Zoek een nascholing

Het stiekeme nut van kunst en cultuur (herhaling 1)

Een inspiratiedag cultuur- en kunsteducatie voor leraren secundair onderwijs

Cultureel bewustzijn is één van de sleutelcompetenties bij de nieuwe eindtermen secundair onderwijs. Eraan werken, betekent dat je jongeren leert reflecteren op zichzelf, op de anderen en op de wereld. Kunst en cultuur worden hierbij beschouwd als transversale begrippen die van betekenis kunnen zijn in elk vak. Ze helpen jongeren om zich te oriënteren in een complexe en snel veranderende samenleving. Tijdens deze nascholing focussen we op de rol die kunst hierin kan spelen. We gaan ook concreet aan de slag met de theorie en de inhouden en staan stil bij mogelijke evaluatievormen en tools. Je onderzoekt zelf hoe je een activiteit kan ontwerpen waarin kunst en cultuur betekenisvol aan bod komen en waarmee je het cultureel bewustzijn van jongeren vergroot.

Neem je leerlingen mee op pad naar ware zorgverlening bij personen met dementie

Vanuit het Expertisecentrum Dementie Vlaanderen willen we je graag laten kennismaken met actuele wetenschappelijke inzichten en tendensen. Je krijgt een aantal didactische werkvormen en materialen aangeboden om met het referentiekader dementie in je lespraktijk aan de slag te gaan. 

 

Postgraduaat Leerlingenbegeleiding in het secundair onderwijs (groep 25)

Regelmatig merken we in onze scholen dat jongeren door leef- en/of leerproblemen gehinderd worden om volop te participeren in hun leerproces. Vanuit de pedagogische opdracht van de school en vanuit een zorgende bekommernis om de leerlingen willen vele scholen binnen de grenzen van hun mogelijkheden hun leerlingen ondersteuning bieden en hun leerkrachten in dit proces begeleiden. Geëngageerde leerkrachten nemen deze taak met veel inzet waar, maar stuiten dikwijls snel op hun grenzen omdat ze voor dit werk niet opgeleid zijn.

Doorheen deze opleiding lopen 3 leertrajecten die de rode draden vormen:

Leertraject Schoolbeleidsplan Leerlingenbegeleiding

SBP (8 studiepunten)

Leertraject Handelings- en begeleidingsplan

HBP (8 studiepunten)

Persoonlijk Leertraject

PLT (8 studiepunten)

 •  Schoolbeleidsplan LLB
 •  Handelings- en begeleidingsplan
 • Gesprekstechnieken
 • Begeleidingsproces
 • Groepsdynamica
 • Functioneren als leerlingenbegeleider
 • Praktijkbegeleiding

  

 • Het leertraject Schoolbeleidsplan Leerlingenbegeleiding (SBP) belicht de aanpak van leerlingenbegeleiding binnen de eigen school en krijgt vooral vorm aan de hand van huiswerkopdrachten.
 • Het leertraject Handelings- en begeleidingsplan (HBP) wil dieper ingaan op het eigen begeleidingswerk van leerlingen met leef- en/of leerproblemen. Via zelfstudie, rollenspel en toepassingsopdrachten worden inzichten en vaardigheden met betrekking tot het concrete begeleidingswerk verworven.
 • Het Persoonlijk leertraject (PLT) beoogt vanuit de reflectie op de eigen positie in de groep, op werk- en opleidingservaringen en praktijkbegeleiding en op het eigen functioneren als leerlingenbegeleider bij te dragen tot de realisatie van persoonlijke leerpunten. Daartoe hanteren we het logboek als instrument om de evolutie van het persoonlijk leertraject op te volgen en het trainingsmaatje als gesprekspartner en ondersteuner om de persoonlijke leerpunten te verwezenlijken.


Benieuwd hoe andere cursisten het postgraduaat ervaren hebben? Bekijk hier enkele getuigenissen:

 

Wiskundig redeneren optimaliseren via de Lesson Study methode

Wiskundig redeneren wordt gezien als essentieel om de kloof tussen basisvaardigheden en hogere-orde-denken te overbruggen. Maar hoe kan je als leraar het wiskundig redeneren optimaliseren in de les? Via Lesson Study, een professionaliseringsmethode, gaan leraren in team als onderzoekers in de eigen klaspraktijk aan de slag. Ze testen de gangbare praktijk, zoeken en overwegen alternatieven of vernieuwingen en doen onderzoek naar het leerproces van hun leerlingen waardoor ze het wiskundig redeneren bij leerlingen kunnen bijstellen en verbeteren.

Kritisch denken en constructief van mening verschillen in de klas: (hoe) doe je dat?

De positieve waarde van begrippen als kritisch denken, waarheid, verbindend omgaan met andere meningen, komt meer en meer onder druk te staan. Het gebruik van fake news, propaganda, relatieve waarheden wint snel terrein en dreigt de reeds aanwezige polarisering te verdiepen en te versnellen. Ook in het onderwijs merken we die evolutie.

Als leraar, leidinggevende, secretariaatsmedewerker of leerlingenbegeleider ervaar je wellicht de moeilijkheden en uitdagingen die deze polarisering met zich meebrengt en drukt op het open in gesprek (durven) gaan met leerlingen en elkaar.

We bekijken dit enerzijds vanuit het perspectief van de leraar: welke competenties heb jij als leraar nodig om dergelijke gesprekken in goede banen te leiden, m.a.w. hoe zorg je voor de noodzakelijke basisvoorwaarden? Anderzijds staan we stil bij de competenties die we leerlingen kunnen aanleren om de eigen mening op basis van kritisch denken te verwoorden met respect voor de andere.

Samen zoeken we antwoorden op vragen als: Welke gesprekken ga je wanneer (niet) aan? Hoe neem je als leraar je eigen mening mee in het verhaal en hoe vermijd je zelfcensuur? Wat hebben je leerlingen nodig om tot een genuanceerde mening te komen? Wat doe je met de angst die sommige thema’s bij medeleerlingen oproept? Hoe breng je leerlingen de competenties bij om te debatteren?

Start met teamteaching: samen werken aan goed onderwijs voor elke leerling

Sta jij ook voor een diverse klasgroep waar je vaak handen en ogen tekortkomt? Vind je het waardevol om te kunnen samen werken met collega’s aan oplossingen voor de uitdagingen in jullie klassen en school? Wil jij jouw expertise en ervaring versterken met die van je collega’s en vice versa? Dan is dit traject over teamteaching zeker iets voor jou (en je collega)!

Teamteaching is een divers toepasbaar onderwijsmodel, maar hoe haal je er nu het beste uit? ESTAFETT ontwierp hiertoe een evidence-based professionaliseringstraject dat uitgevoerd, geëvalueerd en bijgestuurd werd. Op basis van deze ervaringen bieden we het nascholingstraject “Start met teamteaching” aan. We richten ons op leerkrachten die starten met teamteaching of die beperkte ervaring hebben en nog zoekende zijn.

In dit traject van 3 groepssessies voor teamteachers ligt de nadruk op inspireren vanuit onderzoek en praktijk en het uitwisselen van ervaringen. Je schrijft in als teamteachingsteam dat samen voor een groep leerlingen staat (per duo, trio of kwartet van teamteachers) zodat je de inzichten onmiddellijk kan toepassen in de eigen teamteachpraktijk.

Je haalt het meeste uit het traject als je minstens 4 uur per week samen kan teamteachen en als er overlegtijd (minstens één uur per week) mogelijk is.

Moderne fysica: de kernconcepten van relativiteitstheorie

Waarnemers die t.o.v. elkaar met grote snelheid bewegen doen andere waarnemingen voor tijdsintervallen en voor ruimtelijke intervallen (of afstanden). Relativiteitstheorie laat toe daarvoor omrekeningsformules af te leiden.
Deze nascholing wil jou inzicht geven in uitgezuiverde kernconcepten en hun reële toepassingen.

Waarom jongeren blijven vasthouden aan foutief gedrag

'Ze wisten dat ze gestraft zouden worden en toch maakten ze opnieuw de foute keuze.' Herkenbaar? In deze nascholing sta je stil bij de vraag hoe het komt dat jongeren doordraven op de ingeslagen weg zelfs al weten ze dat dit fout is en dat er gevolgen aan verbonden zijn. Daarnaast bekijk je de mechanismen die ervoor zorgen dat dit foutieve gedrag kan doorbroken worden.

De mentor als coach - Hoe je startende leraren doelgericht kan laten groeien

Als mentor draag je samen met de directie en het voltallige lerarenkorps actief bij aan een warm onthaal van nieuwe leraren en het stapsgewijs inwerken in hun (nieuwe) functie of omgeving. Gedurende dit traject verken je op een activerende manier de invulling van mentorschap op school en de coachende aanpak. Het inspirerend coachen van Jef Clement (1947-2018) vormt de rode draad. Door middel van concrete oefeningen ervaar je deze aanpak en kan jij je deze gaandeweg eigen maken. Daarnaast maak je kennis met verschillende kaders om de (aanvangs)begeleiding doelgericht te organiseren en komen talrijke praktijkvoorbeelden aan bod.

Een HRM-groeipad voor middenkaderleden

Tijdens het (driejarig) traject voor middenkaderleden vormt jouw unieke positie op school de rode draad. Je leidt maar wordt ook geleid, je bent heel gedreven en enthousiast maar merkt dat dat enthousiasme niet altijd gedeeld wordt, je bent collega of toch weer niet, ... Deze positie plaatst je voor uitdagingen die specifieke vaardigheden vragen. Gesprekstechnieken, verbindende communicatie, inspirerend coachen, omgaan met moeilijke collega's, aandacht voor jezelf, het is slechts een greep uit het rijke aanbod van deze opleiding.
Deze startmodule focust op je unieke positie, interactie, conflicthantering en gesprekstechnieken.

Personeelsadministratie voor beginners (bu)so

Als medewerker van een personeelssecretariaat ben je verantwoordelijk voor een correcte administratieve opvolging van een veelheid aan personeelsdossiers. Daarnaast sta je in voor een kwaliteitsvolle dienstverlening en kan men bij jou terecht voor informatie rond personeelsreglementering. Tijdens dit traject krijg je als beginnend medewerker van een personeelsdienst inzicht in de complexe wereld van de diverse personeelsdossiers, kan je aan de slag met de administratieve verwerking en controle van een opdrachtverdeling, kan je de terzake doende regelgeving raadplegen en interpreteren en kan je dit alles op een overzichtelijke manier praktisch uitvoeren en opvolgen.

De lesgevers bezorgen vanuit hun praktijkervaringen informatie en voorbeelden. Om eigen accenten te kunnen leggen voor de verschillende onderwijsnetten wordt lesdag twee opgesplitst, enerzijds voor cursisten vrij gesubsidieerd secundair onderwijs en anderzijds voor cursisten gemeenschapsonderwijs.

Basisopleiding voor de beginnende vertrouwenspersoon

De vertrouwenspersoon speelt een belangrijke rol in de preventie en behandeling van psychosociale risico’s op het werk. Vertrouwenspersonen zijn vooral van belang voor de eerstelijnsinterventie. Het Koninklijk Besluit van 10 april 2014 bespreekt uitgebreid de behandeling van psychosociale risico’s op het werk.

Deze opleiding beantwoordt aan de bepalingen van dat Koninklijk Besluit betreffende de preventie van psychosociale risico’s op het werk.
Deze nieuwe regelgeving vereist dat de werkgever ervoor zorgt dat de vertrouwenspersoon zijn opdrachten te allen tijde volledig en doeltreffend vervult (art. 59) en dat hij de nodige maatregelen treft opdat de vertrouwenspersoon beschikt over de vaardigheden en kennis die nodig zijn voor de uitoefening van zijn opdrachten (art. 60).

Hoewel de aanduiding van de vertrouwenspersoon niet verplicht is, wordt dit echter wel sterk aanbevolen, ook in onze scholen. Aangeduide vertrouwenspersonen worden hierbij dan wel verplicht een aangepaste opleiding te volgen. De wetgeving legt geen uniforme opleiding op aan de vertrouwenspersonen, maar beoogt wel een aantal doelstellingen op het vlak van de vereiste vaardigheden en kennis.

Biochemie en technologie binnen een brouwerij

Binnen de Trappistenbrouwerij van Westmalle wordt er sinds 1836 bier gemaakt. Zo’n 180 jaar later bedraagt de beperkte productie ongeveer 133.000 hl per jaar en bereikt het bier ook consumenten tot ver over de landsgrenzen. De abdij blijft volop investeren in een kwalitatief product, getuige daarvan zijn de recent vernieuwde gistkamer, brouwzaal en labo.

Deze technologische evolutie helpt om de biochemische reacties beter te beheersen.

De oceaan in een veranderend klimaat

Dat ons klimaat verandert, weten we ondertussen allemaal. Overstromingen in 2021, hittegolven in 2022. Als we de effecten op de oceaan bekijken, denken we vooral aan de zeespiegelstijging, maar er zijn nog meer directe en indirecte gevolgen. Oceaanverzuring, veranderende oceaanstromingen, soortenverschuiving, een dalend zuurstofgasgehalte... Aan de hand van zes deelmodules kom je hier alles over te weten.

Nieuwe ontwikkelingen in fertiliteitsbehandelingen

Fertiliteitsbehandelingen en vroege embryologie ondergingen een revolutie met de ontwikkeling van in-vitrofertilisatie in de jaren 1970-80. Sindsdien ontwikkelde de reproductieve geneeskunde zich tot een multidisciplinaire wetenschap die snel inspeelt op nieuwe ontwikkelingen binnen de genetica, moleculaire biologie, celbiologie, cryobiologie of farmacie. Ook enkele technische ontwikkelingen werpen vruchten af. Andere disciplines zoals de oncologie ontdekken dan weer de mogelijkheden van fertiliteitsbehandelingen voor hun patiënten.

Waar fertiliteitslaboratoria lang de naam hadden er maar op los te experimenteren, wordt de Belgische wetgeving al jaren wereldwijd als voorbeeld genomen. Op andere vlakken woedt momenteel het ethische debat.

Landschap, lagen, relaties, sferen, veranderingen... hoe pak je dat aan?

In de nieuwe eindtermen ruimtelijk bewustzijn nemen landschappen, als resultaat van de interactie tussen het fysische milieu en de menselijke activiteiten, een duidelijke plaats in. In deze nascholing wordt er dieper ingegaan op de verschillende invalshoeken waarmee je naar een landschap kan kijken. Hoe zijn landschappen opgebouwd en hoe kunnen ze geanalyseerd worden op basis van de verschillende landschapsvormende lagen en de vier sferen? Welke soorten relaties herkennen we in een landschap? Hoe bepalen die relaties en veranderingen in het landschap de huidige morfologie van een plek? Hoe beïnvloeden demografische en economische processen het landschap? Hoe geven personen betekenis aan het landschap? Hoe zijn landschappen geëvolueerd doorheen de tijd?

Micro-credential Algemene didactiek en Klasmanagement

Het onderwijs roept om leraren. Overweeg je de stap te zetten naar het onderwijs of ben je zonder lerarendiploma al aan de slag, dan is deze micro-credential iets voor jou!

Tijdens de lessen ‘Algemene didactiek’ bespreek je aan de hand van een actueel didactisch referentiekader de verschillende didactische componenten bij het ontwerpen en het analyseren van lessen(reeksen). De focus ligt op de verschillende elementen die aan bod komen bij het voorbereiden van een les: de beginsituatie in kaart brengen, doelstellingen bepalen op basis van de eindtermen en/of het leerplan, evaluatie en feedback. Je maakt kennis met verschillende didactische werkvormen en materialen die je kan inzetten om de leerinhoud aan te brengen.

Leerlingen in een positief klimaat succesvol laten leren en werken vraagt om goed en effectief klasmanagement. Dit is echter één van de moeilijkste vaardigheden die elke leraar onder de knie moet krijgen. Tijdens de lessen ‘Klasmanagement’ krijg je verschillende theoretische kaders aangereikt om je eigen klasmanagement kritisch te analyseren, ontdek je de meerwaarde van preventieve maatregelen en leer je gericht omgaan met verschillende vormen van ordeverstorend gedrag. Je gaat op zoek naar de tips die voor jou werken, in jouw context en passen bij jouw stijl.

Micro-credential Algemene didactiek en Klasmanagement

Het onderwijs roept om leraren. Overweeg je de stap te zetten naar het onderwijs of ben je zonder lerarendiploma al aan de slag, dan is deze micro-credential iets voor jou!

Tijdens de lessen ‘Algemene didactiek’ bespreek je aan de hand van een actueel didactisch referentiekader de verschillende didactische componenten bij het ontwerpen en het analyseren van lessen(reeksen). De focus ligt op de verschillende elementen die aan bod komen bij het voorbereiden van een les: de beginsituatie in kaart brengen, doelstellingen bepalen op basis van de eindtermen en/of het leerplan, evaluatie en feedback. Je maakt kennis met verschillende didactische werkvormen en materialen die je kan inzetten om de leerinhoud aan te brengen.

Leerlingen in een positief klimaat succesvol laten leren en werken vraagt om goed en effectief klasmanagement. Dit is echter één van de moeilijkste vaardigheden die elke leraar onder de knie moet krijgen. Tijdens de lessen ‘Klasmanagement’ krijg je verschillende theoretische kaders aangereikt om je eigen klasmanagement kritisch te analyseren, ontdek je de meerwaarde van preventieve maatregelen en leer je gericht omgaan met verschillende vormen van ordeverstorend gedrag. Je gaat op zoek naar de tips die voor jou werken, in jouw context en passen bij jouw stijl.

GeoGebra Suite gebruiken in de klas

Met Suite profileert GeoGebra zich niet langer als een ontwerpomgeving voor de leerkracht-kenner maar als een krachtige intuïtieve grafische rekenmachine voor gebruik in de klas door leerling en leerkracht. GeoGebra Suite zet hiermee een nieuwe standaard voor ict-ondersteuning met laptop, tablet of smartphone. Het opent de poort naar online toepassingen als Notitieblok en Klaslokaal.

Kernenergie via kernfusie/kernsplitsing (doorstroom + dubbele finaliteit)

Is lesgeven over kernfysica voor jou nieuw? Kan je daarbij wat up-to-date brengen van achtergrondkennis en inspirerende en praktische ondersteuning gebruiken? Dan is deze nascholing in het bezoekerscentrum Tabloo te Dessel iets voor jou.

Kernfysica: experimenten en rondleiding in Tabloo

Deze namiddag vormt een aanvulling bij je theoretische kennis omdat je zelf experimenten kan uitvoeren.

Supervisiemoment voor vertrouwenspersonen

Sinds januari 2015 worden alle vertrouwenspersonen verplicht om jaarlijks een supervisiemoment te volgen dat aansluit op de Basisopleiding van de beginnende vertrouwenspersoon. Het gaat om een volledige dag. Deze nascholing wordt erkend door toezicht op het Welzijn op het Werk als supervisiemoment.

Hoe werk je op een impactvolle manier aan klimaateducatie? Ga aan de slag met de online inspiratietool ‘KLIMAX’!

Benieuwd naar de meest recente inzichten over effectieve klimaateducatie? Weet je graag welke ingrediënten je best toevoegt aan je klimaatlessen of -project voor meer impact? Op zoek naar nieuwe inspiratie of andere invalshoeken om je klimaatles te verrijken?

Geopunt, een schat aan data!

Voor de eerste graad zijn 16 sleutelcompetenties decretaal vastgelegd. Binnen de competenties met betrekking tot ruimtelijk bewustzijn vinden we volgende eindterm terug: 'De leerlingen hanteren GIS-viewers om thematische lagen van een plaats en hun onderlinge relaties te onderzoeken'. Verschillende nieuwe leerplannen vermelden dan ook een aantal keer het gebruik van GIS-viewers voor onderzoek en analyse, zowel bij de procedurele als conceptuele doelen. Het is dus de bedoeling dat leerlingen daarmee actief aan de slag gaan.

Fotosynthese en respiratie onderzoeken met de BBC micro:bit en TI-Nspire

Met een CO2-sensor kan heel gemakkelijk de verandering van CO2 gemeten worden in een afgesloten omgeving. Op deze manier kan bij planten vastgesteld worden dat ze aan fotosynthese doen, maar ook dat ze respireren. In de tweede graad leggen de leerlingen het verband tussen de materie- en energiestromen in een ecosysteem en in de derde graad komt fotosynthese en respiratie weer aan bod.  

Laadpalen

De automobielsector zet meer en meer in op elektrische wagens. Deze zijn milieuvriendelijk en dragen bij tot een duurzaam milieu. Deze wagens moeten uiteraard ook geladen worden.

Stroomlijn je kennis, laad je skills op en plug direct in voor praktisch succes 'on the field'.

Opleiding preventieadviseur basisvorming

De basis voor de inhoud van de opleiding is te vinden in de Codex – Boek II, titel 1, hoofdstuk IV, Art.II.1-20: de preventieadviseur bezit een voldoende kennis van enerzijds de welzijnswetgeving, anderzijds moet hij de nodige technische en wetenschappelijke kennis bezitten…
De regelgeving bepaalt niet hoe deze basiskennis verworven moet worden. Deze opleiding biedt een goede garantie om de voorschriften in praktijk om te zetten.

Verbindend (zelf)leiderschap in onderwijs

Als (adjunct)directeur, (graad)coördinator, beleidsmedewerker, technisch adviseur, (leerlingen)begeleider, kom je in een positie terecht waarin er leiderschap van jou verwacht wordt. Binnen de context van onderwijs is dit niet altijd evident: leraren hebben een grote autonomie en tegelijkertijd is teamwork de basis van goed onderwijs.
In dit tweedaagse traject ligt de focus op jouw perspectief en jouw ervaringen als “leider”. Hoe kan je jezelf beïnvloeden en versterken om dialoog aan te gaan, vertrouwen en motivatie te vergroten en mensen samen te brengen? Je gaat aan de slag met “zelf-leiderschap” als basis voor een verbindend, duidelijk en gedragen leiderschap.

Verdeling van de opdrachten voor onderwijzend personeel in het secundair onderwijs

Opdrachten verdelen onder het onderwijzend personeel is een complex gebeuren waarbij heel wat informatie uit verschillende hoeken verzameld én juist toegepast moet worden. Deze nascholing geeft je een leidraad om hiermee aan de slag te gaan en neemt je mee in de praktijk.

Arbeidsprestaties deeltijds of voltijds onderbreken: welk verlofstelsel beantwoordt het best aan bepaalde noden?

Personeelsleden komen regelmatig aankloppen bij jou als personeelsverantwoordelijke of als directeur omdat ze de pauzeknop voor een tijdje (deels of volledig) willen indrukken om zo tijd vrij te maken voor zichzelf, hun kinderen, hun partner of gewoon voor iemand uit hun omgeving. Tijdens deze nascholing vergelijk je de verschillende vormen van verlofstelsels. Je overloopt de toetredingsvoorwaarden, de duurtijden, de aanvraagprocedures, de administratieve en financiële gevolgen. Je krijgt een duidelijk overzicht van de reglementering, wat jou toelaat structuur te vinden in de veelheid aan regels. Zo krijg je duidelijk zicht op welk verlofstelsel het meest aangewezen is in bepaalde situaties. In tijden van lerarentekort wordt ook verduidelijkt welke personeelsleden een lopend verlofstelsel kunnen opschorten om tijdelijk (een deel van) een interim-opdracht op te nemen.

Onderbreking of wijziging van de arbeidsprestaties omwille van gezondheidsredenen

Welke mogelijkheden zijn er indien een personeelslid wegens gezondheidsproblemen niet meer voltijds kan werken of indien het personeelslid het reguliere werk niet meer aankan?
Tijdens deze nascholing krijg je inzicht in de ziekteverlofregeling en in de verschillende mogelijkheden die bestaan om na een afwezigheid om medische redenen opnieuw aan de slag te gaan. Je neemt kennis van de verschillende stappen in een re-integratieprocedure. Hierbij krijg je telkens duiding bij de verschillen in mogelijkheden voor vast benoemde vs. tijdelijke personeelsleden.

Hoe omgaan met creationisme en andere vormen van wetenschapsontkenning in de klas?

Wetenschapsontkenning bij leerlingen is een lastig probleem dat zich niet laat oplossen door het louter overbrengen van feiten en theoretische kennis.

Mediawijs aan de slag met fake news

Dagelijks krijgen we een overvloed aan digitale informatie te verwerken waarbij het vaak moeilijk is om betrouwbare informatie van nepnieuws te onderscheiden. Hoe kan jij je leerlingen effectief begeleiden om mediawijs te leren navigeren in deze complexe digitale wereld? Je krijgt inzicht in de mechanismen en uitdagingen van nepnieuws en je leert effectieve strategieën aan om hiermee om te gaan. Je krijgt ook technieken en tools aangereikt om het kritisch denken en de digitale vaardigheden van je leerlingen te versterken. Iedereen mediawijs!

Meenemen van anciënniteit bij de overstap van privé naar onderwijs - een praktische opleiding

Eén van de manieren om een antwoord te bieden op het lerarentekort is het sterk(er) inzetten op het aantrekken van potentiële leraren uit de privésector. Om deze overstap aantrekkelijker te maken kan onder bepaalde voorwaarden anciënniteit uit de privé vertaald worden naar onderwijs. In deze praktijkgerichte nascholing bekijk je hoe je precies bijkomende anciënniteit van buiten het onderwijs in geldelijke anciënniteit in onderwijs kan meenemen.

Jouw school op sociale media: een super PR-idee

Facebook en andere sociale media zijn niet meer weg te denken uit onze samenleving. Van jong tot oud, van leerling tot directeur, bijna iedereen maakt gebruik van één of andere sociale netwerksite. Via die weg kan jouw school activiteiten bij een breed publiek onder de aandacht brengen en leerlingen werven.
Je gaat tijdens deze nascholing zelf aan de slag om jouw school optimaal in de picture te plaatsen. Je ontdekt de vele mogelijkheden om het imago van je school een positieve boost te geven en ontvangt concrete suggesties. Je ervaart bovendien de voordelen van diverse tools om je werk als sociale media manager eenvoudiger uit te voeren.

Hear, hear! Purposeful listening activities at lower and intermediate level

Luistervaardigheid in de eerste jaren van het vreemdetalenonderwijs roept soms wat vragen op: Wat zijn goede vragen? Waar vind ik geschikt audio- en videomateriaal? Hoe evalueer ik dit? Hoe ga ik om met de verschillende Engelse taalvariëteiten? Hoe help ik leerlingen bij het decoderen van het Engels dat ze horen? Wanneer is het zinvol ondertiteling in te zetten? Hoe kan ik luistervaardigheidsactiviteiten differentiëren? In deze interactieve workshop proberen we aan de hand van concrete activiteiten samen antwoorden te vinden op deze vragen.

Communicatieve werkvormen in het taalonderwijs. Breng je handboek tot leven

Je ontdekt hoe je communicatieve werkvormen kunt inzetten in het taalonderwijs.

Wegwijs in de berekening van anciënniteiten binnen de personeelsreglementering

Binnen de personeelsdienst ben je verantwoordelijk voor het berekenen en bijhouden van heel wat verschillende anciënniteiten, afhankelijk van het personeelsthema.
In deze nascholing leer je concreet hoe je deze anciënniteiten voor personeelsleden kan berekenen.

Wegwijs in de regelgeving tijdelijke aanstelling van doorlopende duur (TADD)

De reglementering voor de tijdelijke aanstelling van doorlopende duur is de laatste jaren meer dan eens gewijzigd. Hieraan zijn telkens nieuwe regels verbonden.
In deze nascholing overloop je de huidige reglementering en de daarbij horende overgangsmaatregelen zodat je dit alles correct kan toepassen.

Timemanagement voor secretariaatsmedewerkers

Werken op het secretariaat van een school in gelijk welke functie betekent gegarandeerd dat je niet altijd op voorhand het verloop van je dag kan vastleggen. Dit is uiteraard zeer boeiend en zorgt voor de nodige afwisseling, maar het kan eveneens het gevoel geven dat je niets doet van wat je wenst te doen... Veel afwisseling en een continue stroom van input is niet enkel een kenmerk van werken op een school, het is eigen aan onze huidige samenleving.

Dynamisch ludiek leren

Spelletjes in de taalles, loont dat? Zeker wel! Met taal- en communicatiespelletjes krijgen woordenschat, grammatica, spreken en luisteren een fameuze boost. Een nascholing volledig in het teken van spelend leren én van lerend spelen!

Experimenteren met differentiëren in de taalklas

Hoever sta jij op het gebied van klasdifferentiatie? Misschien verder dan je denkt! Als taalleerkracht bouw je vaak vanzelf differentiatie in je lessen in. Heb je toch nog het gevoel dat je meer zou kunnen doen en maak je graag kennis met een aantal concrete werkvormen? Dan nodigen we je uit om mee te komen experimenteren met differentiëren!

Terbeschikkingstelling wegens ontstentenis van betrekking (beginners)

Je school groeit en groeit. Heel fijn want je kan alle nieuwe personeelsleden benoemen. Maar opeens stopt de groei van je school en kan je onmogelijk alle personeelsleden dezelfde titularisopdracht geven bij het begin van het volgende schooljaar. De verdeling van de uren wordt opeens een stuk ingewikkelder. Deze nascholing zoomt in op de complexe regelgeving van TBS-OB.

Efficiënt aan de slag met Office 365 voor al je administratieve werk

Deze nascholing heette voorheen 'Ontdek alle mogelijkheden van Microsoft/Office365 voor je administratieve werk'.

De kans is groot dat jij vertrouwd bent met Word en PowerPoint. Met beide producten heb je heel wat meer mogelijkheden dan de basisfuncties die je meestal gebruikt. Office 365 biedt bovendien andere producten die ideaal zijn om jouw administratieve taken met verve uit te voeren, zoals brieven en tabellen aanmaken, bevragingen organiseren, vergaderverslagen maken en dit alles vlot delen. Haal met deze nascholing alles uit jouw Office 365-account voor een kwaliteitsvolle en efficiënte aanpak!

Je school promoten met beperkte tijd en beperkt budget? Een haalbare kaart!

Deze nascholing werd eerder aangeboden onder de naam 'Hoe een PR-beleid op school voeren met weinig tijd en geld?'.

Kan je school extra zichtbaarheid gebruiken zodat je meer ‘gekend’ en ‘bekend’ wordt? Dan is het tijd voor een strategisch communicatieplan. Door de juiste keuzes te maken kan je met een beperkt budget en beperkte tijd toch je doelen bereiken. In deze nascholing krijg je de belangrijkste handvaten om een effectief en haalbaar communicatieplan op te stellen voor je school. We gaan er ook meteen praktisch mee aan de slag.

Wegwijs in de complexe wet- en regelgeving over organisatie van scholen en leerlingen

Als schoolleider word je verondersteld steeds op de hoogte te zijn van de actuele onderwijswetgeving en dit correct toe te passen binnen de gegeven ruimte.
In de praktijk heb je wellicht het gevoel dat je niet weet of je alle kansen wel benut of ben je onzeker rond de correcte interpretatie van de aangeleverde teksten waardoor het gevaar ontstaat dat je onbewust fouten maakt.
Deze nascholing frist een aantal aspecten uit de wet- en regelgeving onderwijs op en dit op gebied van de organisatie van de school en het aspect leerlingen.

Voorbereid aan de start. Richtlijnen voor je eerste dagen als nieuw directielid

Je hebt gesolliciteerd of bent gevraagd. Je komt uit het lerarenkorps of je komt niet uit het korps. Je komt uit het onderwijs of niet. Je wordt adjunct of directeur. Je hebt hoe dan ook één element gemeen: je staat voor een nieuwe uitdaging. Een klein overlevingspakket en een moment van reflectie in gezelschap van gelijkgezinden kan je bewuster en krachtiger aan de start brengen.

Een HRM-groeipad voor middenkaderleden - Jaar 2

Tijdens het traject voor middenkaderleden vormt jouw unieke positie op school de rode draad. Je leidt maar wordt ook geleid, je bent heel gedreven en enthousiast maar merkt dat dat enthousiasme niet altijd gedeeld wordt, je bent collega of toch weer niet, ... Deze positie plaatst je voor uitdagingen die specifieke vaardigheden vragen.
Dit tweede jaar focus je op zorg voor jezelf, verbindende communicatie en inspirerend coachen.

Werken aan een op groei gerichte leercultuur in de lessen Frans

Als leerkrachten dromen we van een op groei gerichte leercultuur in onze lessen Frans. Die leercultuur kan pas tot stand komen wanneer leerlingen gemotiveerd zijn om te leren omdat zij en hun leerkracht ook geloven dat ze maximaal kunnen leren. Onderzoek bevestigt dat motivatie sterk bepaald wordt door een positief klasklimaat waarin de verwachtingen hoog zijn voor elke leerling en waarin fouten gezien worden als eigen aan het leren. Klinkt allemaal zeer logisch, niet? Maar hoe kunnen we dat dan concreet waarmaken in de lessen Frans?

Artificiële Intelligentie en Latijn: Hoe Agrippina tot leven komt

Artificiële intelligentie is aan een opmars bezig. Het zorgt voor doorbraken bij zelfrijdende auto’s, voor een gepersonaliseerde kijkervaring bij diensten zoals Netflix, het bepaalt wat we zien op sociale media... en het versnelt ook de creatie van deepfakes. Fakes? Dat klinkt misschien niet al te best, maar dit project laat net de positieve mogelijkheden zien, ook voor het onderwijs. Kruip mee in de huid van Agrippina, Nero of een ander personage uit de tekst van Tacitus en creëer meteen je eerste deepfake!

Graphic novels op de leeslijst

Graphic novels en stripverhalen hebben de laatste jaren op heel wat scholen een plaats op de leeslijsten en in de lespraktijk gekregen. Deze sessie gaat in op verschillende manieren om hiermee aan de slag te gaan en geeft ook een overzicht van recente titels voor de les Nederlands.

Personeelsadministratie voor startende administratieve medewerkers in het basisonderwijs

Je krijgt de belangrijkste thema’s van de onderwijswetgeving aangereikt. Elke dag bevat een theoretisch stuk, waarbij het accent ook zal liggen op het interactief werken. Je krijgt de kans om concrete voorbeelden aan te brengen. Daarnaast zullen er oefeningen voorzien worden, waarin de geleerde theoretische kennis toegepast wordt.

De wereld in mijn klas: een praktijkverhaal over lesgeven aan anderstalige nieuwkomers

De toestroom van anderstalige nieuwkomers heeft een grote impact op ons onderwijs. Zit je ook met vragen hoe je het beste uit deze kinderen naar boven kunt halen? Wil je inzicht krijgen in het vergroten van onderwijskansen en zie je ook dat goed onderwijs de integratie in onze maatschappij mogelijk kan maken? Dit is geen evidente situatie vermits we met twee grote stromingen te maken hebben binnen het onderwijs: de leerlingen met langere migratieachtergrond en de anderstalige nieuwkomer van de laatste jaren. Vind je ook bij deze doelgroepen niet de juiste handleiding? Heb je geen handvaten om te starten? Mis je leermiddelen? Zie je weinig vorderingen bij de leerlingen? Kom dan kijken en luisteren naar een leerkracht met migratieachtergrond die nu vanuit haar eigen ervaring lesgeeft aan anderstalige nieuwkomers.  

Groeien in executieve functies. Hoe? Zo! Het versterken van de executieve functies in de lagere school

Ben je benieuwd naar hoe je jouw leerlingen kan ondersteunen zodat ze niet zomaar impulsief het antwoord doorheen de klas roepen, zodat ze de instructie onthouden, zodat ze zich kunnen aanpassen als de instructie verandert? Met andere woorden hoe kan je de executieve functies van jouw leerlingen versterken en wat kan je op welke leeftijd verwachten?

Leren schrijven wordt weer leuk en makkelijk

Je kent ze wel, die kinderen die niet kunnen wachten tot ze leren schrijven, maar eens het zover is, is de goesting soms snel over. “Het is moeilijk, het doet pijn, en bovendien kan de juf het niet lezen.” Kleuters en jonge kinderen kunnen nochtans op een speelse manier goed (en plezant) voorbereid worden op het leren schrijven. Tijdens dit meerdaags traject leer je hoe je hiermee aan de slag gaat!

Taal en meertaligheid in je klas: een veelzijdig, complex, maar prachtig verhaal!

Als leerkracht lager onderwijs is de realiteit in je klas heel divers. Vooral op talig vlak jongleer je voortdurend met de meertaligheid van je leerlingen. Er zijn bijvoorbeeld anderstalige nieuwkomers in je klas, kinderen voor wie het Nederlands een tweede of een derde taal is of eentalige kinderen die zich de schooltaal dan weer moeilijker eigen maken. In deze tweedaagse nascholing nemen we alle veelzijdigheid van taal en meertaligheid in je klas onder de loep. Anderstalige nieuwkomers, taalontwikkelend lesgeven, meertaligheid functioneel inzetten, enzovoort. Hoe zijn deze concepten met elkaar verweven en welke didactische principes gebruik je wanneer?

Begrijpend lezen start in de kleuterschool: hardop denkend voorlezen als sterke leerkrachtvaardigheid

Resultaten uit recent onderzoek tonen ons dat het niveau van begrijpend lezen in ons lager en secundair onderwijs sterk achteruit is gegaan. Het is een misvatting te denken dat het begrijpend leesonderwijs start in de lagere school. Begrijpend lezen wordt voorbereid door begrijpend luisteren in de kleuterschool en eerste graad van het lager onderwijs. In deze nascholing krijg je inzichten en een kader mee om met deze doelgroep bewust in te zetten op begrijpend luisteren en verhaalbegrip.

Samen sterker in gezag: Geweldloos Verzet en Nieuwe Autoriteit

Hoe streng mogen we nog zijn? Dit is een vraag die de meeste leerkrachten zich wel eens stellen. Wat mogen we nog eisen van leerlingen? Mogen we nog straffen? Moeten leerlingen niet gewoon doen wat we zeggen, of moeten we over alles onderhandelen met hen? Gezag is in deze tijd geen evidentie meer. Binnen één school leven vaak heel uiteenlopende antwoorden op deze vragen. Dit leidt makkelijk tot escalaties en spiralen van onmacht of tegenagressie, zeker bij aanhoudend probleemgedrag van leerlingen of klasgroepen. Veel leerkrachten zijn daarom op zoek naar een aanpak die meer perspectief biedt.

