Zoek een nascholing

Aandacht voor talenten van kinderen

Ken je dat moment? Als een kind je met fonkelende ogen je iets laat zien, waar het met veel plezier hard aan gewerkt heeft... Als je kinderen ziet genieten van het ontdekken van nieuwe mogelijkheden... Deze momenten hebben iets bijzonders. Het raakt hen en het raakt jou. De betekenis van deze gebeurtenissen draagt echter verder dan dat ene moment. Het gaat om de kracht, de dynamiek die 'leren en ontwikkelen' heet, die hier aangesproken wordt. Talent!

Inzetten op talent betekent dat kinderen zich mogen ontwikkelen, weten wat ze waard zijn en dit ook kunnen inzetten in een gedeeld maatschappelijk verhaal!

Filosofie binnen Humane Wetenschappen

In de leerplannen cultuurwetenschappen voor de derde graad is een groot deel gewijd aan filosofie.
Dit vraagt om een mogelijke didactiek van de filosofie met aandacht voor de relatie tussen ‘filosofie’ (d.i. het leren over filosofen uit het heden en verleden) en filosoferen (d.i. de leerlingen zelf leren reflecteren).

Help, mijn hoofd ontploft! Over hoe de wereld binnenkomt bij kinderen met ASS

Het ene moment lijkt hij doof, het andere moment stoort het hem als iemand anders fluistert. Hoe zit dat?

12de Welzijnsdag voor het onderwijs

De Welzijnsdag is een terugkomdag voor preventieadviseurs en opleidingsdag welzijn op het werk voor directies en technisch adviseurs.

Deze studiedag geeft je als preventieadviseur de mogelijkheid om te voldoen aan de verplichte navorming.
Er komen heel wat onderwerpen aan bod zodat je op eigen maat jouw opleidingsdag kan samenstellen.

Afspraken maken met peuter en kleuter

Hoe kan je als kleuterleider, begeleider peuter en kleuter grenzen aanleren? Vaak zijn kleuters mondig, of anderstalig, nog niet groepsbewust, anders opgevoed...
Toch zijn ze allen voldoende talig: geen woorden, maar de universele taal van je lichaam.

Conflicten tussen kinderen, bouwstenen voor een herstelgerichte aanpak

Conflicten horen bij het leven. Kinderen worden er van jongs af aan mee geconfronteerd en ontwikkelen al snel hun eigen strategieën om ermee om te gaan. Toch geraken ze er niet altijd zélf uit...
Wanneer is een conflict goed opgelost? Wat kan daarin de rol zijn van leerkrachten? Welke interventies van leerkrachten zijn effectief helpend voor kinderen? Hoe bouwen we op school aan een visie op conflicten en conflicthantering die recht doet aan de behoeften en gevoelens van alle partijen?
Het hersteldenken biedt een aantal boeiende kapstokken om in de praktijk met conflicten tussen kinderen aan de slag te gaan.

De sociaal-emotionele ontwikkeling van kinderen en het effect op hun gedrag

Deze nascholing werd eerder aangeboden onder de titel 'Ontneemt een diagnose de groeikansen van kinderen'.

Kinderen ontwikkelen zich zeer snel in hun eerste levensjaren. De meeste kinderen nemen dezelfde stappen op ongeveer dezelfde leeftijd. Net daarom hebben we wel een algemeen beeld van die ontwikkeling. Toch gebeurt het vaak dat kinderen een ander tempo volgen of dat ze op een bepaald trapje blijven hangen. Ons algemeen beeld laat ons dan wat in de steek. Kennis hebben van de sociaal-emotionele ontwikkeling maakt dat we beter kunnen stilstaan bij wat een kind dan nodig heeft om te groeien. 

Aan de hand van beeldmateriaal en eigen ervaring construeren we een ontwikkelingsoverzicht dat we aftoetsen aan een algemeen kader. Op basis van dit ontwikkelingsoverzicht formuleren we adviezen over aanpak bij verschillende emotionele leeftijden van kinderen. Op het einde van de dag wordt er tijd voorzien om concrete voorbeelden te bespreken.

De zorgcoördinator, probleemoplosser of coach?

Ben jij als zorgcoördinator ook die pedagogische duizendpoot op school? Verwachten je collega’s dat je voor elk probleem een oplossing bedenkt? Of ga je samen op zoek naar uitzicht?
Ben je als directie, beleidsondersteuner of zorgcoördinator op zoek naar de juiste invulling van de taak van de zorgcoördinator?

Een goede relatie met leerlingen: vier verbindingsmodellen. Corrigerende interventies voorkomen. Herstel na conflict (lager onderwijs)

Deze nascholing werd voorheen aangeboden onder de titel 'Een goede relatie met leerlingen: meer rust in de klas (BaO)'.

Het is rustgevend als leerlingen positief meewerken, maar soms lukt dit niet. Een gebrek aan verbondenheid met leerkracht of lesinhoud is vaak een trigger naar verveling of storend gedrag. Hoe kan je preventief optreden?
Vaak geven allerhande ‘straffen’ geen resultaat meer. Tijd voor een nieuwe strategie: begeleidend gesprek. Hoe kan je een goede relatie met leerlingen opbouwen?

Gedrag positief beïnvloeden - met kinderen samen werken aan oplossingen

Bij herhaald probleemgedrag belanden leerkrachten en leerlingen nogal eens in een negatieve vicieuze cirkel. Uiteindelijk overheerst onmacht: wat moéten we nog met dit kind (of deze groep)? Het oplossingsgericht werken biedt een verfrissende, nieuwe kijk op moeilijk gedrag.

In deze nascholing presenteren we je een leuke methode om kinderen te ondersteunen in hun functioneren, die ontwikkeld werd door o.a. Insoo Kim Berg en Ben Furman (Kids’ skills). Vertrekkend vanuit problemen, zoals die ervaren worden door kind en/of leerkracht, ga je samen met het kind (en z’n ouders) op zoek naar oplossingen. Daarbij worden de eigen competenties van het kind maximaal aangeboord. De leerkracht bepaalt samen met het kind doelen en helpt het in kleine stapjes z’n functioneren verbeteren. Hulpmiddelen daarbij zijn vooral goede vragen, die je op een gepaste manier leert gebruiken. Je maakt in deze nascholing ook kennis met enkele kant-en-klare materialen, die je ter ondersteuning kan gebruiken.

Kwaliteitsvol lesgeven en leiderschap in de klas

We komen uit een cultuur waarin de leerkracht zonder discussie de ‘baas’ was. Die autoritaire cultuur bestaat niet meer. Straffen verliezen meer en meer hun effectiviteit. Toch kan een leerkracht nog altijd ‘echte autoriteit’ verwerven. Wie dat heeft, kan ‘in the flow’ lesgeven.

Gezag en respect... zonder woorden

Mag je als leerkracht nog eisen stellen, niet te bediscussiëren grenzen stellen? Of moeten afspraken onderhandeld worden en in samenspraak met de groep opgesteld worden?
Sinds halfweg vorige eeuw werd de focus verlegd, van éénrichtingseisen naar medezeggenschap, een terechte inhaalbeweging. Nu horen we vaak leerkrachten vragen: "Mag er terug ten gepaste tijde gezag zijn, en hoe presenteer ik grenzen op een efficiënte, respectvolle manier?"

Gezag en respect... zonder woorden (herhaling 1)

Mag je als leerkracht nog eisen stellen, niet te bediscussiëren grenzen stellen? Of moeten afspraken onderhandeld worden en in samenspraak met de groep opgesteld worden?
Sinds halfweg vorige eeuw werd de focus verlegd, van éénrichtingseisen naar medezeggenschap, een terechte inhaalbeweging. Nu horen we vaak leerkrachten vragen: "Mag er terug ten gepaste tijde gezag zijn, en hoe presenteer ik grenzen op een efficiënte, respectvolle manier?"

Lessen ontwerpen met de herziene taxonomie van Bloom

Een compleet overzicht met tal van voorbeelden, praktische toepassingen en tips. Deze taxonomie wordt gebruikt bij de nieuwe eindtermen.

Om communicatie tussen vakgroepen en leraren te faciliteren werd ervoor gekozen de eindtermen en leerplandoelen uit te schrijven aan de hand van de herziene taxonomie van Bloom.

Hoe kan je als leerkracht je lessen zo ontwerpen dat je de eindtermen/leerplandoelen doordacht en kwaliteitsvol realiseert op de klasvloer rekening houdend met de noden van alle leerlingen?

Lessen ontwerpen met de herziene taxonomie van Bloom (herhaling 1)

Een compleet overzicht met tal van voorbeelden, praktische toepassingen en tips. Deze taxonomie wordt gebruikt bij de nieuwe eindtermen.

Om communicatie tussen vakgroepen en leraren te faciliteren werd ervoor gekozen de eindtermen en leerplandoelen uit te schrijven aan de hand van de herziene taxonomie van Bloom.

Hoe kan je als leerkracht je lessen zo ontwerpen dat je de eindtermen/leerplandoelen doordacht en kwaliteitsvol realiseert op de klasvloer rekening houdend met de noden van alle leerlingen?

Mindful@School: anders omgaan met stress

Een job in het onderwijs kan zeer veeleisend en stresserend zijn. Naast lesgeven moeten we immers leerlingen leren samenleven, hen weerbaar maken, hen leren omgaan met stress...

Mindful@School leert u hoe u uzelf kan blijven tijdens conflicten met leerlingen of collega's. Hoe u tijdens periodes van stress toch stabiliteit kan blijven uitstralen. Hoe u leert omgaan met grenzen en zo kan vermijden om er onderdoor te gaan. Door meer aanwezig te zijn in het huidige moment, leert u beter omgaan met piekergedachten. Dit heeft een positieve invloed op uw immuniteit en slaapkwaliteit.

Mindful@School: anders omgaan met stress (herhaling 1)

Een job in het onderwijs kan zeer veeleisend en stresserend zijn. Naast lesgeven moeten we immers leerlingen leren samenleven, hen weerbaar maken, hen leren omgaan met stress...

Mindful@School leert u hoe u uzelf kan blijven tijdens conflicten met leerlingen of collega's. Hoe u tijdens periodes van stress toch stabiliteit kan blijven uitstralen. Hoe u leert omgaan met grenzen en zo kan vermijden om er onderdoor te gaan. Door meer aanwezig te zijn in het huidige moment, leert u beter omgaan met piekergedachten. Dit heeft een positieve invloed op uw immuniteit en slaapkwaliteit.

Coachen van competentieontwikkelend leren. Groeikracht waarderen en stimuleren.

'Competentiegericht leren’ raakt meer en meer ingeburgerd in het onderwijs. Deze pedagogisch-didactische werkvorm vergt een heel eigen organisatie. De klemtoon tijdens deze dag ligt aan de ene kant op de begeleidingshouding van de leerkracht die vereist is, wil deze werkvorm volledig tot haar recht komen, en aan de andere kant op de beleidsvoorwaarden die gecreëerd kunnen worden om dit coachend lesgeven te stimuleren.

Verbindend samenwerken met ouders. Kansen en valkuilen. (BaO en s.o.)

Soms vergeten we dat ouders onze belangrijkste partners zijn om de begeleiding van leerlingen zo optimaal mogelijk te laten verlopen. Een verbindende samenwerking veronderstelt een continue afstemming tussen school, ouders en leerling. De dagdagelijks realiteit voelt regelmatig aan als een 'mijnenveld' waar we vanuit de school behoedzaam de juiste route proberen uit te stippelen.

Basiscursus socio-emotionele begeleiding in het s.o. (herhaling 1, Wilrijk)

Als startend leerlingenbegeleider, leerkracht of remedial teacher merkt u regelmatig dat socio-emotionele problemen, eventueel gekoppeld aan leerproblemen, uw leerlingen in hun leren hinderen. Deze nascholing wil uw vaardigheid om leerlingen socio-emotioneel te begeleiden, aanscherpen. Hij biedt bruikbare achtergrondinformatie en brengt de basiselementen aan die een rol spelen binnen het begeleidingsproces. Omdat het de bedoeling is de gegeven achtergrond zo concreet mogelijk te vertalen naar de eigen schoolsituatie, vragen wij aan de deelnemers een grote bereidheid om eigen ervaringen in te brengen als werkmateriaal.

Basiscursus socio-emotionele begeleiding in het s.o. (herhaling 2, Antwerpen)

Als startend leerlingenbegeleider, leerkracht of remedial teacher merkt u regelmatig dat socio-emotionele problemen, eventueel gekoppeld aan leerproblemen, uw leerlingen in hun leren hinderen. Deze nascholing wil uw vaardigheid om leerlingen socio-emotioneel te begeleiden, aanscherpen. Hij biedt bruikbare achtergrondinformatie en brengt de basiselementen aan die een rol spelen binnen het begeleidingsproces. Omdat het de bedoeling is de gegeven achtergrond zo concreet mogelijk te vertalen naar de eigen schoolsituatie, vragen wij aan de deelnemers een grote bereidheid om eigen ervaringen in te brengen als werkmateriaal.

Slim onderpresteren aanpakken

Onderpresteren blijkt in de praktijk een hardnekkig probleem. Om leerkrachten en onderpresteerder doelgerichter te laten werken, hebben Tania Gevaert en Ophélie Desmet het boek Slim onderpresteren aanpakken geschreven (Garant, 2016). Deze workshop reikt je een aantal basis tools aan voor de begeleiding van onderpresteerders.

Samen sterker in gezag: Geweldloos Verzet en Nieuwe Autoriteit voor leerkrachten (herhaling 1, Wilrijk)

Hoe streng mogen we nog zijn? Dit is een vraag die de meeste leerkrachten zich wel eens stellen. Wat mogen we nog eisen van leerlingen? Mogen we nog straffen? Moeten leerlingen niet gewoon doen wat we zeggen, of moeten we over alles onderhandelen met hen? Gezag is in deze tijd geen evidentie meer. Binnen één school leven vaak heel uiteenlopende antwoorden op deze vragen. Dit leidt makkelijk tot escalaties en spiralen van onmacht of tegenagressie, zeker bij aanhoudend probleemgedrag van leerlingen of klasgroepen. Veel leerkrachten zijn daarom op zoek naar een aanpak die meer perspectief biedt.

In deze cursus vertrekken we van de ideeën en instrumenten die ontwikkeld werden door Haim Omer. We onderzoeken wat Nieuwe Autoriteit en Geweldloos Verzet voor jouw klaspraktijk kunnen betekenen.

Geweldloos Verzet en Nieuwe Autoriteit staan voor een aanpak van (ernstig) probleemgedrag met de focus op aanwezigheid, zelfcontrole, het vermijden van escalatie, het uitbouwen van steunnetwerken en eenzijdige acties gericht tegen probleemgedrag, altijd in verbinding met de leerling in kwestie. Geweldloos Verzet kadert binnen een nieuwe invulling van de positie van de leerkracht: niet boven of naast de leerling maar vanuit een volhardende aanwezigheid: “het is mijn taak”, “ik kan niet toelaten”, “ik houd vol”.

Reageren op agressie-incidenten in het s.o.: een praktijkgericht stappenplan

Deze nascholing is een herwerking van de nascholing Agressief gedrag van leerlingen en ouders die in het verleden werd aangeboden door CNO.

Agressief gedrag: het komt vaak onverwacht en in ieder geval nooit op het goede moment. Agressie komt niet alleen van leerlingen, soms gaat het om agressief gedrag door ouders of collega’s. Soms kom je in een escalatie terecht, die je maar moeilijk kan keren. Of het nu over verbale, psychologische of fysieke agressie gaat, ernstige of eerder subtiele incidenten, in de klas, op de speelplaats, aan de schoolpoort,… : de impact ervan kan groot zijn.

Hoe kan je best reageren? Wat zeg je (niet)? Wat met lichaamstaal? Hoe zorg je ervoor dat je je kalmte bewaart? Wat met omstaanders?

Focus van deze cursus is het moment van het agressie-incident. We overlopen stap voor stap mogelijkheden, aandachtspunten en valkuilen. De eerste dag geeft je de basis mee, op de tweede dag gaan we aan de hand van je eigen ervaringen de diepte in. 

(V)aardig in gesprek met leerling en ouders in het BaO

Vanuit het begeleidingsgebeuren binnen de school vinden we dat het ons al aardig lukt om in gesprek te gaan met leerlingen en ouders. Toch vertrekken we hierbij eerder vanuit ons referentiekader en onze perceptie van de realiteit. Hierdoor gaan we makkelijk voorbij aan de beleving van de leerling en de ouders en slagen we er onvoldoende in om “hun spoor” te beluisteren en te volgen.

Vaardig in gesprek gaan betekent dat we begeleidings- en gespreksvaardigheden eigen maken om beter aan te sluiten op het spoor van de leerling en de ouders en van daaruit de begeleiding optimaler vorm geven en groei mogelijk maken.

Help! Een moeilijke klasgroep in het lager onderwijs

Deze nascholing werd eerder aangeboden onder de titel 'een positief klasklimaat, het hele jaar door'.

Leerkrachten signaleren vaak dat een groep leerlingen hen “ontglipt”. En dan zijn er een aantal typische valkuilen waarin ze trappen:

 • meer en meer zelf de touwtjes in handen nemen;
 • interactie tussen leerlingen zoveel mogelijk vermijden;
 • de invloed van leiders proberen in te perken.

Dit heeft niet altijd zo’n goed resultaat tot gevolg!

In deze nascholing gaan we uit van een aantal groepswetten. We bekijken hoe deze de sfeer in een klas bepalen en hoe we inzicht in deze groepswetten als leerkracht kunnen gebruiken om de klassfeer te sturen naar een aangenamer leer- en leefklimaat.

Help, mijn hoofd ontploft! Over hoe de wereld binnenkomt bij kinderen met ASS (herhaling 1)

Het ene moment lijkt hij doof, het andere moment stoort het hem als iemand anders fluistert. Hoe zit dat?

Ik kan het niet zo fijn! Over fijnmotoriek, motorische precisie, visuomotoriek, coördinatie, schrijfmotoriek en faalangst

Fijnmotoriek is een ruim en complex begrip. Als we zeggen dat kinderen moeilijkheden hebben met fijnmotoriek, moeten we duidelijk weten wat er nu juist aan de hand is. Een zwakke fijnmotoriek heeft een grote invloed op het schools functioneren en er kunnen dan moeilijkheden ontstaan bij schrijven, rekenen, tekenen, inkleuren en knutselen. Zowel in de kleuterklas als in de lagere school neemt fijnmotoriek een belangrijke plaats in en als kinderen hier problemen mee hebben, zien we soms ontwijkingsgedrag en faalangst ontstaan. Op deze manier kunnen kinderen in een vicieuze cirkel terecht komen: 'ik kan dat niet, ik doe dat niet, ik leer niet bij, ik kan dat niet...'

Doorheen de ganse dag gaan we met z'n allen een vijftigtal fijnmotorische oefeningen en coördinatieoefeningen doen en gaan we ons bezinnen over wat we vragen aan onze kinderen, wat we hen aanbieden en hoe we het verschil kunnen maken voor kinderen en hun systeem. Het verschil tussen falen en lukken, tussen weigeren en willen deelnemen, tussen chaos en structuur, tussen overactiviteit en stilzitten, tussen schoolse moeilijkheden en plezier beleven aan het leren.

Ik zie het anders! Omgaan met richtingsmoeilijkheden en spiegelen bij kinderen

Richtingsmoeilijkheden zorgen zowel bij kinderen als ouders en leerkrachten voor grote moeilijkheden en onbegrip. Als kinderen voortdurend richtingen, letters en cijfers spiegelen hebben ze niet alleen moeilijkheden met lezen, schrijven, rekenen, maar ook met plannen, organiseren en structureren. Dit alles kan leiden tot leerproblemen en kan ook zorgen voor faalangst, zwakke concentratie, vermoeidheid, schoolmoeheid...

Kinderen met ontwikkelingsdysfasie in de klas: kenmerken, gevolgen, tips en tricks

Ontwikkelingsdysfasie is een hardnekkige aangeboren taalontwikkelingsstoornis.
Kinderen met ‘dysfasie’ verwerven spraak en taal erg moeizaam, kunnen zich vaak onvoldoende verstaanbaar maken en begrijpen niet altijd wat er gezegd wordt.

Dysfasie kan niet alleen het schoolse leren bedreigen, maar ook aanleiding geven tot een verhoogd risico op problemen in de sociale en emotionele ontwikkeling.

Krachtig en positief evalueren in het lager onderwijs

Breed evalueren van wiskunde, taal, muzische vakken, LO en WO, zelfevaluaties, portfolio, peer-assessment en anders rapporteren. Geen enkele uitdaging gaan we uit de weg! De aandacht voor nieuwe en andere evaluatievormen is groter dan ooit tevoren. Traditionele evaluatievormen schieten immers op behoorlijk wat terreinen tekort. Daarmee komt meteen de vraag naar heldere en concrete voorbeelden om breed, anders en competentiegericht te evalueren. De vorming geeft houvast rond de onderliggende visie van dit breed evalueren. Het gaat immers over meer dan het gebruik van een aantal trendgevoelige evaluatietools. Het gaat over een andere manier van kijken. Dit 'anders kijken' wordt concreet gemaakt en vertaald naar de realiteit van de lagere school. Hierbij worden veel concrete voorbeelden van breed evalueren aangereikt en besproken.

 

Laat elk kind schitteren! Actieve workshop rond muzische vorming op school

Muzische vorming in de klas: waarom is dat belangrijk en hoe begin ik eraan? We geven je graag bruikbare handvaten!

Met 2,5/3-jarigen aan de slag

Het zijn de allerkleinsten op de school en hebben nog ontzettend veel nood aan veiligheid en geborgenheid. Het zijn 'snuffelaars', 'prutsers'... en gaan dagelijks op ontdekkingstocht. Een hoek is niet om in te blijven, een handtas dient om vol te proppen. Juf, kijk naar mij en leer!

Met een goede zorgvraag naar het MDO

Nog te vaak blijft een MDO bij het vaststellen en beschrijven van het probleem of wat de leerkracht als probleem ervaart (overzicht). Nog te weinig zetten we de stap naar inzicht: 'wat betekent het voor dit kind', om uiteindelijk te komen tot de juiste werkpunten en interventies (uitzicht).
Geïntegreerde zorg betekent dat alle leraren betrokken zijn in de zorgverlening aan leerlingen en deze begeleiding integreren in hun onderwijskundige en pedagogische aanpak. De rol van de leraar in het verlenen van zorg komt dus veel meer centraal te staan. (Jacobs & Struyf, 2010).

Met deze vorming 'Met een goede zorgvraag naar het MDO' verkennen we de mogelijkheden om het MDO voor te bereiden, zorgvragen te formuleren en tot werkpunten en interventies te komen. We reflecteren over ons eigen handelen om van daaruit op het MDO samen tot afspraken te komen en een stap vooruit te zetten in de begeleiding van kinderen.

Metend rekenen voor rekenzwakke kinderen

Metend rekenen kom je overal in onze omgeving tegen. Deze verbondenheid met de realiteit maakt dat niemand op volwassen leeftijd ontsnapt aan het omgaan met metend rekenen. Voor rekenzwakke kinderen is dat slecht nieuws. Metend rekenen is voor hen bijna steeds een struikelblok. Hoe kunnen we differentiërend en gericht rekenzwakke kinderen met deze materie helpen?

Moet er dan geen straf volgen?

Na ongewenst gedrag volgt steevast de vraag: "Welke straf zullen we dit kind geven?" Leerkrachten zoeken naar de beste straf: niet te hard en niet te soft, een straf waar het kind echt iets van leert... en liever nog gebruiken we beloningen voor gewenst gedrag. Veel scholen zijn op zoek naar een sanctiebeleid dat vruchten afwerpt.
Maar is het uitwerken van een sanctiebeleid de goede weg? Op deze inspiratiedag worden er enkele inzichten aangereikt over gedragsverandering, die verder kijken dan alleen straffen en belonen.

Outputbeleid als insteek voor kwaliteitszorg in het BaO

Het outputbeleid is een wezenlijk onderdeel van de integrale kwaliteitszorg van de school.

De Vlaamse overheid erkent en subsidieert scholen: zij stelt werkingsmiddelen ter beschikking, betaalt het personeel, subsidieert nascholing... Het is dan ook logisch dat scholen verantwoording afleggen. De overheid verwacht dat scholen kwaliteitsvol onderwijs organiseren. Welke resultaten boekt de school bij haar leerlingen? Wat leveren de onderwijsinspanningen op?
Dat zijn relevante vragen als de school én de overheid een beeld willen krijgen van de geboden onderwijskwaliteit.
Het risico bestaat dat de school output uitsluitend bekijkt vanuit het perspectief van verantwoording afleggen. Hierdoor krijgt 'output' een eenzijdige invulling.

