Het luisteren naar podcasts kende de laatste tijd een enorme boost. Daardoor is er een onuitputtelijk aanbod aan luistermateriaal ontstaan dat kan worden ingezet in de les. Tijdens deze sessie krijg je een idee van wat er allemaal in het Engelstalige podcastlandschap te vinden is en hoe je dat materiaal in je lessen Engels kan gebruiken.

Je eigen lesmateriaal Engels creëren of herwerken op basis van de nieuwe eindtermen

Ontevreden met je handboek? Nog op zoek naar manieren om de nieuwe eindtermen te vertalen naar aangepast lesmateriaal? Dan is deze cursus iets voor jou!

Aspects of society. Uitgewerkte topics rond 'Identiteit in diversiteit'

In de nieuwe eindtermen staat ‘Identiteit in diversiteit’ of ‘Samenleven in diversiteit’ centraal. Ook in de les Engels kan je hierrond werken. Ben je op zoek naar uitgewerkt lesmateriaal rond thema’s als diversiteit, samenleving, identiteit of kritisch denken? Dan is deze cursus iets voor jou.

Be prepared: hoe bereid je leerlingen voor op Engels in het hoger onderwijs?

Het Engels is de lingua franca van de wetenschap. Leerlingen die na het secundair onderwijs verder studeren, zullen dus automatisch met de taal in contact komen. Uit onderzoek blijkt dat een deel van de studenten onder meer moeite hebben met het lezen van Engelstalige academische teksten.

Vraag jij je af wat je in je lessen Engels kan doen om hen beter voor te bereiden? In deze cursus krijg je concrete tips en inspiratie!

A Tale of Seven Cities

De Angelsaksische wereld is cultureel boeiend en divers. De keuze voor lessen rond zeven verschillende steden biedt een interessante insteek om leerlingen aan de slag te laten gaan met authentiek ‘cross-cultural material’ en hen zo vaardig te maken in de taal, maar hen tevens kennis mee te geven over de cultuur en de identiteit van Engelssprekenden in de wereld.

Les perles de la chanson française

Een Frans chanson integreren in je les, hoe doe je dat? Welke keuze maak je? Is dat niet te oubollig voor mijn leerlingen? Ken je je Franse klassiekers en de nieuwe stromingen in het Franse chanson? Welke werkvormen wil je gebruiken? Het Franse chanson en de Franse literatuur: hoe breng je die samen? Deze sessie probeert je wegwijs te maken in de geschiedenis van de Franse muziek met gekende en ongekende pareltjes. En cours de route krijg je ook tips om die in te plannen in je lessen grammatica, woordenschat in je thematische aanpak…

Boeiende, motiverende en leuke lessen Frans voor je leerlingen in de derde graad van de arbeidsmarktfinaliteit

Leerlingen die graag naar de les komen en durven deelnemen aan alle oefeningen… Dat willen we allemaal, maar het is voor Frans in die derde graad bso geen evidentie. In deze nascholing maak je kennis met motiverende en uitdagende werkvormen, bruikbare apps en ondersteunende sites die je meteen in je lessen Frans kan inzetten.

La grammaire inductive et ludique en premier degré

La grammaire est un point souvent ennuyeux pour les enfants et ils ont du mal à retenir les règles.

Il est important de prendre conscience que la grammaire doit d’abord être orale et ludique et ensuite seulement, on peut introduire les règles. Les règles sont mieux retenues si les élèves les ont trouvées eux-mêmes et s’ils peuvent les écrire avec leurs propres mots. Amusons-nous à transformer la grammaire!

Intégrer TV5monde dans sa classe

Les émissions de TV5monde et le site web de la chaine forment un ensemble inépuisable de documents authentiques. Les fiches pédagogiques proposées permettent de gagner beaucoup de temps lors de la préparation de son cours.

Osons la littérature

Plus que jamais nos jeunes ont besoin de culture et d’histoires pour saisir le monde complexe dans lequel ils vivent.   Mais comment les intéresser à la lecture ?

A l’aide d’exemples concrets, nous allons explorer différentes pistes pour créer de véritables voyages littéraires qui séduiront même les plus réticents.  Nous réfléchirons entre autres à des astuces pratiques et créatives pour rendre la lecture de textes classiques plus accessible et proposer en même temps un contexte historique clair. 

Plein de possibilités s’offrent à nous, il suffit de les saisir !

La grammaire, beurk ? Pas sûr…

La grammaire n’est pas compliquée ni ennuyeuse en soi. C’est notre manière de l’expliquer qui va la rendre accessible et même intéressante. Dans cet atelier, nous tenterons de répondre, à travers plusieurs points de grammaire, à ces trois grandes questions :  

1) Comment aborder et expliquer un point de grammaire ?

2) Comment faire pour que tout reste dans la tête de nos élèves ?

3) Jusqu’où aller dans nos explications ?

Van droom naar daad: Levend Latijn en Oudgrieks in de klas

Levend Latijn is in. In heel verschillende landen gaan enthousiaste leraren aan de slag met didactieken die aanleunen bij het onderwijs van moderne vreemde talen. Betekent dit alles een revolutie voor het onderwijs van oude talen? Draagt actieve kennis bij tot een beter tekstbegrip? En kunnen we hier iets mee in de context van het Vlaamse onderwijs? Deze nascholing biedt zowel kritische reflectie als praktische voorbeelden en wegwijzers voor levend Latijn en Oudgrieks.

Masterclass Didactiek Nederlands

Hoe geef je het vak Nederlands? Wat zijn de nieuwste invalshoeken in eindtermen en leerplannen en hoe zet je die om in de praktijk? In deze masterclass vertrekken we van de basisinzichten voor de didactiek Nederlands om vervolgens in te zoomen op de nieuwste inzichten en ontwikkelingen. Theorie en praktijk wisselen elkaar in gezonde doses af.

Het stiekeme nut van kunst en cultuur

Een inspiratiedag cultuur- en kunsteducatie voor leraren secundair onderwijs

Cultureel bewustzijn is één van de sleutelcompetenties bij de nieuwe eindtermen secundair onderwijs. Eraan werken, betekent dat je jongeren leert reflecteren op zichzelf, op de anderen en op de wereld. Kunst en cultuur worden hierbij beschouwd als transversale begrippen die van betekenis kunnen zijn in elk vak. Ze helpen jongeren om zich te oriënteren in een complexe en snel veranderende samenleving. Tijdens deze nascholing focussen we op de rol die kunst hierin kan spelen.