In deze cursus vertrekken we van de ideeën en instrumenten die ontwikkeld werden door Haim Omer. We onderzoeken wat Nieuwe Autoriteit en Geweldloos Verzet voor jouw klaspraktijk kunnen betekenen.

Geweldloos Verzet en Nieuwe Autoriteit staan voor een aanpak van (ernstig) probleemgedrag met de focus op aanwezigheid, zelfcontrole, het vermijden van escalatie, het uitbouwen van steunnetwerken en eenzijdige acties gericht tegen probleemgedrag, altijd in verbinding met de leerling in kwestie. Geweldloos Verzet kadert binnen een nieuwe invulling van de positie van de leerkracht: niet boven of naast de leerling maar vanuit een volhardende aanwezigheid: “het is mijn taak”, “ik kan niet toelaten”, “ik houd vol”.

Als team van (on)macht naar kracht. Hoe Nieuwe Autoriteit en Geweldloos Verzet implementeren op jouw school?

Het thema 'gezag' en de vraag hoe effectief omgaan met ongewenst gedrag leven sterk op de meeste scholen. We zien daarbij vaak onmacht: hoe krijgen we meer greep op onacceptabel gedrag van onze leerlingen? Heel wat scholen zien in het gedachtegoed en instrumentarium van Nieuwe Autoriteit en Geweldloos Verzet (NAGV, Haim Omer, Israël) een mogelijk antwoord op deze onmacht en zetten voorzichtig hun eerste stappen in het implementeren ervan.

Dit blijkt in de praktijk geen gemakkelijke uitdaging. Het vraagt zorgvuldig aansluiten bij wat leeft in een team en bij ouders en van daaruit op zoek gaan naar meer kracht en invloed, zonder de verbinding met jongeren te verliezen. Hiervoor is niet alleen voldoende kennis van NAGV nodig, maar ook een houding die NAGV “ademt”. Enkel dan kunnen Nieuwe Autoriteit en Geweldloos Verzet zo geïntroduceerd worden dat gezagsfiguren zich samen sterker voelen in hun omgang met leerlingen.

Vanuit het Vormingsnetwerk NAGVopschool begeleiden we al een aantal jaren dergelijke implementatieprocessen. In deze vierdaagse opleiding delen we onze expertise met iedereen die reeds vertrouwd is met het gedachtegoed en nu als “kartrekker” NAGV op de eigen school wil introduceren en/of implementeren.

Omgaan met (cyber)pesten in het lager en secundair onderwijs

Pesten is zeker geen nieuw fenomeen. Het pestgedrag dat zich in en rond de school voordoet, gebeurt echter alsmaar vaker met smartphone of computer. Dit geeft schoolteams het gevoel dat het pestgedrag tussen leerlingen hen nog meer ontglipt. En is het wel hun verantwoordelijkheid, vragen ze zich af?

In deze cursus vertrekken we vanuit het standpunt dat alle (cyber)pesten dat impact heeft op de onderlinge relaties tussen leerlingen, best (ook) vanuit de school opgevolgd wordt.

We laten zien hoe de school systematisch (cyber)pestgedrag kan voorkomen en aanpakken. We brengen alle ideeën samen in een model, dat de resultaten van wetenschappelijk onderzoek vertaalt naar bruikbare handvaten voor de eigen praktijk.

Basiscursus socio-emotionele begeleiding in het s.o.

Als startend leerlingenbegeleider, leerkracht of remedial teacher merk je regelmatig dat socio-emotionele problemen, eventueel gekoppeld aan leerproblemen, je leerlingen in hun leren hinderen. Deze nascholing wil jouw vaardigheid om leerlingen socio-emotioneel te begeleiden, aanscherpen. Ze biedt bruikbare achtergrondinformatie en brengt de basiselementen aan die een rol spelen binnen het begeleidingsproces. Omdat het de bedoeling is de gegeven achtergrond zo concreet mogelijk te vertalen naar de eigen schoolsituatie, vragen wij aan de deelnemers een grote bereidheid om eigen ervaringen in te brengen als werkmateriaal.

Welbevinden van leerlingen onder druk. Hoe kan je iets voor hen betekenen?

Op school vang je ongetwijfeld meer en meer signalen op over leerlingen die zich niet goed in hun vel voelen en van wie het welbevinden onder druk staat. De coronapandemie heeft ervoor gezorgd dat leerlingen meer internaliserende (depressiviteit, angst…) en externaliserende (bv. probleemgedrag) problematieken vertonen. Het versterkt de indruk dat ze het vooral gevoelsmatig moeilijk hebben en eerder leefachterstand of leefvertraging vertonen waardoor hun 'leer-kracht' geleidelijk aan wegsijpelt. Hoe kan je iets voor hen betekenen?

Een transitie naar een duurzame wereld volgens het Donutmodel. Hoe aan de slag gaan met nieuwe concepten, modellen en theorieën uit het leerplan aardrijkskunde (KOV)?

Het systeem aarde en de invloed van de mens hierop zijn een belangrijk uitgangspunt van de nieuwe leerplannen aardrijkskunde voor het Katholiek Onderwijs. Er kan niet meer voorbijgegaan worden aan de huidige klimaatverandering als gevolg van wereldwijde demografische en economische processen. Daarom is het belangrijk dat we de huidige generatie leerlingen laten reflecteren over mogelijkheden om een transitie naar een duurzame wereld te realiseren. In het nieuwe leerplan aardrijkskunde worden hiervoor heel wat nieuwe concepten, modellen, en theorieën aangereikt, die veelal onbekend zijn bij de leerkracht aardrijkskunde zelf. In deze nascholing worden deze nieuwe concepten aan de hand van concrete lesvoorbeelden uitgelegd.

Begrijpend lezen of elk kind een begrijpend lezer, wat vraagt dat?

De rapporten van de Nederlands-Vlaamse Taalraad en de Vlaamse Onderwijsraad liegen er niet om. De PIRLS-resultaten (PIRLS, 2016; PIRLS repeat, 2018) tonen ons dat het niveau van begrijpend lezen in ons lager en secundair onderwijs sterk achteruit is gegaan. De nood om te werken aan een goed onderbouwd leesbeleid is hoog. Begrijpend lezen is voor veel leerkrachten een grote zorg geworden. De leerlingen lezen niet meer zo graag, ze doen het niet meer zo goed en de aangeboden teksten liggen vaak veraf van de leefwereld van de kinderen. Veel leerkrachten zijn dan ook op zoek naar manieren om het begrijpend leesniveau van hun leerlingen op te krikken. Een effectieve leesdidactiek is cruciaal om van ieder kind een goede lezer te maken. Begrijpend lezen en leesbevordering moeten hand in hand gaan. Wie graag leest, leest meer en beter!

Een vlotte leesstart, ook voor risicolezers

Leesvaardigheid is voor kinderen één van de belangrijkste bouwstenen voor hun verdere ontwikkeling. Daarom is aandacht voor een goede leesstart voor álle leerlingen essentieel. Hoe ondersteun je kinderen effectief bij het automatiseren van leesvaardigheid, ook als dit moeilijker verloopt en hoe maak je de link met leesbegrip in die vroege fase?

Nature of Science in de wetenschapsklas

In wetenschapsonderwijs staat het verwerven van specifieke inhoudelijke kennis vaak centraal. Begrip rond hoe wetenschappelijke kennis ontstaat, verdwijnt hierdoor geregeld naar de achtergrond. De onderliggende factoren die bijdragen tot ontwikkeling van deze kennis worden in de wetenschapsfilosofie “Nature of Science” (NoS) genoemd. In deze nascholing krijg je een inleiding tot deze NoS en krijg je manieren aangereikt om inzichten in NoS aan te brengen door deze te integreren in je leerinhouden.

Zinvol inzetten van spelmateriaal in functie van taalontwikkeling en schoolrijpheid bij kleuters

Tijdens deze nascholing maak je kennis met het ruime aanbod spelmateriaal van De Speelbode om kinderen te stimuleren op vlak van taal en schoolrijpheid. Er worden vooral gezelschapsspellen voorgesteld om woordenschat en zinsbouw, rekenbegrippen en auditieve vaardigheden op speelse wijze in te oefenen. Je krijgt een aanzet waardoor je nadien ook zelf aan de slag kan met eigen spelmateriaal.

Spellingsmoeilijkheden begeleiden in de lagere school

Spellingsmoeilijkheden belemmeren in belangrijke mate de ontwikkelingskansen van kinderen. Je eigen gedachten kunnen formuleren en in tekstuele vorm weergeven, is in onze maatschappij een belangrijke vaardigheid. Kinderen met deze moeilijkheden hebben dan ook recht op onze kwaliteitsvolle ondersteuning.

Deze nascholing richt zich op de hulp die jij als zorgleerkracht aan kinderen met spellingsmoeilijkheden kan bieden. Leerkrachten vanaf het 3de leerjaar die met kleine groepjes aan de slag willen gaan, zullen veel uit deze nascholing halen.

Meertaligheid en rekenen... geen makkelijke combinatie

Beeld je in… je leefde negen jaar in barre omstandigheden en plots katapulteert het leven je in een ander land, met een andere taal, met totaal andere gewoontes. Natuurlijk zijn er lieve mensen en is het leuk om met andere kinderen te ravotten, maar tegelijkertijd is het zo ontzettend verwarrend dat niets meer is zoals het was.

Meertaligheid kan een enorme meerwaarde zijn… maar ook een stevige hindernis bij het opnemen van leerinhouden. Meertaligheid op zich maakt niet dat een kind zwakker gaat rekenen. Toch merken leerkrachten moeilijkheden op die minder uitgesproken bij ééntalige kinderen voorkomen.

Wij weten dat deze kinderen heel erg gebaat zijn met een warm, degelijk, constructief onderwijs. Maar als leerkracht heb je maar twee handen en mogelijks één vertaaltool. Hoe pak je dat aan?

Conflicten en pesten, complexe thema’s, ingrijpende gebeurtenissen aanpakken met een herstelcirkel

Vechtpartijen, diefstal, pesterijen, een storende klas(groep) geven motivatieverlies en gevoelens van onveiligheid of wrevel, zowel bij leerkrachten, leerlingen als ouders. Vluchtelingenproblematiek, terroristische aanslagen, het leegspuiten van een brandblusser in de klas, de aanwezigheid van een mes op school… dit zijn ideale gelegenheden om te luisteren naar onze leerlingen en om van fouten leermomenten te maken voor alle leerlingen en leraren.

Als we te snel reageren op de symptomen en onze reactie hierop faalt, zal de wrevel en onveiligheid in de groep enkel stijgen en het onaangepast gedrag zal niet stoppen. Ouders worden te snel gealarmeerd, leerlingen geschorst of heel de klas gestraft.

Door een bestraffende benadering verliezen we kansen voor de jongeren om:

 • verantwoordelijkheid op te nemen voor elkaar;
 • waakzaam te zijn voor gedrag dat schade aanricht aan de onderlinge relaties;
 • hun plichten tegenover hun leerkrachten en klasgenoten te begrijpen;
 • deel te nemen aan een democratisch proces om de groepssfeer te herstellen.

Introductie van de herstelgerichte klascirkel is een uitdaging zowel voor leerkracht als leerling. Met deze herstelgerichte aanpak zorgen leerkrachten en leerlingen dat:

 • (klas)herstelcirkels een eerlijk proces krijgen;
 • wraak en vergelding van de overtreders zeldzaam zijn;
 • overtreders meer geneigd zijn hun daad toe te geven als ze weten dat er niet gestraft wordt.

Leerkrachten voelen zich meer tevreden als ze hun leerlingen zien als verantwoordelijke mensen in plaats van slecht functionerende desperado's. Leerlingen tonen verantwoordelijkheid en probleemoplossende vaardigheden als ze hiervoor een toepasbaar forum krijgen. Leerlingen die deelnemen aan een (klas)herstelcirkel vrezen minder voor straf en zijn meer bereid hun verhaal te doen. Het is ook veiliger, vooral voor slachtoffers.

Herstelgericht handelen met leerlingen: groeikansen voor de hele school

Deze nascholing werd in het verleden door CNO aangeboden met de titel Een herstelgerichte benadering van probleemgedrag geeft groeikansen aan de leerling, leraar, klas en school.

De gekende aanpak bij probleemgedrag zoals het geven van opmerkingen, verwittigingen, nota’s, verwijdering uit de klas, straf(studie), een contract, schorsing… kan op korte termijn effect hebben. Maar met deze (sanctionerende) aanpak slagen we er echter niet in om de leerlingen verantwoordelijkheid voor eigen gedrag te laten nemen of inzicht te krijgen in de schade die dit gedrag toebrengt aan anderen (klasgenoten, leerkrachten…). Het is een aanpak die de focus legt op de overtreding, de regels en hieraan verbonden sancties.

Een herstelgerichte school is een luisterende school: de aanpak van probleemgedrag richt zich op de verantwoordelijkheid van de leerling voor eigen gedrag, op al de betrokkenen, zowel overtreder als slachtoffer en op de impact van dit gedrag en de schade die hierdoor wordt toegebracht aan de relaties met klasgenoten, leerkrachten, ouders…

We baseren ons op de theorie van het herstelrecht, waarbij we u enkele principes en vaardigheden willen aanleren in het voeren van individuele herstelgesprekken tot herstelcirkels en Hergo (dit is geen opleiding tot Hergo-moderator).

Taalstimulerend aan de slag met de jongste kleuters en laagtaalvaardige kleuters

Een goede taalontwikkeling kent best een vliegende start. Daarom is de rol van de peuterleerkracht niet weg te denken in een taalstimulerende aanpak. Toch is het een uitdagende leeftijd om talig mee aan de slag te gaan, gezien de vaak erg beperkte woordenschat die eigen is aan peuters. Deze nascholing geeft je kaders en inspiratie om zo talig mogelijk te werken in de peuterklas. Daarnaast is deze nascholing prima geschikt voor leerkrachten die lesgeven aan kleuters met een lage taalvaardigheid in het Nederlands. De aanpak en taalverwerving verloopt immers grotendeels hetzelfde bij peuters als bij NT2/NT3-leerders.

Via verbindende communicatie werken aan meer veerkracht en rust bij jezelf

Moeilijke gesprekken, uitdagende (klas)situaties, stressvolle periodes of vermoeidheid maken vaak deel uit van de job van een leerlingenbegeleider, maar ook van directies, leerkrachten, secretariaatsmedewerkers, … In deze nascholing oefen je je zelfleiderschap: hoe kan ik mezelf beïnvloeden om rustig te blijven en in mijn kracht te blijven staan?

Met proactieve cirkels kiezen voor sterke relaties en een veilig klasklimaat

Cirkels creëren een forum dat leerlingen aanmoedigt om te spreken en te luisteren naar elkaar. Het is een methodiek die uitnodigt om als groep in dialoog te gaan en een echte 'leer-gemeenschap' te vormen. Met deze werkvorm krijgen ook stille leerlingen een stem en worden moeilijke thema’s bespreekbaar.

Duurzame ontwikkelingsprincipes voor de ruimtelijke inrichting van steden en gemeenten in Vlaanderen en het Brussels Hoofdstedelijk Gewest

Vlaanderen en Brussel worden al jarenlang gekenmerkt door een wildgroei aan bebouwing en een intensief gebruik van onze beperkte landoppervlakte. Klimaat en socio-economische uitdagingen maken de ruimtelijke spilzucht en wanorde onhoudbaar. We moeten meer doen met minder ruimte en dit kan niet wachten. Door duurzame ontwikkelingsprincipes te gebruiken in ruimtelijke ordening creëren we aangename steden en gemeenten die huidige en toekomstige behoeften kunnen vervullen.

Nike’s Europese Logistieke Campus: magazijnbezoek technieken

Nike’s Europese Logistieke Campus coördineert alle logistieke activiteiten tussen 620 fabrieken in 42 (lageloon)landen en alle B2B- en B2C-klanten in de regio EMEA. Alle Nike-producten die in Europa, het Midden-Oosten of Afrika verkocht worden, passeren fysiek of virtueel door deze logistieke campus, die bestaat uit 5 ultramoderne, duurzame distributiecentra (“DC’s”).

Innovatief bewegen: praktische toepassing van borstelloze gelijkstroommotoren in industrie en mobiliteit

Dankzij de hoge efficiëntie en betrouwbaarheid wordt de BLDC motor (Brushless DC Electric) veelvuldig toegepast in huishoudtoestellen, mobiliteitstoepassingen (fietsen, steps, auto’s, hoverboards…) en industriële automatisering (o.a. robots). We kunnen hier zeker spreken van mechatronica: het samengaan van motor, sensoren (positiebepaling) en elektronische aandrijving.

Van Bobbejaan tot Bazart: popmuziek in de Nederlandse taal

Nederlandstalige popsongs zijn interessant lesmateriaal, maar lijken niet altijd sant in eigen land. Toch verschaffen ze heel wat activerende leerkansen voor leerlingen, als insteek of als bronmateriaal voor lessen rond vaardigheden, literatuur of taalbeschouwing. Bovendien bieden ze een grondige kennismaking met de culturele rijkdom en verscheidenheid van de Nederlandstalige taal. Neem je leerlingen mee in de leerrijke wereld van de popmuziek die een toegankelijke aanzet vormt om te werken aan eindtermen.

Bouw een responsieve website met Bootstrap

Wil je jouw professionele webvaardigheden een flinke boost geven? Dan is deze nascholing iets voor jou! Leer hoe je effectief gebruik maakt van het Bootstrap framework om strakke en responsieve websites te ontwerpen. Of je nu een doorgewinterde ontwikkelaar bent of net begint, deze training biedt waardevolle inzichten die je niet wilt missen. Bereid je voor op een inspirerende nascholing vol ontdekkingen en praktische toepassingen.

De leescarrousel: iedereen aan het lezen door een prikkelende vraag!

Leerlingen aan het lezen krijgen, dat is iets wat jij ongetwijfeld ook zeer graag wil. Met de leescarrousel, een vakoverschrijdend leesproject, lukt het. Je leerlingen lezen in een mum van tijd teksten uit eigen interesse en komen in contact met onderwerpen uit alle schoolvakken. Je voelt het al kriebelen om dit bij jou te organiseren, maar weet niet waar te beginnen? Hoe enthousiasmeer je iedereen? Welke teksten kies je? Hoe gaat alles organisatorisch in z’n werk? Na deze sessie heb jij voldoende handvaten om ook op jouw school een heuse leeskermis te organiseren!

Taalvaardigheid als brug tussen secundair en hoger onderwijs

Met schijnbare regelmaat van de klok verschijnen er (inter)nationale studies die aantonen dat de taalvaardigheid van onze leerlingen daalt, terwijl geweten is dat diezelfde taalvaardigheid een voorspeller is van studiesucces in het hoger/voortgezet onderwijs. Taalvaardigheid is echter een zéér ruim begrip en een vlag die vele ladingen dekt. Welke lading is essentieel om aan leerlingen mee te geven, zodat zij een optimale koers varen in hoger onderwijs?

Masterclass Didactiek Nederlands

Hoe geef je het vak Nederlands? Wat zijn de nieuwste invalshoeken in eindtermen en leerplannen en hoe zet je die om in de praktijk? In deze masterclass vertrekken we van de basisinzichten voor de didactiek Nederlands om vervolgens in te zoomen op de nieuwste inzichten en ontwikkelingen. Theorie en praktijk wisselen elkaar in gezonde doses af.

Taal een hinderpaal? Actief aan de slag met Nederlands in de arbeidsmarktfinaliteit

De taal is de sleutel tot deelname aan onze samenleving. De sleutelcompetentie Nederlands is dus beter geen hinderpaal. Leerlingen uit de arbeidsmarktfinaliteit verdienen daarom dubbel en dik onze aandacht. Talige weerbaarheid is voor hen de absolute prioriteit. Het is van levensbelang dat de huidige generaties jongeren kunnen functioneren in de complexe en voortdurend evoluerende maatschappij.

Oude Nederlandse literatuur vanuit een vrouwelijk perspectief

De meeste leerlingen maken in de lessen Nederlands kennis met ridderliteratuur en ook Van den vos Reynaerde passeert wel eens de revue, maar de middeleeuwen en vroegmoderne tijd herbergen een veel grotere schat aan literaire teksten in de meest diverse genres. In deze nascholing laten specialisten in de historische Nederlandse letterkunde je proeven van enkele belangrijke literaire genres uit de periode 1300–1800 met een focus op teksten van vrouwelijke auteurs.

Activerende werkvormen voor technisch lezen en schrijven (NT2)

Iemand technisch leren lezen en schrijven gaat vaak gepaard met horten en stoten.

Hoe krijg je meer dynamiek in dit proces? Hoe houd je het voor de cursist en jezelf uitdagend? Hoe krijg je ‘schwung’ in het technische lees- en schrijftraject van een cursist?

In deze nascholing laten we je graag kennis maken met een aantal interactieve werkvormen met speciale aandacht voor het technisch lezen en schrijven.

Spreekdurf is dé methode om verliefd te worden op het Nederlands

Je bereidt je cursisten wel voor in de les, maar buiten de klas lukt het vaak niet: je cursisten zijn toch vaak niet bereid om Nederlands te gebruiken. Wat kan jij doen in de klas om cursisten sterker en meer zelfredzaam te maken in de echte wereld waar taal niet zo gepolijst en afgebakend is als in de klas? Hoe kan je er als leerkracht voor zorgen dat je cursisten met beperkte taalkennis toch de focus op de communicatie (WIJ) gaan leggen (‘Komt mijn boodschap over?’) in plaats van op de correcte vorm (‘IK kan het niet’, ‘IK maak fouten’)? Het spreekplezier volgt vanzelf.

Wat vertel je me nu? Een verhaal als didactisch hulpmiddel voor het leren van taal

Verhalen vertellen is een verrijkende en interactieve manier om taal te leren. Soms moet je echter wat schroom overwinnen bij je leerlingen: ik heb geen verhaal, ik ken niet genoeg taal, ik ga fouten maken… Via talige spelletjes en uiteenlopende oefeningen komen je leerlingen op verhalen, leren jullie ze samen verrijken, naar elkaar luisteren en samenwerken.

“Ik zie jou”. Omgaan met het trauma achter het (problematisch) gedrag van leerlingen - live online nascholing

Kinderen krijgen soms al op jonge leeftijd te maken met ingrijpende gebeurtenissen zoals het overlijden van hun vader of moeder, mishandeling, verwaarlozing of misbruik. Sommige (onverwerkte) ervaringen kunnen leiden tot trauma. Deze kinderen zitten ook in jouw klas en het kan ongemakkelijk zijn om hierover met leerlingen te spreken. Echter: ze hebben vaak niemand bij wie ze terecht kunnen en ervaren een hoge mate van stress. School, de klas, dat zou hun veilige haven moeten zijn. Met een havenmeester die weet wat ze meemaken. Die ze laat merken dat ze, ondanks hun gedrag - want dat kan gezien de omstandigheden behoorlijk anders zijn dan jij zou willen - welkom zijn en gezien en gehoord worden. Het is ook belangrijk dat de leerkracht vanuit verbinding problematisch gedrag kan begrenzen en in goede banen leidt, zodat de veiligheid in de klas voor iedereen gewaarborgd is.

Strategisch omgaan met regel-/normovertredend gedrag in de klas

Het leren van de jongere krijgt in iedere vorm van onderwijs gestalte in de ontmoeting tussen de jongere en de leerkracht. In deze ontmoeting is het hanteren van regel-/normovertredend gedrag een wezenlijk onderdeel van het klasgebeuren. Naast de kansen die de interactie in conflictsituaties biedt voor zowel leerkracht als jongere is de vraag naar de invloed van regel- en normovertredend gedrag op de klasgroep en op het leerkrachtenteam minstens even interessant.

Vooraleer ons te richten op een conflicthanteringsstrategie is een bezinning over de wijze waarop we regels, normen en waarden hanteren in de klas verhelderend. We blijven hier stilstaan bij de vraag hoe je met jongeren kunt werken rond regels en normen. Regel- en normovertredend gedrag krijgt betekenis doordat je als leerkracht betekenis geeft aan dit gedrag. We proberen conflicten te waarderen als essentiële gebeurtenissen binnen het opvoedingsproces.

Suïcidepreventie bij leerlingen s.o.

In België sterven dagelijks gemiddeld 5 à 6 personen door zelfdoding. België scoort bovendien beduidend slechter dan het Europees gemiddelde. Suïcidepreventie beoogt hiermee iets aan te doen. In deze vorming neem je kennis van enkele theoretische kaders over suïcidaliteit/suïcide en zullen je concrete handvaten aangereikt worden m.b.t. de omgang met suïcidale leerlingen in de praktijk.

Een geïntegreerde benadering van problematisch gedrag: tussen verbinden en begrenzen

Op school ervaart men heel wat problematisch gedrag met verlies van verbinding voor jongeren en hun leerkrachten. Ook ouders delen in de frustratie. Scholen zoeken naar oplossingen, maar worden vaak overstelpt met mogelijke, vaak fragmentaire, remedies. Toch is er een concept om echt beleid te voeren om het problematisch gedrag te beheersen.

De nieuwe neurofysiologische inzichten (de polyvagaaltheorie) rond het verbinden van kinderen/jongeren met hun leerkrachten tonen de weg naar een samen-gevoel van basisveiligheid, emotieregulatie, beter leren e.d. Daarnaast komt ook het bekijken van begrenzen aan bod, want zonder begrenzen geen verbinding! We praten ook over de rode lijn van begrenzen, de inclusieparadox, de persoonlijke veiligheidstechnieken, het toxische effect van probleemgedrag enz.

Hoe zet je een visie rond verbinden en begrenzen om in een schoolbeleid? Dit levert heel wat winst op voor betere leerresultaten, gelukkigere leerkrachten en tevreden ouders. Al deze zaken komen diepgaand aan bod in deze driedaagse nascholing.

Gender- en seksuele diversiteit: inzetten op LGBTI+-inclusief onderwijs

Gender en geaardheid bespreekbaar maken op school is zeer belangrijk om attitudes bij te stellen en stereotypen te kunnen doorbreken. Daarnaast is het cruciaal dat elke jongere, ongeacht de genderidentiteit, zich thuis voelt op school. Bewustzijn creëren, open communicatie en inclusief taalgebruik zijn de eerste stappen richting een LGBTI+-vriendelijke instelling waar iedereen welkom is, zich goed voelt en waar een open sfeer heerst. Zowel voor de leerlingen als voor de leerkrachten.

Psychisch welbevinden via veiligheid in de klas: een non-verbaal verhaal

Het psychisch welbevinden van onze jongeren staat steeds meer onder druk. Praten is vaak niet voldoende, de boodschap komt niet aan. Daarom verkennen we in deze nascholing hoe je zonder woorden toch rust en ontspanning kan brengen bij je leerlingen. Daarvoor bedienen we ons van een fantastische communicatietool waarover iedereen beschikt: ons lichaam.

Gewoon al aanwezig zijn, rustig door de ruimte bewegen, kleine gebaren maken en op een bepaalde manier kijken, glimlachen of grinniken, is een zeer krachtige manier van communiceren en heeft een grotere impact dan je denkt. In deze nascholing wordt geëxpliciteerd wat we vaak intuïtief wel aanvoelen, maar nog te weinig toepassen. Hiervoor halen we inspiratie uit de theaterwereld. Dit alles met als doel een veilige sfeer en lesomgeving te creëren waarin jongeren hun schild kunnen laten zakken.

Omgaan met eetproblemen op school

Deze nascholing werd in het verleden door CNO aangeboden met de titel Kapstokken rond eten en lijngedrag.

Sinds de coronacrisis worstelen steeds meer tieners met een eetstoornis. Ook op jouw school zijn er misschien leerlingen die met deze problematiek kampen. Wat kan jij als onderwijsprofessional doen? Leer wat de problematiek inhoudt, wat de oorzaken en gevolgen zijn, maar vooral hoe jij aan preventie kan doen op school en leerlingen met eetstoornissen gepast kan ondersteunen.

De klassenraad gecoacht!

Als directeur of coördinator sleutelen aan de klassenraad

Klassenraden in het s.o. zijn een belangrijk instrument voor het sturen en opvolgen van zowel het individuele groeiproces van een leerling als van het dynamisch proces van een groep/klas. Vaak verlopen klassenraden echter inefficiënt met als gevolg dat er weinig of niets concreet uit resulteert.

Het is geen evidentie om binnen een beperkt tijdsbestek een klassenraad te begeleiden. Een bespreking houden over leerlingen waar leerkrachten met tevredenheid op terugkijken en waar leerlingen achteraf ook zinvolle feedback over ontvangen, is vaak een moeilijke oefening. Hoe kan je een klassenraad als een efficiënt werkinstrument gebruiken binnen een leerkrachtenteam en als klassenleerkracht?

Traject van functioneren en evalueren: kwaliteitsvolle gesprekken voeren als bron van informatie

Welke directeur droomt niet van een goede verstandhouding met zijn personeel? Hoe heerlijk zou het zijn mocht de hele personeelsgroep eensgezind en blijgezind de gemeenschappelijke doelen kennen, de grenzen bewaken, de afspraken nakomen? Welke gesprekken bieden daartoe een meerwaarde of vragen ze vooral veel werk, dat bovendien weinig oplevert? Kortom, lust of last?

Na het volgen van deze cursus krijg je een attest met vermelding van de behandelde inhouden en beoogde doelstellingen in het kader van de opleiding voor evaluatoren.

Omgaan met weerstand bij veranderingsprocessen

Bij veranderingsprocessen in organisaties is er bijna altijd sprake van weerstand. Tijdens de opleiding ga je in op wat weerstand precies is (op organisatie-, groeps- en individueel niveau), redenen waarom mensen weerstand vertonen en hoe die weerstand wordt geuit. Daarnaast focus je op weerstandsverminderende communicatie.

Orde- en tuchtmaatregelen binnen een geïntegreerd zorgbeleid

Minder definitieve uitsluitingen, een haalbare kaart

Objectieve cijfers geven aan dat scholen steeds vaker tuchtmaatregelen toepassen. Tijdens deze vorming worden handvaten aangereikt om deze tendens om te buigen. Je focust hierbij op het vierladenmodel, niet als doel maar als middel.

Timemanagement en persoonlijke organisatie - leidinggevenden en middenkader

Werken in het onderwijs betekent gegarandeerd dat je niet altijd op voorhand het verloop van je dag kan vastleggen. Dit is uiteraard zeer boeiend en zorgt voor de nodige afwisseling, maar het kan eveneens het gevoel geven dat je niets doet van wat je wenst te doen... Veel afwisseling en een continue stroom van input is niet enkel een kenmerk van het onderwijs, het is eigen aan onze huidige samenleving.

Ruimtevaart in je klas: doe mee aan Mission X, Moon Camp en Climate Detectives

Ruimtevaart zit in een stroomversnelling. De mens gaat terug naar de maan met als doel daar te blijven, sondes gaan op zoek naar buitenaards leven op de manen van Jupiter, technologie voor het communiceren naar en het in beeld brengen van de aarde gaat met grote sprongen vooruit. Ruimtevaart komt dichterbij en komt steeds meer in het nieuws. Ongetwijfeld komen leerlingen hier dus vroeg of laat mee in contact. Als leerkracht kan je zeker mee aan de slag in jouw klas. ESERO Belgium wil jou hiervoor klaarstomen met enkele leuke, prikkelende projecten rond ruimtevaart.

Ruimtevaart in je klas: 'Op reis naar de ruimte met Fritz' en 'Op schoolreis naar de Maan'

Binnenkort zullen steeds meer mensen naar de maan reizen én er zelfs verblijven! Leerlingen zullen dit regelmatig in de actualiteit zien verschijnen. En wanneer zij volwassen zijn, zal de eerste mens voet op Mars zetten! ESERO maakt ruimtereizen eenvoudig bespreekbaar in de klas via lespakketten onderzoekend leren, met huis-, tuin- en keukenmateriaal. Dit alles aansluitend bij de Vlaamse eindtermen.

 

Risicoanalyse brand

Tijdens deze nascholing leer je een risicoanalyse brandveiligheid opstellen voor scholen.

Elke leerling aan het schrijven krijgen? Ja, het kan!

Creatief schrijven verhoogt de taalvaardigheid en zorgt voor meer tekstbegrip en leesplezier bij leerlingen. Maar hoe pak je dat aan in een klas die mogelijk niet op schrijfoefeningen zit te wachten? In deze nascholing ga je op zoek naar antwoorden op deze vragen en verken je verschillende schrijfaanzetten die hun waarde al bewezen hebben bij tieners. Ook exploreer je welke leerlijn je zelf kan uitzetten in een project rond creatief schrijven.

Leer je leerlingen genieten van lezen: op weg naar effectief leesonderwijs!

Ben jij ook op zoek naar hoe we tieners vandaag de dag nog overtuigen om een boek vast te pakken, om het verhaal daadwerkelijk uit te lezen en om terug te keren naar een bibliotheek? In deze nascholing ontwikkel je een visie op leesbevordering die past bij het tienerhoofd en verken je praktische tips die we afleiden uit de onderzoeken over leesbevordering bij tieners.

Versterk de taalvaardigheid van je leerlingen met AI

Voor de meeste leerkrachten Nederlands was de komst van ChatGPT en andere generatieve artificiële intelligentie in de eerste plaats even schrikken. Een tool die betere teksten kan genereren dan het merendeel van onze leerlingen? Wat moeten we daar nu mee? In deze sessie exploreer je hoe je deze tools op een positieve manier kan inzetten voor de les Nederlands en je lessen. 

Opleiding tot moderator Herstelgericht Groepsoverleg (HERGO)

Dit traject kan je volgen als verdieping in herstelgericht werken of je kan ervoor kiezen om via een eindopdracht het certificaat HERGO-moderator te behalen.

Een school is een mini-samenleving waar vanzelfsprekend ook conflicten voorkomen. Vaak gaat het om kleine(re) gebeurtenissen, die met een herstelgesprek op te vangen zijn. Soms doet er zich echter een ernstig incident voor: vandalisme, diefstal, bedreigingen, misbruik van sociale media, een stevig gevecht… Dat brengt heel wat emoties en stellingnames teweeg. HERGO biedt een helder, duidelijk gestructureerd kader om daar tegelijk zorgzaam en toekomstgericht mee om te gaan. Als moderator breng je alle betrokken partijen samen, inclusief steunfiguren en derden. Je creëert voor iedereen de kans om gehoord te worden en mee te zoeken welke afspraken nodig zijn om verder te kunnen.

Boost de digitale zelfredzaamheid van jouw (ex-)OKAN-leerling

Hoe ga je aan de slag met OKAN-leerlingen en ex-OKAN-leerlingen die weinig of geen computervaardigheden hebben? Welke woordenschat moeten zij zich eigen maken? Hoe leer je hen op een eenvoudige manier digitale basisvaardigheden (Smartschool, Windows, Office, …) aan? Hoe verhoog je de digitale zelfredzaamheid van deze leerlingen?

Als de hel uitbreekt! - Een praktische opleiding crisismanagement en communicatie voor preventieadviseurs, middenkader, directies en schoolbesturen

Als je school geconfronteerd wordt met een ernstig incident of een schokkende gebeurtenis ben je daar zelden voldoende op voorbereid. Er wordt duidelijke sturing verwacht door de leidinggevenden. Een goed noodplan is dan een richtsnoer, maar volstaat niet om de specifieke organisatorische en communicatieve uitdagingen die op jullie afkomen tijdens en na een crisis aan te pakken. Tijdens deze opleiding zoom je in op crisisbewustzijn, crisisbeheer en communicatie voor en door leidinggevenden en middenkader, met een focus op het nemen van beslissingen onder druk. Je maakt kennis en oefent met beproefde modellen en instrumenten die je helpen om de initiële chaos en crisisstress snel en gestructureerd aan te pakken op basis van de beschikbare middelen en informatie.

Beleidsmatig werken aan verbondenheid, professionele groei en welzijn van het ganse team

Wat is er nodig voor echt goede teamprestaties? Wie er de literatuur op naleest, komt tot de ontdekking dat wie precies met elkaar samenwerkt in een team veel minder uit maakt dan gedacht. Wat is dan wel bepalend? De onderlinge band tussen de teamleden, hoe zij met elkaar omgaan en de aandacht en zorg van de leidinggevende voor het welzijn en welbevinden van het team blijken cruciaal.  Tijdens dit korte traject focus je op het tot stand brengen van deze verbondenheid en welke rol jij hierin kan opnemen om er voor te zorgen dat je team professioneel groeit en zich meteen ook goed in zijn vel voelt.

Werken aan een cultuur van breed evalueren met het hele team

Hoe kan je zorgen dat evaluatie jongeren uitdaagt om hun grenzen te verleggen?
Hoe kan je het team zover krijgen dat ze stappen zetten in breed kijken en evalueren?
Hoe zorg je voor een feedbackcultuur in plaats van een meetcultuur binnen evalueren?
Wat zegt onderzoek over wat werkt binnen evalueren in onderwijs?

Sterke evaluaties motiveren alle jongeren en doen hen groeien, ze vinden er houvast en goesting om steeds verder en dieper te gaan in hun leerproces; ze krijgen gegevens om zichzelf te leren inschatten in hun mogelijkheden en sterktes, ze putten er zelfvertrouwen uit. Tegelijkertijd geeft evaluatie leerkrachten een richting om een betere afstemming te vinden naar wat jongeren echt nodig hebben om te blijven groeien.

Leer je school snel en beter kennen via Smartschool Analytics

Wil je aan de hand van een gebruiksvriendelijke tool kwaliteitsontwikkeling handen en voeten geven op jouw school? Gaat er bij jou ook veel tijd verloren in het opzoeken en samenbrengen van data? Zou je liever meer tijd besteden aan analyse en opvolging? Wil ook jij van informatie kennis maken? In deze nascholing zoek en krijg je antwoorden op deze vragen aan de hand van Smartschool Analytics.

De directeur die zijn school (van kleur) ziet veranderen

Als directeur heb je een metapositie en zit je soms op het balkon. Je kijkt en je ziet hoe je school verandert. Je ziet de speelplaats diverser worden, verkleuren. Klasdynamieken verlopen anders, en je leraren vertellen je hoe hun eigen referentiekader niet langer overeenkomt met dat van de leerlingen en de ouders. Wegkijken of wachten is niet langer een optie. Maar hoe kan je meer doen dan reageren op dagelijkse vragen en troubleshooten? Hoe kan je duurzaam impact hebben op dit soort processen in je school?