Het ontwikkelen van een outputbeleid geeft heel wat mogelijkheden om de kwaliteit van het onderwijs in kaart te brengen, te interpreteren en te verbeteren.
Maar hoe doen we dit dan?

Rapporteren is rond groei communiceren

Na gedifferentieerd lesgeven volgt vanzelf een ander evaluatiebeleid waaruit zal blijken dat ook het rapporteren anders kan en moet. Met het rapporteren beken je kleur: het is de toetssteen om te zien of je je beloftes nakomt. Als de schoolvisie het hele kind centraal zet, moet dit ook blijken in de rapportering. Als ouderbetrokkenheid een pijler is, hoe communiceren we dan? Bij rapporteren zijn er best wat belanghebbenden: de leerling in de eerste plaats, de ouders, de leerkracht, de ganse school, de directie. We vertrekken vanuit kindperspectief. Het rapporteren zou groei moeten kunnen bevorderen en het leerproces sturen. Rapporteren is rond groei communiceren en we vragen ons luidop af of we daarvoor punten nodig hebben?

Rekenzwakke kinderen begeleiden bij rekentaal en het oplossen van vraagstukken

Deze nascholing werd eerder aangeboden onder de titel 'Rekentaal, topje van de rekenberg in het lager onderwijs'.

Rekenen is al een complexe vaardigheid op zich maar op het ogenblik dat taal zich ermee gaat moeien, wordt het voor veel kinderen al snel een valkuil. Soms op het niveau van de terminologie zelf, soms op het niveau van de complexiteit van de procedure, soms op het niveau van een onbegrepen context. En toch is het net in deze oefeningen dat de rekensituaties uit de werkelijkheid geoefend worden. Hoe kunnen we hen helpen?

Schrijfmotoriek: mogelijkheden, moeilijkheden en beperkingen

Schrijven als psychomotorische activiteit op maat van het kind.

Socio-emotionele begeleiding in het basisonderwijs: basiscursus

Als leerkracht, zorgcoördinator of zorgleerkracht merkt u regelmatig dat socio-emotionele problemen, eventueel gekoppeld aan leerproblemen, uw leerlingen in hun leren hinderen. Deze nascholing wil uw vaardigheid om leerlingen socio-emotioneel te begeleiden, aanscherpen. Hij biedt bruikbare achtergrondinformatie en brengt de basiselementen aan die een rol spelen binnen het begeleidingsproces. Omdat het de bedoeling is de gegeven achtergrond zo concreet mogelijk te vertalen naar de eigen schoolsituatie, vragen wij aan de deelnemers een grote bereidheid om eigen ervaringen in te brengen als werkmateriaal.

Stimuleer de executieve functies van jouw kleuters met je EF-bril op (herhaling 1)

Amina denkt eerst goed na voor ze iets doet.
Karel kan zijn beurt afwachten tijdens een gezelschapsspel.
Ali kan zich zeer goed concentreren bij een kringactiviteit en jouw instructies onthouden.

Herkenbaar bij jouw kleuters? Fantastisch!
Nochtans zijn deze vaardigheden niet bij alle kleuters zo vanzelfsprekend.
Wanneer je als leerkracht echter je EF-bril opzet, kan je je steentje bijdragen om deze vaardigheden te stimuleren bij de kleuters. EF staat voor executieve functies. Het zijn de controlefuncties in je hersenen die je gedachten, emoties en gedrag sturen.

Hoe sociale vaardigheden van kinderen vergroten?

Sociale vaardigheden zijn nodig om met andere kinderen te kunnen spelen, om vrienden te maken. Bij sommige kinderen verloopt dit contact niet zo vlot en zo komen ze steeds meer alleen te staan. Hoe kan je kinderen 'sterker' en 'weerbaarder' maken door te werken aan hun zelfvertrouwen en hen sociaal inzicht bij te brengen?

Leesproblemen voorkomen bij kleuters. Maak hen enthousiast voor woorden, klanken en letters

Preventie in de kleuterklas is een belangrijke sleutel om leesproblemen te voorkomen. De laatste jaren hebben we heel wat inzicht gekregen in het wat en waarom maar blijft er weerstand bij het hoe. Een expliciet aanbod rond woordenschat, klankbewustzijn en letterkennis past toch niet bij de eigenheid van jonge kinderen? Hoe dan wel?

Beelddenkers en (leren) lezen: hoe doen ze dat?

Beelddenkers denken in beelden en gebeurtenissen, niet in woorden en begrippen. Hun brein werkt gewoon anders. Geen stoornis, maar anders. Daardoor geraken ze vaak achterop, onder andere met leesvaardigheid.
Je ziet dat ze het eigenlijk zouden kunnen maar toch lukt het niet. Ze gaan radend lezen, slaan woordjes over, lezen iets anders dan wat er staat en halen hun tempo niet.
Het ene moment zijn ze super gefocust, het andere ontzettend afgeleid.
Dit werkt dan ook weer leermoeheid, weerstand tegen oefenen, faalangst, concentratieproblemen en onderpresteren in de hand.

Hoe kunnen we dat anders aanpakken en de sterkte van hun visuele intelligentie inzetten om ze graag en vlotter te leren lezen? Dit kan wel eens een echte eye-opener voor jou zijn.

Ik daag je uit, want ik geloof in jou! Over het belang van hoge verwachtingen van de leraar en de leerling

Heb je het gevoel dat je de lat steeds lager moet leggen in de klas? Gaat dat in tegen jouw buikgevoel?
Dan heb je gelijk: hoge verwachtingen van leraren over de leerprestaties van hun leerlingen zijn zeer belangrijk in onderwijs!

Boeken in de klas: zo doe je dat!

Boeken in de klas? Graag! Maar hoe begin je daaraan? Welke boeken kies je uit en wat doe je er dan mee?

Het spel als didactische werkvorm in de lessen Frans 3de graad BaO

In de Onderwijsspiegel van 2017 publiceerde de onderwijsinspectie een onderzoek over het leergebied Frans in het gewoon basisonderwijs. Daaruit blijkt dat slechts in 28% van de gevallen de leraren nagaan of hun leerlingen de eindtermen Frans bereikt hebben, dat het accent in het aanbod van de lessen voor minder dan 50% op de mondelinge vaardigheden ligt, dat grammatica en woordenschat te veel gezien worden als leerstof op zich in plaats van als ondersteuning voor communicatie, en dat mondelinge interactie te weinig aan bod komt.

Kaatje Klank. Werken aan klankbewustzijn en -articulatie in de kleuterklas

Vind je het ook zo moeilijk om te beginnen met ontluikende geletterdheid omdat je het gevoel hebt dat jouw kleuters er nog niet aan toe zijn?
Twijfel je over het belang van sommige activiteiten omtrent klankbewustzijn?
En vraag je je af hoe je ook taalzwakkere en anderstalige kleuters mee op die 'klankkar' kan laten springen?
Dan is deze nascholing over de taaleducatieve methode 'Kaatje Klank' iets voor jou!

De methode 'Kaatje Klank' stimuleert op een muzische manier de luister - en spreekvaardigheden en het klankbewustzijn van vierjarige kleuters, als voorbereiding op het leren lezen in de lagere school.
Kaatje Klank onderscheidt zich doordat de methode gebaseerd is op de meest recente wetenschappelijke inzichten.

Kleuters met ontwikkelingsvoorsprong: leer ze zien!

Heb je het gevoel dat je:

 • nog maar zelden een kleuter met een ontwikkelingsvoorsprong in je klas hebt gehad of denk je eerder dat ouders denken dat ze een wonderkind op de wereld hebben gezet? 
 • deze kinderen graag zou bieden wat ze nodig hebben maar dat je niet weet hoe?

Ben je op zoek naar:

 • de signalen die sterke kleuters uitzenden?
 • geschikt differentiatiemateriaal voor in de klas?

Wil je weten wat je moet doen om het potentieel van deze kinderen gericht te kunnen aanspreken?

Omgaan met (cyber)pesten in het lager onderwijs

Pesten is zeker geen nieuw fenomeen. Het pestgedrag dat zich in en rond de school voordoet, gebeurt echter alsmaar vaker met smartphone of computer. Dit geeft leerkrachten het gevoel dat het pestgedrag tussen leerlingen hen nog meer ontglipt. En is het wel hun verantwoordelijkheid om hiermee aan de slag te gaan, vragen ze zich soms af?

In deze nascholing vertrekken we vanuit het standpunt dat alle (cyber)pesten dat impact heeft op de onderlinge relaties tussen leerlingen, best vanuit de school opgevolgd wordt. We laten zien hoe de school systematisch (cyber)pestgedrag kan voorkomen en aanpakken. We brengen alle acties samen in een model, dat de resultaten van wetenschappelijk onderzoek vertaalt naar bruikbare handvaten voor de eigen praktijk.

Reageren op agressie-incidenten in het lager onderwijs

Agressief gedrag: het komt vaak onverwacht en in ieder geval nooit op het goede moment. Agressie komt niet alleen van leerlingen, soms gaat het om agressief gedrag door ouders of collega’s. Soms kom je in een escalatie terecht, die je maar moeilijk kan keren. Of het nu over verbale, psychologische of fysieke agressie gaat, ernstige of eerder subtiele incidenten: de impact ervan kan groot zijn.

Hoe kan je best reageren? Wat zeg je (niet)? Wat met lichaamstaal? Hoe zorg je ervoor dat je je kalmte bewaart? Wat met omstaanders? Hoe doe je dat in de klas, en wat op de speelplaats of tijdens een uitstap?

Focus op deze dag is het moment van het agressie-incident. We overlopen stap voor stap mogelijkheden, aandachtspunten en valkuilen. Een aanrader voor ieder personeelslid dat te maken kan krijgen met agressie van leerlingen en ouders.

Spelenderwijs Franse taalinitiatie

De vraag naar meertalige burgers en werknemers groeit gestaag. Dit is zeker het geval in Vlaanderen, waar naast een uitstekende kennis van het Engels ook de beheersing van het Frans een belangrijke troef blijft op de arbeidsmarkt. Helaas bereiken ons steeds vaker onheilsberichten over de talenkennis van de Vlaamse kinderen en jongeren (zie bv. de resultaten van het peilingsonderzoek Frans van de Vlaamse overheid in de derde graad basisonderwijs, mei 2017).

Eén van de oplossingen die naar voor geschoven wordt, is een goed doordachte en veralgemeende aanpak van vroeg vreemdetaalonderwijs in het Vlaamse basisonderwijs. Een aantal scholen is reeds begonnen met de invoering van taalinitiatie in de kleuter- of lagere school. Andere scholen kijken nog even de kat uit de boom. Vaak omwille van ‘onbekend is onbemind’ of ‘hoe moeten we dit aanpakken?’ of ‘help, mijn Frans is niet goed genoeg!’.

Sterk onderwijs maak je samen, over organisatie van zorg en co-teaching in het BaO

Co-teaching werkt! Maar hoe begin je eraan? En waarom zou je afstappen van 'niveaugroepjes uit de klas halen' en meer geïntegreerd werken?

Versterken van executieve functies in het 1ste tot 3de leerjaar

Ben je benieuwd naar hoe je jouw leerlingen kan ondersteunen zodat ze niet zomaar impulsief het antwoord doorheen de klas roepen, zodat ze de instructie onthouden, zodat ze zich kunnen aanpassen als de instructie verandert? Met andere woorden, hoe kan je hun executieve functies versterken? En welke realistische verwachtingen mag je hebben van jouw leerlingen?

Versterken van executieve functies bij 'leren leren' (4de - 6de leerjaar)

Ben je benieuwd naar hoe je jouw leerlingen kan ondersteunen in het zelfstandig maken van een planning, in het volledig oplossen van meervoudige opdrachten…? Met andere woorden hoe kan je de executieve functies van jouw leerlingen versterken en wat kan je op welke leeftijd verwachten?  

Hoe met taalspelletjes (de taalvaardigheid van) taalzwakke leerlingen stimuleren?

Kinderen leren door te spelen. Ze leren taal door in interactie te treden. Hoe kunnen wij optimaal gebruik maken van spelletjes om kinderen te stimuleren in hun taalontwikkeling? Met taalspelletjes vinden kinderen, zelfs de zwakste of de minst taalvaardige, het leuk en fijn om aan het woord te komen en meer taal te ontdekken en te leren. 

Rekenmoeilijkheden in het tweede leerjaar herkennen, begrijpen en opvangen

Je weet dat de 2de klas op rekengebied best pittig is. De vier hoofdbewerkingen worden aangebracht. De kinderen moeten grip krijgen op ons getalsysteem en de eerste procedures passeren de revue. Dat gaat niet altijd goed. Je kent wellicht kinderen die al met een rekenachterstand aan de 2de klas beginnen. En je kreeg wellicht te maken met kinderen die de cijfers binnen de getallen hardnekkig blijven omwisselen, of die de overbrugging niet onder de knie krijgen, of voor wie de automatisatie van de maaltafels maar niet wil lukken.

In deze nascholing komen deze, en nog veel andere moeilijkheden, aan bod. Wat maakt dat sommige kinderen deze vaardigheden niet beheerst krijgen en – vooral – wat kan je als leerkracht of binnen de zorg doen om hen te helpen!

Aanvankelijk lezen: effectief, stimulerend en motiverend

Na een goede voorbereiding in de kleuterklas maken kinderen in het eerste leerjaar een enorme sprong in hun ontwikkeling als ze leren lezen. Maar hoe pak je deze fase effectief aan? Wat vertelt onderzoek hierover en hoe begeleid je kinderen die uit de boot dreigen te vallen?

Boeken - vanzelfsprekend in alle hoeken van de kleuterklas, 1ste en 2de leerjaar

We weten allemaal hoe belangrijk boeken zijn voor de ontwikkeling van een kind. Maar weten we ook allemaal hoe we ze optimaal kunnen inzetten in de klas? Weten we dat er zoveel méér mogelijkheden zijn dan een prentenboek vertellen en daar dan een tekening rond maken? En dat de boekenhoek zich kan vertakken doorheen het hele klasgebeuren? Kom nieuwe ideeën opdoen, waarmee je vrijwel onmiddellijk aan de slag kan in je klas.

De beste start - Taalverwerving en meertaligheid bij het jonge kind

Niets lijkt zo vanzelfsprekend als de manier waarop lachende en huilende baby’s uitgroeien tot sprekende kinderen. Taalontwikkeling is nochtans het resultaat van vele factoren die op een ingewikkelde manier op elkaar inspelen. De taalontwikkeling is vooral afhankelijk van het totale groeiproces dat kinderen doormaken. En omgekeerd speelt de taal ook een belangrijke rol in de verdere totale ontwikkeling. Spreken, denken, de wereld verkennen, fantaseren en zich sociaal gedragen beïnvloeden elkaar voortdurend.

In drie los van elkaar te volgen cursussen ‘De beste start’ bekijken we hoe we de taalontwikkeling van peuters en kleuters optimaal kunnen stimuleren, via de dagelijkse activiteiten en interacties in de klas. Deze cursussen kunnen apart gevolgd worden, of samen als een volledig traject. Indien je het volledige traject volgt, dan krijg je 25 euro korting op de totaalkost.

De beste start – Taalontwikkeling en het stille kind

Niets lijkt zo vanzelfsprekend als de manier waarop lachende en huilende baby’s uitgroeien tot sprekende kinderen. Taalontwikkeling is nochtans het resultaat van vele factoren die op een ingewikkelde manier op elkaar inspelen. De taalontwikkeling is vooral afhankelijk van het totale groeiproces dat kinderen doormaken. En omgekeerd speelt de taal ook een belangrijke rol in de verdere totale ontwikkeling. Spreken, denken, de wereld verkennen, fantaseren en zich sociaal gedragen beïnvloeden elkaar voortdurend.

In drie los van elkaar te volgen cursussen ‘De beste start’ bekijken we hoe we de taalontwikkeling van peuters en kleuters optimaal kunnen stimuleren, via de dagelijkse activiteiten en interacties in de klas. Deze cursussen kunnen apart gevolgd worden, of samen als een volledig traject. Indien je het volledige traject volgt, dan krijg je 25 euro korting op de totaalkost.

De beste start - Taalontwikkeling in de muzische vakken

Niets lijkt zo vanzelfsprekend als de manier waarop lachende en huilende baby’s uitgroeien tot sprekende kinderen. Taalontwikkeling is nochtans het resultaat van vele factoren die op een ingewikkelde manier op elkaar inspelen. De taalontwikkeling is vooral afhankelijk van het totale groeiproces dat kinderen doormaken. En omgekeerd speelt de taal ook een belangrijke rol in de verdere totale ontwikkeling. Spreken, denken, de wereld verkennen, fantaseren en zich sociaal gedragen beïnvloeden elkaar voortdurend.

In drie los van elkaar te volgen cursussen ‘De beste start’ bekijken we hoe we de taalontwikkeling van peuters en kleuters optimaal kunnen stimuleren, via de dagelijkse activiteiten en interacties in de klas. Deze cursussen kunnen apart gevolgd worden, of samen als een volledig traject. Indien je het volledige traject volgt, dan krijg je 25 euro korting op de totaalkost.

Schrijfvaardigheid Frans in de 1ste graad A-stroom

Leerlingen schrijfvaardig laten worden in een vreemde taal is geen evidentie. Hoe kunnen we in onze lessen Frans ervoor zorgen dat leerlingen kwaliteitsvolle schrijfproducten afleveren?

 

 

Wetenschappelijke show: "Plasma's . Fusie ! Energie?"

Het Centrum Nascholing Onderwijs en de Faculteit Wetenschappen van de Universiteit Antwerpen bieden jou en jouw leerlingen voor fysica en natuurwetenschappen 3de graad een fascinerende, wetenschappelijke en toch speelse show aan:

PLASMA'S . FUSIE ! ENERGIE ?

In een totaalconcept wordt de show van het Dutch Institute for Fundamental Energy Research (DIFFER-Instituut-NL) vooraf gegaan door een CNO-nascholing die de leraar up-to-date informatie geeft en toelaat de leerlingen optimaal voor te bereiden.

De show ondersteunt de lessen fysica 5de jaar en natuurwetenschappen 3de graad over:

 • de energieproblematiek;
 • kernfusie;
 • plasma’s, de vierde toestand waarin materie kan voorkomen.
Meer info over de show vind je op www.fusie-energie.nl

De klassenraad gecoacht!

Als directeur of coördinator sleutelen aan de klassenraad

Klassenraden zijn een belangrijk instrument voor het sturen en opvolgen van zowel het individuele groeiproces van een leerling als van het dynamisch proces van een groep/klas. Vaak verlopen klassenraden echter inefficiënt met als gevolg dat er weinig of niets concreet uit resulteert.

Het is geen evidentie om binnen een beperkt tijdsbestek een klassenraad te begeleiden. Een bespreking houden over leerlingen waar leerkrachten met tevredenheid op terugkijken en waar leerlingen achteraf ook zinvolle feedback over ontvangen, is vaak een moeilijke oefening. Hoe kan je een klassenraad als een efficiënt werkinstrument gebruiken binnen een leerkrachtenteam en als klassenleerkracht? 

Duurzaam motiveren van medewerkers

Hoe kan ik er als directie toe bijdragen dat leerkrachten hun motivatie behouden in een onderwijslandschap dat blootstaat aan voortdurende verandering?   

Interne kwaliteitszorg

Hoe kan een school op een aanvaardbare en realistische manier aandacht besteden aan kwaliteitszorg? (module van 2 dagen)

Omgaan met weerstand

Bij veranderingsprocessen in organisaties is er bijna altijd sprake van weerstand. Tijdens de opleiding ga je in op wat weerstand precies is (op organisatie-, groeps- en individueel niveau), redenen waarom mensen weerstand vertonen en hoe die weerstand wordt geuit.

Orde- en tuchtmaatregelen binnen een geïntegreerd zorgbeleid

Minder definitieve uitsluitingen, een haalbare kaart

Objectieve cijfers geven aan dat scholen steeds vaker tuchtmaatregelen toepassen. Tijdens deze vorming worden handvaten aangereikt om deze tendens om te buigen.

Praktijkonderzoek in de klas en school: Wat wil je echt weten en wat levert het op?

Grootse praktijkonderzoeken die weinig positief effect hebben op de klas- of schoolpraktijk. Herkenbaar? Ontdek in deze vorming wanneer praktijkonderzoek wel echt iets oplevert.

 

Jouw school bouwen of verbouwen?

Kennismaking met AGION en de subsidiëringsmogelijkheden

Investeren in scholenbouw heeft een belangrijk effect op motivatie en prestaties van leerlingen en leerkrachten. Een school bouwen of verbouwen is echter niet geregeld van vandaag op morgen. Als school moet je goed op de hoogte zijn van alle procedures en subsidiemogelijkheden.
Deze opleidingsdag wil je inzicht verschaffen in alle rechten en plichten als school wanneer je bouwt of verbouwt.

Oplossingsgericht coachen van schoolteams

Veel scholen ervaren het oplossingsgerichte coachen als erg verfrissend vanwege de focus op een positieve toekomst in plaats van op een negatieve actuele toestand.

De personeelsvergadering: unieke kans om betrokkenheid te creëren

“Een goede directie kan optreden als een buffer. Leerkrachten die meer autonomie krijgen, voelen zich beter. De rol van de directie blijkt cruciaal in hun welbevinden.” (socioloog Filip Van Droogenbroeck, DS 15-04-2016)

In deze cursus belichten we een aantal kansen voor de directeur om de personeelsvergadering als een uniek (maar toch niet het enige!) moment van betrokkenheid en empowerment aan te wenden.

Vaste benoemingen in het secundair onderwijs (gevorderden)

Aan welke voorwaarden moet voldaan zijn om vaste benoeming tegenstelbaar te laten verklaren?

Taalgericht lesgeven aan ex-okan leerlingen (herhaling)

Steeds meer leraren worden geconfronteerd met ex-okan-leerlingen in de klas.
De slaagkansen van deze leerlingen verhogen is een hele uitdaging.
Inzicht in de systematiek van tweedetaalverwerving kan daarbij helpen.

Deze cursus wil enerzijds leerkrachten tools aanreiken om in meertalige klassen les te geven, met de principes van het taalgericht of taalontwikkelend onderwijs als achtergrond. Anderzijds wil ze vervolgschoolcoaches en andere (taal)ondersteuners op school de nodige bagage geven om het traject van ex-okan-leerlingen op een doelgerichte manier te kunnen ondersteunen.

Spreekkansen verhogen van okan & ex-okan leerlingen

Anderstalige nieuwkomers hebben het vaak moeilijk om abstractere lesinhouden te verwerken. Dat is wat wij als leraar zelf ook aanvoelen in onze lessen. Maar hoe ga je dat remediëren? Onderzoek wijst uit dat werken aan de mondelinge basistaalvaardigheid van leerlingen veel resultaat kan opleveren. Deze vorming wil uitzoeken hoe je dat concreet kan aanpakken, zowel in een 1ste fase (in de okan – klas) als in een 2de fase (vervolgonderwijs van ex-okan lln. of lln. met een andere thuistaal).

Woorden, daar begint het mee. Het belang van sterk woordenschatonderwijs voor laaggeletterde anderstalige jongeren.

(Laaggeletterde) anderstalige jongeren moeten op korte tijd een heleboel woorden leren. Maar welke woorden krijgen voorrang? Hoe leer je woordenschat best aan? En hoe zorg je ervoor dat de leerlingen de woorden niet alleen begrijpen, maar ook kunnen gebruiken?

Leerzorg en leervaardigheden

Leervaardigheden vormen de fundamenten van leren. Leerlingen verwerven ze bij voorkeur doorheen de vakken in een didactische leerlijn leren leren van het eerste tot en met het zesde jaar. De leerzorg in leervaardigheden werkt met leerlingen die bepaalde deelleervaardigheden onvoldoende onder de knie krijgen. Het remediëringsterrein is ruim: van het leren maken van een boekentas (organisatievaardigheden) tot het uitzoeken welke methode om leerstof te structureren nu net bij deze leerling met zijn eigen leerstijl past (cognitieve verwerkingsvaardigheden).

Omgaan met leerlingen met ADHD op school en in de klas (s.o.)