Taalvaardigheid als brug tussen secundair en hoger onderwijs

Met schijnbare regelmaat van de klok verschijnen er (inter)nationale studies die aantonen dat de taalvaardigheid van onze leerlingen daalt, terwijl geweten is dat diezelfde taalvaardigheid een voorspeller is van studiesucces in het hoger/voortgezet onderwijs. Taalvaardigheid is echter een zéér ruim begrip en een vlag die vele ladingen dekt. Welke lading is essentieel om aan leerlingen mee te geven, zodat zij een optimale koers varen in hoger onderwijs?

Computationeel denken? Aan de slag met Scratch!

Is computationeel denken nog onbekend terrein voor jou? Wil je hier graag concreet mee aan de slag? Deze nascholing is het antwoord! Maak kennis met motiverende en onderbouwde offline oefeningen en online programmeeropdrachten in Scratch.

Natuurlijk krijg je naast de opdrachten ook duidelijke uitleg over de programmeerconcepten. Na deze nascholing zijn de begrippen sequentie, lussen, controlestructuur of debugging zo klaar als een klontje voor jou.

De nadruk van deze nascholing ligt op het onder begeleiding inoefenen van programmeeroefeningen in Scratch. Door zelf de oefeningen te doorlopen en in groep te bespreken kan je als leerkracht beter inspelen op vragen en onverwachte moeilijkheden tijdens je lessen.

Computationeel denken? Haalbaar in elk vak!

‘Computationeel denken’ is één van de nieuwe eindtermen. Te moeilijk? Think again! Spannend en uitdagend, dat zeker! Hoe kan dat concreet in jouw vak? En hoe verwerk je deze leerinhoud in een lesuur van 50 minuten? Je ontdekt toegankelijke opdrachten die je in verschillende lesinhouden kan integreren. Deze nascholing biedt je concrete handvaten om deze eindtermen in jouw eigen onderwijspraktijk aan bod te brengen.

Communicatieve werkvormen in het taalonderwijs. Breng je handboek tot leven

Je ontdekt hoe je communicatieve werkvormen kunt inzetten in het taalonderwijs.

Dynamisch ludiek leren

Spelletjes in de taalles, loont dat? Zeker wel! Met taal- en communicatiespelletjes krijgen woordenschat, grammatica, speken en luisteren een fameuze boost. Een nascholing volledig in het teken van spelend leren én van lerend spelen!

De waarde van woorden. Woordenschatverwerving

Zonder woorden is er geen communicatie mogelijk. Woordenschat aanleren is dan ook essentieel bij het leren van een taal. Een goede didactiek voor die woordenschatverwerving vormt een belangrijk onderdeel bij taallessen.
Deze nascholing geeft achtergrondinformatie vanuit wetenschappelijk onderzoek naar woordenschatverwerving en legt de link naar de klaspraktijk in de vorm van concrete tips en voorbeelden.

Eerste hulp voor startende leraren: boost je onderwijsaanpak! (herhaling 1)

Je eerste job in het onderwijs? Je bent net gestart en hebt (nog) geen pedagogisch diploma? Dan is dit traject er voor jou. Ongetwijfeld heb je al heel wat beleefd en doe je elke dag nieuwe indrukken op, beleef je fijne momenten maar zit je ook wel eens met de handen in het haar door de vele, complexe zaken die op je afkomen.

Tijdens dit traject ga je gedurende de eerste twee dagen dieper in op thema’s waar je elke dag mee te maken krijgt. Je legt de noodzakelijke verbanden tussen het stellen van doelen, het vastleggen van je onderwijsaanpak, het opzetten van je evaluatie en het bepalen van je klasmanagement. Je zoomt sterk in op jouw omgang met de klasgroep. Gedurende de twee daaropvolgende halve dagen werk je door op specifieke vragen waar je als startende leraar mee te maken krijgt. Je bespreekt deze samen en onderzoekt mogelijke acties om jouw huidige aanpak te versterken.

Taaltrajecten voor kleuters die nood hebben aan extra taalsteun (locatie: Antwerpen)

Kleuterscholen beseffen dat het niet volstaat om pas vanaf de verplichte taalscreening kleuters die extra taalsteun nodig hebben te ondersteunen. Dat zorgt voor een grote vraag naar coaching en competenties rond de interventies die hiervoor kunnen worden ingezet. Gebaseerd op de inzichten uit het wetenschappelijk onderzoek rond Taalintegratietrajecten (www.taaltrajecten.be), biedt dit driedaags nascholingstraject aan kleuteronderwijzers en directies concrete handvatten om de kinderen die er het meeste nood aan hebben sterk te ondersteunen. Dit via de dagdagelijkse activiteiten en interacties in de klas en een doordacht taalbeleid.

Aan de slag met Python!

De programmeertaal Python valt tegenwoordig niet meer weg te denken uit lessen programmeren. Die populaire status in het onderwijs is te danken aan de relatief eenvoudige syntax van deze taal. Denk jij nog steeds dat programmeren iets ingewikkeld of moeilijk is? Dan is deze nascholing er om jou op andere gedachten te brengen.

Regisseer je klas: Klasmanagement onder de loep (voor startende leerkrachten)

Leerlingen in een positief klimaat succesvol laten leren en werken vraagt om goed en effectief klasmanagement. Dit is echter één van de moeilijkste vaardigheden die elke leraar onder de knie moet krijgen. Tijdens deze nascholing leer je je eigen management kritisch analyseren, ontdek je de meerwaarde van preventieve maatregelen en leer je gericht omgaan met verschillende vormen van ordeverstorend gedrag. Je gaat op zoek naar de tips die voor jou werken, in jouw context en met jouw stijl.

Je sluit aan bij een groep student leraren van de academische lerarenopleiding van de Antwerp School of Education.

Evalueren in de lessen moderne vreemde talen: product- en procesgerichte evaluatiemogelijkheden

Evaluatie is en blijft een fundamentele pijler binnen het taalonderwijs. Wat zijn de verschillende stappen van het evaluatieproces? Welke beoordelingscriteria hanteer je bij vaardigheidsoefeningen? Wat doe je met woordenschat, grammatica, vormvereisten,...? En wat met procesevaluatie? In deze nascholing zetten we onze genuanceerde evaluatiebril op.

Woorden tellen. Hoe woordenschatverwerving stimuleren in de lessen Engels, Frans of Duits?

Woordenschatkennis is een sleutelcomponent voor taalvaardigheid. We weten dat woordenschatkennis sterk bepalend is voor goed lees- en luisterbegrip, maar ook voor schrijf- en spreekvaardigheid. Wie weinig woorden in de vreemde talen kent, zal ook weinig communicatieve taken naar behoren kunnen uitvoeren. In deze sessie gaan we in op het aantal woorden dat je nodig hebt om die taken tot een goed einde te brengen. Vervolgens bespreken we methodes om effectief woordenschatonderwijs te realiseren.