Escaperoom: Klimaat en oceaan

De klimaatproblematiek is niet meer uit onze leefwereld weg te denken. We moeten jongeren kennis en vaardigheden aanreiken om de oorzaken en gevolgen van de klimaatverandering ten volle te begrijpen. Het Vlaams Instituut voor de Zee ontwikkelde lesmateriaal rond volgende onderwerpen: koolstofcyclus, zeespiegelstijging, dalend zuurstofgehalte in de oceaan, oceaancirculatie, mariene soortenverschuivingen en oceaanverzuring. Daag jouw leerlingen uit om zich hierin te verdiepen door hen te laten ontsnappen uit de escaperoom.

Automatisatie m.b.v. PLC's

Staat er in jouw school een machine die jouw studenten dienen te automatiseren, via een Siemens PLC, en is het PLC-gedeelte een uitdaging voor jou?
Of dien jij binnenkort voor de eerste maal jouw studenten de basisbeginselen van industriële automatisatie aan te leren?

Dan is deze cursus een must-do voor jou. Op een praktische manier leren wij je vaardigheden aan gedurende 2 hands-on nascholingsdagen.

Personeelsadministratie voor beginners (bu)so (herhaling 1)

Als medewerker van een personeelssecretariaat ben je verantwoordelijk voor een correcte administratieve opvolging van een veelheid aan personeelsdossiers. Daarnaast sta je in voor een kwaliteitsvolle dienstverlening en kan men bij jou terecht voor informatie rond personeelsreglementering. Tijdens dit traject krijg je als beginnend medewerker van een personeelsdienst inzicht in de complexe wereld van de diverse personeelsdossiers, kan je aan de slag met de administratieve verwerking en controle van een opdrachtverdeling, kan je de terzake doende regelgeving raadplegen en interpreteren en kan je dit alles op een overzichtelijke manier praktisch uitvoeren en opvolgen.

De lesgevers bezorgen vanuit hun praktijkervaringen informatie en voorbeelden. Om eigen accenten te kunnen leggen voor de verschillende onderwijsnetten wordt lesdag twee opgesplitst, enerzijds voor cursisten vrij gesubsidieerd secundair onderwijs en anderzijds voor cursisten gemeenschapsonderwijs.

Close reading: kritisch en verdiepend lezen

Close reading is een verdiepende manier van begrijpend lezen waarbij de inhoud van een complexe tekst centraal staat. De leerlingen gaan op een actieve manier aan de slag gaan met een rijke verhalende of informatieve tekst. Ze gaan deze tekst lezen en herlezen, telkens vanuit een ander leesdoel. Hierbij leren ze aantekeningen maken, samenvatten, monitoren, samenwerken, redeneren, discussiëren en reflecteren. Close Reading stelt de tekst centraal en maakt van leerlingen actieve en kritische lezers.

Het verhaal van De Wereldreiziger: succesvol aan de slag met (taal)achterstand, digitale en andere oplossingen

De Wereldreiziger is een basisschool in hartje Antwerpen. Elke leerling is er welkom en het team heeft enkele straffe weloverwogen beleidskeuzes gemaakt. Het gevolg van die keuzes in combinatie met de context van de school maakt echter dat de uitdagingen op de klasvloer gigantisch zijn. Welke keuzes maakt de school en welke (digitale) tools worden er gebruikt? Hoe kan je er op jouw school ook mee aan de slag? Je komt het te weten tijdens deze nascholing.

De leerkracht maakt het verschil... maar hoe? Inleiding in het 'mediërend leren'

Leren gebeurt in interactie, de leerkracht maakt dus wel degelijk het verschil. Dat verschil hangt af van de wijze waarop de leerkracht zich zet in het leerproces van zijn leerlingen. In ‘mediërend leren’ gaan we op zoek naar de leerkrachtstijl die zorgt voor rijke leerervaringen van de leerlingen.

Kleuters begeleiden in hun sociaal-emotionele ontwikkeling aan de hand van 6 stapstenen

In zijn eerste 5 levensjaren zet een kind de belangrijkste stappen in de sociaal-emotionele ontwikkeling. Hierbij geldt ook dat, wanneer een stap onvoldoende ontwikkelingskansen kreeg, de totale ontwikkeling van het kind gehypothekeerd wordt. Bij dit alles speelt de taalontwikkeling ook een belangrijke rol. Tijdens deze nascholing leer je de eerste 6 stapstenen van de sociaal-emotionele ontwikkeling kennen. Ze worden daarbij gekoppeld aan de taalontwikkeling van het jonge kind. Stanley Greenspan en The Hanen Center vormen de leidraad.

Drama-ontdekkingstocht: de verschillende aspecten van drama

De woorden toneel en drama schrikken mensen vaak af, zowel kinderen als volwassenen, omdat ze geassocieerd worden met “over je grenzen moeten gaan”, “je moeten blootgeven” en “je kwetsbaar opstellen”. Vaak zijn mensen bang om zich te laten gaan of om uitgelachen te worden. Maar drama kan juist zo heerlijk bevrijdend werken, zeker als je een veilige omgeving kan creëren waarin iedereen zichzelf kan zijn en zijn grenzen kan en mag ontdekken. 

Feedback to the future: brandstof voor groei!

In onze superdiverse klassen is het geven en ontvangen van feedback en feedforward meer dan ooit noodzakelijk. Meer nog, het zou zonde zijn om de meerstemmige wijsheid in onze scholen niet te benutten. Los van 'scores' en 'punten' leren we immers vooral van elkaar. En dat gaat uiteraard veel verder dan enkel de leerling die leert van de leerkracht.
Ook wij als volwassenen groeien door onze blik te verruimen en nieuwe perspectieven toe te voegen aan onze eigen waarheid. Met een beetje lef en een snuifje moed leren we gesprekken opbouwen, bekrachtigen, betrokken confronteren, prioriteiten bepalen en gericht doelen formuleren. Voor onze leerlingen, voor onszelf of op beleidsniveau.
Onderwijzen betekent 'laten groeien' en dat is precies waar deze vorming op inzet.

'Kijk ik!' Doelgericht observeren in de kleuterklas: wat en hoe?

Hoe zorg je ervoor dat elk kind krijgt wat het voor zijn of haar ontwikkeling nodig heeft? Hoe kan je breder kijken naar kleuters vanuit competenties en niet enkel lijstjes afvinken? Een competentiegerichte benadering brengt je dichter bij kinderen. Zo worden ze niet meer gereduceerd tot hun problemen.

Kliederen met peuters

Peuters experimenteren graag, ze gaan op ontdekking, zijn verwonderd, kliederen en kladderen erop los. Ze gebruiken hun zintuigen om de wereld om zich heen te ontdekken. Maar hoe kan je dit proces goed begeleiden? Hoe kan je ervoor zorgen dat ook tijdens het experimenteren de betrokkenheid bij peuters hoog is en blijft?

 

De vernieuwde datawijzer van de doorlichting (s.o.)

Je wil graag je buikgevoel objectiveren aan de hand van data. De datawijzer van de doorlichting reikt je hier heel wat mogelijkheden aan. Tijdens deze cursusdag ontdek je welke gegevens opgenomen zijn in deze tool en hoe je concreet met de datawijzer aan de slag kan. Alle functies test je uit voor je eigen school zodat je meteen je eigen schooldata leert lezen en gebruiken. Je leert in deze opleiding wat je allemaal met de datawijzer kan en hoe je data kan gebruiken om je beleidsplan te onderbouwen en zo je beleid te versterken. 

Onderwijskundig leiderschap met impact - ontwikkelen van teacher teams als leergemeenschappen

Als schoolleider sta je voor heel wat taken en uitdagingen. Het voeren van onderwijskundig beleid is hierbij essentieel. Omdat het niet (meer) mogelijk is om deze taken alleen uit te voeren, is het delen van leiderschap een must. Een belangrijke vraag hierbij is: hoe geef je hier leiding aan zodat taken kwaliteitsvol worden opgenomen en er een werkbaar evenwicht ontstaat tussen bottom-up ontwikkeling en voldoende aansturing vanuit visie en leidende principes? Via deze tweedaagse krijg je praktijkgerichte en haalbare antwoorden.

Zorg dragen voor je team vanuit waardering en vertrouwen

Tijdens deze nascholing zoom je in op welke manier je een sterk klimaat van vertrouwen kunt scheppen binnen je team: vertrouwen opbouwen, handhaven en waar nodig herstellen. De bouwstenen van een team (P. Lencioni) vormen de rode draad doorheen de nascholing. Vanuit voorbeelden zie je hoe een zorgzaam team eruitziet bij het aangaan van conflicten, het creëren van betrokkenheid, het nemen van verantwoordelijkheid en uiteindelijk het komen tot een goede samenwerking. Wat je hier al dan niet in doet, maakt het verschil!

Leerwandelingen en collegiale visitatie: methodieken om te werken aan kwaliteit en gedeeld leiderschap tot op de klasvloer

De kwaliteitsontwikkeling van een school is meer dan een zaak van de directeur alleen. Door ieder teamlid mee de kwaliteit tot op de klasvloer te laten bekijken, in de eigen klas en deze van de collega’s, werk je aan het verhogen van die kwaliteit en gedeeld leiderschap. Met het gebruik van de juiste methodieken zoals leerwandelingen en collegiale visitatie verhoog je de professionaliteit van je schoolteam en stimuleer je bovendien de collective teacher efficacy. Met de informatie die je in deze nascholing krijgt, ben je klaar om deze technieken ook te introduceren in je eigen schoolteam.

Integraal beleid voeren: van onderzoek naar praktijk rond thema's als leren leren, executieve functies en groeimindset

De leerlingen in je school vormen ongetwijfeld een zeer diverse groep. Elke leerlingengroep vraagt om specifieke aandacht. Op basis van een praktijkvoorbeeld dat vertrekt vanuit onderzoek, zie je hoe het voeren van een integraal beleid samen met het ganse schoolteam ALLE leerlingen op alle vlakken uitdaagt en versterkt.

Administratie en regelgeving OKAN in het secundair onderwijs

OKAN 'boomt' sinds de start van het conflict in Oekraïne. Het secundair onderwijs ontvangt intussen meer dan 7.500 OKAN-leerlingen. Op welke omkadering en ondersteuning kan je rekenen? Hoe moet je dit administratief  regelen en toepassen? In deze nascholing overloop je alle toepasselijke regelgeving rond OKAN.

De kracht van academisch optimisme: leerprestaties én eerlijke kansen bevorderen (voor leidinggevenden en middenkader)

Academisch optimisme omvat het samenspel van drie elementen: (1) overtuigingen van doelmatigheid, (2) vertrouwen in leerlingen en ouders en (3) de focus op leren. Onderzoek toont aan dat er een sterke positieve samenhang bestaat tussen academisch optimisme en de prestaties van leerlingen: hoe meer een school gekenmerkt wordt door een cultuur van academisch optimisme, hoe beter de leerlingen presteren. En het meest bemoedigende hieraan: dit geldt voor alle leerlingen, ongeacht hun achtergrond. Een cultuur van academisch optimisme is bovendien veranderbaar. Inzetten op academisch optimisme is bijgevolg een erg interessante strategie om leerprestaties én eerlijke kansen te bevorderen. Hoe je dit als leidinggevende in de praktijk brengt, leer je in deze nascholing.

Integrale, geïnformeerde kwaliteitsontwikkeling: waarom, wat en hoe - Van theorie naar praktijk

Hoe kan je je onderwijskwaliteit op een duurzame manier ontwikkelen, vertrekkende vanuit de schooleigen visie? Hoe doe je dit samen met je team, hoe maak je daarin passende keuzes en hoe kan datagebruik je daarbij helpen? Hoe verhouden schoolinterne ontwikkelingen zich tot externe verwachtingen, bijvoorbeeld uit de inspectie?
In deze opleiding bouw je doorheen de verschillende samenkomsten een integrale, geïnformeerde aanpak uit voor schoolontwikkeling. Theoretische kaders worden als startpunt aangeboden en vervolgens toegepast op schooleigen praktijkvoorbeelden.

Innovatieve leeromgevingen ontwerpen

De vraag naar het ontwerpen van innovatieve fysieke leeromgevingen, waar schooleigen pedagogische projecten en infrastructuur elkaar versterken, zit al een tijd in de lift. De traditionele indeling voldoet niet altijd meer aan de noden van leerlingen om te leren. Hoe kan je als directeur of beleidsmedewerker je pedagogisch project koppelen aan infrastructuur en hoe pak je dat aan met je team? Je leert kijken naar mogelijkheden op verschillende niveaus (klas, gebouw, domein en ecosysteem) en ontdekt ook hoe je met AI scholen kan ontwerpen.

Bewegend aanvankelijk lezen en rekenen, doe je mee?

Deze nascholing is een herwerking van de nascholing 'Aanvankelijk lezen en rekenen: hoe kan bewegen helpen?'.

Wil je graag elk kind spelenderwijs cognitieve vaardigheden laten ontdekken en daarmee inspelen op hun bewegingsdrang? Wist je dat een goede match tussen verschillende bewegingsvaardigheden en het verwerven van algemene basiskennis de werking van de hersenen stimuleert en de motorische capaciteiten vergroot? Werk je mee aan de totale ontwikkeling van elk kind?

 

Interactieve lessen Frans in de basisschool: talig aan de slag met muzische impulsen

Lijkt het je wat om de lessen taalinitiatie en vreemdetalenonderwijs Frans te verrijken met muzische impulsen? Jonge kinderen zijn doorgaans erg enthousiast om een nieuwe taal te leren. Zelf communiceren in deze vreemde taal is voor hen betekenisvol als ze ruimte krijgen iets van zichzelf te delen. Wil je weten hoe je leerlingen taalvaardiger kan maken dankzij muzische workshops? Duik samen met ons in enkele interactieve, creatieve werkvormen voor taalstimulering.

Deontologisch omgaan met onbetaalde schoolfacturen

Steeds meer richt de Vlaamse media zich tot de problematiek van onbetaalde facturen waarbij preventie, maar ook alternatieven voor een mogelijke oplossing steeds belangrijker worden. Wat kan je als school doen om zo min mogelijk onbetaalde facturen te hebben en wat zijn je mogelijkheden eens een ouder niet meer reageert? Is de perceptie van de media omtrent de schuldenindustrie correct en wat doen alle externe spelers daadwerkelijk? Binnen deze nascholing borduur je verder op de ervaringen van alle collega’s binnen het onderwijs en maak je kennis met juridische en telefonische rollenspellen binnen dit thema.

Van struikel- naar springblokken: sensomotoriek als hulp bij spelling

"Children are great imitators. So give them something great to imitate." Onderwijs moet voldoende kansen creëren om kinderen en jongeren op verschillende vlakken te ondersteunen. De schrijf- en leesvaardigheid van kinderen is zelden zo belangrijk geweest. Taal is immers overal. Dat er aan kennis gewerkt kan worden door sensomotorisch aan de slag te gaan is in Vlaanderen een opkomend denkkader. Om van een leerling een goede speller te maken en de kans op latere spellingsproblemen te verminderen is veel en herhalend oefenen noodzakelijk. Sensomotoriek neemt daarbij een ondersteunende rol op. De methode die tijdens deze nascholing gehanteerd wordt, heeft deze visie als uitgangspunt.

 

Didactiek van het dubbel boekhouden

Het dubbel boekhouden staat in het huidige leerplan 2de graad en heeft een plaats in de toekomstige nieuwe leerplannen 3de graad doorstroom- en dubbele finaliteit. Bovendien is dubbel boekhouden ook opgenomen in de beroepskwalificaties boekhoudkundig assistent en HR-assistent.

Verdieping van topics boekhouden derde graad

In de leerplannen 3de graad doorstroom- en dubbele finaliteit bedrijfsorganisatie, bedrijfswetenschappen en economie is de registratie van ondernemingsactiviteiten in de dubbele boekhouding opgenomen. In deze sessie worden een aantal topics uit deze leerplannen uitgebreid toegelicht en geïllustreerd met concrete voorbeelden.

Wiskunde voor economen aan de hand van concrete toepassingen - 2de graad

De nieuwe leerplannen voor de tweede graad leggen in het vak economie steeds meer de nadruk op het hanteren van een aantal wiskundige concepten en methoden.
Met deze nascholing kan je wiskundige kennis en vaardigheden opfrissen, waarbij de klemtoon ligt op praktische toepassingen

Het sociaal contract, de welvaartsstaat en het onopgeloste armoedevraagstuk

Al verschillende decennia faalt de verzorgingsstaat in het terugdringen van de relatieve inkomensarmoede onder de bevolking op actieve leeftijd, in België en andere rijke welvaartsstaten. In deze inhoudelijke nascholing kom je uitgebreid te weten hoe dat komt en verneem je mogelijke oplossingen. Dompel je onder in dit kennisbad en debatteer mee over deze boeiende materie die iedereen aangaat, ook je leerlingen.

Kritisch reflecteren met en over historische bronnen: hoe pak je deze eindtermen aan?

Kritisch reflecteren met en over historische bronnen is één van de bouwstenen van de nieuwe eindtermen geschiedenis. Bronnen dienen in het geschiedenisonderwijs niet enkel om tot ‘kennis van het verleden’ te komen, maar ook om te verduidelijken hoe ‘geschiedenis’ tot stand komt. Het is belangrijk leerlingen ervan bewust te maken dat je geschiedenis niet rechtstreeks uit bronnen kan aflezen en dat je bronnen altijd moet interpreteren. Hoe kan je leerlingen hier vertrouwd mee maken? En hoe kan je via bronnen historisch denken aanscherpen?

Parallel Histories: daag je leerlingen uit om interactief te werken met controversiële onderwerpen vanuit verschillende perspectieven

Wees niet bang van concurrerende verhalen: zoek ze op, leg ze naast elkaar, daag je leerlingen uit om zich in verschillende perspectieven onder te dompelen en hun eigen oordeel te vormen! Parallel Histories biedt een nieuwe manier om de geschiedenis van conflicten te bestuderen, geschiedenis die controversieel en nog steeds relevant is. Deze onderwijsmethode laat leerlingen bronmateriaal onderzoeken, alternatieve interpretaties bespreken en hun eigen mening vormen, met de mogelijkheid om hierover te debatteren met leerlingen uit andere landen. Dit zijn vaardigheden die jongeren niet alleen helpen bij het studeren van geschiedenis, cultuurwetenschappen en/of vreemde talen, maar die hen bovendien voorbereiden om actieve burgers te worden in gezonde pluralistische democratieën. Ontdek Parallel Histories en verbreed de blik van jouw leerlingen.

Een overdosis belonen en straffen ... kan het anders?

In deze nascholing ga je vanuit enkele theoretische kaders in interactie over de gangbare praktijken rond straffen en belonen. Er wordt ook tijd gemaakt om te bespreken hoe het anders kan. Je krijgt alternatieven aangereikt voor specifieke gedragssituaties waarbij doorgaans straffen of belonen gehanteerd worden.

 

Iets nieuws onder de zon? Mens en klimaat doorheen de geschiedenis

De klimaatcrisis beheerst steeds meer ons leven. De zomer van 2022 bracht ongeziene moessons in Pakistan en droge rivieren in grote delen van Europa. Een jaar eerder stond de Maasvallei onder water en vielen ook in het veilige België klimaatdoden. Maar hoe ongezien is dit alles? Het klimaat was altijd in beweging, en extreme stormen, neerslag of droogteperiodes kwamen vroeger ook voor. In deze nascholing krijg je een introductie tot de klimaatgeschiedenis in al haar facetten. We vertrekken van de hedendaagse klimaatcrisis en bekijken de rol van het klimaat in de geschiedenis. Het onderzoek in de klimaatgeschiedenis ontwikkelt zich razendsnel, vaak in heel interdisciplinaire setting. Maar de resultaten van dit onderzoek dringen maar langzaam door tot een breder publiek en de eindtermen van het onderwijs. Hoog tijd voor een update dus.

Verminder off-task gedrag in de klas

Je kent het wel: leerlingen die met allerlei dingen bezig zijn, behalve met de lesinhoud. Dit noemt men off-task gedrag. Maar hoe kan je voorkomen dat je leerlingen off-task gedrag stellen? Daar gaan we tijdens deze nascholing mee aan de slag. Met theoretische handvaten en praktijkgerichte oefeningen werken we rond content development (hoe bouw je het aanleren van een bepaalde taak op) en kwaliteitsvolle instructies die off-task gedrag bij de leerlingen kunnen verminderen.

De oudheid als wereldgeschiedenis: kansen en uitdagingen

Hoe realistisch is het om geschiedenis van de oudheid aan te pakken als wereldgeschiedenis? In deze nascholing tonen we aan hoe de studie van Grieken en Romeinen een hele reeks mogelijkheden biedt voor deze benadering. We bekijken welk materiaal reeds voorhanden is en behandelen concrete voorbeelden. We vertrekken vanuit een realistisch basisprincipe: het is heus niet nodig de hele geschiedenis te herschrijven om aan wereldgeschiedenis te doen.

Reizen door tijd en ruimte in de arbeidsmarktfinaliteit

In MAVO en PAV werkten je leerlingen altijd al rond tijd en ruimte. Met de nieuwe eindtermen evolueert de benadering van het historisch en ruimtelijk bewustzijn, ook in de arbeidsmarktfinaliteit.

Arbeidsongevallen

Elke werkgever kan geconfronteerd worden met een arbeidsongeval. Het is daarom van belang op de hoogte te zijn van de stappen die je dan dient te ondernemen. In deze nascholing krijg je een uitvoerige toelichting bij wat jou als werkgever en andere belanghebbenden te doen staat bij een arbeidsongeval. Na een algemene inleiding over de basisbeginselen van een arbeidsongeval zoom je in op enkele concrete situaties uit het onderwijs waarop de arbeidsongevallenregelgeving van toepassing is. Tenslotte bekijk je de rollen van de verschillende actoren die betrokken zijn bij het proces.

Effectieve feedback op schrijftaken

Schrijftaken verbeteren lijkt soms de nagel aan de doodskist van elke leraar Nederlands. Tot overmaat van ramp doen leerlingen vaak weinig tot niets met al je goedbedoelde feedback en geïnspireerde tips. In deze nascholing ga je op zoek naar feedback die wél werkt. Je ontwikkelt samen met vakgenoten een effectief feedbackproces en een leerlijn schrijfvaardigheid met aandacht voor kwaliteitscriteria en voor feedback waarmee leerlingen zichzelf écht bijsturen. Maak van je leerlingen betere schrijvers zonder zelf bedolven te geraken onder het verbeterwerk!

Eerste hulp bij toezicht voor secretariaatsmedewerkers

De pedagogie van de refter, speelplaats en studie

Als secretariaatsmedewerker - misschien zonder de nodige pedagogische bagage of zonder de nodige ervaring met pubers en jongvolwassenen - op een positieve manier jouw pedagogische taken binnen de schooluren vervullen in constructieve samenwerking met directie en lesgevers? Hoe doe je dat? In deze nascholing leer je - zonder dat je het voordeel hebt van een persoonlijke klasrelatie, een proefwerk dat eraan komt of een nakend oudercontact - op een positieve manier te werken met de jongeren die aan jou worden toevertrouwd tijdens de speeltijd, de middagpauze, de studie-uren.
Je krijgt tips en tricks en tal van handvaten om beslagen op het ijs te komen als je aan de schoolpoort of in de studiezaal wordt gezet.
Daarnaast bekijk je hoe je crisissen kan voorkomen of inperken en hoe je jongeren met individuele problemen kan verder helpen.

Dyscalculie en rekenangst: een domino-effect?

In deze nascholing leer je dyscalculie begrijpen en krijg je concrete tips om leerlingen met dyscalculie te ondersteunen. Je ontdekt hoe dyscalculie en rekenangst elkaar kunnen beïnvloeden en hoe je als leerkracht deze uitdagingen kunt aanpakken. Je leert strategieën om de rekenbeleving van leerlingen te verbeteren en rekenangst te overwinnen. Je krijgt tevens inzicht in de rol van executieve functies die bij leerlingen met dyscalculie vaak minder ontwikkeld zijn en hoe je deze functies kunt inzetten om het leerproces van leerlingen te optimaliseren.

Strategieën en werkvormen bij luistervaardigheid in OKAN en voor taalzwakke leerlingen

Luistervaardigheid dagelijks aan bod laten komen in je OKAN-klassen is geen sinecure. Hoe pas je dit bewust toe zodat je jouw leerlingen hierin maximaal versterkt?

Breuken zetten de rekenwereld op z'n kop

Elke rekenformule vertelt het verhaal van een verandering in hoeveelheden. We rekenen wanneer we het resultaat van die verandering kunnen voorspellen. Het was een hele uitdaging om dit statement waar te maken voor de breukenwereld. Hoe vertel je een kind dat er achter 2/9 + 1/3 een echte realiteit schuilgaat? En hoe doe je dat bij kinderen voor wie het rekenen al helemaal een ondoorgrondelijk kluwen is?

 

Vaste benoemingen in het secundair onderwijs (beginners)

Vaste benoemingen zijn binnen het onderwijs een complex inhoudelijk en administratief gegeven. Bovendien zijn er de laatste jaren meerdere malen substantiële wijzigingen doorgevoerd aan de voorwaarden om een vaste benoeming van kracht te laten worden. Deze cursus houdt rekening met de laatste stand van zaken zodat je alles administratief op een correcte manier kunt verwerken.

Stimuleer lees- en schrijfplezier bij jouw NT2-leerlingen: inspirerende werkvormen en snuisteren in het boekenaanbod

Wil je niet alleen het enthousiasme voor lezen bij je leerlingen aanwakkeren, maar ook het plezier in schrijven vergroten? Dan is deze nascholing precies wat je nodig hebt! Laat je verrassen door praktische tips en bruikbare technieken die direct toepasbaar zijn in de klas. Zo keer je na een dag vol inspiratie terug naar je eigen klaspraktijk, klaar om nieuwe ideeën toe te passen.

Terbeschikkingstelling wegens ontstentenis van betrekking (buso)

Je school groeit en groeit. Heel fijn want je kan alle nieuwe personeelsleden benoemen. Maar opeens stopt de groei van je school en kan je onmogelijk alle personeelsleden dezelfde titularisopdracht geven bij het begin van het volgende schooljaar. De verdeling van de uren wordt opeens een stuk ingewikkelder. Deze nascholing zoomt in op de complexe regelgeving van TBS-OB en heeft specifieke aandacht voor BuSO.

Personeelsadministratie voor beginners (extra dag voor buso-deelnemers)

Je hebt de nascholing 'Personeelsadministratie beginners' achter de rug.
Doe je de personeelsadministratie van het buitengewoon onderwijs en wens je over deze specifieke wetgeving meer te weten komen?
Kom dan zeker naar deze extra dag.

Administratief werk vereenvoudigen door slim gebruik van Google Formulieren

Het verzamelen en verwerken van gegevens op een schoolsecretariaat kan een hele tijdrovende klus zijn. Denk bv. aan het opzetten van reserveringssystemen en het beheren van inschrijfformulieren voor allerlei acties. Slim gebruik van Google Formulieren vereenvoudigt dit voor jou op een efficiënte manier. Je ontdekt hoe veelzijdig deze gratis online tool is en een helpende én eenvoudige hand kan zijn bij je vele administratieve taken.

Metend rekenen en meetkunde... geen enkele (rekenzwakke) leerling ontsnapt eraan

Metend rekenen is niet eenvoudig… maar wel onmisbaar in het dagelijkse leven. Wie geen tijdsbesef, maatgevoel of inschattingsvermogen heeft, ondervindt veel hinder. En tegelijkertijd moet je bij metend rekenen zowat alle registers van je rekenvaardigheid opentrekken: inzicht in de getalopbouw, technisch rekenen, verhoudingsdenken…
Meetkunde is dan weer één van de meest taalgerichte rekendomeinen. Het heeft een eigen vocabularium en doet appèl op het ruimtelijk inzicht van de kinderen.

 

‘Wiskunde is kinderspel’: hoe loose parts als vanzelf aanleiding geven tot wiskundig spel

Wist jij ook dat kleuters in hun spontaan spel vaak al wiskundig handelen?
En wist je dat de manier waarop je loose parts aanbiedt het wiskundig handelen van jonge kinderen regelmatig als vanzelf kan uitnodigen?

In het project ‘Zichtbaar Leren in Loose Parts Play’ merkten we dat bepaalde combinaties van loose parts als vanzelf aanleiding geven tot wiskundig spel. In een nieuw project vertrokken we van die beloftevolle combinaties en gingen we op zoek naar een aanpak die dat spontaan wiskundig handelen aangrijpt om, met het oog op de leerplandoelen, het leren van jonge kinderen gericht te begeleiden en verder uit te diepen.

Hoe taalvaardigheid en kritisch denken jouw leerlingen wereldwijzer maken in deze tijd van over- en fake informatie

Fake news, polarisering, factchecking, complottheorieën en de niet aflatende informatiestroom. Hoe bewaar je het overzicht? Hoe ontkracht en factcheck je? En kan je iemand die diep in de fabeltjesfuik is gezwommen nog terughalen? Taal en kritisch denken spelen hierin een grote rol. Aan de hand van kneepjes uit de klassieke retorica, de grootste complottheoriëen van de 20ste eeuw, wetenschapsfilosofie en een dosis oefeningen leer je hoe je met je leerlingen deze kritieke toestand kritisch kan benaderen.

Differentiëren in de les Alfa NT2

Alfa NT2-groepen zijn vaak zeer heterogeen. Hoe ga je daarmee om? Welke werkvormen kan je inzetten om zoveel mogelijk aan de noden van alle cursisten tegemoet te komen? En hoe hou je het voor jezelf werkbaar?

Luister, noteer en leer: hoe bereid je jouw leerlingen voor op het volgen van hoorcolleges?

Voor startende studenten is een hoorcollege volgen erg intensief. In een snel tempo komt er veel en complexe informatie op hen af vol vaktermen, academische woorden en ingewikkelde theorie. Hoe kan je jouw leerlingen hierop voorbereiden?   

De kwaliteit van adviezen, attesteringen en overgangsbeslissingen versterken: hoe doe je dat? - secundair onderwijs

Als individu en als team neem je heel wat beslissingen die een invloed hebben op de toekomst van je leerlingen. Goede beslissingen nemen is dus belangrijk maar niet altijd zo makkelijk. Wat weet je over de werking van ons brein, de valkuilen van intuïtie en cultuur en de tekortkomingen van data zoals toetsen? Hoe kom je als team tot gedeelde en onderbouwde beslissingen? In deze nascholing krijg je een stukje besluitvormingstheorie en inzicht in evidence-informed werken, toegepast op praktijksituaties. Je gaat naar huis met concrete handvatten om de kwaliteit van beslissingen in je schoolteam te versterken.

Experimenten met water

Water is overal! Je zwemt erin, je drinkt het op en plast het uit. Het valt uit de lucht en het zit diep in de grond. Je kan erop varen en schaatsen, erin duiken en zwemmen. Je kan er zelfs doorheen vliegen! Water is de thuis van spannende diepzeewezens, mysterieuze waterwouden en vriendelijke kwallen.

Nieuwe autoriteit en verbindend gezag voor leidinggevenden

Als schoolleider heb je een sleutelfunctie in het gesmeerd laten lopen van relaties tussen teamleden, ouders en leerlingen. Zelfs als de school kiest voor gedeeld leiderschap of als je deel uitmaakt van een beleidsteam, gaat jouw rol gepaard met bijzondere verantwoordelijkheden. Hoe zorg je ervoor dat je niet te sturend of niet te éénzijdig ondersteunend aanwezig bent? Hoe voorkom je dat je meegesleept wordt in escalaties en spiralen van onmacht?

In deze tweedaagse opleiding pas je het gedachtegoed van Nieuwe Autoriteit/Verbindend Gezag (Haim Omer en team) toe op de relatie van de schoolleider met volwassenen in en rond de school.
Vraag je je af hoe het je helpt te handelen als praten geen effect heeft, als de onmacht overneemt, als je je verscheurd voelt tussen het schoolteam, leerlingen en hun ouders?
Dan biedt deze opleiding jou vanuit dit gedachtegoed bruikbare antwoorden.

De vernieuwde datawijzer van de doorlichting (buso)

Je wil graag je buikgevoel objectiveren aan de hand van data. De vernieuwde datawijzer van de doorlichting reikt je hier heel wat mogelijkheden aan. Tijdens deze cursusdag ontdek je welke gegevens opgenomen zijn in deze tool en hoe je concreet met de datawijzer aan de slag kan. Alle functies test je uit voor je eigen school zodat je meteen je eigen schooldata leert lezen en gebruiken. Je leert in deze opleiding wat je allemaal met de datawijzer kan en hoe je data kan gebruiken om je beleidsplan te onderbouwen en zo je beleid te versterken. 

Interne kwaliteitszorg

Hoe kan een school op een aanvaardbare en realistische manier aandacht besteden aan kwaliteitszorg?

Vergaderen mét resultaat

In deze praktijkgerichte nascholing leer je hoe je het maximale uit je vergaderingen kan halen, welke technieken je daarvoor kan inzetten en hoe je het verloop (en dus de effectiviteit) van een overleg kan beïnvloeden. Na een korte theoretische introductie gaan we met concrete cases aan de slag d.m.v. interactieve oefeningen en rollenspelen.

Doordacht aan de slag met een schooleigen GOK-beleid

Werken aan gelijke onderwijskansen is belangrijk in elke school om de hindernissen te compenseren die leerlingen in de weg staan hun volle potentieel te benutten. Maar hoe begin je hier aan en hoe zorg je ervoor dat je GOK-beleid is aangepast aan de specifieke context en visie van jouw school? In deze nascholing zet je de eerste stappen naar een schooleigen, geïntegreerd GOK-beleid volgens de huidige regelgeving. Je gaat concreet aan de slag met het opstellen van een jaaractieplan dat je jaarlijks kan monitoren op een manier die weinig administratie vergt.

Lesgeven over relaties en seksualiteit in een multiculturele klas

Deze nascholing biedt je ideeën en tips voor lessen over relaties en seksualiteit in een multiculturele klasgroep. Deze lesideeën zijn gebaseerd op diverse materialen uit de databank van Sensoa, Vlaams expertisecentrum seksuele gezondheid. Tijdens het bespreken van de verschillende methodieken wordt steeds gekeken naar cultuur-sensitieve vaardigheden om de inhoud over te brengen op een multiculturele doelgroep.

Procescoaching van teacher teams als leergemeenschappen gericht op schoolontwikkeling: een praktische opleiding

Klassenraden, MDO’s, vakwerkgroepen, werkgroepen, beleidsgroepen, het zijn maar enkele vormen van overlegplatforms die scholen rijk zijn. Ook al ligt er een agenda op tafel, dat betekent niet noodzakelijk dat de effectiviteit hoog is. Hoe kan een teacher team bijdragen tot de effectiviteit in het bredere plaatje van schoolbeleid? Hoe kan je er mee voor zorgen dat de doelgerichtheid tijdens het overleg hoog is, dat alle collega’s ruimte hebben om hun inbreng te doen, dat goede afspraken ook tot concrete acties leiden? Tijdens deze nascholing ervaar je verschillende principes en oefen je concrete vaardigheden om als procescoach mee het verschil te maken op het vlak van schoolontwikkeling. 

Kleuterinclusie: een positief praktijkverhaal over uitdagingen en kansen

Steeds meer kleuters met ontwikkelingsmoeilijkheden stappen je klas binnen. Dit overspoelt jou, je klasgroep, je schoolteam...  Blijf je verwoed trappelen of vrees je te moeten loslaten?

Met het water aan de lippen klampten we ons ruim 2 jaar geleden vast aan elkaar en gingen we op zoek naar een haalbare en positieve aanpak. Ons Netwerk Kleuterinclusie zag het licht. Ondertussen zijn we zo veel stappen en ervaringen verder en weten we: “Samen is het sleutelwoord!”

Ben je benieuwd naar onze ervaringen en de tot hiertoe ontwikkelde materialen? Dan ben je meer dan welkom. Je hebt immers meer sleutels in handen dan je denkt!

 

Spelenderwijs en al bewegend cognitieve vaardigheden ontwikkelen, doe je mee?

Wil je graag elk kind spelenderwijs cognitieve vaardigheden (maal- en deeltafels, spelling…) laten inoefenen en daarmee inspelen op hun bewegingsdrang? Wist je dat een goede match tussen verschillende bewegingsvaardigheden en het verwerven van algemene basiskennis de werking van de hersenen stimuleert en de motorische capaciteiten vergroot? Werk je mee aan de totale ontwikkeling van elk kind?

 

Leesplezier en nieuwe media in de 1ste en 2de graad: een mooi huwelijk?

Veel leerlingen lezen niet graag boeken, maar online hebben ze nog nooit zoveel gelezen als vandaag. Als ze zo veel bezig zijn met gamen, internetten en Facebooken, hoe kunnen we daar in de lees- of literatuurles dan ons voordeel mee doen? Hoe vermijden we vooral dat 12- tot 15-jarigen alle plezier in lezen kwijtspelen, zoals nu vaak het geval is?

Een projectgroep en studenten van de Artesis-Plantijn hogeschool en de Universiteit Antwerpen ontwikkelden een vernieuwende leesaanpak met een E.
De E van elektronica maar ook de E van emotie. De basis: vijf grote principes die leesplezier bij jongeren stimuleren. Het middel: nieuwe media.

Taalgericht lesgeven aan ex-OKAN-leerlingen

Steeds meer leraren worden geconfronteerd met ex-OKAN-leerlingen in de klas.
De slaagkansen van deze leerlingen verhogen is een hele uitdaging.
Inzicht in de systematiek van tweedetaalverwerving kan daarbij helpen.

Deze cursus wil enerzijds leerkrachten tools aanreiken om in meertalige klassen les te geven, met de principes van het taalontwikkelend onderwijs als achtergrond. Anderzijds wil ze vervolgschoolcoaches en andere (taal)ondersteuners op school de nodige bagage geven om het traject van ex-OKAN-leerlingen op een doelgerichte manier te kunnen ondersteunen.