Zorgverbreding, leerlingontplooiing en welbevinden worden meer en meer tot de essentiële opdrachten van een school gerekend. In elke klas zit er wel een leerling die ADHD-gedrag vertoont. Gedragsgerichte interventies zijn nodig, maar hebben niet altijd het gewenste effect. In de klas is het nodig om het groeps- en leerlinggericht werken te combineren en af te stemmen op de individuele ontwikkelingsnoden van de leerlingen.

In deze nascholing wordt:

 • ADHD gekaderd: definitie, criteria, diagnostiek, afbakening met andere stoornissen;
 • ADHD geconcretiseerd naar de schoolse situatie toe: Wanneer hebben leerlingen met ADHD het lastig? Wanneer is het schoolse systeem ADHD-onvriendelijk? Waar raken de leerlingen en de leerkrachten de pedalen kwijt?
 • gezocht naar concrete en bruikbare handvatten, interacties, afstemming van de leerkrachten en de leerlingen tussen de groepsaanpak, de didactische en de socio-emotionele individuele noden van leerlingen met ADHD (het vullen van de rugzak).

Omgaan met leerlingen met autisme op school en in de klas (s.o.)

Zorgverbreding, leerlingontplooiing en welbevinden worden meer en meer tot de essentiële opdrachten van een school gerekend. Het aantal leerlingen met een diagnose Autismespectrumstoornis groeit. In de klas is het nodig om het groeps- en leerlinggericht werken te combineren en af te stemmen op de individuele ontwikkelingsnoden van de leerlingen.

In deze nascholing wordt:

 • autisme (ASS) gekaderd: definitie, criteria, diagnostiek;
 • ASS geconcretiseerd naar de schoolse situatie toe: wanneer hebben leerlingen met ASS het lastig? Wanneer is het schoolse systeem ASS-onvriendelijk?
 • gezocht naar concrete en bruikbare handvatten, interacties, afstemming van de leerkrachten en de leerlingen tussen de groepsaanpak en de didactische en de socio-emotionele individuele noden van leerlingen met ASS.

Omgaan met gedragsproblematieken en ernstig storend gedrag binnen het zorgcontinuüm (s.o.)

Sommige leerlingen en klasgroepen kunnen wel eens het bloed vanonder je nagels halen. Ze zorgen ervoor dat je het gevoel hebt dat je niet meer tot je kerntaak komt nl. lesgeven. Dit zorgt voor frustratie of maakt dat de moed je soms in de schoenen zinkt.

Hoe ga je hiermee om en welke tips en technieken bestaan er om je hiertegen te wapenen? A.d.h.v. heel wat praktijkvoorbeelden bekijken we hoe je op elk niveau van het zorgcontinuüm het beste kan omgaan met deze gedragsproblemen. We laten je gedurende deze dag proeven van heel wat methodieken die we vanuit het M-decreet gaan kaderen.

We frissen reeds gekende technieken op en leggen hierbij interessante accenten. Nieuwe methodieken lichten we kort toe: wie erdoor geprikkeld raakt, kan zich hierin nadien verder verdiepen.

Vanuit de expertise in het BUSO en in combinatie met de ervaring binnen het reguliere onderwijs vanuit GON T3 en T9 => ondersteuningsnetwerk, zal deze lesdag praktisch opgebouwd worden. Kortom het wordt een dag met heel wat frisse ideeën en inspiratie om concreet mee aan de slag te gaan!

Leerlingen met leerstoornissen: achtergronden en basisaanpak

De dag van vandaag neemt het aantal leerlingen dat extra ondersteuning nodig heeft, toe. Vaak gaat het om hulp bij of aandacht voor hindernissen die de leerling in de weg staan om een goed leerproces te doorlopen. Hindernissen waar de leerling zelf vaak geen controle over heeft, maar die wel het leerklimaat en de relatie met de leerkracht kunnen beïnvloeden. Voor de leerkracht zelf is het niet altijd eenvoudig om goed in te schatten welke hulp een leerling juist nodig heeft, ook omdat leerlingen onderling erg kunnen verschillen. Het is belangrijk dat zij hierbij de nodige tools aangeboden krijgen.

De computer als leerzorginstrument

Deze nascholing is een herwerking van de nascholing Compenserende software voor leerlingen s.o. die in het verleden werd aangeboden door CNO.

Zoek je hulpmiddelen om leerlingen met lees- en schrijfproblemen of andere zorgbehoeften dat extra duwtje in de rug te geven? De computer biedt hiervoor heel wat mogelijkheden, gaande van eenvoudige toepassingen tot meer specifieke softwarepakketten. Tijdens de cursus worden heel wat digitale hulpmiddelen getoond en besproken. Je kan een aantal programma’s en hulpmiddelen ook zelf uitproberen en ervaringen uitwisselen met de medecursisten. 

Leerzorg bij leerproblemen wiskunde en wetenschappen in het s.o.

Wanneer problemen met rekenen en cijfers ernstig blijven en er ondanks begeleiding weinig tot geen vooruitgang merkbaar is, kan er sprake zijn van dyscalculie. In het secundair onderwijs zie je dan problemen bij o.a. wiskunde en wetenschappen. Het uitvoeren van eenvoudige bewerkingen geraakt niet verworven. Formules onthouden is vaak een ramp. Maar ook in het dagelijks leven ervaren deze leerlingen problemen. Hoe lees je een reisschema en kom je op tijd?     

Als de rekenstoornis niet (h)erkend en begeleid wordt, kan dit een negatieve invloed hebben op de beeldvorming over de eigen mogelijkheden en het zelfvertrouwen. Hoe kunnen scholen en leerkrachten er mee voor zorgen dat deze leerlingen met of ondanks hun rekenstoornissen hun mogelijkheden ten volle kunnen ontplooien? Hoe passen we deze tips toe in een zeer diverse klas, met verschillende leerlingen met uiteenlopende problemen ?

Via praktijkvoorbeelden en concreet materiaal leren we de kenmerken van leerlingen met dyscalculie herkennen en de problemen (preventief) aanpakken in de klas.

Vlotte(re) overgang BaO naar de 1ste graad secundair voor Frans!

De leerplannen Frans van het basisonderwijs en de 1ste graad secundair werden gelijktijdig ontworpen.
Hoe kunnen we hierdoor een vlotte(re) overgang realiseren?  

Inspirerende evaluatieroosters om de vijf vaardigheden binnen Frans te evalueren.

Hoe evalueren we leerplandoelen voor het vak Frans?
Welke informatie willen we ophalen met onze evaluaties?
Is onze evaluatie doeltreffend?
Welke meerwaarde hebben de evaluatiemomenten voor de leerlingen?
Hoe rapporteren we?
Welke informatie hebben leerlingen nodig om leervorderingen te maken?
Hoe formuleren we degelijke feedback?
Hoe houden we dit haalbaar voor leerlingen en leraar?

Beter leren schrijven

Goed kunnen schrijven is belangrijk, maar het leren is lastig. Hoe organiseer je de lessen zo dat leerlingen niet alleen maar veel schrijven, maar ondertussen ook echt werken aan hun schrijfvaardigheid? Hoe breng je er een leerlijn in? Hoe beoordeel je het? Hoe kan je leerlingen ervoor motiveren? En, niet onbelangrijk, hoe hou je de verbeterlast binnen de perken?

Efficiënt werken aan een leerlijn presentatievaardigheid

Vaardigheden verwerven je leerlingen door ze te doen. Maar hoe zorg je voor een leertraject presenteren binnen een schooljaar in een grote klasgroep?
Groepspresentatie met rollen, verschillende presentatievormen, een portfolio met beperkte checklists, peer- en selfassessment, en een camera helpen je op weg.

Masterclass Didactiek Nederlands

Hoe geef je het vak Nederlands? Wat zijn de nieuwste invalshoeken in eindtermen en leerplannen en hoe zet je die om in de praktijk? In deze masterclass vertrekken we van de basisinzichten voor de didactiek Nederlands om vervolgens in te zoomen op de nieuwste inzichten en ontwikkelingen. Theorie en praktijk wisselen elkaar in gezonde doses af.

Arbeidsongevallen

Tijdens deze opleiding wordt toegelicht wat de werkgever geacht wordt te doen bij een arbeidsongeval.

Masterclass Didactiek Nederlands (herhaling 1)

Hoe geef je het vak Nederlands? Wat zijn de nieuwste invalshoeken in eindtermen en leerplannen en hoe zet je die om in de praktijk? In deze masterclass vertrekken we van de basisinzichten voor de didactiek Nederlands om vervolgens in te zoomen op de nieuwste inzichten en ontwikkelingen. Theorie en praktijk wisselen elkaar in gezonde doses af.

Eerste hulp bij toezicht voor secretariaatsmedewerkers

De pedagogie van de refter, speelplaats en studie

Hoe doe je dat? Als secretariaatsmedewerker - misschien zonder de nodige pedagogische bagage of zonder de nodige ervaring met pubers en jongvolwassenen - op een positieve manier jouw pedagogische taken binnen de schooluren vervullen in constructieve samenwerking met directie en lesgevers?
In deze vorming leren wij je – zonder dat je het voordeel hebt van een persoonlijke klasrelatie, een proefwerk dat eraan komt of een nakend oudercontact – op een positieve manier te werken met de jongeren die aan jou worden toevertrouwd tijdens de speeltijd, de middagpauze, de studie-uren.
We geven tips en tricks en bieden je tal van handvaten aan om beslagen op het ijs te komen als je aan de schoolpoort of in de studiezaal wordt gezet.
Daarnaast leren we ook hoe je crisissen kan voorkomen of inperken en hoe je jongeren met individuele problemen kan verder helpen.

Spreekvaardigheid trainen zonder voorbereiding

Als we in de les willen werken rond spreekvaardigheid en dramatische expressie, hebben we daar vaak (soms moeilijke) teksten voor nodig, of vragen we de leerlingen om tekst voor te bereiden. In deze workshop leren we hoe we leerlingen zonder deze drempels toch kunnen laten spreken voor een groep.

Spreekvaardigheid trainen zonder voorbereiding (herhaling)

Als we in de les willen werken rond spreekvaardigheid en dramatische expressie, hebben we daar vaak (soms moeilijke) teksten voor nodig, of vragen we de leerlingen om tekst voor te bereiden. In deze workshop leren we hoe we leerlingen zonder deze drempels toch kunnen laten spreken voor een groep.

Zuurstof voor poëzieonderwijs

Poëzie in de klas brengen is geen evidente zaak; wanneer leerlingen horen dat de les over poëzie gaat, hoor je wel eens gezucht. Tegelijkertijd kun je prachtige lesmomenten creëren als je een klas mee krijgt. Maar hoe doe je dat? Welke werkvormen, welke invalshoeken… werken?

Online luisteren en spreken

Luister- en spreekoefeningen zijn erg intens, vragen veel tijd en leveren niet altijd heel veel op. Via online tools zoals Edpuzzle, Flipgrid en Adobe Spark is er heel wat mogelijk.

Diep gaan met online supertools voor taalleerkrachten: let’s get into it!

In het verleden kon je “Supertools voor supertaalleerkrachten” volgen waarbij in een soort show-and-tellmoment een hele batterij aan tools passeerden.
In deze nascholing nemen we onze tijd voor elk van deze tools. We spitten de mogelijkheden uit en je krijgt zelf de tijd om concrete voorbeelden te maken die aansluiten bij je eigen lespraktijk.
Op het einde van de dag heb je het in de vingers om digitale evaluaties te maken, online te testen, spreekoefeningen, luisteroefeningen, story-telling uit te proberen.  Wat we zelf ervaren hebben, kunnen we wellicht beter overbrengen aan de leerlingen.

Hoe (praktisch) meer leerplangericht werken voor Nederlands - Frans - Engels doorheen de 3 graden aso-kso-tso-bso?

Heel wat aandachtspunten uit de nieuwe leerplannen Nederlands, Frans en Engels lopen als een verticale (leer)lijn doorheen de 1ste, 2de en 3de graad aso-kso-tso-bso: zelfreflectie, vakgebonden attitudes, peer-evaluatie, interculturele component, ERK, strategieën voor de 5 vaardigheden, zelfevaluatie van alle leerplandoelen, taaltaken, evaluatiecriteria spreekvaardigheid, tips voor leren-leren, zelfevaluatie na een proef…

Hoe (praktisch) meer leerplangericht werken voor Nederlands - Frans - Engels doorheen de 3 graden aso-kso-tso-bso? (herhaling 1)

Heel wat aandachtspunten uit de nieuwe leerplannen Nederlands, Frans en Engels lopen als een verticale (leer)lijn doorheen de 1ste, 2de en 3de graad aso-kso-tso-bso: zelfreflectie, vakgebonden attitudes, peer-evaluatie, interculturele component, ERK, strategieën voor de 5 vaardigheden, zelfevaluatie van alle leerplandoelen, taaltaken, evaluatiecriteria spreekvaardigheid, tips voor leren-leren, zelfevaluatie na een proef…

Communicatieve werkvormen in het taalonderwijs. Breng je handboek tot leven

Je ontdekt hoe je communicatieve werkvormen kunt inzetten in het taalonderwijs.

Communicatieve werkvormen in het taalonderwijs. Breng je handboek tot leven (herhaling 1)

Je ontdekt hoe je communicatieve werkvormen kunt inzetten in het taalonderwijs.

De waarde van woorden. Woordenschatverwerving

Zonder woorden is er geen communicatie mogelijk. Woordenschat aanleren is dan ook essentieel bij het leren van een taal. Een goede didactiek voor die woordenschatverwerving vormt een belangrijk onderdeel bij taallessen.
Deze nascholing geeft achtergrondinformatie vanuit wetenschappelijk onderzoek naar woordenschatverwerving en legt de link naar de klaspraktijk in de vorm van concrete tips en voorbeelden.
Er is ruimte voor het uitwisselen van ideeën en de inbreng van deelnemers.

Dramatische expressie in de lessen moderne vreemde talen

Sommige leerkrachten vreemde talen hebben nood aan inspiratie om met dramatische werkvormen aan de slag te gaan. Ze hebben er te weinig ervaring mee, of weten niet hoe ze ermee moeten beginnen. Dat probleem wordt verholpen in deze workshop!

Maak energie-omzettingen bruikbaar! - onderzoeksopdrachten fysica/STEM voor 2de en 3de graad, met verticale opbouw vanuit de 1ste graad

OPGELET! Wegens langdurige afwezigheid van één van de lesgevers, hebben we deze nascholing moeten verschuiven naar 29 januari + 12 februari 2020!

Op de folder staan dus foutieve data!

 

We willen onderzoekvaardigheden trainen op een goed doordachte manier.
Door geschikte keuze van onderzoeksopdrachten, met een verticale opbouw van 1ste naar 3de graad, leveren wij als leraren ook een zinvolle bijdrage aan maatschappelijke toekomstige evoluties naar meer duurzaamheid in energie- en materialengebruik.

“Ik zie jou”. Omgaan met het trauma achter het (problematisch) gedrag van leerlingen.

Kinderen krijgen soms al op jonge leeftijd te maken met ingrijpende gebeurtenissen zoals het overlijden van hun vader of moeder, mishandeling, verwaarlozing of misbruik. Sommige (onverwerkte) ervaringen kunnen leiden tot trauma. Deze kinderen zitten ook in jouw klas en het kan ongemakkelijk zijn om hierover met leerlingen te spreken. Echter: ze hebben vaak niemand bij wie ze terecht kunnen en ervaren een hoge mate van stress. School, de klas, dat zou hun veilige haven moeten zijn. Met een havenmeester die weet wat ze meemaken. Die ze laat merken dat ze, ondanks hun gedrag - want dat kan gezien de omstandigheden behoorlijk anders zijn dan jij zou willen - welkom zijn en gezien en gehoord worden. Het is ook belangrijk dat de leerkracht vanuit verbinding problematisch gedrag kan begrenzen en in goede banen leidt, zodat de veiligheid in de klas voor iedereen gewaarborgd is.

Strategisch omgaan met regel-/normovertredend gedrag in de klas

Het leren van de jongere krijgt in iedere vorm van onderwijs gestalte in de ontmoeting tussen de jongere en de leerkracht. In deze ontmoeting is het hanteren van regel-/normovertredend gedrag een wezenlijk onderdeel van het klasgebeuren. Naast de kansen die de interactie in conflictsituaties biedt voor zowel leerkracht als jongere is de vraag naar de invloed van regel- en normovertredend gedrag op de klasgroep en op het leerkrachtenteam minstens even interessant.

Vooraleer ons te richten op een conflicthanteringsstrategie is een bezinning over de wijze waarop we regels, normen en waarden hanteren in de klas verhelderend. We blijven hier stilstaan bij de vraag hoe je met jongeren kunt werken rond regels en normen. Regel- en normovertredend gedrag krijgt betekenis doordat je als leerkracht betekenis geeft aan dit gedrag. We proberen conflicten te waarderen als essentiële gebeurtenissen binnen het opvoedingsproces.

Basiscursus socio-emotionele begeleiding in het s.o. (Beringen)

Als startend leerlingenbegeleider, leerkracht of remedial teacher merkt u regelmatig dat socio-emotionele problemen, eventueel gekoppeld aan leerproblemen, uw leerlingen in hun leren hinderen. Deze nascholing wil uw vaardigheid om leerlingen socio-emotioneel te begeleiden, aanscherpen. Hij biedt bruikbare achtergrondinformatie en brengt de basiselementen aan die een rol spelen binnen het begeleidingsproces. Omdat het de bedoeling is de gegeven achtergrond zo concreet mogelijk te vertalen naar de eigen schoolsituatie, vragen wij aan de deelnemers een grote bereidheid om eigen ervaringen in te brengen als werkmateriaal.

Functionerings- en evaluatiegesprekken

Welke directeur droomt niet van een goede verstandhouding met zijn personeel? Hoe heerlijk zou het zijn mocht de hele personeelsgroep eensgezind en blijgezind de gemeenschappelijke doelen kennen, de grenzen bewaken, de afspraken nakomen? Bieden functioneringsgesprekken en evaluatiegesprekken daartoe een meerwaarde of vragen ze vooral veel werk, dat bovendien weinig oplevert? Kortom, lust of last?

Spreken en luisteren: hoe trek je het niveau op?

Laat leerlingen met elkaar praten, bijvoorbeeld tijdens groepswerk, en het resultaat is vaak: veel decibels en weinig luisteren, veel buiktaal en weinig argumenten, veel onenigheid en weinig consensus. En dan is er nog die ene leerling die het gesprek domineert en die ander die nauwelijks wat zegt.

Hoe krijgen we de nutteloze decibels naar beneden? Hoe kunnen leerlingen al pratend echt van elkaar leren? Wat doet hen ook beter luisteren? Kortom, hoe kunnen we gesprekken in de klas effectiever maken?

Een nieuwe, wetenschappelijk onderbouwde didactiek focust eindelijk op het spreken en luisteren zelf: maak kennis met het exploratieve gesprek.

Grammar Rules, OK?

Ook al is de rol van grammatica bij het taal leren wel eens voer voor discussie, toch lijkt grammatica tot op vandaag in leerboeken erg centraal te staan.
Kan die positie op basis van recente inzichten over taal leren nog wel gerechtvaardigd worden?
Wat is de rol van grammatica in een eigentijds vreemde talenonderwijs?

Comment stimuler le plaisir de lire? Approches innovantes et romans pour ados

(Re)donner envie de lire des romans: mission impossible ?

Basisvorming werken aan functionele grammatica bij anderstalige adolescenten en volwassenen in de NT2-klas

Functionele grammatica? Ja, natuurlijk! Maar hoe pak je dat aan in de taalles?

Antieke en moderne grafroof in Egypte. De aantrekkingskracht van een onuitputtelijke schatkamer.

Ondanks de enorme moeite die de oude Egyptenaren aan de dag hebben gelegd om de piramiden en graven van hun koningen en vooraanstaande ambtenaren te beschermen, werden nagenoeg alle graven door plunderaars leeggeroofd. Hoe kon dit gebeuren? En welke acties werden hiertegen ondernomen? Helaas heeft de situatie in Egypte recent opnieuw aangetoond dat er ook vandaag nog illegale schatgraverij blijft bestaan.

Authentiek is chic! Werken met authentiek materiaal in de MVT-les

Tijdens deze nascholing ontdek je zelf dat het gebruik van authentiek materiaal in de taalles zeer motiverend is.

Als team van (on)macht naar kracht. Hoe Nieuwe Autoriteit en Geweldloos Verzet implementeren op jouw school?

De thema’s “gezag” en het effectief omgaan met probleemgedrag leven sterk bij leerkrachten en op de meeste scholen. Daarbij overheerst vaak de onmacht: hoe krijgen we meer greep op (onacceptabel gedrag van) onze leerlingen? Heel wat scholen zien in het gedachtegoed en instrumentarium van Nieuwe Autoriteit en Geweldloos Verzet (NA & GV, Haim Omer, Israël) een mogelijk antwoord op deze onmacht en zetten voorzichtig hun eerste stappen in het implementeren ervan.

Aansluiten bij wat leeft in een team (en bij ouders) en van daaruit op zoek gaan naar meer kracht en invloed is geen makkelijke uitdaging. Dit vraagt niet alleen voldoende kennis van NA & GV, maar ook een houding die Nieuwe Autoriteit 'ademt'. Enkel dan kunnen NA & GV geïntroduceerd worden als een basishouding in de gezagsrelatie met leerlingen en in de netwerkrelatie met collega’s en ouders. Het belangrijkste doel is immers dat schoolteams zich samen sterker gaan voelen in hun omgang met leerlingen.

Vanuit het Vormingsnetwerk NAGVopschool begeleiden we al een aantal jaren dergelijke implementatieprocessen. In deze vierdaagse verdiepingscursus delen we onze expertise met iedereen die als 'kartrekker' het gedachtegoed op de eigen school wil introduceren en implementeren.

Taaltaken opstellen van A tot Z in de 2de en 3de graad s.o.

Is taakgericht lesgeven aan de hand van communicatieve opdrachten in het onderwijs van moderne vreemde talen, valide evaluaties opstellen met het ERK, uniformiteit binnen één vakwerkgroep bekomen, op een werkbare manier differentiëren… een moeilijke materie?

Gedifferentieerd actief in moderne vreemde talen

Differentiatie in MVT, een (on)mogelijke opdracht?

Hoe breng ik op een eenvoudige manier elektromagnetisme en elektrische schakelingen tot leven in mijn klaslokaal?

Elektromagnetisme is een onderdeel dat leerlingen kan verbazen en verwonderen. Maar hoe breng je dit naar je eigen klaslokaal op een eenvoudige en toegankelijke manier? In deze sessie worden een aantal basisexperimenten op eenvoudige manier geïllustreerd en ingeoefend.

De eerste eeuw van de boekdrukkunst in Europa. Een nieuw medium wordt volwassen (1455–1540)

In 1454 legde Joannes Gutenberg in het Duitse Mainz het eerste gedrukte boek op de pers.
De boekdrukkunst was  een revolutionaire techniek waarvan de reikwijdte moeilijk kan worden overschat. Maar de functionele mogelijkheden en de commerciële consequenties van die revolutie werden maar gaandeweg duidelijk. Visueel grepen de eerste drukkers vooral terug naar boeken zoals iedereen ze toen kende: in de vorm van al dan niet verluchte handschriften.
In zijn college behandelt de spreker de wijze waarop het gedrukte boek zeer geleidelijk een eigen esthetiek en functionaliteit ontwikkelde. De parallellen met de overgang die we vandaag zelf beleven, van het gedrukte naar het digitale medium, zijn opvallend.

Faalangst de baas in het lager onderwijs

Kinderen en faalangst... het lijkt hoe langer hoe meer eigen aan deze tijd. Bang om te mislukken, bang om niet aan de verwachtingen te voldoen die ouders, de meester of de juf en/of het kind zelf vooropstellen. Faalangst kent iedereen: je voelt het in situaties waarin je een prestatie moet leveren die anderen beoordelen. Het wordt een probleem als je er niet mee kan omgaan, als het je hindert bij het gewoon naar school gaan. We willen kinderen sterker maken in het omgaan met hun angst op school.
Aandacht besteden aan faalangst op school kan binnen elke les gebeuren. We kijken met een handelingsgerichte bril naar faalangst. Van daaruit kan er indirect en preventief gewerkt worden: anders leren doen, denken en voelen, speelt daarbij een centrale rol. Ook het minder faalangstige kind haalt hier voordeel uit.