Preventie en veiligheid op de werkplaats: taken en aansprakelijkheden van leraren praktijk en hiërarchische lijn

Preventie en veiligheid zijn niet enkel een zaak voor de preventieadviseur. Van een leraar praktijkvakken, een technisch adviseur, een technisch adviseur-coördinator en de volledige hiërarchische lijn zegt de welzijnswetgeving dat ze mee aansprakelijk zijn voor de uitvoering van de toepassing van de wettelijke bepalingen. Wist je dat je machines volledig conform met de wettelijke bepalingen moeten zijn? Heb je ervaring met het meewerken aan een indienststellingsverslag? Weet je hoe een risicoanalyse van een machine moet gemaakt worden? Een antwoord op al deze vragen en de duiding van je aansprakelijkheid krijg je tijdens deze nascholing.

Middeleeuwse ridderepiek: een bijzondere schat aan boeiend materiaal voor je lessen Duits

Vanuit de lessen Nederlands zijn leerlingen al vertrouwd met de middeleeuwse ridderepiek, zoals Karel ende Elegast en de Arthurroman Walewein. Ook uit het Duitstalige gebied zijn echter honderden ridderverhalen overgeleverd die ons laten kennismaken met heldhaftige ridders, met de hoofse deugden en de hoofse liefde. Klinkende titels als Parzival, Lohengrin, Tristan und Isolde of Het Nibelungenlied zijn gedroomd materiaal om mee aan de slag te gaan tijdens de lessen Duits en spreken ongetwijfeld ook tot de verbeelding van jouw leerlingen.

So wird aus Genus ein Genuss: Geschlecht in der deutschen Sprache

Wie Duits (aan)leert, wordt van bij het begin geconfronteerd met de categorie 'genus' (woordgeslacht). Vaak hebben leerlingen het moeilijk om de regels ervan te beheersen. In deze nascholing leer je een brede functionele aanpak kennen met aandacht voor zowel semantische als vormelijke aspecten van deze interessante grammaticale categorie.

Lernszenarien, die aktivierende und motivierende Didaktik

Von besonderer Bedeutung bei der Digitalisierung von Lehren und Lernen sind (digitalisierte) Lernszenarien, die auf innovative Weise digitale Lernumgebungen, Lernmaterialien und Medien sowie Softwareangebote nutzen. Lernszenarien gehen dabei über den eigentlichen Projektbetrieb hinaus.

Leesvaardigheid als dynamisch proces

Reading used to be called a 'passive' skill but over time people have realized that this receptive skill is quite complex and requires different sub-skills or strategies. Just reading a text, answering questions and dealing with some vocab is no longer enough.

Focus op schrijfvaardigheid

'Actief kunnen deelnemen aan schriftelijke interactie' is een eindterm binnen de nieuwe leerplannen voor moderne vreemde talen. Hoe kunnen we schrijfvaardigheid aanpakken zodat leerlingen beter en functioneel leren schrijven?

Le binge-watching de séries françaises? Vos élèves en raffoleront!

Vous connaissez le binge-watching, le visionnage boulimique? Cette frénésie de regarder deux (ou plusieurs) épisodes de la même série en une seule séance. Beaucoup de nos élèves ont l’habitude de le faire mais peut-être moins en français. Cet atelier a pour but de stimuler l’input de la langue française à l’aide du binge-watching de séries françaises.

Hoe kan BookWidgets jouw les Frans ondersteunen?

De tool BookWidgets heeft al enige tijd ingang gevonden in het secundair onderwijs. Maar hoe kan je BookWidgets inzetten om je les Frans te ondersteunen? Deze nascholing geeft je de theoretische en praktische bagage mee om geoefend de boeiende weg van BookWidgets in te slaan en zo in je lessen Frans je leerlingen te activeren en evalueren.

Je klasinrichting zegt meer dan je denkt: van visie naar toepassing

Deze nascholing werd voorheen georganiseerd onder de titel 'Meer dan een klaslokaal: wat we kunnen leren van de prieelvogel over klasinrichting'.

Om het maximale uit je lokaal te kunnen halen, raden we je aan om je lokaal vanuit verschillende perspectieven te bekijken. Zet even je leerkrachtenbril af en kijk eens naar je ruimte zoals bijvoorbeeld een architect, prieelvogel of je eigen kleuters dat zouden doen. Door deze nieuwe blikken op je lokaal, ga je vaak nieuwe mogelijkheden zien. Wat geeft kansen tot schoonheid, tot praktische reorganisatie, tot nieuw spel, tot eigenaarschap bij kleuters?

We overlopen enkele perspectieven die je kan innemen. Het is aan jou om te bepalen welke bril je eerst opzet en wat jouw lokaal verder kan optimaliseren.

Projectmatig werken met kunstvakken

De eindtermen cultureel bewustzijn en culturele expressie vragen meer en meer een interdisciplinaire aanpak. De kunstvakken worden vaak samengevoegd en ook in MEAV (katholiek onderwijs) moeten leerkrachten hun vakkennis integreren, bijvoorbeeld in een breder project. In deze nascholing krijg je kapstokken om interdisciplinaire projecten op te zetten vanuit meerdere kunstdisciplines.

Culturele, etnische en genderdiversiteit in het kleuteronderwijs: wat kan jij als leerkracht doen?

In tegenstelling tot wat veel mensen denken, zien kinderen al erg jong verschillen en ontwikkelen ze zelfs al vooroordelen in de kleuterperiode. Door kleine dagelijkse aanpassingen kan jij als kleuterleerkracht het verschil maken in zowel het wereldbeeld als het zelfbeeld van jonge kinderen. In deze nascholing verkennen we heel concreet wat jouw rol als leerkracht hierin kan zijn, hoe je kan inzetten op beeldvorming en hoe je kan omgaan met moeilijke uitspraken van kleuters over bijvoorbeeld huidskleur, gender of cultuur.

En zo klonk Cicero: Mooi Latijn spreken samen met je leerlingen

Hoe klonk het Latijn zoals de Romeinen het in de klassieke periode uitspraken? Hoe kan je dat weten? Is uitspraak belangrijk voor de literaire beleving, zowel in proza als in poëzie ? En hoe kan je in de klaspraktijk ook bij je leerlingen streven naar een correcte uitspraak?

Leren schrijven wordt weer leuk (en makkelijk)!

Je kent ze wel, kinderen die niet kunnen wachten tot ze leren schrijven, maar eens het zover is, is de goesting soms snel over. “Het is moeilijk”, “het doet pijn” of “de juf kan het niet lezen”. Kleuters en jonge kinderen kunnen nochtans op een speelse manier goed (en plezant) voorbereid worden op het leren schrijven.

Lesproject Roma Aeterna: Verken Latijn in Minecraft!