Comprehensible Input-technieken in de NT2-les

Heb jij als leerkracht NT2 het gevoel dat je je leerlingen/cursisten niet altijd ‘mee’ hebt? Wil je meer dynamiek in je lessen brengen? Wil je je leerlingen/cursisten meer betrekken bij het lesgebeuren?

Dan houdt niets je tegen om het eens helemaal over een andere boeg te gooien. Wellicht zijn de Comprehensible Input-technieken helemaal jouw ding!

Telefoongesprekken voeren met ouders i.v.m. onbetaalde rekeningen - een praktische opleiding

Indien schoolfacturen onbetaald blijven, ben je als secretariaatsmedewerker of directeur soms verplicht om met ouders hierover telefonisch in gesprek te gaan. Hoe ga je om met bepaalde conflictsituaties die hierdoor kunnen ontstaan, en de daarbij horende emoties? Hoe probeer je op een constructieve manier tot een consensus te komen? Hoe breng je het opstellen van een afbetalingsplan ten berde? Hoe kaart je de aansprakelijkheid van de ouder aan? Deze en tal van andere elementen komen tijdens deze praktijkgerichte opleiding nadrukkelijk aan bod. De nascholing sluit aan bij de wettelijke omkadering van het beheer van onbetaalde facturen.

Comprehensible Input-technieken in de Alfaklas

Ben jij een leerkracht Alfa NT2 en wil je meer dynamiek in je lessen? Wil je je leerlingen/cursisten meer betrekken bij het lesgebeuren? Dan is de Comprehensible Input-methodiek (CI) wel helemaal jouw ding!

CI is nu vooral bekend in de taalklassen voor gealfabetiseerde studenten, maar mits aanpassingen zijn de technieken ook zeer goed bruikbaar voor analfabete cursisten.

Hoe je die technieken en methoden kan aanpassen naar jouw doelpubliek leer je hier!

De NT2-bouwstenen in een samenhangend pakket: klaar voor de NT2-klas

Honger naar didactische kennis rond NT2? Zin in een opfrissing? In dit nascholingstraject krijg je een stevige basis aan nieuwe inzichten rond uitspraak, woordenschatverwerving, grammatica, begrijpend lezen, schrijven en analyseren van spraakopnames. Je gaat met vakgenoten actief aan de slag met de NT2-bouwstenen: je leert, denkt, deelt, creëert en experimenteert. Kortom je krijgt een begeleide basisopleiding op maat van je eigen lespraktijk. Stoom je klaar voor de wijde NT2-wereld.

Leesdossier revisited: een inspiratiesessie voor leerkrachten Nederlands

Hoe motiveer je leerlingen om te lezen? Hoe zorg je ervoor dat de lectuurtaak niet leidt tot een stapel saai verbeterwerk over boeken die de leerlingen misschien niet eens gelezen hebben? En hoe ontsnap je aan leeslijsten met altijd maar diezelfde klassiekers? Deze sessie biedt je een kader voor literaire leesvaardigheid, inspirerende en gebruiksklare voorbeelden om de lectuurtaak op een originele manier te benaderen en ruimte om onderling ideeën uit te wisselen.

Basistraject ‘Start-to-OKAN’

Ga je voor het eerst of na lange tijd opnieuw aan de slag in OKAN? Heb je nood aan didactische en inhoudelijke input en ondersteuning? In dit driedaags traject zoomen we in op verschillende facetten van de OKAN-werking en zetten we in op jouw professionalisering als OKAN-leraar. Tijdens deze contactsessies word je wegwijs in het lesgeven en het omgaan met de anderstalige nieuwkomers in OKAN. De vorming doorloopt het schooljaar chronologisch en houdt rekening met de behoeftes van de deelnemers. Ook maken we tijd om jouw casussen te bespreken en in interactie te gaan met je collega’s van de groep.

De technisch adviseur als veelzijdig coach

Vernieuwd programma in schooljaar 2024-2025

Als TA(C) stuur je een specifieke groep van onderwijsprofessionals aan binnen je school. Tijdens dit vierdaags traject leer je hoe je dit op een coachende én doelgerichte manier kan aanpakken. Daarnaast krijg je technieken aangereikt die je gepast met weerstand en conflicten doet omgaan. Je ontdekt de mogelijkheden van artificiële intelligentie en de toepassingen van de 360-gradencamera tijdens de technische en praktijklessen. Je rondt het traject af met inspiratiesessies over de mogelijkheden van evalueren en het geven van feedback. Kortom, deze opleiding maakt je een sterke pedagogische ondersteuner van je team.

Laaggeletterdheid in OKAN: ja, het kan!

Een aanzienlijk deel van de anderstalige nieuwkomers is laaggeletterd, niet-of laaggeschoold, analfabeet... Deze steeds groeiende doelgroep van jongeren heeft weinig baat bij de beschikbare lesmethodes gericht op geletterde studenten. Het is een uitdaging om deze jongeren in een schoolse context mee te krijgen en de juiste inhoud te bieden. Evy Bisschops en Stephanie Lansloot hebben samen opgeteld bijna 40 jaar OKAN-ervaring in de vingers en willen die expertise en een schat aan lesmateriaal graag delen.

Boost je wiskundeles!

Het wetenschappelijk onderzoek rond leren en onderwijzen staat niet stil. Hoe vertaal je deze wetenschappelijke inzichten naar je klaspraktijk? Leer praktische voorbeelden die je de volgende dag al kunt implementeren in je wiskundeles en ontdek hoe je met kleine aanpassingen de leerwinst bij al je leerlingen kunt vergroten. Een hands-on ervaring die je lesgeven naar een hoger niveau tilt.

Statistiek bij humane wetenschappers: van noodzakelijk kwaad naar interessante opportuniteiten

De vernieuwingen in het secundair onderwijs resulteerden voor de richting Humane Wetenschappen in minimumdoelen statistiek. Ze moeten de leerlingen voorbereiden op statistiekvakken uit het hoger onderwijs en gaan dan ook wat verder dan wat binnen de wiskundelessen in deze richting gewoonlijk gedaan wordt. In deze nascholing ga je in op zinvolle en realistische invullingen voor dit vak, alsook de wisselwerking met het vak wiskunde.

Veilig examineren met ICT: GeoGebra, Python en andere software

Met de Digisprong deed het Vlaamse secundair onderwijs een grote stap vooruit in de digitale richting. Er heerst echter nog veel onduidelijkheid over hoe die ICT-tools veilig op een examen gebruikt kunnen worden. Des te meer omdat sommige leerkrachten er qua ICT alleen voor staan en niet weten waar ze moeten beginnen. Deze nascholing is een reddingsboei voor leerkrachten wiskunde, ICT en STEM!

Unterrichtsmaterialen 'Drillingsberichte' und das Gedicht 'Todesfuge'

In diesem Workshop lernen Sie Arbeitshefte kennen, die ein Forschungsteam an der Radboud Universität entworfen hat, um den (Deutsch-)Unterricht so richtig spannend und wertvoll zu machen. Wertvoll, da individuelle Schicksale aus der Zeit des Holocausts didaktisiert werden, spannend, da Schüler:innen aufgefordert werden, aktiv ihre Lösungsvorschläge für schwierige Lebenssituationen zu entwickeln.

Vormittags werden wir uns mit den Drillingsberichten befassen, womit vorrangig Deutschlehrer:innen angesprochen werden. Im Wege des content integrated language learning (CILL) lernen Ihre Schüler:innen das Schicksal einer deutschsprachigen jüdisch-assimilierten Familie und ihrer drei, noch jungen, Töchter kennen.

Nachmittags beschäftigen wir uns mit dem Schicksal des jüdischen und ebenfalls deutschsprachigen Dichters Paul Celan. Angesprochen werden mit dem Arbeitsheft „Ein Gedicht, das nicht vergessen werden darf“ neben Deutschlehrer:innen auch Lehrkräfte, die Geschichte, Gesellschaftskunde, Kunsterziehung oder Niederländisch unterrichten. 

Administratief opvolgen van de schoolloopbaan van de leerling in het gewoon secundair onderwijs

Deze nascholing loodst je doorheen de schoolloopbaan van de leerling in het gewoon secundair onderwijs van de inschrijving tot het behalen van een oriënteringsattest, getuigschrift of diploma. Je krijgt een overzicht van alles wat van jou als school administratief op ieder moment tijdens het schooljaar wordt verwacht met een toelichting bij het regelgevend kader.

Als de hel uitbreekt! Een praktische training crisisaanpak en communicatie voor secretariaatsmedewerkers

Als je school geconfronteerd wordt met een ernstig incident of een schokkende gebeurtenis ben je daar zelden voldoende op voorbereid. Het noodplan biedt je enige houvast, maar is zelden voldoende concreet om de organisatorische en communicatieve uitdagingen die op jou als secretariaatsmedewerker afkomen tijdens en na een crisis met voldoende vertrouwen te kunnen aanpakken. Tijdens deze training zoom je in op je draaischijffunctie als secretariaatsmedewerker op het vlak van alarmering, opvolging, interne en externe crisiscommunicatie en je cruciale rol in of voor het crisisteam. Jij doet ertoe!

Maak zelf een verticale windturbine

Wil je samen met je leerlingen onderzoeken hoe windenergie ons kan helpen om België klimaatneutraal te maken? Ontdek tijdens onze workshop de kracht van verticale windturbines en de efficiëntiewinst die ze kunnen bieden ten opzichte van horizontale varianten.

Ouderbetrokkenheid: kleine stapjes, groot succes!

Hoor je dit wel eens in de leraarskamer: “Dat zijn ouders die zich altijd moeien!” of “Deze ouders lijken echt niet geïnteresseerd!” Dan wordt het tijd om in te zetten op ouderbetrokkenheid. Maar hoe begin je daaraan? We gaan samen op zoek naar werkvormen die passend zijn voor jouw school en waarbij ouders gezien worden als partners, niet als concurrenten. 

Jenseits von Belgien: die Geschichte der deutschsprachigen Region Belgiens

Wer sind die deutschsprachigen Belgier heute? Was hält sie auf Trab? Wie sehen sie sich selbst? Wie denken sie über Belgien und die Welt?

Anhand eigener Fotos und alter Zeitdokumente lernen Sie die Geschichte der Deutschsprachigen Gemeinschaft Belgiens kennen. Der Inhalt des Vortrags geht also über alle derzeit verfügbaren Bücher und Quellen hinaus.

Taalzwakke leerlingen in je klas? Werk met klare taal en digitale tools!

Het aantal taalzwakke leerlingen in de secundaire scholen stijgt. Hoe kan je jezelf als leerkracht beter verstaanbaar maken? Hoe zorg je voor klare taal in jouw lesmateriaal? Welke digitale tools helpen je in de klaspraktijk? Voor het antwoord op al deze vragen halen we de mosterd bij de onthaalklassen voor anderstalige nieuwkomers (OKAN).

Versterk de kwaliteit van adviezen, attesteringen en overgangsbeslissingen (lager onderwijs)

Je neemt op school belangrijke beslissingen die een invloed hebben op de toekomst van kinderen. Het is dus belangrijk om goede beslissingen te nemen, maar dat is niet zo gemakkelijk. Wat weet je over de werking van ons brein, de valkuilen van intuïtie en cultuur en de tekortkomingen van data zoals toetsen? In deze nascholing krijg je een stukje besluitvormingstheorie en inzicht in evidence-informed werken toegepast op praktijksituaties. Je gaat naar huis met concrete handvatten om de kwaliteit van beslissingen in je school te versterken.

(Hoe) Kan data onze onderwijskwaliteit helpen ontwikkelen?

Je wordt overspoeld door data, vanuit je eigen school, vanuit overheid en inspectie of vanuit onderzoek. De gedachte is dat deze data bijdragen aan het ontwikkelen van de onderwijskwaliteit, maar dat is niet eenvoudig. Hoe doe je dat? In deze nascholing sta je stil bij de vraag waarom en onder welke voorwaarden data kunnen bijdragen aan de onderwijskwaliteit in je school en hoe je dat concreet aanpakt in de praktijk.

Woordenschat uitbreiden bij anderstalige nieuwkomers: praktische werkvormen en didactische tips

Woordenschat verwerven is één van de belangrijkste onderdelen van de NT2-les. Maar hoe zorg je dat je voldoende aanbod creëert? Hoe maak je het onderscheid tussen welke woorden belangrijk zijn en welke niet? En hoe help je de cursist woordenschat herhalen? Op dat soort vragen krijg je in deze sessie een antwoord.

Word warm van je (school)visie! Een praktijkverhaal uit Basisschool Kosmos

Wat is een goede visie? Hoe zorg je ervoor dat een visie gedragen en ge-/beleefd wordt? Welke lading dekt het begrip ‘Warme School’? Ben je of word je een ‘Warme School’?

Dit praktijkverhaal uit Stedelijke Basisschool Kosmos vertelt hoe het allemaal begon. Het is een verhaal van successen en valkuilen. Van zoeken, vinden en soms terug verliezen. Maar het gaat vooral over je kijk op onderwijs nu en in de toekomst.

Taalverwerving en cognitieve executieve functies bij meertalige leerlingen

In deze nascholing duiken we in de wetenschappelijke inzichten over meertaligheid en het brein.

Niet-talig klasmanagement in OKAN

Welke tips en tricks zijn er om met OKAN-leerlingen op een niet-talige manier aan de slag te gaan doorheen je lesdag? Op welke manier verhoog je hun zelfredzaamheid bij het uitvoeren van taken? Hoe omzeil je de taalbarrière in communicatie met ouders?

Het ABC van wereldoriëntatie: een aanpak met impact!

Werk je al even met een bestaande methode voor wereldoriëntatie? Of werk je met zelf uitgewerkte thema’s? Wil je deze graag onder de loep nemen en de opbouw van je thema en bijhorende lessen kritisch bekijken? Ben je op zoek naar werkvormen om je leerlingen (inter)actief te laten leren? Is het tijd voor nieuwe inzichten in het domein Mens en Maatschappij? en Wetenschappen en Techniek? Of is het tijd om dat extra vleugje pit toe te voegen aan je thema’s? In deze nascholing bouwen we samen aan het ABC van wereldoriëntatie. Een aanpak met impact!

Lies doch mal! Motivation für Deutsch mit Texten und Gedichten

Entdecken Sie neue Ansätze und inspirierende Texte und Gedichte, um die Lesemotivation Ihrer Schüler*innen zu steigern und ihre Sprachkenntnisse auf spielerische Weise zu vertiefen. „Lies doch mal!“- weil Lesen nicht nur Wissen schafft, sondern auch Begeisterung weckt!

Podcasts in de Engelse les

Het luisteren naar podcasts kende de laatste tijd een enorme boost. Daardoor is er een onuitputtelijk aanbod aan luistermateriaal ontstaan dat kan worden ingezet in de les. Tijdens deze sessie krijg je een idee van wat er allemaal in het Engelstalige podcastlandschap te vinden is en hoe je dat materiaal in je lessen Engels kan gebruiken.

Dossier jaarlijkse inlichtingen en onderwijsactualia buso: principes van omkadering

Bij de opstart van het nieuwe schooljaar dient elke BuSO-school zijn dossier jaarlijkse inlichtingen in te vullen. Dit op een correcte manier doen is geen sinecure. Tijdens deze nascholing krijg je een tool aangereikt om het dossier makkelijk en correct in te vullen. Concrete tips staan hierbij centraal. Je gaat dieper in op de correcte berekening en aanwending van de omkadering. De belangrijke nieuwigheden in de regelgeving voor scholen en leerlingen, zowel voor BuSO als voor de leersteuncentra, komen aan bod.  

Actions teach louder than words: motiveer je leerlingen met participatieve werkvormen

Gebruik je graag eens een andere werkvorm dan een Kahootquiz om je leerlingen echt te zien opgaan in je les? Ontdek met welke activerende werkvormen je jouw leerlingen écht bij de les kan betrekken!

Actions teach louder than words: motiveer je leerlingen met participatieve werkvormen

Gebruik je graag eens een andere werkvorm dan een Kahootquiz om je leerlingen echt te zien opgaan in je les? Ontdek met welke activerende werkvormen je jouw leerlingen écht bij de les kan betrekken!

Talking about… spreekopdrachten: een andere kijk op spreekvaardigheid in de les Engels

Spreekopdrachten, we kennen ze allemaal… Denk aan die ene leerling of dat groepje vooraan in de klas met een Powerpoint presentatie ter ondersteuning en liters zenuwzweet dat op de grond druppelt. Kan het ook anders? Ja!

Les perles de la chanson française

Een Frans chanson integreren in je les, hoe doe je dat? Welke keuze maak je? En zijn de klassieke chansons niet te oubollig voor de leerlingen? Hoe kan je de eindtermen bereiken én je leerlingen tegelijk enthousiast krijgen? Hoe zet je je leerlingen aan om ook buiten de klas naar Franstalige muziek te luisteren? Maar vooral, hoe ga je hiermee op een motiverende manier aan de slag in je klas?

Futiliteitsidee bij jongeren: wat kan je doen als leerkracht om dit te doorbreken?

In het onderwijs word je als leerkracht meer en meer geconfronteerd met jongeren die school niet belangrijk vinden vanuit het idee "Waarom zouden we, het doet er toch allemaal niet toe".
Deze mentale interpretatie en dysfunctionele gedachte heeft niet alleen een enorme impact op de schoolmotivatie van de jongeren maar ook op hun latere leven en beroepscarrière. Daarnaast hebben jongeren een gebrek aan toekomstgerichtheid en willen ze van alles veranderen behalve zichzelf. Dit kan jou dan weer een machteloos gevoel geven. In deze cursus sta je stil bij de vraag hoe je deze gedachten kan doorbreken en welke (positieve) rol jij als leerkracht daarin kan spelen.

Meer werkgeluk, minder werkdruk voor jou in het onderwijs!

Onderwijs is je ding. Lesgeven, aan de slag zijn met je leerlingen: heerlijk. Alleen: je job vraagt erg veel van je. Door de hoge werkdruk lijkt het bij momenten alsof je enkel voor school leeft. Heel wat extra taken en verwachtingen houden je weg van de kern van je job en vreten energie. Ervoor zorgen dat jij je job goed en graag kan blijven doen: dat is waar we samen voor gaan tijdens deze nascholing. Je verkent hoe jij je werkdruk kan verlagen en zo je werkgeluk kan verhogen. Zalig, toch!?

Aanleren en coachen van attitudes

Opvoeden is een werk van lange adem en bestaat voor een groot deel uit het bijbrengen van attitudes.

Omdat leerkrachten, ouders en andere opvoeders niet permanent toezicht kunnen uitoefenen en de momenten waarop ze effectieve controle over het gedrag van jongeren hebben beperkt zijn, is het aanleren van attitudes zo doorslaggevend om bij jongeren het gewenste gedrag te bekomen.

Kwaliteitsvol lesgeven en leiderschap in de klas

'Vroeger' was er de cultuur waarin de leerkracht zonder discussie de ‘baas’ was. Die autoritaire cultuur bestaat niet meer. Toch kan een leerkracht nog altijd ‘natuurlijke autoriteit’ verwerven. Wie dat heeft, kan ‘in the flow’ lesgeven. Deze praktijkgerichte cursus behandelt drie grote thema’s: non-verbale communicatie op school (dag 1), tegemoetkomen aan behoeften van leerlingen en werken aan een goede relatie met leerlingen (dag 2).

Een HRM-groeipad voor middenkaderleden - Jaar 3

Tijdens het traject voor middenkaderleden vormt jouw unieke positie op school de rode draad. Je leidt maar wordt ook geleid, je bent heel gedreven en enthousiast maar merkt dat dat enthousiasme niet altijd gedeeld wordt, je bent collega of toch weer niet, ... Deze positie plaatst je voor uitdagingen die specifieke vaardigheden vragen.
Dit derde jaar focus je op manieren om om te gaan met verschillende vormen van weerstand en zo conflicten om te zetten in kansen. Je eindigt met een residentieel seminarie waarbij je terugblikt op het afgelegde traject, vooruit kijkt naar de toekomst en enkele gesprekstechnieken verder inoefent.

Een HRM-groeipad voor middenkaderleden - Jaar 3 (herhaling 1)

Tijdens het traject voor middenkaderleden vormt jouw unieke positie op school de rode draad. Je leidt maar wordt ook geleid, je bent heel gedreven en enthousiast maar merkt dat dat enthousiasme niet altijd gedeeld wordt, je bent collega of toch weer niet, ... Deze positie plaatst je voor uitdagingen die specifieke vaardigheden vragen.
Dit derde jaar focus je op manieren om om te gaan met verschillende vormen van weerstand en zo conflicten om te zetten in kansen. Je eindigt met een residentieel seminarie waarbij je terugblikt op het afgelegde traject, vooruit kijkt naar de toekomst en enkele gesprekstechnieken verder inoefent.

Ontdek je programmeertalent met micro:bit - basis

Ontdek én ontwikkel het programmeertalent van je leerlingen met de krachtige micro:bit! Deze kleine microcontroller opent de deuren naar eindeloze mogelijkheden.  

Ontdek je programmeertalent met micro:bit - uitbreiding

Kan de micro:bit ons helpen bij wetenschappelijk onderzoek?
Kunnen we met de micro:bit iets automatiseren?

Heb je er nog geen idee van, maar je wil het leren? Dan ben jij klaar om je micro:bithorizonten te verruimen en de eindeloze mogelijkheden te verkennen. We zoomen tijdens deze training in op een scala aan toepassingen met de micro:bit, waardoor je jouw kennis en vaardigheden naar nieuwe hoogten tilt.   

Leesremediëring: stap voor stap beter leren lezen

Help! Lucas slaagt er maar niet in om tot vlot lezen te komen. Je hebt vanalles geprobeerd, maar niets werkt. Tijdens deze nascholing ontdek je wat er gebeurt in onze hersenen bij het (leren) lezen en spellen en wat er mis kan lopen. Je leert theoretische inzichten, daaruit afgeleide didactische principes en je gaat aan de slag met een concrete methodiek en materialen om deze principes toe te passen bij het voorbereidend en feitelijk lezen (en schrijven). Je zorgt ervoor dat het kind gelooft dat het kan lezen en dat ook steeds beter kan, zowel technisch als begrijpend.

De kracht van computationeel denken in het basisonderwijs

Computationeel denken, programmeren en coderen zijn termen die steeds vaker opduiken in het onderwijs. Maar wat houden deze begrippen nu precies in en hoe kun je hiermee aan de slag in de klas? Verken de essentie van programmeren en coderen en ontdek hoe je dit actief kunt integreren in je klaspraktijk. Leer praktische tools en robots kennen die direct inzetbaar zijn. Word je bewust van de kracht van computationeel denken en versterk de probleemoplossende vaardigheden van je leerlingen.

De kracht van leerlijnen: de touwtjes in handen van de leraar

Wil jij dat je leerlingen jouw lessen echt als basis kunnen gebruiken voor de rest van hun (schoolse) carrière? Wil je dat de leerstof echt beklijft en dat je collega van het volgende jaar voelt dat de leerlingen bij jou iets fundamenteel geleerd hebben? Een grondige kennis van leerlijnen helpt om de touwtjes terug in handen te nemen. Daag jezelf uit en ervaar hoe een aantal doordachte aanpassingen in het schoolcurriculum of in je eigen jaarplan een groot verschil kunnen maken.

Samen leiden: de weg van de positieve samenwerking in een beleidsteam

Samen leidinggeven, coördinatietaken verdelen en werken met verschillende leidinggevenden voor verschillende bevoegdheidsdomeinen is vandaag eerder de norm dan de uitzondering. Vaak is het een zegen om een klankbord te hebben, niet alleen te staan op de hoogste trede van de hiërarchie-ladder en jezelf te kunnen toespitsen op één domein omdat je weet dat een collega elders de verantwoordelijkheid neemt. Taken en mandaten delen, betekent vaak dat je geen 7 ballen tegelijk in de lucht moet houden en je kan toespitsen op wat aansluit bij jouw expertise en interesse.
Toch loopt het pad in een directieteam niet altijd alleen maar over rozen. Of een directieteam een meerwaarde is, hangt samen met hoe je taken en mandaten verdeelt, hoe je communiceert en hoe je de samenwerking structureert en evalueert. Wil jij dit met jouw team bereiken, wees dan welkom in de wondere wereld van de optimale samenwerking als leidinggevenden.

Crash course voor startende leraren zonder pedagogisch bekwaamheidsbewijs in het secundair onderwijs

KdG, AP en UAntwerpen van de AUHA (Associatie Universiteiten & Hogescholen Antwerpen) en de Stad Antwerpen slaan de handen in elkaar om startende leerkrachten zonder pedagogisch bewijs te helpen in hun eerste stappen in het onderwijs. Meer nog: de Stad Antwerpen wil zij-instromers maximaal de kans geven om aan deze crash course deel te nemen door een financiële tegemoetkoming in de deelnameprijs (voorwaarden: zie praktisch).

         

Tijdens dit ondersteuningstraject ga je dieper in op thema’s waar je als leraar elke dag mee te maken krijgt. Je krijgt noodzakelijke kaders mee die je onderwijsaanpak ondersteunen en praktische richtlijnen inzake o.a. klasmanagement en didactiek zodat je versterkt naar je klas terugkeert.

AI in het lager onderwijs?

AI? Je hoort het overal de laatste tijd. Maar hoe kan je artificiële intelligentie inzetten in het lager onderwijs? Hoe kan het jou helpen als leerkracht en wat kunnen je leerlingen ermee doen? Tijdens deze nascholing ga je op een eenvoudige manier op stap in 'AI-land'! Je bekijkt een aantal mogelijkheden van AI, denkt samen met anderen na over de impact van AI en leert al doende hoe je AI in de praktijk kan gebruiken. Dit alles op een toegankelijke manier!

Sterk in STEM: STEM-geletterde kinderen voor vandaag en morgen!

“Kom, we gaan op onderzoek uit!”. Weinig zinnen in het onderwijs die zoveel kunnen prikkelen als deze. Maar hoe doe je dit als leerkracht? In deze vorming ontdek je hoe je STEM-inhouden en -vaardigheden rond wetenschappen, wiskunde en techniek echt betekenis geeft. Ook computationele vaardigheden komen aan bod!
Voorop staat steeds de laagdrempeligheid voor jou als leerkracht en de inhoudelijke uitdaging voor de leerlingen uit je klas. En wees maar zeker, na een tijdje zeggen de leerlingen zelf: “Kom, we gaan op onderzoek uit!”

Hoe kan BookWidgets jouw les Frans ondersteunen?

De tool BookWidgets heeft al enige tijd ingang gevonden in het secundair onderwijs. Maar hoe kan je BookWidgets inzetten om je les Frans te ondersteunen? Deze nascholing geeft je de theoretische en praktische bagage mee om geoefend de boeiende weg van BookWidgets in te slaan en zo in je lessen Frans je leerlingen te activeren en evalueren.

Toetsen met tekst: Latijn en Grieks geïntegreerd evalueren

In de eerste en tweede graad Latijn en Grieks is het niet evident om bij je leerlingen alle te verwerven competenties te toetsen op basis van bestudeerde en analoge niet-bestudeerde teksten, zoals de actuele leerplannen (van het Katholiek Onderwijs Vlaanderen) voorschrijven. Tijdens deze nascholing onderzoek je de meerwaarde en de pijnpunten van het geïntegreerd evalueren van woordenschat, taalstudie, lectuur en cultuur.

Laat je feedback renderen in de les Moderne Vreemde Talen: groeigericht lesgeven

Zuinig met punten en gul met woorden; wat ontbreekt er nog in jouw toolbox om leerlingen met je feedback aan de slag te laten gaan?

Feedback in je taalles die motiveert, stimuleert en leerlingen uitdaagt!

Procesgerichte feedback is een krachtige hefboom voor het leren van leerlingen. Maar hoe pak je dit concreet aan in je taalles?

Erfelijkheid voor beginners - live online nascholing

Deze online nascholing is gericht op leerkrachten die het vak biologie geven of het onderwerp erfelijkheid bespreken maar zelf geen opleiding biologie hebben gehad. Er is geen voorkennis vereist en deze nascholing zal de nodige handvaten geven om zelf aan de slag te gaan met erfelijkheid in de les.

(Pedagogische) kwaliteitszorg in de opleiding van kinderbegeleiders

Geef jij les aan toekomstige kinderbegeleiders baby’s en peuters? Vind jij de leerplandoelen rond (pedagogische) kwaliteit in de kinderopvang ook zo uitdagend? Tijdens deze nascholing maak je kennis met de belangrijkste actuele kwaliteitsinstrumenten en krijg je inzicht in de toepassing ervan in de dagelijkse praktijk in de kinderopvang. Naast suggesties om jouw inhoudelijke expertise te blijven actualiseren en verder te verdiepen, verken je enkele didactische materialen die dit onderwerp concreet en toepasbaar maken voor kinderbegeleiders. Je stapt buiten met de nodige kennis en handvaten om jouw leerlingen/cursisten op te leiden tot kwaliteitsvolle kinderbegeleiders.

Zintuiglijke voorwerpen maken met je leerlingen als verrijking voor zintuiglijk spel

In deze creatieve nascholing ontdek je met heel wat concrete praktijkvoorbeelden hoe je een ‘rijke’ multi-sensoriële omgeving uitdenkt en ontwerpt (rustgevend, sfeervol, multifunctioneel, uitdagend). Je leert hoe je hierin het sensorische spel voor kinderen met eenvoudig zelfgemaakte zintuiglijke voorwerpen verrijkt en wonderlijk triggert.

Be prepared: what English skills do students need in higher education?

English is the lingua franca of the academic world. Students who enter higher education after secondary school will inevitably encounter English during their studies, even if their programme’s official medium of instruction is Dutch. Research shows that students entering higher education mainly need help with academic vocabulary, reading, and understanding lectures in English. Ever wondered what you can do to help them prepare? This revamped workshop will give you tips and inspiration!

Interactive digital tools in the TEFL classroom

Many students are (becoming) active language users. To improve their potential and the impact of your own lessons, you can benefit by implementing strategies and methods that are suitable for different levels, easily accessible and free of charge. Furthermore, these methods require little preparation and can easily be implemented in various situations and for a broad spectrum of lesson objectives.

Effectieve didactiek in de les Frans

Effectieve didactiek maakt het verschil voor leerlingen in het al dan niet beheersen van de leerstof. Ook in het vreemdetalenonderwijs is dit van cruciaal belang. In deze sessie staan we stil bij de vraag hoe je een taal leert, waarom automatiseren en verankering belangrijk zijn en hoe je stelselmatig opbouwt richting communicatieve taken.

Zuurstof voor poëzieonderwijs

Poëzie in de klas brengen is geen evidente zaak; wanneer leerlingen horen dat de les over poëzie gaat, hoor je wel eens gezucht. Tegelijkertijd kun je prachtige lesmomenten creëren als je een klas mee krijgt. Maar hoe doe je dat? Welke werkvormen, welke invalshoeken… werken?

Dialogisch literatuuronderwijs als hefboom voor leesbevordering en -motivatie

Wetenschappelijk onderzoek wijst uit dat leesactiviteiten waarin de inhoud van de teksten en de nieuwsgierigheid van de leerlingen centraal staan, resulteren in een actieve en gemotiveerde leeshouding bij leerlingen. Dialogisch literatuuronderwijs is een methode die zich hier bij uitstek toe leent én de taalverwerving en leesvaardigheid van je leerlingen bevordert. De aanpak vraagt heel wat toewijding van de leerlingen en wil de leerlingen uitdagen.

In deze sessies exploreer je wat dialogisch literatuuronderwijs inhoudt en leer je aan de hand van concrete voorbeelden hoe je deze methode kwaliteitsvol kan integreren in je lessen. Vervolgens ga je aan de slag met je eigen lesmateriaal en wissel je good practices uit met collega’s.   

Theatergeschiedenis van de oudheid tot 1800

Van de Griekse tragedies over de abele spelen in de middeleeuwen en de allegorische sinnespelen van de rederijkers tot het ernstige theater van Joost van den Vondel en de komische stukken van Bredero en De Swaen in de zeventiende eeuw: de theatergeschiedenis biedt heel aantrekkelijk materiaal om leerlingen te boeien in de lessen Nederlands. In deze nascholing laten experten in de historische literatuur en theatergeschiedenis je proeven van enkele hoogtepunten uit het toneelgenre met een focus op de concrete inzetbaarheid in jouw lespraktijk. 

Les possibilités des jeux de société

Hoe kan je in de les Frans aan de slag gaan met gezelschapsspellen? En hoe kan je deze effectief inzetten zodat je hier meer rendement uithaalt dan enkel het spelplezier bij de leerlingen? Laat je tijdens deze sessie inspireren om gezelschapspellen te integreren in jouw lessen Frans.

El Camino de Santiago: senderos para todos

Desde hace más de 1000 años, Santiago de Compostela atrae a peregrinos. Tal vez tú ya has hecho el Camino o a lo mejor ya te han comentado tus amigos, familiares o estudiantes su(s) experiencia(s). ¿Cómo le das vida al Camino en tus clases, para principiantes y/o más avanzados?

De boekenhoeder: creëer, beheer en bevorder. Optimaliseer je schoolbib en stimuleer leesbevordering!

Zien eten doet eten. Literatuur zichtbaar maken op school als stapsteen om een gedragen leesbeleid uit te bouwen is geen sinecure. Elke leerling heeft nood aan leesbevordering; hoe identificeer je de noden in jouw school en hoe ga je er op een efficiënte en haalbare manier mee aan de slag? Het kriebelt om een schoolbibliotheek op te starten of om extra in te zetten op leesbevorderende projecten, maar je ziet door de bomen het bos niet meer? Dan ben je aan het juiste adres! 

Masterclass Taaldidactiek in het tijdperk van AI en technologie: een win-win?

Je stapt in een vierdaagse ontdekkingsreis door de wereld van taal! Deze unieke masterclass biedt een diepgaand traject waarin de didactiek van de verschillende domeinen van taal wordt verkend. Elk dagdeel (3 lesuren) staat in het teken van een specifiek onderdeel, van spreken en luisteren, technisch lezen en begrijpend lezen, taalbeschouwing en woordenschat tot spellen en schrijven.

Maar dat is nog niet alles! Deze masterclass gaat verder dan het traditionele. Je duikt ook in de opkomende krachten van artificiële intelligentie in het taalonderwijs. Ontdek de meerwaarde, vermijd valkuilen en omarm de kansen die AI biedt voor het onderwijzen en leren van taal. Je exploreert vernieuwende didactische principes en inzichten. Verder leer je over het ontwikkelen van leerlijnen voor alle taalvaardigheden die essentieel zijn in het lager onderwijs. Je krijgt inzicht in evaluatie- en differentiatiemethoden.

Op onderzoek gebaseerde kaders vormen de solide basis waarop deze masterclass rust. De masterclass is ontworpen voor gepassioneerde leerkrachten die hun taaldidactische vaardigheden naar een hoger niveau willen tillen. Kom met ons mee op deze boeiende reis en houd de vooropgestelde doelen in het vizier.

Pissebeddenbiotoop: bouwen en reguleren

In het labo zit professor Marijns met haar handen in het haar. Zij is professor in de biologie en is op zoek naar pissebedden om haar onderzoek te kunnen starten in januari. Voor haar onderzoek heeft ze een terrarium nodig waarin ze haar pissebedden kan laten wonen. Ze vraagt nu de hulp van jouw leerlingen om te onderzoeken hoe een pissebedterrarium opgebouwd en gereguleerd kan worden om de pissebedden een ideaal huis te geven.

Een project rond regeltechniek: onderzoek een eenvoudige temperatuurregeling

In de context mechatronica kan je een regeling van een systeem onderzoeken. Aan de hand van een getoonde kleine serre wordt een temperatuurregeling tastbaar voor jouw leerlingen.

Workshops STEM en onderzoekend leren in Plantentuin Meise

Hoe kan je concepten als homeostase, watertransport en evolutieve aanpassingen op een STEMmige of onderzoekende manier brengen?

Plantentuin Meise biedt de mogelijkheid om deze aspecten op een natuurlijke manier te illustreren. Abstracte concepten krijgen meteen een concrete betekenis!

Weg van 't School: STEM-project over verkeersveiligheid

Wist je dat ongeveer één op de drie jongeren dagelijks de fiets neemt om naar school te gaan? Een gezonde en milieuvriendelijke keuze, maar helaas zijn jongeren ook oververtegenwoordigd in fietsongevallen. Een zorgwekkende realiteit die op school de nodige aandacht verdient!
Ontdek hoe je jouw leerlingen kunt betrekken bij het verbeteren van de verkeersveiligheid en tegelijkertijd hun STEM-vaardigheden kunt versterken!

Afrekenen met de afkeer van rekenen – wiskundig en probleemoplossend denken versterken in de arbeidsmarktfinaliteit

We beleven een doordeweekse dag van een leerling uit de arbeidsmarktfinaliteit. Dat dagelijkse leven is doorspekt met cijfers, getallen en wiskundige realiteit. Leerlingen lopen in dit verband dikwijls tegen complexe problemen en mathematische obstakels aan. Deze jongeren verdienen dan ook dubbel en dik onze aandacht. Hen wiskundig en probleemoplossend weerbaar maken, is de absolute prioriteit. Zo krijgen ze meer vertrouwen in het eigen kunnen en groeien ze in hun persoonlijke rekenvaardigheden. Dat hebben ze nodig om te kunnen functioneren in de complexe en voortdurend evoluerende maatschappij.

Daag je leerlingen uit met een ruimtevaartmissie: CanSat, ASGARD, Astro Pi en Climate Detectives

Ruimtevaart zit in een stroomversnelling. De mens gaat terug naar de maan met als doel daar te blijven, sondes gaan op zoek naar buitenaards leven op de manen van Jupiter, technologie voor het communiceren naar en het in beeld brengen van de aarde gaat met grote sprongen vooruit. Ruimtevaart komt dichter en dichterbij en komt steeds meer in het nieuws. Ongetwijfeld komen leerlingen hier dus vroeg of laat mee in contact en bij deze nieuwsgierige, jonge geesten borrelen er vragen op. Jij, als leerkracht, kan dan ook een aanspreekpunt worden om deze interesse van je leerlingen mee vorm te geven. Wij willen je klaarstomen voor dat moment met leuke, prikkelende projecten rond ruimtevaart in je klas.