We vertrekken vanuit het belang van een handelingsgerichte, preventieve aanpak, gekoppeld aan specifieke werkvormen en methodieken.

Van de deelnemers wordt verwacht op een interactieve manier met het aangebrachte materiaal om te gaan. Vanuit concrete vragen kan de eigen klas-schoolrealiteit getoetst worden aan de aangereikte bril om 'faalangst de baas' te worden.

Een Individueel Aangepast Curriculum (IAC)... Wat? Waarom? Hoe?

Een Individueel Aangepast Curriculum, wat is dat eigenlijk? Wat moeten we dan concreet doen?
Welke procedures volgen we als er zich een inclusietraject aandient? Hoe geven we een IAC vorm?
Waarom kiest men voor inclusief onderwijs?

Geheugen- en inprentingsproblemen

Onze kinderen kunnen niets meer onthouden! Ze leren geen versjes meer, moeten geen moeite doen om een telefoonnummer te onthouden en krijgen een invulblad waarop ze nog alleen enkele woordjes moeten opschrijven. Ze moeten 'studeren met inzicht' en vergeten daarbij dat leerstof inprenten nog steeds een volwaardige fase is bij het studeren.

Het spel van kinderen uitbouwen en verdiepen

Deze cursus is een herwerking van de nascholing 'Kleuters prikkelen en boeien'.

 

Kinderen met extra antennetjes: omgaan met hooggevoelige kinderen in de klas

Steeds vaker duikt de term hoogsensitief/hooggevoelig op. Ook het tijdschrift Klasse schreef er al enkele malen over.
Hooggevoeligheid is geen stoornis, maar wel een karaktereigenschap die we aantreffen bij 15-20% van de bevolking.
Het gaat om kinderen met een heel fijngevoelig zenuwstelsel. Hierdoor worden alle prikkels van buitenaf en ook van binnenin heel intens beleefd. Hooggevoelige kinderen worden vaak letterlijk overspoeld door de vele prikkels die op hen af komen.
Dit resulteert soms in heel druk gedrag of op andere momenten gaan ze zich net terugtrekken.

Kinderyoga op school, een introductie - kleuters en 1ste leerjaar

Kinderen krijgen vandaag de dag heel veel prikkels binnen en moeten vaak aan allerlei eisen voldoen. Dit leidt vaak tot veel spanning in het lichaam en geest. Als er hier tegenover onvoldoende ontspanning staat, leidt dit vaak tot lichamelijke klachten (buikpijn, hoofdpijn, vermoeidheid), slecht slapen, zich niet goed in hun vel voelen, concentratieproblemen, faalangst, boosheid, agressie...
De verbinding met zichzelf en met de omgeving verdwijnt deels of volledig. Kinderen worden hyperactief of sluiten zich juist af voor zichzelf en hun omgeving.

In kinderyoga komen kinderen op een speelse manier in contact met yoga, met zichzelf en met de ander. Leren luisteren naar het huis waarin je woont, je lichaam, kan al op heel jonge leeftijd. Het kan kinderen helpen zich meer in balans te voelen, leren voelen dat je lichaam en hoofd anders voelt bij bepaalde oefeningen en opmerken dat dit fijn is.
Kinderyoga kan dus een goede ondersteuning zijn voor het kind in zijn fysieke en emotionele groei. Als kinderen goed in hun vel zitten, kan er ook meer ruimte zijn om nieuwe dingen te leren en inspanningen te doen.

In een yogales leren kinderen op een speelse wijze balans voelen tussen beweging en rust, spanning en ontspanning. Kinderyoga kan een goede ondersteuning zijn in de fysieke en emotionele groei van een kind: het houdt het lichaam soepel, verbetert motoriek en concentratie, draagt bij aan zelfvertrouwen en positief denken en vooral: het is gewoon superleuk! Door de oefeningen samen te doen, leren ze ook respectvol omgaan met de ander. In een yogales mogen kinderen gewoon zichzelf zijn, zonder druk, zonder verwachtingen, zonder prestatiedrang...

Leesstrategieën oefenen met Nieuwsbegrip

Wat is er aan de hand met begrijpend lezen? Het jongste PIRLS-onderzoek legde onverwacht slechte resultaten bloot van onze leerlingen. In tien jaar tijd tuimelden de Vlaamse tienjarigen van de 8ste naar de 32ste plaats op 50 landen. De Nederlandse leerlingen gingen er niet op achteruit. Daar is tien jaar geleden de methode Nieuwsbegrip gelanceerd: begrijpend lezen met actuele teksten: verschillende leesniveaus om te differentiëren, gerichte training van leesstrategieën. Het resultaat: 6500 scholen werken er intussen mee. Wat heeft die methode dat onze schoolboeken missen? En kun je deze aanpak ook voor andere tekstsoorten inzetten?

Leerlingen met leerstoornissen in de lagere school: achtergronden en basisaanpak

De dag van vandaag neemt het aantal leerlingen dat extra ondersteuning nodig heeft, toe. Vaak gaat het om hulp bij of aandacht voor hindernissen die de leerling in de weg staan om een goed leerproces te doorlopen. Hindernissen waar de leerling zelf vaak geen controle over heeft, maar die wel het leerklimaat en de relatie met de leerkracht kunnen beïnvloeden. Voor de leerkracht zelf is het niet altijd eenvoudig om goed in te schatten welke hulp een leerling juist nodig heeft, ook omdat leerlingen onderling erg kunnen verschillen. Het is belangrijk dat zij hierbij de nodige tools aangeboden krijgen.

Lesgeven aan anderstaligen een heel jaar rond

In alle scholen stromen er anderstalige leerlingen in maar wat moet je nu precies doen? Waar plaats je deze leerlingen? Hoe bepaal je een goede beginsituatie? Wat doe je met leerlingen die nog nooit naar school zijn geweest? Hoe start je met andersgealfabetiseerden? Hoe zorg je voor een aansluiting bij de leerlingen in de reguliere klas? Hoe kan je communiceren met een kind die de taal niet begrijpt?... Er zijn ontzettend veel vragen die rijzen als er een anderstalige leerling je schoolpoort binnenwandelt: 'Hoe start je er nu precies mee?'

Terbeschikkingstelling wegens ontstentenis van betrekking (beginners)

Wat gebeurt er met vastbenoemde personeelsleden bij een daling van het aantal leerlingen zodat je ze onmogelijk dezelfde titularisopdrachten kan teruggeven bij het begin van het volgende schooljaar?

Terbeschikkingstelling wegens ontstentenis van betrekking (gevorderden)

Wat gebeurt er met vastbenoemde personeelsleden bij een daling van het aantal leerlingen zodat je ze onmogelijk dezelfde titularisopdrachten kan terug geven bij het begin van het volgende schooljaar?

Meten en ruimte in de kleuterklas

Activiteiten waarbij de kleuters actief gaan meten en leren rond ruimtelijk inzicht, zijn niet altijd even makkelijk te integreren in het thematisch werken van de kleuterschool.
In deze nascholing leer je hoe je ook bij minder evidente thema’s toch doelgericht kan werken rond meten en ruimte. Leren van elkaar en uitwisselen van ideeën staan centraal.

Optimaliseren van handelings/oplossingsgericht werken aan de hand van de M-cirkel

Wat als we geen uitzicht zien in klassituaties die ons dagelijks frustreren?
Wat als onze aanpassingen voor kinderen met specifieke onderwijsbehoeften niet het gewenste effect hebben?

Rust brengen in je klas

Lopen, rennen, springen, vliegen en weer opstaan... Kleuters krijgen zoveel over hen heen en nemen die onrust mee de klas in. Vaak zijn ze nog niet in staat een grote hoeveelheid prikkels te verwerken. In deze nascholing geven we heel concreet invulling aan de rust die daarvoor nodig is.

Stressy wiebelkids in de klas

Iedereen herkent ze wel, die kinderen die we vaak aanspreken op hun 'wiebelend' gedrag: "Zit nu eens stil, stop met prullen, concentreer u nu eens...". Of die kinderen waarvan we wel eens zeggen: "Die is toch altijd zo gespannen en gestresseerd, als ze zich wat meer zou ontspannen zou het beter gaan...". Of "Stop eens met dromen, let eens op!..."

Kinderen krijgen op een dag massaal veel prikkels binnen. Veel kinderen slagen er niet in om die op een snelle en efficiënte manier te verwerken, wat tot veel spanning leidt. Dit uit zich dan soms in wiebelen, prullen, concentratieproblemen, wegdromen, stress, lichamelijke klachten, faalangst, uitstelgedrag, onderpresteren...

Dat wiebelen, prullen of wegdromen heeft wel degelijk een functie. Vaak gaat het om een ontladen van opgebouwde spanning. Op zich is ontladen een goede strategie, maar doen kinderen dit soms op zo'n manier dat het storend is voor anderen in het klasgebeuren of dat ze daardoor niet meer kunnen volgen wat er in de klas gebeurt.

Als we dat wiebelen, prullen of wegdromen afblokken zonder iets anders in de plaats te geven, blijven de spanningen zich verder opbouwen en uit zich dat in explosief gedrag of zet het zich om in innerlijke spanning (stress).

We willen in deze dag dan vooral stilstaan bij mogelijke andere kanalen om die spanning te kanaliseren zodat het voor iedereen oké blijft.

Uitbreiding van woordenschat in de klaspraktijk

De handleidingen en het onderwijs in het algemeen gaan vaak uit van leerlingen die een gewone schoolse weg hebben afgelegd. In de praktijk is dit jammer genoeg niet altijd het geval. Leerlingen met gaten in hun basis of neveninstromers, of leerlingen die 'gewoon' een kleinere woordenschat hebben, kunnen echt wat hulp gebruiken om te werken aan die woordenschatbasis. Door bij je alledaagse activiteiten of lessen een aantal aanpassingen te doen, zal je snel merken dat er ook bij deze leerlingen meer en meer woorden blijven hangen.

Dag van het geschiedenisonderwijs 2020 - Wereldgeschiedenis

De roep om het geschiedenisonderwijs te verbreden naar een aanpak met de hele wereld als onderwerp klinkt steeds luider.
Wereldgeschiedenis of Global History zijn benaderingswijzen van het verleden die meerdere perspectieven bieden dan enkel het westerse.
Maar hoe breng je die geschiedenis van de wereld in de klas zonder te vervallen in encyclopedische overzichten?
Hoe kan wereldgeschiedenis betekenisvol gemaakt worden voor alle leerlingen?
Op deze studiedag verkennen we verschillende mogelijkheden in dat verband.

EHBO blended learning: zelfstudie + praktijkexamen

Uitgebreide cursus EHBO : eerste deel online, deel twee klassikaal

Leer online (via een link die je van ons krijgt) hoe je moet handelen in iedere situatie! Van een hartstilstand tot brandwonden en van een kneuzing tot epilepsie. Jij weet wat je moet doen. Je leert tevens reanimeren en een AED toepassen. Je hebt ongeveer 14 uur nodig om alles te doorlopen en je kunt starten, pauzeren en verder gaan wanneer het jou uitkomt. Als je alles goed doorlopen hebt, sluit je deze online voorbereiding af met een Bewijs van deelname. Deze heb je nodig om toegang te krijgen tot het klassikale gedeelte. Dat laatste gedeelte bestaat uit oefenen van praktijk gevolgd door een test.

EHBO opvolgingscursus

Het toedienen van de eerste zorgen moet gebeuren door personeelsleden die daar de nodige opleiding voor gevolgd hebben. Dit brevet moet om de vijf jaar vernieuwd worden (20 lesuren) of jaarlijks bijgeschoold (4 lesuren). Deze opleiding met bijhorend brevet is een wettelijke verplichting (zie ARAB).
ARAB art 176: Onverminderd de bepalingen van artikel 180 moeten de eerste zorgen aan de door ongeval of ongesteldheid getroffen verleend worden door één of verschillende personen waarvan deze laatste het schrift van hulpverlener bezitten.
Erkend door het FOD WASO volgens het KB van 15/12/2010 betreffende de eerste hulp die verstrekt wordt aan werknemers die slachtoffer worden van een ongeval of die onwel worden (B.S. 28/12/2010)

Basisopleiding voor de beginnende vertrouwenspersoon

De vertrouwenspersoon speelt een belangrijke rol in de preventie en behandeling van psychosociale risico’s op het werk.

Vertrouwenspersonen zijn vooral van belang voor de ‘eerstelijnsinterventie’. Het KB van 10 april 2014 bespreekt uitgebreid de behandeling van psychosociale risico’s op het werk.

 

Deze opleiding beantwoordt aan de bepalingen van het Koninklijk besluit van 10 april 2014 betreffende ‘de preventie van psychosociale risico’s op het werk’.

Deze nieuwe regelgeving vereist dat de werkgever ervoor zorgt dat de vertrouwenspersoon zijn opdrachten te allen tijde volledig en doeltreffend vervult (art. 59) en dat hij de nodige maatregelen treft opdat de vertrouwenspersoon beschikt over de vaardigheden en kennis die nodig zijn voor de uitoefening van zijn opdrachten (art. 60).

 

Hoewel de aanduiding van de vertrouwenspersoon niet verplicht is, wordt dit echter wel sterk aanbevolen, ook in onze scholen. Aangeduide vertrouwenspersonen worden hierbij dan wel verplicht een ‘aangepaste opleiding’ te volgen.

 

De wetgeving legt geen uniforme opleiding op aan de vertrouwenspersonen, maar beoogt wel een aantal doelstellingen op het vlak van de vereiste vaardigheden en kennis. 

 

 

Biochemie en technologie binnen een brouwerij

Binnen de Trappistenbrouwerij van Westmalle wordt er sinds 1836 bier gemaakt.
Zo’n 180 jaar later bedraagt de beperkte productie ongeveer 133 000 hl per jaar en bereikt het bier ook consumenten tot ver over de landsgrenzen. De abdij blijft volop investeren in een kwalitatief product, getuige daarvan zijn de recent vernieuwde gistkamer, brouwzaal en labo.

Deze technologische evolutie helpt om de biochemische reacties beter te beheersen.

Energie heb je en kracht oefen je uit! (uitgesteld wegens ziekte - schrijf in op wachtlijst)

In deze nascholing krijg je de inhoud, experimenten en activiteiten aangereikt om de leerplandoelen kracht en energie te bereiken. Dit gebeurt aan de hand van uitgewerkte, concrete voorbeelden en materiaal dat digitaal ter beschikking wordt gesteld.

Ontdek SAM Labs, maak uitvinden kinderspel!

Genoeg van prutsen met draadjes, moeilijke software en ingewikkelde constructies? Ontdek SAM Labs, een set van slimme lego-blokjes die technologie en uitvinden kinderspel maken. Elk SAM-blokje heeft een eigen functie: een motor, een lampje, een lichtsensor... Elk bluetooth blokje kan je draadloos verbinden en programmeren met de SAM Space app. SAM Space maakt het mogelijk om in geen tijd iets te bouwen met een gigantisch 'wauw-effect'.

De levering is toch gratis? Reële en onzichtbare kosten bij goederenvervoer

Urenlange files, tijdverlies, onbereikbare stads- en dorpskernen, witte bestelwagens die een straat blokkeren... Iedereen wordt er mee geconfronteerd. Mobiliteit en vooral het gebrek aan vlotte mobiliteit vormt een hinder voor welvaartscreatie. Goederenvervoer is daar een essentieel onderdeel van. Maar betaalt die sector wel alle door haar veroorzaakte kosten? Het antwoord kan kort en krachtig zijn: absoluut niet!

Rekenmoeilijkheden in het eerste leerjaar herkennen en opvangen (herhaling 1)

Kleuters die richting lagere school gaan, zijn ervan overtuigd… Ze zullen leren lezen, schrijven en ook rekenen. Leerkrachten weten dat dat niet voor alle kinderen evident is.

In deze nascholing bekijken we waarom sommige kinderen het tellen, het aanvankelijke getalbegrip, de eerste rekenopdrachten niet onder de knie krijgen en hoe je voor hen een wezenlijk verschil kan maken. Je vertrekt vanuit de observatie en een ondersteunend denkkader om te komen tot concrete, speelse inoefensuggesties.

Personeelsadministratie voor beginners (reeks van 6 dagen)

Er wordt inzicht geboden in de diverse personeelsdossiers, zowel op het vlak van regelgeving als op dat van praktische uitvoering.

De zorgcoördinator, probleemoplosser of coach? (herhaling 1)

Ben jij als zorgcoördinator ook die pedagogische duizendpoot op school? Verwachten je collega’s dat je voor elk probleem een oplossing bedenkt? Of ga je samen op zoek naar uitzicht?
Ben je als directie, beleidsondersteuner of zorgcoördinator op zoek naar de juiste invulling van de taak van de zorgcoördinator?

Personeelsadministratie voor beginners (reeks van 6 dagen) (herhaling)

Er wordt inzicht geboden in de diverse personeelsdossiers, zowel op het vlak van regelgeving als op dat van praktische uitvoering.

101 tips en trucs voor de technische ICT-coördinator

In deze nascholing krijgt de deelnemer een groot aantal nuttige tips & trucs aangereikt m.b.t. Windows systeembeheer. Er is tevens gelegenheid om ook met andere deelnemers bepaalde ideeën en werkmethodes uit te wisselen.

Snel een computerklas (her)installeren met behulp van een FOG-server

Als beheerder van een pc-klas weet je dat het een slopend werk is om pc's in een domein te plaatsen. Individueel printers installeren is ook al snel bandwerk! Een herinstallatie van de pc-klas is al helemaal een huzarenstukje.

FOG biedt een zeer goede oplossing voor al deze problemen. Met behulp van de gratis FOG-server en een netwerkverbinding kan de installatie op een zeer makkelijke en soepele manier verlopen!

SMARTCAR - 'Ontwerp van een slimme robotwagen'

Tijdens deze nascholing maak je kennis en ga je ook zelf aan de slag met dit creatief STEM-totaalproject. Solderen, programmeren (Arduino & Ardublock), 3D-tekenen, 3D-printen, lasercutten, figuurzagen, boren, kleven, monteren, aansturen van actuatoren en inlezen van sensoren moeten allemaal worden aangewend om te komen tot een unieke low-cost slimme wagen van de toekomst. 

Deze slimme wagen kan geprogrammeerd worden om muziek te maken, om lijnen te volgen, om naar licht te rijden, om obstakels te ontwijken en is zelfs bestuurbaar via zelfgemaakte apps. Er kunnen ook tal van STEM-proefopstellingen rond worden opgezet en dit alles wordt ondersteund door uitgebreid lesmateriaal en een snelle hulplijn.

We gebruiken een aantal componenten die via een jaarlijkse groepsaankoop (ongeveer 40 euro) kunnen worden aangekocht, maar de vorm en uitwerking laten we volledig aan de leerlingen zelf - helemaal in lijn met de nieuwe leerplannen. De meer dan 3 000 smartcars die reeds rondrijden in het Vlaamse onderwijs bewijzen de haalbaarheid van dit project.

Meer info en lesmateriaal: www.stemzone.be >> smartcar

Probleemoplossend denken aan de hand van wiskunde olympiade problemen

Door de komst van computeralgebra is het aandeel van technische rekenvaardigheid binnen het wiskundeonderwijs gedaald. Daardoor ontstaat tijd om aandacht te schenken aan een zo mogelijk nog belangrijker aspect van de wiskunde: het oplossen van problemen. Het (vaak algoritmisch) oplossen van oefeningen kan zeer zinvol worden aangevuld met het oplossen van minder herkenbare probleemstellingen. Hoewel de competenties en de attitudes om onbekende problemen op te lossen veel verder reiken dan de wiskunde alleen, leent het vak wiskunde er zich optimaal toe om deze probleemoplossende vaardigheden te trainen. En trainen kan. Hoewel er geen magische strategie bestaat waardoor iedereen elk probleem in één-twee-drie kan kraken, kan men door training vlotheid verwerven in het oplossen van problemen.

Deze cursus heeft een zeer grote overlap met een gelijknamige cursus uit 2011 gegeven door Bart Windels en Stijn Symens.

Evaluatie onder de loep - Kan gespreid evalueren mijn evaluatiedruk verminderen? (herhaling 1)

Vaardigheden toetsen en bij voorkeur geïntegreerd. Help! Dat lukt me niet voor elke examenperiode! Moet elke vaardigheid, elke periode, minstens één keer getoetst worden? Wanneer corrigeer ik de portfolio’s? Hoe blijf ik meester van mijn verbeterstapel?

Naar een leerlijn van uitspraak tot metriek in de les Latijn

Er bestaan een aantal misvattingen over uitspraak, prosodie en metriek, terwijl die elementen wel belangrijk zijn bij het aanleren van een taal. Het zijn leerplandoelstellingen.

Asbest: eenvoudige handelingen

Sinds 16 maart 2006 is een KB van kracht rond de behandeling van asbest in al zijn vormen en toepassingen. Dit KB vermeldt de verplichting voor alle arbeiders en onderhoudspersoneel, die sporadisch of regelmatig met asbest in contact komen, tot het volgen van een gepaste opleiding. Deze opleidingen zijn afhankelijk van de werkzaamheden en frequentie waarmee men met asbest in contact komt. Onderstaande opleiding is specifiek bestemd voor arbeiders die in beperkte mate afbraakwerken uitvoeren. Aangezien in oudere schoolgebouwen, technische installaties, … veelvuldig gebruik gemaakt is van asbesthoudende materialen.

Coachen van collega's in het BaO en s.o. (Antwerpen)

Je krijgt als leerkracht, leerlingbegeleider, zorgcoördinator of welke functie je ook bekleedt, te maken met je collega's. Fijne collega's, lastige, moeilijke; mensen van allerlei slag. Je moet met hen overweg kunnen want het is je werk en zeker zo bepalend als je leerlingen.

Weinigen hebben officieel een mandaat om hun collega's te coachen. Het is ook niet de bedoeling om dit te lanceren, het is wel een droom dat dit er ooit komt. We zoeken samen naar wegen hoe je met collega’s coachend in gesprek en aan het werk kan gaan.

Coachen van collega's in het BaO en s.o. (herhaling Wilrijk)

Je krijgt als leerkracht, leerlingbegeleider, zorgcoördinator of welke functie je ook bekleedt, te maken met je collega's. Fijne collega's, lastige, moeilijke; mensen van allerlei slag. Je moet met hen overweg kunnen want het is je werk en zeker zo bepalend als je leerlingen.

Weinigen hebben officieel een mandaat om hun collega's te coachen. Het is ook niet de bedoeling om dit te lanceren, het is wel een droom dat dit er ooit komt. We zoeken samen naar wegen hoe je met collega’s coachend in gesprek en aan het werk kan gaan.

Basiscursus machineveiligheid: theorie en praktijk

In de technische opleidingen in secundaire scholen zijn veel leerlingen bezig met het uitwerken van een GIP. Heel wat van deze projecten hebben een rechtstreekse link met machineveiligheid: afschermingen, noodstop, hekbewakingen, tweehandenbediening enz. Hoe gaan we hier correct mee om? Hoe wordt een veiligheidsschakeling volgens de geldende normen uitgebouwd? Welke aanvullende maatregelen zijn nodig?

Vaardigheden en attitudes evalueren op een praktische manier

De evaluatie van vaardigheden en attitudes is een moeilijke klus. Hoe kom je tot een verantwoord cijfer en hoe kun je naderhand dat cijfer verklaren? We bekijken de valkuilen bij de evaluatie van vaardigheden en gaan na hoe je niet-vakgebonden attitudes toch kan beoordelen.

Een groepswerk individueel scoren

Organiseer je wel eens een groepswerk in je les? Geef je dan ook punten op het groepswerk?
Heb je het soms moeilijk met het feit dat je bij een groepswerk vaak enkel het eindproduct kan beoordelen?
Vind je dat het eindcijfer in een groepswerk soms niet voor ieder lid van de groep hetzelfde hoeft te zijn?

Aanleren en coachen van attitudes

Opvoeden is een werk van lange adem en bestaat voor een groot deel uit het bijbrengen van attitudes.

Precies doordat leerkrachten, ouders en andere opvoeders niet permanent toezicht kunnen uitoefenen en de momenten waarop ze effectieve controle over het gedrag van jongeren hebben beperkt zijn, is het aanleren van attitudes zo doorslaggevend om bij jongeren het gewenste gedrag te bekomen.