Latijn en de Romeinse cultuur spreken al generaties lang tot de verbeelding. Maar hoe kan je jongeren vandaag de dag prikkelen en motiveren voor dit vak? In deze nascholing verken je het oude Rome, nagebouwd in Minecraft. Je ontdekt de vele mogelijkheden van die aanpak en je leert zelf materiaal ontwikkelen in deze virtuele wereld. Zo heb je ook een extra tool om leerlingen te overtuigen om volop te gaan voor een richting met klassieke talen!

ICT-tools voor elke les: motivatie, betrokkenheid en leerrendement verzekerd!

Als je ICT wilt inzetten in jouw les en nog inspiratie of concrete voorbeelden zoekt, dan is deze nascholing helemaal iets voor jou! Je gaat aan de slag met verschillende ICT-toepassingen die je meteen in jouw klas kan inzetten. Dit levert gegarandeerd doelgerichte lessen op, die zowel door jou als de leerlingen gesmaakt worden. Niet onbelangrijk: het betekent zelfs tijdswinst.

Ontwikkelingsdysfasie in de klas: kenmerken, gevolgen, tips en tricks

Ontwikkelingsdysfasie is een hardnekkige aangeboren taalontwikkelingsstoornis. Kinderen met deze ontwikkelingsstoornis verwerven moeizaam spraak en taal. De problemen op vlak van mondelinge en schriftelijke communicatie binnen het klasgebeuren vormen een bedreiging voor het schoolse leren en de participatie en kunnen aanleiding geven tot een verhoogd risico op problemen in de sociale en emotionele ontwikkeling.

Open doek: aan de slag met theater in de lessen Nederlands

Als je in je lessen Nederlands werkt rond theater, ben je snel geneigd om je te beperken tot de klassieke theaterfragmenten. Wil je dit aanbod uitbreiden en wat eigentijdser maken voor je leerlingen? Ben je op zoek naar recente(re) fragmenten om de doelen rond theater in jouw les Nederlands te verwerken? Dan is deze nascholing geknipt voor jou!

De nieuwe eindtermen evalueren binnen humane wetenschappen en maatschappij- en welzijnswetenschappen: hoe begin ik eraan?

Wil je de huidige modernisering en de bijhorende terminologie verder doorgronden? Vraag je je af of je met jouw evaluatie de nieuwe eindtermen voldoende bereikt? Dan is deze nascholing iets voor jou. Je wordt ondergedompeld in de nieuwe eindtermen sociologie en psychologie binnen de humane wetenschappen en mens- en welzijnswetenschappen. Je krijgt concrete handvaten aangereikt om de nieuwe eindtermen gericht te evalueren en je ontwerpt je eigen evaluatievormen gericht op de nieuwe eindtermen.

Van Bobbejaan tot Bazart: popmuziek in de Nederlandse taal

Nederlandstalige popsongs zijn interessant lesmateriaal, maar lijken niet altijd sant in eigen land. Toch verschaffen ze heel wat activerende leerkansen voor leerlingen, als insteek of als bronmateriaal voor lessen rond vaardigheden, literatuur of taalbeschouwing. Bovendien bieden ze een grondige kennismaking met de culturele rijkdom en verscheidenheid van de Nederlandstalige taal. Neem je leerlingen mee in de leerrijke wereld van de popmuziek die een toegankelijke aanzet vormt om te werken aan eindtermen.

Hoe taalvaardigheid en kritisch denken jouw leerlingen wereldwijzer maken in deze tijd van over- en fake informatie

Fake news, polarisering, factchecking, complottheorieën en de niet aflatende informatiestroom. Hoe bewaar je het overzicht? Hoe ontkracht en factcheck je? En kan je iemand die diep in de fabeltjesfuik is gezwommen nog terughalen? Taal en kritisch denken spelen hierin een grote rol. Aan de hand van kneepjes uit de klassieke retorica, de grootste complottheoriën van de 20ste eeuw, wetenschapsfilosofie en een dosis oefeningen leer je hoe je met je leerlingen deze kritieke toestand kritisch kan benaderen.

Effectieve feedback op schrijftaken Nederlands

Schrijftaken verbeteren lijkt soms de nagel aan de doodskist van elke leraar Nederlands. Tot overmaat van ramp doen leerlingen vaak weinig tot niets met al je goedbedoelde feedback en geïnspireerde tips. In deze nascholing ga je op zoek naar feedback die wél werkt. Je ontwikkelt samen met vakgenoten een effectief feedbackproces en een leerlijn schrijfvaardigheid met aandacht voor kwaliteitscriteria en voor feedback waarmee leerlingen zichzelf écht bijsturen. Maak van je leerlingen betere schrijvers zonder zelf bedolven te geraken onder het verbeterwerk!

Leesplezier aanwakkeren bij je leerlingen door middel van inspirerende werkvormen en een ruim boekenaanbod

Wil jij ook de goesting in lezen aanwakkeren bij jouw leerlingen/cursisten? Je proeft tijdens deze nascholing van allerlei werkvormen en ideeën en je snuistert in het ruime boekenaanbod voor jouw specifieke doelgroep. Met een hoofd vol ideeën keer je zo geïnspireerd terug naar je eigen klaspraktijk. Wedden dat je daarna meteen zelf aan de slag wil?

Creatieve werkvormen in de lessen moderne vreemde talen

Hoe kun je lessen moderne vreemde talen boeiender en leerijker maken? Via creatieve werkvormen kun je leerlingen stimuleren om te leren.

Til je taalles op met een feedcyclus via Google Classroom!

Wat is Google Classroom en hoe kan het mijn lespraktijk concreet ondersteunen? Wat is de feedcyclus en hoe kan ik deze inzetten bij (taal)taken? Hoe stel ik een analytische rubric op en hoe koppel ik mijn rubric aan mijn (taal)taak?

Verhoog die motivatie! Maak van je les Frans een belevenis voor je leerlingen

Wil je ook je lessen Frans levendig en levensecht maken? Wil je de frisse tegenzin van je leerlingen ombuigen? De leerkrachten Frans van Atheneum Herzele namen de drastische beslissing om alle handboeken aan de kant te schuiven en hun vak nieuw leven in te blazen. Zo bouwen ze hun klas om tot redactie of rechtbank. Laat je inwijden in hun projectmatige aanpak en geef de motivatie van jouw leerlingen en van jezelf een flinke boost!

Groene vingers: experimenteren met STEM-activiteiten over de plantenwereld

Met het thema 'Groene Vingers' laat je kinderen experimenteren met STEM-activiteiten over de plantenwereld. De experimenten zijn telkens ervaringsgericht, op een wetenschappelijk correcte manier opgebouwd en in modules verdeeld rond de basisbehoeftes, de superkrachten, de geologie en de chemie van de plant.