Programmeren in C# met 'Zie Scherp Scherper’

In dit 2,5-daagse nascholingstraject word je volledig klaargestoomd om applicaties te programmeren in C#, zelfs zonder enige programmeerkennis. We maken gebruik van de gratis tool Visual Studio en tonen je hoe je met behulp van eenvoudige code al interessante STEM-gerichte applicaties kunt ontwikkelen. Gedurende de eerste 2 dagen duiken we in de wonderlijke en toegankelijke wereld van de C# ('seesharp') programmeertaal. De laatste halve dag zetten we online de puntjes op de i voor zij die er niet genoeg van kunnen krijgen en duiken we iets dieper in de wereld van objectgeoriënteerd programmeren (OOP). Tijdens dit traject ontvang je tal van voorbeelden, kennisclips, cursusmateriaal en ander nuttig lesmateriaal, waarmee je zonder gedoe direct aan de slag kan in je eigen lessen.

Het Vreemde Verleden: hoe leer je je leerlingen contextualiseren?

Contextualiseren is een lastige vaardigheid voor veel leerlingen, doordat zij vaak vanuit hun eigen waarden, normen en kennis naar de wereld kijken. Voor het succesvol verklaren van historische en actuele gebeurtenissen is het echter noodzakelijk dat leerlingen leren contextualiseren. Maar hoe doe je dat als leerkracht? In deze interactieve workshop gaan we samen aan de slag met het ontwerpen van lesmateriaal op basis van de didactiek van het Vreemde Verleden. Deze didactiek is geschikt voor alle historische onderwerpen en kan ook worden gebruikt bij het verklaren van actuele gebeurtenissen en discussies, zoals het koloniale verleden of conflicten in het Midden-Oosten. Hierdoor draagt de workshop ook bij aan burgerschapsvorming van leerlingen.

Basiscursus communicatie en training

Horen, zien en zwijgen... het lijkt zo makkelijk en is toch zo moeilijk. Leerlingen en hun ouders, collega's, willen zich gezien, gehoord en begrepen voelen. Hoe vind je daarin de juiste weg?

Effectief communiceren is een vaardigheid die je kan aanleren en trainen. Zowel in individuele gesprekken als in interactie met een werkgroep of klas, kan het 'begrijpen' van communicatie een meerwaarde vormen. In deze nascholing krijg je inzicht in de mechanismen van menselijke communicatie, in het communiceren via taal en lichaamstaal. Het helpt je in de omgang met anderen wanneer je je bewust wordt van de effecten van jouw 'horen, zien en zwijgen'.

We werken interactief en liefst vanuit jouw ervaringen als deelnemer. Je analyseert de rol van je eigen interpretatiekader en verbreedt dit naar een groeigericht kijken en communiceren. Je krijgt handvatten om de brug te slaan tussen leerlingen, ouders en leerkrachten.

'Horen, zien en zwijgen' geeft een inleidende, praktische kijk op je communicatievaardigheden. Van daaruit kan je verdiepen naar bv. "Hoe motiveer ik leerlingen?", "Hoe ga ik om met lastige situaties?", "Hoe organiseer ik mijn klasmanagement?", e.a.

Coachen van collega's

Je krijgt als leerkracht, leerlingenbegeleider, zorgcoördinator of welke functie je ook bekleedt, te maken met je collega's. Fijne collega's, lastige, moeilijke; mensen van allerlei slag. Je moet met hen overweg kunnen want het is je werk en zeker zo bepalend als je leerlingen.

Weinigen hebben officieel een mandaat om hun collega's te coachen. Het is ook niet de bedoeling om dit te lanceren, het is wel een droom dat dit er ooit komt. Je zoekt samen met de andere cursisten naar wegen hoe je met collega’s coachend in gesprek en aan het werk kan gaan.

Mindful@School: anders omgaan met stress

Een job in het onderwijs kan zeer veeleisend en stresserend zijn. Naast lesgeven moet je immers leerlingen leren samenleven, hen weerbaar maken, hen leren omgaan met stress...

Mindful@School leert je hoe je jezelf kan blijven tijdens conflicten met leerlingen of collega's. Hoe je tijdens periodes van stress toch stabiliteit kan blijven uitstralen. Hoe je leert omgaan met grenzen en zo kan vermijden om er onderdoor te gaan. Door meer aanwezig te zijn in het huidige moment, leer je beter omgaan met piekergedachten. Dit heeft een positieve invloed op je immuniteit en slaapkwaliteit.

Groeigericht breed evalueren en rapporteren in het lager onderwijs: concreet, haalbaar en praktisch

Aan een brede en groeigerichte rapportering gaat een kwaliteitsvolle evaluatie vooraf. Op een haalbare en visuele manier gaan we aan de slag om zowel klassikaal als individueel de groei in vaardigheden en attitudes op het vlak van leren leren en sociale vaardigheden in kaart te brengen. De growth mindset en eigenaarschap staan hierbij centraal. Weinig planlast en vooral activiteiten met effect op de klasvloer. De individuele groeikaarten zijn meteen ook bruikbaar als rapportering.

Word teamcoach op je school: hoe kan jouw coachende houding je team professioneel laten groeien?

Meer dan ooit staan scholen voor de uitdaging om klasmuren te doorbreken en samen school te maken. Een sterk team is daarom de motor van een schoolwerking waarin kwalitatief onderwijs mogelijk is.

Tijdens deze opleiding tot teamcoach verwerf je inzichten en oefen je vaardigheden om het kleine of grotere team dat jij aanstuurt zoals een vakgroep, een werkgroep, een klassenraad of een zorgteam, uit te dagen tot professionele groei. Je gaat actief aan de slag met vragen die spelen zoals: hoe stel je een team samen als je daar de kans toe hebt? Hoe werk je binnen een overleg doelgericht en systematisch? Hoe coach je het team naar resultaat: welke opties zijn er? Welke keuzes maak je hierin samen met het team? Hoe ga je om met persoonlijke en professionele verschillen binnen een team? Waar zit daar de kracht van de minderheid?

Door jouw coachende houding zorg je voor een professionele verrijking binnen het kleine of grotere schoolteam dat jij aanstuurt.

Digitale tools in de kleuterklas: ideaal om een speel-leeromgeving te creëren!

De kleuterklas vormt één grote speel-leeromgeving voor kleuters. Digitale tools passen dus perfect in jouw klas. Je ervaart hoe je digitale tools eenvoudig kan inzetten in elke thematische hoek. Je ontdekt hoe je vanaf de instapklas kan werken aan de digitale geletterdheid van kleuters. Het integreren van digitale tools vormt een mooie brug naar het stimuleren van taalvaardigheid, denkvaardigheden en creativiteit. En natuurlijk sla je zelf aan het ontwerpen zodat je met concreet materiaal naar huis gaat: dit kan je daags nadien meteen uittesten in jouw klas.

Onderzoek met jouw leerlingen de functie van sensoren en actuatoren in een technisch systeem

In de eindtermen vinden we het volgende terug: leerlingen onderzoeken principes van de bouw en werking van technische systemen, hun deelsystemen en onderdelen alsook hun onderlinge samenhang i.f.v. een technisch proces.

In heel wat technische systemen wordt er gewerkt met sensoren. Elke sensor heeft zijn eigen functie en kan verschillende dingen. Wat in ieder geval overeenkomt, is dat ze een signaal doorgeven als ze iets meten (zien, horen, voelen, ruiken, proeven).

iPad handig inzetten in de kleuterklas

Heb je een of meerdere iPads in de klas, maar gebruik je die nog niet optimaal? Ben je lang bezig met het zoeken naar de juiste apps en verdrink je een beetje in het grote aanbod van de appstore? Dan is deze nascholing iets voor jou. Je leert hoe je met de iOS-apps tal van toepassingen kan bieden aan je leerlingen en hoe je op een snelle manier opdrachten, filmpjes, woordkaarten… maakt.

Timemanagement en persoonlijke organisatie - voor leerkrachten

Werken in het onderwijs betekent gegarandeerd dat je niet altijd op voorhand het verloop van je dag kan vastleggen. Dit is uiteraard zeer boeiend en zorgt voor de nodige afwisseling, anderzijds kan het eveneens het gevoel geven dat je niets doet van wat je wenst te doen... Veel afwisseling en een continue stroom van input is niet enkel een kenmerk van het onderwijs, het is eigen aan onze huidige samenleving.

Peuterpret! Aan de slag met 2,5-jarigen

Deze nascholing werd eerder georganiseerd onder de titel 'Peuterpret, inspelen op de noden van het jonge kind’.

Hoe kan je je klas zo organiseren dat welbevinden en betrokkenheid bij jouw peuters hoog scoren? Tijdens deze nascholing ga je gericht op zoek naar interesses, behoeften en noden van jonge kinderen. Je ervaart hoe je jouw aanpak en begeleidingsstijl hierop kan richten door jouw aanbod, de inrichting van jouw klas, de materialen en activiteiten en het klasklimaat hierop af te stemmen.

 

Help, mijn hoofd ontploft! Over hoe de wereld binnenkomt bij kleuters met ASS

Het ene moment lijkt hij doof, het andere moment stoort het hem als iemand fluistert. Hoe zit dat?

Help, mijn hoofd ontploft! Over hoe de wereld binnenkomt bij leerlingen met ASS (lager onderwijs)

Het ene moment lijkt hij doof, het andere moment stoort het hem als iemand anders fluistert. Hoe zit dat?

 

Kaatje Klank 2.0: klanken en letters van 1ste kleuterklas tot 1ste leerjaar

Hoe kan je effectief met klanken en letters aan de slag in de kleuterklas en in het 1ste leerjaar? Wil je weten waarom klankbewustzijn en doe-alsof schrijven zo belangrijk zijn? Vraag je je af hoe je het klank- en letterverhaal speels en boeiend kan aanbrengen, zodat je ook jonge kinderen en kinderen met een taalachterstand op hun niveau kan motiveren en stimuleren? En: wil je kennis maken met de lieveling van alle kleuters, handpop Kaatje Klank?

Stress ontkoppelen, een hoofd in topconditie!

Hoe kan je beter omgaan met eigen stress en die van anderen? Hoe kan je stressgevoelige collega’s beter ondersteunen? Vragen waar je ongetwijfeld graag een antwoord op krijgt.

In deze vorming krijg je heel wat inzichten in interne en externe stressfactoren en stressmechanismen aangereikt. Inzichten worden veelvuldig gekoppeld aan bruikbare tips om je eigen stress te milderen, te ontkoppelen, en dat aangepast aan jouw levensstijl, jouw visie. Geen matjes, geen lichaamsoefeningen.

Hoe zorg je voor een zachte overgang van kleuter naar lager?

Voor sommige kleuters is de overgang naar het eerste leerjaar een koude douche. Ze hadden het zich helemaal anders voorgesteld. Ze mogen niet meer spelen, moeten lang stilzitten en luisteren. Hoe kan jij er voor zorgen dat de overgang niet zo bruusk verloopt? Door bruggen te slaan tussen de derde kleuterklas en het eerste leerjaar, verloopt de overgang veel zachter.

Grenzen stellen... aan peuter en kleuter

Deze nascholing werd eerder georganiseerd onder de titel 'Afspraken maken met peuter en kleuter'.

Hoe kan je als kleuterleerkracht of begeleider peuters en kleuters grenzen aanleren? Vaak zijn kleuters mondig, anderstalig, nog niet groepsbewust, anders opgevoed...
Toch zijn ze allen voldoende talig: geen woorden, maar de universele taal van je lichaam.

Rekenmoeilijkheden in het eerste leerjaar herkennen, begrijpen en opvangen

Kleuters die naar het 1ste leerjaar gaan, zijn ervan overtuigd dat ze zullen leren lezen, schrijven en ook rekenen. Leerkrachten weten dat dat niet voor alle kinderen evident is…

In deze nascholing bekijken we waarom sommige kinderen het tellen, het aanvankelijke getalbegrip, de eerste rekenopdrachten niet onder de knie krijgen en hoe je voor hen een wezenlijk verschil kan maken. Je vertrekt vanuit de observatie en een ondersteunend denkkader om te komen tot concrete, speelse inoefensuggesties.

Weerbaar in relatie gaan met collega’s, ouders en leerlingen

Sta je soms met je mond vol tanden bij kritiek van een collega of ouder? Voel je je soms dom en machteloos door een reactie van een leerling? Start je soms met lood in je schoenen aan een oudercontact? Word je soms zo boos dat je geen woord meer over je lippen krijgt? Ga je soms twijfelen aan je eigen capaciteiten in conflicten met leerlingen, ouders of collega’s?

Goed voor jezelf zorgen is essentieel om goed te kunnen functioneren in je job als leerkracht, opvoeder, directeur, coördinator. Weerbaar reageren als anderen over je grens gaan is daarvan een belangrijk onderdeel. In deze nascholing reiken we je kapstokken aan om rustig te blijven én gepast te reageren, zodat je in je eigen kracht blijft staan, ook in moeilijke situaties.

Rekenmoeilijkheden in het tweede leerjaar herkennen, begrijpen en opvangen

Je weet dat de 2de klas op rekengebied best pittig is. De vier hoofdbewerkingen worden aangebracht. De kinderen moeten grip krijgen op ons getalsysteem en de eerste procedures passeren de revue. Dat gaat niet altijd goed. Je kent wellicht kinderen die al met een rekenachterstand aan de 2de klas beginnen. En je kreeg wellicht te maken met kinderen die de cijfers binnen de getallen hardnekkig blijven omwisselen, of die de overbrugging niet onder de knie krijgen, of voor wie de automatisatie van de maaltafels maar niet wil lukken.

In deze nascholing komen deze, en nog veel andere moeilijkheden, aan bod. Wat maakt dat sommige kinderen deze vaardigheden niet beheerst krijgen en – vooral – wat kan je als leerkracht of binnen de zorg doen om hen te helpen!

Rekenmoeilijkheden in het derde leerjaar herkennen, begrijpen en opvangen

In het derde leerjaar automatiseren de kinderen de basisvaardigheden van rekenen en passen ze deze toe in complexe procedures. Het cijferend rekenen, het omgaan met grote delingen en vermenigvuldigingen, het handig rekenen… geen sinecure, zeker niet voor rekenzwakke kinderen.

In deze nascholing bekijk je wat er kan mislopen, waar de moeilijkheden vandaan komen en vooral hoe jij de kinderen als leerkracht of vanuit een zorgcontext optimaal kan ondersteunen.

Rekenzwakke leerlingen vaardig maken met kommagetallen

Iedereen moet op één of andere manier het rekenen met decimale getallen onder de knie krijgen, we ontsnappen er immers niet aan. Voor wie straks de A-stroom in gaat, is dit evident. Maar ook voor wie zich op een beroep richt, is deze vaardigheid cruciaal. Jij als leerkracht weet echter dat rekenzwakke kinderen hier voor een hele uitdaging staan. In deze nascholing bekijken we specifiek hoe jij hen nog meer kan helpen.

Wiskundewijs met kleuters werken aan de bouwstenen van getalbegrip

Nog nooit was wiskunde geven aan peuters en kleuters zo plezierig! In deze praktische bijscholing leer je hoe je via spelletjes en prentenboeken aan de bouwstenen van getalbegrip werkt. Kleuters kunnen zoveel meer dan iedereen denkt!

Zelfzorg. Als je het als leerkracht goed hebt, hebben de leerlingen het goed met jou?

Als leerkracht ben je begaan met het welzijn van je leerlingen. Je zoekt daarom zowel naar een gepaste invulling op cognitief vlak als op het vlak van het sociale, emotionele welzijn. Zo geef je als leerkracht enorm veel van jezelf om het de leerlingen naar hun zin te maken... Maar wat 'neem' je voor jezelf? Hoe zorg jij ervoor dat je de balans bewaart?

Loose Parts Play: vanuit het intuïtieve spel van kleuters met Loose Parts sterker inzetten op de ontwikkeling van kleuters

Spel met Loose Parts zie je regelmatig in kleuterklassen opduiken en biedt schitterende kansen om kleuters aan te zetten tot het ontwikkelen van 21ste-eeuwse vaardigheden. Op sociale media zie je vaak mooie composities zoals mandala’s verschijnen, maar dat is maar een heel klein onderdeeltje van Loose Parts Play. Wat is Loose Parts Play precies? Welke materialen kun je hiervoor gebruiken? Hoe maak je het leren van kleuters zichtbaar? En hoe start je dit op in je eigen klaspraktijk?

Coach de vervolgschoolcoach!

Als startende vervolgschoolcoach bots je op heel wat vragen. Hoe kom je tot een onderbouwd advies? Hoe begeleid je een leerling en zijn/haar vervolgschool? Wat maakt er deel uit van jouw takenpakket als vervolgschoolcoach? Tijdens deze sessie delen we voorbeelden, tips en tricks uit onze eigen praktijkervaring. Maar we maken ook tijd om samen een aantal casussen uit jullie eigen school te bespreken.

Het gedrag van kinderen bekeken door een nieuwe bril. Zelfsturing als doelstelling

Deze nascholing werd eerder aangeboden onder de titel 'Omgaan met jonge kinderen met moeilijk gedrag: basiscursus'.

Verwachten dat kinderen interesse hebben in leren en rustig deelnemen aan het klasgebeuren lijkt soms hoog gegrepen. Toch is dit haalbaar als we binnen onze schoolpraktijk andere accenten leggen.
In deze nascholing analyseren we wat de bouwstenen zijn om tot zelfsturing te komen.

Elke leraar zorgleraar! Jij maakt het verschil

Zorgvragen in schoolteams nemen alsmaar toe. Veel leerkrachten twijfelen aan hun deskundigheid op dat vlak en hoe je als leerkracht de beste ondersteuning kan voorzien. Toch maak jij elke dag het verschil op school! Leren en zorgen zijn immers geen verschillende werelden maar horen samen. Daarom is goede zorg meer dan remediëren alleen en reikt het verder dan de klasdeuren.

Constructief grenzen stellen naar collega's en ouders

Hoe kan je klantvriendelijk omgaan met ouders die zich verbaal agressief opstellen? En wat met een collega die steeds meer in jouw mandje duwt? Mag je ook grenzen aangeven? Natuurlijk! Maar hoe dan?

Fijn speelplaatsspel voor iedereen

Tijdens deze vorming ga je op zoek hoe je jouw speelplaatsgebeuren kan optimaliseren zodat kinderen én leerkrachten zich goed voelen op de speelplaats. Laten we inzetten op gedeelde verantwoordelijkheid van kinderen en leerkrachten, boeiende spelprikkels aanbieden en ruimte creëren om ook groen toe te laten op onze speelplaats

Urban education: lesgeven in superdiverse klassen

In steeds meer Vlaamse steden en gemeenten heeft een groot deel van de inwoners, en dus ook van de scholieren, een migratieachtergrond. De toenemende mix van culturele achtergronden maakt opvoeden en onderwijzen soms complexer en uitdagender. Maar er is meer. Waren verschillen tussen leerlingen lange tijd vooral een verhaal van etnische diversiteit, dan is dat vandaag de dag slechts een van de identiteitsassen waarop jongeren van elkaar kunnen verschillen. Religie, taal, verblijfsstatuut, geaardheid, bezit, waarden … Deze en nog meer factoren bepalen wie we zijn.

Hoe blijf je als leraar in verbinding met leerlingen (en niet te vergeten ouders en collega’s) die in zo veel opzichten van jou en van elkaar verschillen? Hoe focus je niet op verschillen maar op overeenkomsten, en wat levert dat op in een pedagogische context? En ten slotte: kun je ook in je lessen meer multiperspectiviteit inbouwen om je superdiverse klas maximaal aan te spreken? De nascholing Urban education biedt achtergronden en concrete antwoorden op deze vragen.

SLIM-leren = Samen, Leuk, Inspirerend, Motiverend. Zo werkt het écht!

Wat is de kern van de zaak bij het leren van kinderen? Hoe trigger of versterk je de (intrinsieke) motivatie bij jouw leerlingen? Wat werkt écht om leren leuk en uitdagend te maken? In deze nascholing krijg je antwoorden op deze en nog meer vragen. Je verkent een aantal fundamenten van leren leren, die je vertaalt naar goede praktijken.

ADHD: hoe voelt het en wat werkt?

ADHD is en blijft een stoornis. Het is dus van het grootste belang dat je bij de begeleiding inzet op aanvaarding van het kind en zijn omgeving. Dit betekent extra aandacht geven aan het welbevinden. Maar hoe voelt ADHD eigenlijk? En hoe kan je deze kinderen zo goed mogelijk begeleiden en ondersteunen?

Wat als faalangst een leerling ondermijnt?

Steeds meer kinderen (en volwassenen) worstelen met faalangst. Deze faalangst kan op verschillende manieren tot uiting komen, maar de rode draad is telkens dat het de persoon ondermijnt in zijn functioneren.
Wanneer we faalangst opmerken bij een leerling komt vaak de reflex om de ander ervan te overtuigen dat dit niet nodig is. Helaas helpt dit amper… maar wat helpt er wel?

Inclusief onderwijs haalbaar maken: hoe breng je dat in praktijk?

Inclusief onderwijs: een mooie gedachte, maar niet altijd even simpel in de praktijk. Je leerlingen hebben uiteenlopende labeltjes (ADD, ADHD, ASS, allerlei dys- en hyper-…), verschillende achtergronden, thuissituaties, IQ’s, talenten... Jij wordt verwacht daar als leerkracht of zorgcoördinator allemaal rekening mee te houden (slik). Ook diep vanbinnen wil jij zo goed mogelijk doen voor elk van hen. Alleen heb je maar 2 handen, 24 uur in een dag en een eindige energietank…

Op maat van al je kleuters, hoe doe je dat?

Elke kleuter heeft een eigenheid, eigen interesses en een specifiek ontwikkelingsniveau. Hoe kan je als leerkracht maximale ontwikkelingskansen bieden op maat en dat voor al je kleuters in je klas? Hoe kan je meer ruimte maken voor een efficiënte en kindgerichte differentiatie in je klas? Neem je bewust tijd om te ontdekken waar kleuters nood aan hebben?

(Leren) kijken naar bewegende beelden: een volwaardige vaardigheid

Onze leerlingen kijken liever dan ze lezen? Een open deur intrappen, heet zoiets. We leven vandaag de dag immers duidelijk in een beeldcultuur. Jammer? Misschien, maar niet getreurd: laat ons van de nood een deugd maken, met die beelden aan de slag gaan, samen met hen kritischer leren kijken om zo de schoonheid van bewegende beelden te leren ontdekken. 

Hoe breng je rust in jouw kleuterklas?

Na een dag in de kleuterklas kan je best wel eens nood hebben aan een moment van ontlading. Het vergt heel wat energie om je de hele dag te focussen op je klashouden en op kleuters die elk afzonderlijk hun noden en behoeften hebben. Het vraagt echter van je kleuters ook heel wat vaardigheden om actief en betrokken te functioneren in de klas. Ook voor hen kan dit groepsgebeuren best pittig zijn.
Een goede werking begint dus bij een sterke klasorganisatie en een warm en rustig klasklimaat. Maar wat is er dan nodig om deze rust te creëren?

Storend gedrag begrijpen, opvolgen én aanpakken

Kinderen groeien op met vallen en opstaan. Soms dragen ze een emotionele rugzak met zich mee die zwaar kan gaan wegen. Via hun gedrag tonen ze dan dat het moeilijk met hen gaat. Steeds meer worden we op scholen geconfronteerd met dit signaalgedrag. Hoog tijd om ons te verdiepen in deze problematiek en stil te staan bij oorzaken, preventie én aanpak. Deze nascholing vertaalt een theoretisch kader naar de dagelijkse praktijk zodat je er onmiddellijk mee aan de slag kan.

Werken onder emotionele druk: ontwikkelen van nieuwe strategieën

Onderwijzen, leiden, begeleiden, overtuigen... vraagt heel wat inspanning. Lichamelijke en mentale inspanning eigen aan spreken voor groepen, alert zijn, plannen, beslissen, bewegen... wordt vaak onderschat, maar kan je mits een goede nachtrust compenseren.

Daarnaast zijn er ook vaak emoties die je ‘bedrukt’ maken, zoals onmacht, faalangst, frustratie, kwaadheid, ongeduld. Deze emotionele druk is moeilijker te ontkoppelen, de aanleiding verdwijnt niet zomaar, problemen zijn soms ‘blijvend’ van aard. In deze nascholing leer je om zelf deze emotionele druk te ontkoppelen of draaglijker te maken.

Online leerpaden, breed inzetbaar in jouw lessen

Online leerpaden bieden veel mogelijkheden om leerlingen doelgericht leerinhouden te laten verwerken of bijvoorbeeld een onderzoeksvraag te laten beantwoorden. Je kan ze inzetten in de klas tijdens individueel zelfstandig werk of groepswerk. Ze zijn bruikbaar voor huiswerk, afstandsonderwijs enzovoort. Meer nog, je kan ze zodanig uitwerken dat je op maat kan differentiëren en leerlingen gepaste ondersteuning kan aanbieden in functie van hun leerproces.

Effectief in Frans met Artificiële Intelligentie

Er gaat geen dag voorbij of Artificiële Intelligentie duikt wel ergens op in de actualiteit. Experten hebben het over een disruptieve innovatie, niet in het minst voor het vreemdetalenonderwijs en dus ook voor onze lessen Frans. Hoog tijd dus om ons als leerkrachten Frans de vraag te stellen hoe we AI op een verantwoorde manier kunnen inzetten. We illustreren aan de hand van concrete praktijkvoorbeelden hoe AI ondersteunend kan zijn voor een effectieve didactiek in de lessen Frans.

Een Griekse/Romeinse dag organiseren: leerlingen warm maken én houden voor klassieke talen

Leerlingen blijvend laten kiezen voor klassieke talen kan een uitdaging zijn. Voor hen is het niet enkel een boeiende extra uitdaging, maar betekent het ook: een vak extra waarvoor je heel wat werk hebt, leerstof verwerken aan een hoger tempo, minder vrije tijd en al helemaal geen coole robots…

Gelukkig beschikken deze vakken ook over heel wat prachtige troeven! In deze nascholing bekijk je hoe je die op school in de verf kan zetten tijdens een dag in het teken van de klassieke talen. Zo zorg je ervoor dat leerlingen zich blijvend positief kunnen verbinden met de klassieke talen.

Differentiatie komt van differre: inspelen op verschillen bij Grieks en Latijn

De diversiteit in onze klassen is de voorbije jaren alleen maar toegenomen, ook bij Latijn en Grieks. Voor jou als leraar is dat een hele uitdaging: hoe speel je in op de leerbehoeften van elke leerling? Hoe houd je dat voor jezelf werkbaar?

In deze sessie vertalen we theoretische kaders over binnenklasdifferentiatie naar concrete werkvormen waarmee jij aan de slag kan in je dagelijkse praktijk.

Boost spreekvaardigheid in je les Engels

Inzetten op spreekvaardigheid in de les Engels is van cruciaal belang voor de taalontwikkeling van leerlingen en hun zelfvertrouwen op vlak van communicatieve vaardigheden. Wil jij de spreekvaardigheid van je leerlingen boosten? In deze sessie ontdek je diverse activerende werkvormen die je kan inzetten om de spreekvaardigheid van je leerlingen te versterken en de spreekdurf en motivatie te vergroten.

Boost lees- en luistervaardigheid in je les Engels

Wil je effectieve en boeiende manieren ontdekken om de luister- en leesvaardigheid van je leerlingen te boosten? In deze sessie krijg je een praktische benadering aangereikt om het oefenen van vaardigheden te integreren in je lessen. Je ontdekt hoe je creatief met je lesmateriaal aan de slag kan gaan en zo de motivatie en het competentiegevoel van je leerlingen kan vergroten.

Boost schrijfvaardigheid in je les Engels

Hoe kan je de schrijfvaardigheid van je leerlingen boosten? In deze nascholing neem je zowel korte functionele teksten als uitgebreide creatieve schrijfopdrachten onder de loep. Je leert hoe je een schrijfopdracht kan ontwerpen die relevant en/of authentiek is, gekoppeld is aan kennis én leerlingen motiveert om aan de slag te gaan.

Faalangst in het s.o.

Bang om te mislukken, bang om niet aan de verwachtingen te voldoen die ouders, leerkrachten of de jongere zelf vooropstellen. Faalangst kent iedereen: je voelt het in situaties waarin je een prestatie moet leveren die anderen beoordelen. Het wordt een probleem als het je overspoelt en ontwricht.

Aandacht besteden aan faalangst op school is meer dan de aanwezigheid van een coach of faalangsttrainingen. Tijdens elke les kan indirect gewerkt worden rond deze vorm van angst. Aanpak van faalangst begint IN de les: wat heeft deze jongere nodig? Hoe vermijd je dat een jongere leert om hulpeloos te reageren? Hoe kan je het verschil tussen faalangst en gezonde taakspanning benaderen? Hier zetten we de bril van het handelingsgericht werken op. Ook de minder faalangstige leerling haalt hier voordeel uit.

Van de deelnemers wordt verwacht op een interactieve manier het aangebrachte kader aan hun klas/schoolrealiteit te koppelen. Concrete cases kunnen besproken worden als toets van wat aangebracht wordt.

Actief aan de slag met weerbaarheid bij leerlingen: over grenzen, groepsdruk, conflicten en communicatie

Deze nascholing werd in het verleden door CNO aangeboden met de titel Weerbaarheid bij leerlingen in het s.o.: een verbindende en actieve methodiek.

Weerbaarheid is een term die de laatste jaren in het onderwijs steeds meer onder de aandacht komt. Jongeren lijken vandaag de dag steeds moeilijker 'nee' te kunnen zeggen tegen hun leeftijdsgenoten. Leerlingen worden gepest en weten niet hoe ze op een constructieve wijze voor zichzelf kunnen opkomen. We verwachten van relatief jonge tieners dat ze weten wat het beste voor hen is en dat ze hier ook naar handelen, maar we bieden ze misschien niet altijd de tools om dit te doen.

Hoe begeleid je op school leerlingen met een islamachtergrond?

Deze nascholing werd in het verleden door CNO aangeboden onder de titel Halal of niet? Alle vragen omtrent islam en onderwijs in Vlaanderen beantwoord.

Heel wat scholen, leerkrachten, CLB-medewerkers, ouders en leerlingen,… hebben vragen over hoe je in de praktijk oplossingen aanbrengt rond de verwachtingen en onzekerheden die een religie als islam oproept binnen scholen.

Wegwijs in (beginnende) psychopathologische problemen bij leerlingen

Leerlingen brengen heel veel tijd op school door. We kennen onze leerlingen, we willen hen graag warm begeleiden naar een zo krachtig mogelijke leer- en leefweg. Soms voelen of zien we dat er iets aan de hand is waar we niet meteen de vinger op kunnen leggen. Er is iets, maar wat …? Onwelbevinden? Gewoon wat normale veranderingen?

We wisselen af tussen korte theoretische omkadering van veel voorkomende psychopathologie bij leerlingen en eigen casussen, waarbij we altijd de vertaling maken naar je eigen werkvloer.

Leerlingen met angst begeleiden met ACT

Angst kennen we allemaal en hoort bij het leven. Maar wat als angst je dagen overheerst en als het je verhindert de dingen te doen die je eigenlijk wel graag wilt doen? Als we met angst geconfronteerd worden, willen we er met een grote boog omheen: als leerkracht/begeleider gaan we dan minimaliseren, sussen, rationaliseren… Helaas helpt dit niet op de lange termijn. In deze cursus krijg je onmiddellijk inzetbare handvaten om leerlingen met angst op een duurzame en realistische manier te begeleiden.

Creëer een krachtige leer- en taalomgeving in jouw vreemde talenles

Hoe kan je een krachtige leeromgeving creëren waarin taal begrijpelijk, boeiend en uitdagend is, zodat leerlingen effectiever en op een natuurlijke manier een nieuwe taal leren? En hoe zorg je ervoor dat je leerlingen actief deelnemen aan het leerproces en zich tegelijkertijd comfortabel voelen? Ervaar tijdens deze sessie zelf hoe je met Comprehensible Input (CI) een nieuwe taal verwerft.

CLIL Teaching in English: confident and effective classroom communication

Want to improve your confidence in English? The CLIL Teaching in English workshop will equip you with the language skills you need for natural, effective communication and classroom management in English. Learn how to create the ideal environment for your pupils to improve their English as well. We’ll focus on:

 • using correct classroom phrases and vocabulary
 • maximising clarity and structure
 • avoiding common mistakes

Leerzorg bij leerproblemen wiskunde en wetenschappen in het s.o.

Wanneer problemen met rekenen en cijfers ernstig blijven en er ondanks begeleiding weinig tot geen vooruitgang merkbaar is, kan er sprake zijn van dyscalculie. In het secundair onderwijs zie je dan problemen bij o.a. wiskunde en wetenschappen. Het uitvoeren van eenvoudige bewerkingen geraakt niet verworven. Formules onthouden is vaak een ramp. Maar ook in het dagelijks leven ervaren deze leerlingen problemen. Hoe lees je een reisschema en kom je op tijd?

Ook leer- en ontwikkelingsstoornissen zoals dyslexie, ADHD, ASS, … hebben een belangrijke invloed op het leren. Als de problemen niet (h)erkend en begeleid worden, kan dit een negatieve invloed hebben op de beeldvorming over de eigen mogelijkheden en het zelfvertrouwen. Hoe kunnen scholen en leerkrachten er mee voor zorgen dat deze leerlingen met of ondanks hun rekenstoornissen hun mogelijkheden ten volle kunnen ontplooien? Hoe passen we deze tips toe in een zeer diverse klas, met verschillende leerlingen met uiteenlopende problemen ?

Via praktijkvoorbeelden en concreet materiaal leren we de kenmerken van leerlingen met dyscalculie herkennen en de problemen (preventief) aanpakken in de klas.

Hoe aan de slag gaan met cognitief begaafde leerlingen in het secundair onderwijs? Differentiëren voor leerlingen die meer uitdaging nodig hebben

Hoogbegaafdheid is een gave voor veel leerlingen, maar er zijn ook leerlingen die problemen ondervinden door een minder adequate begeleiding in scholen. De zorg voor cognitief begaafde leerlingen wordt dan ook steeds meer gezien als een onderdeel van het totale zorgpakket.

Het kwetsbare tienerbrein, een uitdaging voor vereiste executieve functies op school

Waarom een cursus ‘Leren leren’ niet helpt.

Sinds corona is het aantal alarmerende schoolresultaten zichtbaarder geworden. Vaak gaat het om een combinatie van een rijpend tienerbrein en gebrekkige studeerstrategieën, overgoten met een sausje demotivatie of (school)moeheid.

De meeste leerlingen willen nochtans wel. Maar hun rijpende tienerbrein sputtert nog: het ene moment wordt er ijverig meegewerkt en nagedacht (door de prefrontale cortex vooraan), het andere moment is de jongere erg afgeleid of humeurig (door de dieperliggende amygdala in het emotionele brein).

Op school wordt er veel verwacht van timemanagement, planning en organisatie, taakinitiatie en volgehouden aandacht, emotieregulatie en responsinhibitie (impulsbeheersing). Allemaal executieve functies (op denk- en gedragsniveau) die nog volop in ontwikkeling zijn. Dat kan veel stress opleveren en de tiener verleiden tot uitstel- of vermijdingsgedrag: games, series en online chats zijn immers veel interessanter dan die opdracht wiskunde.

Een doorsnee cursus ‘Leren leren’ biedt geen lange termijnoplossing voor een onderpresterende adolescent. Alleen focussen op (al dan niet efficiënte) technieken zoals samenvatten of mindmaps maken, en de jongere niet bevragen op haar/zijn intrinsieke motivatie, zorgt er ook voor dat de ‘aangeleerde hulpeloosheid’ waarmee flink wat ‘digitaal opgroeiende’ jongeren kampen niet wordt aangepakt.

Help, ex-OKAN-leerlingen op mijn school! Tips en tools om een stevig beleid op te zetten - live online nascholing

Ex-OKAN leerlingen, taalzwakke leerlingen op school, in de klas… Steeds meer scholen komen ermee in aanraking en willen er een succes van maken. Daarom is het belangrijk om een stevig beleid op te zetten. In deze nascholing gaan we voor een TO-TAALBELEID.

Leerlingen stimuleren om groeigericht te kijken naar hun leerproces

Deze nascholing werd in het verleden aangeboden onder de titel "Boost (jezelf en) je leerlingen".

Mis jij initiatief bij jouw leerlingen? Merk je een aangeleerde hulpeloosheid? Aan de hand van enkele modellen krijg je handvaten om leerlingen opbouwend, ondersteunend en groeigericht te confronteren met hun leerproces. Het geeft je als leerkracht meer daadkracht en vertrouwen om het eigenaarschap bij de juiste persoon te leggen.

DCD of dyspraxie: de onzichtbare stoornis onthuld

Ervaar zelf wat DCD is en leer wat je als professional kunt doen voor jongeren met DCD. Aan de hand van fotomateriaal, video’s en getuigenissen, maar ook onderbouwd door wetenschappelijke inzichten, wordt de problematiek toegelicht. Er wordt niet alleen ingegaan op de coördinatieproblemen, maar vooral ook op de secundaire problemen die ermee gepaard gaan. Naast de psycho-educatie, komen heel wat bruikbare tips en tricks aan bod.

Autisme op school: een interactieve vorming rond autisme en de aanpak van probleemgedrag

Jongeren met autisme voelen zich vaak onbegrepen. Dit kan leiden tot problemen in de klas. Aan de hand van uit het leven gegrepen voorbeelden krijg je meer inzicht in het waarnemen, denken, voelen van een leerling met autisme en analyseer je het vertoonde gedrag. Vervolgens worden strategieën aangeboden om op dit gedrag te reageren.

Schooluitval voorkomen bij jongeren met ASS en/of hoogbegaafdheid

De pandemie zette dit probleem op scherp, maar schooluitval dreigt sowieso meer bij jongeren op het spectrum van ASS en/of hoogbegaafdheid. Dit is te wijten aan de specifieke uitdagingen waarmee deze leerlingen kampen. In deze nascholing krijg je zicht op die uitdagingen en worden handvaten aangereikt om deze leerlingen te ondersteunen en zo schooluitval te voorkomen. Theoretische kaders komen aan bod, maar je wordt vooral geïnspireerd vanuit een ruime praktijkervaring van de lesgever als leraar, leerlingenbegeleider, coach en moeder van jongeren in deze specifieke doelgroep.