Co-teaching als een middel voor flexibele leertrajecten

Hoe kunnen co-teaching en flexibele leertrajecten de leermotivatie van alle leerlingen verhogen?

Differentieer! Leerrendement verhogen door planmatig in te spelen op verschillen tussen leerlingen

Meer dan ooit zijn we ons bewust van de diversiteit in de klas: ons leerlingenpubliek is rijk aan culturen en talen, en verschilt ook enorm op gebied van voorkennis, aanleg, interesses, cognitieve en affectieve vaardigheden en leervoorkeuren. Maar hoe organiseer je binnenklasdifferentiatie op een manier die voor jezelf en je leerlingen duidelijkheid schept, een effectief verschil maakt en praktisch haalbaar is? En hoe evalueer je dan?

Differentieer! Leerrendement verhogen door planmatig in te spelen op verschillen tussen leerlingen (herhaling 1)

Meer dan ooit zijn we ons bewust van de diversiteit in de klas: ons leerlingenpubliek is rijk aan culturen en talen, en verschilt ook enorm op gebied van voorkennis, aanleg, interesses, cognitieve en affectieve vaardigheden en leervoorkeuren. Maar hoe organiseer je binnenklasdifferentiatie op een manier die voor jezelf en je leerlingen duidelijkheid schept, een effectief verschil maakt en praktisch haalbaar is? En hoe evalueer je dan?

Klasmanagement - Regisseer je klas!

Leerlingen in een positief klimaat succesvol laten leren en werken vraagt om goed klasmanagement. Regelmatig nadenken over je eigen management in een steeds veranderende maatschappij is geen overbodige luxe voor elke leraar.
Uit oefensessies in 2 verschillende lerarenopleidingen ontstond het boek Regisseer je klas. Het bundelt oefenmateriaal rond klasmanagement dat bruikbaar is voor de beginnende en de ervaren leraar, in de lerarenopleiding of in begeleidingstrajecten van leraren.

Circulaire economie, groei binnen de grenzen van onze natuurlijke rijkdom?

Onze welvaart is gebouwd op een vlotte en vrijwel onbeperkte toegang tot grondstoffen. Deze toegang wordt alsmaar moeilijker door schaarste aan grondstoffen en de enorme impact van materialen op het milieu. Circulaire economie wil de waarde van grondstoffen in de economie houden, niet alleen door recyclage, maar veel meer nog door andere businessmodellen waarin diensten in plaats van producten worden verkocht, gedeeld en hersteld. De circulaire economie belooft een nieuwe economie, zonder verdere uitputting van grondstoffen en milieu.

Teamcoaching

Werken op scholen wordt hoe langer hoe meer een werk van teams. De tijd dat we alles alleen achter gesloten deuren deden, is al een tijd voorbij. Werken in teams veronderstelt ook het coachen van deze teams. Dit lijkt vanzelfsprekend; het is echter veel complexer dan we denken. We willen het in deze vorming niet hebben over vergadertechnieken, wel over het coachen van een team.

Goede toets- en examenvragen formuleren

In deze basisvorming over (schriftelijk) toetsen krijgt “Ik ga toetsen en examens verbeteren” een andere betekenis. Samen met de andere deelnemers bekijk je je eigen toetsmateriaal kritisch en ontdek je hoe je sterke nieuwe vragen kan ontwikkelen.

Kom op voor jezelf! Een cursus weerbaarheid voor wie in het onderwijs werkt.

Sta je soms met je mond vol tanden bij kritiek van een collega of ouder? Voel je je soms dom en machteloos door een reactie van een leerling? Start je soms met lood in je schoenen aan een oudercontact? Word je soms zo boos dat je geen woord meer door je keel krijgt? Ga je soms twijfelen aan je eigen capaciteiten in conflicten met leerlingen, ouders of collega’s?

Goed voor jezelf zorgen is essentieel om goed te kunnen functioneren in je job als leerkracht, opvoeder, directeur, coördinator. Weerbaar reageren als anderen over je grens gaan is daarvan een belangrijk onderdeel. In deze cursus reiken we je kapstokken aan om rustig te blijven én gepast te reageren, zodat je in je eigen kracht blijft staan, ook in moeilijke situaties.

Waarom jongeren blijven vasthouden aan foutief gedrag

In deze nascholing staan we stil bij de vraag hoe het komt dat jongeren doordraven op de ingeslagen weg zelfs al weten ze dat dit fout is en dat er gevolgen aan verbonden zijn. Daarnaast staan we stil bij de mechanismen die ervoor zorgen dat dit foutieve gedrag kan doorbroken worden.

Leren leerstof verwerken in de eerste graad

Ik heb al 23 jaar lang een groepje ‘leren-leren’ lopen, bedoeld voor leerlingen van de eerste graad. Dat zit elk jaar goed vol. Er zijn leerlingen voor wie de overstap naar het eerste jaar moeilijk is. Er zijn leerlingen met een ontwikkelingsvoorsprong die denken dat ze het wel kunnen en in een hogere graad vastlopen. Er zijn leerlingen met faalangst, blokkades…

Mijn ervaring leert mij elk jaar opnieuw dat mits goede leervaardigheden al deze leerlingen het verder goed doen in het secundair onderwijs en dat ze de vaardigheden die wij aanleren, in hun lessen en hun carrière gebruiken.

Help, ik moet op onderzoek! Over de rol van de leerkracht.

SETOC beoogt groei in het onderzoekende leren en het leren onderzoeken. Hoe bevorder ik dit als begeleidende leerkracht?

Evaluatie, de brug tussen onderwijzen en leren

"Ik trek en ik sleur. Het lijkt wel alsof ik bezorgder ben dan mijn leerlingen!"

Veel leraren herkennen zich in deze woorden en zitten er soms ook in vast. Evalueren blijft het meest complexe en emotionele thema in onderwijs, maar ook het belangrijkste. Er is immers geen leren zonder evalueren.

Taalgericht vakonderwijs in niet-taalvakken

Alle leraren, ook van niet-taalvakken, leggen aan hun leerlingen heel wat talige eisen op: leerlingen moeten theoretische teksten lezen en samenvatten, informatie opzoeken, schriftelijk en mondeling vragen beantwoorden, hun eigen mening formuleren enz. Daarnaast moeten ze het vakmatig discours van wiskunde, aardrijkskunde, economie enz. leren beheersen. Ze moeten vaktermen leren hanteren. Ze moeten van elk vak het specifieke denken en formuleren onder de knie krijgen. Een hele klus, toch.

Leraren van niet-taalvakken staan er niet altijd bij stil dat ze dergelijke talige vaardigheden van hun leerlingen vragen. Bovendien overschatten ze hun leerlingen op dat vlak nog al eens. Meer dan twintig jaar onderzoek en ervaring in Vlaanderen en Nederland hebben intussen duidelijk gemaakt dat veel leerproblemen van leerlingen taalproblemen zijn: schooltaal die te veraf staat van thuistaal, onduidelijk geformuleerde vragen en opdrachten, vage of dubbelzinnige feedback, niet aan het niveau van leerlingen aangepaste taal in schoolboeken, onvoldoende ontwikkeling van taalvaardigheden enz. Hoe kan élke leraar daar wat aan doen?

(Psycho-)sociale leerlingbegeleiding aan (ex-)OKAN'ers

Hoe begin je aan een gesprek met een jongere die een andere moedertaal spreekt, ver van jouw leefwereld en maatschappelijk kader is opgegroeid en wellicht meerdere ‘levens’ achter de rug heeft?
Hoe kan je de jongere waardevol ondersteunen zonder in het vaarwater te komen van een therapeut? Waarover praat je dan wel en waarover beter niet?
Hoe toon je oprechte erkenning voor zijn cultuur, ook wanneer je hem vraagt om dingen helemaal anders te doen?
Hoe kom je tot verbinding?
Op welke methodieken en diensten kan je een beroep doen om jou hierbij te ondersteunen?

Op school kan je ALLE jongeren bereiken, ook deze kwetsbare nieuwkomers.
Het loont de moeite om dit met de nodige zorg, aandacht en expertise aan te pakken.

Timemanagement en persoonlijke organisatie - voor leerkrachten

Werken in het onderwijs betekent gegarandeerd dat je niet altijd op voorhand het verloop van je dag kan vastleggen. Dit is uiteraard zeer boeiend en zorgt voor de nodige afwisseling, anderzijds kan het eveneens het gevoel geven dat je niets doet van wat je wenst te doen... Veel afwisseling en een continue stroom van input is niet enkel een kenmerk van het onderwijs, het is eigen aan onze huidige samenleving.

Spel- en werkvormen inzetten voor coöperatief leren

Hoe kom je tegemoet aan individuele verschillen tussen leerlingen? Hoe zorg je ervoor dat hun aandeel van gemiddeld maximaal één minuut spreken per lesuur exponentieel toeneemt? Hoe verhoog je de motivatie van leerlingen voor je vak? Een effectieve manier om aan deze actuele onderwijsbehoeften tegemoet te komen, is het inschakelen van coöperatieve didactische werkvormen.

Maar als je de leerlingen laat samenwerken in een groepje, draait het er vaak op uit dat enkele ijverigen de trein trekken en de rest van het groepje er zijn karretje aan vasthangt. Dat is erg frustrerend, niet in het minst voor de leerlingen zelf! En bovendien: hoe kan je het groepswerk evalueren op een eerlijke en steekhoudende manier?

We benaderen de nascholing op een lichtvoetige en creatieve manier via gevarieerde en praktijkgerichte oefeningen. Als deelnemer doorloop je een groot aantal van de speelse werkvormen die coöperatief leren mogelijk maken. De nascholing is opgebouwd uit verschillende interactieve componenten, waarbij de deelnemers zelfontdekkend, ervaringsgericht en samenwerkend de inzichten verwerven. We verwachten daarom een actieve deelname aan deze vorming.

Evalueren van competenties

Hoe zorg ik voor een overzichtelijk beeld van de competenties van mijn vak, gebaseerd op een efficiënte, valide en objectieve evaluatie?

Leerkracht wordt 'schattenjager': motiverende didactische werkvormen

Een les staat of valt met de keuze van een goed overdachte didactische werkvorm. De kennis van diverse didactische werkvormen is dan ook onontbeerlijk voor elke leerkracht. De gepaste didactische werkvorm gebruiken is niet enkel de sleutel tot het succes van de leerkracht, maar belangrijker nog, leidt tot de succeservaring van de leerlingen.

Efficiënt formulieren, enquêtes en toetsen maken met Google forms

Met Google Forms kan je voor je school of klas snel en eenvoudig digitale formulieren, enquêtes of toetsen opstellen.
Google Forms beschikt hiervoor over verschillende vraagtypes (open vragen, meerkeuzevragen, lineaire schaal…). Je kan als antwoord ook een bestand laten uploaden (screenshot, tekstdocument, filmpje…).
Na het beschikbaar stellen van het formulier geeft Google Forms op basis van de antwoorden een overzichtelijke statistiek die je kan downloaden als Excel-bestand. Je kan je toetsen zelfs automatisch laten nakijken.
We overlopen ook enkele handige extra’s (add-ons) die je formulieren een bijkomend professioneel karakter geven.

Chemie als houten blokkendoos: hands-on werken met atomen

Leerlingen die voor het eerst chemie krijgen, hebben het soms erg moeilijk met het verwerven van inzicht in de vaak abstracte leerinhouden. Door de basis van de chemie terug te brengen tot de opbouw van bouwstenen uit hout, kunnen de leerlingen hier zelf mee aan de slag en worden de leerinhouden gevisualiseerd.

Eenvoudig games programmeren met Scratch

Met Scratch kan je kinderen vanaf 8 jaar op een eenvoudige manier leren programmeren omdat ze geen moeilijke programmeertaal moeten kennen maar enkel commando’s in de vorm van blokken moeten gebruiken.
Tijdens deze nascholing ga je zelf aan de slag met praktische oefeningen (niveau basisonderwijs). Je leert niet enkel programmeren maar ook computationeel denken (decompositie, patroonherkenning).
Na SCRATCH kunnen kinderen kiezen voor een ‘echte programmeertaal’ of het programmeren van een mini-computer (bijvoorbeeld ARDUINO, Raspberry Pi of MICRO:BIT).

Samenwerken met leerlingen en collega’s via Microsoft Teams

In Microsoft Teams (van Office 365) creëer je (een) ruimte(s) voor een groep collega's of leerlingen. Hierin kan je gesprekken voeren, berichten en bestanden delen en samenwerken aan een taak of project. Je kan ook extra Office-apps toevoegen aan je Team zoals Forms om een digitale vragenlijst of toets te maken.
Via praktijkvoorbeelden maak je kennis met de vele mogelijkheden en toepassingen van Teams!

Wat de wetenschap van het leren ons vertelt: wat is effectief en werkt

Moeten leraren weten hoe hun leerlingen (bij)leren en onthouden?

Creëer een (gratis) digitaal schoolplatform en beheer eenvoudig je schoolnetwerk en PC's! (Office 365 - Azure AD - Intune - SharePoint - Teams)

Het aantal computers op school zal nog toenemen. Je school kan hierbij kiezen voor een eigen computerpark of voor een BYOD-scenario (“bring your own device”) waarbij elke leerling/leerkracht steeds zijn/haar eigen toestel meebrengt.
Om een veilige en betrouwbare digitale werkomgeving op te zetten, wens je als beheerder controle te krijgen (en te houden) over dit groot aantal toestellen.

Tijdens deze nascholing zien we hoe zo iets mogelijk is en doorlopen we Office 365 beheer, Azure AD, Intune en het beheer van SharePoint en Teams. 

21ste-eeuwse vaardigheden: aan de slag in de klas

Onze leerlingen van nu leven en zullen werken in een eeuw die andere vaardigheden van hen vergt dan de vorige eeuw. Wat zijn de 21ste-eeuwse vaardigheden en hoe maken we onze leerlingen er vaardig in?

Al dat getoeter! Wat moet ik ermee? Over (de rol van) de goede leraar

Als het gaat over goed onderwijs dan wordt de leerkracht aangestipt als de numero uno. En terecht! Maar wat doet die goede leerkracht dan?

Praten 'met’ in plaats van ‘over’ elkaar

Een positieve sfeer op het secretariaat en in de leraarskamer

Kan je op het schoolsecretariaat of in de leraarskamer soms ook een ei bakken op de spanning die in de lucht hangt? Wordt er soms meer ‘over’ dan ‘met’ elkaar gepraat? Vind je het soms gewoon moeilijk om je stem te laten horen tegenover collega’s? Ken je dat: stilte aan de vergadertafel maar wel een 'après-meeting' later op de parking, conflicten die onbesproken blijven onder het motto 'als je iets negeert, zal het ook wel weggaan' maar die daardoor escaleren, er stilletjes het jouwe van denken maar wel nalaten iets te zeggen omdat er toch niet geluisterd wordt? Of zou je je collega’s willen aanmanen om wat positiever te zijn en minder te roddelen maar vraag je je af hoe je dat moet doen?

Mijn les 100% digitaal met Office 365, Microsoft Teams en OneNote

Beschikt jouw school reeds over Office 365? Heb je beschikking over 1-op-1 computers of laptops in jouw les? Ben je gemotiveerd om jouw lesmateriaal digitaal aan te brengen? Dan kan je vlot aan de slag gaan met Microsoft Teams en OneNote.
Is jouw school nog niet zo “digitaal vooruitstrevend”? Geen paniek, want ook jij kan zeker iets opsteken tijdens deze bijscholing.
Er wordt aan de hand van enkele scenario’s duidelijk getoond hoe je succesvol Microsoft Teams en OneNote kan gebruiken in je lessen.

Hoe omgaan met eigen stress en die van collega's

Stress-signalen, van een boze blik tot een zucht en een verkeerd woord, zijn vaker aanwezig dan we wellicht willen. In deze workshop bekijken we samen de onderhoudende en uitlokkende factoren van stress. We kijken naar wat je in geval van stress kan betekenen voor leerlingen, leerkrachten, jezelf en de school.

Assertief communiceren, groeien in zelfzekerheid en expressiviteit

Voel je soms frustratie over de inefficiëntie van je communicatie of je handelen? Hoe zou het voelen om deuren in jezelf te openen waardoor je met zelfvertrouwen in het leven kan staan?

ICT-beleid op school: een algemene visie en aanpak, zowel pedagogisch als technisch

Een degelijk ICT-beleidsplan is de basis voor een goede ICT werking op school.
Deze nascholing is gericht aan directies en beleidmedewerkers. We bieden een structuur aan die hanteerbaar is bij de opzet van een ICT-beleidsplan en doorlopen we alle elementen die aan bod dienen te komen.

Gezellig samen in Google Classroom

Google Classroom is een gratis en advertentieloze omgeving waarbinnen een leerkracht zijn klasactiviteiten volledig digitaal kan organiseren. De installatie duurt slechts enkele minuten.
Zo kunnen lesgroepen worden opgebouwd, kan er een agendaplanning worden gebruikt, kunnen toetsen worden gemaakt...
Google Classroom werkt zeer intuïtief en overzichtelijk en vormt voor elke leerkracht een (didactische) meerwaarde bij het lesgebeuren.

Feedback die leerlingen doet leren (herhaling 1)

Deze tweedaagse nascholing is een herwerking van de 1-daagse nascholing Leerlingen feedback geven die werkt die in het verleden werd aangeboden door CNO.

“Ik besteed veel tijd aan het geven van feedback, maar er gebeurt zo weinig mee.” Herkenbaar? In deze vorming ontdek je welke didactische keuzes ervoor zorgen dat feedback wel effectief wordt.

Jouw school op Facebook: een super PR-idee

Facebook is een sociaal medium dat meer en meer zijn weg begint te vinden in het onderwijs. Niet alleen hebben veel leerkrachten een eigen pagina, er bestaan ook groepen van leerkrachten binnen eenzelfde vakgebied (ICT-coördinatoren, leerkrachten geschiedenis…).
Een degelijk opgebouwde en goed onderhouden Facebookpagina kan voor een school een mooi visitekaartje zijn, kan buitenstaanders bekend maken met de school, kan zorgen voor extra leerlingen…
Kortom, Facebook kan voor een school een meerwaarde betekenen op het gebied van Public Relations.  Is jouw school al mee?

Hoe ga je als school aan de slag met sociale media?

Facebook is niet weg te denken uit onze samenleving. Zo zit tegenwoordig haast elke jongere, ouder en zelfs grootouder op sociale netwerksites. Een site zoals Facebook biedt heel wat voordelen, maar kent ook tal van uitdagingen en valkuilen.

Maar hoe kan jouw school Facebook, Twitter, Snapchat, Instagram of YouTube nu efficiënt gebruiken om je school aan het brede publiek te laten zien?
In deze nascholing worden er heel veel praktijkvoorbeelden meegeven en wordt er toegelicht hoe je als school een goed “social media”-beleid kan opzetten. Deze nascholing zal de deelnemers goed toelichten maar vooral inspireren en prikkelen m.b.t “social media”.

Snel en eenvoudig een webwinkel aanmaken (voor mini-onderneming of GIP)

Heel wat scholen geven opleidingen aan leerlingen die aansluiten bij de realiteit. Een webwinkel is zeker één van de zaken die naar boven komt wanneer leerlingen goederen/producten moeten verkopen in het kader van een verkoopproject of GIP. Meestal komt “een webwinkel” terecht bij de leerkracht die een mini-onderneming of GIP moet begeleiden. Een webwinkel opzetten vraagt echter een aantal vaardigheden. In deze nascholing ziet u alles om een webwinkel succesvol tot stand te kunnen brengen.

Interactief lesgeven met PC, tablet of smartphone

Maak je lessen boeiend en uitdagend met de 2 gratis interactieve tools Socrative en Nearpod.

Lijken volgende dingen wat voor jou?

 • Verhoog de interactie met je leerlingen.
 • Betrek de leerlingen meer bij je les.
 • Neem een quiz/toets af via de computer/tablet/smartphone.
 • Reduceer verbeterwerk naar een minimum.

Vast wel. Want iedereen, ongeacht je vakgebied, kan aan de slag met deze eenvoudige en leuke tools na de nascholing.

Flexibele leertrajecten voor ex-onthaalleerlingen

Hoe kan je als taalleraar flexibel inspelen op de noden van ex-OKAN-leerlingen? Welke differentiatiemogelijkheden kan je aanwenden?

Conflicten en pesten, complexe thema’s, ingrijpende gebeurtenissen aanpakken met een herstelcirkel

Vechtpartijen, diefstal, pesterijen, een storende klas(groep) geven motivatieverlies en gevoelens van onveiligheid of wrevel, zowel bij leerkrachten, leerlingen als ouders. Vluchtelingenproblematiek, terroristische aanslagen, het leegspuiten van een brandblusser in de klas, de aanwezigheid van een mes op school… dit zijn ideale gelegenheden om te luisteren naar onze leerlingen en om van fouten leermomenten te maken voor alle leerlingen en leraren.

Als we te snel reageren op de symptomen en onze reactie hierop faalt, zal de wrevel en onveiligheid in de groep enkel stijgen en het onaangepast gedrag zal niet stoppen. Ouders worden te snel gealarmeerd, leerlingen geschorst of heel de klas gestraft.

Door een bestraffende benadering verliezen we kansen voor de jongeren om:

 • verantwoordelijkheid op te nemen voor elkaar;
 • waakzaam te zijn voor gedrag dat schade aanricht aan de onderlinge relaties;
 • hun plichten tegenover hun leerkrachten en klasgenoten te begrijpen;
 • deel te nemen aan een democratisch proces om de groepssfeer te herstellen.

Introductie van de herstelgerichte klascirkel is een uitdaging zowel voor leerkracht als leerling. Met deze herstelgerichte aanpak zorgen leerkrachten en leerlingen dat:

 • (klas)herstelcirkels een eerlijk proces krijgen;
 • wraak en vergelding van de overtreders zeldzaam zijn;
 • overtreders meer geneigd zijn hun daad toe te geven als ze weten dat er niet gestraft wordt.

Leerkrachten voelen zich meer tevreden als ze hun leerlingen zien als verantwoordelijke mensen in plaats van slecht functionerende desperado's. Leerlingen tonen verantwoordelijkheid en probleemoplossende vaardigheden als ze hiervoor een toepasbaar forum krijgen. Leerlingen die deelnemen aan een (klas)herstelcirkel vrezen minder voor straf en zijn meer bereid hun verhaal te doen. Het is ook veiliger, vooral voor slachtoffers.

Een herstelgerichte benadering van probleemgedrag geeft groeikansen aan de leerling, leraar, klas en school (Antwerpen)

De gekende aanpak bij probleemgedrag zoals het geven van opmerkingen, verwittigingen, nota’s, verwijdering uit de klas, straf(studie), een contract, schorsing… kan op korte termijn effect hebben. Maar met deze (sanctionerende) aanpak slagen we er echter niet in om de leerlingen verantwoordelijkheid voor eigen gedrag te laten nemen of inzicht te krijgen in de schade die dit gedrag toebrengt aan anderen (klasgenoten, leerkrachten…). Het is een aanpak die de focus legt op de overtreding, de regels en hieraan verbonden sancties.

Een herstelgerichte school is een luisterende school: de aanpak van probleemgedrag richt zich op de verantwoordelijkheid van de leerling voor eigen gedrag, op al de betrokkenen, zowel overtreder als slachtoffer en op de impact van dit gedrag en de schade die hierdoor wordt toegebracht aan de relaties met klasgenoten, leerkrachten, ouders…

We baseren ons op de theorie van het herstelrecht, waarbij we u enkele principes en vaardigheden willen aanleren in het voeren van individuele herstelgesprekken tot herstelcirkels en Hergo (dit is geen opleiding tot Hergo-moderator).

Burn-out bij jongeren

Ook jongeren vertonen meer en meer signalen van burn-out, blijkt uit recente studies. Sommigen zitten reeds op vrij jonge leeftijd in een echte burn-out. Door hun jonge leeftijd wordt deze diagnose vrijwel altijd miskend. Maar een beginnende of echte burn-out is dikwijls de verklaring voor angst, agressie, onaangepast gedrag of leerproblemen.

Het is van groot belang dat leerkrachten deze signalen tijdig herkennen, kunnen begeleiden of correct en tijdig doorverwijzen. Ook zijzelf staan meer en meer bloot aan zware werkbelasting, we besteden ook aandacht aan hun werkbelasting zodat er meer tijd beschikbaar komt voor de begeleiding van stress en burn-out bij hun leerlingen. De nadruk ligt tijdens deze cursus op preventie en een correcte werking van het brein.