Coachen van collega’s - intervisie

Dit intervisiemoment dat volgt op de nascholing ‘Coachen van collega’s’, biedt je de mogelijkheid om praktijkervaringen met het coachend werken vanuit het groeiIKhulp-model uit te wisselen met collega’s en te plaatsen binnen de gekende kaders. Je leert weerstand herkennen en hierop gepast reageren. Via gerichte oefening versterk je zo belangrijke coachingsvaardigheden.

Geef het welbevinden van je leerlingen een boost! - live online inspiratiesessies

Inspiratie is een ingeving, bezieling of idee krijgen.

Leerlingen met plezier naar school doen komen, wie streeft hier niet naar?

Maak tijdens deze avond kennis met enkele initiatieven die zich richten op het verhogen van het welbevinden bij leerlingen. In de twee rondes maak je telkens een keuze uit de thema’s: peer mediation, herstelgericht werken, het project COEXIST, armoedebeleid en basiszorg en verhoogde zorg. De boeiende getuigenissen focussen op het proces, met aandacht voor sterktes maar ook voor valkuilen. Er is steeds ruimte om vragen te stellen.

Laat je inspireren en zin krijgen om een gelijkaardig project uit te werken, op maat van je eigen school!

Basisgeletterdheid wiskunde in de eerste graad: een doeltreffende aanpak zonder planlast

De invoering van eindtermen basisgeletterdheid wiskunde is één van de grote vernieuwingen in de onderwijshervorming van de eerste graad. Het opzet is prachtig: een aantal wiskundige basisvaardigheden zijn zo cruciaal voor het functioneren in de maatschappij, dat elke leerling ze op het einde van de eerste graad moet bereiken. Toch durft dat in de praktijk wat tegen te vallen: sommigen verliezen zich in eindeloze boekhoudingen van welke leerling welk doel al bereikt heeft, anderen gaan ervan uit dat hun leerlingen die basisgeletterdheid al verworven hebben in de lagere school, of ze sowieso wel zullen verwerven met de reguliere eindtermen van de A- en B-stroom. Hoe kunnen we dit op een haalbare en efficiënte manier realiseren bij leerlingen?

Logica en bewijzen in de hervormde tweede graad - live online nascholing

Logica en bewijzen zijn verrassend leuke nieuwigheden in de modernisering van de tweede graad doorstroomfinaliteit. Deze nascholing reikt je handvaten aan om er zowel inhoudelijk als didactisch bevlogen mee om te gaan.

Wiskundige vaardigheden realiseren binnen de arbeidsmarktfinaliteit: waar gaat het over en hoe pak je het aan?

Binnen de arbeidsmarktfinaliteit kregen de wiskundige vaardigheden een belangrijke update: waar de aandacht vroeger min of meer beperkt bleef tot zuivere rekenvaardigheden, integreer je nu ook meetkunde in functionele contexten en zelfs een streepje statistiek en kansrekening. Dit alles klinkt ingewikkelder dan het is. In deze nascholing frissen we de inhouden op. Concrete voorbeelden tonen de relevantie van deze leerinhouden aan voor beroepsleerlingen. Door middel van de didactische principes kan je goede, geïntegreerde wiskundelessen ontwikkelen voor de arbeidsmarktfinaliteit. Na deze nascholing ben je helemaal mee met het nieuwe curriculum en kan je zonder angst degelijke wiskundelessen ontwikkelen voor de arbeidsmarktfinaliteit.

De ethische kant van data science: concepten, technieken en misgelopen verhalen - live online nascholing

De ethiek van datawetenschappen en artificiële intelligentie (AI) gaat over wat goed en fout is bij het uitvoeren van dergelijke analyses. Tot nog toe werd AI voornamelijk gebruikt voor positieve resultaten voor bedrijven en de samenleving. Maar net als bij elke technologie heeft AI ook enkele negatieve gevolgen: een toename van privacy-invasie, datagedreven discriminatie van gevoelige groepen, en besluitvorming door complexe modellen zonder uitleg.

Organische chemie met ChemSketch

Organische chemie leren begrijpen is grotendeels gebaseerd op het verkennen en herkennen van de bouwstenen. In deze nascholing ga je aan de slag om zelf organische structuren op te bouwen, reacties uit te tekenen op de computer en leer je de software ChemSketch te gebruiken bij het opmaken van een cursus/lessenpakket. Met deze software geef je moleculen meteen ook een naam volgens de meest recente aanbevelingen.

Kosmografie

Tijdens deze nascholing word je gegidst door de digitale content van de vakgroep aardrijkskunde van het Don Boscocollege Zwijnaarde en andere interessante materialen. Je ontdekt hoe je deze kan gebruiken in een werkblad, hoe je een werkblad opbouwt en hoe je deze lessenreeks evalueert.

Another History of Art: Kunstgeschiedenis herbekeken

Kunstgeschiedenis is al lang geen opsomming van -ismes meer. Op welke manier kijken we in onze tijd naar het fenomeen kunst? Hoe kan kunstgeschiedenis helpen om de beeldcultuur van vandaag te begrijpen? En hoe is beeldende kunst in 2.500 jaar tijd geëvolueerd van het streven naar de voorstelling van de ideale mens tot een zwart vierkant op een wit doek? Kijk mee door deze alternatieve, multifocale bril en maak zo jouw lessen kunstgeschiedenis nog rijker.

Hoger onderwijs in zicht

Hoe help ik mijn leerlingen bij de studiekeuze naar het hoger onderwijs?

Gids voor leerkrachten derde graad, leerlingenbegeleiders, directies en CLB-medewerkers.

Een juiste studiekeuze heeft impact op de slaagkansen van je leerlingen. Maar hoe help je hen daarbij? Wat is het belang van studieadvies en hoe pak je dat het best aan? Wij onderzoeken hoe je verschillende stappen van het keuzeproces vertaalt naar een concreet en goed getimed stappenplan. Hoe krijg je leerlingen, ouders en collega’s mee? Heldere communicatie is van groot belang.

De directeur die zijn school (van kleur) ziet veranderen

Als directeur heb je een metapositie en zit je soms op het balkon. Je kijkt en je ziet hoe je school verandert. Je ziet de speelplaats diverser worden, verkleuren. Klasdynamieken verlopen anders, en je leraren vertellen je hoe hun eigen referentiekader niet langer overeenkomt met dat van de leerlingen en de ouders. Wegkijken of wachten is niet langer een optie. Maar hoe kan je meer doen dan reageren op dagelijkse vragen en troubleshooten? Hoe kan je duurzaam impact hebben op dit soort processen in je school?