Leerkansen verhogen voor kansarme jongeren

Leerkrachten denken bij kansarmoede nog vaak aan lege brooddozen en onbetaalde facturen. De echte oorzaken voor de leermoeilijkheden van kinderen in kansarmoede liggen echter in hun ontwikkeling: opgroeien in stress, identiteitsontwikkeling, taalontwikkeling, executieve functies, wat de omgeving hen leert… Leerkrachten die deze jongeren echt willen laten leren, zullen met deze factoren rekening moeten houden binnen het onderwijs dat ze aanbieden.

Emotionele ontwikkeling en autisme: schetsen van en aan de slag met het kader van Došen

Het gedachtegoed rond de (Schaal) Emotionele Ontwikkeling is niet meer weg te denken bij de ondersteuning van mensen met een (verstandelijke) beperking. In de praktijk gaat werken met SEO verder dan een schaal invullen. Het vraagt aanpassingen op het vlak van begeleidingsstijl en de strategieën die je daarbij hanteert. Uitgangspunt is dat het inschatten van en afstemmen op de emotionele ontwikkeling een noodzakelijke stap is in een adequate beeldvorming en ondersteuning van mensen met een (verstandelijke) beperking. In deze nascholing bekijken we het kader en de middelen die er bestaan om de emotionele ontwikkeling van kinderen en jongeren met autisme in kaart te brengen.

Leer- en ontwikkelingsproblemen: van breed kader naar gerichte aanpak

In deze nascholing gaan we apart in op de verschillende leer-en ontwikkelingsproblemen, maar bekijken we dit alles ook vanuit een breder kader. Vrijwel alle leerlingen met deze uitdagingen hebben namelijk een zwak werkgeheugen en ervaren moeite met plannen en organiseren, automatiseren en executieve functies. Vergroot je kennis over dyslexie, dyscalculie, AD(H)D, autisme, STOS en DCD, NLD ... en verdiep je in de laatste nieuwe neuropsychologische inzichten.

Durf denken. Hoe breng je filosofie in het secundair onderwijs?

Vanaf 2021-2022 zijn er specifieke eindtermen filosofie geformuleerd voor leerlingen uit de humane en maatschappij- en welzijnswetenschappen.
Maar hoe pak je een filosofieles aan? Hoe stimuleer je het filosofisch denken van jongeren? Hoe begeleid je een filosofisch gesprek? En met welke didactische principes houd je best rekening? Met deze vragen gaan we aan de slag tijdens de nascholing.

Bouwstenen van de filosofie: bijspijkercursus

Wat zijn de belangrijke ethische stromingen? Met welke inhouden uit de kennisleer kan je jongeren warm maken voor filosofie? Wat is kenmerkend voor politieke filosofie? En welke elementen uit de wijsgerige antropologie kan je aanbrengen tijdens lessen filosofie in het secundair? Als je voor het eerst filosofie geeft en je filosofische basisvorming eerder beperkt is, of als je graag je filosofische kennis wil opfrissen, dan is deze basiscursus filosofie echt iets voor jou.

Het tweedaags nascholingstraject biedt een inhoudelijke inleiding tot de verschillende domeinen van de filosofie die aan bod komen in het secundair onderwijs. Het is een aanvulling op de didactische nascholing ‘Durf denken’, maar hier ligt de nadruk op de inhoudelijke vorming en niet op de didactische toepassing. Dat neemt niet weg dat concrete voorbeelden en inhouden worden gebruikt die relevant zijn voor de klaspraktijk.

Recente ontwikkelingspsychologische inzichten: kindertijd en adolescentie - live online nascholing

Binnen de ontwikkelingspsychologie hebben de modellen van Erikson en Piaget hun gewaardeerde plaats verworven. Maar wat zeggen nieuwere theorieën over thema’s als opvoeding, hechting en emotieregulatie bij kinderen en adolescenten?
Deze lezing biedt een mooi evenwicht van recente wetenschappelijke onderzoeksevidentie en praktische implicaties die onmiddellijk kunnen worden ingezet binnen je eigen lessen of begeleidingspraktijk op school.

Recente ontwikkelingspsychologische inzichten: het psychosociale proces van ouder worden

De nieuwe minimumdoelen vragen de ontwikkelingspsychologische domeinen te analyseren per levensloopfase. Onze kennis omtrent ouder worden is echter meestal beperkt en eenzijdig. Ageism is nooit ver weg in onze beeldvorming. In deze nascholing krijg je een grondig inzicht in de verschillende aspecten van het verouderingsproces op basis van recent wetenschappelijk onderzoek.

Sociale statistiek: statistische toepassingen binnen de menswetenschappen

Binnen de richting Humane Wetenschappen en Welzijnswetenschappen krijgt statistiek een meer prominente rol. ‘Sociale statistiek’ maakt nu deel uit van het curriculum van de menswetenschappen (derde graad). Het wordt voor jou als leerkracht een boeiende uitdaging om bij bepaalde leerinhouden en onderzoeksopdrachten jouw leerlingen gegevens te laten analyseren met behulp van de statistische begrippen en procedures waarmee ze intussen vertrouwd zijn. Deze nascholing is geen stoomcursus statistiek, maar geeft je handvaten en inspiratie om statistiek te implementeren in je leerinhouden van de menswetenschappen.

Artificiële intelligentie (AI) in de kunst

AI-systemen worden steeds krachtiger wat tot indrukwekkende toepassingen leidt. Genereren van poëzie, inkleuren van afbeeldingen, maken van animaties of componeren van muziek... Het zijn allemaal taken waarvoor AI-systemen de laatste jaren indrukwekkende resultaten neerzetten. Toch hebben deze systemen ook beperkingen. Wil je te weten komen wat de sterktes en zwaktes van AI-systemen zijn en hoe je deze aan je leerlingen kan overbrengen? Dan is deze workshop iets voor jou!

Ontwerp zelf effectieve kennisclips, instructiefilms en animatievideo’s

Deze nascholing werd eerder georganiseerd onder de titel Effectieve kennisclips, instructiefilms en animatievideo’s.

Video’s bieden heel wat mogelijkheden voor jouw onderwijspraktijk. Je kan ze bijvoorbeeld inzetten als kennisclip of instructiefilm, voorafgaand aan (flipping the classroom) of tijdens jouw les. Video’s zijn bruikbaar bij herhaling, kunnen dienen als onderdeel tijdens (individueel) zelfstandig werk enzovoort. Naast het gebruik van bestaande video’s kan je er zelf ontwerpen op maat van de leerdoelen en jouw specifieke doelgroep.

Leercoach 2.0: een geïntegreerde visie

Wil je jongeren uit hun comfortzone halen en hen ondersteunen bij het studeren? Zie je de nood om meer leerkansen te bieden bij moeilijk tienergedrag? Wat als emoties de bovenhand krijgen?

Tijdens deze nascholing leren we jou om jongeren verantwoordelijk te maken voor hun leerproces op vlak van leren en gedrag.

Eenvoudig zelfverbeterende online oefeningen maken

Tijdens deze sessie ontdek je hoe je op een eenvoudige en snelle manier online oefeningen kan aanmaken. Je gebruikt de online oefeningen om de leerinhoud in te oefenen en te herhalen maar ook bij remediëren en differentiëren zijn ze waardevol. Bovendien zijn deze oefeningen zelfverbeterend. Zo win je de tijdsinvestering om ze te ontwerpen terug en kan je maximaal inzetten op het ondersteunen van het leerproces van leerlingen.

Kraak de code: online escaperooms om leerinhouden in te oefenen op een uitdagende manier

Online escaperooms, je bent ze wellicht al tegengekomen of meer nog, je hebt geprobeerd ze op te lossen. Online escaperooms zijn ideaal om leerlingen op een andere en activerende manier leerinhouden te laten inoefenen en herhalen. Ze leren al spelenderwijs en scherpen bepaalde competenties verder aan. In deze nascholing ontdek je hoe je zo’n online escaperoom praktisch en didactisch uitwerkt en wat de meerwaarde voor zowel de leerlingen als de leerkracht is. Je gaat bovendien met een eerste concept voor jouw vak naar huis.

Elke dag aan de slag met Google Classroom in jouw klas (voor beginners)

Met Google Classroom en de bijhorende tools zet je een digitale klas op poten. Je biedt op een gestructureerde manier taken, materialen en info aan. Dankzij de veelzijdigheid van de verschillende Google apps kan je de lesmaterialen op maat van jouw klasgroep aanbieden. Je maakt jouw leerlingen sterker in het zelfstandig en zelfsturend leren alsook in het digitaal leren. Bijkomend kun je de digitale middelen gebruiken om je klasmanagement te versterken.

Een schooleigen brede basiszorg: hoe dit kwalitatief en haalbaar realiseren tot op de klasvloer?

Deze nascholing werd in het verleden door CNO aangeboden met de titel Basiszorg verbreden en verdiepen op klasniveau.

Ben je zoekende hoe de brede basiszorg in je school zowel op klas- als op schoolniveau te verbreden en te verdiepen? Met hands-on tools en werkvormen leer je hoe je de brede basiszorg in je school of centrum voor secundair onderwijs gedragen kan maken bij alle leerkrachten zodat alle leerlingen hier baat bij hebben. Werk deze basiszorg uit met het referentiekader voor onderwijskwaliteit (het OK-kader) en het decreet leerlingenbegeleiding in het achterhoofd.

Elke dag aan de slag met Google Classroom in jouw klas (voor gevorderden)

Ben je reeds vertrouwd met het werken met Google Classroom? Dan is deze cursus zeker iets voor jou. Op een gestructureerde manier leer je testen, gedifferentieerde taken en info aanbieden aan jouw leerlingen. Bovendien volg je al hun vorderingen op, geef je snel feedback en ken je automatische scores toe. Je maakt jouw leerlingen sterker in het zelfstandig en zelfsturend leren alsook in het digitaal leren. Bijkomend kun je de digitale middelen gebruiken om je klasmanagement te versterken.

Aanpak van probleemgedrag … en dan die ouders?

Deze nascholing werd in het verleden door CNO aangeboden met de titel Aanpak van probleemgedrag: hoe kunnen ouders de leerlingenbegeleiding versterken?

Leerkrachten vandaag hebben het niet altijd onder de markt. In de klas ontmoeten ze leerlingen die het hen knap lastig maken. Over deze leerlingen wordt er in scholen gepiekerd en overlegd in multidisciplinaire teams. Er wordt in dit proces vaak gebotst op de samenwerking met de ouders, want visies verschillen en verantwoordelijkheden en verwachtingen verschuiven. De leerlingenbegeleiding wordt om hulp gevraagd. In plaats van een opsomming van recepten en tips voor de begeleiding van leerlingen, kiezen we voor een kader dat schoolteams helpt om perspectief te brengen in schijnbaar vastgelopen onderwijssituaties. Dat is een bewuste keuze. In plaats van ons af te vragen wat er met de leerling mis is, gaan we in deze nascholing na hoe interacties tussen leerkrachten, leerlingen en ouders verbeterd kunnen worden.

Microsoft Office 365, dé ondersteuning van jouw krachtige hybride leeromgeving!

Je maakt wellicht in je onderwijspraktijk gebruik van toepassingen/producten als Word en PowerPoint. De kans is groot dat heel wat mogelijkheden van deze producten onontgonnen gebied zijn. Daarnaast biedt Office 365 andere producten die ideaal zijn om je leerlingen te activeren, interactiviteit te creëren, hen zelfgestuurd te laten leren en te differentiëren. Ontdek al doende alle mogelijkheden voor jouw vak. Haal met deze nascholing alles uit jouw Office 365-account voor een kwaliteitsvolle en effectieve onderwijsaanpak, die bovendien ook nog eens efficiënt werkt!

Start to STEM

Ben je een beginnende STEM-leerkracht, of zelfs al wat ervaren, maar ben je nog steeds wat zoekend naar nieuwe inzchten en ideeën? In dit traject ervaar je wat STEM is, leer je enkele basisinzichten over wat STEM wel en niet is en verdiep je je in verschillende facetten van STEM.

Dit traject kan je volgen als individuele leerkracht.

STEM voor gevorderden

Heb je al wat ervaring in STEM, maar blijf je met vragen zitten of je materiaal voldoende STEM-proof is? In deze nascholing herhalen we de basisinzichten kort en pas je deze toe op eigen materiaal.

iSTEM evaluatie-instrument voor STEM-projecten

STEM-projecten evalueren is voor iedereen moeilijk. Wat moet je evalueren? Hoe moet je evalueren? Hoe hou je de werklast onder controle? Hoe rapporteer je?

Bouwen aan een conflictpositieve school - What’s (Y)OUR problem?

Wat doe je als een leerling je beledigt of fysieke agressie gebruikt op school en dit meer en meer verlammend werkt bij het team? Durf je als school te kiezen voor een straffe(loze), herstelgerichte, afgestemde aanpak van grensoverschrijdend gedrag? De verbale interventiemethodiek LSCI (Life Space Crisis Intervention) biedt je hier de nodige handvaten voor. Je krijgt een eerlijke en open getuigenis uit de eerste hand over omgaan met grensoverschrijdend gedrag binnen de schoolmuren.

Excel voor beginners

Ben je een absolute beginner op het gebied van Excel? Of wil je meer kunnen dan enkel een simpele tabel opmaken? Met Excel kan je vrijwel alles uitwerken waar cijfers bij komen kijken. Deze cursus Excel voor beginners zet je alvast goed op weg.

Een vlotte overgang voor Frans tussen BaO en s.o.: c’est possible!

Ben je leerkracht in de derde graad van het basisonderwijs of leerkracht Frans in de eerste graad van het secundair onderwijs? Ben je op zoek naar speelse en uitdagende manieren om de aanpak in jouw lessen Frans te verrijken? Vraag jij je soms ook af hoe je je leerlingen van de basisschool het best voorbereidt op de aanpak van de lessen Frans in het secundair onderwijs? Of vraag je je als leerkracht Frans in de eerste graad van het secundair onderwijs ook wel eens af of je verwachtingen wel zijn afgestemd op de beginsituatie van jouw leerlingen? Wil je meer de focus leggen op communicatieve vaardigheden maar weet je niet goed hoe je dat aanpakt als de voorkennis van de leerlingen nog niet sterk verankerd is? Tijdens deze nascholing krijg je een antwoord op deze vragen en onderzoek je hoe je het taalonderwijs versterkt voor alle leerlingen.

ADHD in actie: inzicht en praktische tools voor effectieve begeleiding

Ben je een onderwijsprofessional die meer wil leren over ADHD? Wil je praktische vaardigheden ontwikkelen voor de begeleiding van leerlingen met ADHD in jouw klas en school? Deze nascholing geeft je inkijk in de wereld van ADHD en voorziet je van praktische tools om met deze leerlingen aan de slag te gaan. Er is aandacht en ruimte voor jouw specifieke context en uitdagingen.

Excel voor gevorderden

Heb je al een basis van Excel onder de knie? In deze nascholing maak je kennis met een waaier aan extra mogelijkheden. Je ontdekt al doende en leert de technieken en strategieën zodanig gebruiken dat je Excel efficiënter kan inzetten bij het uitvoeren van jouw job.

Wiskunde uit het secundair onderwijs in AI

Bij de ontwikkeling van artificieel intelligente systemen komt heel wat wiskunde kijken. Zelfs de wiskunde uit het secundair onderwijs komt hier aan bod: eerstegraadsfuncties bij een classificatieprobleem, tweedegraadsfuncties bij beslissingsbomen, matrices bij convoluties, afgeleiden en functies met een meervoudig voorschrift bij neurale netwerken, vectoren voor taaltechnologie …

Excel voor experten

Je verdiept je in de meer gesofisticeerde skills van Excel zoals functies en macro’s. Daarnaast ontdek je de mogelijkheden van geautomatiseerde werkbladen.

Jongeren leren reflecteren op de eigen emoties via de toolkit ‘Mijn draadjes doen zien en zien doen’

Tijdens deze tweedaagse nascholing krijg je zicht op hoe jij als begeleider een leerling zichzelf stap voor stap emotioneel kan laten inschalen via de (betalende) toolkit ‘Mijn draadjes doen zien en zien doen’. Maak kennis met de inhoud, de werkwijze, de achterliggende kaders en de veelzijdige inzetbaarheid van het instrument. Leer werken met je leerlingen op een interactieve en dynamische manier aan de hand van ondersteunend visueel materiaal en een aangepast interview. Dit alles met als doel om als leerkracht, begeleider, ondersteuner… te kunnen inpikken op de emotionele ontwikkeling van je leerlingen en deze te versterken.

Elk probleem, een kans! Kijk eens door een andere bril

Je doet je job met hart en ziel, maar soms lijk je te verstikken. Er komt immers zo veel (tegelijk!) op je af: moeilijke leerlingen, veeleisende ouders, lastige collega’s, in de context van het leersteundecreet (samen)werken in een ondersteuningsnetwerk, nieuwe eindtermen… Vul het lijstje zelf maar aan: elke dag verstoren steeds nieuwe uitdagingen je plannen of je rust en lijken problemen zich op te stapelen.

Dat daagt je uit en laat je de grenzen van je draagkracht ervaren. Kan het anders? Beter? Gezonder? Ja! Hoe dan? Het antwoord krijg je in deze nascholing.

Een digitale interactieve cursus maken? All you need is OneNote!

Ben je op zoek naar een online tool om jouw cursusmateriaal aantrekkelijk uit te werken en vlot aan te bieden aan jouw leerlingen? All you need is OneNote! Met dit digitale notitieschrift kan je niet alleen je eigen cursus schrijven, je kan al het lesmateriaal ook vlot aan jouw leerlingen bezorgen. Tijdens je les kan je OneNote bovendien als digitaal bord hanteren en vlot interactieve koppelingen maken met opdrachten, formulieren enzovoort. Ook kan je leerlingen via OneNote laten samenwerken en hun voortgang opvolgen.

Rebel in Peace: Je krijgt géén burnout van hard werken

Burnout, stress en onvoldoende tijd voor zelfzorg… Dat we deze zaken in onderwijs steeds vaker zien terugkomen is geen nieuws. Wat zijn de oorzaken, hoe kan je stress en burnout detecteren en wat zijn mogelijke risico-kenmerken?

Tijdens deze oplossingsgerichte nascholing leg je de aandacht op de oplossing in plaats van op de oorzaken van burnout, stress en gebrek aan zelfzorg. Vind je zelfzorg, balans en welbevinden in onderwijs belangrijk, voor jezelf en voor je collega’s, dan is deze nascholing iets voor jou.

Tijd gespaard?! Verwerk jouw teksten vanaf nu efficiënt en duurzaam met MS Word!

Gebruik jij jouw tekstverwerker (Word, Google documenten…) vooral als een veredelde typmachine? We besteden met z’n allen bijzonder veel (onnodige) tijd aan de opmaak van een document terwijl we ons beter en liever op de inhoud concentreren. De opmaak van een tekst hoeft echter geen struikelblok te vormen en kan voor een stuk geautomatiseerd worden. Deze nascholing kan je dus heel wat extra tijd opleveren!

Structuur is belangrijk om jouw teksten correct vorm te geven en latere lay-out wijzigingen te vergemakkelijken maar ook om beter door grotere documenten te navigeren. Er zijn 4 opmaakcategorieën die we onder de loep nemen om je tekst, alinea’s, pagina’s en document efficiënt en duurzaam te beheren. Ook grafische opmaak wordt behandeld waarbij we extra aandacht schenken aan het slim positioneren van afbeeldingen en vormen.

Groeigerichte feedback als rapportcommentaar: waardevolle info voor onderweg!

Wie herkent het niet: zoeken naar dat passende zinnetje om onder het rapport van die leerling te schrijven. Dan val je wel eens terug op beschikbare zinnetjes in je hoofd of op je computer. Begeleidt en ondersteunt jouw commentaar dan het leren? Niet altijd! In deze nascholing ga je op zoek naar kenmerken van sterke, leerbegeleidende commentaren, gebed in het bredere kader van groeigerichte en leerbegeleidende feedback en evaluatie. Je krijgt de ruimte om het formuleren van dergelijke commentaren in te oefenen.

Dag van het Spaans 2024

Deze nascholing bestaat uit 3 sessies:

 1. Film in de les!
 2. Prikkel de verbeelding met beelden!
 3. AI in mijn les Spaans? Maar die is niet artificieel!

Voor elk van deze sessies ontvang je didactisch materiaal dat je meteen in je les kan gebruiken. Dompel je onder in de Spaanse taal en geniet van de uitwisseling met collega's en experten!

Klaar voor het middelbaar? Hoe zet je het ontwikkelen van executieve functies hiervoor in?

De stap voor leerlingen van het basisonderwijs naar het secundair onderwijs blijkt in de praktijk vaak groot. Het is geen evidentie voor leerkrachten uit het basisonderwijs om kinderen hierop voor te bereiden maar ook niet voor leerkrachten uit het s.o. om alles wat kinderen kennen en kunnen verder te versterken en in te zetten. In deze nascholing krijg je een kader aangereikt om voor kinderen/leerlingen een klimaat te ontwikkelen waarbinnen de broodnodige executieve functies alle ruimte krijgen om zich te ontwikkelen. Je leert een evenwicht vinden tussen sturen en coachen, tussen welbevinden en leren zodat de slinger niet doorslaat in de ene of andere richting. Leerlingen niet te snel los laten maar ruimte creëren om zich te ontwikkelen is hier de boodschap.

Zelfregulerend leren: van buikgevoel naar doelgericht ondersteunen - lesdag 2 en 4 live online

Zelfregulerend leren (ZRL) ligt in het hart van leren en lesgeven. Het omschrijft die vaardigheden die leerlingen nodig hebben om met succes én goesting hun leerdoelen te behalen. Het is dan ook geen verrassing dat meta-review studies zelfregulerend leren naar voor schuiven als (één van) de meest effectieve en onderbouwde methode(s) om de leerprestaties van je leerlingen te versterken (zie ook leerpunt.be). Elke leraar ondersteunt op een bepaalde manier al ZRL-vaardigheden. Maar zie je met je huidige aanpak voldoende resultaat bij alle leerlingen? Hoe kan je de impact van jouw huidige ondersteuning versterken en er zo voor zorgen dat weldra alle leerlingen zichzelf beter sturen?

Klasmanagement voor de startende leraar: tips en tricks voor het creëren van een positieve leeromgeving

Zelfs na het volgen van een lerarenopleiding zijn de eerste jaren in het onderwijs best uitdagend en veeleisend en is er vaak sprake van de praktijkshock. Als startende leraar navigeer je door een complexe mix van lesgeven, klasmanagement en curriculumplanning. Een cruciaal aspect dat deze beginnende fase kan vergemakkelijken, is effectief klasmanagement. Goed klasmanagement legt de basis voor een positieve en gestructureerde leeromgeving. Het stelt jou in staat om je te concentreren op lesgeven en het biedt leerlingen de stabiliteit en ondersteuning die ze nodig hebben om te groeien en te leren.

Deze nascholing richt zich doelbewust op jouw behoeften als beginnende leraar. Samen met de andere cursisten en de lesgeefster die spreekt vanuit de eigen ervaring, ga je op zoek naar die praktische tips die kunnen werken voor jou. Zo sta je morgen sterker in je schoenen en creëer je een positieve en gestructureerde warme leeromgeving voor elke leerling. Lesgeven, fijn toch?

Klasmanagement: jij hebt de sleutel in handen!

Omgaan met moeilijk gedrag van leerlingen is geen evidentie en vormt best wel een uitdaging voor heel wat leerkrachten. Effectief klasmanagement gaat niet alleen om het oplossen van problemen maar vooral om het voorkomen van problemen. Deze nascholing biedt jou op een interactieve manier handvaten en tips om uitdagend gedrag te voorkomen of te verminderen door o.a. het pedagogisch klimaat te versterken. Daarnaast ondersteunt deze nascholing jou om (nog beter) te leren omgaan met uitdagend gedrag in de klas.

Conflictintelligentie voor onderwijsprofessionals: word bemiddelaar op jouw school

Scholen en hun onderwijsprofessionals komen steeds vaker in aanraking met situaties die als potentiële kruitvaten op ontploffen staan. Het blijft niet bij conflicten waarbij leerlingen betrokken zijn, tevens zijn disputen onder volwassenen jammer genoeg steeds vaker aan de orde. Denk maar aan ouders die de studievoortgangsbeslissingen in twijfel trekken of weigeren om een gedragscontract te ondertekenen. Ook tussen collega’s onderling kunnen de gemoederen hoog oplopen, waardoor de lespraktijk in het gedrang kan komen. Hoewel het niet de kerntaak is van de school, worden onderwijsprofessionals steeds vaker geconfronteerd met de noodzaak te bemiddelen in dergelijke conflicten om de dagelijkse werking te verzekeren. Dit is echter niet gemakkelijk, zeker gezien het deze personen vaak aan achtergrond, strategieën en handvaten ontbreekt om een bemiddeling tot een goed einde te brengen. Dit driedaags traject biedt je de kans om je eigen conflictintelligentie uit te bouwen om vervolgens op een onderbouwde manier op te treden als interne bemiddelaar in conflicten met volwassenen.

Taaltechnologie: taal ontleden met AI

Wist je dat computerprogramma’s en AI heel wat taalkundige analyses kunnen uitvoeren, zoals zinsontleding en de herkenning van woordsoorten? Wist je dat je in een vingerknip alle eigennamen uit een tekst kan halen of de tekst kan laten samenvatten? We ontdekken samen de taaltechnologische methodes achter deze analyses, en de mogelijke toepassingen.

Evolutie van het leven (bezoek aan het Museum voor Natuurwetenschappen)

Met zevenmijlslaarzen doorheen de geschiedenis van het leven…

In de Galerij van de Evolutie flits je doorheen miljarden jaren aards bestaan. De galerij zoomt daarbij in op zes belangrijke hoofdstukken van de evolutie: de Cambrische explosie, het rijke waterleven van het Devoon, de verovering van het land tijdens het Carboon, de woelige zeeën van het Jura, de opkomst van de zoogdieren in het Eoceen en de impact van de mens in het heden.

Volg de lotgevallen van het leven op aarde, vanaf primitieve grondleggers over zeemonsters tot de mens… en zelfs een kijkje in de toekomst.

In de focus van de doorlichting: de inspectie uitgelegd in mensentaal

“De doorlichting komt…” Die aankondiging bezorgt veel leraren en schoolleiders instant kriebels. Meteen worden heel wat vragen opgeroepen: wat moet je klaarleggen? Wat zullen ze vragen? Ben ik samen met mijn collega’s wel goed bezig?

Gelukkig zijn er ook antwoorden. De meeste vind je op de website van de inspectie zelf! Alleen… hun taal is vaak academisch en niet meteen herkenbaar voor de leraar op de klasvloer. In deze nascholing vertalen we de begrippen van de inspectie in mensentaal. Zo kan je zowel op korte als op lange termijn werk maken van kwaliteit in de klas en ben je krachtig voorbereid op een volwaardige dialoog met de inspectie.

Doorlichting? Laat je school uit de verf komen!

'De doorlichting komt…' Die aankondiging bezorgt veel schoolleiders instant kriebels. Zo’n externe audit van je werking is uiteraard heel leerzaam, maar het roept ook heel wat onzekerheden op: zit je met je aanpak op het juiste spoor? Hoe zorg je ervoor dat de inspectie je kwaliteit (h)erkent?
In deze nascholing focus je op de twee onderzoeken die de inspectie uitvoert en bekijk je hoe je je school daarop zowel op korte als op lange termijn kan voorbereiden.

Van gamen kan je leren: videogames in het (godsdienst)onderwijs

Ontdek de verborgen lessen in videogames! Tijdens deze workshop over videogames in het godsdienstonderwijs verken je hoe interactieve werelden kunnen bijdragen aan waardevolle lessen over ethiek, moraliteit en spirituele thema's. Je leert hoe je games kunt gebruiken als boeiende tools om diepgaande discussies te stimuleren en betekenisvolle verbindingen te leggen met religieuze concepten. Laat je verrassen door de educatieve mogelijkheden van gaming!

Ontwerp sterke lessen in sociale wetenschappen

Deze nascholing werd in 2023-2024 gegeven door Walter Weyns (UAntwerpen).

De nieuwe eindtermen sociale wetenschappen in de derde graad Humane Wetenschappen en Welzijnswetenschappen bieden heel wat vrijheid aan de leerkracht. Dat zorgt voor ruimte, maar vormt ook een grote uitdaging. In deze nascholing krijg je inhouden, ideeën en concrete voorbeelden die je helpen bij het ontwerpen van je lessen sociale wetenschappen.

Hoe bouwen aan een kwaliteitsvolle onderwijspraktijk? Inzichten en methoden voor Humane Wetenschappen

Een kwaliteitsvolle onderwijspraktijk uitbouwen is een uitdagende taak, zo ook voor het specifieke gedeelte binnen de studierichting Humane Wetenschappen. In dit specifieke gedeelte worden diverse inhouden opgenomen, zoals psychologie, sociologie, kunstbeschouwing, filosofie. Bovendien is er een extra uitdaging: leerlingen die niet bewust voor deze richting gekozen hebben.

De onderwijsinspectie licht jaarlijks onderwijspraktijken door en geeft een beoordeling die varieert van ‘beneden de verwachting’ tot ‘overstijgt de verwachting’. Onderzoekers van UAntwerpen mochten enkele onderwijspraktijken Humane Wetenschappen gaan bezoeken die recent de beoordeling ‘volgens de verwachting’ en/of ‘overstijgt de verwachting’ kregen. Ze delen hierover graag hun bevindingen en nemen hierin zowel de stem van betrokken leraren, leerlingen als directieleden mee.

Samen zoeken we antwoorden op vragen als: Hoe zorg je voor inhoudelijke afstemming over deze diverse domeinen heen? Hoe werk je over verschillende leerjaren heen aan deelcompetenties rond onderzoek? Hoe kom je via opdrachten en toetsen tot het beheersingsniveau van analyseren volgens de minimumdoelen van de derde graad? Hoe werk je een vakoverschrijdend project uit? Hoe ga je om met leerlingen die al dan niet bewust kiezen voor Humane Wetenschappen? 

Curricula aanpassen voor leerlingen: IAC en flexibele trajecten, hoe begin je eraan?

Binnen de leerlingenbegeleiding en de organisatie van het curriculum merken we een grote twijfel naar het flexibel omgaan met doelen, curricula … Toch blijven er veel mogelijkheden onbenut, omdat ze vaak ongekend zijn. Ook weet men in scholen vaak niet goed hoe te beginnen aan een IAC-traject. In deze nascholing gaan we rond beide aan de slag. We duiken in de wetgeving, bekijken welke stappen er gezet moeten worden en maken het concreet met casussen om te oefenen. Materialen worden gedeeld en kunnen hands-on ingezet worden.

Effectief communiceren met ouders in een diverse context

Overal waar mensen met elkaar omgaan, duiken er misverstanden op. Dit is zeker zo als het gaat om communicatie tussen mensen die veel van elkaar verschillen: taalverschillen, lichaamstaal, persoonlijke geschiedenis, andere herkomst, andere waarden en normen… De dag van vandaag is die diversiteit op school niet meer weg te denken: bij de leerlingen, maar logischerwijze ook bij de ouders. Hoe kan je dan effectief communiceren met deze diverse groep ouders?

Instagram: een communicatiekanaal met impact!

Sociale media spelen in scholen meer en meer een belangrijke rol als communicatiekanaal. In deze nascholing zoom je in op Instagram. Hoe vaak moet je posten op dit kanaal om effect te hebben, wie gaat de updates lezen en wat ga je precies vertellen? Je wisselt theoretische inzichten af met praktische tips en je krijgt ook de kans om zelf de functies van o.a. Instagram stories en reels uit te testen.

Breinbrekers: neuropsychologische inzichten voor op school

Tijdens deze nascholing ontdek je de fascinerende wereld van neuropsychologie en leer hoe je deze inzichten kunt toepassen in jouw klascontext. We verkennen de basisprincipes van het brein en hoe deze de leerprocessen en het gedrag van leerlingen beïnvloeden. Hoe kan neurowetenschappelijke kennis worden gebruikt om effectiever les te geven, individuele leerbehoeften te begrijpen en inclusieve leeromgevingen te creëren? Kom en ontdek hoe je het potentieel van elke leerling kunt maximaliseren door de kracht van het brein te benutten!

Ontdek de mogelijkheden van Microsoft Access!

Heb je data in een Exceldocument maar krijg je het niet gestructureerd en gerapporteerd zoals jij, jouw collega of je leidinggevende het vraagt? Dan bots je wellicht op de limieten van dit programma en heb je nood aan een nieuwe benadering. Een volwaardige relationele databank kan soelaas bieden, waarbij je de data in doordachte tabellen kan verzamelen, relateren, verwerken en rapporteren.

Access is krachtige software die gebouwd is om je eigen databanken in een eigen netwerk te creëren en te beheren. Het laat je toe om interfaces te ontwikkelen om dataverzameling te vereenvoudigen, data te sorteren, te combineren en te filteren. Het laat je toe om eigen rapporteringen te genereren. Een hebbeding en een must voor al wie administratieve data-gerelateerde taken naar zijn hand wil zetten.

Schrijven voor het web: een praktische opleiding

Op school schrijf je teksten voor gedrukte media zoals de klassieke brief, maar ook voor verschillende online kanalen zoals de website. Wat is precies het verschil tussen gedrukte media en een online tekst? Hoe schrijf je overtuigende en inspirerende webteksten voor verschillende kanalen? En pak je schrijven voor je website nog anders aan dan voor sociale media?

Je krijgt de belangrijkste handvaten om een foutloze tekst neer te pennen voor je website, je sociale media, je nieuwsbrief en andere online kanalen. Ook handige tips om sneller en efficiënter te kunnen werken komen aan bod. Bye bye writer’s block.

De toepassingen van AI en XR binnen leerzorg: een brug naar authentieke leerwinst

AI heeft als een donderslag bij heldere hemel ons onderwijslandschap in rep en roer gebracht. We zien vaak vooral de valkuilen en vinden het moeilijk om een overzicht te bewaren van de impact op onze leerlingen en de lespraktijk. Toch schept AI ook heel wat mogelijkheden om leerlingen met leer- en ontwikkelingsproblemen beter te ondersteunen. Daarnaast zijn er ook fantastische toepassingen voor nieuwe immersieve technologieën (XR) binnen leerzorg. Denk bijvoorbeeld maar aan een VR-bril als alternatief voor een prikkelarme ruimte. Duik mee in de wereld van ChatGPT en consoorten en ontdek hoe jij als onderwijsprofessional nieuwe technologieën kan inzetten om je leerlingen beter te begeleiden.

Reageren op agressie-incidenten: een praktijkgericht stappenplan (s.o.)

Iedereen die in het onderwijs werkt, kan te maken krijgen met agressief gedrag: door leerlingen, maar soms ook door ouders of collega’s. Agressie komt vaak onverwacht en in ieder geval nooit op het goede moment. Soms kom je in een escalatie terecht, die je maar moeilijk kan keren. Of het nu over verbale, psychologische of fysieke agressie gaat, ernstige of eerder subtiele incidenten, in de klas, op de speelplaats, aan de schoolpoort…: het is niet altijd makkelijk om er goed mee om te gaan en de impact ervan kan groot zijn.

Hoe kan je dan best handelen bij agressie? Wat zeg je (niet)? Wat met lichaamstaal? Hoe zorg je ervoor dat je je kalmte bewaart? Wat met omstaanders? En hoe ga je achteraf om met de gevolgen van een agressie-incident? Tijdens deze nascholing zoek je samen met collega’s naar antwoorden op deze vragen.

Podcasting in de klas: van Malm tot structuur

Podcasts kennen een steile opmars, maar in tegenstelling tot wat je misschien denkt, helemaal geen steile leercurve. Het lijkt misschien allemaal wat overdonderend, maar met een ervaren sherpa is geen berg te groot. In deze workshop bekijk je niet alleen de techniek achter de podcast (hoe neem je best iets op, welke apparatuur kan je gebruiken?), maar ook de manier waarop je een podcast inhoud kan geven (hoe bepaal je onderwerpen, hoe geef je structuur aan een gesprek én een reeks). Uiteraard leer je ook de didactische kneepjes van het vak, die je toelaten om podcasts te integreren in je onderwijspraktijk.

Create, share, reuse! - H5P in jouw les, dé gratis open source software

Jaar na jaar probeerde je nieuwe digitale tools uit. Ongetwijfeld leverde dit soms wat frustratie op: elke tool heeft immers een leercurve. Meer dan eens verdween je werk, want plots doken er paywalls op of ging de ooit gratis site in rook op. Gelukkig is er H5P! In deze omgeving kan je zowat alles maken: interactieve filmpjes, quizjes en meer. De software is open source (en dus gratis beschikbaar) en kan in heel wat leeromgevingen worden ingebed. Tijdens deze nascholing leer je spelenderwijs de belangrijkste vormen van H5P-oefeningen kennen.

De kracht van academisch optimisme: leerprestaties én eerlijke kansen bevorderen (voor leraren)

Academisch optimisme omvat het samenspel van drie elementen: (1) overtuigingen van doelmatigheid, (2) vertrouwen in leerlingen en ouders en (3) de focus op leren. Onderzoek toont aan dat er een sterke positieve samenhang bestaat tussen academisch optimisme en de prestaties van leerlingen: hoe meer een school gekenmerkt wordt door een cultuur van academisch optimisme, hoe beter de leerlingen presteren. En het meest bemoedigende hieraan: dit geldt voor alle leerlingen, ongeacht hun achtergrond. Een cultuur van academisch optimisme is bovendien veranderbaar. Inzetten op academisch optimisme is bijgevolg een erg interessante strategie om leerprestaties én eerlijke kansen te bevorderen. Hoe je dit als leraar in de praktijk brengt, leer je in deze nascholing.