Groeigericht begeleiden vanuit een handelings- en oplossingsgericht kader (s.o.) Een leerling groeit niet door er aan te trekken!

Leerkrachten ervaren een toenemende druk om pasklare oplossingen aan te reiken om het leren en leven van leerlingen in goede banen te leiden. Dit vertaalt zich vaak in een eigen invulling van de aanpak daarvoor en resulteert gemakkelijk in 'trekken' aan leerlingen.

Groeigericht begeleiden daarentegen vertrekt vanuit de vraag "Wat heeft deze leerling nodig op vlak van leven en leren?" en "Wat hebben wij als leerkracht, leerlingbegeleider, school nodig om hierrond met deze leerling aan de slag te kunnen gaan?".

Het groeigericht begeleidingskader, dat het handelingsgericht en oplossingsgericht werken integreert, biedt houvast om de begeleiding optimaler vorm te geven. Het laat ons toe om de leerling te benaderen in zijn vraagstelling, met respect voor zijn tempo en aandacht voor zijn specifieke context. In plaats van te sturen in een oplossingsrichting of het eigenaarschap van een probleem over te nemen, biedt het handvatten om de leerling de verschillende mogelijke oplossingswegen en daartoe inzetbare eigen krachtbronnen te leren ontdekken en ondersteunt het de leerling bij het maken van eigen oplossingsgerichte keuzes op weg naar persoonlijke groei.

Binnen dit aanbod reiken we de denkkaders aan, oefenen we begeleidings- en gespreksvaardigheden en belichten we methodieken die bruikbaar zijn binnen de schoolse begeleidingspraktijk.

Jongeren met extra antennes: over hoogsensitieve jongeren in het s.o.

Steeds vaker duikt de term hoogsensitief/hooggevoelig op. Hooggevoeligheid is geen stoornis, geen aandoening, maar wel een karaktereigenschap die we aantreffen bij 15-20% van de bevolking. Het gaat om jongeren met een heel fijngevoelig zenuwstelsel. Hierdoor worden alle prikkels van buitenaf en ook van binnenin heel intens beleefd. Hooggevoelige jongeren worden vaak letterlijk overspoeld door de vele prikkels die op hen af komen. Dit resulteert soms in heel druk gedrag of op andere momenten gaan ze zich net terugtrekken.

Een goede relatie met leerlingen: vier verbindingsmodellen. Correctionerende interventies voorkomen. Herstel na conflict. (s.o.)

Deze nascholing werd voorheen aangeboden door CNO onder de titel Een goede relatie met leerlingen: meer rust in de klas (s.o.).

Het is rustgevend als leerlingen positief meewerken, maar soms lukt dit niet. Een gebrek aan verbondenheid met leerkracht of lesinhoud is vaak een trigger naar verveling of storend gedrag. Hoe kan je preventief optreden? Vaak geven allerhande ‘straffen’ geen resultaat meer. Tijd voor een nieuwe strategie: begeleidend gesprek. Hoe kan je een goede relatie met leerlingen opbouwen?

Aan de slag met de klas. Positieve groepsvorming.

Een groep waar alle leerlingen zich veilig en gehoord voelen zorgt niet alleen voor een toffe groepssfeer maar ook voor een beter leerklimaat. Het begeleiden van een groep naar eentje met een goede groepsdynamiek vergt echter enige oefening. Tijdens deze cursus gaan we aan de slag met verschillende methodieken om net dit te bereiken.

Omgaan met (cyber)pesten in het s.o.

Pesten is zeker geen nieuw fenomeen. Het pestgedrag dat zich in en rond de school voordoet, gebeurt echter alsmaar vaker met smartphone of computer. Dit geeft schoolteams het gevoel dat het pestgedrag tussen leerlingen hen nog meer ontglipt. En is het wel hun verantwoordelijkheid, vragen ze zich af?

In deze cursus vertrekken we vanuit het standpunt dat alle (cyber)pesten dat impact heeft op de onderlinge relaties tussen leerlingen, best (ook) vanuit de school opgevolgd wordt.

We laten zien hoe de school systematisch (cyber)pestgedrag kan voorkomen en aanpakken. We brengen alle ideeën samen in een model, dat de resultaten van wetenschappelijk onderzoek vertaalt naar bruikbare handvatten voor de eigen praktijk.

Hier schrijft men Latijns schrift. Basisbegrippen bij kennismaking met andersalfabete nieuwkomers

Deze sessie bereidt deelnemers voor op de omgang met cursisten/leerlingen die geschoold werden in een ander schrift.
Hoe laten we hen vlotter Nederlands leren met het Latijnse alfabet?

Van virtuele vriendschappen tot sexting: de online leefwereld van jongeren

Hoe kan je thema's als sexting en online relaties opnemen in de seksuele opvoeding van jongeren? Tijdens deze workshop krijg je daar een actuele en nuchtere kijk op. Je krijgt handvatten om op micro- en macroniveau te reageren.

Het Sensoa Vlaggensysteem is een methodiek voor begeleiders van kinderen en jongeren om seksueel gedrag bespreekbaar te maken, correct in te schatten en gepast te reageren. In deze vorming passen we de principes van het Sensoa Vlaggensysteem toe op situaties met nieuwe media.

Stemtechniek voor leerkrachten

Citroenwater drinken helpt niet meer! We voelen hoe we vermoeid geraken bij het spreken, krijgen keelpijn, worden hees of hebben helemaal geen stemgeluid meer. Dit komt omdat we een belangrijk facet van het spreken over het hoofd zagen, nl. spreektechniek.

Meer en meer leerkrachten ondervinden stemproblemen. Deze moeilijkheden ontstaan niet alleen door onvoldoende stemhygiëne - spreken in grote stoffige lokalen, veel en luid praten, roken - maar ook door een langdurig verkeerd gehanteerde stemtechniek.

Effectiever samenwerken vanuit inzicht in jezelf en de ander

“Hoe kan je de effectiviteit van je leerkrachtenteam versterken waarbij verschillen optimaal benut worden?”
“Het lijkt op het eerste zicht niet te klikken met mijn nieuwe collega, toch wil ik graag productief samenwerken. Wat kan ik zelf doen en wat kan ik hier uit leren?”
“Wat kan ik leren van mijn leerlingen?”

Iedere persoon in elke school is uniek. Iedereen heeft zijn manier om naar de wereld te kijken en dit creëert verschillende stijlen, behoeften en verwachtingen. Deze verschillen zorgen soms voor conflicten maar vormen in feite een kracht. Het kunnen herkennen, waarderen en benutten van verschillen is van cruciaal belang voor het ontwikkelen van relaties die gebaseerd zijn op wederzijds respect en begrip in plaats van op oordelen. Met meer inzicht in onszelf en in de anderen krijgen we zicht op wat ons meer energie geeft of net ontneemt. Bovendien leren we hoe onze krachten zodanig te bundelen dat we erop kunnen voortbouwen om onze (organisatie)doelstellingen te realiseren.

De proactieve cirkel als motor voor positieve relaties in de klas en op school

“No significant learning can occur without a significant relationship” - James Corner

Maar hoe kunnen we preventief inzetten op verbondenheid met elkaar? Hoe zorgen we ervoor dat ook stille leerlingen een stem krijgen en kunnen worden gehoord door anderen? Hoe laten we een klas groeien naar een groep? Hoe kunnen we ervoor zorgen dat jongeren leren van elkaar? Hoe kunnen we gevoelige en moeilijkere thema’s bespreken in een veilig klimaat?

De proactieve pijler is de meest belangrijke pijler om te komen tot een verbindend en herstelgericht schoolklimaat. De proactieve cirkel is een waardevol instrument om te werken aan positieve relaties in de klas en op school.

Laat de globe roteren en revolteren in jouw klaslokaal!

Niet iedereen heeft het vermogen om zich een 3D-voorstelling te maken. Door een globe effectief in het lokaal te bewegen maak je het een stuk bevattelijker. Zowel rotatie als revolutie kan je door efficiënt gebruik van de ruimte aanschouwelijk maken.

Draagkracht van de aarde: laat je leerlingen kritisch (systeem)denken

Met een ijsbeer die sterft aan verdrinking of een gigantische ijsschots die valt als gevolg van de opwarming van de aarde, trap je al snel een open deur in. Als eyecatcher kan dat soort media nog triggeren maar onze jongeren zijn de laatste jaren overspoeld door dat soort beelden, en niet alleen tijdens het vak aardrijkskunde.

Waarom laat je hen niet zelf op zoek gaan naar de problematieken? Geef hen de verschillende leerplandoelen en laat hen een keuze maken uit de actualiteit. Daag je leerlingen uit een schema op te stellen volgens het concept van systeemdenken. Laat je leerlingen hierover kritisch reflecteren en daag hen uit te zoeken naar oplossingen. Hanteer de visie van ‘Think global, act local’.

Halal of niet? Alle vragen omtrent islam en onderwijs in Vlaanderen beantwoord

Heel wat scholen, leerkrachten, CLB-medewerkers, ouders en leerlingen,…  hebben vragen over hoe je in de praktijk oplossingen aanbrengt rond de verwachtingen en onzekerheden die een religie als islam oproept binnen scholen.

Onderzoek met jouw leerlingen de functie van sensoren en actuatoren in een technisch systeem

In de eindtermen van zowel A-stroom als B-stroom vinden we het volgende terug: leerlingen onderzoeken principes van de bouw en werking van technische systemen, hun deelsystemen en onderdelen alsook hun onderlinge samenhang i.f.v. een technisch proces.

In heel wat technische systemen wordt er gewerkt met sensoren. Elke sensor heeft zijn eigen functie en kan verschillende dingen. Wat in ieder geval overeenkomt, is dat ze een signaal doorgeven als ze iets meten (zien, horen, voelen, ruiken, proeven).

Mee met het nieuwe leerplan: regeltechniek in jouw lessen STEM

In de basisopties STEM-technieken en STEM-wetenschappen maak je een keuze binnen de contexten: constructies en ruimtelijke ontwikkeling, mechatronica, communicatie- en informatietechnologie en levenswetenschappen om in te spelen op interesses van jouw leerlingen.
In de context mechatronica moet je minstens één leerplandoel behandelen, je kan dan een regeling van een systeem onderzoeken.

Maak je eigen geologische tijdschaal (in de gang)!

Tijd is relatief. Maar de voorziene tijd in een leerplan is meestal te kort. Hoe kan je immers 4,5 miljard jaar illustreren in één lesuur? Door deze periode aanschouwelijk te maken voor leerlingen kom je toch al ver. Tijdens deze nascholing wordt het ontstaan van de aarde tot nu uitgebeeld in een gang.

Eenvoudig zelfverbeterende online oefeningen maken

In deze nascholing leer je op een eenvoudige en snelle manier online oefeningen aanmaken die bovendien zelfverbeterend zijn. Op deze manier kan je ze inzetten voor remediëring en/of differentiatie.

Goochelen en wiskunde

‘Hé, hoe is dat mogelijk?’, klinkt het door de zaal wanneer de goochelaar aan het werk is… een gevoel van verbazing en verwondering maakt zich meester van het publiek. Deze nascholing is ontstaan uit een wisselwerking met professioneel goochelaar Herman Dufraing. Heel wat goocheltrucs steunen op wiskundige principes. De nascholing wil een aanzet geven om te goochelen in de wiskundeles, als inleiding tot een wiskundig probleem of als smaakmaker in een les. Het goochelen kan een teaser zijn voor de leerlingen, een motiverend element: Hoe zit de truc in elkaar? Hoe werkt hij? Is er onderliggend een wiskundig model op te stellen dat de truc verklaart? Zonder een goochelaar te zijn, kan je met je leerlingen op zoek gaan, je leerlingen uitdagen of even verrassend uit de hoek komen.

Meten en sturen met zelfgemaakte Android apps en Arduino (tweede en derde graad)

Tablets en smartphones zijn enorm snel geïntegreerd in onze leefwereld en in die van onze leerlingen.

MIT ontwikkelde een grafische programmeeromgeving om op een laagdrempelige manier zelf eenvoudige apps te ontwikkelen. Tijdens deze nascholing leer je hoe je jouw smartphone kan laten communiceren via Bluetooth met een Arduino microcontroller om zo meetwaarden te visualiseren en actuatoren aan te sturen.

Als hardware gebruiken we een Arduino Leonardo (Brainbox AVR) en een HC06 BT module maar deze methode is ook toe te passen voor andere controllers. We gebruiken Appinventor en Thunkable om de apps te ontwikkelen.

Je bent nadien in staat om in de klas met leerlingen – geheel volgens de STEM-didactiek van het onderzoekend leren – aan de slag te gaan om hen zelf apps te laten ontwikkelen waarmee fysische grootheden kunnen gemeten worden of waarmee actuatoren kunnen worden bestuurd met een zelfgemaakte app.

Thunkable is sinds kort geschikt om apps te ontwikkelen voor zowel iOS als Android, maar momenteel (juni 2019) is de communicatie via BT enkel nog maar mogelijk voor Android.

Lessen ontwerpen met de herziene taxonomie van Bloom in Humane Wetenschappen

Een compleet overzicht met tal van voorbeelden, praktische toepassingen en tips.

Hoe kan je als leerkracht je lessen zo ontwerpen dat je de eindtermen/leerplandoelen doordacht en kwaliteitsvol realiseert op de klasvloer rekening houdend met de noden van alle leerlingen?

Unplugged programmeren met 8- tot 12-jarigen

Programmeren wint steeds aan belang in het onderwijs.  Niet het programmeren op zich, maar de vaardigheden die kinderen hiermee ontwikkelen geven hen een stevige basis voor de toekomst.  Voor deze oudere leeftijdsgroep stappen we af van het klassieke ‘routes programmeren’ en durven we een beetje verder kijken.

Via een bundel aan activiteiten waarbij je vaak niet meer dan een aantal kopietjes nodig hebt, werken we aan deze competenties.  Ideaal voor een school met een beperkt budget.

Evalueren in de lessen Engels: product- en procesgerichte evaluatiemogelijkheden

Evalueren blijft een van de moeilijke elementen in het leerproces. Het is de bedoeling dat die evaluatie soms product- en soms procesgericht is, maar hoe doe je dat allemaal?

Creatief aan de slag met Arduino. De maker mindset.

Wie is een maker? Waarom is het maken zo belangrijk?

Naast het reflecteren over deze vragen maken we kennis met de basisprincipes van het programmeren met Arduino via de visuele omgeving blokkencode.ingegno.be. Je kiest voor een maker's ervaring!

De Arduino is een populaire microcontroller met ongekende mogelijkheden. Hardware en software zijn speciaal ontwikkeld voor beginnende ontwikkelaars, hobbyisten, hackers en iedereen geïnteresseerd in het creëren van interactieve projecten of een geautomatiseerde omgeving. Arduino laat je toe om te werken met licht, beweging, geluid, het internet...

 

 

Van beeldmateriaal naar taaltaken in de les Engels

Leerlingen zijn geïnteresseerd in beelden en gemakkelijk te motiveren om ermee te werken. Voor leraren zijn hier mogelijkheden om lessen boeiender te maken en stappen te zetten naar taaltaken. Deze vaststelling vormt het uitgangspunt van deze cursus.

Gratis online (interactieve) oefeningen en lesinhouden maken (met H5P)

In deze nascholing leer je op een eenvoudige en snelle manier online interactieve inhoud maken. Dit alles met gratis en gebruiksvriendelijke software. Bovendien zijn de oefeningen zelfverbeterend.

Stories with a twist

Creatief werken met verhalen in de lessen Engels.

Plantentuin Meise, speeltuin om over aanpassingen, evolutie en classificatie van planten te leren

Hoe kan je aanpassingen, evolutie en classificatie van planten op een spannende, doorleefde manier brengen?
Plantentuin Meise biedt de mogelijkheid om deze aspecten op een natuurlijke manier te illustreren. Abstracte concepten krijgen meteen een concrete betekenis.

 

 

Oplossingsgericht aan de slag met (on)gemotiveerde jongeren (s.o.)

Veel jongeren lijken nauwelijks gemotiveerd om hun best te doen op school. En later dan? Hoe kunnen we onze jongeren blijvend motiveren? Van zodra een schooljaar enkele weken bezig is, wordt dit een uitdaging. Hoe herken ik motivatieproblemen en hoe kan ik deze voorkomen of ombuigen? Motiverend lesgeven... is immers ook wederzijds beïnvloeden.

Tijdens de eerste dag staan we stil bij wat motivatie precies is en hoe we het kunnen begrijpen. We verkennen enkele basisprincipes (zelfdeterminatietheorie) om er gemotiveerd in je les mee aan de slag te gaan. Inzicht in de oorzaken van demotivatie kan je ook helpen om preventief te werken. We zetten de laatste inzichten uit motivatie-onderzoek om in wat motiverend werkt in de klas.

Op de tweede dag focussen we ook op je persoonlijke coachhouding: hoe kan je motiverende gesprekstechnieken inzetten in het oplossingsgericht coachen van jongeren? Hoe kan je ondersteuning bieden om jongeren te helpen terug de nodige energie te vinden om zichzelf te motiveren? Er is gelegenheid tot oefenen (eigen situaties), nabespreking en feedback.

Oplossingsgericht aan de slag met (on)gemotiveerde jongeren (s.o.) (herhaling 1, Antwerpen)

Veel jongeren lijken nauwelijks gemotiveerd om hun best te doen op school. En later dan? Hoe kunnen we onze jongeren blijvend motiveren? Van zodra een schooljaar enkele weken bezig is, wordt dit een uitdaging. Hoe herken ik motivatieproblemen en hoe kan ik deze voorkomen of ombuigen? Motiverend lesgeven... is immers ook wederzijds beïnvloeden.

Tijdens de eerste dag staan we stil bij wat motivatie precies is en hoe we het kunnen begrijpen. We verkennen enkele basisprincipes (zelfdeterminatietheorie) om er gemotiveerd in je les mee aan de slag te gaan. Inzicht in de oorzaken van demotivatie kan je ook helpen om preventief te werken. We zetten de laatste inzichten uit motivatie-onderzoek om in wat motiverend werkt in de klas.

Op de tweede dag focussen we ook op je persoonlijke coachhouding: hoe kan je motiverende gesprekstechnieken inzetten in het oplossingsgericht coachen van jongeren? Hoe kan je ondersteuning bieden om jongeren te helpen terug de nodige energie te vinden om zichzelf te motiveren? Er is gelegenheid tot oefenen (eigen situaties), nabespreking en feedback.

Zelfzorg. Als je het als leerkracht goed hebt, hebben de leerlingen het goed met jou?

Veel leerkrachten zijn begaan met het welzijn van hun leerlingen. Zowel op het vlak van de cognitieve invulling als op het vlak van het sociale emotionele welzijn. Deze leerkrachten geven dan ook enorm veel van zichzelf om het de leerlingen naar hun zin te maken... Maar wat 'nemen' ze voor zichzelf? Hoe zorgen zij ervoor dat ze de balans bewaren?

Faalangst in het s.o. (Wilrijk)

Bang om te mislukken, bang om niet aan de verwachtingen te voldoen die ouders, leerkrachten of de jongere zelf vooropstellen. Faalangst kent iedereen: je voelt het in situaties waarin je een prestatie moet leveren die anderen beoordelen. Het wordt een probleem als het je overspoelt en ontwricht.

Aandacht besteden aan faalangst op school is meer dan de aanwezigheid van een coach of faalangsttrainingen. Tijdens elke les kan indirect gewerkt worden rond deze vorm van angst. Aanpak van faalangst begint IN de les: wat heeft deze jongere nodig? Hoe vermijd je dat een jongere leert om hulpeloos te reageren? Hoe kan je het verschil tussen faalangst en gezonde taakspanning benaderen? Hier zetten we de bril van het handelingsgericht werken op. Ook de minder faalangstige leerling haalt hier voordeel uit.

Van de deelnemers wordt verwacht op een interactieve manier het aangebrachte kader aan hun klas/schoolrealiteit te koppelen. Concrete cases kunnen besproken worden als toets van wat aangebracht wordt.

Klassenraden: van ondersteunen, remediëren en begeleiden naar evalueren en beoordelen

Klassenraden zijn belangrijke momenten in een schooljaar.  Vanuit die klassenraden worden leerlingen begeleid, ontstaan er voorstellen/plannen voor remediëring en ten slotte worden belangrijke beslissingen genomen over het verdere traject van de leerling.
Klassenraden gebeuren dus best degelijk en efficiënt.

Opvolgdagen (tweedaagse) voor faalangstbegeleiders

Wie als faalangstbegeleider werkt, kan zijn begeleidingstraject updaten. Wie ermee wil starten, krijgt een kader aangereikt.

Er wordt gefocust op trainingen in groep, maar ook op individuele begeleiding. Telkens staan de mogelijke onderdelen van een begeleiding centraal, evenals valkuilen en hoe je die kan vermijden. Er wordt handelingsgericht en interactief gewerkt vanuit de eigen praktijkervaringen.

Kijk eens in de spiegel met ijkingstoetsen

Wil je graag een overzicht van de bestaande ijkingstoetsen en wil je het doel van deze toetsen beter begrijpen?
Wil je graven in de inhoud van de ijkingstoetsen en hoe je deze kan gebruiken in je lessen?
Zou je de ijkingstoetsen willen inpassen in het keuzemakingsproces voor leerlingen die de sprong naar het hoger onderwijs zullen maken?

 

Wetenschappelijke manieren van denken en werken: Big Ideas – Great STEM

Vakoverschrijdend lesgeven in STEM of in een clusterleerplan? Hoe zorg je voor samenhang, hoe breng je een lijn in de verschillende inhouden en werkwijzen van de betrokken disciplines?  
Die uitdagingen stonden ook centraal in het project 'Big ideas, Great STEM’ dat ontwikkeld werd door de lerarenopleiding van de Universiteit Gent, Arteveldehogeschool, HoGent en HoWest. Tijdens deze sessie maak je kennis met de tools ontwikkeld in dit project.

Domotica KNX voor starters

In deze cursus leert de cursist hoe een domotica-installatie geprogrammeerd wordt volgens de KNX standaard.
De opleiding bevat zowel theorie als praktijk.

Veilig schakelen op middenspanning

Wil jij weten 'hoe spannend' middenspanning kan zijn en welke de spelregels zijn om hiermee op een veilige manier om te gaan? Dan is deze nascholing zeker iets voor jou!

Bovendien krijg je de unieke kans een productieruimte te bezoeken waar je de volledige opbouw kan volgen van diverse types middenspanningscellen in een 'high–tech' omgeving.

 

Huiswerk is... leerwerk in drie dimensies

In deze nascholing ligt de focus op huiswerk als zinvolle, uitdagende en motiverende bijdrage in het leerproces van kinderen. Visie op leren, vertaald in een haalbaar en accuraat huiswerkbeleid, staat hierbij centraal.

Differentiatie en motivatieverhoging door toepassing van UDL in de wiskundeles

Hoe kan je een leerling meer betrekken bij zijn eigen leerproces? Hoe krijg je een leerling zover dat ze nog meer willen leren? Differentiëren en motiveren in de les wiskunde kan met UDL!

Werken met groepsbevorderende energizers in het lager onderwijs

Een groep leerlingen is nog geen klas, laat staan een klasgroep. In deze nascholing bespreken we de verschillende fases van groepsvorming. Voor elke fase geven we enkele voorbeelden van groepsactiviteiten. Daaraan koppelen we actieve werkvormen en energizers.
We bieden je tips aan hoe je als leerkracht gericht invloed kunt uitoefenen. Het doel? Een positief en een veilig klasklimaat.

Klikken doet kicken - Over schermgebruik op school

Een app’je sturen om te melden dat we te laat zijn en ondertussen Spotify in onze oren. Enkele uurtjes gamen met vrienden van over de hele wereld, een WhatsApp’je sturen, Instagram en Facebook checken. Het baart de samenleving stilaan zorgen want is te veel schermtijd wel gezond? Kun je verslaafd raken aan gamen of aan je  smartphone? En wat doet al dat schermgebruik met ons brein?

Aan de slag met STEM en taal in jouw diverse kleuterklas

STEM is in. Ook in kleuterklassen wordt aan Science-Technology-Engineering-Mathematics gedaan. Maar kunnen mijn kleuters dat wel aan? En brengt dat wel op? In deze nascholing zoomen we in op de meerwaarde van STEM voor de taalontwikkeling van kleuters.
We stellen een benadering voor om tegelijk aan STEM én taal te doen, die uitvoerig is getest in 13 Vlaamse kleuterklassen met heel wat meertalige kleuters en kleuters met een lage SES tijdens een onderzoek van hogeschool ODISEE.