Preventie en bescherming op school: de rol van de leidinggevende

De regelgeving inzake preventie en bescherming is immens en evolueert voortdurend. Toch moet deze op directieniveau opgevolgd worden. Hoe geef je leiding en neem je de juiste beslissingen, zonder in de regelgeving verloren te lopen? Wie is verantwoordelijk voor wat en wat is een school wettelijk verplicht inzake preventie en bescherming?
Tijdens deze nascholing behandel je de wettelijke context rond preventie en bescherming, de belangrijkste actoren, de aansprakelijkheid van leden van de hiërarchische lijn en verplichtingen inzake arbeidsongevallen.

Een HRM-groeipad voor middenkaderleden - Jaar 3

Tijdens het traject voor middenkaderleden vormt jouw unieke positie op school de rode draad. Je leidt maar wordt ook geleid, je bent heel gedreven en enthousiast maar merkt dat dat enthousiasme niet altijd gedeeld wordt, je bent collega of toch weer niet, ... Deze positie plaatst je voor uitdagingen die specifieke vaardigheden vragen.
Dit derde jaar focus je op manieren om om te gaan met verschillende vormen van weerstand en zo conflicten om te zetten in kansen. Je eindigt met een residentieel seminarie waarbij je terugblikt op het afgelegde traject, vooruit kijkt naar de toekomst en enkele gesprekstechnieken verder inoefent.

Lancering lespakketten klimaatverandering secundair onderwijs - Klimaatlink: de brug tussen klimaatwetenschap en klimaatonderwijs

De laatste jaren komt klimaatverandering steeds vaker in het nieuws. Leerlingen en leerkrachten geven er, terecht, steeds meer aandacht aan. Toch ben je als leerkracht niet altijd voldoende voorbereid om deze soms ingewikkelde materie correct te behandelen. Klimaatverandering gaat namelijk snel, is redelijk ingewikkeld en er bestaan veel misverstanden rond. In samenwerking met Universiteit Antwerpen, stad Antwerpen en stad Sint-Niklaas werd daarom 'klimaatlink' opgericht.

Meertaligheid en rekenen... geen makkelijke combinatie

Beeld je in: je leefde negen jaar in barre omstandigheden en plots katapulteert het leven je in een ander land, met een andere taal, met totaal andere gewoontes. Natuurlijk zijn er lieve mensen en is het leuk om met andere kinderen te ravotten, maar tegelijkertijd is het zo ontzettend verwarrend dat niets meer is zoals het was.

Wij weten dat deze kinderen heel erg gebaat zijn met een warm, degelijk, constructief onderwijs. Maar als leerkracht heb je maar twee handen en mogelijk één vertaaltool. Hoe pak je dat aan? In deze nascholing bekijk je dit specifiek voor het leerdomein rekenen.

Geschiedenis in de klas: fris je vakdidactische kennis op

Het geschiedenisonderwijs staat niet stil: nieuwe eindtermen, nieuwe begrippen, nieuwe werkvormen… Centraal hierbij staat de nadruk op historisch denken bij leerlingen. Dit omvat niet alleen het uitbouwen van een historisch referentiekader, maar ook het inzetten op bronnenstudie, beeldvorming, redeneren en reflecteren. Wil je je lessen beter afstemmen op de (nieuwe) eindtermen historisch bewustzijn? Wil je weten hoe je een les geschiedenis sterk vakdidactisch opbouwt? Of fris je graag je vakdidactische kennis op? Ben je gewoon benieuwd naar nieuwe inzichten op het vlak van geschiedenisonderwijs? Dan is dit nascholingstraject iets voor jou. Je gaat samen met vakgenoten aan het werk en krijgt een stevige basis van het hoe, wat en waarom van krachtig geschiedenisonderwijs.

De NT2-bouwstenen in een samenhangend pakket: klaar voor de NT2-klas

Honger naar didactische kennis rond NT2? Zin in een opfrissing? In dit nascholingstraject krijg je een stevige basis aan nieuwe inzichten rond uitspraak, woordenschatverwerving, grammatica, begrijpend lezen, schrijven en analyseren van spraakopnames. Je gaat met vakgenoten actief aan de slag met de NT2-bouwstenen: je leert, denkt, deelt, creëert en experimenteert. Kortom je krijgt een begeleide basisopleiding op maat van je eigen lespraktijk. Stoom je klaar voor de wijde NT2-wereld.

ICT-toepassingen voor een krachtige praktijkles

Ook in de praktijkles kunnen digitale toepassingen je onderwijspraktijk sterk ondersteunen. Als praktijkleerkracht zet je digitale tools in bij instructie en het oefenen of herhalen van de leerinhoud. Daarnaast kan je toepassingen gebruiken om de voorkennis van leerlingen te activeren en na te gaan of leerlingen de leerstof goed begrepen hebben. Digitale toepassingen kunnen ook een ondersteuning zijn bij praktijkoefeningen. We denken dan aan instructiefilmpjes en digitale stappenplannen.

Verhoog het leereffect van je leerlingen bij luisteren en spreken

Luisteren en spreken zijn zoveel meer dan doelen in een taalles. Recent onderzoek wijst op het verband tussen luisterstrategieën en leesstrategieën, en op het versterkend effect van spreekvaardigheid op kritisch denken, redeneren, argumenteren en (van elkaar) leren. Maar hoe verhoog je het leereffect van je leerlingen bij luisteren en spreken? Hoe til je hun spreekvaardigheid op tot sprekend leren? Ontdek het in deze interactieve nascholing.

In team STEM-projecten ontwikkelen voor leerlingen van de B-stroom, dubbele finaliteit en arbeidsmarktfinaliteit

In de tweede en derde graad werd ervoor gekozen om geen aparte eindtermen met betrekking tot technologie te formuleren, maar om het 'ontwerpen van technische systemen' en het 'onderzoeken van technische systemen' te integreren. Om STEM-onderwijs mogelijk te maken moeten leerinhouden uit wiskunde, wetenschap en technologie geïntegreerd worden toegepast. Dit kan ook in de B-stroom van de eerste graad nuttig zijn.

En nu?

STEM-projecten ontwikkelen voor jullie leerlingen hoeft niet ingewikkeld te zijn!
In deze nascholing ondersteunt de cel iSTEM inkleuren leerkrachtenteams in de ontwikkeling van STEM-projecten met de COOL voor iSTEM methodologie.
Tijdens de laatste sessie wisselen de verschillende teams hun projecten uit.

Motivatie en differentiatie? Meer cava in je NT2-les!

Als leerkracht NT2 mag je nog zo je best doen, toch kan het gebeuren dat je inspanningen niet het gewenste leereffect hebben. Vaak heeft dat te maken met de motivatie van je cursisten. In deze nascholing ga je samen met vakgenoten op motivatiespeurtocht: je bezoekt een paar meesters in motivatie en leert de vier poortwachters van intrinsieke motivatie kennen: competentie, autonomie, verbondenheid en aandacht. Cava dus!