Conflict als startpunt voor gedragsverandering

Jongeren worden steeds mondiger. Omdat ze op elk moment toegang hebben tot hun peergroep en “de wereld” via internet en sociale media lijkt het voor ons, volwassenen, steeds moeilijker te worden om onze invloed te laten gelden. Toch heb jij als leraar hierin een zeer belangrijke rol. Jongeren moeten inzicht krijgen in de kern van het conflict en het gevolg van hun woorden en ander gedrag. Tijdens deze nascholing vertrek je vanuit de gespreksmethodiek LSCI (Life Space Crisis Intervention) om jongeren dit inzicht bij te brengen en van daaruit hun autonome motivatie aan te wakkeren om tot blijvende gedragsverandering te komen.

Je vakwerkgroep boosten door data-analyse: op weg naar meer datageletterdheid

Je wil als vakwerkgroepvoorzitter graag gericht met je vakwerkgroep aan de slag, maar je weet niet altijd waar te beginnen. Er is zo veel waar je aan kan werken, maar waar start je mee? In deze nascholing leer je om vanuit onderzoeksvragen antwoorden te zoeken in je data. Je leert welke data er zijn en hoe je die kan gebruiken. Denk hierbij bv. hoeveelheid onvoldoendes, afwezigheden bij toetsen/testen en doorstromingscijfers naar het hoger onderwijs. Zo kom je te weten wat voor jouw vakwerkgroep objectief de belangrijkste werkpunten zijn. Je vertaalt dit naar de kwaliteitscirkel. Tijdens de twee online terugkomdagen focus je op de verschillende fasen van deze kwaliteitscirkel en wissel je ervaringen uit.

Studeren aan de Faculteit Ontwerpwetenschappen, iets voor jouw leerlingen?

Vaardigheden zoals creatief, ontwerpend en probleemoplossend denken worden steeds belangrijker in de 21ste eeuw. Aan de Faculteit Ontwerpwetenschappen van de Universiteit Antwerpen kunnen studenten deze vaardigheden ontwikkelen en verfijnen in unieke opleidingen zoals productontwikkeling, architectuur, interieurarchitectuur en conservatie-restauratie. Maak kennis met onze opleidingen in het centrum van de stad zodat je jouw leerlingen nog beter kan begeleiden in hun studiekeuze.

Zelfsturend leren in de 1ste graad B-stroom en 2de graad arbeidsmarktfinaliteit: een praktijkvoorbeeld

Via een schoolbezoek ter plaatse maak je kennis met de ervaringen van een secundaire school die het leren van haar leerlingen in de B-stroom en arbeidsmarktfinaliteit sterker en effectiever wilt maken door haar onderwijs binnen de krijtlijnen van het klassiek onderwijs anders te organiseren. Hierbij gaat specifiek aandacht naar het inzetten op en versterken van de executieve functies om het leerproces te optimaliseren.

Feedback geven: leerlingen begeleiden naar groei!

Ontdek de kracht van effectieve feedback in deze boeiende en vooral praktijkgerichte nascholing! Je leert hoe je leerlingen ondersteunt en motiveert door constructieve en doelgerichte feedback te geven. Je ontwikkelt je feedbackvaardigheden zodat je een positieve leeromgeving kan creëren waarin elke leerling kan bloeien en groeien.

Persoonlijk leiderschap: een kijk op jezelf!

Ontdek jezelf als professional in deze nascholing rond effectief leiderschap! Verrijk je inzicht met reflectiemodellen en leer omgaan met uitdagingen in je onderwijspraktijk door 'slow thinking'. Ontwikkel effectief leiderschap volgens Covey en verbeter je samenwerking met andere professionals. Klaar om je professionele groei te omarmen?

Themadag 'Effectieve taaldidactiek'

Op vrijdag 13 september 2024 organiseert het Centrum Nascholing Onderwijs in samenwerking met het Vlaams Talenplatform een inspiratiedag rond evidence-informed taaldidactiek. De voorbije jaren verschenen heel wat handboeken en praktijkgidsen die leerkrachten informeren over effectieve taaldidactiek. Het Vlaams Talenplatform bundelde die inzichten en vertaalde ze in didactische referentiekaders die taalleerkrachten kunnen hanteren bij het ontwikkelen van eigen lesmateriaal. Deze kaders worden samen met goede praktijkvoorbeelden op een gloednieuwe talenpagina op KlasCement geplaatst.

Op de themadag worden de eerste vier didactische referentiekaders voorgesteld, die ingaan op de domeinen woordenschat, schrijfvaardigheid, leesvaardigheid en literatuur. Tijdens de parallelle sessies voor leerkrachten Nederlands, Moderne Vreemde Talen en NT2/OKAN focussen we op de verbindingen tussen die verschillende domeinen en vaardigheden: hoe combineer je op een effectieve manier lees- en schrijfactiviteiten? Hoe verhoog je via woordenschatinstructie leesbegrip? Hoe geef je literaire gesprekken vorm in de klas? In elke sessie komen een onderzoeker en praktijkleerkracht aan het woord. Zij geven je inzicht in de achterliggende wetenschappelijke principes, en hoe je die vertaalt naar de klaspraktijk. De plenaire sessie wordt verzorgd door Kris Van den Branden (KU Leuven).

 

Formatieve evaluatie en feedback in labo’s en STE(A)M-projecten

Wil je direct impact hebben op het leren van je leerlingen? Ontdek de kracht van formatief evalueren! Door evaluatievormen slim te integreren tijdens je lessen creëer je als leerkracht een schat aan leerkansen. Steeds meer leerkrachten willen hiermee aan de slag en nu is jouw kans om te ontdekken hoe! Je krijgt inzichten uit wetenschappelijke literatuur over de meerwaarde van formatief evalueren, effectieve feedback en de principes van comparatief beoordelen. We laten je zien hoe je dit kan gebruiken in de evaluaties van labo’s en STEM-projecten zodat je met jouw evaluatie een maximale leerimpact bekomt!

Peer evaluatie in STE(A)M: labo’s

Wil je jouw leerlingen actief betrekken en hun leerproces naar een hoger niveau tillen? Het integreren van peer evaluatie biedt een schat aan leermogelijkheden. Het stimuleert niet alleen hun kwaliteitsbesef, maar geeft hen ook waardevolle inzichten in het geven en ontvangen van feedback. Steeds meer leerkrachten zien de voordelen en willen ermee aan de slag. Maar hoe maximaliseer je de meerwaarde van peer evaluatie in jouw labo’s of STE(A)M-praktijk? Welke kansen biedt het precies? En hoe implementeer je het eenvoudig zonder extra werkdruk?

Traject: Gebruik van Arduino in de klas

Tijdens dit nascholingstraject leer je zelf tekstueel Arduino’s programmeren met de meest moderne online en offline tools. We programmeren enkel tekstueel (niet grafisch) in embedded C++. We gebruiken hiervoor de online en offline Arduino IDE compiler. Goed programmeren kan je niet op één dag leren, vandaar de bewuste keuze voor drie dagen zodat we een solide basis kunnen leggen. We hebben hierbij ook ruim aandacht voor de manier waarop je deze materie kan overbrengen naar je leerlingen via relevante en uitdagende projecten.

Word ankerfiguur diversiteit - Op weg naar een interlevensbeschouwelijk en intercultureel competente school

Diversiteit is voor elke school aan de orde, nu meer dan ooit. Optimale onderwijskansen creëren voor elke jongere is hierbij een boeiende én noodzakelijke uitdaging.
Dit vijfdaags traject reikt je enerzijds de nodige kennis aan en zorgt anderzijds voor het ontwikkelen van specifieke vaardigheden om op je eigen school als aanspreekpunt te functioneren in een diverse interlevensbeschouwelijke en interculturele context.

Ondernemingszin stimuleren in het klaslokaal

Ben je geïnteresseerd om meer te weten te komen over ondernemingszin en de skills en competenties gerelateerd aan ondernemingszin? Met deze kennis kan je (verder) aan de slag om ondernemingszin te stimuleren bij je leerlingen in de klas, of een ondernemend traject uit te werken in je school!

Krijg je graag een theoretische achtergrond, die we klassikaal bespreken zodat we gezamenlijk tot handige tips & tricks toepasbaar in je les/school kunnen komen? Prof. Johanna Vanderstraeten, experte ondernemerschap verbonden aan de Universiteit Antwerpen, dompelt je tijdens deze sessie onder in de theoretische onderbouwing en de praktische vertaalslag van het stimuleren van een ondernemende attitude bij leerlingen.

AmAI! Wat AI voor jou als onderwijsprofessional allemaal betekenen kan

Deze themadag neemt jou mee in de fascinerende wereld van AI. Zowel wie op zoek is naar theoretische onderbouwing als praktische toepassingen in onderwijs, komt aan zijn trekken. 

Het ruime aanbod van keuzesessies  illustreert het brede toepassingsveld van AI binnen onderwijs. Je kan kiezen voor sessies die praktijkgericht zijn en vooral kijken naar hoe je AI als ondersteuning van je onderwijsactiviteit verantwoord kan inzetten. Je ontdekt hoe AI jou kan helpen als onderwijsassistent, bv. bij het geven van taalondersteuning of formatieve feedback, in de lessen taal of de lessen wetenschappen en wiskunde. Daarnaast kan je je verdiepen in de wereld van prompting, de mogelijkheden bij het ontwerpen van scholen, de fundamenten van AI-systemen of sta je stil bij de uitbouw van leerlijnen en het verantwoord omgaan met deze nieuwe vorm van technologie.

Aan de sessies in voor- en namiddag gaat telkens een boeiende plenaire lezing vooraf. In de eerste kijkt Anthony Longo vanuit historisch en filosofisch perspectief naar deze diepgaande technologische innovatie. Van alle tijden, niet? Na de middag focust Luna De Bruyne o.a. op de nu vaak spontaan gelegde link tussen taal en intelligentie.

AmAI, dat belooft een leerrijke dag te worden!

LOGO VAIA

 

 

Deze themadag kwam tot stand in samenwerking met VAIA, de Vlaamse AI Academie. Meer info via www.vaia.be.

Algoritmiek met Arduino

Met deze nascholing behaal je alle nieuwe doelstellingen rond algoritmiek. Een algoritme geeft binnen een aantal programmaregels een oplossing voor een bepaald (wiskundig) probleem. Een goed geschreven algoritme doet dat met zo min mogelijk stappen waardoor de oplossing sneller gevonden wordt. Deze nascholing behandelt een aantal relevante algoritmes op het niveau van secundair onderwijs. Arduino is uitermate geschikt om de snelheid van de algoritmes en de invloed van onze optimalisaties te meten en te vergelijken.

Objectgeoriënteerd programmeren met Arduino

De laatste jaren merken we dat er ook in Arduinoprogramma’s vlot gebruik gemaakt wordt van objectgeoriënteerde programmeerprincipes met klassen en objecten. Het voordeel hiervan is dat je code makkelijker te delen en te onderhouden is. Het nadeel is dat deze programma’s – zonder voorkennis van OOP – moeilijk te begrijpen zijn. Je leert tijdens deze nascholing de objectgeoriënteerde programmeerprincipes voor het Arduinoplatform zodat je vlot mee bent met de moderne Arduinoprogrammering.  

Basiscursus voor de leerzorgprofessional secundair onderwijs

Als leerzorgprofessional in het secundair onderwijs heb je heel wat achtergrondkennis nodig om je leerlingen optimaal te begeleiden. In deze driedaagse opleiding verdiepen we ons in de twee pijlers van leerlingenbegeleiding die focussen op leerzorg: leren en studeren en onderwijsloopbaanbegeleiding.

Verwacht je aan een wetenschappelijk onderbouwd traject, met aandacht voor de theoretische insteek. Daarnaast komen ook concrete strategieën en werkwijzen aan bod om jou te versterken in de begeleiding van je leerlingen naar meer studiesucces. Er wordt ruimte voorzien om concrete contexten en problematieken te koppelen aan de geziene theorie. Dit is hét traject bij uitstek voor leerzorgprofessionals die met kennis van zaken willen handelen.

Emotionele verwaarlozing: herkennen en begeleiden

Niet alle ouders zijn emotioneel beschikbaar voor hun kinderen. Ook als het kind fysiek niets ontbreekt, kan het zijn dat hij/zij liefde, geborgenheid, emotionele intimiteit en veiligheid mist. Het kind voelt zich niet-gezien, niet-gehoord en is existentieel eenzaam in de thuisomgeving. Het kind leert onbewust dat hij/zij er niet mag zijn en er is weinig ruimte voor de eigen emotionele ontwikkeling. Het kind voelt de leegte maar begrijpt niet hoe dit te benoemen, het lijdt aan emotionele eenzaamheid maar weet niet wat er mis is, het beschouwt de emotionele verwaarlozing als normaal, het voelt zich alleen anders dan kinderen die volledig op hun gemak zijn.

Op school komt emotionele verwaarlozing tot uiting via onzekerheid en een laag zelfbeeld, aanpassingsgedrag in de vriendengroep, aangetast vertrouwen in de ander, faalangst en perfectionisme, chronische spanning, depressief gedrag, gedragsproblemen, impulsiviteit en agressief gedrag, verslaving, automutilatie, suïcidaliteit …

Wiskunde voor economen aan de hand van concrete toepassingen - 3de graad

De nieuwe leerplannen voor de derde graad leggen in het vak economie meer de nadruk op het hanteren van een aantal wiskundige concepten en methoden. Tijdens deze nascholing fris je je wiskundige kennis en vaardigheden op, waarbij de klemtoon ligt op praktische toepassingen voor leerlingen economie in de derde graad.

STEM-projecten met Arduino: basis (met Tinkercad)

Arduino is een populaire manier om waardevolle links te maken met de vier STEM-domeinen en om leerplandoelen te bereiken rond computationeel of algoritmisch denken, rond analyse en realisatie van een systeem in functie van bepaalde criteria, rond communicatieprotocollen en rond mens-machine interfaces.

Het meten van verschillende fysische grootheden en het aansturen van verschillende actuatoren wordt stapsgewijs behandeld. Je zal de kans krijgen om grafisch programmeren naast tekstueel coderen te gebruiken om zo de keuze te maken die voor jou en jouw leerlingen het beste past.

Vervolgens werken we verschillende schakelingen en bijhorende programma's uit die meteen toe te passen zijn in jouw STEM-klaspraktijk en krijg je ruim de tijd om hier zelf mee aan de slag te gaan.

KI-Magie im DaF-Unterricht: Künstliche Intelligenz erfolgreich einsetzen

In dieser Fortbildung lernen Sie Schritt für Schritt anhand von Beispielen und praktischen Übungen die Grundlagen der Künstlichen Intelligenz (KI) kennen. Nach einer theoretischen Einführung, in der wir auch auf die ethischen Aspekte der Verwendung von KI im Unterricht eingehen, geben wir einen Überblick über Möglichkeiten und verfügbare Lehr-/Lernmaterialien für den Einsatz verschiedener KI-Anwendungen in unterschiedlichen DaF-Kontexten.

Webserver en Cloud-computing met Arduino

Je leert om een Arduino te programmeren als webserver zodat meetdata en actuatoren te bereiken zijn via een webpagina van binnen het LAN. Je leert ook om de Arduino te laten communiceren met een cloud server zodat de actuatoren en sensoren te bereiken zijn van over de hele wereld. Zo kan data van jouw Arduino bijvoorbeeld worden uitgewisseld met zelfgeschreven programma’s in C# of Python, of zelfgemaakte apps in Appinventor.

ChatGPT als creatieve assistent van de leerkracht economie

Op korte tijd heeft ChatGPT een plek veroverd in de maatschappij. Ook in het onderwijs worden leerkrachten steeds vaker geconfronteerd met deze nieuwe realiteit. ChatGPT kan echter ook ingezet worden als handige tool en creatieve assistent van de leerkracht. In deze nascholing ontdek je wat generatieve AI is en welke mogelijkheden het biedt voor jou als leerkracht economie.

Elektronische schema's tekenen

Je leert op deze dag verschillende elektronische schakelingen als input/output-interface voor een microcontroller modelleren en realiseren. De theorie rond het gedrag van elektronische componenten en de praktische aanpak van het tekenen van een schema met EASY-EDA wisselen elkaar vlot af gedurende deze dag. 

Dekolonisering in heden en verleden: aan de slag in geschiedenisonderwijs

Dekolonisering is een werkwoord. Ook na de formele onafhankelijkheid van de meeste kolonies blijven tot op vandaag nog koloniale structuren en denkwijzen doorwerken. Denk maar aan allerlei vormen van discriminatie, racisme, sociale ongelijkheid en ongelijke machtsverhoudingen. In geschiedenisonderwijs is eveneens nog werk aan de winkel. Deze nascholing verbindt theorie en praktijk en bekijkt vanuit onderzoeksgebaseerde en theoretisch-conceptuele inzichten hoe je kan dekoloniseren in je geschiedenisles.

Leersteun zonder diagnose? Ga om met neurodivers gedrag aan de hand van de BEN-methode - lesdag 3 live online

Je herkent het vast wel: leerlingen die duidelijk specifieke noden hebben, maar die geen diagnose hebben. Dit omdat diagnose niet mogelijk is omwille van het niet open staan voor het proces of omdat ze het proces niet kunnen doorlopen door bijvoorbeeld een taalachterstand. Om zonder aanknopingspunten vanuit een diagnose deze leerlingen toch optimaal te kunnen begeleiden, is een andere kijk op neurodivers gedrag nodig. Hiervoor ontdekken we de BENbox. Leer hoe (moeilijk) gedrag ontstaat en hoe je er zonder diagnostiek naar kan kijken. Verdiep je in de theatermethodiek van personageopbouw om dit inzicht te gebruiken om het personage van jouw leerlingen te ontleden, met als doel over diagnoses heen te kunnen communiceren en doelgericht te kunnen ondersteunen.

Het Engelse Tense/Aspect-systeem: if you find the present tense and the past perfect - theorie en praktijk

De verwerving van Tense/Aspect (TA) is een notoire bron van moeilijkheden en frustraties voor vreemdetaalleerders van het Engels (en hun leerkrachten). Tijdens de voormiddagsessie duik je in de theorie en krijg je eerst een korte uiteenzetting over TA in het algemeen, om dan over te gaan naar de voorstelling van een cognitieve benadering van betekenis, waarbij subjectieve elementen zoals perspectief in rekening worden gebracht bij de beschrijving van verschillende gebruiken van TA-constructies. Daarnaast zoom je specifiek in op de moeilijkheden waar je in je lessen tegenaan loopt. In de namiddag krijg je een aantal didactische tips, praktische kaders en oefeningen om het Engelse Tense/Aspect-systeem in de les aan te brengen en in te oefenen.

Focus op vaardigheden: schrijfvaardigheid - Écrire, efficacité et créativité en classe de FLE

L’expression écrite mobilise les contenus du cours de FLE. Souvent associée à l’échange d’informations, à la rédaction de mails ou à l’argumentation, cette compétence peut également éveiller la créativité des élèves grâce à quelques contraintes bien choisies.

De datawijzer van de doorlichting (BaO)

Je wil graag je buikgevoel objectiveren aan de hand van data. De datawijzer van de doorlichting reikt je hier heel wat mogelijkheden aan. Tijdens deze nascholing ontdek je welke gegevens opgenomen zijn in deze tool en hoe je concreet met de datawijzer aan de slag kan. Alle functies test je uit voor je eigen school zodat je meteen je eigen schooldata leert lezen en gebruiken. Je leert in deze opleiding wat je allemaal met de datawijzer kan en hoe je data kan gebruiken om je beleidsplan te onderbouwen en zo je beleid te versterken. 

 

De vernieuwde datawijzer van de doorlichting (BuBaO)

Je wil graag je buikgevoel objectiveren aan de hand van data. De vernieuwde datawijzer van de doorlichting reikt je hier heel wat mogelijkheden aan. Tijdens deze cursusdag ontdek je welke gegevens opgenomen zijn in deze nieuwe tool en hoe je concreet met de datawijzer aan de slag kan. Alle functies test je uit voor je eigen school zodat je meteen je eigen schooldata leert lezen en gebruiken. Je leert in deze opleiding wat je allemaal met de datawijzer kan en hoe je data kan gebruiken om je beleidsplan te onderbouwen en zo je beleid te versterken.

AI in de dubbele finaliteit: sorteer vuilnis dankzij beeldherkenning

Artificiële intelligentie is al enkele jaren aan een opmars bezig. Slimme algoritmes beïnvloeden steeds meer aspecten van ons leven. Het is dus geen ver-van-ons-bed-show meer, maar komt nu zelfs het klaslokaal binnen. In deze nascholing krijg je een inleiding in de technologie en hoe je deze, via een uitgewerkt en modulair lesproject, kan inzetten in de klas. We focussen op beeldherkenning, afbeeldingsclassificatie en AI-gestuurde detectie. Ideaal om theorie aan praktijk te koppelen!

Je klasinrichting zegt meer dan je denkt: van visie naar toepassing

Deze nascholing werd voorheen georganiseerd onder de titel 'Meer dan een klaslokaal: wat we kunnen leren van de prieelvogel over klasinrichting'.

Om het maximale uit je lokaal te kunnen halen, raden we je aan om je lokaal vanuit verschillende perspectieven te bekijken. Zet even je leerkrachtenbril af en kijk eens naar je ruimte zoals bijvoorbeeld een architect, prieelvogel of je eigen kleuters dat zouden doen. Door deze nieuwe blikken op je lokaal, ga je vaak nieuwe mogelijkheden zien. Wat geeft kansen tot schoonheid, tot praktische reorganisatie, tot nieuw spel, tot eigenaarschap bij kleuters?

We overlopen enkele perspectieven die je kan innemen. Het is aan jou om te bepalen welke bril je eerst opzet en wat jouw lokaal verder kan optimaliseren.

Python in de klas

Onze wereld wordt meer en meer digitaal. Apps, sites, algoritmes … bepalen steeds meer van ons leven. Om onze jongeren voor te bereiden op die digitale toekomst, komen vaardigheden zoals computationeel denken en programmeren op de voorgrond. Maar hoe begin je daar aan in jouw klas? Hoe ga je bv. aan de slag met Python in jouw wiskundeles?

Omgaan met agressie van kinderen in het basisonderwijs

Agressief gedrag van kinderen roept bij leerkrachten en schoolpersoneel heel wat emoties, twijfel en onmacht op. Of het nu over verbale, psychologische of fysieke agressie gaat: de impact ervan kan groot zijn. Soms heb je het gevoel geen enkele invloed te hebben op het gedrag. Wat kan je doen om de agressie te stoppen en de rust te herstellen?
Wat zeg je (niet)? Wat met lichaamstaal? Hoe zorg je ervoor dat je je kalmte bewaart? Wat met omstaanders? Hoe doe je dat in de klas, en wat op de speelplaats of tijdens een uitstap?
Focus op deze dag is het moment van het agressie-incident. We overlopen stap voor stap mogelijkheden, aandachtspunten en valkuilen.

Focus op vaardigheden: spreekvaardigheid – Parler, oser s’exprimer en FLE! Facile à dire, facile à faire?

Souvent considérée comme le parent pauvre des pratiques de classe, l’expression orale est un facteur clé pour le développement de l’autonomie et de la confiance des élèves dans la pratique de la langue cible.

Focus op vaardigheden: leesvaardigheid - Lire, mission impossible en classe de FLE?

Comment développer la compétence de lecture et l’évaluer ? Devenir un lecteur performant est un vrai challenge pour les élèves en classe de FLE. Pour passer d’une lecture lente, linéaire et exclusivement linguistique à une réelle activité de construction de sens, il existe de nombreux outils qui peuvent être intégrés aux activités de compréhension écrite.

Focus op vaardigheden: luistervaardigheid - Le kit de survie pour écouter et comprendre en FLE

Répondre au téléphone, écouter un vocal, comprendre une consigne ou une annonce, participer à une conversation, suivre une série à la télé, profiter d’un film au cinéma, etc. Voici des situations banales dans notre langue mais elles peuvent devenir très stressantes dans une langue étrangère. Comme la communication orale se passe souvent « en direct », elle nécessite une méthodologie et des outils spécifiques pour accéder au contenu du message et optimaliser la compréhension. Les élèves ont besoin d’un kit de survie pour écouter et surtout pour comprendre!

Artificiële Intelligentie en Epigrafie: een knap duo - via afstandsonderwijs

Artificiële intelligentie (AI) is aan een opmars bezig. Het zorgt voor doorbraken bij zelfrijdende auto’s, voor een gepersonaliseerde kijkervaring bij diensten zoals Netflix, het bepaalt wat we zien op sociale media ... Voor onderwijs biedt dit alles heel wat mogelijkheden. In deze sessie verdiep je je in de wereld van de epigrafie, verken je de rol die AI hier kan spelen en ga je meteen praktisch aan de slag. Herstel een oude inscriptie door gebruik van deze technologie en beoordeel zelf het resultaat!

Stimuleer de executieve functies van jouw kleuters met je EF-bril op - live online nascholing

Amina denkt eerst goed na voor ze iets doet.
Karel kan zijn beurt afwachten tijdens een gezelschapsspel.
Ali kan zich zeer goed concentreren bij een kringactiviteit en jouw instructies onthouden.

Herkenbaar bij jouw kleuters? Fantastisch!
Nochtans zijn deze vaardigheden niet bij alle kleuters zo vanzelfsprekend.
Wanneer je als leerkracht echter je EF-bril opzet, kan je je steentje bijdragen om deze vaardigheden te stimuleren bij de kleuters. EF staat voor executieve functies. Het zijn de controlefuncties in je hersenen die je gedachten, emoties en gedrag sturen.

Een IAC opstellen: van dossieradministratie tot klaspraktijk

We zien steeds vaker leerlingen in het regulier onderwijs die een IAC-verslag toegewezen krijgen. Maar hoe begin je nu aan het opstellen van zo’n IAC? Na bespreking van alle noodzakelijke onderdelen ga je tijdens deze interactieve nascholing aan de slag met jouw IAC’s: je past ze meteen aan en geeft ze opnieuw vorm. Ook het administratieve luik komt aan bod: wat betekent dit concreet op de klasvloer en hoe zet je je zorguren zo efficiënt mogelijk in? Je krijgt voldoende tijd om met jouw casus aan de slag te gaan.

Omgaan met leerlingen met type 2-noden in de klas

We zien een steeds grotere aantal kinderen met een type 2-profiel (verstandelijke beperking) in het gewoon onderwijs. Hoe kan je hier als (zorg)leerkracht of leerondersteuner mee omgaan? Geen eenvoudige opdracht in een klas met nog 24 andere leerlingen die elk op hun beurt ook zorg vragen. Tijdens deze nascholing bekijk je concrete doelen, methodieken en hulpmiddelen om je handelen te versterken en krijg je verduidelijking bij de noden van deze leerlingen.

Op weg naar een aangename middagpauze voor iedereen

Is de middagpauze op jouw school een bron van stress voor leerkrachten en andere toezichthouders? Vervelen kinderen zich? Is het te druk in de refter? Wil je komen tot een aangename speeltijd die als echte vrije tijd voelt voor kinderen en team? Dat kan! Maar hoe pak je dat aan? In deze nascholing krijg je inspiratie en concrete handvaten om de middagpauze op jouw school te verbeteren.

Effectieve didactiek in de les aanvankelijk rekenen (1ste graad lager onderwijs)

In deze nascholing bekijk je hoe recente wetenschappelijke inzichten op het vlak van didactiek gebruikt kunnen worden in de lessen aanvankelijk rekenen in het eerste en tweede leerjaar van de lagere school. Na een korte situering van de evolutie van de wiskundedidactiek in de laatste vijftig jaar, onderzoek je aan de hand van concrete voorbeelden hoe de instructie in de les wiskunde effectiever en krachtiger kan worden gemaakt. Hoe kan je bijvoorbeeld voorkennis beter activeren, voorbeelden gebruiken als kennisbasis, leerstof actief laten verwerven en leerlingen ondersteunen bij het oplossen van wiskundeproblemen?

Effectieve didactiek in de les wiskunde (2de en 3de graad lager onderwijs, B-stroom s.o.)

In deze nascholing bekijk je hoe recente wetenschappelijke inzichten op het vlak van didactiek kunnen gebruikt worden in de lessen wiskunde van de tweede en derde graad van de lagere school en in de B-stroom van het secundair onderwijs. Na een korte situering van de evolutie van de wiskundedidactiek in de laatste vijftig jaar, onderzoek je aan de hand van concrete voorbeelden hoe de instructie in de les wiskunde effectiever en krachtiger kan worden gemaakt. Hoe kan je bijvoorbeeld voorkennis beter activeren, voorbeelden gebruiken als kennisbasis, leerstof actief laten verwerven en leerlingen ondersteunen bij het oplossen van wiskundeproblemen?

Eerste hulp bij (o zo veel) gevoelens: mentaal welzijn van kinderen

Net zoals in de maatschappij hebben we in het onderwijs meer en meer belangstelling voor het mentaal welzijn van onszelf en onze kinderen. Bots je soms ook op een probleem maar beschik je niet over de juiste tools om hiermee aan de slag te gaan? Deze nascholing biedt handvaten hiervoor. Je duikt eerst in de neurologische achtergrond van gevoelens en emoties en gaat daarna hands-on aan de slag met een aantal werkvormen die gemakkelijk toepasbaar zijn bij kinderen. Hierbij krijg je kant-en-klare tools om zowel preventief als curatief te werken rond psychologische hygiëne bij kinderen.

 

AI en taaltechnologie: hoe ga je er effectief mee aan de slag in je taalles?

Artificiële Intelligentie is niet meer weg te denken uit ons leven en sinds kort uit ons onderwijs. Willens nillens drukken tools zoals ChatGPT ons op de feiten. Maar hoe werkt een GPT-tool? Hoe kan jij het inzetten als leraar? Wat is gewenst gebruik en hoe maak je afspraken met je leerlingen rond evaluaties en ongewenst gebruik? In deze nascholing ontdek je samen met collega’s de mogelijkheden, beperkingen en toekomst van deze AI-technologie.

In de namiddag exploreer je de mogelijkheden en beperkingen van AI en taalalgoritmes specifiek gericht op het taalonderwijs. Omdat taaltechnologie meer is dan enkel ChatGPT, duik je in de wereld van sentimentsanalyse, formatieve feedback en transcriptie van audio ... Tijdens deze sessie leer je ook hoe je een “eigen GPT-model” kan ontwerpen. Dit alles in een (kritisch) samenspel tussen leerling en computermodellen!

Hoe blijf je graag en goed lesgeven in een grootstad?

Lesgeven in een grootstad: soms heerlijk, soms frustrerend. En net een tikkeltje anders. Veel kans dat de halve wereld in je klas of school zit: een mengelmoes aan nationaliteiten, thuistalen, levensbeschouwelijke en andere overtuigingen, financiële- en woonsituaties, … Je leerplannen lijken niet altijd compatibel met de realiteit in je klas. De ouders van je leerlingen schijnen al eens andere opvoedingsvisies en verwachtingen van de school te hebben dan wat jij gewoon bent. Is lesgeven in grootstedelijke context complexer? Of is het eerder een kwestie van de juiste kennis en vaardigheden?

Sterk in STEM in de kleuterklas!

STEM is haalbaar en waardevol voor kleuters! Het verruimt de ontwikkelingskansen van kleuters. Het gaat om wetenschappen, techniek en wiskunde en nog zoveel meer … “Als je ziet wat het met de kleuters doet!”, dat is de grootste motivatie om met STEM aan de slag te gaan in de kleuterklas. De drijvende kracht voor deze meerwaarde van STEM is de kleuterleerkracht die inzet op een krachtige speel- en leeromgeving.

Samen bouwen aan een brede school: een praktijkverhaal uit Basisschool Ursulinen Mechelen

Een school is meer dan een aangename leeromgeving. Door in een bruisende stadscontext een brede school te zijn, bieden we leerlingen naast een krachtige leeromgeving ook een fijne leefplek aan.

Leerlingen mee laten bouwen aan die brede school, écht naar leerlingen luisteren en hen het laatste woord durven geven in beslissingen die over hun tijd gaan (voor- en naschoolse opvang, talentdagen, projecten …) maakt sommige werkgroepen voor leerkrachten overbodig en maakt van de school echt een plek voor en door leerlingen.

De kleuterklas van de toekomst: een praktijkvoorbeeld over een veranderingsproces en (meer dan) wat meubilair

De kleuterklas van de toekomst betekent meer dan verandering van meubilair. Het veranderingsproces, waarin met vallen en opstaan geëxperimenteerd wordt, is intens, groepsbindend en ontzettend boeiend. Tijdens deze nascholing krijg je een inkijk in de kleuterklas van de toekomst en word je even meegenomen in de flow van het kleuterteam dat in een veranderende wereld het kleuteronderwijs van vandaag vorm geeft.

Feedbackcultuur op school

In de klas staat leren centraal. Duurzaam leren vraagt naast degelijke instructie ook een goed contact en effectieve feedback. Maar goede communicatie stopt niet bij de klasmuren. Een brede schoolcultuur van feedback geven en ontvangen lijkt een voorwaarde om met leerlingen duurzaam aan de slag te (kunnen) gaan. Als schoolteam werken aan gemeenschappelijke doelen in een prettige werksfeer vraagt een stevige gesprekscultuur.
En ook hier is een goed contact wezenlijk. Mekaar aanspreken: waarderend, bevragend, corrigerend of de olifant in de kamer benoemen... We praten er graag over, maar de praktijk is vaak erg dunnetjes. Hoe komt dat en vooral: hoe gaan we hierin vooruit?
In deze tweedaagse opleiding ontdek je hoe je een feedbackcultuur kan uitbouwen. Je leert hoe je samen met je team en je collega’s hierover kan denken en hoe je dit kan inoefenen om zo kleine maar zekere stappen vooruit te zetten. Niet eenvoudig, maar zo zet je sterk in op een verbindend schoolklimaat!

Kleuters met ontwikkelingsvoorsprong: leer ze zien!

Heb je het gevoel dat je:

 • nog maar zelden een kleuter met een ontwikkelingsvoorsprong in je klas hebt gehad of denk je eerder dat ouders denken dat ze een wonderkind op de wereld hebben gezet?
 • deze kinderen graag zou bieden wat ze nodig hebben maar dat je niet weet hoe?

Ben je op zoek naar:

 • de signalen die sterke kleuters uitzenden?
 • geschikt differentiatiemateriaal voor in de klas?

Wil je weten wat je moet doen om het potentieel van deze kinderen gericht te kunnen aanspreken?

Hoogbegaafde leerlingen hebben jou nodig!

Vraag je je ook wel eens af wat hoogbegaafdheid betekent want het lijkt wel of iedereen er een eigen visie op heeft?

Heb jij een hoogbegaafde leerling in de klas en vraag je je soms af wat hiervoor te doen? Ben je benieuwd hoe het komt dat niet alle hoogbegaafde leerlingen schitterende resultaten behalen? Wil je weten wat hen kan belemmeren hun potentieel te benutten? Wil je graag tips om met hoogbegaafde en sterke leerlingen om te gaan in je klas en op je school?

De zevenmijlslaarzen van krachtig taalonderwijs: geen sprookje en met grotere stappen vooruit!

Recente bevindingen uit wetenschappelijk onderzoek over effectieve taaldidactiek liggen aan de basis van 7 uitgangspunten die er werkelijk toe doen. Die 7 principes bieden leerkrachten houvast om keuzes te maken wanneer ze taallessen uitwerken of doorheen de dag de taalontwikkeling van hun leerlingen volop willen stimuleren. Neem ze in deze nascholing mee onder de loep en leer hoe jij ze kan inzetten om tot betere taalpraktijken te komen.

Lichaamsbewustzijn voor kinderen met gedrags- en emotionele problemen

Ons lichaam is een zeer krachtig medium om mee aan de slag te gaan. Bij bepaalde problematieken (zoals ASS, ADHD en hechtingsproblemen) kunnen oefeningen rond lichaamsbewustzijn heilzaam werken. Tijdens deze nascholing maak je kennis met een toolbox waarin je aan de hand van oefeningen met dat ‘lijf’ aan de slag gaat en door lichaamsbewustzijn kinderen en jongeren met gedrags- en emotionele problemen beter kan ondersteunen.

Muzische Vorming: muzische bouwstenen inzetten om creatieve lessen op te bouwen

Deze nascholing is de herwerkte versie van 'Creativiteit kan je leren en evalueren'.

Muzische vorming wordt in ons onderwijs vaak een beetje stiefmoederlijk behandeld, terwijl het een cruciale rol kan spelen in de ontwikkeling van elk kind. We bieden je een eenvoudige en bruikbare methode aan die je helpt om alle aspecten van muzische vorming te gebruiken en om te zetten in een creatieve les. We gaan ook aan de slag met veel bruikbare tips zodat talenten en creativiteit nog meer kunnen opborrelen in je klas.

Een plaats voor iedereen in de klas: ontdek de kracht van differentiatie!

Ben je op zoek naar effectieve manieren om differentiatie in je klas toe te passen? Wil je leren hoe je tegemoet kunt komen aan de diverse leerbehoeften van je leerlingen?

Ontdek praktische strategieën en tips om differentiatie in je klaslokaal te integreren en het leren voor al je leerlingen te verbeteren.

Een sterke aanvangsbegeleiding voor zij-instromers: een bewust toegevoegde meerwaarde!

In Vlaanderen zijn er ongeveer 4.800 zij-instromers gestart. Tegelijkertijd geeft één derde er na het eerste jaar al de brui aan. Vele scholen zijn daarom op zoek naar een beleid specifiek toegespitst op die zij-instromers. Een zij-instromer vraagt immers een andere benadering dan een schoolverlater. Hoe breng je elders verworven competenties in kaart? Hoe stem je de aanvangsbegeleiding af op de opleiding die de zij-instromer volgt in kader van zijn bekwaamheidsbewijs? En hoe kijkt het team naar de zij-instromer en vice versa?
Op deze en andere vragen zoek en krijg je antwoorden, zodat je op basis van een aantal geformuleerde speerpunten een aangepast beleid voor zij-instromers kan uitbouwen op school.

Didactiek van het automatiseren: voor een sterker onderwijs Frans in het lager onderwijs

Frans in het lager onderwijs is een volwaardig vak dat de basis voor later legt. Automatisering is daartoe vitaal: woorden en zinnen worden zo diep geankerd dat ze vanzelf beschikbaar zijn, zonder aarzelen, zonder nadenken en ook nog foutloos. Maar welke aanbreng en welke werkvormen dragen daar het best toe bij? Het verplicht ook tot het in vraag stellen van tijdrovende activiteiten met weinig rendement.