 

Basismodule pneumatica en elektropneumatica

Je bent een leerkracht die elektropneumatica moet integreren in lessen of projecten, maar je wil graag bijkomende praktijkgerichte basiskennis verwerven?

Dan is deze cursus bij Festo NV misschien iets voor jou!

 

Basiscursus communicatie en training (Beringen)

Horen, zien en zwijgen... het lijkt zo makkelijk en is toch zo moeilijk. Leerlingen en hun ouders, collega's, willen zich gezien, gehoord en begrepen voelen. Hoe vind je daarin de juiste weg?

Effectief communiceren is een vaardigheid die je kan aanleren en trainen. Zowel in individuele gesprekken als in interactie met een werkgroep of klas, kan het 'begrijpen' van communicatie een meerwaarde vormen. In deze nascholing krijg je inzicht in de mechanismen van menselijke communicatie, in het communiceren via taal en lichaamstaal. Het helpt je in de omgang met anderen wanneer je je bewust wordt van de effecten van jouw 'horen, zien en zwijgen'.

We werken interactief en liefst vanuit jouw ervaringen als deelnemer. Je analyseert de rol van je eigen interpretatiekader en verbreedt dit naar een groeigericht kijken en communiceren. Je krijgt handvatten om de brug te slaan tussen leerlingen, ouders en leerkrachten.

'Horen, zien en zwijgen' geeft een inleidende, praktische kijk op je communicatievaardigheden. Van daaruit kan je verdiepen naar bv. 'Hoe motiveer ik leerlingen?', 'Hoe ga ik om met lastige situaties?', 'Hoe organiseer ik mijn klasmanagement?', e.a.

Cognitief begaafde leerlingen in het secundair onderwijs - Differentiëren voor leerlingen die meer uitdaging nodig hebben

Hoogbegaafdheid is een gave voor veel leerlingen, maar toch zijn er steeds weer leerlingen die problemen ondervinden door een minder adequate begeleiding in scholen. De zorg voor cognitief begaafde leerlingen wordt dan ook steeds meer gezien als een onderdeel van het totale zorgpakket.

Rekenmoeilijkheden in het tweede leerjaar herkennen, begrijpen en opvangen (herhaling, Wilrijk)

Je weet dat de 2de klas op rekengebied best pittig is. De vier hoofdbewerkingen worden aangebracht. De kinderen moeten grip krijgen op ons getalsysteem en de eerste procedures passeren de revue. Dat gaat niet altijd goed. Je kent wellicht kinderen die al met een rekenachterstand aan de 2de klas beginnen. En je kreeg wellicht te maken met kinderen die de cijfers binnen de getallen hardnekkig blijven omwisselen, of die de overbrugging niet onder de knie krijgen, of voor wie de automatisatie van de maaltafels maar niet wil lukken.

In deze nascholing komen deze, en nog veel andere moeilijkheden, aan bod. Wat maakt dat sommige kinderen deze vaardigheden niet beheerst krijgen en – vooral – wat kan je als leerkracht of binnen de zorg doen om hen te helpen!

Sterk onderwijs maak je samen, over organisatie van zorg en co-teaching in het BaO (herhaling 1)

Co-teaching werkt! Maar hoe begin je eraan? En waarom zou je afstappen van 'niveaugroepjes uit de klas halen' en meer geïntegreerd werken?

Timemanagement en persoonlijke organisatie - voor directie en ondersteunend personeel

Werken in het onderwijs betekent gegarandeerd dat je niet altijd op voorhand het verloop van je dag kan vastleggen. Dit is uiteraard zeer boeiend en zorgt voor de nodige afwisseling, anderzijds kan het eveneens het gevoel geven dat je niets doet van wat je wenst te doen...
Veel afwisseling en een continue stroom van input is niet enkel een kenmerk van het onderwijs, het is eigen aan onze huidige samenleving.

Het AREI: de huishoudelijke en industriële installatie

Hoe op een systematische manier de voorschriften van het AREI bestuderen, en de gebruiker helpen om beter zijn weg te vinden in de voorschriften?
Deze 2 daagse nascholing geeft hierop een antwoord.

Masterclass: Een HRM-groeipad voor middenkaderleden: Jaar 4

1. In het onderwijs volgen veranderingen elkaar in een héél snel tempo op waardoor teams gaan regresseren, deloyaal kunnen worden aan hun leidinggevende en motivatieproblemen gaan vertonen.  

2. Kleine ergernissen eindigen nu te vaak bij een beroepscommissie of zelfs bij een arbeidsrechtbank. Een rechtszaak levert jammer genoeg nooit winnaars op. Bemiddeling daarentegen levert geen verliezers op. Tijdens dag 2 leer je hoe je zo’n win-winsituatie mogelijk maakt.

3. Vandaag leven we in een kennismaatschappij. Om in deze snel veranderende samenleving, waarin je overspoeld wordt met informatie, leiding te geven heb je een aantal nieuwe grondhoudingen nodig. De directeur of beleidsmedewerker die eenzaam alles controleert en coördineert behoort, althans theoretisch, tot het verleden. Iedereen werkt zogezegd in een team. Als we de dagelijkse praktijk even van nabij bekijken zal je verrast zijn dat heel wat mensen in grote of kleine leidinggevende situaties kampen met onmacht om het schip goed aan te sturen. We kennen de schaduwkanten van leiding geven in een onderwijsinstelling: nooit gedaan, stress, te weinig mensen en te weinig middelen, onzekerheid enz. Een deel heeft te maken met de context waarbinnen je werkt, maar een ander deel heb je zelf in de hand. Hoe vul je leiding geven vandaag in? Wat zijn je grondhoudingen, patronen van waaruit je dagelijks mensen aanstuurt? Werken deze nog in deze versnelde informatiecontext?

Differentiatie met behulp van 'wiskunde-uitdagingen'

Wil je meer differentiëren om ‘snelle leerlingen’ in de les wiskunde te motiveren? Ben je op zoek naar een manier om deze leerlingen extra te uit te dagen? Werk je met flex-uren of kangoeroe-uren en zoek je extra projecten? Dan zijn wiskunde-uitdagingen ongetwijfeld iets voor jou en jouw leerlingen. Ik stel in deze nascholing een hele reeks projecten voor waaraan je leerlingen volledig zelfstandig kunnen werken. De projecten verhogen de motivatie en betrokkenheid. De uitdagingen vereisen geen voorkennis van de leerlingen.

 

De TI-Nspire CX II-T CAS handheld: meer dan een rekenmachine

De TI-Nspire CX II-T CAS handheld is veel meer dan een rekenmachine. Het toestel met de nieuwe snelle processor combineert computeralgebra (uitschakelbaar in examenmodus) met 9 toepassingen die dynamisch samenwerken. Het werk kan men als een bestand opslaan in een map. Bestanden zijn uitwisselbaar met de nieuwe TI-Nspire CX software.

Stoom je leerlingen met video’s klaar voor het hoger onderwijs - Voorbereidende sessie voor leerkrachten die deelnemen aan het evenement Economie Ontcijferd

 

Op 4 en 6 februari 2020 organiseert de Faculteit Bedrijfswetenschappen en Economie (UAntwerpen) het evenement Economie Ontcijferd.
Tijdens de nascholing (of eigenlijk voorscholing) op 4 december ontdekken leerkrachten economie en wiskunde hoe ze hun leerlingen best kunnen voorbereiden op dit evenement.
Ook wie (nog) niet is ingeschreven met zijn/haar klas, is uiteraard welkom.

Sterker inspelen op historische beeldvorming in de geschiedenisles

Beeldvorming van het verleden vormt een van de bouwstenen van de nieuwe eindtermen geschiedenis. Van leraren wordt verwacht dat ze leerlingen aanleren om tot een beargumenteerde beeldvorming te komen vanuit historische bronnen en een historische vraag. Hoe formuleer je historische vragen? Hoe zet je historische bronnen in om beter tot beeldvorming te komen? Hoe kan je bestaande bevraging van bronnen in cursusmateriaal en methodes hiertoe verbeteren? Hoe kan je hier ook andere eindtermen zinvol bij betrekken?

 

Evaluatie onder de loep - Kan gespreid evalueren mijn evaluatiedruk verminderen? (herhaling 2)

Vaardigheden toetsen en bij voorkeur geïntegreerd. Help! Dat lukt me niet voor elke examenperiode! Moet elke vaardigheid, elke periode, minstens één keer getoetst worden? Wanneer corrigeer ik de portfolio’s? Hoe blijf ik meester van mijn verbeterstapel?

Constructief grenzen stellen naar collega's en ouders (herhaling 1)

Hoe kan je klantvriendelijk omgaan met ouders die zich verbaal agressief opstellen? En wat met een collega die almaar meer in je ‘mandje’ duwt? Mag je ook grenzen aangeven? Natuurlijk! Maar hoe dan?

'Trein' de ingenieursvaardigheden van jouw leerlingen

De treinen kunnen tegenwoordig meer en meer zelfstandig rijden. Dat is te danken aan hun gevoelige sensoren en een correcte programmatie. Op die manier proberen ingenieurs zoveel mogelijk menselijke fouten uit te schakelen en processen automatisch te laten verlopen. Met het educatief pakket IR13 laat je jouw leerlingen hun ingenieursvaardigheden ontdekken aan de hand van logische poorten en sensoren.

 

De STEM-componenten van een drone: Red de gestrande reizigers!

Enkele reizigers zijn gestrand en hebben jouw hulp nodig. Je kan hen alleen helpen met drones! Met welke STEM-componenten moet je rekening houden? Welke kennis over het energieverbruik van een drone heb je nodig? Dankzij het lesmateriaal, de bijhorende materiaaldoos én een vlieginitiatie heb je alle kennis om de reizigers te redden!

Verbind wiskunde, programmeren en beweging met elkaar

Kennismaking met de TI-Innovator HUB en de TI-Rover aan de hand van TI-Nspire CX II-T CAS handheld

De TI-Nspire CX II-T CAS handheld is veel meer dan een rekenmachine. Het toestel met de nieuwe snelle processor staat toe om verbinding te maken met een TI-Innovator HUB waarmee licht en geluid mogelijk wordt. De HUB kan zelf in verbinding staan met een TI-Rover zodat de handheld kan gebruikt worden om een autootje te laten rijden. Met deze STEM-toepassingen van de wiskunde leren leerlingen hoe wiskundige onderwerpen en stellingen (toevallig gegenereerde getallen en random-walks) hun toepassingen vinden. Opmerking: hoewel de TI-Nspire zal worden gebruikt, zijn de voorbeelden ook uitgewerkt voor TI-84+ Color.

Mee met de nieuwe eindtermen wiskunde 1ste graad A-stroom: Statistiek en Logica/Bewijzen/Verzamelingen (herhaling 1)

Statistiek en Logica/Bewijzen/Verzamelingen zijn twee verrassend leuke nieuwigheden in de eindtermen wiskunde voor de eerste graad. Met deze navorming willen we alle aanwezigen handvaten aanreiken om er didactisch bevlogen mee om te gaan. De navorming bestaat uit twee delen: één deel over statistiek en één deel over logica/bewijzen/verzamelingen.

 

Speelplaatsmanagement - De speelplaats als sociale oefenplek (herhaling 1)

In onze scholen gaat terecht veel aandacht naar wat er in de klas gebeurt: leren en onderwijzen zijn immers onze kernthema's. De speelplaats blijft daarbij nog vaak buiten het vizier. En toch kan de 'speeltijd' kwaliteitsvolle 'leer- en oefentijd' zijn!

Hoe breng ik op een eenvoudige manier elektromagnetisme en elektrische schakelingen tot leven in mijn klaslokaal? (herhaling 1)

Elektromagnetisme is een onderdeel dat leerlingen kan verbazen en verwonderen. Maar hoe breng je dit naar je eigen klaslokaal op een eenvoudige en toegankelijke manier? In deze sessie worden een aantal basisexperimenten op eenvoudige manier geïllustreerd en ingeoefend.

 

Differentiatie met behulp van 'wiskunde-uitdagingen' (herhaling 1)

Wil je meer differentiëren om ‘snelle leerlingen’ in de les wiskunde te motiveren? Ben je op zoek naar een manier om deze leerlingen extra te uit te dagen? Werk je met flex-uren of kangoeroe-uren en zoek je extra projecten? Dan zijn wiskunde-uitdagingen ongetwijfeld iets voor jou en jouw leerlingen. Ik stel in deze nascholing een hele reeks projecten voor waaraan je leerlingen volledig zelfstandig kunnen werken. De projecten verhogen de motivatie en betrokkenheid. De uitdagingen vereisen geen voorkennis van de leerlingen.

Hoogbegaafde leerlingen hebben jou nodig! (herhaling 1)

Vraag je je ook wel eens af wat hoogbegaafdheid betekent want het lijkt wel of iedereen er een eigen visie op heeft?

Heb jij een hoogbegaafde leerling in de klas en vraag je je soms af wat hiervoor te doen? Ben je benieuwd hoe het komt dat niet alle hoogbegaafde leerlingen schitterende resultaten behalen? Wil je weten wat hen kan belemmeren hun potentieel te benutten? Wil je graag tips om met hoogbegaafde en sterke leerlingen om te gaan in je klas en op je school?

Basisvorming werken aan functionele grammatica bij anderstalige adolescenten en volwassenen in de NT2-klas (herhaling 1)

Functionele grammatica? Ja, natuurlijk! Maar hoe pak je dat aan in de taalles?

Gedifferentieerd actief in moderne vreemde talen (herhaling 1)

Differentiatie in MVT, een (on)mogelijke opdracht?

Formatief evalueren in de lessen wiskunde: het (gratis) FORMAS-project leert je hoe!

Evaluaties in Vlaanderen leiden nog vaak enkel tot een eindoordeel. Nochtans is het evalueren van leerlingen essentieel om hen (bij) te sturen in hun leerproces. Het systematisch verzamelen van informatie over het leerproces van leerlingen kan leiden tot betere instructie en feedback, wat impact heeft op het leren van leerlingen. Steeds meer scholen willen daarom inzetten op formatief evalueren.

Edubron (onderzoeksgroep aan de Universiteit Antwerpen) neemt deel aan een Europees project rond formatieve evaluatie: FORMAS. Samen met CNO worden daarvoor kosteloos twee ondersteuningstrajecten opgezet voor wiskundeleraren uit de eerste drie jaren van het secundair onderwijs.

Oplossingsgericht coachen van schoolteams (herhaling)

Veel scholen ervaren het oplossingsgerichte coachen als erg verfrissend vanwege de focus op een positieve toekomst in plaats van op een negatieve actuele toestand.

Grafieken in spelvorm én Excel interactief

Fysica doe je met je hersens, handen en voeten, dus door proeven uit te voeren. Tijdens het verwerken van de meetgegevens worden grafieken gebruikt. Op welke manier kunnen we het grafiekinzicht bij de leerlingen vergroten?

Rekenmoeilijkheden in het eerste leerjaar herkennen en opvangen (herhaling 2)

Kleuters die richting lagere school gaan, zijn ervan overtuigd… Ze zullen leren lezen, schrijven en ook rekenen. Leerkrachten weten dat dat niet voor alle kinderen evident is.

In deze nascholing bekijken we waarom sommige kinderen het tellen, het aanvankelijke getalbegrip, de eerste rekenopdrachten niet onder de knie krijgen en hoe je voor hen een wezenlijk verschil kan maken. Je vertrekt vanuit de observatie en een ondersteunend denkkader om te komen tot concrete, speelse inoefensuggesties.

Co-teaching in de kleuterschool

Steeds meer leerkrachten gaan op zoek naar kansen om op een constructieve wijze samen te werken. Ze ervaren een grote werkdruk en verantwoordelijkheid om in te spelen op de noden van de kleuters. Ze vinden in co-teaching een manier om kennis te delen, om de eigen onderwijspraktijk kritisch onder de loep te nemen en om de ontwikkeling van kleuters nog meer te stimuleren.

Aanvangsbegeleiding: hoe maak je hier een volwaardig HR-instrument van?

Aanvangsbegeleiding is sinds dit schooljaar een plicht en een recht. Als directeur moet je meer doen dan gewoon de uren aan iemand toewijzen. Je doel is immers de starter snel op een professioneel groeipad op maat te zetten. Je rekent daarbij op de mentor(en) maar ook op collega’s. Elkaar wederzijds inspireren en ondersteunen is hierbij essentieel.

Differentiëren in de les Alfa NT2 (herhaling 1)

Alfa NT2-groepen zijn vaak zeer heterogeen.
Hoe ga je daarmee om?
Welke werkvormen kan je inzetten om zoveel mogelijk aan de noden van alle cursisten tegemoet te komen?
En hoe hou je het voor jezelf werkbaar?

Diep gaan met online supertools voor taalleerkrachten: let’s get into it! (herhaling 1)

In het verleden kon je “Supertools voor supertaalleerkrachten” volgen waarbij in een soort show-and-tellmoment een hele batterij aan tools passeerden.
In deze nascholing nemen we onze tijd voor elk van deze tools. We spitten de mogelijkheden uit en je krijgt zelf de tijd om concrete voorbeelden te maken die aansluiten bij je eigen lespraktijk.
Op het einde van de dag heb je het in de vingers om digitale evaluaties te maken, online te testen, spreekoefeningen, luisteroefeningen, story-telling uit te proberen.  Wat we zelf ervaren hebben, kunnen we wellicht beter overbrengen aan de leerlingen.

Feedback die leerlingen doet leren (herhaling 2)

Deze tweedaagse nascholing is een herwerking van de 1-daagse nascholing Leerlingen feedback geven die werkt die in het verleden werd aangeboden door CNO.

“Ik besteed veel tijd aan het geven van feedback, maar er gebeurt zo weinig mee.” Herkenbaar? In deze vorming ontdek je welke didactische keuzes ervoor zorgen dat feedback wel effectief wordt.

Genereer bewust meer persoonlijke energie op je werk.

Heb jij wel eens een vol hoofd? Wil je praktische tips om meer energie te krijgen in je werk en ook privé? Wil je inzichten opdoen om een aantal zaken te ordenen?

Constructief grenzen stellen naar collega's en ouders (herhaling 2)

Hoe kan je klantvriendelijk omgaan met ouders die zich verbaal agressief opstellen? En wat met een collega die almaar meer in je ‘mandje’ duwt? Mag je ook grenzen aangeven? Natuurlijk! Maar hoe dan?

Functionerings- en evaluatiegesprekken (herhaling 1)

Welke directeur droomt niet van een goede verstandhouding met zijn personeel? Hoe heerlijk zou het zijn mocht de hele personeelsgroep eensgezind en blijgezind de gemeenschappelijke doelen kennen, de grenzen bewaken, de afspraken nakomen? Bieden functioneringsgesprekken en evaluatiegesprekken daartoe een meerwaarde of vragen ze vooral veel werk, dat bovendien weinig oplevert? Kortom, lust of last?

De trekker extra gesterkt: praktische ondersteuning voor talenbeleidscoaches (herhaling 1)

Het aantal leerlingen met een anderstalige achtergrond of met een duidelijke vertraging in de taalontwikkeling lijkt van jaar tot jaar toe te nemen. Hoe zorg je ervoor dat deze leerlingen talig gewapend een mooie schoolse en maatschappelijke doorstroming kunnen maken? Welke tools hebben we voorhanden om hen daarin te ondersteunen? En vooral: hoe krijgen we het hele team mee?

In de systematiek van actieonderzoek en ondersteund met vele filmpjes en voorbeelden uit verschillende vakgebieden krijg je een handzaam actieplan aangereikt dat eenvoudig schooleigen kan gemaakt worden. Hiermee kan je de doorstart geven aan een adequaat, schoolspecifiek en levend talenbeleidsplan, en ervoor zorgen dat het talenbeleidsplan niet de achilleshiel wordt van een nakende doorlichting.

Een Individueel Aangepast Curriculum (IAC)... Wat? Waarom? Hoe? (herhaling 1)

Een Individueel Aangepast Curriculum, wat is dat eigenlijk? Wat moeten we dan concreet doen?
Welke procedures volgen we als er zich een inclusietraject aandient? Hoe geven we een IAC vorm?
Waarom kiest men voor inclusief onderwijs?

Vertrek eens zonder thema (herhaling 1)

'Vertrek eens zonder thema' is een hot topic. Meer en meer kleuterleerkrachten laten af en toe hun thema's en volgepropte weekschema's los om eens 'echt' tijd te maken voor hun kleuters.
In een sprokkelweek, in een hoekenweek, in een weekje 'tijd maken'...
Wil jij ook ontdekken hoe je meer rust creëert, meer tijd krijgt om mee te spelen, te observeren, te genieten en interesses van kleuters te ontdekken...?
Mis dan zeker deze nascholing niet! Ga voor jezelf op zoek naar jouw evenwicht tussen werken vanuit een thema en werken zonder thema. En groei meer naar je kleuters toe!

Met 2,5/3-jarigen aan de slag (herhaling 1)

Het zijn de allerkleinsten op de school en hebben nog ontzettend veel nood aan veiligheid en geborgenheid. Het zijn 'snuffelaars', 'prutsers'... en gaan dagelijks op ontdekkingstocht. Een hoek is niet om in te blijven, een handtas dient om vol te proppen. Juf, kijk naar mij en leer!

Les perles de la chanson française

Kent het Franse chanson een revival?
Is het Franse chanson überhaupt nog hip en kan het onze jongeren nog aanspreken?
Help, ik wil wel Franse muziek gebruiken in mijn les. Maar wat? En hoe?

 

Aanvangsbegeleiding: hoe maak je hier een volwaardig HR-instrument van? (herhaling 1)

Aanvangsbegeleiding is sinds dit schooljaar een plicht en een recht. Als directeur moet je meer doen dan gewoon de uren aan iemand toewijzen. Je doel is immers de starter snel op een professioneel groeipad op maat te zetten. Je rekent daarbij op de mentor(en) maar ook op collega’s. Elkaar wederzijds inspireren en ondersteunen is hierbij essentieel.

Timemanagement en persoonlijke organisatie - voor directie en ondersteunend personeel (herhaling 1)

Werken in het onderwijs betekent gegarandeerd dat je niet altijd op voorhand het verloop van je dag kan vastleggen. Dit is uiteraard zeer boeiend en zorgt voor de nodige afwisseling, anderzijds kan het eveneens het gevoel geven dat je niets doet van wat je wenst te doen...
Veel afwisseling en een continue stroom van input is niet enkel een kenmerk van het onderwijs, het is eigen aan onze huidige samenleving.

Voorbereid aan de start. Richtlijnen voor je eerste dagen als nieuw directielid

Je hebt gesolliciteerd of bent gevraagd. Je komt uit het lerarenkorps of je komt niet uit het korps. Je komt uit het onderwijs of niet. Je wordt adjunct of directeur. Je hebt hoe dan ook één element gemeen: je staat voor een nieuwe uitdaging. Een klein overlevingspakket en een moment van reflectie in gezelschap van gelijkgezinden kan je bewuster en krachtiger aan de start brengen.

Versterken van executieve functies in het 1ste tot 3de leerjaar (herhaling 1)

Ben je benieuwd naar hoe je jouw leerlingen kan ondersteunen zodat ze niet zomaar impulsief het antwoord doorheen de klas roepen, zodat ze de instructie onthouden, zodat ze zich kunnen aanpassen als de instructie verandert? Met andere woorden, hoe kan je hun executieve functies versterken? En welke realistische verwachtingen mag je hebben van jouw leerlingen?

Versterken van executieve functies bij 'leren leren' (4de - 6de leerjaar) (herhaling 1)

Ben je benieuwd naar hoe je jouw leerlingen kan ondersteunen in het zelfstandig maken van een planning, in het volledig oplossen van meervoudige opdrachten…? Met andere woorden hoe kan je de executieve functies van jouw leerlingen versterken en wat kan je op welke leeftijd verwachten?  

SMARTCAR - 'Ontwerp van een slimme robotwagen' (herhaling 1)

Tijdens deze nascholing maak je kennis en ga je ook zelf aan de slag met dit creatief STEM-totaalproject. Solderen, programmeren (Arduino & Ardublock), 3D-tekenen, 3D-printen, lasercutten, figuurzagen, boren, kleven, monteren, aansturen van actuatoren en inlezen van sensoren moeten allemaal worden aangewend om te komen tot een unieke low-cost slimme wagen van de toekomst. 