Artificiële Intelligentie en Latijn: Hoe Agrippina tot leven komt

Artificiële intelligentie is aan een opmars bezig. Het zorgt voor doorbraken bij zelfrijdende auto’s, voor een gepersonaliseerde kijkervaring bij diensten zoals Netflix, het bepaalt wat we zien op sociale media... en het versnelt ook de creatie van deepfakes. Fakes? Dat klinkt misschien niet al te best, maar dit project laat net de positieve mogelijkheden zien, ook voor het onderwijs. Kruip mee in de huid van Agrippina, Nero of een ander personage uit de tekst van Tacitus en creëer meteen je eerste deepfake!

Artificiële Intelligentie en Griekse epigrafie: een knap duo

Artificiële intelligentie (AI) is aan een opmars bezig. Het zorgt voor doorbraken bij zelfrijdende auto’s, voor een gepersonaliseerde kijkervaring bij diensten zoals Netflix, het bepaalt wat we zien op sociale media ... Voor onderwijs biedt dit alles heel wat mogelijkheden. In deze nascholing verdiep je je in de wereld van de epigrafie, verken je de rol die AI hier kan spelen en ga je meteen praktisch aan de slag. Herstel een oude inscriptie door gebruik van deze technologie en beoordeel zelf het resultaat!

Taaltrajecten voor kleuters die nood hebben aan extra taalsteun (locatie: Wilrijk)

Kleuterscholen beseffen dat het niet volstaat om pas vanaf de verplichte taalscreening kleuters die extra taalsteun nodig hebben te ondersteunen. Dat zorgt voor een grote vraag naar coaching en competenties rond de interventies die hiervoor kunnen worden ingezet. Gebaseerd op de inzichten uit het wetenschappelijk onderzoek rond Taalintegratietrajecten (www.taaltrajecten.be), biedt dit driedaags nascholingstraject aan kleuteronderwijzers en directies concrete handvatten om de kinderen die er het meeste nood aan hebben sterk te ondersteunen. Dit via de dagdagelijkse activiteiten en interacties in de klas en een doordacht taalbeleid.

Maak zelf een verticale windturbine

Hoe wordt windenergie opgewekt? En wat maakt een windturbine effectief? Waarin verschilt een verticale windturbine van een klassieke windturbine? In dit STEM-project ontdek je stapsgewijs wat energie is en hoe het door wind opgewekt kan worden. We nemen een kleine duik in de geschiedenis, de werking en geografische oriëntatie van de windturbine. Bovendien leer je zelf een verticale windturbine maken!

In team STEM-projecten ontwikkelen voor leerlingen van de A-stroom, doorstroomfinaliteit of sterke STEM-richtingen van de dubbele finaliteit

I have a dream! I have a team! En nu? STEM-projecten ontwikkelen voor leerlingen van de A-stroom, doorstroomfinaliteit of sterke STEM-richtingen van de dubbele finaliteit hoeft niet ingewikkeld te zijn!

In deze nascholing ondersteunt de cel iSTEM inkleuren leerkrachtenteams in de ontwikkeling van STEM-projecten met de COOL voor iSTEM methodologie. Tijdens de laatste sessie wisselen de verschillende teams hun projecten uit.

Dyslexie en andere uitdagingen binnen de MVT

Deze nascholing is een herwerking van de nascholing Leerzorg in het moderne vreemde talenonderwijs die in het verleden werd aangeboden door CNO.

Heel wat leerlingen in het secundair onderwijs hebben problemen met lezen of schrijven. De oorzaken hiervoor zijn divers en kunnen variëren van zwakke taalaanleg tot leer- en ontwikkelingsstoornissen. Zeker de leerlingen uit deze laatste groep komen in het secundair onderwijs voor grote problemen te staan bij het verwerven van vreemde talen. Deze cursus wil een aanzet bieden om met deze leerlingen op weg te gaan. Daarnaast hebben we ook oog voor hoogbegaafde leerlingen.

Schakelen, beveiligen en regelen van motoren

Bij het ontwerpen van schakelkasten voor een productielijn is de keuze van de juiste componenten voor een motorvertrek zeer belangrijk samen met de juiste instelling van de beveiliging. Naast het traditionele schakelmateriaal dienen er zich momenteel ook een aantal nieuwe mogelijkheden aan op dit vlak.

In deze nascholing wordt aandacht besteed aan de optimale selectie, instelling en bedrading van motorvertrekken.

Interacties en relaties: de sleutel voor goed kleuteronderwijs?

Deze nascholing werd eerder aangeboden onder de titel 'Werken aan (nog) betere interacties en relaties als sleutel voor goed kleuteronderwijs'.

Wat maakt kleuteronderwijs sterk? Hoe kun jij het verschil maken voor elk kind in je klas? Het antwoord lijkt te schuilen in de gesprekken die je voert met de kleuters. Sterke, kwaliteitsvolle interacties zijn liefdevol, pedagogisch en taal- en denkontwikkelend.

Maar wat betekent dat in de praktijk? In deze evidence-informed vorming maken we kennis met de verschillende aspecten en oefenen we ook in kleine groepjes deze vaardigheden.

Angstige jongeren tot rust brengen binnen de schoolmuren

Angst en angststoornissen bij jongeren komen vaak voor. Vroegtijdige en adequate hulp bij angst(stoornissen) verbetert de toekomstige mentale gezondheid van jongeren in belangrijke mate. Ook op school is angstig gedrag van jongeren merkbaar. Ondanks de grote bereidheid van schoolteams om jongeren met angstig gedrag te ondersteunen, blijft de aanpak hiervan op school een hele uitdaging.

Innovatief bewegen: praktische toepassing van borstelloze gelijkstroommotoren in industrie en mobiliteit

Dankzij de hoge efficiëntie en betrouwbaarheid wordt de BLDC motor (Brushless DC Electric) veelvuldig toegepast in huishoudtoestellen, mobiliteitstoepassingen (fietsen, steps, auto’s, hoverboards…) en industriële automatisering (o.a. robots). We kunnen hier zeker spreken van mechatronica: het samengaan van motor, sensoren (positiebepaling) en elektronische aandrijving.

Beleef actief het educatief aanbod van Plantentuin Meise

Plantentuin Meise biedt verschillende workshops aan die nauw aansluiten bij de eindtermen natuurwetenschappen/biologie, aardrijkskunde en houttechnieken. Tijdens deze nascholing maak je op een actieve manier kennis met deze workshops. Je beleeft ze zoals je leerlingen ze zouden beleven. Verder is er ook ruimte voor discussie rond de inhoud en didactische aanpak. Je kiest zelf welke workshop je volgt in de voor- en namiddag.