Van strategische doelen tot meetbare resultaten via een haalbaar actieplan

Je hebt met je school een doel voor ogen. Een strategisch doel dat je in een drietal jaar wil realiseren. Is je doel goed geformuleerd? Waar heb je het op gebaseerd? Wat moet het resultaat zijn van je verandering?
Al deze vragen bepalen hoe je je strategisch doel vertaalt in operationele doelen op kortere termijn. Maar hoe zorg je dat dit geen afvinklijstje wordt? Hoe garandeer je dat je acties leiden tot het juiste resultaat over drie jaar?
We pakken deze dag aan als een workshop waarin we een klankbord voor elkaar zijn. Hier en daar een vleugje theorie, maar vooral veel tijd om te zorgen dat je naar huis gaat met betere operationele doelen en acties die echt tot resultaten leiden in je strategische doel.

Datawijzer en Dataloep: een ideaal duo als basis voor geïnformeerde kwaliteitszorg

Je hebt al een behoorlijke beheersing van Datawijzer en Dataloep, maar wil graag de linken tussen de twee bekijken. Dan kan je in deze nascholing beide instrumenten op expertniveau leren kennen. Je leert ook de link leggen naar je eigen kwaliteitszorgsysteem en kan aan de slag met je eigen data en onderzoeksvragen.  

Een gunstig leerklimaat voor kinderen en jongeren met selectief mutisme

Selectief mutisme is een angststoornis. Deze leerlingen kunnen en willen praten, maar durven het niet. Ze hebben vaak talenten die niet gezien worden door het extreem zwijgen.

Er bestaan vele vooroordelen. Te vaak worden ze benoemd als dom, koppig of slecht opgevoed. Ouders en leerkrachten die proberen te begrijpen en hulp willen bieden, voelen zich vaak onmachtig. In deze nascholing krijg je inzichten en hulpmiddelen om (alternatieve) communicatie mogelijk te maken. Dit bevordert het welzijn van het kind/de jongere, hun klasgenoten en leerkrachten en creëert een gunstig leerklimaat.

Historisch denken in het KMSKA: hoe versterk je een museumbezoek met leerlingen?

Deze nascholing toont hoe je ook buiten de klasmuren leerlingen kan aanzetten tot historisch denken. In de unieke omgeving van het Koninklijk Museum voor Schone Kunsten Antwerpen (KMSKA) maak je kennis met het museum en het educatief aanbod, en bekijken we hoe je excursies kan ontwikkelen die historisch en filosofisch denken in een museale context bevorderen. Laat je meenemen en inspireren tijdens een namiddag waarin historische inhoud en geschiedenisdidactiek hand in hand gaan.

Spraak- en taalontwikkelingsstoornis (STOS) binnen het secundair onderwijs

Een spraak- en taalontwikkelingsstoornis (STOS – dysfasie) is een aangeboren taalontwikkelingsstoornis. Kinderen met deze ontwikkelingsstoornis verwerven spraak en taal erg moeizaam. Door problemen op vlak van mondelinge en schriftelijke taal komen deze leerlingen extra obstakels tegen binnen het schoolse leren. Dit alles heeft ook een invloed op hun dagelijks functioneren.

Aan de hand van inleefopdrachten die gekoppeld worden aan de theoretische achtergrond, trachten we je blik op een spraak- en taalontwikkelingsstoornis te verruimen. Door het opzetten van een ‘STOS-bril’, ervaar je zelf hoe het is om spraak- en taalproblemen te hebben. Na de inleefopdrachten reflecteren we kort over jouw ervaringen en geven we praktische tips. Tot slot passen we de opgedane kennis en ervaringen toe op concrete casussen. Er is tijd om vragen te stellen over situaties waarop je botst binnen het schoolse leren bij leerlingen in het secundair onderwijs.

Academisch schrijven en herschrijven met behulp van generatieve AI

Generatieve AI is niet meer weg te denken in de huidige onderwijscontext, zowel in het secundair als in het hoger onderwijs. Hoe bereid je jouw leerlingen voor op het schrijven van academische teksten met AI? Wat kan, wat mag? Wanneer is AI een hulpmiddel en hoe zet je dit effectief in? Wat zijn de beperkingen? Hoe neem je het gebruik van AI mee in evaluaties?

Design STEM: werk in team een eigen STEM-project uit

De cel iSTEM inkleuren biedt professionalisering aan voor STEM-leerkrachtenteams en -coaches in het secundair onderwijs om hen te ondersteunen in de ontwikkeling van iSTEM-leermateriaal.

De COOL voor iSTEM methodologie ondersteunt leerkrachtenteams om zelf kwalitatief iSTEM-materiaal te ontwikkelen en zo de lessen STEM naar een hoger niveau te tillen! iSTEM-leermateriaal ontwikkelen hoeft niet ingewikkeld te zijn!

Deze nascholing is gericht op teams van leerkrachten STEM secundair onderwijs. Een goede mix van leerkrachten uit de S-, T-, E-, M-disciplines die samen aan de slag gaan om eigen materiaal uit te werken, aan te passen of bestaand materiaal te verbeteren.

Focus op vaardigheden in het MVT-onderwijs

Vaardigheden maken in het MVT-onderwijs een belangrijk deel van het curriculum uit, maar het blijft voor veel leerkrachten een zoektocht naar effectief vaardighedenonderwijs. In deze nascholing koppelen we de theorie aan de praktijk: Wat is effectieve didactiek voor schrijven, lezen, luisteren, spreken en gesprekken voeren? Wat zeggen de minimumdoelen/leerplannen en hoe breng je dat efficiënt in de praktijk? Welke good practices kan je gemakkelijk in je eigen lespraktijk integreren?

Integriteitsbeleid: omgaan met misbruik en geweld op school

Misbruik en geweld komt op school meer voor dan we vermoeden. Vier op de tien leerkrachten werden één of meerdere malen geconfronteerd met ernstige agressie-incidenten en 16,6 % van de jongeren maakte seksueel grensoverschrijdend gedrag mee voor hun 18de jaar.
Gezien de complexiteit van de schoolse context is het niet altijd eenvoudig om een duurzaam, transparant en efficiënt beleid rond misbruik en geweld uit te werken. Er is het misbruik en geweld tussen leerlingen, tussen leerlingen en leerkrachten en bij leerkrachten onderling. Hoe maak je hier een coherent beleid rond? Dit is de centrale vraag tijdens deze nascholing waar je samen met je collega’s een antwoord op zoekt.

Innovatieve arbeidsorganisatie in onderwijs? Ga er samen tegenaan!

Onderwijs slim organiseren loont! Steeds meer wetenschappelijk onderzoek toont aan dat scholen die erin slagen om vanuit een heldere visie en sterke waarden richting te geven aan hun onderwijsorganisatie, sterker in hun schoenen staan. Dergelijke scholen slagen erin om hun medewerkers beter samen te laten leren en werken en stimuleren zo de collective efficacy waardoor leerkrachten er beter in slagen om samen een voelbare impact te creëren op de onderwijskwaliteit en het leren van de leerlingen.
Deze cursusdag biedt je een uitgekiende combinatie van theorie en ervaring aan rond het thema van innovatieve arbeidsorganisatie, waarbij het uiteindelijke doel is dat jij met een eerste ontwerp van plan van aanpak terug schoolwaarts kan gaan.

Lessen ontwerpen: (her)boost je onderwijsaanpak!

Lessen voorbereiden doe je vaak door elk jaar opnieuw enkele aanpassingen door te voeren en waar nodig iets nieuws te integreren. Bij een nieuw vak maak je dan weer graag gebruik van het materiaal van collega’s. Maar sluit dit wel aan bij de minimumdoelen en leerplandoelen? Vormen de afzonderlijke lessen een coherent geheel? Tijdens deze nascholing ga je terug naar de basis om jouw huidige aanpak scherp te stellen. Daarbij vertrek je vanuit de minimumdoelen van jouw vak om doelgericht lessen(reeksen) te (her)ontwerpen en fris je jouw algemeen didactische competenties op die aansluiten bij een activerende en effectieve onderwijsaanpak.

AmAI: hoe pak je innovatieve technologieën in het algemeen en AI in het bijzonder aan op schoolniveau?

De supersnelle evolutie binnen het domein van AI en andere innovatieve technologieën dagen scholen en schoolleiders uit om hier op doordachte en gepaste wijze mee om te gaan. Tijdens deze cursusdag krijg je een toelichting bij de manier waarop AI ingrijpt op het integrale schoolbeleid en waarom het noodzakelijk is om een sterk en gedragen schoolbeleid op AI uit te werken en te implementeren in de bestaande beleidskaders op de school. Naast een raamwerk met verschillende componenten krijg je input rond de nood van een goed samengestelde ‘sponsor coalition’.

Directeur s.o./v.o.: (n)iets voor mij? Ontdek je leiderschapspotentieel

Je ziet jaarlijks heel wat vacatures voor directeur passeren. Misschien vraag jij je wel af of het iets voor jou zou zijn. Wat houdt de job allemaal in? Welke kwaliteiten heb je nodig om een goede directeur te worden? Ben jij wel uit het juiste hout gesneden? Word je geboren als directeur, of kan je de stiel leren? Hoe zorg je ervoor dat je zo sterk mogelijk start en het zo lang mogelijk volhoudt? Tijdens deze nascholing sta je stil bij de vele aspecten van de why-vraag en jouw motivatie.

ChatGPT: een (vergiftigd?) geschenk voor leraar en leerling?

Artificiële Intelligentie is niet meer weg te denken uit ons leven en sinds kort uit ons onderwijs. Willens nillens drukken tools zoals ChatGPT ons op de feiten. Maar hoe werkt een GPT-tool? Hoe kan jij het inzetten als leraar? Wat is gewenst gebruik en hoe maak je afspraken met je leerlingen rond evaluaties en ongewenst gebruik? In deze nascholing ontdek je samen met collega’s de mogelijkheden, beperkingen en toekomst van deze AI-technologie.

ICT-tools voor elke les: motivatie, betrokkenheid en leerrendement verzekerd!

Als je ICT wilt inzetten in jouw les en nog inspiratie of concrete voorbeelden zoekt, dan is deze nascholing helemaal voor jou! Je gaat aan de slag met verschillende ICT-toepassingen die je meteen in jouw klas kan inzetten. Dit levert gegarandeerd doelgerichte lessen op, die zowel door jou als de leerlingen gesmaakt worden. Niet onbelangrijk: het betekent zelfs tijdswinst.

AI en beeld in de klas: breng verhalen tot leven! - live online nascholing

Op beurzen waar educatieve technologie centraal staat, vind je talloze applicaties om digitale tools en artificiële intelligentie te combineren met STEM-vakken. Maar de (klassieke) talen en creatieve vakken vind je daar minder eenvoudig terug. Dus een beetje tegengewicht mag! Je krijgt uitgewerkt lesmateriaal te zien dat expliciet de brug slaat tussen die nieuwe artificiële intelligentie, beeldende kunsten en (klassieke) verhalen. Dit lesmateriaal geeft je ook de kans om de leerlingen een kritische blik achter de schermen van deze slimme algoritmes te gunnen. Misschien is het echte monster tijdens deze sessie niet de millennia-oude Chimaera van Lycië...

Internationale onderhandelingen in je klas

Dagelijks vinden internationale onderhandelingen plaats, een complex gebeuren met vaak grote impact op verschillende vlakken. Veel nationaal beleid vindt zijn oorsprong in internationale en vooral Europese regels. In deze nascholing krijg je inzicht in de totstandkoming van internationale regels en in de verstrengeling van overheidsniveaus. Je ontdekt ook hoe je dat via rollenspelen kan overbrengen aan je leerlingen, aan de hand van voorbeelden uit het Europees klimaat- en vluchtelingenbeleid.   

Hoe ga ik binnen de moderne vreemde talen om met dyslexie?

Een vreemde taal leren op school is voor leerlingen met dyslexie geen sinecure en bijgevolg ook vaak een bron van frustratie. Waar de ontwikkeling van de moedertaal eerst via de gesproken taal en pas nadien ook via de geschreven taal verloopt, worden de moderne vreemde talen in ons huidige onderwijssysteem (veelal) simultaan via de gesproken en de geschreven vorm aangeboden. Precies de “ontcijfering” of decodering van deze geschreven taal, die bovendien nog eens verschilt van die in het Nederlands, vormt een moeilijkheid voor leerlingen met dyslexie.

De brug naar het hoger onderwijs: hoe begeleid ik mijn leerlingen bij hun studiekeuze?

Wat zal ik volgend jaar studeren? Dat is een van de belangrijkste vragen waarmee leerlingen in het zesde (en zevende) jaar secundair onderwijs worden geconfronteerd. Jongeren begeleiden in die toch wel erg gewichtige keuze is niet evident, maar wel cruciaal. Deze dag wil onderwijsprofessionals versterken in de studiekeuzebegeleiding richting het hoger onderwijs.

In de voormiddag lichten we toe hoe het hogeronderwijslandschap er anno 2024 uitziet. Vervolgens gaan we dieper in op hoe je als school dit studiekeuzeproces op een kwaliteitsvolle manier kan aanpakken. Na de lunchpauze krijg je zicht op hoe leer- en leefzorg in het hoger onderwijs een plaats krijgen.

Ontwikkel je eigen cursusmateriaal: van idee tot concrete uitwerking

Zelf je eigen cursusmateriaal ontwikkelen biedt tal van voordelen: je kan het materiaal beter laten aansluiten bij jouw voorkeuren, je kan het aanpassen en updaten wanneer je maar wil, je bewaakt zelf de kwaliteit en het is goedkoper voor de leerlingen dan het aankopen of huren van leer(werk)boeken. Maar hoe begin je eraan? En waar moet je op letten? Tijdens deze nascholing ga je aan de slag met je eigen leerplannen en bestaand cursusmateriaal en ontwikkel je een format en sjabloon dat past bij jou, je vak en je leerlingen.

Taalprofielen: doorstroom en oriëntatie van OKAN-leerlingen

Hoe kan je een ex OKAN-leerling gericht en effectief oriënteren, remediëren en ondersteunen in het reguliere onderwijs? Vanuit het project taalprofielen van het Stedelijk Onderwijs in Antwerpen geven we vorm aan effectieve remediëring- en ondersteuningstrajecten.

Leren leerstof verwerken in de eerste graad s.o.: orde in de chaos!

De stemmen gaan al een aantal jaren op en klinken steeds luider: “Er is een probleem met de leervaardigheden van onze leerlingen. Ze kunnen niet meer leren.” Echt?

In deze nascholing krijg je zicht op wat er nodig is om de leervaardigheden van leerlingen te activeren, stimuleren en consolideren. Je leert weer onderscheid te maken tussen wat belangrijk is voor het leerproces van onze (jonge) leerlingen en welke ballast je misschien (even) overboord mag gooien. Orde in de chaos!

Stemtechniek voor leerkrachten

Citroenwater drinken helpt niet meer! Je voelt hoe je vermoeid geraakt bij het spreken, krijgt keelpijn, wordt hees of hebt helemaal geen stemgeluid meer.

Heel wat leerkrachten of andere onderwijsprofessionals ondervinden stemproblemen. Deze moeilijkheden ontstaan niet alleen door onvoldoende stemhygiëne - spreken in grote stoffige lokalen, veel en luid praten, roken - maar ook door een langdurig verkeerd gehanteerde stemtechniek.

Tijdens dit traject krijg je inzicht in het ontstaan van stemproblemen en oefen je op basis van een individuele diagnose op het voorkomen van stemproblemen.

Omgaan met controverse en polarisatie in de klas binnen een veilig klasklimaat

Confronterende uitspraken en verhitte discussies over thema’s zoals migratie, slavernij, collaboratie of de shoah kunnen leiden tot polarisatie en controverse in de klas. Hoe reageer je als leerkracht op uitspraken van jongeren die radicaal ingaan tegen je eigen waardenkader? Hoe buig je polarisatie om in leerkansen? En op welke wijze kan een dialoog over gevoelige thema’s mogelijke polarisatie ontmijnen? Op dit soort vragen zoek je tijdens deze nascholing een antwoord.

De theorie en kracht van hoop: welzijn verhogen bij stress en trauma - lesdag 1 live online

Hoopvolle jongeren zijn beter in staat hun doelen te bereiken. Ze kunnen beter anticiperen op obstakels. Dit vertaalt zich in motivatie en doorzettingsvermogen, waarbij ze de energie hebben om via nieuwe en andere ideeën belemmeringen te overwinnen. Vanuit deze vaststelling ontwikkelde de positieve psychologie de theorie van hoop. Hoop is een belangrijke beschermende factor die mensen in staat stelt zich te ontplooien en hun welzijn te verhogen. Hoop is ook een belangrijke bron van hulp bij de diverse trauma's, langdurige stress-situaties en burn-out. Deze training biedt onderwijsprofessionals inzichten om hoop te meten, te beoordelen waar leerlingen hoop verliezen en biedt strategieën en praktische manieren om hoop te vergroten.

Verhoog de betrokkenheid en het leerrendement van je leerlingen door het gericht gebruik van digitale tools

Wil je de betrokkenheid en het leerrendement van jouw leerlingen verhogen en hen activeren met behulp van digitale tools? Ontdek dan deze inspirerende nascholing, ontworpen voor leerkrachten uit het lager en secundair onderwijs. Tijdens deze nascholing leer je hoe je innovatieve digitale middelen kan inzetten om je lessen dynamischer en effectiever te maken.

Met praktische voorbeelden, hands-on oefeningen en direct toepasbare tips til je jouw digitale vaardigheden naar een hoger niveau. Of je nu al bekend bent met online leeromgevingen of op zoek bent naar nieuwe manieren om technologie in je klas te integreren, deze navorming biedt je de kennis en tools die je nodig hebt om je leerlingen echt te motiveren en te activeren.

Instagrammable: wat de kunstgeschiedenis ons leert over beeld op sociale media

In ieders leven spelen beelden op sociale media een belangrijke rol. Al 2.500 jaar wordt beeld als fenomeen bestudeerd. Wat zijn de sterktes en zwaktes van beeld? Hoe gaan we ermee om? Wat kan je ermee? Hoe Westers is onze omgang met beeld? In deze nascholing ontdek je wat we kunnen leren uit de lange kunstgeschiedenis om te begrijpen hoe beeld op sociale media werkt.

Stilstaan bij signaalgedrag: het herkennen, methodisch bekijken en interactief aanpakken van storend gedrag

Deze nascholing werd in het verleden aangeboden met de titel Omgaan met gedragsproblematieken en ernstig storend gedrag binnen het zorgcontinuüm (s.o.).

Sommige leerlingen en klasgroepen kunnen wel eens het bloed vanonder je nagels halen. Ze zorgen ervoor dat je het gevoel hebt dat je niet meer tot je kerntaak komt nl. lesgeven. Dit zorgt voor frustratie of maakt dat de moed je soms in de schoenen zinkt.

Wat verstaan we onder moeilijk en grensoverschrijdend gedrag? Hoe ga je hiermee om en welke tips en technieken bestaan er om je hiertegen te wapenen?

Putting the Chat in ChatGPT: effectieve prompting

Tijdens deze nascholing word je meegenomen in de wereld van prompting en leer je hoe je de output van GPT-modellen kunt verbeteren door je instructies of vraagstellingen beter te formuleren. Je ontdekt verschillende manieren om de GPT-tool in te zetten in je lessen, zoals het geven en genereren van nieuwe opgaven, het formuleren van feedback en het aanpassen van de tool aan specifieke doelen. Je werkt met een framework gebaseerd op het onderzoek van Mollick, waardoor je deze vaardigheden kunt ontwikkelen.

Daarnaast maak je kennis met de basisprincipes van GPT-tools, zoals het belang van contextvensters. Door deze sessie krijg je dus praktische handvaten om GPT-technologie op een zinvolle manier in je onderwijspraktijk toe te passen.

Effectieve prompts ingeven heeft voor jou nadien geen geheimen meer!

Duurzaam taalbeleid vanuit een meertalig perspectief: hoe ziet dat eruit en hoe kom je daartoe?

In deze tweedaagse nascholing doorloop je de stappen om tot een duurzaam taalbeleid te komen of om het bestaande taalbeleid te actualiseren in het licht van duurzaamheid en een meertalig perspectief. Welke meertalige strategieën kunnen ingezet worden om de onderwijsdoelen te behalen? Hoe kan meertaligheid een hefboom zijn voor effectieve taalverwerving en taalontwikkeling?                

Masterclass Blended Learning: theorie en praktijk gebundeld

Ontdek de kracht van Blended Learning in deze boeiende nascholing voor leerkrachten uit het lager en secundair onderwijs! In deze masterclass duik je in het concept van Blended Learning en maak je kennis met diverse modellen die je kunt toepassen in je eigen lespraktijk. Naast een gedegen theoretisch kader krijg je de kans om praktische vaardigheden aan te leren dankzij tools voor het creëren van leerpaden en het maken van kennisclips.

Een interactieve aanpak zorgt ervoor dat je niet alleen leert over Blended Learning, maar het ook daadwerkelijk kunt implementeren in je klaspraktijk. Met waardevolle inzichten, concrete voorbeelden en hands-on oefeningen ben je na afloop klaar om jouw onderwijs naar een hoger niveau te tillen en je leerlingen optimaal te ondersteunen in hun leerproces.

Formatief evalueren en feedback in jouw taalles

Wil je jouw impact op het leren van je leerlingen vergroten? Door formatief evalueren systematisch te implementeren in je taallessen versterk je niet alleen de taalvaardigheid van je leerlingen, maar vergroot je ook hun zelfvertrouwen en zelfredzaamheid in het leren van een taal. Je zet in op een dynamische en leerlinggerichte aanpak, die bijdraagt aan een duurzamere taalontwikkeling. Door evaluatievormen slim te integreren in je lessen creëer je een resem leerkansen. Maar wat is formatief evalueren precies? Hoe breng je je leerlingen kwaliteitsbesef bij? Hoe leer je hen feedback geven en zet je hen aan de slag als actieve feedback-ontvangers? Hoe geef je formatief evalueren vorm op een manier dat het ook echt een bijdrage heeft op het leren van leerlingen? Daar gaan we in deze sessie dieper op in.

Peer evaluatie in jouw taalles: wat, waarom en hoe?

Wil je jouw leerlingen actief betrekken en hun leerproces naar een hoger niveau tillen? Het integreren van peer evaluatie biedt een schat aan leermogelijkheden. Het stimuleert niet alleen hun kwaliteitsbesef, maar geeft ze ook waardevolle inzichten in het geven en ontvangen van feedback. Laat je leerlingen elkaars producten onder de loep nemen of het taakgericht werken evalueren tijdens een groepsopdracht zodat het samenwerkend leren versterkt wordt. Maar hoe maximaliseer je de meerwaarde van peer evaluatie in jouw taalles? Welke kansen biedt het precies? En hoe implementeer je het eenvoudig zonder extra werkdruk?

Kunnen we kanker binnenkort genezen?

Eén op vier vrouwen en één op drie mannen krijgt kanker voor hun 75ste verjaardag.  Iedereen krijgt er dus rechtstreeks of onrechtstreeks mee te maken. Voor mannen is het de grootste doodsoorzaak, voor vrouwen de 2de na hart- en vaatziekten.

Bezoek aan het Centrum voor Oncologisch Onderzoek (CORE)

In CORE worden de krachten van meer dan 50 onderzoekers op interdisciplinaire wijze gebundeld om baanbrekend kankeronderzoek te verrichten voor betere opsporing en behandeling.

Je krijgt een rondleiding in het kankeronderzoekslabo met uitleg en demonstratie. Dit wordt verzorgd door gespecialiseerde kankeronderzoekers.

Generatieve AI slim integreren in jouw klaspraktijk

Ben jij als leerkracht in het onderwijs op zoek naar een diepgaand begrip van Artificial Intelligence (AI) en hoe je dit op een ethisch verantwoorde manier kunt integreren in jouw onderwijspraktijk? Wil je naast ChatGPT de mogelijkheden ontdekken van o.a. Gemini, AI Test Kitchen of Co-Pilot? Dan is deze nascholing over AI in het onderwijs precies wat je nodig hebt!

In een tijdperk waarin technologie een steeds grotere rol speelt, is het van cruciaal belang om niet alleen de mogelijkheden, maar ook de ethische implicaties van AI te begrijpen. Deze nascholing biedt een holistische benadering, waarbij je niet alleen de kracht van AI-tools verkent, maar ook kritisch reflecteert op hoe ze kunnen worden toegepast in de klas. Gemini, AI Test Kitchen, Co-Pilot en meer hebben na afloop voor jou geen geheimen meer!

Verhalend werken met oudere zorgvragers

In de zorgsector wordt cultureel erfgoed bij reminiscentie gebruikt om dialoog te stimuleren. Object handling en object storytelling zijn twee andere waardevolle methodieken. Deze richten zich niet op het verleden, maar wekken emoties op door de nieuwsgierigheid van deelnemers te triggeren. Je vertrekt vanuit het hier, het nu en ieders persoonlijke ervaringen.

Onderzoekscompetenties in de derde graad: zo begeleid en evalueer je leerlingen bij het onderzoekend leren!

Door de modernisering van het secundair onderwijs krijgen de onderzoekscompetenties in de derde graad doorstroomfinaliteit en dubbele finaliteit opnieuw extra aandacht.

In deze nascholing bekijk je hoe je de onderzoeksvaardigheden en de houding die leerlingen nodig hebben om onderzoekend te leren, kan ontwikkelen. Daarnaast gaat er aandacht naar het evalueren van deze competenties aan de hand van enkele handige tips. Je gaat naar huis met voldoende bagage om dit naar je eigen lespraktijk te vertalen.

Digitale vaardigheden voor toekomstige gezondheidsprofessionals

Versterk de digitale vaardigheden van jouw leerlingen en bereid hen zo voor op de actuele én toekomstige gezondheidszorgsector. Tijdens deze nascholing maak je kennis met actuele digitale technologieën die onontbeerlijk zijn voor jouw leerlingen, die hen ondersteunen bij efficiënter werken en optimaal communiceren binnen hun organisatie, en die ook bijdragen aan het verlenen van kwaliteitsvolle zorgverlening. Ontdek hoe je deze technologieën aan bod kan brengen tijdens jouw lessen om de kennis, vaardigheden en attitudes van jouw leerlingen te versterken, zodat ze zeker sterk staan in hun job.

Samen met alle ouders werken aan leesbevordering: voorwaarden op schoolniveau

Deze nascholing werd eerder georganiseerd onder de titel ' Samen met alle ouders werken aan (voor)leesplezier'.

Ouders zijn onmisbare partners in het leesnetwerk van je school. Tijdens deze nascholing ligt de focus op de voorwaarden op schoolniveau om tot een geslaagd partnerschap te komen. Wat zijn de eerste stappen in visie en beleid? Wat is de rol van ouders als het gaat over leesbevordering en hoe kan dit versterkend werken op jullie schoolpraktijk?

Samen met alle ouders werken aan leesbevordering: materialentips en praktijkvoorbeelden

Deze nascholing werd eerder aangeboden onder de titel 'Samen met alle ouders werken aan (voor)leesplezier'.

Ouders zijn onmisbare partners in het leesnetwerk van je school. Tijdens deze nascholing bedenk je geschikte activiteiten, oefen je op het formuleren van adviezen en bekijk je alle opties die jij hebt als leerkracht om een actieve leesopvoeding te voeren. Verwacht je aan materialentips, praktijkvoorbeelden uit scholen, uitwisselingskansen en reflectieopdrachten.   

Mediawijs aan de slag in de lagere school

Cyberpesten, sexting, de online identiteit van leerlingen en leerkrachten en ook zaken zoals portret- en auteursrecht: als leerkracht kom je in aanraking met talloze mediawijze thema’s. Vroeg of laat duiken er vragen of situaties op waarbij je het best een duidelijk plan van aanpak hebt.

Op iPad in het lager onderwijs

Tijdens deze nascholing leer je hoe je met de iOS-apps tal van toepassingen kan bieden aan je leerlingen en hoe je op een snelle manier opdrachten, filmpjes, audio-opnames, presentaties, schrijfteksten, … maakt.

Beschikt jouw school over één, een aantal of veel iPads? Voor elke configuratie biedt deze workshop oplossingen.
Na deze nascholing worden de toestellen op school (nog) zinvol(ler) ingezet.

DNA-toolbox: van Watson en Crick naar de les biologie

Het erfelijk materiaal van mensen, dieren, planten, bacteriën en virussen is opgeslagen in DNA en RNA. We kunnen ermee aan de slag om pathogenen op te sporen, epidemieën in kaart te brengen, misdaden op te lossen, verwantschappen tussen individuen en soorten te bestuderen, kweekprogramma’s op te zetten, en zelfs om de eigenschappen van levende organismen te veranderen. Een boeiende wereld voor elke leerling met interesse in biologie. En hoeveel boeiender nog wanneer leerlingen er zelf mee aan de slag kunnen gaan! Deze nascholing geeft een overzicht van de mogelijkheden.

Experimenteer met DNA in je les

DNA is niet meer weg te denken uit de media. Dagelijks lezen we over toepassingen in de medische en juridische sector, de landbouw, voedselveiligheid, natuurbescherming... Bestaat er een betere manier om je leerlingen voeling te laten krijgen met de boeiende wereld van DNA dan ze er zelf mee te laten experimenteren? Maak van DNA meer dan een abstract begrip en daag je studenten uit met DNA-experimenten die ze zelf kunnen uitvoeren. Deze hands-on workshop bereidt je daarop voor.

Automatisatie m.b.v. PLC’s: next level

Staat er in jouw school een machine die jouw studenten dienen te automatiseren via een Siemens PLC, en is het PLC-gedeelte een uitdaging voor jou?

Wens jij je bestaande automatisatievaardigheden uit te breiden met meer kennis en vaardigheden rond sequentiële programmatie en analoge signaalverwerking?

Of heb jij binnenkort een project voor jouw studenten die deze technologieën moeten samenbrengen tot een werkend geheel?

Dan is deze nascholing een must-do voor jou! Op een praktische manier leren wij je vaardigheden aan gedurende dit hands-on nascholingsmoment.

Van sleutelcompetenties naar leren in samenhang en projecten

Onderwijsdoelen, minimumdoelen, leerplannen, conceptuele en procedurele kennis, organisatiemodellen, bouwstenen … zie je door de bomen het bos nog als het over de algemene vorming in de arbeidsmarktfinaliteit gaat? Hoe kan je vanuit zestien verschillende sleutelcompetenties of vanuit verschillende leerplannen tot leren in samenhang komen? Hoe past projectmatig werk in deze nieuwe context?

Interne communicatie binnen jouw school verbeteren? Ja, het kan!

Interne communicatie is een belangrijke voorwaarde binnen elke organisatie om succesvol en goed te draaien. Zo ook binnen de schoolomgeving. Met interne communicatie verhoog je immers de betrokkenheid van medewerkers. Toch onderschatten we nog te vaak het belang van goede interne communicatie en wordt het bijgevolg nogal stiefmoederlijk behandeld of als vanzelfsprekend beschouwd. Niets is minder waar want bij gebrekkige interne communicatie kunnen kleine onbenulligheden uitgroeien tot grote frustraties en kunnen moeilijkheden ontstaan in de goede werking van de school. In deze nascholing krijg je een praktisch plan van aanpak om de interne communicatie te optimaliseren. Je gaat terug naar school met concrete tips en tools die je meteen in de praktijk kan toepassen.

Bezoek aan het Instituut voor Tropische Geneeskunde

Het Instituut voor Tropische Geneeskunde (ITG) in Antwerpen streeft naar continue vooruitgang van wetenschap en gezondheid, met focus op innovatief onderzoek, geavanceerd onderwijs, professionele dienstverlening en het delen van capaciteiten met onze partnerinstellingen in Afrika, Azië en Latijns-Amerika.

« Moi néerlandophone, toi francophone ! » Bienvenue dans le monde de la communication interculturelle…

« J’ai appris le français à l’école et quand je me retrouve devant un vrai francophone, je bloque, je panique ! ».

D’un côté, la salle de classe, une matière scolaire, un français « statique, dosé, scientifique ». De l’autre, le terrain, une langue bien vivante, un français dynamique, authentique et varié.  Nos élèves apprennent le français pour pouvoir fonctionner sur le terrain, dans de vraies situations, face à de vrais francophones – et non pas pour fonctionner avec leurs camarades de classe, en classe.

Comment préparer nos élèves, en classe, à fonctionner sur le terrain ? Comment le terrain peut-il nous aider à mieux penser nos cours ? Soyons critiques envers le matériel que nous utilisons, les activités, les exercices que nous proposons. Comment coller à la réalité du terrain ?

Apprendre à parler français, de l’école à la vie réelle, OK mais comment?

Quoi de plus douloureux que d’entendre vos élèves vous dire qu’ils passent à l’anglais quand ils se trouvent face à des francophones ? Dans cet atelier vous trouverez l'inspiration et les bonnes pratiques pour apprendre à vos élèves à se débrouiller en français en dehors de l'école.

Bezoek aan SCK CEN, het Belgisch nucleair onderzoekscentrum

Radioactiviteit is van nature uit rondom ons aanwezig en wordt al sinds haar ontdekking in allerhande industriële en medische toepassingen gebruikt. Bij het studiecentrum voor kernenergie in Mol voeren ongeveer 900 gedreven medewerkers onderzoek naar de vreedzame toepassingen van ioniserende straling. Hierin worden ze gesterkt door de unieke nucleaire infrastructuur die van het SCK CEN al decennialang een speler van wereldfaam maakt. Het SCK CEN is ervan overtuigd dat het met één van de kleinste elementen op aarde, het atoom, een groot verschil kan maken voor de maatschappij.

Begeleiding van hoogsensitieve leerlingen

Het is belangrijk dat je als leerkracht (en ouder) niet enkel de mogelijke last, maar ook de kracht van hoogsensitiviteit kan zien en herkennen. Als je leert hoe je als leerkracht of begeleider goed met deze karaktereigenschap kan omgaan én jongeren en ouders professioneel kan ondersteunen, maakt dat jou én de leerlingen met wie je werkt weerbaar en veerkrachtig. Je kan nog meer helpen hun talenten tot ontwikkeling te brengen. Je krijgt een grondige, wetenschappelijk onderbouwde kennis over hoogsensitiviteit, gecombineerd met 8 jaar specifieke ervaring, om de noden van je hoogsensitieve leerlingen beter te begrijpen, hen gericht te begeleiden en hen de nodige hulpmiddelen aan te reiken.

Onder de oppervlakte: begrijpen en begeleiden van zelfverwonding bij jongeren

Zelfverwonding bij jongeren is een urgent en groeiend probleem: volgens recente studies heeft ongeveer 17% van de jongeren zichzelf op enig moment verwond. Deze cijfers benadrukken de noodzaak voor een grondige kennis en effectieve aanpak binnen het onderwijs.

Deze cursus biedt je kennis en praktische tools om zelfverwonding te herkennen, te begrijpen en eerste hulp te bieden. Meld je aan en maak een positieve impact op het welzijn van je leerlingen.

Op weg met elektriciteit: stel een elektrotechnisch systeem samen

Een wereld zonder elektriciteit kunnen wij ons niet meer inbeelden. Dagelijks kom je in contact met elektrische toepassingen en een goede kennis van de basisprincipes van elektriciteit komt iedereen vroeg of laat van pas. Elektriciteit is dus iets waar we maar beter spaarzaam en veilig mee omspringen.

Rondleiding donorcentrum Rode Kruis Mechelen

Kom je graag meer te weten over 'de weg van het bloed'? Tijdens een rondleiding in het donorcentrum te Mechelen kan je een kijkje nemen achter de schermen en inzicht krijgen in het traject van donor tot ontvanger.

AmAI, dat kan ook! AI in jouw les Engels

Artificiële intelligentie in jouw les Engels, kan dat? Hoe kan AI jou ondersteunen bij het ontwerpen van je lessen en lesmaterialen en hoe kan je als leerkracht Engels met AI aan de slag in de klas?

Opleiding taalanker: word de dynamische spil van taalbeleid op je school

Cijfers liegen er niet om. De beheersing van het Nederlands in het secundair onderwijs daalt enorm. Vanuit de Vlaamse Overheid krijgen scholen de opdracht een krachtig taalbeleid uit te werken en te implementeren in de schoolstructuur om de taalvaardigheid van leerlingen te versterken en de prestatiekloof op basis van achtergrondkenmerken te overbruggen. Maar hoe creëer je een taalbeleid dat de taalontwikkeling van de leerlingen bevordert én dat gedragen wordt door alle leerkrachten?

Vertrekkend vanuit wetenschappelijk onderzoek vertalen we deze inzichten naar voorbeelden uit verschillende vakgebieden. Zo krijg je handvaten en inzichten mee op basis waarvan je met jouw team een bruikbaar actieplan kan opbouwen, dat de (door)start kan zijn van een adequaat en schoolspecifiek taalbeleid dat door alle collega’s gedragen wordt.

Taalbewust wiskunde geven

Taal speelt een cruciale rol in de wiskundeles, niet alleen als communicatiemiddel, maar ook als een manier om kennis te structureren en te ontwikkelen. Vaktaal, schooltaal en zelfs dagelijkse taal kunnen soms obstakels vormen voor leerlingen om wiskundige concepten volledig te begrijpen en toe te passen. Door taalbewust les te geven, kan je wiskunde niet alleen toegankelijker maken, maar ook het leerproces voor je leerlingen verduurzamen.

Micro-credential Seminarie Vakkennis Wiskunde

Deze micro-credential biedt een uitgebreide, fundamentele benadering van de belangrijkste wiskundige concepten die nodig zijn voor een succesvolle carrière in het onderwijs. Het accent ligt op het begrijpen van de kernconcepten, in plaats van alleen maar de (computationele) technieken te beheersen. Dit vak biedt leerkrachten die reeds wiskunde geven in de derde graad van het secundair onderwijs de kans om hun vaardigheden aan te scherpen, hun kennis op te frissen en te verdiepen, zodat ze beter in staat zijn om wiskunde op een begrijpelijke en enthousiasmerende manier uit te leggen aan hun leerlingen.