Deze slimme wagen kan geprogrammeerd worden om muziek te maken, om lijnen te volgen, om naar licht te rijden, om obstakels te ontwijken en is zelfs bestuurbaar via zelfgemaakte apps. Er kunnen ook tal van STEM-proefopstellingen rond worden opgezet en dit alles wordt ondersteund door uitgebreid lesmateriaal en een snelle hulplijn.

We gebruiken een aantal componenten die via een jaarlijkse groepsaankoop (ongeveer 40 euro) kunnen worden aangekocht, maar de vorm en uitwerking laten we volledig aan de leerlingen zelf - helemaal in lijn met de nieuwe leerplannen. De meer dan 3 000 smartcars die reeds rondrijden in het Vlaamse onderwijs bewijzen de haalbaarheid van dit project.

Meer info en lesmateriaal: www.stemzone.be >> smartcar

STEM-projecten met Arduino voor de 1ste graad (herhaling 1)

Arduino is een populaire manier om waardevolle links te maken met de vier STEM-domeinen en om leerplandoelen te bereiken rond computationeel of algoritmisch denken, rond analyse en realisatie van een systeem in functie van bepaalde criteria, rond communicatieprotocollen en rond mens-machine interfaces.

Zelf STEM APPS maken voor Android en iOS (herhaling 1)

Moderne doelstellingen rond computationeel of algoritmisch denken, rond analyse en realisatie van een systeem in functie van bepaalde criteria, rond communicatieprotocollen en rond mens-machine interfaces kunnen na deze nascholing op een aantrekkelijke en laagdrempelige manier gerealiseerd worden.

Door leerlingen zelf apps te laten ontwikkelen die raakvlakken hebben met wiskunde of wetenschappen of éénder welke ander onderwerp kan de Technologie en Engineering component mooi geïntegreerd worden om tot een volwaardig STE(A)M-project te komen.

De deelnemers krijgen de nodige kennis en ervaring om zelf apps te ontwikkelen voor Android of iOS (Android geeft wel meer voordelen).

We beginnen met de klassikale uitwerking van enkele éénvoudige apps, maar u gaat al snel zelf aan de slag om onder begeleiding een app te ontwikkelen op maat van uw leerlingen, graad en lesmateriaal. U kan steeds vertrekken vanuit uitgewerkte voorbeelden en krijgt professionele ondersteuning.

Leesplezier en nieuwe media in de 1ste en 2de graad: een mooi huwelijk? (herhaling 1)

Veel leerlingen lezen niet graag boeken, maar online hebben ze nog nooit zoveel gelezen als vandaag. Als ze zo veel bezig zijn met gamen, internetten en Facebooken, hoe kunnen we daar in de lees- of literatuurles dan ons voordeel mee doen? Hoe vermijden we vooral dat 12- tot 15-jarigen alle plezier in lezen kwijtspelen, zoals nu vaak het geval is?

Een projectgroep en studenten van de Artesis-Plantijn hogeschool en de Universiteit Antwerpen ontwikkelden een vernieuwende leesaanpak met een E.
De E van elektronica maar ook de E van emotie. De basis: vijf grote principes die leesplezier bij jongeren stimuleren. Het middel: nieuwe media.

Technisch en begrijpend lezen (herhaling 1)

Het is de ambitieuze bedoeling van deze nascholing om de deelnemers (nieuwe) inzichten te geven in de aanpak van het technisch en begrijpend lezen. Ook laten we inzien dat het werken met doorgaande leerlijnen en een groeigerichte kijk op de vorderingen van de leerlingen nieuwe perspectieven biedt voor een onderwijs waar inclusie de regel wordt.

Een fantastisch (leerplangericht) talenteam in mijn 1ste graad!? (herhaling 2)

De nieuwe leerplannen Nederlands, Frans en Engels werden gelijktijdig ontworpen en stimuleren de taalleraren over hun vak heen in de 1ste graad om samen te werken als een ‘echt’ talenteam.
Dit zal de transfer van strategieën, kennis, vaardigheden bij de leerlingen faciliteren.
De taalvakken vormen samen bijna de helft van het totale lespakket in de 1ste graad.

Hoe kan ik met mijn collega’s talen in de 1ste graad beter samenwerken in het belang van onze 12-14 jarigen? Hoe kunnen we de leerlingen ondersteunen en begeleiden in hun leerproces voor ‘taal’? De ‘assessmentcultuur’ zal een belangrijke plaats innemen met de onderwijsvernieuwing van 1 september 2019.

STEM-projecten met Arduino voor de 2de graad (herhaling 1)

Arduino kan ook in de 2de graad worden ingezet om waardevolle links te maken met de 4 STEM-domeinen. Het meten van verschillende fysische grootheden en het aansturen van verschillende actuatoren wordt stapsgewijs behandeld. Je zal de kans krijgen om grafisch programmeren naast tekstueel coderen te gebruiken om zo de keuze te maken die voor jou het beste past. 

Vervolgens werken we verschillende schakelingen en bijhorende programma’s uit die meteen toe te passen zijn in jouw STEM-klaspraktijk in de 2de graad en krijg je ruim de tijd om hier zelf mee aan de slag te gaan.

Geïntegreerd samenwerken met juffrouw Google

Google biedt een geïntegreerde (gratis) omgeving aan voor het onderwijs met allerlei apps en tools waardoor het samenwerken met leerlingen, maar ook met collega’s, vereenvoudigt. In deze nascholing belichten we de uitgebreide mogelijkheden in geïntegreerde vakken zoals integrale opdrachten, verzorging-voeding, verzorging, seminarie… Een niet te verwaarlozen voordeel is dat de apps en tools die in deze nascholing besproken worden ook bruikbaar zijn in andere vakken.

Masterclass Didactiek Nederlands (herhaling 2)

Hoe geef je het vak Nederlands? Wat zijn de nieuwste invalshoeken in eindtermen en leerplannen en hoe zet je die om in de praktijk? In deze masterclass vertrekken we van de basisinzichten voor de didactiek Nederlands om vervolgens in te zoomen op de nieuwste inzichten en ontwikkelingen. Theorie en praktijk wisselen elkaar in gezonde doses af.

Leerlijn tekstueel programmeren: Python en de online co-teacher Dodona

De nieuwe eindtermen informatica voor de  2e graad voorspellen verder te bouwen op de vernieuwde eindtermen voor de 1e graad met o.a. computationeel denken. Vertalen we dit naar de 2e graad, dan komt het kennismaken met tekstueel programmeren in het vizier.
Het bedenken en implementeren van algoritmen in een relatief eenvoudige programmeertaal zoals Python ligt dankzij de online co-teacher Dodona binnen het bereik van zowel leerkrachten als leerlingen van de 2e graad.

Timemanagement en persoonlijke organisatie - voor leerkrachten (herhaling 1)

Werken in het onderwijs betekent gegarandeerd dat je niet altijd op voorhand het verloop van je dag kan vastleggen. Dit is uiteraard zeer boeiend en zorgt voor de nodige afwisseling, anderzijds kan het eveneens het gevoel geven dat je niets doet van wat je wenst te doen... Veel afwisseling en een continue stroom van input is niet enkel een kenmerk van het onderwijs, het is eigen aan onze huidige samenleving.

Gedifferentieerd actief in moderne vreemde talen (herhaling 2)

Differentiatie in MVT, een (on)mogelijke opdracht?

Basisvorming werken aan functionele grammatica bij anderstalige adolescenten en volwassenen in de NT2-klas (herhaling 2)

Functionele grammatica? Ja, natuurlijk! Maar hoe pak je dat aan in de taalles?

Online luisteren en spreken (herhaling 1)

Luister- en spreekoefeningen zijn erg intens, vragen veel tijd en leveren niet altijd heel veel op. Via online tools zoals Edpuzzle, Flipgrid en Adobe Spark is er heel wat mogelijk.

Gedrag van dieren beschrijven en onderzoeken: hoe doe je dit op een wetenschappelijke manier

Gedrag is één van de meest complexe en belangrijke (en meest boeiende!) eigenschappen van dierlijk leven. Begrijpen hoe en waarom dieren zich gedragen zoals ze dit doen, heeft mensen altijd al gefascineerd. Het bestuderen en begrijpen van de enorme verscheidenheid in gedragingen, zowel tussen als binnen soorten, is één van de belangrijkste intellectuele uitdagingen binnen de moderne biologie.

Het thema gedrag en gedrag observeren komt aan bod in de 2e graad. Verder is het onderzoeken van diergedrag (formuleren en testen van hypothesen) een zeer geschikt onderwerp om leerlingen van de 2e en 3e graad onderzoekscompetenties te laten verwerven.

STEM@SCHOOL: project museumbeveiliging

- Hoe maak je de 'ingenieur' in je leerlingen wakker?

- Hoe laat je je leerlingen wiskunde meer 'beleven'?

- Wat houdt de uitdaging in deze module precies in?

- Hoe maak je optimaal de link tussen wiskunde/fysica en STEM in deze module?

- Hoe kan je je jaarplanning van wiskunde/fysica eenvoudig aanpassen aan het STEM-project?

- Hoe bouw je deze module best op?

- Wat is een concrete timing/planning voor deze module?

- Welke programma's en toestellen kan je gebruiken en hoe werken die?

- Welke practica komen aan bod?

STEM@SCHOOL: onderdeel project - passief huis: maken van huis en dak met bijhorende wiskundige redenering en berekeningen

- Hoe maak je de 'architect' in je leerlingen wakker?

- Hoe pas je dit deel van het project in in de wiskundelessen van 4 wetenschappen?

- Welke leerplandoelstellingen wiskunde komen hierbij aan bod?

- Hoe kan je je jaarplan wiskunde eenvoudig aanpassen aan het STEM-project?

- Hoe ga je stap voor stap tewerk om het huis en dak te maken?

- Hoe zet je deze berekeningen om in een concreet digitaal ontwerp?

De beste start - Taalverwerving en meertaligheid bij het jonge kind (herhaling 1)

Niets lijkt zo vanzelfsprekend als de manier waarop lachende en huilende baby’s uitgroeien tot sprekende kinderen. Taalontwikkeling is nochtans het resultaat van vele factoren die op een ingewikkelde manier op elkaar inspelen. De taalontwikkeling is vooral afhankelijk van het totale groeiproces dat kinderen doormaken. En omgekeerd speelt de taal ook een belangrijke rol in de verdere totale ontwikkeling. Spreken, denken, de wereld verkennen, fantaseren en zich sociaal gedragen beïnvloeden elkaar voortdurend.

In drie los van elkaar te volgen cursussen ‘De beste start’ bekijken we hoe we de taalontwikkeling van peuters en kleuters optimaal kunnen stimuleren, via de dagelijkse activiteiten en interacties in de klas. Deze cursussen kunnen apart gevolgd worden, of samen als een volledig traject. Indien je het volledige traject volgt, dan krijg je 25 euro korting op de totaalkost.

De beste start – Taalontwikkeling en het stille kind (herhaling 1)

Niets lijkt zo vanzelfsprekend als de manier waarop lachende en huilende baby’s uitgroeien tot sprekende kinderen. Taalontwikkeling is nochtans het resultaat van vele factoren die op een ingewikkelde manier op elkaar inspelen. De taalontwikkeling is vooral afhankelijk van het totale groeiproces dat kinderen doormaken. En omgekeerd speelt de taal ook een belangrijke rol in de verdere totale ontwikkeling. Spreken, denken, de wereld verkennen, fantaseren en zich sociaal gedragen beïnvloeden elkaar voortdurend.

In drie los van elkaar te volgen cursussen ‘De beste start’ bekijken we hoe we de taalontwikkeling van peuters en kleuters optimaal kunnen stimuleren, via de dagelijkse activiteiten en interacties in de klas. Deze cursussen kunnen apart gevolgd worden, of samen als een volledig traject. Indien je het volledige traject volgt, dan krijg je 25 euro korting op de totaalkost.

De beste start - Taalontwikkeling in de muzische vakken (herhaling 1)

Niets lijkt zo vanzelfsprekend als de manier waarop lachende en huilende baby’s uitgroeien tot sprekende kinderen. Taalontwikkeling is nochtans het resultaat van vele factoren die op een ingewikkelde manier op elkaar inspelen. De taalontwikkeling is vooral afhankelijk van het totale groeiproces dat kinderen doormaken. En omgekeerd speelt de taal ook een belangrijke rol in de verdere totale ontwikkeling. Spreken, denken, de wereld verkennen, fantaseren en zich sociaal gedragen beïnvloeden elkaar voortdurend.

In drie los van elkaar te volgen cursussen ‘De beste start’ bekijken we hoe we de taalontwikkeling van peuters en kleuters optimaal kunnen stimuleren, via de dagelijkse activiteiten en interacties in de klas. Deze cursussen kunnen apart gevolgd worden, of samen als een volledig traject. Indien je het volledige traject volgt, dan krijg je 25 euro korting op de totaalkost.

Spreken en luisteren: hoe trek je het niveau op? (herhaling 1)

Laat leerlingen met elkaar praten, bijvoorbeeld tijdens groepswerk, en het resultaat is vaak: veel decibels en weinig luisteren, veel buiktaal en weinig argumenten, veel onenigheid en weinig consensus. En dan is er nog die ene leerling die het gesprek domineert en die ander die nauwelijks wat zegt.

Hoe krijgen we de nutteloze decibels naar beneden? Hoe kunnen leerlingen al pratend echt van elkaar leren? Wat doet hen ook beter luisteren? Kortom, hoe kunnen we gesprekken in de klas effectiever maken?

Een nieuwe, wetenschappelijk onderbouwde didactiek focust eindelijk op het spreken en luisteren zelf: maak kennis met het exploratieve gesprek.

Hoe transporteren we twee kilogram suikerklontjes? Ervaar zelf een niveau vier STEM-les/workshop

ARTIFEX is een ERASMUS+ project dat werd ontworpen om een praktisch kader te creëren voor innovatieve STEM-lessen. Ervaar tijdens deze probleemoplossende workshop zelf de verschillende stappen van design thinking.

Ontwerpen van papieren vliegtuigen onder strikte voorwaarden - Ervaar zelf een niveau twee STEM-les/workshop

ARTIFEX is een ERASMUS+ project dat werd ontworpen om een praktisch kader te creëren voor innovatieve STEM-lessen. Ervaar tijdens deze workshop de verschillende stappen van tinkering.

Evalueren in de lessen Engels: product- en procesgerichte evaluatiemogelijkheden (herhaling 1)

Evalueren blijft een van de moeilijke elementen in het leerproces. Het is de bedoeling dat die evaluatie soms product- en soms procesgericht is, maar hoe doe je dat allemaal?

Van beeldmateriaal naar taaltaken in de les Engels (herhaling 1)

Leerlingen zijn geïnteresseerd in beelden en gemakkelijk te motiveren om ermee te werken. Voor leraren zijn hier mogelijkheden om lessen boeiender te maken en stappen te zetten naar taaltaken. Deze vaststelling vormt het uitgangspunt van deze cursus.

Have fun in de lessen Engels - creatieve werkvormen

Hoe kan je spelvormen gebruiken om leerlingen kennis en vaardigheden bij te brengen?  Hoe maak je je les aantrekkelijk terwijl je je leerplan realiseert?

Crisismanagement en crisiscommunicatie: een praktische gids

Als je school geconfronteerd wordt met ernstige incidenten en schokkende gebeurtenissen ben je hier zelden voldoende op voorbereid. Je noodplan en de jaarlijkse evacuatieoefening(en) bieden je een zekere houvast, maar volstaan meestal niet om de organisatorische en communicatieve uitdagingen die op je afkomen tijdens en na een crisis met voldoende vertrouwen te kunnen aanpakken. Tijdens de training zoomen we in op de werking van een schoolcrisisteam, de afstemming met de hulpdiensten en de communicatie met alle stakeholders.

Het kwetsbare tienerbrein, een uitdaging voor vereiste executieve functies op school

Elke leerkracht of jongerenbegeleider merkt het. Op weg naar een volwassen brein ondervindt de adolescent indrukwekkende veranderingen, die zijn/haar persoonlijkheid en gedrag sturen. Het ene moment werkt de tiener gemotiveerd mee (het rationele brein), het andere moment lukt dit niet en heeft de jongere een kort lontje (het emotionele brein).  

Ondertussen wordt er op school veel verwacht van planning en organisatie, taakinitiatie en volgehouden aandacht, emotieregulatie en impulsbeheersing. Allemaal executieve functies die nog volop in ontwikkeling zijn. Dat kan erg veel stress opleveren en de tiener verleiden tot uitstelgedrag.

Deze nascholing helpt jou om op te treden als een ‘tijdelijke prefrontale cortex’ van de adolescent en leerzorg op maat te bieden.

Differentiatie en evaluatie als communicerende vaten

Heel wat leerkrachten doen elke dag pogingen om hun leerstof gedifferentieerd aan te bieden. Naarmate leerkrachten hierin groeien, voelen zij nadrukkelijker de noodzaak om hun evaluatieaanpak mee te laten evolueren. Daar waar leerkrachten tijdens het lesgeven hun didactische bewegingsvrijdheid benutten, voelen ze zich eerder geremd tijdens het evalueren. Leerkrachten worstelen soms met de verhouding eerlijkheid – gelijkheid - billijkheid. Terzelfder tijd willen diezelfde leerkrachten elke leerling, ongeacht hun beginsituatie, uitdagen. Als het helemaal tegenzit, voelen leerkrachten de juridische kramp waar de school aan lijdt. Op die manier verkrampt ook de leerkracht. Dat is bijzonder jammer want gedifferentieerd evalueren betekent o.m. dat we de lat hoger kunnen leggen, de lessen boeiender kunnen maken en meer kansen kunnen creëren om betrokkenheid te genereren. Aan de hand van een aantal duidelijke en werkbare principes en sprekende voorbeelden krijgt u meer (handelings)vertrouwen om ook op evaluatief vlak gedifferentieerd te werken.  

Probleemoplossend denken aan de hand van wiskunde olympiade problemen (herhaling 1)

Door de komst van computeralgebra is het aandeel van technische rekenvaardigheid binnen het wiskundeonderwijs gedaald. Daardoor ontstaat tijd om aandacht te schenken aan een zo mogelijk nog belangrijker aspect van de wiskunde: het oplossen van problemen. Het (vaak algoritmisch) oplossen van oefeningen kan zeer zinvol worden aangevuld met het oplossen van minder herkenbare probleemstellingen. Hoewel de competenties en de attitudes om onbekende problemen op te lossen veel verder reiken dan de wiskunde alleen, leent het vak wiskunde er zich optimaal toe om deze probleemoplossende vaardigheden te trainen. En trainen kan. Hoewel er geen magische strategie bestaat waardoor iedereen elk probleem in één-twee-drie kan kraken, kan men door training vlotheid verwerven in het oplossen van problemen.

Deze cursus heeft een zeer grote overlap met een gelijknamige cursus uit 2011 gegeven door Bart Windels en Stijn Symens.

Interactief lesgeven met PC, tablet of smartphone (herhaling 1)

Maak je lessen boeiend en uitdagend met de 2 gratis interactieve tools Socrative en Nearpod.

Lijken volgende dingen wat voor jou?

 • Verhoog de interactie met je leerlingen.
 • Betrek de leerlingen meer bij je les.
 • Neem een quiz/toets af via de computer/tablet/smartphone.
 • Reduceer verbeterwerk naar een minimum.

Vast wel. Want iedereen, ongeacht je vakgebied, kan aan de slag met deze eenvoudige en leuke tools na de nascholing.

Verandering communiceren in jouw school: hoe begin je eraan?

Iedereen wil het graag anders, maar niemand wordt graag veranderd. Toch is verandering de enige constante die ervoor zorgt dat je als school relevant blijft. Deze verandering in werkomgeving roept vaak veel weerstand en negatieve emoties op bij medewerkers.

Hoe kun je hierop reageren door je communicatie aan te passen? Maar misschien nog belangrijker: hoe kun je hierop anticiperen met behulp van doordachte communicatie?

 

Update dyslexie voor taalleerkrachten

Vele scholen zijn jaren geleden gestart met een dyslexiebeleid. Er werd nageschoold en op basis daarvan vergaderd om concrete begeleidingsplannen met Sticordi-maatregelen op te stellen. Ondertussen zijn er jaren van praktijkervaring overheen gegaan, met succeservaringen en frustraties. Bovendien verlegt het M-decreet de focus naar alle lees- en spelzwakke leerlingen.

(Psycho-)sociale leerlingbegeleiding aan (ex-)OKAN'ers (herhaling 1)

Hoe begin je aan een gesprek met een jongere die een andere moedertaal spreekt, ver van jouw leefwereld en maatschappelijk kader is opgegroeid en wellicht meerdere ‘levens’ achter de rug heeft?
Hoe kan je de jongere waardevol ondersteunen zonder in het vaarwater te komen van een therapeut? Waarover praat je dan wel en waarover beter niet?
Hoe toon je oprechte erkenning voor zijn cultuur, ook wanneer je hem vraagt om dingen helemaal anders te doen?
Hoe kom je tot verbinding?
Op welke methodieken en diensten kan je een beroep doen om jou hierbij te ondersteunen?

Op school kan je ALLE jongeren bereiken, ook deze kwetsbare nieuwkomers.
Het loont de moeite om dit met de nodige zorg, aandacht en expertise aan te pakken.

Activerende en coöperatieve werkvormen in de lessen MVT (herhaling 1)

Op welke manier kan ik mijn lessen organiseren zodat de leerwinst het grootst is voor al mijn leerlingen? Welke opdrachten zijn geschikt om mijn doelen te bereiken? Hoe zie ik of mijn leerlingen vooruitgaan? Hoe krijg ik een betere kijk op hoe ver zij staan?

Handboek en differentiëren in de les Engels? Het kan!

Het is een vaak gehoorde opmerking dat differentiëren moeilijk is als je met een handboek werkt. Toch kan het!

Postgraduaat Socio-Emotionele Leerlingbegeleiding s.o. (groep 21: 2019-2021) - eerste jaar

Regelmatig merken we in onze scholen dat jongeren door socio-emotionele problemen gehinderd worden om volop te participeren in het leerproces. Daardoor komen leerlingen geregeld in het watervalsysteem terecht. Vanuit de pedagogische opdracht van de school en vanuit een zorgende bekommernis om de leerlingen willen vele scholen binnen de grenzen van hun mogelijkheden hun leerlingen ondersteuning bieden en hun leerkrachten in dit proces begeleiden. Geëngageerde leerkrachten nemen deze taak met veel inzet waar, maar stuiten dikwijls snel op hun grenzen omdat ze voor dit werk niet opgeleid zijn.

Doorheen deze opleiding lopen 3 leertrajecten die de rode draden vormen:

 

Leertraject Schoolbeleidsplan SEB

SBP (8 studiepunten)

Leertraject Handelings- en begeleidingsplan

HBP (10 studiepunten)

Persoonlijk Leertraject

PLT (12 studiepunten)

 

·   Schoolbeleidsplan SEB

 

 

·   Basiscursus SEB

·   Handelings- en begeleidingsplan

·   Gesprekstechnieken

·   Begeleidingsproces

·   Keuzemodules

 

·   Basiscursus communicatie: “horen, zien en zwijgen”

·   Groepsdynamica

·   Functioneren als leerlingbegeleider

·   Praktijkbegeleiding

 

 

 • Het leertraject Schoolbeleidsplan SEB (SBP) belicht de aanpak van socio-emotionele begeleiding binnen de eigen school en krijgt vooral vorm aan de hand van huiswerkopdrachten.
 • Het leertraject Handelings- en begeleidingsplan (HBP) wil dieper ingaan op het eigen begeleidingswerk van leerlingen met socio-emotionele problemen. Via zelfstudie, rollenspel en toepassingsopdrachten worden inzichten en vaardigheden met betrekking tot het concrete begeleidingswerk verworven.
 • Het Persoonlijk leertraject (PLT) beoogt vanuit de reflectie op de eigen positie in de groep, op werk- en opleidingservaringen en praktijkbegeleiding en op het eigen functioneren als leerlingbegeleider bij te dragen tot de realisatie van persoonlijke leerpunten. Daartoe hanteren we het logboek als instrument om de evolutie van het persoonlijk leertraject op te volgen en het trainingsmaatje als gesprekspartner en ondersteuner om de persoonlijke leerpunten te verwezenlijken.