Programma

Een uitdagende GPS-tocht met opdrachten die aansluiten bij de onderwijsdoelen Aardrijkskunde (1ste graad)? Een workshop rond houtanatomie voor je leerlingen Houttechnieken (3de graad TSO/BSO) of eentje rond weefsels en watertransport bij planten voor de 3de graad ASO/TSO in de fascinerende omgeving van ons HOUTlab? Onderzoekend leren rond aanpassingen en classificatie van planten of het economisch belang van planten ontdekken in onze unieke serres? Dat is allemaal mogelijk in Plantentuin Meise! Stel zelf je programma samen en kies welke van de workshops uit het scholenaanbod je actief wil leren kennen.

Begeleiding

 • Jutta Kleber heeft twintig jaar ervaring als leerkracht en werkte de laatste tien jaar als educatief medewerker in Plantentuin Meise. Ze werkte het educatieve aanbod voor het secundair onderwijs grotendeels zelf uit en heeft ervaring met het begeleiden van deze workshops.
 • Lander Blommaert is bioloog en deed tien jaar onderzoek over fotosynthese. Daarnaast gaf hij ook practica, excursies en workshops aan verschillende doelgroepen gaande van universiteitsstudenten tot lagere schoolkinderen.

De 16 sleutelcompetenties in een PAV-jasje

De 16 sleutelcompetenties maken integraal deel uit van de eindtermen. Het is belangrijk dat je deze binnen het curriculum zowel vakoverschrijdend als met een specifieke focus aan bod brengt. PAV is het vak bij uitstek om dit tot stand te brengen vanwege het thematisch en geïntegreerd werken en de projectwerking. Ontdek hoe je de sleutelcompetenties optimaal integreert in de actuele leerinhouden en hoe je ze bovendien kan integreren in jouw thematische en projectmatige onderwijsaanpak.

Dag van het Spaans

Deze nascholing bestaat uit 3 sessies:

 1. México: historia, tradiciones, leyendas, contadas a través de su música. Mexico is een Spaanssprekend land met een cultuur vol tradities, muziek, varianten van de Spaanse taal (en andere talen), eigen en met België gedeelde geschiedenis. Een mooi voorbeeld van identiteit in diversiteit. Voer je leerlingen mee op een boeiende historisch-muzikale reis tussen Mexico-België-Spanje. Deze nascholing biedt je een ideale manier om in je Spaanse les taal, muziekkunst en geschiedenis geïntegreerd aan te leren op een interactieve manier, ongeacht het niveau van je studenten. Waar wacht je nog op? Vamos!
 2. Herramientas y recursos digitales para la práctica de las competencias comunicativa y sociocultural en la clase de ELE. Trainingssessie die uitgaat van het Ministerie van Onderwijs van de Spaanse Ambassade in België. Deze trainingssessie is bedoeld voor ELE-leraren om de didactische en pedagogische aanpak te bevorderen: ervaar de Spaanse cultuur door beeld en geluid. Het is niet mogelijk om van taal te spreken zonder te verwijzen naar de cultuur waarmee deze wordt geassocieerd. Waarom zou je gebruik maken van humor? Omdat humor aanwezig is in alle facetten van ons dagelijks leven. We bekijken hoe we culturele aspecten aan bod kunnen laten komen door middel van reclamespots en memes in de ELE-klas. We reiken tools aan om spreek- en schrijfvaardigheid te verbeteren.
 3. ¿Qué día es hoy? Los días internacionales en la clase de ELE. In deze praktische workshop ontdek je enkele voorstellen om in de klas te werken rond de volgende internationale dagen:
 • El Día de la Hispanidad (12 de octubre)
 • El Día Internacional del Hombre (19 de noviembre)
 • El Día Internacional de la Mujer (8 de marzo)

          Voor elk van deze dagen ontvang je didactisch materiaal dat je meteen in je les kan gebruiken. Alle vaardigheden komen aan bod en tijdens deze interactieve workshop kruip je in de huid van de leerling en ervaar je de verschillende activiteiten zelf om deze later aan te passen aan je doelgroep.

Efficiënte digitale tools voor samenwerkend leren in PAV

Het aanbod aan digitale tools is zeer uitgebreid: welke gebruik je het beste in PAV, waarom en wanneer? Tijdens deze nascholing krijg je een kader aangereikt over het optimaliseren van samenwerken. Je gaat aan de slag met digitale tools om (zelfgestuurd) samenwerkend leren te bevorderen in een hybride leeromgeving. De concrete tips en praktijkvoorbeelden laten je toe om een duurzaam samenwerkend leerproces te creëren en jouw leerlingen daarbij optimaal te begeleiden.

Een project rond regeltechniek: bouw een temperatuurgeregelde mini-serre

In de context mechatronica kan je een regeling van een systeem onderzoeken. In deze nascholing bouwen we een mini-serre waarbij de regeling van een systeem tastbaar wordt voor jouw leerlingen.

Kracht en beweging

De onderwerpen kracht en beweging zijn voor leerlingen niet eenvoudig om te begrijpen. Leerlingen kennen die begrippen wel goed uit het dagelijks leven, maar in de fysica geven we er een andere, wetenschappelijke betekenis aan. Geef je in de tweede graad een wetenschapsvak waarin eindtermen gekoppeld aan kracht en beweging aan bod komen, wil je je basiskennis grondig opfrissen of wil je basiskennis verwerven, dan kan je in deze tweedaagse cursus terecht.

Een project rond duurzame mobiliteit: werking en toepassingen van borstelloze gelijkstroommotoren

E-bikes, elektrische steps, hoverboards en elektrische auto’s hebben één belangrijk element gemeen: de aandrijving met borstelloze DC motoren (BLDC).

Als we hierrond in een project iets bouwen, komen naast de borstelloze DC motoren eveneens sensoren en logische schakelingen aan bod.

Onderzoeken van stoffen in de lessen natuurwetenschappen

Geef je les in de eerste graad en/of het eerste jaar van de tweede graad? Krijg je graag extra concrete informatie over hoe je natuurwetenschappelijke chemische experimenten kan uitvoeren met eenvoudige en veilige stoffen? Laat je graag nieuwe onderzoeken uitvoeren door de leerlingen nu het nieuwe leerplan zich heeft aangediend?

Een oceaan vol plastic

Plastic is een product dat moeilijk weg te denken is uit ons leven. De helft van het geproduceerde plastic is voor eenmalig gebruik en komt vaak in de natuur terecht met alle gevolgen.
Wil je zelf achtergrondkennis opdoen over plastic en jouw leerlingen vanuit jouw vak (biologie, chemie, fysica, aardrijkskunde, natuurwetenschappen, wiskunde) actief kennis laten opdoen, dan is dit Zeebad iets voor jou.